Skip to main content

Documente utile

Te invitam sa vizualizezi si sa descarci formularele si documentele de care esti interesat, prin click pe numele acestora din lista urmatoare.

Condiții generale bancare

Documente valabile din 20.02.2024

Documente valabile din 27.12.2023

Documente utile
Documente de informare
Glosar de termeni cont de plati:

Economisire

 FORMULAR PENTRU INFORMATIILE OFERITE DEPONENTILOR

 

 

INFORMATII DE BAZǍ REFERITOARE LA PROTECTIA DEPOZITELOR

 

Depozitele constituite la Raiffeisen Bank sunt protejate de către:

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB.1)

Plafon de acoperire:

(suma efectiv garantata din totalul depozitului)

 

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă2).

Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Dacă aveti mai multe depozite plasate la

aceeaşi bancă:

 

Toate depozitele plasate la aceeaşi bancă sunt însumate si valoarea totală este supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.2)

Daca aveti un cont comun cu altă persoană –

Contul comun este contul deschis pe numele a

două sau mai multe persoane, fiecare având

calitatea de titular:

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului.3)

Perioada de punere la dispozitie a

compensatiilor cuvenite în caz de

indisponibilizare a depozitelor:

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.4)

Moneda de plată a compensatiei:

RON (lei)

Date de contact Raiffeisen Bank:

 

Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti, cod 014476

Telefon: +4021.306.1000

www.raiffeisen.ro

Date de contact FGDB:

 

Adresa: Str. Negru Voda nr.3, Bucuresti, cod: 030774, Tel: 021.326.60.20

E-mail: comunicare@fgdb.ro,

Site-ul web al FGDB este http://www.fgdb.ro

Informatii suplimentare:

 

1)      Schema responsabilă de protecţie a depozitului dumneavoastra

FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial recunoscută în Romania

2)      Plafonul general de acoperire

În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile, plata compensaţiilor către deponenţi se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensaţie are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituţie de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

3)      Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune

În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent.

Exceptie: In cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupări de aceeasi natură, fără personalitate juridică, sunt însumate si tratate ca si când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri astfel cum sunt acestea prezentate mai jos, depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la institutia de credit in cauza sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit:

a)      depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;

b)      depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorţului, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;

c)      depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

In aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit si reconsiderat periodic de BNR si publicat pe site-ul său oficial.

Deponentii persoane fizice au obligatia de a informa Banca completand formularul pus la dispozitie în orice unitate a Băncii si prezentând, dacă este cazul, documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmează să încaseze în cont sume provenind din sursele mentionate la lit. a) – c) de mai sus

Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro.

4)      Plata compensaţiilor

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu sediul in Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, cod: 030774, avand numarul de telefon 021/326.60.20, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro si adresa site-ului web http://www.fgdb.ro/. Aceasta vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. În situaţia în care nu este cert dacă o persoană are dreptul de a primi compensaţia sau în cazul în care depozitul face obiectul unui litigiu, termenul de punere la dispoziţie a compensaţiei se prelungeşte până la clarificarea situaţiei ori, după caz, până la soluţionarea litigiului.

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/.

 

Alte informatii importante:

·        Plata compensatiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor mandatate, în cazul în care Banca nu este în masură să-si îndeplinească obligatiile de plată conform conditiilor contractuale si legale aplicabile.

·        Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către Bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor. Compensaţia de plătit este limitată la nivelul plafonului de acoperire aplicabil.

·        Dreptul deponentilor garantati de a primi compensatiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensatiile la dispozitia deponentilor. Prin excepţie în cazul în care procedura falimentului instituţiei de credit depăşeşte termenul de 5 ani prevăzut anterior, dreptul deponenţilor garantaţi de a primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie la data închiderii procedurii falimentului.

·        Echivalentul în lei al plafonului de acoperire şi, respectiv, al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.

·        Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat, la data la care depozitele au devenit indisponibile, de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american.

 

 

 

 

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE

 

 

1. Depozite ale unei institutii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare.

2. Instrumente care se încadrează în definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3. Depozitele rezultate din tranzactii în legătură cu care au fost pronuntate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infractiunea de spălare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritătile competente, de la institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instantă, după caz.

4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013.

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.

7. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, astfel cum sunt acestia definiti in Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari.

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital.

9. Depozite ale fondurilor de pensii.

10. Depozite ale autoritătilor publice centrale, locale şi regionale.

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum şi obligatii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.

