CGB PF RO 01.02.2022

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare – Persoane Fizice
Editia 1 februarie 2022
CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR BANCARE
PENTRU PERSOANE FIZICE

CUPRINS: 1.Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile conturilor; 4.Dispozitii privind operatiunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului si Serviciul 3D Secure; 6. Servicii speciale oferite de banca prin intermediul serviciului telefonic Call Center al Raiffeisen Bank; 7. Termeni si conditii pentru Serviciul Debitare Directa; 8. Dispozitii finale; 9. Declaratiile Clientului si Semnaturile Partilor. 

1. INTRODUCERE 
1.1. Prevederi Introductive
1.1.1. Prezentele Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare (denumite in continuare ”CGB”) stabilesc cadrul juridic general in care se va desfasura relatia contractuala dintre Raiffeisen Bank S.A. (denumita in continuare “Banca”) si fiecare dintre Clientii sai, persoane fizice. 
1.1.2. Raporturile juridice dintre Banca si Client vor fi guvernate de prezentele CGB, care impreuna cu dispozitiile prevazute in fiecare dintre documentele contractuale specifice fiecarui tip de produs sau serviciu bancar, încheiate între Banca si Client, vor reprezenta contractul dintre parti. Prezentele CGB completeaza documentele contractuale specifice produselor/serviciilor bancare, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul in continutul celor din urma. 
1.1.3. In masura in care ramân aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Banca si Client li se vor aplica actele normative in vigoare, reglementarile Bancii Nationale a României, normele Bancii, precum si uzantele si practicile bancare interne si internationale. 
1.1.4. Banca va intra in raporturi contractuale doar cu persoanele care accepta expres prezentele CGB. Clientul va primi un exemplar al CGB, în vigoare la data înregistrarii sale în evidentele Bancii. 
Prin semnarea oricarei alte cereri in forma pusa la dispozitie de catre Banca sau a oricarui contract, Clientul accepta ca, in toate raporturile contractuale cu Banca, sa respecte CGB in vigoare in acel moment, cu posibilele modificari periodice ce pot fi aduse de Banca in conditiile prezentelor CGB. 

1.2. Conflicte 
1.2.1. In caz de conflict intre prevederile exprese din orice contract sau document semnat intre Client si Banca si prevederile generale cuprinse in prezentele CGB, vor prevala prevederile exprese din contractele sau documentele specifice. 
1.2.2. Daca sunt acceptate de catre Client, atât versiunea in limba româna a CGB, cât si versiunea in limba engleza a acestora, in cazul oricarui conflict sau neconcordanta intre versiunea in limba engleza si cea in limba româna, versiunea in limba româna va prevala. 

1.3. Interpretare 
1.3.1. Orice referire facuta la Banca in cuprinsul prezentului document va fi inteleasa ca incluzând si oricare dintre unitatile sale teritoriale (punct de lucru, reprezentanta, agentie, sucursala). 
1.3.2. Orice referire facuta la Client in cuprinsul prezentului document include si categoria de Co-debitor si/sau Garant, daca este cazul conform Contractelor specifice. 
1.3.3. Orice referire facuta la Clientul persoana fizica in cuprinsul CGB, va fi considerata a fi facuta si la oricare din succesorii acestuia. 
1.3.4. Referirea facuta la Imprumutat in contractele de credit se va considera facuta la Client, asa cum este acesta definit in prezentele CGB. 
1.3.5. Oriunde in cuprinsul prezentelor CGB si/sau in cuprinsul fiecarui Contract specific, si daca din context nu rezulta altfel, dupa caz, pluralul va include singularul si invers. 
1.3.6. Referirea la „efecte negative semnificative” sau „afectare semnificativa” va fi interpretata ca reflectând opinia calificata a Bancii. 
1.3.7. Referirea la orice Contract specific/Contract de garantie/orice alta conventie incheiata intre Client si Banca sau la orice prevedere legala va include orice modificare, reiterare sau repunere in aplicare a acestora. 
1.3.8. Titlurile din prezentele CGB si/sau din orice Contract de credit/Contract de garantie/documentatie contractuala specifica au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu afecteaza interpretarea prevederilor respectivelor documente contractuale. 

1.4. Clauze independente 
In cazul in care orice prevedere din CGB si/sau din oricare dintre Contractele specifice incheiate intre Banca si Client, este sau devine la un moment dat nula, invalida sau neexecutabila conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea unei asemenea prevederi, in limita admisa de lege, precum si a celorlalte prevederi ale CGB, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificari care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut in vedere la data incheierii CGB. 

