Skip to main content

EMIR

European Market Infrastructure Regulation - Regulamentul European nr. 648/2012

European Market Infrastructure Regulation

Este Regulamentul European nr. 648/2012 privind  instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii. EMIR a intrat in vigoare la data de 16 august 2012 si a fost suplimentat prin legislatia secundara de punere in aplicare adoptata la nivelul Uniunii Europene.

I. Cui se aplica EMIR?

(Regulamentul nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, casele centrale de compensare si registrele central – European Markets Infrastructure Regulation) 

EMIR se aplica oricarei entitati care incheie tranzactii cu instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC).
EMIR nu se aplica persoanelor fizice si prevede in mod expres exceptarea anumitor entitati de la aplicarea sa. 

Pentru informatii detaliate legate de tranzactiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC) si serviciul de investitii oferit de Raiffeisen Bank S.A. („RBRO”) va rugam sa accesati sectiunea Despre Noi/Guvernanta corporativa/MIFID. 
Daca doriti sa incheiati tranzactii cu instrumente financiare derivate cu RBRO va rugam ne contactati la adresa de email: treasury.sales@raiffeisen.ro

II. Ce tipuri de contraparti reglementeaza EMIR?

EMIR identifica 2 tipuri de contraparti aferente unui contract/tranzactii cu derivate OTC.
 
A. Contraparti financiare (FC), respectiv:
a. firmele de investitii autorizate in conformitate cu Directiva UE 65/2014;
b. institutii de credit autorizate in conformitate cu Directiva UE 36/2013;
c. institutii de asigurare/reasigurare autorizate in conformitate cu Directiva UE 138/2009;
d. OPCVM (organisme de plasament colectiv in valori mobiliare) si, dupa caz, societatea de administrare, autorizate in conformitate cu Directiva UE 65/2014, cu exceptia acelora stabilite exclusiv cu scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumparare actiuni ale angajatilor;
e. fondurile de pensii definite la pct (1) al articolului 6 din Directiva UE 2341/2016;
f. fondurile de investitii alternative (FIA) definite la punctul a) al articolului 4(1) din Directiva EU 61/2011 care sunt fie stabilite  in UE fie administrate de manageri FIA (AFIA) autorizati sau  inregistrati in conformitate cu respectiva Directiva, cu exceptia FIA stabilite exclusiv cu scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumparare actiuni ale angajatilor sau a celor care sunt entitati cu scop special de securitizare, sau cu exceptia cazului in care FIA este o entitate cu scop special de securitizare, astfel cum este mentionat la articolul 2 alineatul (3) litera (g) din Directiva UE 61/2011 si, dupa caz, AFIA stabilite  in Uniune;
g. depozitari centrali de titluri de valoare autorizati in conformitate cu Regulamentul UE 909/2014.

Totodata distinge intre doua subcategorii de FC:
FC+ contraparte financiara pentru care valoarea notionala totala bruta la sfarsitul  lunii, pentru fiecare din cele 12 luni anterioare, a tranzactiilor cu instrumente derivate extrabursiere depaseste unul din pragurile de compensare mentionate la Capitolul IV - (primul calcul a fost efectuat in data de 17.06.2019 si se va repeta la fiecare 12 luni). Contrapartea financiara care opteaza pentru a nu efectua calculul este asimilata FC+.
FC- contraparte financiara pentru care valoarea notionala totala bruta la sfarsitul lunii, pentru fiecare din cele 12 luni anterioare, a tranzactiilor cu instrumente derivate extrabursiere se situeaza sub pragurile de compensare.

B. Contraparti nefinanciare (NFC) care reprezinta orice entitate stabilita in UE care este implicata in tranzactii extrabursiere si nu face parte din categoria FC.

EMIR distinge intre doua subcategorii de NFC:
NFC+ contraparte nefinanciara pentru care valoarea notionala totala bruta la sfarsitul  lunii,  pentru fiecare din cele 12 luni anterioare, a tranzactiilor cu instrumente derivate extrabursiere, cu exceptia tranzactiilor incheiate in scop de hedging,  depaseste unul din pragurile de compensare – mentionate la Capitolul IV NFC care opteaza pentru a nu efectua calculul este asimilata NFC+;
NFC- contraparte nefinanciara pentru care valoarea notionala totala bruta la sfarsitul  lunii,  pentru fiecare din cele 12 luni anterioare, a tranzactiilor cu instrumente derivate extrabursiere, cu exceptia tranzactiilor incheiate in scop de hedging,  -se situeaza sub pragurile de compensare – mentionate la Capitolul IV.