25.04.2024    
 
 
OFERTA PRODUSE DE ECONOMISIRE IN LEI
PERSOANE FIZICE
       
FLEXIDEPOZIT                                                                              
Depozit cu rata de dobanda fixa, capitalizarea dobanzii la scadenta.
Depuneri ulterioare multiple si o retragere partiala.
Constituire exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Termen de maturitate6 luni
Suma minima de deschidere500 LEI
Rata anuala a dobanzii5,40%
Procentul maxim pentru retragerea partiala20%
DEPOZITE LA TERMEN                                                                               
Suma minima de constituire500 LEI
DENUMIRE DEPOZITPerioada de constituireRata de dobanda
(constituire exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Depozit cu rata de dobanda fixa, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta.3 luni5.10% (*)
Depozit cu rata de dobanda fixa, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta.12 luni5.40% (*)
Depozit rata de dobanda fixa, cu virarea soldului si dobanzii in cont curent la scadenta.24 luni5,60%
(*) +0.50% bonus de dobanda pentru clientii eligibili, clienti ce indeplinesc urmatoarele conditii:

- Clientii persoane fizice ce detin un pachet de cont curent de tip Zero Simplu, ZeroTot sau Standard, ce incaseaza salariul intr-un cont deschis la Raiffeisen Bank, cu conditia sa existe in ultimele 3 luni cel putin un virament de tip salariu (descrierea viramentului de tip salariu trebuie sa contina: salar.../lichidare);
Nota: un client ce are prima incasare de salariu eligibila pe conditiile mentionate mai sus, poate vizualiza depozitele cu bonus de dobanda, in aplicatie, in maxim 2 luni de la prima incasare de salariu.
- Clientii persoane fizice ce detin un pachet de cont curent de tip Premium si care inregistreaza incasari medii lunare mai mari sau egale cu 2,000 EUR echivalent, in ultimele 3 luni, cu exceptia clientilor segmentati Premium Invest*) si FWR**);

*) Segmentul Premium Invest cuprinde clientii ce detin un pachet de cont curent de tip Premium  si care inregistreaza sold la final de lunii anterioare  >= 60.000 EUR echivalent;
**) Segmentul FWR cuprinde clientii ce detin un pachet de cont curent de tip FWR  si care inregistreaza sold la finalul lunii anterioare
>= 250.000 EUR echivalent;
Nota: Pentru depozitele in lei de peste echivalentul a 50.000 EUR rata de dobanda poate fi negociata.
Pentru depozitele la termen de 6 si 12 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:  0,00%
Pentru depozitele in LEI, la termen de 24 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:                    
Inainte de 12 luni de la constituire0,00%
Intre 12 luni si 24 de luni de la constituire0,50%
CONTURI DE GARANTII GESTIONARI - termen de depunere 12 luni
Rata anuala a dobanzii5,40%
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS"
Rata anuala  a dobanzii (*)
(*pentru fiecare fractiune din suma depusa care se incadreaza intr-o transa valorica)
<=50,0002,50%
50,001 - 300,0003,00%
>300,0003,50%
Exemplu de calcul: In cazul unui cont de economii cu o suma de 400.000 lei, rata de dobanda se aplica astfel: pentru primii 50,000 lei se aplica dobanda de pe prima transa valoarica, pentru urmatorii 250,000 lei se aplica dobanda de pe transa a doua de dobanda iar pentru restul de 100,000 lei se aplica dobanda de pe transa a treia de dobanda.  
       
Perioada de intrare a conturilor de economii in stare "dormant"180 zile
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1% minimum 10 Lei