1.5. Definitii 
In scopul prezentelor CGB, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
ATM (Automated Teller Machine)/MFM (Multi-Functional Machine) – terminale electronice ale Bancii sau ale altor prestatori de servicii de plati care permit Clientilor, care detin un Card, sa efectueze tranzactii sau alte operatiuni bancare (cum ar fi spre exemplu retrageri de numerar, interogare sold, depunere de numerar (doar la MFM), plata facturilor etc.);
Autentificare Stricta a Clientului - autentificare care se bazează pe utilizarea a două sau mai multe elemente incluse în categoria cunoștințelor deținute (ceva ce doar Clientul cunoaște, spre exemplu PIN, parola), posesiei (ceva ce doar Clientul posedă, spre exemplu cardul) și inerenței (ceva ce reprezintă Clientul, spre exemplu amprenta digitala, recunoastere faciala) care sunt independente, iar compromiterea unui element nu conduce la compromiterea fiabilității celorlalte elemente și care sunt concepute în așa fel încât să protejeze confidențialitatea datelor de autentificare; 
Banca - Raiffeisen Bank S.A in calitate de institutie de credit, prestator de servicii de plată si/sau furnizor al oricarui alt serviciu si/sau produs bancar, in conformitate cu obiectul de activitate autorizat in conditiile legii; 
Card - instrument de plata emis de catre Banca, prin intermediul caruia Clientul are acces la disponibilitatile banesti proprii din Contul curent si/sau la o linie de credit, in vederea efectuarii Tranzactiilor prin Card; 
Client - persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta in Romania, care deschide o relatie contractuala de afaceri cu Banca ce include dar fara a se limita la deschiderea si operarea Conturilor si/sau prestarea/furnizarea de catre Banca a diverselor servicii/produse bancare; 
Client beneficiar - Clientul care beneficiaza de fondurile ce fac obiectul unei Operatiuni de plata; 
Client platitor - Clientul care da un Ordin de plata;
Cod de identificare interna/Cheie CIF/Cod client - cod unic alocat de catre Banca persoanelor inregistrate in baza sa de date, necesar pentru identificarea unica a persoanelor aflate in relatie cu Banca;
Cont - cont bancar in care sunt evidentiate disponibilitatile banesti ale Clientului si/sau dupa caz, sumele puse de Banca la dispozitia acestuia; 
Cont de plati - Cont utilizat pentru executarea Operatiunilor de plata; 
Cont de plăţi accesibil online – cont curent detinut de Client care poate fi accesat prin intermediul unei interfete online, precum aplicatiile online de internet banking/mobile banking puse la dispozitie de catre Banca;
Contract specific - contractul care reglementeaza furnizarea/prestarea oricarui produs/serviciu furnizat de Banca si orice alte raporturi juridice accesorii sau in legatura cu acesta. Alcatuiesc Contractul specific documentele cu continut standard si/sau negociat, care reflecta intelegerea dintre Banca si Client, precum, dar fara a se limita la, cereri aprobate de Banca, oferte acceptate de Client, Contracte de credit, contract de garantie, conventii, comunicari, notificari, formulare si/sau orice alte documente in legatura cu Contractul specific, acceptate de Banca; 
Cursul de schimb valutar al Bancii - cursul de schimb utilizat de Banca pentru schimburi valutare sau Operatiuni de plata efectuate in cont, exprimate intr-o moneda diferita de cea a contului platitorului, respectiv a contului beneficiarului, calculat dupa cum urmeaza: (i) in cazul conversiilor valutare de tip valuta/lei, se va utiliza cursul de cumparare al Bancii pentru valuta in care se exprima suma transferata catre contul beneficiarului, respectiv cursul de vânzare al Bancii pentru valuta in care se exprima suma transferata de catre platitor; (ii) in cazul conversiilor valutare de tip valuta/valuta, se va utiliza raportul dintre cursul obtinut din cursul de cumparare valuta/lei al Bancii pentru moneda in care se exprima suma transferata de catre platitorul cu cont la o alta banca si cursul de vânzare valuta/lei al Bancii aferent monedei in care este exprimata suma creditata in contul beneficiar, respectiv cursul obtinut din raportul dintre cursul de vânzare valuta/lei al Bancii pentru moneda in care este exprimata suma transferata catre beneficiarul cu cont la alta banca si cursul de cumparare valuta/lei al Bancii aferent monedei debitate din contul platitorului. 
In cazul operatiunilor de plata autorizate prin intermediul Cardurilor se vor aplica cursurile de schimb mentionate in mod expres in prezentul document in cadrul dispozitiilor privind utilizarea Cardurilor; 
Valutele pentru care Banca ofera servicii de conversie valutara sunt publicate pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro.
Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul - cursul intern al Bancii de schimb valutar,  de vanzare, respectiv cumparare valuta de referinta,  utilizat pentru efectuarea Tranzactiilor prin Card afisat in unitatile sale teritoriale sau pe site-ul Bancii raiffeisen.ro; 
Contract de card de debit - contractul specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si Utilizatorul de card, derivate din utilizarea cardului de debit atasat unui cont curent, format din clauzele prevazute in prezentele CGB si clauzele ce se regasesc in documentatia specifica de emitere si mentenanta Card de debit; 
Contract de cont curent - Contract specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si titularul de cont curent, format din clauzele prevazute in prezentele CGB si clauzele ce se regasesc in documentatia specifica de deschidere si mententanta cont curent, in formularele utilizate pentru definire si actualizarea datelor personale ale Clientului si pentru numirea si revocarea Imputernicitilor pe cont; 
Contract privind Serviciul de debitare directa - contractul specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si Platitor, derivate din activarea Serviciului de debitare directa, format din clauzele prevazute in prezentele CGB si clauzele ce se regasesc in cuprinsul formularelor de emitere, modificare si denuntare a Mandatelor de debitare directa;
CRS (Common Reporting Standard) - reprezinta standardul global pentru schimbul automat de informatii financiare intre tari. Sunt vizate veniturile din investitii (inclusiv din dobanzi, dividende, castiguri de capital, etc) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de informatii financiare. Standardul global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvoltare) si Comisia Europeana. Standardul are trei directii: informatiile ce trebuie raportate, institutiile raportoare si conturile care fac obiectul raportarii.Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Codului de Procedura Fiscala, care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016. 
Data efectiva - data de referinta folosita de catre Banca pentru a calcula dobânda generata de executarea unei Operatiuni de plata; 
FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) - este un pachet legislativ emis in Statele Unite ale Americii, care poate fi consultat la adresa http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina contribuabililor Statelor Unite ale Americii („SUA”), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau indirecte de active financiare din afara SUA. Aceeasi cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA. 
Imputernicit - persoana cu capacitate deplina de exercitiu, autorizata de Client, prin intermediul formularelor speciale furnizate de Banca sau prin procura notariala, sa aiba acces in numele si pe seama Clientului la un Cont deschis pe numele acestuia, actionând in limitele prevazute in Contractele specifice; 
Instrument de plata - orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite între Client si Banca in conditiile contractuale agreate cu Banca, folosit de Client pentru a initia un Ordin de plata, cum ar fi Cardul, serviciile de tip internet banking, home banking, mobile banking etc.; 
Mandatar - persoana autorizata de Client prin procura sa il reprezinte in relatia cu Banca pentru incheierea si/sau executarea unui contract. Procura de reprezentare trebuie autentificata de un notar public din România sau la un consulat românesc; in cazul procurilor emise la un notariat din strainatate, procura va fi apostilata sau supralegalizata, dupa caz, si se va prezenta si traducerea legalizata a acesteia, daca este redactata intr-o limba straina; 
Momentul primirii Ordinului de plata - ziua în care se considera ca Ordinul de plata, transmis direct de catre Platitor ori indirect de catre sau prin intermediul unui beneficiar al platii, a intrat in posesia Bancii, in functie de Ora Limita; ca regula, pentru Ordinele de plata primite in zile lucratoare pâna in Ora Limita, momentul primirii este ziua receptionarii de catre Banca, iar pentru Ordinele de plata primite dupa Ora Limita, momentul primirii este ziua lucratoare urmatoare; Daca Ordinul de plata este receptionat într-o zi nelucratoare, Momentul primirii este considerat ziua lucratoare urmatoare, indiferent care este instrumentul de plata sau modalitatea utilizata pentru transmiterea Ordinului. Un Ordin de plata a carui executare a fost refuzata de catre Banca se considera ca nu a fost primit;
Exceptie fac: (i) serviciile bancare de tip debitare directa, care permit Beneficiarului platii sa initieze Operatiuni de plata, precum si cele de tip ordine de plata programate, prin care Clientul Platitor ordona plati cu frecventa prestabilita, in cazul carora Momentul primirii este ziua convenita de Banca si Client in cuprinsul Contractului specific; (ii) alte servicii sau tipuri de plati oferite de Banca care permit primirea si executarea Ordinelor de plata in afara limitelor de timp mentionate anterior;
Operatiune de plata - actiune initiata de Clientul platitor sau de o alta persoana in numele si pe seama acestuia sau de beneficiarul platii cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente exista între platitor si beneficiarul platii; Operatiunea de plata poate avea caracter ocazional; 
Optiune de comisionare BEN - modalitate de comisionare a executarii Operatiunilor de plata conform careia beneficiarul platii suporta toate comisioanele aferente; 
Optiune de comisionare OUR - modalitate de comisionare a executarii Operatiunilor de plata conform careia platitorul suporta toate comisioanele aferente executarii Operatiunii de plata; 
Optiune de comisionare SHA - modalitate de comisionare a executarii Operatiunii de plata conform careia Clientul platitor suporta comisioanele percepute de prestatorul servicii de plata al platitorului, iar Clientul beneficiar al platii suporta comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plata al beneficiarului. Eventualele comisioane ale bancilor corespondente/intermediare sunt datorate/percepute conform practicilor europene/internationale si ale standardului SWIFT; 
Ora limita pentru primirea Ordinului de plata - ora stabilita de Banca pentru a intra in posesia Ordinului de plata, in functie de care se stabileste Momentul primirii acestuia. Ora limita poate fi diferita in functie de tipul Operatiunii de plata/Instrumentului de plata si este comunicata Clientului dupa caz, prin afisare in locuri special amenajate in unitatile Bancii si/sau in pagina de internet www.raiffeisen.ro si/sau in cuprinsul Contractului specific/aplicatiilor informatice aferente anumitor servicii prestate de Banca; 
Ordin de plata - instructiunea data de platitor sau de beneficiarul platii catre Banca, in calitate de prestator al serviciului de plata, prin care se solicita executarea unei Operatiuni de plata; 
Parola Statica – element de securitate inclus în categoria cunoștințelor deținute (ceva ce doar Utilizatorul de Card cunoaste) pe care Utilizatorul de Card il seteaza la prima Tranzactie prin Card efectuata pe internet (in cadrul e-commerce);
Parola de securitate in relatia cu Banca – procedura de identificare, utilizata in cadrul interactiunii Clientului cu serviciul telefonic Call Center al Bancii, care face dovada deplina a identitatii Clientului/Utilizatorului de card, cât si a vointei acestuia in legatura cu continutul acestor convorbiri. Procedura de identificarea consta in solicitarea unor elemente de securitate si a unor informatii cunoscute doar de Banca si de Client/Utilizatorul de card, convorbirile telefonice urmând a fi inregistrate in scopul constituirii de probe in acest sens. Obtinerea de raspunsuri corecte la intrebarile operatorului virtual/operatorul Bancii echivaleaza cu validarea identitatii apelantului / persoanei apelate de Banca. In cazul in care numarul de telefon de la care a fost initiat apelul in Call Center nu corespunde cu numarul de telefon inregistrat in baza de date a Bancii ca apartinand Clientului/Utilizatorului de Card al Clientului, Banca isi rezerva dreptul de a nu da curs solicitarii apelantului decat dupa actualizarea numarului de telefon prin parcurgerea procedurilor specifice de actualizare date de contact ale acestor persoane;
PIN - este un cod unic de identificare generat de Banca pentru fiecare Card, pentru identificarea sau securizarea unor Operatiuni de plata efectuate prin intermediul Cardulului precum operatiunile prin ATM/MFM, unele tranzactii prin EPOS la comercianti sau la ghiseele bancare; 
Plata de mica valoare prin Card  - reprezinta operatiunea de plata a carei valoare individuala este mai mica sau cel mult egala cu limita stabilita de  organizatiile internationale de carduri, Visa/Mastercard,  dar care nu poate depasi 50 de Euro sau echivalent pentru tranzactiile la EPOS,  respectiv  30 de Euro pentru tranzactiile realizate pe internet (e-commerce); valoarea limitei este stabilita de organizatiile internationale de carduri difera in functie de tara si poate fi modificata oricand de aceste entitati; valoarea limitei aplicabile pe teritoriul Romaniei este mentionata cu titlu informativ in Contractele specifice de card de debit si card de credit si este afisata permanent in unitatile si pe site-ul Bancii, orice actualizare a valorii limitei urmand a fi  afisata pe site; 
Portofel electronic - aplicatie informatica de plata instalata pe unul sau mai multe dispozitive mobile de tipul telefon inteligent (smartphone), tableta, ceas inteligent (smartwatch) etc. care permite inregistrarea Cardului si efectuarea Tranzactiilor prin Card, utilizand un dispozitiv mobil cu functie de plata, in conditiile stabilite in aplicatie de furnizorul acesteia si/sau de Banca; 
Prestator de servicii de informare cu privire la conturi - prestator de servicii autorizat de catre o autoritate competenta din Romania si/sau din UE/SEE, care are dreptul sa ofere servicii de informare cu privire la conturi de plati pe teritoriul Romaniei, prin intermediul caruia Clientul poate solicita informatii cu privire la conturile sale de plati, accesibile online, detinute la Banca; 
Prestator de servicii de initiere a platii - prestator de servicii de plata, autorizat de catre o autoritate competenta din Romania si/sau din UE/SEE care are dreptul sa ofere servicii de initiere a platii pe teritoriul Romaniei, prin intermediul caruia Clientul poate initia ordine de plata cu privire la conturile sale de plati accesibile online, deschise la Banca; 
Rata dobânzii - procent anual de dobânda determinat/determinabil, conform Contractelor specifice si/sau Listelor specifice de dobânda, folosit ca baza de calcul pentru dobânda; 
Rata de Referinta - rata a dobânzii ce provine dintr-o sursa publica ce poate fi verificata atât de Client, cât si de Banca; 
Reprezentant legal - persoana care reprezinta Clientul in relatiile contractuale cu Banca, in limitele legislatiei aplicabile si/sau a dispozitiilor autoritatilor/instantelor competente (de exemplu: parinte, tutore, curator, alte categorii prevazute de lege); pentru demonstrarea calitatii de Reprezentant legal trebuie prezentate documente prevazute de lege (de exemplu, hotarâre judecatoreasca de incredintare minor, decizia de instituire tutela/curatela si de desemnare a reprezentantului legal etc.);
Semnatura electronica calificata(”QES”) - semnatura electronica calificata acceptata de Banca, care indeplineste cerintele de validare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014, privind identificarea electronica si serviciile de încredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, si este bazata pe un Certificat digital calificat valid (nerevocat/ nesuspendat) la momentul semnarii; 
Serviciul Call Center - serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia clientilor care poate fi accesat la numerele de telefon *2000 (numar cu tarif normal, apelabil din orice retea de telefonie mobila din Romania) si +40213063002 (numar cu tarif normal, apelabil din orice retea, din Romania si din strainatate), disponibile 24/7; Serviciul Call Center utilizeaza linii telefonice publice, ce pot sa nu asigure un nivel corespunzator de protectie a informatiilor, prin apelarea acestui serviciu Clientul asumându-si riscurile de divulgare de date/informatii derivate din aceasta situatie; 
Serviciul Extras Electronic - reprezinta un cont electronic de utilizator cu acces personalizat, pus la dispozitia Clientului de catre Banca pentru furnizarea extrasului de cont si a altor informatii oferite de Banca Clientilor sai; 
Specimen de semnatura - semnatura Clientului ce se va utiliza in relatia cu Banca pentru instructiuni valabile;
Tehnologia contactless - tehnologia care, utilizand undele radio, permite efectuarea Tranzactiilor prin Card prin simpla apropiere a Cardului sau a dispozitivului mobil cu functie de plata, de un terminal EPOS sau de alte terminale compatibile cu aceasta tehnologie; 
Terminal -dispozitiv compatibil cu Cardul si/sau cu dispozitivul mobil cu functie de plata, prin intermediul caruia se initiaza si se autorizeaza Tranzactii prin card. Sunt Terminale urmatoarele dispozitive: ATM (Automated Teller Machine), EPOS (Electronic Point of Sale), Imprinter, MFM (Multi Functional Mashine) si orice alt dispozitiv cu functionalitati similare; 
Transfer-credit - serviciu de plată prin care se creditează contul de plati al beneficiarului platii ca urmare a unei operatiuni de plată sau a unei serii de operatiuni de plată efectuate din contul de plati al platitorului de către prestatorul de servicii de plată care detine contul de plati al plătitorului, în baza unei instructiuni date de plătitor; In prezentele CGB prin referirile la “operatiune de plata”/ “plata” se intelege inclusiv o referire la “transfer credit”; 
Tranzactie prin Card - este Operatiunea de plata efectuata de catre Utilizatorul de Card prin intermediul Cardului, inclusiv al Cardului inregistrat in Portofelul electronic sau in orice dispozitiv mobil cu functie de plata; 
Tranzactie recurenta prin Card - este o tranzactie efectuata ca urmare a autorizarii acordate de Utilizatorul de Card direct comerciantului, pe site-ul acestuia sau prin alte mijloace, in vederea debitarii contului de card la anumite intervale, pentru plata de bunuri si servicii conform mandatului acordat comerciantului; 
Utilizatori de Card sunt oricare din urmatorii: 
a) Utilizatorul principal de Card („Utilizator principal”) - este persoana fizica cu capacitate deplina sau restransa de exercitiu, titular al unui cont curent sau al unui card de credit, care solicita Bancii emiterea unui Card atasat contului; 
b) Utilizatorul suplimentar de card („Utilizator suplimentar”) - este persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu care are acces la sumele din contul utilizatorului principal, prin carduri suplimentare (câte un Card pentru fiecare utilizator), in baza acordului exprimat de Utilizatorul principal de card, fie in documentele puse la dispozitie de catre Banca, fie in cadrul apelurilor telefonice derulate prin Serviciul Call Center, fie in cadrul aplicatiilor de internet banking disponibile acestuia; 
Zi lucratoare - zi în care Banca desfasoara activitate ce îi permite executarea operatiunilor de plata; in relatia cu Banca sunt considerate a fi nelucratoare zilele de sâmbata, duminica, sarbatorile legale la nivel national, orice alte zile considerate nelucratoare de Bancile corespondente/ Sistemele de decontare externe in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora, precum si zilele pe care Banca le declara nelucratoare, in aceasta situatie Clientii urmând a fi informati in timp util prin afisarea mesajelor corespunzatoare in incinta unitatilor Bancii si pe pagina de internet a acesteia. 