III. Obligatia de raportare a tranzactiilor

Raportarea este procesul prin care informatiile referitoare la contractele/tranzactiile extrabursiere si contrapartile acestora sunt inaintate catre registrele centrale de tranzactii.

Scopul raportarii este de a promova transparenta, prin furnizarea catre autoritatile de supraveghere a informatiilor, despre tranzactiile cu derivate extrabursiere, astfel incat acestea sa aiba o reprezentare fidela despre piata contractelor derivate si expunerile participantilor la aceasta piata cu scopul de a sprijini reglementarea prudentiata in piata financiara.

Sunt supusi obligatiei de raportare toti participantii la piata derivatelor extrabursiere din UE (FC+, FC-, NFC+, NFC-) cu exceptia persoanelor fizice. 

RBRO ofera clientilor sai FC serviciul de delegare a raportarii cu privire la toate tranzactiile cu derivate extrabursiere incheiate de acestia cu RBRO.

Pentru informatii detaliate privind serviciul de raportare oferit de RBRO, va rugam sa ne contactati fie pe adresa de email EMIR@raiffeisen.ro fie la numarul de telefon 021.306.1991.

Ce informatii se raporteaza
 
Raportul EMIR contine numeroase campuri care sunt completate cu informatii din urmatoarele categorii:
- informatii despre contrapartile din contractele/tranzactiile cu derivate extrabursiere (counterparty data);
- informatii despre contractele/tranzactiile derivate extrabursiere incheiate (common data);
- marcarea la piata sau pe baza unui model (mark-to-market/mark-to-model) a tranzactiilor derivate extrabursiere;
- colateralul corespunzator contractelor/tranzactiilor derulate.

Obtinerea unui ”LEI” in vederea conformarii cu obligatia de raportare
 
Fiecare contrapartida intr-o tranzactie cu instrumente financiare derivate extrabursiere va trebui sa obtina un numar de identificare unic (Legal Entity Identifier, LEI). LEI este rezultatul unei initiative incurajata de G20 pentru dezvoltarea unui sistem global unic de identificare a contrapartilor din tranzactiile financiare. Gasiti mai jos
Lista entitatilor care emit LEI care este gestionata de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF):

https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

Incepand cu data de 18 iunie 2020, conform prevederior EMIR, Banca, in calitate de contraparte financiara, FC, va avea obligatia de raportare pentru contrapartile nefinanciare, clasificate NFC-, cu care aceasta incheie tranzactii cu instrumente financiare derivate extrabursiere, catre Registrul Central. 
In situatia in care clientul clasificat NFC- alege sa efectueze singur raportarea purtand astfel raspunderea legala pentru raportarea propriilor contacte cu instrumente financiare derivate extrabursiere, NFC- va comunica acesta intentie RBRO. Nu este posibila insa renuntarea la raportarea de catre RBRO la nivel de produs sau la nivel de tranzactie. Incepand cu data de 11 iulie 2022 (Data Efectiva), Registrul Central catre care se va efectua raportarea obligatorie EMIR a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere este DTCC Data Repository (Ireland) Plc avand LEI 549300TZR2LZBUW04O95 (“Registrul Central Relevant”).Tranzactiile istorice si cele in curs de derulare la Regis TR vor fi transferate catre DTCC la Data Efectiva.

IV. Obligatia de compensare printr-o contraparte centrala

Compensarea printr-o contraparte centrala reprezinta un proces prin care doua parti angajate intr-un contract cu derivate extrabursiere inlocuiesc respectivul contract/ tranzactie cu doua contracte/ tranzactii separate incheiate fiecare cu o contraparte centrala (CCP), care preia pozitia fiecarei parti printr-un contract distinct, astfel CCP devenind contraparte pentru fiecare parte din contractul initial. CCP garanteaza indeplinirea obligatiilor financiare ale participantilor si se interpune din punct de vedere juridicintre membrii compensatori participanti directi la CCP devenind cumparator pentru fiecare vanzator si vanzator pentru fiecare cumparator din tranzactie.

Participanti subiect al compensarii printr-o CCP

Obligatia de compensare printr-o CCP  se aplica contractelor derivate extrabursiere apartinând unei clase de instrumente financiare derivate care fac obiectul obligatiei de compensare, conform deciziilor ESMA, contracte care sunt incheiate de catre doua contraparti de tip FC+ si/sau NFC+ sau asimilate acestora.
Obligatia de compensare prin CCP este o consecinta a incadrararii in categoriile FC+ si NFC+, fie ca urmare a notificarii optiunii neefectuarii calculului fie prin atingerea pragului de compensare prin CCP pe o anumita clasa de derivate.

