Skip to main content

FATCA si CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este un act normativ elaborat in 2010 de Guvernul SUA cu scopul de a preveni evaziunea fiscala generata de cetatenii sau rezidentii americani in legatura cu castigurile pe care le detin in afara SUA.

Aplicarea legislatiei FATCA

Acordul incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea FATCA a intrat in vigoare in data de 3 noiembrie 2015.

Acest act normativ impune instituțiilor financiare înregistrate în afara granițelor SUA să identifice si sa raporteze anual informații cu privire la clienții și partenerii care au obligatii fiscale fata de SUA. Legislatia FATCA se aplică începând cu data de 1 iulie 2014.

Raiffeisen Bank recunoaste importanta FATCA si aplica cerintele FATCA

Raiffeisen Bank SA s-a inregistrat pe site-ul autoritatii fiscale americane (IRS) cu Statusul FATCA Reporting Financial Institution Model 1 IGA si a primit Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN): 28CWN4.00008.ME.642.

Romania face parte din categoria jurisdictiilor IGA Model 1: https://www.treasury.gov

Raiffeisen Bank SA a implementat reglementarile FATCA. Ca urmare, clientii indentificati drept Persoane SUA vor fi raportati catre autoritatea fiscala locala (A.N.A.F). Autoritatea fiscala locala efectueaza raportarea conturilor relevante FATCA catre autoritatea fiscala americana (IRS).

Termeni specifici

Persoană SUA – este acea persoană (fizică sau juridică) care îndeplinește una din următoarele condiții:

 • este un cetățean SUA chiar dacă are rezidență în afara Statelor Unite sau deține și o altă cetățenie;
 • este deținător de pașaport SUA;
 • este o persoană nascută în SUA cu excepția cazurilor în care a renunțat la cetățenie;
 • este rezident permanent al Statelor Unite (ex: deținător de Carte Verde);
 • este o entitate SUA (înființată/înregistrată/rezidentă în SUA);
 • este o entitate Non-SUA “pasivă” cu beneficiar relevant FATCA.

Pentru mai multe detalii recomandăm consultarea acordului incheiat intre Romania si SUA: https://mfinante.gov.ro/domenii/impozite/acordul-fatca 

Formulare FATCA

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf 

CRS (Common Reporting Standard) reprezinta un standard global emis de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) pentru schimbul automat de informatii financiare intre autoritatile fiscale ale statelor participante, cu scopul de a preveni si reduce evaziunea fiscala transfrontaliera a rezidentilor fiscali straini in legatura cu conturile acestora din strainatate.

Aplicarea legislatiei CRS

Începând cu data de 01.01.2016 a intrat în vigoare Cod de Procedură Fiscală, ce transpune la nivel național Directiva 2014/107/EU privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.

Instituțiile financiare raportoare din România sunt obligate să aplice normele de raportare și de diligentă fiscală prevazute de Codul de Procedura Fiscala începând cu data de 01.01.2016.

Raiffeisen Bank recunoaste importanta CRS si aplica cerintele CRS

Raiffeisen Bank SA a implementat Standardul Comun de Raportare (CRS) cu privire la conturile financiare asa cum este elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si cerintele legii nr. 207/2015. Ca urmare, clientii identificati drept persoane raportabile vor fi raportati catre autoritatea fiscala locala (A.N.A.F). Autoritatea fiscala locala efectueaza schimbul automat de informatii cu autoritatile fiscale din jurisdictiile raportabile. Lista tarilor raportabile CRS se actualizeaza anual: http://www.oecd.org 

Termeni specifici

Persoană raportabila CRS – este acea persoană (fizică sau juridică) care este identificata ca avand rezidenta fiscala intr-o jurisdictie raportabila pe baza declaratiei pe propria raspundere sau pe baza indiciilor cu privire la rezidenta fiscala într-o jurisdictie raportabila.

Indiciile care pot determina incadrarea unui client ca fiind raportabil CRS sunt:

 • adresa de domiciliu într-o jurisdictie raportabila;
 • adresa de corespondenta sau de rezidenta actuala într-o jurisdictie raportabila;
 • unul sau mai multe numere de telefon într-o jurisdictie raportabila;
 • instructiunile permanente de a transfera fonduri într-un cont administrat într-o jurisdictie raportabila;
 • imputernicire sau o delegare de semnatura valabila, acordata unei persoane cu adresa într-o jurisdictie raportabila
 • este o entitate pasiva cu beneficiar real relevant CRS
 • persoana/persoanele identificate ca beneficiari reali ai unei entitati pasive intrunesc unul dintre indiciile menționate mai sus. 