1.6. Notiuni si prevederi privind combaterea spalarii spalarii banilor si finantarii terorismului si aplicarii Sanctiunilor Internationale 
1.6.1 Notiuni/definitii 
Autoritati cu atributii de emitere si administrare Sanctiuni Internationale - va insemna oricare dintre: 
a) Organizatia Natiunilor Unite (ONU); 
b) Uniunea Europeana (UE); 
c) Guvernul Statelor Unite ale Americii; 
d) Congresul Statelor Unite ale Americii; 
e) Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din Elvetia;
f) Orice Stat Membru al Uniunii Europene, incluzand, in orice situatie, fara nicio limitare, Republica Austria;
g) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 
h) institutiile si agentiile guvernamentale respectiv ale oricaruia dintre cele de mai sus, inclusive dar fara a se limita la Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (Office of Foreign Assets Control - OFAC), Secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Oficiul de Implementare a Sancțiunilor Financiare (Office of Financial Sanctions Implementation – OFSI), parte a Trezoreriei Majestatii Sale, sau orice (alta) institutie guvernamentala sau autoritate de reglementare sau agentie relevanta care administreaza sanctiuni economice sau financiare (fiecare autoritate dupa cum este modificata, completata sau inlocuita periodic). 
Embargo - act de autoritate prin care un stat ia masuri de interdictie impotriva importului marfurilor provenind dintr-o anumita tara, fie impotriva exportului de marfuri catre alta tara, ca o sanctiune pentru nerespectarea unor reguli de drept international sau ca mijloc de presiune politica.
Furnizor de portofel digital - înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranţă a unor chei criptografice private în numele clienţilor săi, pentru deţinerea, stocarea şi transferul de monedă virtuală; (Acest termen va fi utilizat in cuprinsul prezentelor CGB si al oricarui Contract specific cu sensul definit conform Legii nr.129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; in cazul oricaror modificari legale ale acestei definitii, acestea sunt de directa aplicare, fara a fi necesara modificarea prezentului document);
Lista de Sanctiuni - Lista “Cetatenilor desemnati ca speciali si a persoanelor restrictionate” („Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” mentinuta de Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (Office of Foreign Assets Control), agentie guvernamentala din Statele Unite ale Americii) si Lista Consolidata a Persoanelor cu Sanctiuni Financiare mentinuta de Oficiul de Implementare a Sancțiunilor Financiare (Office of Financial Sanctions Implementation) („OFSI’s Consolidated List”) si orice lista echivalenta a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau a Uniunii Europene si orice lista de persoane sanctionate de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, dupa cum este publicata in Registrul federal sau orice lista sau document similar administrat de orice Autoritate cu atributii de emitere si administrare Sanctiuni Internationale, fiecare dupa cum este modificata, completata sau inlocuita periodic; 
Monede virtuale - înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată electronic; (acest termen va fi utilizat in cuprinsul prezentelor CGB si al oricarui Contract specific cu sensul definit conform Legii nr.129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; in cazul oricaror modificari legale ale acestei definitii, acestea sunt de directa aplicare, fara a fi necesara modificarea prezentului document);
Parte Restrictionata - oricare dintre urmatoarele: 
a) persoana/entitate desemnata sau care este detinuta/controlata de o persoana/entitate desemnata (in masura in care se află in sfera de aplicare a cerintelor referitoare la structura de proprietate sau control ale sancțiunilor relevante) sau o persoana/entitate care actioneaza in numele unei persoane/entitati desemnate; sau 
b) persoana/entitate localizata sau organizata in conformitate cu legislatia unei tari sau a unui teritoriu care face obiectul Sancțiunilor Internationale la nivel de tara sau teritoriu sau care este detinuta/controlata de o astfel de persoana/entitate (in masura in care se află in sfera de aplicare a cerintelor referitoare la structura de proprietate sau control ale sancțiunilor relevante) sau o persoana/entitate care actioneaza in numele unei astfel de persoane/entitati; sau 
c) persoana/entitate care face obiectul Sancțiunilor Internationale relevante in alt mod.
Persoane/Entitati Desemnate - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor Sanctiuni Internationale si care sunt inscrise pe liste de Sanctiuni Internationale. 
Sanctiuni - sanctiuni economice sau financiare (oricum ar fi acestea descrise) sau embargo-uri impuse, administrate sau aplicate periodic, de catre oricare dintre Autoritatile cu atributii de emitere si administrare a Sactiunilor Internationale;
Sanctiuni Internationale - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de Statele Unite ale Americii, de organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state state în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv. 
Sanctiuni SUA - sanctiuni economice sau financiare sau embargo-uri impuse, administrate sau aplicate periodic de catre Congresul Statelor Unite ale Americii, de Guvernul Statelor Unite ale Americii, de Secretarul Trezoreriei sau de Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (Office of Foreign Assets Control - OFAC), (fiecare autoritate dupa cum este modificata, completata sau inlocuita periodic);
1.6.2 Prevederi privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si aplicarea Sactiunilor Internationale
1.6.2.1 In conformitate cu prevederile legislatiei mai sus mentionate persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante. 
Prin funcţii publice importante se înţeleg: 
a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; 
b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; 
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 
d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; 
e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; 
f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; 
g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor, cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; 
h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale. 
1.6.2.2 Niciuna dintre categoriile prevăzute la alineatul precedent nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. 
1.6.2.3 Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi: 
a) soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana 
cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; 
b) copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; 
c) părinţii. 
1.6.2.4 Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt: 
a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la pct. 1.6.2.1 sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; 
b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. pct. 1.6.2.1. 
(Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul pct. 1.6.2.1, entităţile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public. 
1.6.2.5 Notiunea de beneficiar real desemneaza orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. 

2. PRINCIPII GENERALE 
2.1 Prevederi privind protectia datelor cu caracter personal 

DEFINITII relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal 
Date cu caracter personal - orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; 
o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 
Dreptul la informare - dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate; 
Dreptul de acces la date - dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; 
Dreptul la rectificare - dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete; 
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana; 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora; 
Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului (precum Banca) intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de către operator (precum Banca) catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege); 
Dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor sale in acest scop; 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; 
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate. 
Grupul Raiffeisen - grupul format din urmatoarele entitati: Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffesien Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Bank International AG si entitatile care fac parte din grupul Raiffeisen Bank International AG. Mai multe informatii sunt disponibile la link-ul de aici https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/ .