Pragul de compensare este stabilit la:
- 1 miliard EUR pentru derivate extrabursiere de credit sau derivate pe actiuni;
- 3 miliarde EUR pentru derivate extrabursiere pe rata dobanzii, derivate extrabursiere pe cursul de schimb, derivate extrabursiere pe marfuri sau alte contracte.  

Atat FC cat si NFC trebuie sa ia masurile necesare pentru efectuarea calculului in vederea monitorizarii nedepasirii pragului de compensare prin CCP. 

Atingerea pragului de compensare pentru o clasa de active atrage (pentru tranzactiile incheiate dupa 4 luni de la data notificarii autoritatii competente in legatura cu acest fapt), urmatoarele obligatii:
- atat pentru FC cat si pentru NFC: obligatia de notificare a autoritatilor relevate privind atingerea pragului (incadrare automata). 
- pentru FC: obligatia de compensare prin CCP a tuturor tranzactiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere indiferent de clasa de active din care acestea fac parte;
- pentru NFC: obligatia de compensare prin CCP a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere din clasa respectiva de active pentru care s-a depasit pragul;
  
FC sau NFC care opteaza sa nu efectueze calcule, (i) va notifica de indata acest aspect autoritatii competente (ii) va fi automat clasificata ca FC+, respectiv NFC+ (iii) va fi supusa obligatiei de compensare pentru toate clasele de active, pentru tranzactiile incheiate.
 
Clasele de instrumente financiare derivate extrabursiere care fac obiectul obligatiei de compensare prin CCP

La data publicarii prezentei ( 18.06.2020) cele mai relevante tipuri de instrumente financiare derivate extrabursiere care sunt supuse obligatiei de compensare prin CCP sunt:
- Swapuri de baza si swapuri pe rata fixa spre fluctuanta a dobanzii (denominate in EUR, GBP, USD,  JPY, NOK, PLN si SEK) cu maturitate de la 28 de zile la 50 de ani ( 30 de ani pentru JPY);
- Contracte forward pe rata dobanzii (denominate in EUR, GBP, USD, NOK, PLN si SEK) cu maturitate de la 3 zile la 3 ani;
- Swapuri pe indicii ratei dobânzii overnight (denominate in EUR, USD, GBP) cu scadenta de la 7 zile la 3 ani;
- Instrumente financiare derivate pe credit (European untranched Index), denominate in EUR, cu maturitate de 5 ani. 

Contrapartile care sunt supuse obligatiei de compensare se impart in 4 categorii din punctul de vedere al aplicarii prevederilor regulamentelor privind standardele tehince de aplicare a obligatiei de compensare.
 
Datele de intrare in vigoare a obligatiei de compensare prin CCP sunt diferite in functie de (i) categoria de compensare din care face parte contrapartea  si de (ii) clasa de active din care face parte instrumentul. EMIR  prevede si obligatia compensarii unor tranzactii deja incheiate la datele de intrare in vigoare a obligatiei de compensare prin contraparti centrale in masura in care acestea indeplinesc anumite conditii legate de scadenta reziduala si durata.

O prezentare sintetica a acestora puteti gasi mai jos:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf
Mai multe detalii puteti gasi in EMIR si legislatia secundara adoptata pentru aplicarea acestuia.

Cerinte de marje in compensarea prin CCP

Marjele utilizate in procesul de compensare, atat marja initiala, cat si marja de variatie, sunt solicitate de CCP. Marjele vor fi transmise de fiecare contraparte a contactului catre membrii casei de compensare cu care au relatie contractuala si sunt mentinute in conturi care sa permita identificarea unica a acestora.

Compensarea prin CCP a tranzactiilor intragroup
 
Tranzactiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere realizate intragrup sunt exceptate de la obligatia de compensare prin CCP, sub conditia notificarii autoritatilor competente asupra faptului ca intentioneaza sa recurga la derogarea aplicabila contractelor derivate extrabursiere incheiate intre contrapartile din acelasi grup. Notificarea transmisa catre autoritatile competente contine, conform standardelor tehnice emise de ESMA, documente care certifica existenta politicilor de risc si a documentatiei contractuale care sa permita incheierea contractelor derivate.

Pentru tranzactiile intragroup derulate de RBRO cu RBI pe baza unor contracte cadru ISDA si CSA s-a notificat si agreat de catre autoritatea de supraveghere exceptarea de la compensare printr-o contraparte centrala a tranzactiilor respective.

