Skip to main content

Garantarea depozitelor

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar (FGDB) garanteaza depozitele tale.


Raiffeisen Bank este membra FGDB

Solicita bancii informatii despre garantarea de catre FGDB a sumelor pe care le detii in conturi curente, conturi de depozit, conturi de card, certificate de depozit nominative sau alte produse similare. Asigura-te ca in relatia contractuala cu banca unde iti pastrezi economiile regasesti informatii referitoare la garantarea acestora de catre FGDB.

Informatii pentru deponenti

Informatii de baza referitoare la protectia depozitului

Depozitele constituite la Raiffeisen Bank sunt protejate de către:

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB.1)

Plafon de acoperire:

(suma efectiv garantata din totalul depozitului)

 

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă2).

Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Dacă aveti mai multe depozite plasate la

aceeaşi bancă:

 

Toate depozitele plasate la aceeaşi bancă sunt însumate si valoarea totală este supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.2)

Daca aveti un cont comun cu altă persoană –

Contul comun este contul deschis pe numele a

două sau mai multe persoane, fiecare având

calitatea de titular:

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului.3)

Perioada de punere la dispozitie a

compensatiilor cuvenite în caz de

indisponibilizare a depozitelor:

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.4)

Moneda de plată a compensatiei:

RON (lei)

Date de contact Raiffeisen Bank:

 

Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti, cod 014476

Telefon: +4021.306.1000

www.raiffeisen.ro

Date de contact FGDB:

 

Adresa: Str. Negru Voda nr.3, Bucuresti, cod: 030774, Tel: 021.326.60.20

E-mail: comunicare@fgdb.ro,

Site-ul web al FGDB este http://www.fgdb.ro

Informatii suplimentare:
 
1.Schema responsabilă de protecţie a depozitului dumneavoastra

FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial recunoscută în Romania
 
2.Plafonul general de acoperire

În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile, plata compensaţiilor către deponenţi se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensaţie are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituţie de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.
 
3.Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune

În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent.

Exceptie: In cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupări de aceeasi natură, fără personalitate juridică, sunt însumate si tratate ca si când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri astfel cum sunt acestea prezentate mai jos, depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la institutia de credit in cauza sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit:

1.depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;

2.depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorţului, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;

3.depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

In aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit si reconsiderat periodic de BNR si publicat pe site-ul său oficial.

Deponentii persoane fizice au obligatia de a informa Banca completand formularul pus la dispozitie în orice unitate a Băncii si prezentând, dacă este cazul, documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmează să încaseze în cont sume provenind din sursele mentionate la lit. a) – c) de mai sus

Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro.
 
4.Plata compensaţiilor

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu sediul in Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, cod: 030774, avand numarul de telefon 021/326.60.20, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro si adresa site-ului web http://www.fgdb.ro/. Aceasta vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. În situaţia în care nu este cert dacă o persoană are dreptul de a primi compensaţia sau în cazul în care depozitul face obiectul unui litigiu, termenul de punere la dispoziţie a compensaţiei se prelungeşte până la clarificarea situaţiei ori, după caz, până la soluţionarea litigiului.

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/.
 
Alte informatii importante:

• Plata compensatiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor mandatate, în cazul în care Banca nu este în masură să-si îndeplinească obligatiile de plată conform conditiilor contractuale si legale aplicabile.
• Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către Bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor. Compensaţia de plătit este limitată la nivelul plafonului de acoperire aplicabil.
• Dreptul deponentilor garantati de a primi compensatiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensatiile la dispozitia deponentilor. Prin excepţie în cazul în care procedura falimentului instituţiei de credit depăşeşte termenul de 5 ani prevăzut anterior, dreptul deponenţilor garantaţi de a primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie la data închiderii procedurii falimentului.
• Echivalentul în lei al plafonului de acoperire şi, respectiv, al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.
• Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat, la data la care depozitele au devenit indisponibile, de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american.

Lista depozitelor excluse de la garantare

1. Depozite ale unei institutii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare. 
2. Instrumente care se încadrează în definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
3. Depozitele rezultate din tranzactii în legătură cu care au fost pronuntate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infractiunea de spălare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritătile competente, de la institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instantă, după caz. 
4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013. 
6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. 
7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiti la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare. 
8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital. 
9. Depozite ale fondurilor de pensii. 
10. Depozite ale autoritătilor publice centrale, locale şi regionale. 
11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum şi obligatii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.