2.1.1. In vederea prestarii serviciilor bancare asumate prin prezentele CGB, Banca prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa. 
2.1.2. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Banca apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), inclusiv titularul solicitarii de lichidare a carnetelor de economii la purtator/la purtator cu parola, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Imputernicitii pe Cont/Utilizatorii ai Clientului, Codebitori, Garanti, Beneficiarii reali, membrii familiilor acestora, sotul/sotia Clientului in contextul solicitarii de catre Client a suspendarii obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19, alti membri de familie ai Clientului (parinti si copii care locuiesc sau gospodaresc impreuna cu Clientul) – daca e cazul, precum si orice alte persoane fizice ale caror date ar putea fi furnizate Bancii de catre Client sau care ar putea fi prelucrate in contextul relatiei dintre Banca si Client (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane Vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt transmise catre Banca la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau sunt dezvaluite catre Banca pe parcursul derularii acestora. Banca poate prelucra datele cu caracter personal apartinand Persoanelor Vizate si dupa incetarea relatiei contractuale cu Clientul, pentru a se conforma obligatiilor legale ce incumba in sarcina sa, inclusiv a obligatiilor incidente in materia arhivarii. 
2.1.3. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, Banca poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. De exemplu, acest lucru se poate intampla daca Clientul transmite datele Persoanelor Vizate catre Banca. In acest context, este responsabilitatea Clientului sa informeze in prealabil persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege. 
In particular, in cazul in care in contextul transmiterii unei solicitari de suspendare a obligatiei de plata a ratelor in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori („OUG 37/2020”) sau la un moment ulterior in contextul acestei solicitari, Clientul ne furnizeaza date cu caracter personal ale membrilor sai de familie (date privind starea de sanatate, situatia sociala, financiara, profesionala sau orice alte date cu privire la acestia relevante in contextul solicitarii) Clientul are responsabilitatea de a se asigura ca informeaza membrii sai de familie cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Banca, anterior furnizarii datelor lor catre Banca conform celor descrise in prezenta sectiune.
2.1.4. Banca prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza: 
2.1.4.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor bancare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Bancii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, inclusiv prin crearea si utilizarea listelor de avertizare; efectuarea operatiunilor de identificare a clientelei in contextul desfasurarii relatiei contractuale, conform obligatiilor legale; prevenirea si reducerea riscurilor legate de frauda si coruptie si garantarea secretului bancar inclusiv prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat si prin intreprinderea demersurilor necesare pentru identificarea clientelei; raportarea tranzactiilor si alte raportari legale; primirea, evaluarea si gestionarea cererii Clientului privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor ratelor, in contextul pandemiei COVID-19; realizarea de audituri si investigatii interne; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara asupra Bancii si a entitatilor din Grupul Raiffeisen si de raportare catre entitatile din Grupul Raiffeisen sau catre autoritatile de supraveghere si alte raportari interne, gestionarea unor incidente care pot aparea pe parcursul executarii contractului dintre Client si Banca; utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT inclusiv pentru stocarea datelor prelucrate prin intermediul aplicațiilor si sistemelor, gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite, atat cu privire la cat si fara legatura cu produsele si/sau serviciile bancare contractate; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor de credit si grupurilor din care fac parte, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv in etapa de acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; furnizarea serviciilor bancare constand in operatiuni de plata/care implica tranzactii bancare – (a) initiate de catre o Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.2 de mai sus), in calitate de initiator al platii sau (b) initiate catre o Persoana Vizata, in calitate de beneficiar al platii, incluzand generarea unui document care atesta efectuarea operatiunii respective (confirmarea operatiunii - daca este cazul, respectiv extras de cont); procesarea operatiunilor de plati/incasari prin sistemele SWIFT, SEP, SENT, REGIS, TARGET, dupa caz; desfasurarea in bune conditii si facilitarea operatiunilor de procesare a tranzactiilor bancare, inclusiv gestiunea calitatii datelor aferente operatiunilor de procesare a tranzactiilor si asigurarea unui mod unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plata in mesajele electronice utilizate in acest context; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Persoanele Vizate prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi; executarea ordinelor de plata initiate de catre Persoanele Vizate prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii; furnizarea serviciilor bancare constand in plata facturilor la MFM-urile Bancii, prin Serviciul Raiffeisen Online/ Smart Mobile sau prin Oficiile Postale; furnizarea serviciului de debitare directa; asigurarea securitatii in incintele Raiffeisen si ale sucursalelor sale; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; gestionarea calitatii datelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. 
In cazul in care Clientul va comunica Bancii informatii privind imbolnavirea sa sau a unuia/a unora dintre membrii sai de familie cu COVID-19, Banca va prelucra aceasta categorie de date exclusiv pentru motive de interes public major, in baza OUG 37/2020, care a fost adoptata tocmai in interesul public major cu scopul de a lua masuri pentru combaterea efectelor negative ale COVID-19 care influenteaza situatia economica a unor categorii de debitori. In acest context, art. 5 alin. (3) din Normele de aplicare ale OUG 37/2020, aprobate prin Hotararea nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiar nebancare anumitor categorii de debitori prevad la art. 5 alin. (3) ca debitorul trebuie sa precizeze in solicitarea adresata creditorului motivul care determina imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului, indicand inclusiv imbolnavirea cu COVID-19 ca posibila cauza.
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate si/sau pe contractul dintre Client si Banca. 
2.1.4.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si Banca, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: incheierea, derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor financiar-bancare, inclusiv in contextul gestionarii cererii Clientului privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19 (inclusiv a serviciilor on-line si a functionalitatilor si operatiunilor disponibile prin intermediul acestor servicii), precum si a produselor de asigurare – pentru acest scop de prelucrare Banca si asiguratorul implicat pot actiona drept operatori-asociati si inclusiv in vederea lichidarii carnetelor de economii la purtator/la purtator cu parola; asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta necesare pentru derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Client prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi; executarea ordinelor de plata initiate de catre Client prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii; gestionarea unor incidente care pot aparea pe parcursul executarii contractului dintre Client si Banca, prin crearea si intocmirea unor liste de avertizare, de exemplu, in cazul descoperirii neautorizate de cont; optimizarea serviciilor financiar-bancare, inclusiv prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; colectare de debite/recuperare creante si activitatile premergatoare acestora ; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile bancare contractate; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne. 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. 
2.1.4.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: transmiterea datelor catre Biroul de Credit inainte de intrarea si pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit – pentru acest scop de prelucrare, Banca si Biroul de Credit SA actioneaza in calitate de operatori asociati; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.2 de mai sus) prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi si executarea ordinelor de plata initiate de catre Persoana Vizata prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii, in cazul in care astfel de activitati implica prelucrarea datelor apartinand unor alte Persoane Vizate in afara de Clientul Bancii; facilitarea indeplinirii de catre Banca a obligatiilor de supraveghere care ii incumba fata de entitatile din Grupul Raiffeisen; asigurarea unui nivel corespunzator de cunoastere a clientelei entitatilor din Grupul Raiffeisen, inclusiv prin transmiterea de date cu caracter personal ale clientilor comuni Bancii si entitatii din Grupul Raiffeisen - Aedificium Banca pentru Locuinte S.A. - si, daca este cazul, ale Persoanelor Vizate in relatia cu respectivii clienti comuni (daca este cazul) pentru gestionarea corespunzatoare de catre Aedificium Banca pentru Locuinte S.A. a relatiei contractuale cu Clientii acestora, inclusiv pentru asigurarea posibilitatii practice a Aedificium Banca pentru Locuinte S.A.de recuperare a creantelor si trimiterea de notificari contractuale in baza unor date cu caracter personal actualizate, inclusiv prin transmiterea de informatii catre entitatile din Grupul Raiffeisen, privind potentialii clienti (lead-urile) ce si-au manifestat interesul cu privire la unul dintre produsele unei alte entitati din Grupul Raiffeisen – pentru acest scop de prelucrare Banca si enitatea relevanta din Grupul Raiffeisen actioneaza in calitate de operatori asociati ; obtinerea de informatii privind desfasurarea procedurii de insolventa privind Persoanele Vizate prin accesarea Buletinului Procedurilor de Insolventa; efectuarea de profile si analize pentru prevenirea si reducerea riscurilor de frauda prin crearea si utilizarea unor liste de avertizare; optimizarea proceselor si fluxurilor interne inclusiv prin detectarea anomaliilor pe conturile curente si in tranzactii; asigurarea posibilitatii de exercitare a drepturilor Bancii prin efectuarea de cercetari pentru identificarea bunurilor aflate in proprietatea Persoanelor Vizate aflate in evidenta Bancii cu sume restante; activitati de profilare si segmentare in scop de analiza si marketing, inclusiv prin transmiterea de informatii catre asigurator, in vederea furnizarii produselor de asigurare – pentru acest scop de prelucrare Banca si asiguratorul implicat pot actiona in calitate de operatori asociati si inclusiv prin transmiterea de informatii catre entitatile din Grupul Raiffeisen, inclusiv in vederea ofertarii celor mai potrivite produse si servicii sau in vederea indentificarii și evaluarii potentialelor dificultati de plata prin determinarea indicatorilor de avertizare timpurie, prin consultarea datelor furnizate in mod direct de catre Persoanele Vizate, a datelor generate de catre Banca cu privire la Persoanele Vizate si a datelor colectate de Banca din surse externe (cum ar fi, date aferente listelor de avertizare si altor liste efectuate si tinute la nivelul Bancii cum ar fi lista popririlor, lista litigiilor; date tranzactionale sau care rezulta din utilizarea produselor si serviciilor Raiffeisen Bank; date privind istoricul relatiei cu Banca sau cu alte entitati din Grupul Raiffeisen; date colectate din surse publice si de la partenerii contractuali ai Raiffeisen Bank); imbunatatirea produselor si serviciilor bancare furnizate si a experientei Persoanelor Vizate, inclusiv prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, prin optimizarea costurilor si a bugetelor, prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; segmentarea clientilor; incheierea, derularea si gestiunea executarii contractelor incheiate cu alti clienti ai Bancii (persoane juridice) pentru furnizarea serviciilor bancare constand in plata facturilor la MFM-urile Bancii, prin Serviciul Raiffeisen Online/ Smart Mobile sau prin Oficiile Poștale, furnizarea serviciului de debitare directa, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate de catre Persoana Vizata; generarea de extrase de cont pentru imputernicit (cu exceptia imputernicitului pe cont), mandatarul titularului de cont, respectiv reprezentantul legal al minorului titular de cont; includerea unor mesaje care nu au natura comerciala in cuprinsul extraselor de cont. 
2.1.4.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru: 
•    marketing direct adresat persoanelor fizice, prin comunicarea de catre Raiffeisen Bank S.A., direct si/sau prin imputernicitii sai si/sau prin urmatoarele entitati din Grupul Raiffeisen: SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., Raiffeisen Bank International AG, celelalte entitati din Grupul RBI listate la https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/ si/sau prin partenerii contractuali ai acesteia indicati in lista din cadrul Politicii de confidentialitate de pe site-ul Bancii, a unor informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati, care pot fi de interes pentru Persoana Vizata in mod personal (independent de o eventuala relatie a sa cu un Client persoana juridica/entitate fara personalitate juridica a Bancii), ale Bancii si/sau ale altor entitati din Grupul Raiffeisen si/sau ale partenerilor mentionati, precum si efectuarea de catre Banca, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia anterior mentionati si/sau prin alte entitati din Grupul Raiffeisen, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Bancii si/sau ale altor entitati din Grupul Raiffeisen si/sau ale partenerilor acesteia; 
•    analiza preferintelor solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii bancare la cererea Persoanei Vizate, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale ANAF, precum si a oricăror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice in masura in care consimtamantul este necesar potrivit cerintelor aplicabile; 
•    generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice (de exemplu, fisiere cookies, pixeli si/sau alte tehnologii similare) care implica efectuarea unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra Persoanei Vizate (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.2 de mai sus) sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele Persoanei Vizate, Banca poate prelucra toate sau numai o parte din datele pe care Persoana Vizata le furnizeaza direct in contextul relatiei contractuale cu Banca, date rezultand din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre Banca, inclusiv aplicatiile online prin care Banca furnizeaza servicii de tip internet banking/mobile banking, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Bancii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul conturilor / cardurilor pe care Persoana Vizata le detine. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Bancii sa identifice preferintele Persoanei Vizate in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre Banca, de catre entitatile din Grupul Raiffeisen si/sau de catre partenerii Bancii. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Banca va aduce in atentia Persoanei Vizate oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru aceasta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a se pune la dispozitia Persoanei Vizate oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor acesteia. De asemenea, tinand cont de faptul ca Banca isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, Persoana Vizata ia la cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care Persoana Vizata nu si-a manifestat anterior interesul sa nu ii fie aduse la cunostinta acesteia. 
Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau prin transmiterea unui e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: centrala@raiffeisen.ro sau prin intermediul Serviciului Call Center, apeland nr. telefon *2000 – numar cu tarif normal, apelabil din orice retea de telefonie mobila din Romania.; 004 021 306 3002 - numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate; 0800 800 555 - linie telefonica gratuita dedicata clientilor cu dificultati financiare; Persoane juridice: 004 021 306 3007 numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate cu tarif normal. 
2.1.4.5. Profilari si procese decizionale automatizate: Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mentionate anterior, in anumite situatii (de exemplu, in contextul aplicarii masurilor de cunoastere a clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, inclusiv prin crearea si utilizarea listelor de avertizare, in contextul indentificarii și evaluarii potentialelor dificultati de plata prin determinarea indicatorilor de avertizare timpurie), este necesara prelucrarea prin mijloace automate a datelor cu caracter personal. 
Astfel de activitati de prelucrare pot implica si evaluarea anumitor aspecte referitoare la Persoanele Vizate pentru scopul analizarii sau preconizarii unor caracteristici cu privire la acestea, precum situatia economica, fiabilitatea sau comportamentul acestora. 
In baza acestor prelucrari realizate prin mijloace automate se iau decizii, cu sau fara interventie umana, care pot conduce la efecte juridice pentru Persoanele Vizate (de exemplu, refuzul furnizarii unui produs sau serviciu bancar) sau o pot afecta similar intr-o masura semnficativa (de exemplu, afectarea situatiei financiare a Persoanei Vizate, cum ar fi eligibilitatea pentru un produs de creditare). 
Atunci cand astfel de decizii se iau fara o interventie umana semnificativa (respectiv o interventie care nu este de natura sa influenteze rezultatul prelucrarii automate), prelucrarea datelor implica un proces decizional automatizat. In cazul activitatilor de prelucrare care implica un astfel de proces decizional automatizat, Persoana Vizata are, pe langa drepturile mentionate la pct. 2.1.9 de mai jos si urmatoarele drepturi: 
•    de a obtine din partea Bancii interventia umana cu privire la procesul decizional automatizat; 
•    de a-si exprima punctul de vedere cu privire la procesul decizional automatizat; precum si 
•    de a contesta decizia luata exclusiv pe baza unei prelucrari automate care produce efecte juridice sau afecteaza Persoana Vizata similar intr-o masura semnificativa. 
Drepturile pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri in acest sens (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro sau prin contactarea Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
Datele colectate in scopurile mentionate anterior pot fi prelucrate si in scopuri subsecvente, insa numai in masura in care aceste scopuri subsecvente sunt compatibile cu scopurile initiale in care au fost colectate datele. In acest sens, Banca va lua masurile necesare pentru analizarea compatibilitatii scopurilor, potrivit cerintelor legale. 
2.1.5. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Banca prelucreaza: 
•    datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct de Persoana Vizata, inclusiv in contextul accesarii produselor si serviciilor Bancii sau utilizarii aplicatiilor puse la dispozitie de catre Banca; 
•    datele obtinute din urmatoarele surse externe: Biroul de Credit, Oficiul National al Registrului Comertului, Buletinul Procedurilor de Insolventa, autoritati si institutii publice, parteneri contractuali, entitatile din Grupul Raiffeisen, Clientul (Platitor), institutii de credit, surse publice (si anume, registre publice, World Check, presa, liste sau documente accesibile publicului referitoare la insolventa persoanelor fizice), initiatori ai operatiunilor de plata, titulari al mandatalelor de debitare directa, reprezentantul legal al minorului titular de cont, codebitorul care are calitatea de solicitant de extras de cont, angajatorul gestionarului titular al contului de garantie deschis pe perioada derularii raportului de munca - atunci cand acesta are calitatea de solicitant de extras de cont, imputernicitul titularului de cont care are calitatea de solicitant de extras de cont. 
Urmatoarele categorii de date cu caracter personal sunt colectate din aceste surse externe: nume, prenume, CNP - colectate de la Aedificium Banca pentru Locuinte S.A. (entitate a Grupului Raiffeisen), datele indicate la sectiunea specifica privind detaliile de plata in contextul realizarii unor plati (inclusiv CNP, daca o astfel de categorie de date este furnizata in acest context), informatii referitoare la produse de asigurare, date referitoare la condamnari penale si infractiuni, date privind suspiciunea de frauda, date privind urmarirea penala, date publice privind dosarele de instanta la care Clientul sau Persoanele Vizate sunt parte (numar de dosar, instanta, parti, obiect, stadiu, termene, solutii, alte informatii publice cu privire la dosarele de instanta), numarul de actiuni detinute intr-o companie, numarul de rate, numar de card, data expirarii card, datele tranzactiei, cod CVV/CVC. 
Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucreaza in Sistemul Biroului de Credit sunt date de identificare, date referitoare la angajator, date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate de Banca, date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit (cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei, inclusiv informatii privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19), informatii referitoare la produse de tip credit la care Persoana Vizata are calitatea de codebitor si/sau garant, informatii privind deschiderea unei proceduri de insolventa, numarul de interogari. 
Datele pe care Banca le genereaza pe baza datelor furnizate in mod direct sau colectate din surse externe, respectiv: cod identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, numar de card, tipul cardului, tipul clientului, numar IBAN card, PIN, data expirarii cardului, motivele blocarii cardului, cod CVV/CVC, tipurile de conturi detinute la Banca, cost de risc la nivel de client; perioada pentru care este generat extrasul de cont, unde este cazul, soldul initial si cel final, rulajul, dobanda acumulata la data extrasului, data maturitatii, total rambursari capital, total rambursari dobanda curenta si penalizatoare. 
Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor bancare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Bancii. 
Unele date cu caracter personal colectate de Banca pot avea un regim special potrivit legislatiei aplicabile, context in care este necesara asigurarea unor garantii suplimentare pentru prelucrarea lor. Spre exemplu, prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni sau la masuri de securitate conexe este permisa fie sub controlul unei autoritati publice sau atunci cand prelucrarea este autorizata de lege cu instituirea unor granatii adecvate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate. In cazul prelucrarii unor astfel de date cu regim special, Banca asigura garantiile suplimentare prevazute de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor. 
2.1.6. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca va dezvalui sau poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana Vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei Vizate, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, operatori asociati ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, inclusiv cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, autoritati publice locale, autoritati/organe cu atributii in materie penala, institutii bancare in contextul platilor initiate de Clientul Bancii, beneficiarul platii initiate de Clientul Bancii, Oficiul National al Registrului Comertului, Prestatori de servicii de informare cu privire la conturi, Prestatori de servicii de initiere a platii, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, institutii bancare participante la Conventia interbancara privind debitarea directa, in ipoteza mandatelor de debitare directa de tip interbancar; reprezentantii Companiei Nationale Posta Romana in contextul serviciilor de colectarea de numerar prin intermediul Oficiilor Postale, furnizori / operatori ai retelelor de socializare si care pot avea calitatea de operatori, operatori asociati impreuna cu Banca sau persoane imputernicite ale Bancii. 
2.1.7. In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor bancare, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 
2.1.8. In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Marea Britanie, Slovacia, Grecia, Ungaria, Germania, Irlanda, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau pe alte garantii recunoscute de lege. 
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/
Pentru a obtine o copie a garantiilor de transfer implementate de Banca, va rugam sa transmiteti o cerere in acest sens (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro sau sa contactati Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
2.1.9 Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar. 
2.1.10. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Banca sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice. 
2.1.11. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere scrisa, la adresele oricareia dintre unitatile Bancii (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau printr-un e-mail catre Banca in acest sens, catre: centrala@raiffeisen.ro. 
De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank SA, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Banca sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.
Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate in contextul diferitelor produse si/sau servicii ale Bancii sunt furnizate prin documentele de informare specifice acelor produse si/sau servicii care au fost ori care vor fi puse la dispozitia Persoanelor Vizate in contextul colectarii aferente de date cu caracter personal. 