Produse de economisire in Lei retrase din oferta curenta a bancii
(dobanzi si comisioane valabile incepand cu data 25.04.2024)
Depozite la termen in LeiTermen depunereLimita minimaRata dobanda anuala
Depozit cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii in cont curent si reinnoire automata (constituite inainte de 23.01.2012)1 luna si 3, 6, 12 luni1500,01%
Depozit dobanda fluctuanta, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta si reinnoire automata (constituite inainte de 22.01.2010)1 luna si 3 luni1500,01%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, cu reinoire automata (constituite inainte de 10.03.2021 - constituite atat in agentie cat si prin canale digitale), indiferent de categoria de client6 Luni5000,40%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, cu reinoire automata (constituite inainte de 10.03.2021 - constituite in agentie)
*aplicabil clientilor care au incasat salariul/ pensia intr-un cont deschis la Raiffeisen Bank)
12 Luni5005,40%
12 Luni5005,40%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, cu reinnoirea automata (constituite inainte de 01.07.2020)
*aplicabil clientilor care au incasat salariul/ pensia in contul deschis la Raiffeisen Bank si care au constituit depozitele prin canale digitale  (Raiffeisen Online /Smart Mobile)
6 Luni5000,40%
12 Luni5005,40%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 13.06.2018)18 luni5000,60%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 10.03.2021 - constituite in agentie)
*aplicabil clientilor care au incasat salariul/ pensia intr-un cont deschis la Raiffeisen Bank)
24 Luni5001,25%
24 Luni5001.50%*
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 01.07.2020 - constituite prin canale digitale)24 Luni5002,50%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 10.03.2021 - constituite in agentie)
*aplicabil clientilor care au incasat salariul/ pensia intr-un cont deschis la Raiffeisen Bank)
36 Luni5001,25%
36 Luni5001.50%*
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 10.03.2021 - constituite prin canale digitale)36 Luni5001,50%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 01.07.2020 - constituite prin canale digitale)
*aplicabil clientilor care au incasat salariul/ pensia in contul deschis la Raiffeisen Bank si care au constituit depozitele prin canale digitale  (Raiffeisen Online /Smart Mobile)
36 Luni5002,50%
Depozit cu dobanda fixa si plata sau capitalizare la scadenta
(constituite in perioadele 22.07-30.09.2009 si 10.11-30.12.2009)
4 luni1500,01%
Depozit cu dobanda fixa si plata sau capitalizare la scadenta
(constituite inainte de 14.01.2015)
1 luna1500,01%
Depozit cu dobanda fixa si plata sau capitalizare la scadenta (constituite inainte de 09.03.2016)3 luni1500,01%
Depozit cu dobanda fluctuanta si transfer lunar al dobanzii sau plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de  24.07.2006, respectiv 27.05.2003 in cazul depozitelor la 9 luni)1 luna si 3, 6, 9,12 luni1500,01%
Depozit cu dobanda rata fixa  si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de 24.07.2006)1 luna si 3 luni1500,01%
Carnet de economii cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii
(constituite inainte de 15.04.2006)
3,6,12 si 36 luni1000,01%
Depozit cu dobanda fixa si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta
(promotie 20.08-30.09.2008)
2 luni4,0000,01%
Cont Bonus cu reinnoire automata si plata lunara a dobanzii
(constituite inainte de 19.03.2011)
1 luna1000,01%
4,0000,01%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:  Inainte de 12 luni de la constituire0,00%
Intre 12 luni si 18 luni de la constituire0,50%
FLEXIDEPOZIT - 4 LUNI -  constituite inainte de 10.03.2021
Depozit la termen de 4 luni cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta
Suma minima de deschidere500 Lei
Rata anuala a dobanzii0,40%
Bonus procentual anual0,00%
Suma maxima la care se aplica bonusul5000 Lei
Procentul maxim pentru retragerea partiala20%
Cont de economii "Acces Plus" - deschise inainte de 22.06.2009Transe valoriceRata dobanda anuala (aplicata indiferent de canalul de deschidere a depozitului)
Rata anuala a dobanzii <= 50,0002,50%
50,001 - 300,0003,00%
>300,0003,50%
Comision lunar de administrare cont de economii Acces Plus0 Lei
Cont de economii "Super Acces Plus" - deschise exclusiv prin agentiile RBRo, inainte de 01.07.2019Transe valoriceRata dobanda anuala
Rata anuala a dobanzii*:
* Rata dobanzii este fluctuanta si este diferentiata pe transe valorice.
Exemplu de calcul: In cazul unui cont de economii cu o suma de 400.000 lei, rata de dobanda se aplica astfel: pentru primii 50,000 lei se aplica dobanda de pe prima transa valoarica, pentru urmatorii 250,000 lei se aplica dobanda de pe transa a doua de dobanda iar pentru restul de 100,000 lei se aplica dobanda de pe transa a treia de dobanda.  
 <= 50,0002,50%
50,001 - 300,0003,00%
>300,0003,50%
Comision lunar de administrare cont de economii Super Acces Plus0 Lei
PLAN DE ECONOMII PENTRU COPII "CRESTEM IMPREUNA" - deschise inainte de 08.02.2017
Suma minima de deschidere500 Lei
Rata anuala a dobanzii5,40%
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client.          1% minimum 10 Lei

