Skip to main content

MiFID

MiFID II reprezinta Directiva (UE) privind pietele de instrumente financiare nr. 65/2014 si, alaturi de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, respectiv de Directiva si Regulamentele delegate aferente, are ca obiectiv protejarea investitorilor, consolidarea competitiei in sectorul serviciilor financiare, precum si o mai mare transparenta a pietei financiare la nivel european.

Legislatia europeana MiFID II a fost transpusa in legislatia locala prin Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, respectiv prin Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispozitii referitoare la prestarea serviciilor si activitatilor de investitii conform Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.

Aplicarea legislatiei

Raiffeisen Bank S.A. este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin Decizia ASF nr. A75/30.01.2014 completata de decizia ASF A239/27.03.2014 si modificata prin Decizia nr. 449/28.03.2019, sa desfasoare activitati specifice pietei de capital conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 privind serviciile de investitii financiare si OUG nr. 32/2012 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor.
Din punct de vedere al supravegherii aferente cadrului legislativ MiFID II, atat BNR, cat si ASF sunt autoritati de supraveghere, responsabilitatile acestora fiind definite conform prevederilor Art. 2 din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.

Raiffeisen Bank este autorizata sa presteze urmatoarele servicii si activitati de investitii, precum si servicii auxiliare prevazute in obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei:

Servicii si activitati de investitii
1. Primirea si transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare
2. Executarea ordinelor in numele clientilor
3. Tranzactionarea pe cont propriu
4. Administrarea de portofolii
5. Consultanta de investitii
6. Subscrierea de instrumente financiare si/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm
7. Plasarea de instrumente financiare fara angajament ferm
 
Servicii auxiliare
1. Pastrarea si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor banesti/garantiilor si excluzand furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt. Furnizarea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt reprezinta "serviciul de administrare centralizata" prevazut in sectiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.
2. Acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzactie in care este implicata firma care acorda creditul sau imprumutul
3. Consultanta furnizata intreprinderilor in ceea ce priveste structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe; consultanta si servicii in materie de fuziuni si de achizitie de intreprinderi
4. Serviciile de schimb valutar in cazul in care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii
5. Cercetarea in domeniul investitiilor si analiza financiara sau orice alta forma de recomandare generala privind tranzactiile cu instrumente financiare
6. Serviciile legate de subscriere
7. Serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile auxiliare de tipul inclus in prezenta sectiune sau in sectiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse in sectiunea C pct. 5-7 si 10, in cazul in care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investitii sau a serviciilor auxiliare.

De asemenea, Raiffeisen Bank S.A. ofera si servicii de depozitare conform Deciziei ASF nr. 54/08.01.2004.

Raiffeisen Bank SA este actionar si membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor. Scopul Fondului de compensare a investitorilor este de a compensa creantele investitorilor provenind din incapacitatea unui membru - societate de servicii de investitii financiare, societate de administrare a investitiilor sau agent custode - de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare.

Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:
a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv: - firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; - institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; - institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; - societati de asigurari; - organisme de plasament colectiv; - fonduri de pensii. Alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile A.S.F.
b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;
c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale;
d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
e) soti, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.d);
f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
g) investitori care s-au facut raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia.
h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile.
Fondul va suspenda orice plata pentru investitorii care se afla in cercetare penala, in legatura cu o actiune decurgand din sau avand legatura cu spalarea banilor, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile de catre instanta competenta.

Fondul va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon stabilit la echivalentul in lei a EUR 20,000 / investitor incepand cu data de 01.01.2012 Compensatia acordata in limita plafonului mentionat se va aplica totalului creantelor asupra Raiffeisen Bank. In plus, mentionam faptul ca in conformitate cu cerintele prudentiale, instrumentele financiare si fondurile clientilor sunt inregistrate separat de fondurile si instrumentele financiare ale Raiffeisen.

Fondul de Compensare a Investitorilor este o societate pe actiuni cu sediul in: Bulevardul Carol I nr 34-36, sector 2, Bucuresti, cod unic de inregistrare 18005590, inregistrata la Registrul Comertului nr J40/16596/2005, capital social subscris si varsat 109.500 RON Telefon: +40 21 3079505, fax +40 21 3079519. Lista cu membrii Fondului de compensare si membrii fondatori poate fi accesata pe site-ul Fondului www.fond-fci.ro.

Sanctiuni internationale, piata de capital
http://www.asfromania.ro/international/sanctiuni-internationale

Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL
https://asfromania.ro/consumatori/alerte-consumatori

Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala
http://www.onpcsb.ro/
http://asfromania.ro/international/sanctiuni-internationale
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

Investitorii vor depune pana la data de 25 mai Declaratia 200.

In cazul in care ati realizat venituri din tranzactionarea titlurilor de valoare pe pietele de capital externe si/sau din tranzactionarea titlurilor de valoare ale emitentilor cu sediul in strainatate pe piata de capital din Romania (inclusiv produsele structurate), precum si venituri din dividende obtinute in strainatate, trebuie sa depuneti Declaratia 201 pana la data de 25 mai. Echivalentul in lei al sumelor in valuta reprezentand venituri din dividende, se obtine folosind cursul mediu anual.

Reamintim faptul ca veniturile din dividende aferente emitentilor straini sunt impozitate in tara de origine conform legislatiei locale. In scopul justificarii acestui impozit, Raiffeisen Bank va poate oferi o adresa prin care se atesta suma bruta a dividendului precum si suma neta primita de dumneavoastra. Dumneavoastra veti depune declaratiile mentionate sau veti trimite o scrisoare recomandata la sediul administratiei fiscale de care apartineti.

Lista sediilor ANAF pentru depunerea declaratiilor pe castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare: www.anaf.ro

Directiva MiFID - Respectarea cerintelor in domeniul conformitatii serviciilor financiare

Raiffeisen Bank a stabilit o noua conduita de afaceri in relatia cu clientii prin alinierea la prevederile Directivei (UE) privind pietele de instrumente financiare nr. 65/2014 (MiFID II), respectiv Directivei (UE) nr. 57/2014 privind privind sanctiunile penale pentru abuzul de piata (MAD II), transpuse in legislatia locala (prin Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, respectiv prin Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prin legislatia secundara aferenta), respectand astfel cerintele specifice din domeniul conformitatii serviciilor financiare.

Contract de intermediere unitati de fond RAM

Documente de informare cu privire la costurile informative aferente unitatilor de fond RAM

Link-uri utile

www.bvb.ro

www.asfromania.ro

www.coe.int

www.depozitarulcentral.ro

www.fond-fci.ro

www.fatf-gafi.org

www.onpcsb.ro

Contact

Departamentul Conformitate Servicii Financiare

conformitate_servicii_financiare@raiffeisen.ro