2.2 Confidentialitate 
2.2.1. Banca si Clientul vor depune toate diligentele necesare pentru mentinerea confidentialitatii asupra informatiilor obtinute unul despre celalalt in derularea relatiei Banca - Client, cu respectarea, totusi, a prevederilor oricarei legi sau ordin al unei autoritati competente care permit sau solicita dezvaluiri. 
2.2.2. Clientul autorizeaza Banca sa prelucreze, sa transfere si sa comunice orice fel de informatii referitoare la Client catre si intre sucursalele, agentiile, punctele de lucru, reprezentantele Bancii, societatilor afiliate Bancii si agentilor si tertilor parteneri ai Bancii, pentru folosire confidentiala, in legatura cu prestarea oricarui serviciu Clientului (inclusiv pentru plati externe efectuate prin intermediul unui tert), precum si in scopul prelucrarii de date, efectuarii de analize, recuperarii creantelor Bancii, obtinerii unor finantari/garantii, transferului de creante ale Bancii, precum si in scopuri statistice. Orice astfel de terta parte poate in acelasi fel folosi, prelucra si transfera in orice mod datele si informatiile referitoare la Client primite de la Banca in cadrul autorizarii acordate de Client prin prezentul document. 
2.2.3. Banca va pastra confidentialitatea si nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod informatii privind Conturile Clientilor, operatiunile inregistrate in acestea, relatiile contractuale dintre Banca si Clienti, fara consimtamântul acestora. 
2.2.4. Clauza confidentialitatii nu se va aplica daca: 
a) informatia este ceruta de o autoritate competenta în cadrul unei proceduri judiciare; 
b) Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile; 
c) în orice alta situatie prevazuta de lege (spre ex. furnizarea de informatii la cererea institutiilor financiare corespondente). 
2.2.5. Clientul consimte prin prezenta în mod expres, renuntând sa invoce orice restrictie impusa Bancii de legislatia în vigoare cu privire la secretul bancar, ca Banca sa prezinte în cadrul relatiilor cu tertii implicati în procese organizatorice si decizionale ale Bancii, orice informatii si date, referitoare la Client sau la conturile sale, necesare acestor procese si care nu vor afecta în nici un fel Clientul sau afacerile sale. Prin terti implicati se înteleg, dar nu se limiteaza, orice societati române sau straine care fac parte din grupul de societati din care face parte si Banca, consultantii de specialitate agreati de Banca, intermediarii pentru anumite afaceri, finantatorii etc. Banca va intra in relatii contractuale doar cu tertii implicati care se obliga la rândul lor sa pastreze confidentialitatea informatiilor astfel obtinute. 
2.2.6. In vederea respectarii dispozitiilor legale in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru prevenirea si combaterea fraudelor, Banca va putea sa ia, in relatia cu Clientul, masurile prevazute la pct. 3.1.4 din CGB si orice alte masuri pe care le considera necesare in conformitate cu legislatia in vigoare.
2.2.7. Raiffeisen Bank SA aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe siteul Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica contribuabilii SUA si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Banca de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor FATCA. 
2.2.8. Raiffeisen Bank SA aplica cerintele CRS si, in consecinta, Banca va identifica contribuabilii relevanti CRS si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Banca de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor CRS. 
2.2.9. Clientul se obliga sa indice in mod corect cheia CIF (Codul de identificare interna astfel cum a fost definit in prezentele CGB) ori de cate ori acest cod este solicitat de Banca prin intermediul diverselor formulare utilizate de aceasta in relatia cu clientii sai si exonereaza Banca de raspundere pentru orice neintelegeri/daune generate de comunicarea eronata a Codului de identificare interna de catre titularul Contului curent/Reprezentant legal/mandatarul Clientul. 

2.3. Dobânzi. Taxe, Comisioane si alte costuri. 
2.3.1. Pentru produsele si serviciile bancare, Banca percepe Clientilor sai taxe, comisioane, speze si dupa caz, percepe sau acorda dobânzi la valorile standard cuprinse in listele specifice, cu exceptia situatiilor în care in Contractele specifice se prevad alte niveluri ale acestora. Listele specifice pot fi consultate de Client la oricare dintre unitatile Bancii sau accesând paginile de internet www.raiffeisen.ro sau www.carddecredit.ro
2.3.2. Banca va informa Clientul asupra conditiilor standard de taxe, comisioane, speze si dobanzi ale Bancii in vigoare la momentul solicitarii unei oferte privind produsele/ serviciile bancare, dupa caz, la momentul incheierii unui Contract specific. 
2.3.3. Orice dobânda este calculata zilnic la sumele inregistrate în soldul debitor, dupa caz, sold creditor al Contului (curent/de depozit/de economii/de credit), pe baza formulei: D - C*Rd*n/N, unde: 
D - dobânda calculata; 
C - capitalul asupra caruia se calculeaza dobânda care poate fi suma din contul curent, capitalul depozitului sau soldul creditului; 
Rd - Rata dobânzii 
n - numarul de zile din luna (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice, ca fiind numarul efectiv de zile ale lunii pentru care se calculeaza dobânda sau 30); 
N - Numarul de zile din an (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice, ca fiind numarul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365). 
2.3.4. Rata dobânzii poate avea o valoare fixa si/sau variabila ce se modifica in functie de (a) indici de referinta verificabili (cum ar fi Rata de Referinta) prevazuti in Contractele specifice ori de (b) schimbarile legislative ce impun astfel de modificari. In cazul conturilor de economii si de depozit la termen Rata dobanzii si modalitatea de calcul a dobânzii aplicabile sunt precizate in Contractul specific. 


3. CONDITII GENERALE APLICABILE CONTURILOR 
3.1 Reguli generale privind deschiderea si operarea Conturilor 
3.1.1. Conturile deschise pe numele Clientului la Banca vor fi guvernate de termenii si conditiile continute in Contractul specific incheiat intre Banca si Client si de regulile generale stabilite prin prezentele CGB, in masura in care acestea sunt aplicabile. 
3.1.2. Banca va putea, fara insa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor, prin unitatile sale operative si prin serviciul de internet banking in anumite conditii, Conturi (precum conturi curente, conturi de economii, conturi de depozit), ca urmare a cererii acestora si in conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop. 
3.1.3. Clientul are obligatia de a prezenta Bancii, la transmiterea de catre aceasta a oricarei solicitari, cereri ori instructiuni ori la simpla cerere a Bancii, orice informatii si documente pe care Banca le considera necesare pentru deschiderea si operarea Conturilor, pentru justificarea operatiunilor solicitate ori pentru indeplinirea periodica de catre Banca, a obligatiilor stabilite prin lege si/sau normele si politicile Bancii. Clientul se obliga ca, la solicitarea Bancii, sa furnizeze acesteia orice informatii, documente sau declaratii suplimentare in vederea stabilirii obiectului si/sau rationamentului economic al tranzactiilor, sursei si/sau destinatiei fondurilor retrase in numerar si/sau a sursei fondurilor care fac obiectul tranzactiilor, indiferent de canalul/instrumentul/serviciul de plata prin care acestea au fost initiate, pentru stabilirea sursei fondurilor investite (initial) in Monede virtuale si a circuitului financiar privind Monedele virtuale (atat la achizitionarea cat si la incasari din Monede virtuale) sau alte informatii necesare in procesul de cunoasterea clientelei, de actualizare date pentru indeplinirea de catre Banca a obligatiilor stabilite prin lege, prin normele interne ale Bancii si/sau Sanctiuni Internationale/SUA. 
3.1.4  In vederea respectarii politicilor Bancii de acceptare si cunoastere a clientelei si a prevederilor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, a Sanctiunilor Internationale/SUA precum si a prevederilor legale privind prevenirea si combaterea fraudelor in  oricare din urmatoarele situatii:
a) Clientul nu indeplineste oricare dintre obligatiile din clauza 3.1.3; 
b) Banca nu primeste informatiile/documentele/declaratiile solicitate sau daca primeste informatii incomplete, insuficiente, neconforme cu realitatea sau care nu pot justifica respectiva Operatiune de plata/deschiderea Contului;
c) Banca are suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la realitatea/valabilitatea celor declarate, documentelor si informatiilor furnizate de Client;
d) Banca are suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la spalarea banilor, finantarea terorismului, fraude, incalcarea Sanctiunilor Internationale/SUA sau astfel de suspiciuni au fost comunicate Bancii de alte banci sau autoritati; ;
e) Banca a primit restrictii de tranzactionare pentru conturile Clientului de la autoritati competente;
f) Banca a primit solicitari de retur fonduri de la banci ordonatoare/banci corespondente, pe motiv de suspiciuni de frauda, spalare de bani, finantare de terorism sau nerespectare Sanctiuni Internationale/SUA;
g) Clientul este Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata.
h) Clientul nu prezinta documente justificative privind sursa fondurilor investite in Monede virtuale;
i) Clientul efectueaza tranzactii in legatura cu Monede virtuale cu furnizori de servicii de schimb între Monede virtuale şi monede fiduciare şi/sau Furnizorii de portofele digitale sunt neautorizati/neinregistrati sau sunt autorizati in tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscal;
j) Clientul efectueaza tranzactii cu prestatori de servicii de plata din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscale
k) Clientul nu se incadreaza in profilul de risc stabilit de Banca in normele sale interne.
Banca poate lua imediat una sau mai multe din urmatoarele masuri:
(i) sa refuze contractarea de catre Client a unui Cont sau a unor produse/servicii/instrumente de plata;
(ii) sa refuze efectuarea  Operatiunilor de plata in Cont;
(iii) sa limiteze Operatriunile de plata pe care Clientul le poate efectua in Conturile sale (spre ex. limitarea incasarilor, a platilor in numer, a tranzactiilor prin intermediul Cardului/ serviciilor de internet banking/mobile banking etc.) cu notificarea Clientului in prealabil si precizarea termenului de la care aceste limitari se vor aplica;
(iv) sa blocheze Contul, Cardul si/sau serviciile de internet banking/mobile banking si/sau aplicatii/instrumente de plata atasate Conturilor/Cardurilor;
(v) sa inceteze unilateral Contractul aferent Contului curent sau a oricarui Contract Specific privind servicii/produse atasate Contului;
(vi) sa nu intitieze sau sa inceteze intreaga relatie de afaceri cu Clientul.
3.1.5. In cazul in care Clientul este reprezentat de un Mandatar la incheierea Contractului specific de Cont, Clientul va putea dispune personal de fondurile din Cont doar dupa depunerea Specimenului de semnatura la Banca. 
3.1.6. Pentru conturile deschise in zilele nelucratoare, data deschiderii Contului va fi ziua lucratoare imediat urmatoare, urmând a se aplica acestuia ratele de dobânda in vigoare la data deschiderii. 
3.1.7. Daca, in conditiile si in conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale Bancii, pentru deschiderea sau operarea oricaror Conturi, sunt necesare verificari suplimentare si/sau periodice ale datelor furnizate de Client/Reprezentantul legal/Mandatar/Imputernicit, Banca este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre acestia, precum si despre oricare alte persoane care efectueaza depuneri in Conturi si/sau au mandat special pentru anumite operatiuni, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat, detinator de astfel de informatii. Toate costurile aferente consultarii acestor baze de date, precum si orice speze, comisioane si taxe aferente, inclusiv postale, sunt si ramân in sarcina Clientului, Banca având mandat de debitare automata a oricarui cont al Clientului pentru recuperarea acestora. 
3.1.8. Disponibilitatile Clientului inregistrate in Conturi sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute de Legea privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, afisate la orice unitate a Bancii. Nivelul compensatiei platite de catre Fondul de Garantare a Depozitelor se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de Clientul care are calitatea de deponent garantat la Banca la data la care depozitele au devenit indisponibile, a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale Bancii asupra respectivului Client.  