19.06.2024      
 
 
OFERTA PRODUSE DE ECONOMISIRE IN VALUTA -  PERSOANE FIZICE
         
Depozite standard in valuta
(constituire exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Termen
depunere
Rata dobanda anuala(%)
Limita minima - EUR/USD
200 EUR/USD
Depozit in EUR cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta 1 luna1,30%
3 luni1.9% (*)
6 luni2,40%
12 luni2.8% (*)
Depozit in USD cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta 3 luni2,55%
6 luni2,80%
12 luni3,30%
Pentru depozitele la termen de 3, 6 si 12 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:  0,00%
(*) +0.50% bonus de dobanda pentru clientii eligibili, clienti ce indeplinesc urmatoarele conditii:

- Clientii persoane fizice ce detin un pachet de cont curent de tip Zero Simplu, ZeroTot sau Standard, ce incaseaza salariul intr-un cont deschis la Raiffeisen Bank, cu conditia sa existe in ultimele 3 luni cel putin un virament de tip salariu (descrierea viramentului de tip salariu trebuie sa contina: salar.../lichidare);
Nota: un client ce are prima incasare de salariu eligibila pe conditiile mentionate mai sus, poate vizualiza depozitele cu bonus de dobanda, in aplicatie, in maxim 2 luni de la prima incasare de salariu.
- Clientii persoane fizice ce detin un pachet de cont curent de tip Premium si care inregistreaza incasari medii lunare mai mari sau egale cu 2,000 EUR echivalent, in ultimele 3 luni, cu exceptia clientilor segmentati Premium Invest*) si FWR**);

*) Segmentul Premium Invest cuprinde clientii ce detin un pachet de cont curent de tip Premium  si care inregistreaza sold la final de lunii anterioare  >= 60.000 EUR echivalent;
**) Segmentul FWR cuprinde clientii ce detin un pachet de cont curent de tip FWR  si care inregistreaza sold la finalul lunii anterioare >= 250.000 EUR echivalent;
Nota: Pentru depozitele de peste echivalentul a 50.000 EUR, rata de dobanda poate fi negociata.
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1.5% minimum 1 EUR/USD
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS" in EUR/USD
Rata anuala  a dobanzii
(deschidere exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Indiferent de sold0,50%
 
Perioada de intrare a conturilor de economii in stare "dormant"180 zile
Comision de administrare cont de economii in EUR/USDFara comision

19.06.2024      
 
 
PRODUSE DE ECONOMISIRE IN VALUTA - PERSOANE FIZICE                                 
RETRASE DIN OFERTA CURENTA A BANCII
DEPOZITE LA TERMEN IN EUROTermen
depunere
Limita minima - EURORata dobanda anuala
Depozit pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta - constituite inainte de 04.06.20071 luna500 EUR0,01%
3 luni0,01%
6 luni0,01%
12 luni0,01%
DEPOZITE LA TERMEN IN USDTermen
depunere
Limita minima - USDRata dobanda anuala
Depozit pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta - constituite inainte de 04.06.20071 luna500 USD0,01%
3 luni0,01%
6 luni0,01%
12 luni0,01%
DEPOZITE LA TERMEN IN EUR/USDTermen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - 500 EUR/USD
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 14.01.2015) - in USD1 luna0,01%
Rata anuala a dobanzii pentru depozitele lichidate inainte de maturitate0,00%
CONT DE ECONOMII "ACCES PLUS" IN EURO - deschise inainte de 22.06.2009
Rata anuala a dobanziiIndiferent de sold0,50%
Comision lunar de administrare cont de economii Acces Plus0 EURO
PLAN DE ECONOMII PENTRU COPII "CRESTEM IMPREUNA" - deschise inainte de 08.02.2017
Suma minima de deschidere500 EURO
Rata anuala a dobanzii2,80%
 
FLEXIDEPOZIT - EURO -  constituite inainte de 26.09.2017                                                                                  
Depozit la termen de 4 luni cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta
Suma minima de deschidere500 EURO
Rata anuala a dobanzii0,01%
Bonus procentual anual0,01%
Suma maxima la care se aplica bonusul3.000
Procentul maxim pentru retragerea partiala20%
         
DEPOZITE LA TERMEN IN EURO
constituite inainte de 26.09.2017
Termen
depunere
Rata dobanda anuala(%)
Limita minima - 500 EUR
Depozit in EUR cu rata de dobanda fixa, cu virarea soldului si dobanzii in cont curent la scadenta, fara reinnoire automata.18 luni0,01%
24 luni0,01%
36 luni0,01%
Pentru depozitele la termen de 18, 24 si 36 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:                    
Inainte de 12 luni de la constituire0,00%
Intre 12 luni si 24 de luni de la constituire0,01%
Intre 24 si 36 luni de la constituire0,01%
         