TIPURI DE ENTITATI

Termenul "Instituţie Financiară" înseamnă o instituţie de custodie, o instituţie depozitară, o entitate de investiţii sau o companie de asigurări specificată.

Termenul “Entitate non - Financiara (“ENF") înseamnă orice entitate care nu este o instituție financiară.

Termenul “Entitate Pasiva non – Financiara” ("ENF pasivă") înseamnă orice: 

(i) ENF care nu este o ENF activă; sau 

(ii) o entitate de investiții* care nu este o instituție financiară dintr-o jurisdicție participantă.

Termenul Entitate Activa non – Financiara” ("ENF activă") înseamnă orice ENF care îndeplinește oricare dintre următoarele criterii:

a) mai puțin de 50% din venitul brut al ENF pentru anul calendaristic precedent sau pentru altă perioadă de raportare adecvată este venit pasiv și mai puțin de 50% din activele deținute de ENF în cursul anului calendaristic precedent sau al altei perioade de raportare adecvate sunt active care produc sau sunt deținute pentru a produce venit pasiv;

b) acțiunile ENF sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a titlurilor de valoare reglementată sau ENF este o entitate afiliată unei entități ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață a titlurilor de valoare reglementată;

c) ENF este o entitate guvernamentală, o organizație internațională, o bancă centrală sau o entitate deținută în totalitate de una sau mai multe dintre entitățile sus-menționate;

d) toate activitățile ENF constau, în esență, în deținerea (în totalitate sau parțial) a acțiunilor subscrise emise de una sau mai multe filiale ale căror tranzacții sau activități sunt diferite de activitățile unei instituții financiare ori în finanțarea și prestarea de servicii respectivelor filiale.

Cu toate acestea, o entitate nu are statutul de entitate activă dacă funcționează (sau se prezintă) drept un fond de investiții, cum ar fi un fond de investiții în societăți necotate, un fond cu capital de risc, un fond de achiziție prin îndatorarea companiei sau orice alt organism de plasament al cărui scop este de a achiziționa sau de a finanța companii și de a deține capital în cadrul respectivelor companii, reprezentând active de capital în scopul unor investiții;

e) ENF nu desfășoară încă activități comerciale și nu a mai desfășurat niciodată, dar investește capital în active cu intenția de a desfășura o activitate comercială, alta decât cea a unei instituții financiare, cu condiția ca ENF să nu se califice pentru această excepție ulterior datei la care se împlinesc 24 de luni de la data inițială a constituirii ENF;

f) ENF nu a fost o instituție financiară în ultimii 5 ani și este în proces de lichidare a activelor sale sau de restructurare cu intenția de a continua sau de a relua operațiunile în alte activități decât cele ale unei Instituții Financiare;

g) activitățile ENF constau în principal în finanțare și operațiuni de acoperire a riscurilor cu sau pentru ntități afiliate care nu sunt instituții financiare, iar ENF nu prestează servicii de finanțare sau de acoperire a riscurilor niciunei alte entități care nu este o entitate asimilată, cu condiția ca grupul din care fac parte respectivele entități afiliate să desfășoare în principal o activitate diferită de activitățile unei instituții financiare; sau

h) ENF îndeplinește toate condițiile următoare:

(i) este constituită și își desfășoară activitatea în România sau în altă jurisdicție de rezidență exclusiv în scopuri religioase, caritabile, științifice, artistice, culturale, sportive sau educaționale; ori este constituită și își desfășoară activitatea în România sau în altă jurisdicție de rezidență și este o organizație profesională, o asociație de afaceri, o cameră de comerț, o organizație a muncii, o organizație din sectorul agriculturii sau al horticulturii, o asociație civică sau o organizație care funcționează exclusiv pentru promovarea bunăstării sociale;

(ii) este scutită de impozitul pe venit în România sau în altă jurisdicție de rezidență;

(iii) nu are acționari sau membri care au drepturi de proprietate sau beneficii legate de activele sau veniturile sale;

(iv) legislația nationala aplicabilă ENF sau altei jurisdicții de rezidență a ENF ori documentele de constituire a ENF nu permit(e) ca vreun venit ori vreun activ al ENF să fie distribuit sau utilizat în beneficiul unei persoane fizice sau al unei entități noncaritabile în alt mod decât în scopul desfășurării de activități caritabile ale ENF sau drept plată a unor compensații rezonabile pentru servicii prestate ori drept plată reprezentând valoarea justă de piață a proprietății pe care ENF a cumpărat-o; și

(v) legislația nationala aplicabilă ENF sau altei jurisdicții de rezidență a ENF ori documentele de constituire a ENF impun(e) ca, în momentul lichidării sau dizolvării ENF, toate activele sale să fie distribuite către o entitate guvernamentală sau altă organizație nonprofit, sau să revină Guvernului României sau al altei jurisdicții de rezidență a ENF sau oricărei subdiviziuni politice a acestora.