3.2. Persoanele care pot opera in Conturile Clientului 
3.2.1. Indiferent de numarul si tipurile Conturilor, Clientul care are capacitate deplina de exercitiu, in calitate de titular al acestora, poate numi in relatia cu Banca un numar maxim de doi Imputerniciti pentru fiecare Cont, care au dreptul sa dispuna de fondurile din Conturile indicate expres de Client (efectuând in cazul Conturilor de plati si operatiuni de plata), neavând dreptul sa solicite inchiderea acestor Conturi. Prin exceptie, in cazul Conturilor de depozit la termen si a Conturilor de economii, Imputernicitul poate solicita lichidarea depozitului la termen, respectiv inchiderea Contului de economii. 
3.2.2. (1) Numirea imputernicitilor pe cont, datele de identificare si Specimenul de semnatura al acestora sunt consemnate in formularele standard furnizate de Banca in acest scop, dupa caz (lista imputernicitilor cuprinse in cererile de deschidere Cont curent, formularele de inrolare si actualizare date ce trebuie completate pentru fiecare Imputernicit in parte, Contractul specific), aceste documente fiind pastrate de Banca. In cazul in care numirea Imputernicitilor se face prin intermediul unor canale de comunicare la distanta, datele de identificare ale Imputernicitilor pe cont vor fi consemnate in documentele/aplicatiile informatice specifice respectivelor modalitati de acces. 
(2) Imputernicirea de reprezentare data de Client va fi considerata valabila pâna la revocarea acesteia efectuata de catre Client, prin una din urmatoarele modalitati: completarea unei noi liste a Imputernicitilor pe Contul curent pentru care va opera modificarea in unitatile Bancii; completarea unei solicitari exprese de revocare in cuprinsul formularelor standard ale Bancii, pentru alte tipuri de Cont. 
(3) Banca poate refuza Imputernicitii pe Cont numiti de Client, la data numirii sau ulterior, in cazul in care asupra acestora exista suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune de spalare a banilor, finantarea terorismului, fraude, incalcarea Sanctiunilor Internationale/SUA si/sau a embargo-urilor sau in orice alta situatie in care normele legale sau interne impun acest lucru. Banca nu va accepta Persoane Desemnate sau Parti Restrictionate drept Imputerniciti pe Conturi. In cazul in care Banca refuza Imputerniciti existenti, aceasta va notifica clientul in scris cu privire la data de la care imputernicirea nu mai este acceptata de Banca. 
(4) Numirea, respectiv, revocarea Imputernicitilor de catre Client devin opozabile Bancii incepând cu ziua lucratoare imediat urmatoare datei depunerii listei de Imputerniciti/cererii de revocare a Imputernicitilor. 
3.2.3. Pentru a putea executa mandatul incredintat de Client, Imputernicitul trebuie sa furnizeze Bancii informatiile si documentele solicitate de aceasta si sa depuna Specimenul de semnatura la Banca. 
3.2.4. Clientul are obligatia de a face cunoscute Imputernicitului sau Utilizatorului de card suplimentar prezentele CGB si orice modificari completari ale acestora. 
3.2.5. Asupra sumelor aflate în Conturile curente, de economii sau de depozit deschise în evidenta Bancii pentru acesti Clienti, pot dispune liber, cu respectarea normelor în vigoare, urmatoarele persoane: 
a) titularul Contului; 
b) Imputernicitii pe cont, numai pe timpul vietii titularului; 
c) mostenitorii titularului, care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarâre judecatoreasca aceasta calitate. 
d) Utilizatorii Cardurilor suplimentare atasate Contului (numai prin intermediul acestor Carduri), pe timpul vietii titularului Contului; 
e) Reprezentantul legal al Clientului, in cazul in care Clientul este minor sau major fara capacitate de exercitiu; in aceasta situatie, pentru a i se permite Reprezentantului legal efectuarea de operatiuni de plata, acesta trebuie sa furnizeze Bancii informatiile si documentele solicitate de aceasta si sa depuna Specimenul de semnatura la Banca. 

3.3. Contul Curent. Contul de economii. Contul de depozit la termen. Contul de credit card 
3.3.1 Contul curent este un Cont de plati. Banca poate deschide, la cererea Clientului, maxim doua Conturi curente in aceeasi valuta. Oricarui cont curent, pe masura oferirii de catre Banca si solicitarii de catre Client, in conditiile legii si corespunzator normelor si procedurilor interne ale Bancii, i se vor putea atasa Carduri de debit, servicii de internet banking sau mobile banking, limite de descoperit de cont sau orice alte servicii/instrumente de plata aferente contului curent. 
3.3.2. Contul de economii si Contul de depozit la termen sunt conturi de depozit ale caror caracteristici sunt detaliate in Contractele specifice. 
3.3.3. Contul de credit card este un cont ce se deschide, se opereaza si se inchide in conditiile din Contractul specific si din prezentele CGB, care are atasate unul sau mai multe Carduri si o limita de credit pusa la dispozitie de catre Banca la solicitarea titularului, conform Contractului specific. 

3.4. Descoperit de cont neautorizat, acordat de Banca 
3.4.1. Banca va putea decide efectuarea unei plati cerute de catre Client sau recuperarea de taxe, comisioane, speze, dobânzi, orice alte sume datorate Bancii in baza Contractelor specifice etc., care depasesc limita soldului creditor al Contului curent, chiar daca nu exista un Contract specific pentru o facilitate de descoperit de cont deja incheiat cu Clientul. Astfel, simpla instructare a Bancii de a procesa Ordine de plata care exced soldul creditor al Contului curent, data direct de catre Client sau prin mandat incredintat Bancii sau prin intermediul ori de catre un tert beneficiar, are valoare juridica de acceptare anticipata de catre Client a unei facilitati de descoperit de cont non-revolving (“descoperit de cont neautorizat”/”overdraft neautorizat”), daca Banca va hotari acordarea acesteia la momentul procesarii Ordinului de plata. Dobânda datorata de Client se calculeaza conform sectiunii 2.3.3, cu precizarea ca ”n” este 30, iar ””N” este 360. 
3.4.2. Sumele astfel avansate de Banca vor fi considerate datorate de Client incepând cu data avansarii lor si vor fi purtatoare de dobânda calculata la o rata anuala stabilita de Banca pentru astfel de situatii. 
Clientul se obliga sa alimenteze de indata respectivul Cont cu toate sumele astfel datorate, fiind de acord ca orice creditare a Contului respectiv se considera efectuata in scopul rambursarii cu prioritate a acestor sume si ca respectivele sume nu mai pot fi reutilizate de Client. 
3.4.3. Pentru scopurile constituirii unui titlu executoriu Banca si Clientul sunt de acord ca prezentele CGB si extrasul de cont ce reflecta sumele acordate de Banca in conditiile prevazute la 3.4.1. si 3.4.2. au valoarea juridica a unui contract de credit de descoperit de cont (overdraft). 
3.4.4. Banca are dreptul de a recupera pe cai legale sumele datorate, fara o avizare prealabila. 
3.4.5. In cazul neachitarii de Client la scadente a oricaror sume datorate in baza Contractului specific, Banca va pune la dispozitia Clientului, la cerere, informatii despre cuantumul sumelor datorate de Client, neavând obligatia de a notifica acestuia existenta si/sau valoarea acestor debite. 

3.5. Dreptul de compensare 
3.5.1. Clientul autorizeaza Banca, prin prezenta, sa compenseze in orice moment orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice Cont curent, de economii si/sau de depozit la termen, indiferent de valuta in care sunt disponibile si/sau indiferent de scadenta depozitului, fara a fi necesar in acest sens un alt acord prealabil al Clientului. 
3.5.2. In cazul in care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite monede in alta, o astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb valutar in cont practicat de Banca la acea data, in acest scop Banca fiind mandatata pentru orice operatiune de schimb valutar care va fi necesara. 
3.5.3. În situatia în care în Conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa debiteze oricare dintre Conturile Clientului, chiar daca prin aceasta s-ar genera descoperit de cont neautorizat in conditiile sectiunii 3.4. ”Descoperit de cont neautorizat acordat de Banca. 
3.5.4. Clientul va fi instiintat de catre Banca dupa efectuarea compensarii prin extrasul de cont. 