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1.5% minimum 1 EUR/USD

Performantele fondurilor administrate de
SAI Raiffeisen Asset Management SA
          
          
16.07.2024         
Fonduri de investitii         
          
Denumire fond Data lansariiValoarea la zi a unitatii de fondValoarea activului net (Mil)Performanta* (%)  
     YTD1 AN3 ANI anualizat  
Raiffeisen RON PLUSCLASA Asept.08                       216,65701.071,413,04%7,57%1,82%  
 CLASA D                100.998,78786,46-1,79%2,52%0,22%  
Raiffeisen RON FLEXI iun.11                       151,2789588,853,05%6,23%2,48%  
Raiffeisen EURO FLEXI apr.23€ 10,3917€ 97,931,65%3,35%#N/A  
Raiffeisen EURO PLUS oct.09$130,6551$176,192,62%7,29%-1,04%  
Raiffeisen DOLAR PLUS 404521363,974458,652,75%7,57%0,30%  
          
Raiffeisen EURO OBLIGATIUNI oct.13                          26,479336,362,9%9,4%-3,3%  
Raiffeisen ROMANIA DIVIDENDCLASA Aaug.07                       146,2396565,4422,06%42,80%19,5%  
 CLASA Efeb.24                          11,774320,9817,74%    
Raiffeisen CONSERVATOR RON Clasa FWR (A)mai.18               132.700,685972,016,03%12,73%4,9%  
 Clasa FWR (D)apr.18               114.311,8699€ 1,943,23%9,76%2,9%  
 Clasa PREMIUM (A)mar.18                       131,7730€ 243,875,97%12,62%4,8%  
Raiffeisen CONSERVATOR EUROClasa FWR (A)apr.18                  26.592,3055€ 20,544,28%9,28%-0,7%  
 Clasa FWR (D)apr.18                  23.277,10880,261,48%6,35%-2,5%  
 Clasa PREMIUM (A)mar.18                          26,44728,634,22%9,17%-0,8%  
Raiffeisen MODERAT RONClasa FWR (A)mai.18               137.516,323380,826,78%13,63%5,5%  
 Clasa FWR (D)mar.18               112.532,5814€ 2,883,00%9,61%2,9%  
 Clasa PREMIUM (A)mar.18                       136,5469€ 111,946,73%13,52%5,4%  
Raiffeisen MODERAT EURO Clasa FWR (A)mar.18                  28.291,4780€ 27,365,97%11,93%0,4%  
 Clasa FWR (D)apr.18                  23.825,2478€ 0,652,40%8,16%-2,0%  
 Clasa PREMIUM (A)mar.18                          28,1428€ 8,725,92%11,83%0,3%  
Raiffeisen SUSTAINABLE MIX oct.20                    2.204,65411,636,12%10,4%-11,9%  
Raiffeisen  SUSTAINABLE EQUITYfeb.203.619,01460020,5412,80%16,57%3,47%  
Fond de pensii facultative         
Raiffeisen ACUMULARE 3963031,942752241,28909810,0714244460,1482206860,062381145  
Pentru a afla mai multe informatii sau a obtine prospectele de emisiune, formularele de subscriere si rascumparare ale fondurilor, va puteti prezenta la cea mai apropiata unitate teritoriala a Raiffeisen Bank sau la sediul societatii, puteti utiliza serviciul Raiffeisen Direct la telefon 0800 802 02 02, apel gratuit din reteaua Romtelecom, sau accesa www.raiffeisenfonduri.ro.
Investitia in fonduri poate presupune perceperea unor comisioane de subscriere si/sau rascumparare dupa caz; Informatii detaliate despre tarife si comisioane se gasesc in prospectele de emisiune
Raiffeisen Acumulare este un fond de pensii facultative constituit in conformitate cu Legea nr. 204/2006 autorizat prin Decizia C.S.S.P.P.( in prezent A.S.F. ) nr. 210/17.06.2008; Codul de inscriere in Registrul A.S.F – sectorul de pensii private. : FP3 – 1082
          
SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • Bucure[ti • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 • Fax +40 21 312 0533  • www.raiffeisenfonduri.ro •  Cod unic de înregistrare RO18102976 • Înregistrat` la Registrul Comer]ului Nr. J 40/18646/2005 • Capital Social 10.656  milioane RON •Inregistrata la Registrul CNVM PJ05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea prelucrarii datelor cu Nr. 4112