V. Masuri de diminuare a riscurilor

In masura in care tranzactiile nu fac obiectul obligatiei de compensare prin CCP, contrapartile au obligatia de a intreprinde masuri de diminuare a riscurilor care intr-o descriere sumara sunt:
- confirmarea la timp a tranzactiilor;
- reconcilierea portofoliilor si proceduri adecvate de solutionare a diferendelor si monitorizarea valorii contractelor in derulare;
- marcarea la piata zilnica a tranzactiilor;
- schimbul de garantii intre FC si NFC+, cu exceptia tranzactiilor intragrup daca sunt indeplinite anumite conditii. 

Descriem succint mai jos schimbul de garantii, ca fiind masura cu impatul cel mai mare pentru contraparti.
Mai multe infromatii gasiti aici:

https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation#title-paragrah-5

Compensarea bilaterala prin schimbul de garantii

Pentru acele intrumente financiare derivate extrabursiere care nu sunt compensate prin CCP, EMIR prevede in scopul diminuarii riscurilor, obligatia de compensare bilaterala, prin schimbarea de colateral intre contraparti pe baza contractului cadru ISDA si a anexei privind schimbul de garantii CSA sau pe baza unei variante locale a acestui contract.

Schimbul de garantii este obligatoriu si se aplica in cazul contractelor incheiate cu contrapartide de tip FC (FC+ sau FC-) si NFC+. Pentru NFC-, RBRO poate solicita reducerea riscului de contrapartida prin constituirea de garantii in favoarea  RBRO.

Schimbul de garantii  se face sub forma marjei initiale si marjei de variatie care sunt stabilite de contraparti in baza contractului cadru pentru tranzactionare derivate. Obligatia de a schimba garantii intra in vigoare treptat in functie de  valoarea notionala medie agregata a instrumentelor financiare derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central, calculata la nivelul grupului (AANA):

Marja de variatie

Data intrarii in vigoareEntitatile cu AANA
4 February 2017> EUR 3 trillion 
1 March 2017Toate celelalte entitatiMarja initiala

Data intrarii in vigoareEntitatile cu AANA
4 February 2017> EUR 3 trillion 
September 2017> EUR 2.25 trillion
September 2018> EUR 1.5 trillion
September 2019> EUR 0.75 trillion
September 2020> EUR 8 billion

Tipurile de active acceptate ca marja de variatie de catre RBRO trebuie sa corespunda politicii de risc definite la nivel de grup. In prezent politica RBRO este de a accepta ca marja doar garantii sub forma de numerar denominat in RON, EUR si USD.

In conformitate cu art. 11(11) din EMIR facem publice urmatoarele informatii referitoare la exceptarea intragroup obtinuta de RBRO:

Raiffeisen Bank S.A., institutie de credit, FC-, identificata prin LEI 549300RFKNCOX56F8591 a primit de la Banca Nationala a Romaniei, acordul cu privire la exceptarea de la schimbul de garantii pentru contractele derivate extrabursiere incheiate in cadrul grupului, cu urmatoarele contraparti:
- Raiffeisen Bank International AG, contraparte financiara, institutie de credit, identificata prin LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95;
- Raiffeisenbank a.s., contraparte financiara, institutie de credit, identificata cu PRE-LEI: 31570010000000004460;
- Raiffeisen Bank Zrt., contraparte financiara, institutie de credit, identificata cu LEI: 5493001U1K6M7JOL5W45;
Contrapartile fac parte din grupul Raiffeisen si incheie tranzactii in cadrul relatiilor dintre ele.
Exceptarea este integrala si nu prevede limitari de valoare notionala.

VI. Limitare de raspundere

Orice termeni utilizati si nedefiniti in aceasta sectiune sunt definiti de legislatia aplicabila.
Aceastsa sectiune reprezinta o scurta prezentare cu caracter informativ si nu poate fi reprodusa sau distribuita catre alte persoane fara permisiunea RBRO, care se refera in special la tipuri de tranzactii pe care RBRO. le incheie in activitatea curenta cu clientii, si reprezinta interpretarea proprie a RBRO fara a face o descriere exhaustiva a cerintelor EMIR. Prevederile legale pot contine detalieri si conditionari care nu au fost mentionate in scurta prezentare de mai sus, interpretarea RBRO se poate modifica sau poate fi contrazisa de reglementari si detalieri ulterioare emise de autoritati sau de organizatii active in piata. Va informam ca este necesar sa realizati evaluarea modalitatii in care EMIR vi se aplica, in special care sunt categoriile in care va incadrati si obligatiile pe care le aveti.
Informatia prezentata nu reprezinta consultanta juridica, fiscala sau financiara si nu poate antrena vreo obligatie pentru  RBRO Informatia prezentata nu reprezinta o recomandare personala sau generala privind tranzactionarea instrumentelor financiare derivate.
Pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate va rugam sa obtineti consultanta legala si financiara de care aveti nevoie.

Contact
Treasury Sales