3.6. Incetarea relatiei de Cont curent 
3.6.1. Clientul va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont curent, oricând pe durata derularii Contractului specific, depunândconform regulilor de la sectiunea ”Notificari” o solicitare scrisa, la oricare dintre unitatile Bancii, fara a fi necesara justificarea unei astfel de decizii. Conturile de depozit se denunta in conditiile Contractului specific. Ca regula, Contul curent poate fi inchis doar daca la data cererii de inchidere nu exista in derulare produse si/ sau servicii oferite de Banca care necesita mentinerea in continuare a Contului curent deschis, caz in care Clientul poate relua solicitarea inchiderii contului doar dupa incetarea/modificarea, dupa caz, a raporturilor juridice aferente produselor/serviciilor bancare in derulare. Inchiderea Contului se va efectua la data solicitarii; prin exceptie, inchiderea Contului curent cu card de debit atasat (Card principal si/sau suplimentare) se va efectua dupa 30 de zile calendaristice de la data la care titularul a solicitat Bancii in scris incetarea contractului de Cont curent , daca exista inregistrate tranzactii in decontare, utilizând formularul pus de Banca la dispozitia sa in acest scop. Daca in aceasta perioada s-au efectuat noi Tranzactii prin Card care urmeaza sa vina in decontare, termenul de 30 de zile se va prelungi pana la decontarea tuturor tranzactiilor prin Card inregistrate pe Cont. 
3.6.2 Banca va putea sa denunte unilateral raportul juridic de Cont curent/Cont de economii/servicii de internet/mobile banking/instrumente de plata atasate Contului, oricând pe durata derularii Contractului Specific fara a fi necesara justificarea unei astfel de decizii, cu un preaviz scris de doua luni calendaristice transmis conform regulilor prevazute la Sectiunea 8.2. ”Notificari”. 
3.6.3 Banca este îndreptatita sa rezilieze Contractul de Cont curent si/sau Contractul Specific aferent serviciilor atasate Contului de plin drept, fara punere in intârziere si fara intervenita instantelor judecatoresti, in oricare din urmatoarele cazuri: 
a) Clientul nu respecta prevederile legale în vigoare, normele de lucru ale Bancii sau conditiile de functionare ale Contului; 
b) Clientul este suspectat de implicarea directa sau indirecta in efectuarea unor operatiuni prin care incalca prevederi legale din materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum dar fara a se limita la cazul in care Clientul devine Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata sau intra sub incidenta Sanctiunilor Internationale/SUA sau sub incidenta unor Embargo-uri impuse de Uniunea Europeana/Statele Unite ale Americii/ orice alte state sau insitutii/organizatii internationale sau agentii ale acestora, indiferent daca Clientul este vizat in mod direct sau indirect de aceste Sanctiuni Internationale/Embargo-uri; 
c) Exista suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune de frauda/spalare de bani/finantare terorism/incalcare Sanctiuni Internationale /SUA sau in situatia in care pentru Conturile Clientului au fost primite solicitari de returnare de fonduri de la banci ordonatoare/corespondente pe motiv de suspiciune de frauda / spalare de bani / finantare terorism / incalcare Sanctiuni Internationale/SUA sau informatii privind suspiciuni de frauda / spalare de bani / finantare terorism / incalcare Sanctiuni Internationale / SUA asupra Clientului de la autoritati din Romania sau strainatate, de la banci din Romania sau strainatate; 
d) Clientul a furnizat Bancii informatii si/sau documente insuficiente/neconforme cu realitate ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau documentelor si/ori acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/sau legale (inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA si/sau CRS); 
e) Soldul Contului nu mai acopera costurile aferente executarii Contractului specific de Cont Curent; 
f) in cazul Conturilor ”dormant” reglementate la sectiunea 3.7;
3.6.4 In cazurile prevazute la art. 3.6.3 lit. a), b), c) d), f) de mai sus Banca va notifica Clientului masura luata, in cel mult 3 zile lucratoare de la luarea acestei decizii, conform regulilor de la sectiunea 8.2. ”Notificari”. In cazurile prevazute la art. 3.6.3 lit e) inchiderea Contului se face fara notificare.
3.6.5. In toate cazurile in care initiativa inchiderii contului apartine Bancii, de la data inchiderii contului, Banca va inceta creditarea cu dobânda a contului, urmând ca suma care constituie la acea data soldul creditor al Contului sa fie pastrata la dispozitia Clientului in conturi nepurtatoare de dobanda. Clientul datoreaza tarifele/comisioanelor standard aferente operatiunii de plata a sumelor de bani, astfel cum acestea sunt prevazute in Tarife si Comisioane in vigoare la momentul efectuarii operatiunii. Banca nu va fi raspunzatoare in nicio situatie pentru eventuale prejudicii directe sau indirecte pe care le-ar suferi Clientul ca urmare a inchiderii conturilor sale, conform celor mai sus precizate. 

3.7 Prevederi speciale aplicabile Conturilor ”dormant” 
3.7.1 Daca pe parcursul unei perioade de timp, stabilita de Banca si adusa la cunostinta Clientului prin afisare la unitatile si pe site-ul Bancii, pentru Contul curent sau Contul de economii nu s-a inregistrat si aprobat nicio cerere a Clientului de modificare cont sau daca in Contul curent sau Contul de economii activ, Clientul, tertii sau Banca nu a/au efectuat nicio miscare de debitare sau creditare a Contului, Contul va deveni “dormant”. 
Perioada de timp stabilita de Banca pentru ca un Cont curent sa devina „dormant” este generala si se aplica tuturor Conturilor Curente.
In aceast caz, Banca va continua sa perceapa taxe si comisoane conturilor respective, atâta timp cât exista sold creditor. De asemenea, Banca va continua sa calculeze dobânda creditoare/debitoare in functie de caracteristicile fiecarui Cont, atâta timp cât exista sold creditor/debitor. 
3.7.2 Prin exceptie de la prevederile art. 3.6.4 de mai sus, Banca va putea decide oricând inchiderea Contului declarat “dormant” cu sold zero sau debitor, fara notificarea prealabila sau ulterioara a Clientului. 
3.7.3 In urma aprobarii unei cereri de modificare a Contului sau in urma procesarii unei tranzactii de debitare sau creditare pe Contul ”dormant”, acesta va fi reactivat automat de catre Banca; dupa aprobarea cererii de modificare Cont/efectuarea tranzactiei, Contul va ramane in stare ”activ” si poate redeveni ”dormant” in conditiile mentionate in prezenta sectiune. 
3.7.4 Banca nu va anunta clientul cu privire la trecerea Contului in stare ”dormant”. 
Nu sunt considerate miscari in Cont, operatiunile de debitare sau creditare efectuate de catre Banca, reprezentand exclusiv plata dobânzilor de catre Banca si plata comisioanelor/taxelor aferente Contului. 

3.8 Blocarea Conturilor 
3.8.1. Banca este indreptatita sa blocheze Conturile Curente, Conturile de depozit si Conturile de economii ale Clientului in urmatoarele situatii: (i) in aplicarea clauzei 2.2.6; (ii) in cazul Clientilor care se regasesc in ipoteza reglementata in clauza 3.6.3 lit. a), b), c) si d); (iii) in cazul reglementat in clauza 4.9.8; (iv) in orice alte cazuri prevazute de lege si/sau in Contractele specifice; 
3.8.2 (1) Pe durata blocarii Contului Curent: (i) se va calcula si va inregistra dobânda creditoare sau, dupa caz debitoare; (ii) se va percepe comisionul de administrare a Contului prevazut in Contractul specific; (iii) se vor inregistra orice Operatiuni de plata finalizate prin creditarea Contului curent; (iv) Banca nu va executa ordinele de plata ce au ca efect debitarea Contului curent;
(2) In cazul in care Contul Curent este blocat conform pct. 3.8.1 de mai sus, Banca poate bloca si orice instrument/ serviciu de plata care da acces la respectivul Cont.
3.8.3 Pe durata blocarii Conturilor de depozit si Conturilor de economii: (i) Clientul nu va putea efectua operatiuni de retragere partiala sau totala a fondurilor; (ii) celelalte prevederi contractuale se vor aplica in conditiile prevazute in Contractele specifice. 

3.9 Dispozitii privind dobânzi, taxe si comisioane aferente contului curent 
3.9.1. Dobânda creditoare se calculeaza conform sectiunii 2.3.3., cu precizarea ca ”n” este numarul efectiv de zile pentru care se calculeaza dobânda si ”N” este 365/366. Dobânda creditoare se calculeaza zilnic pentru soldul existent la sfârsitul zilei bancare. Dobânda se calculeaza pentru luna si anul calendaristic si se va credita lunar, capitalizându-se in cont. Creditarea dobânzii se efectueaza numai dupa retinerea impozitului pe venit din dobânzi conform prevederilor legale in vigoare 
3.9.2 Taxa de administrare a Contului curent se datoreaza lunar in ultima zi lucratoare a lunii, pentru luna in cursul careia este scadenta plata acesteia, in lipsa unei dispozitii contrare in cererea de deschidere de cont. 
Taxa de admininistrare Cont curent se percepe pro-rata atât in luna deschiderii, cât si in luna inchiderii Contului curent, proportional cu perioada in care Contul a fost deschis. 
3.9.3 Taxa pentru extrasul de cont transmis prin posta se datoreaza lunar in prima zi lucratoare a lunii ulterioare celei pentru care se genereaza extrasul. Banca isi rezerva dreptul de a suspenda trimiterea extrasului de cont prin posta dupa trei luni consecutive de neplata a taxei.
3.9.4 Banca este autorizata de Client sa debiteze Contul curent, la scadenta oricarei taxe/comision aferent acestuia, cu suma necesara achitarii. Sunt acceptate si plati partiale. Daca nu exista in Contul curent disponibil suficient pentru stingerea in totalitate a obligatiei de plata se vor aplica prevederile art. 3.4 privind descoperitul de cont neautorizat acordat de Banca si art. 3.5 privind dreptul de compensare din prezentele CGB.

3.10 Termenul de prescriptie 
In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, este termenul legal de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a Contului se considera primita de catre Client conform sectiunii 8.2. ”Notificari”. Daca legea nu prevede o modalitate specifica de notificare, aceasta se va face conform prevederilor sectiunii 8.2. ”Notificari. In aceasta perioada, sumele inregistrate in soldurile conturilor inchise se vor pastra de catre Banca la dispozitia Clientului, in conturi nepurtatoare de dobânda. 

4. DISPOZITII PRIVIND OPERATIUNILE DE PLATA 
In caz de conflict intre prevederile prezentului capitol si cele din Contractele specifice privind operatiunile de plata si Conturile de plati se aplica regula prevazuta la pct.1.2.1. Prin exceptie, dispozitiile prezentului capitol modifica si/sau completeaza in mod corespunzator, unde este cazul, Contractele specifice privind operatiunile de plata si Conturile de plati incheiate anterior datei de 15.12.2009.
Clientii care au deschis la Banca un Cont accesibil online au posibilitatea de a initia plati,de a obtine informatii cu privire la acest cont sau de a obtine informatii privind disponibilitatea fondurilor si prin intermediul unor prestatori de servicii terti, putand utiliza in acest scop elementele de securitate furnizate de Banca. Aspectele legate de folosirea serviciilor oferite de prestatori de servicii de plata terti sunt reglementate in Contractul specific aferent serviciilor Raiffeisen Online/Smart Mobile. 

4.1 Codul unic de identificare a Contului 
4.1.1. In vederea executarii de catre Banca a unui Ordin de plata in legatura cu un Cont de plati, Clientul trebuie sa furnizeze Bancii: 
a) codul IBAN al Contului beneficiarului platii (sau numarul de cont BBAN - basic bank account number - pentru tarile care nu au aderat la IBAN); pentru platile ordonate catre beneficiari ai caror prestatori de servicii sunt stabiliti in afara Uniunii Europene pe langa codul IBAN/BBAN al Contului beneficiarului platii, Clientul va furniza Bancii si numele si prenumele beneficiarului platii; 
b) in cazul Operatiunilor de plata in valuta, cu exceptia platilor in euro efectuate in cadrul UE/SEE cand contul beneficiar este identificat prin IBAN, suplimentar fata de informatia de la lit. a) de mai sus trebuie furnizata denumirea si adresa prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii sau codul BIC/SWIFT (Business Identifier Code) al acestui prestator; in cazul in care Clientul furnizeaza Bancii atât denumirea prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii, cât si codul BIC/SWIFT (Business Identifier Code), cand este cazul, al acestui prestator, Banca va utiliza doar codul BIC/SWIFT (Business Identifier Code) in vederea transmiterii platii catre prestator. Clientul intelege si accepta faptul ca in vederea executarii unui ordin de plata in legatura cu un Cont de plata, ordonat de acesta, Banca va comunica bancii beneficiarului, codul IBAN al contului platitor, numele si prenumele Clientului si adresa de domiciliu/resedinta a acestuia din urma inregistrate in baza de date a Bancii si validate pe baza documentara, prin includerea acestora in informatiile care insotesc transferurile de fonduri. 
4.1.2. Banca nu are in nici un caz obligatia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar de catre Client in ordinul de plata si nici numarul Contului acestuia, efectuând plata in contul indicat in instructiunea de plata. 
4.1.3. In vederea procesarii instructiunilor de plata, la preluarea în sistemele informatice ale Bancii a codurilor IBAN transmise în format electronic de Clienti sau la preluarea codurilor IBAN reprezentate pe suport hârtie în sistemele interne, Banca are obligatia sa valideze codurile IBAN ale tuturor Conturilor mentionate in instructiunile de plata pe care le proceseaza, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare. In plus, Banca va valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale beneficiarilor cand codurile BIC sunt necesare, mentionate in instructiunile de plata transmise de Clientii Bancii, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare, precum si concordanta intre codul IBAN ce identifica beneficiarul platii si codul BIC al prestatorului de servicii de plata al beneficiarului indicat pe ordinul de plata, cand codul BIC este necesar, verificând localizarea ambelor coduri (IBAN si BIC) in aceeasi tara si/sau la acelasi prestator de servicii de plata.
4.1.4. In vederea creditarii Contului de plati al unui Client beneficiar, Banca va verifica: 
a) existenta informatiilor referitoare la platitor, in cadrul detaliilor platii astfel cum acestea au fost comunicate de prestatorul sau de servicii de plata (numele platitorului si codul unic de identificare al contului de plati al platitorului si, in plus urmatoarele informatii suplimentare: adresa platitorului sau numarul documentului personal oficial al platitorului sau numarul de identificare al platitorului sau data si locul nasterii platitorului, toate aceste informatii suplimentare doar pentru cazul in care fie prestatorul de servicii de plata al platitorului fie prestatorul de servicii de plata intermediar, daca este cazul, este stabilit in afara spatiului Uniunii Europene) 
b) existenta si exactitatea informatiilor referitoare la Clientul beneficiar (codul unic de identificare al contului de plati al beneficiarului si, in plus, numele beneficiarului pentru cazul in care fie prestatorul de servicii de plata al platitorului, fie prestatorul de servicii de plata intermediar, daca este cazul, este stabilit in afara spatiului UE/SEE ). 
4.1.5. (1) In cazul Ordinelor de plata, in valuta, transmise catre Contul de plati al unui Client beneficiar, primite de Banca de la un alt prestator de servicii de plata situat in afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European, Banca poate efectua verificari suplimentare in conformitate cu prevederile legale/procedurile sale interne (cum ar fi, dar fara a se limita la: corespondenta intre numele titularului Contului beneficiar si numarul Contului indicat in ordinul de plata, existenta adresei complete a platitorului - tara, oras, strada, numar), in scopul de a procesa corect Ordinul de plata.
(2) In vederea efectuarii verificarilor de la alineatul precedent, Banca poate solicita informatii suplimentare bancii ordonatoare/corespondente. In cazul in care Banca nu primeste informatiile solicitate sau primeste informatii incomplete sau acestea contin discrepante fata de informatiile detinute de Banca cu privire la Clientul beneficiar, Banca nu va procesa Operatiunea de plata.