Termenul “Entitate Unipersonala” (cu exceptia SRL cu asociat unic persoana fizica) inseamna un comerciant unic, proprietar unic, antreprenor care este definit ca fiind unicul proprietar efectiv al unei întreprinderi. 

*Termenul “Institutie Financiara” ("Entitate de investiţii") înseamnă orice entitate:

a) care desfăşoară, ca activitate principală, una sau mai multe dintre următoarele activităţi ori operaţiuni pentru sau în numele unui client, fără a include oferirea de consultanţă neobligatorie acestuia privind investiţiile:

(i) tranzacţii cu instrumente de piaţă monetară (cecuri, certificate de trezorerie, certificate de depozit, instrumente derivate etc.); schimb valutar;instrumente în materie de schimb valutar, rata dobânzii şi indici bursieri; titluri de valoare transferabile sau tranzacţii la termen cu mărfuri;

(ii) administrarea individuală şi colectivă a portofoliului; sau

(iii) investirea, administrarea sau gestionarea în alt mod de active financiare sau bani în numele altor persoane; sau

b) al cărei venit brut provine în principal din activităţi de investire, reinvestire sau tranzacţionare de active financiare, în cazul în care entitatea este administrată de către o altă entitate care este o instituţie depozitară, o instituţie de custodie, o companie de asigurări specificată sau o entitate de investiţii, astfel cum sunt prevăzute la lit. a).

Termenul "cont care face obiectul raportării" înseamnă un cont financiar care este administrat de o instituţie financiară raportoare din România şi este deţinut de una sau mai multe persoane care fac obiectul raportării sau de o ENF pasivă cu una sau mai multe persoane care exercită controlul care sunt persoane care fac obiectul raportării, cu condiţia ca aceasta să fi fost identificată ca atare în temeiul procedurilor de diligenţă fiscală prevăzute la secţiunile II – VII din Anexa I la Codul de Procedura Fiscala.   

Termenul "persoană care face obiectul raportării" înseamnă o persoană care este rezidentă într-o jurisdicţie care face obiectul raportării, dar care nu este:   

a) o companie al cărei capital este tranzacţionat în mod regulat pe una sau mai multe pieţe reglementate;   

b) orice companie care este o entitate afiliată unei companii prevăzute la lit. a);   

c) o entitate guvernamentală;   

d) o organizaţie internaţională;   

e) o bancă centrală; sau   

f) o instituţie financiară.   

Termenul "persoană dintr-o jurisdicţie care face obiectul raportării" înseamnă o persoană fizică sau o entitate care are rezidenţa în orice altă jurisdicţie, în temeiul legislaţiei fiscale a respectivei jurisdicţii, sau patrimoniul succesoral al unei persoane decedate care era rezidentă a oricărei alte jurisdicţii. În acest sens, o entitate precum o societate civilă, o societate cu răspundere limitată sau o construcţie juridică similară care nu are rezidenţă fiscală este considerată ca fiind rezidentă în jurisdicţia în care se află sediul conducerii efective. 

Raiffeisen Bank SA raporteaza catre A.N.A.F urmatoarele informatii ale titularului de cont raportabil:

- nume/data/loc/tara nasterii

- adresa 

- tara/tarile de rezidenta fiscala 

- numarul de identificare fiscala (TIN) 

- numarul de cont/conturi 

- soldul contului/conturilor, venituri brute (dobanzi si, in cazul conturilor de custodie, de asemenea dividende, venituri brute din vanzari si alte plati) 

In cazul entitatilor pasive vor fi raportate in plus urmatoarele informatii ale Persoanei/Persoanelor care controleaza entitatea: 

- nume/data/loc/tara nasterii 

- adresa de rezidenta 

- tara/tarile de rezidenta fiscala 

- numarul de identificare fiscala (TIN)

Informatiile raportate vor fi pastrate pentru o perioada de 10 ani potrivit prevederilor art. 62 din Codul de Procedura Fiscala.

Pentru detalii cu privire la clasificarea din punct de vedere FATCA CRS recomandam consultarea ghidului publicat de A.N.A.F: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/AEOI/GhidDAC2CRSFATCA2024.pdf 

Ofiter responsabil FATCA

Cristina-Elena Proca

cristina-elena.proca@raiffeisen.ro

Directia Conformitate