4.2 Initierea si autorizarea Ordinelor de plata
4.2.1 (1) Banca pune la dispozitia Clientilor urmatoarele canale pentru initierea Ordinelor de plata:
a) serviciile de internet banking, si mobile banking, conform Contractului specific;
b) terminale(ATM-uri/MFM-uri) pentru Operatiuni de plata initiate/autorizate prin intermediul Cardului;
c) alte canale/aplicatii pentru efectuarea platilor in baza unor Contracte Specifice incheiate cu Clientul. 
(2) In oricare din urmatoarele situatii: (i) nefuncţionarea serviciilor de internet banking si mobile banking pentru perioade mai lungi de trei ore; (ii) in situatia in care serviciile de internet banking si mobile banking sunt blocate la initiativa Bancii, fara sa fie instituita si blocarea Conturilor; (iii) in situatia in care Clientii solicita efectuarea de operatiuni de schimb valutar in cont la un curs de schimb negociat; (iv) in situatia in care Conturile Clientului sunt poprite; (v) in alte situatii in care Clientul invoca imposibilitatea de utilizare a canalelor mentionate la lit. a) – c) considerate justificate de catre Banca, Clientii vor putea initia, cu titlu de exceptie, Ordine de plata (inclusiv schimburi valutare) in Cont, pe suport hartie, in orice unitate a Bancii. 
(3) Banca accepta doar formulare de ordin de plata editabil cu cod de bare pentru operatiunile in lei si ordin de plata editabil pentru operatiunile de plata in valuta si plati externe in lei, fiind necesara descarcarea formularelor acceptate de Banca de pe site-ul www.raiffeisen.ro, completarea acestora electronic, semnarea lor olografa si prezentarea in original, pe suport hartie in unitatile bancare. 
(4) Banca are dreptul, nu si obligatia, de a refuza executarea Ordinelor de plata/schimburilor valutare in Cont, initiate pe suport hartie, in alte situatii decat cele mentionate la alin. (2). pct. (i) – (v) si nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru acest refuz; de asemenea, Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare daca accepta executarea Ordinelor de plata/schimburilor valutare in Cont, pe suport hartie, in alte situatii decat cele mentionate la alin. (2) pct. .(i) – (v) din prezentul articol.
(5) Banca poate pune la dispozitia Clientului si alte canale de transmitere a ordinelor de plata, in masura in care a agreat expres cu Clientul in baza unui Contract specific. 
4.2.2. O operatiune de plata este considerata autorizata doar daca Clientul platitor si-a exprimat consimtamântul personal sau prin reprezentant legal, dupa caz prin imputernicit, pentru executarea operatiunii de plata in una din modalitatile enumerate mai jos si care se completeaza, daca este cazul,cu reglementarile din Contractul specific: 
a) in scris, pe suport hârtie, prin aplicarea semnaturii Clientului/Imputernicitului pe formularul de plata/pe Contractul specific, conforma cu specimentul de semnatura depus la Banca.
b) prin aplicarea Semnaturii electronice calificate pe ordinul de plata in format electronic in termenii si conditiile agreate prin Contractul specific aferent unui astfel de instrument de plata; 
c) prin telefon, in conditiile Contractului specific, dupa parcurgerea procedurii speciale de identificare a Clientului. 
d) prin utilizarea elementelor de securitate (de tipul PIN, parole, cod de autentificare etc.) conform Contractului specific. 
e) prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plata si eventual, a unor elemente de securitate, in termenii si conditiile agreate cu acestia. 
4.2.3. Clientul accepta ca Banca poate efectua Operatiuni de plata din Conturile sale si fara consimtamântul sau acordul sau expres, pentru achitarea sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti sau arbitrare ramase definitive si/sau alte titluri executorii prevazute de lege, indiferent ca se cuvin bugetului de stat, bugetelor locale sau oricarei terte parti, pentru corectarea erorilor constatate la verificarea operatiunilor în Cont, precum si pentru retinerea comisioanelor/altor sume datorate/cuvenite Bancii pentru operatiunile efectuate/in legatura cu acestea, a dobânzilor si ratelor de credit scadente si/sau restante sau in orice alte cazuri prevazute de lege, aceste operatiuni de plata considerându-se autorizate de catre Client, in sensul articolului precedent. 

4.3. Executarea Ordinelor de plata 
4.3.1. Banca va executa Ordinele de plata primite de la Client doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 
a) ordinul de plata este prezentat de Clientul platitor, dupa caz de Clientul beneficiar al platii, pe formularele tip emise de Banca - ordine de plata cu cod de bare sau impuse de lege, sau prin intermediul canalelor electronice oferite de Banca, este completat cu toate elementele obligatorii, este lizibil si autorizat sau semnat de Client/Imputernicit in deplina concordanta cu Specimenele de semnaturi aflate la Banca (in cazul ordinelor de plata cu cod de bare emise pe suport hârtie); 
b) in functie de tipul instrumentului de plata utilizat pentru transmiterea ordinului de plata, Clientul care initiaza operatiunea de plata furnizeaza toate informatiile solicitate de Banca conform Contractului specific si /sau prin intermediul formularelor de plata acceptate de Banca;
c) In cazul ordinelor de plata cu cod de bare, informatia transpusa din codul de bare al ordinului de plata corespunde cu cea inscrisa pe formularul de plata; in cazul existentei unor neconcordante, va prevala informatia inscrisa pe formular; 
d) fondurile disponibile in Contul de plati sunt suficiente pentru a permite atât respectiva plata, cât si plata comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate, cu exceptia platilor electronice offline, in cazul carora nu se poate realiza interogarea soldului Contului de plati la momentul efectuarii platii de catre Client; 
e) Ordinele de plata ordonate nu contravin reglementarilor legale aplicabile (spre exemplu: in operatiunile de plata ordonate nu sunt implicate bunuri, persoane si teritorii in legatura cu care sunt dispuse, in conditiile legii, sanctiuni internationale de blocare a fondurilor, regulament valutar etc.) 
f) Clientul platitor sau beneficiarul platii nu se afla inscrisi intr-o lista a persoanelor aflate sub interdictie de utilizare a conturilor bancare/efectuare a platilor/Sanctiuni internationale/SUA de blocare a fondurilor/alte masuri legale in legatura cu acestea, luate in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si/sau Banca nu are suspiciuni sau nu exista motive rezonabile de suspiciune de frauda/spalare de bani/finantarea terorismului/nerespectarea Sanctiunilor Internationale/SUA cu privire la Operatiunea de plata, astfel incat sa considere ca refuzul de executare a Operatiunii de plata este necesar pentru prevenirea unor eventuale fraude, inclacari ale legislatiei etc.; 
g) codurile de identificare plata mentionate la art. 4.1 sunt validate de catre Banca, conform prevederilor art. 4.1.3 
h) disponibilul din Contul de plati necesar executarii ordinului de plata nu este afectat de o masura de indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor luata de Banca in baza unor dispozitii legale sau a conventiilor existente intre parti, in temeiul unui titlu executoriu sau dispusa de un organ având asemenea competente, reprezentând, dar fara a se limita la: poprire, poprire asiguratorie, executare silita, sechestru, sechestru asigurator, instituirea unor sanctiuni internationale obligatorii in dreptul intern, aplicarii unei sanctiuni de catre Banca.;
i) nu exista pentru Banca motive rezonabile de a se indoi de autenticitatea Ordinului de plata in ceea ce priveste sursa, continutul, semnatura, consimtamântul etc. 
j) Clientul respecta cerintele pct.4.3.8; 
k) Banca nu a primit restrictii de tranzactionare pentru conturile Clientului de la Bancile Corespondente si/sau solicitari de retur fonduri de la Banci Ordonatoare / Corespondente pe motiv de suspiciuni de frauda, spalare de bani, finantare de terorism sau nerespectare Sanctiuni Internationale/SUA;
l) in cazul tranzactiilor in legatura cu Monede Virtuale, Banca primeste de la Client documentele justificative solicitate privind sursa fondurilor investite in Monede Virtuale; 
m) tranzactiile nu sunt efectuate cu furnizori de servicii de schimb între Monede Virtuale şi monede fiduciare şi/sau Furnizorii de portofele digitale neautorizati/neinregistrati sau din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscal;
n) Clientul nu efectueaza tranzactii cu prestatori de servicii de plata din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscal;
o) Oeratiunea de plata initiata de Client nu a fost restictionata/limitata de catre Banca in aplicarea masurilor prevazute la pct. 3.1.4 (ii) si (iii).
4.3.2. Banca este îndreptăţită să nu efectueze nicio tranzacţie care prezintă risc de legalizare a veniturilor din finanţarea terorismului sau care ridică suspiciuni privind incidenta sancţiunilor naţionale şi internaţionale privind finanţarea terorismului, sau dacă apreciază că aceasta nu este în conformitate cu reglementarile legale în materie. Banca poate refuza instructiunile Clientului de transfer fonduri către institutii financiare/persoane fizice/persoane juridice aflate în tari suspecte de sprijin al acţiunilor teroriste sau supuse Sanctiunilor Internationale/Embargo-urilor, clasificate de catre autoritati nationale/internationale sau institutii/organizatii internationale  sau către institutii financiare aflate în afara unor astfel de teritorii, a căror companie mamă este însă înregistrată într-o ţară aflată pe o astfel de listă. Lista acestor tari poate fi consultata pe site-ul Bancii, raiffeisen.ro. 
4.3.3 In cazul in care sunt ordonate de Client mai multe instructiuni de plata, a caror suma totala depaseste soldul creditor al Contului de plati sau maximul sumei oricarui tip de descoperit de cont acordat Clientului, Banca va executa operatiunile de plata in limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor de sistemele de procesare interne. 
4.3.4. Clientul isi asuma obligatia de a pastra in Contul de plati disponibilul necesar executarii ordinului de plata pâna la expirarea termenului de executare indicat de Banca pentru operatiunea de plata ordonata. 
4.3.5. Limitele de tranzactionare impuse de Banca pentru utilizarea unui anumit instrument de plata, daca exista, sunt cele stabilite in Contractul specific. 
4.3.6. Tranzactiile cu numerar (depuneri sau retrageri) vor putea fi efectuate doar la terminalele ATM/MFM de catre Clientii care detin un Card si vor fi inregistrate si executate de Banca, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile serviciilor de plati si cu prevederile contractuale agreate de parti. 
4.3.7. Informatii privind limitele de depunere sau retragere de numerar, in lei sau in valutele disponibile, care se pot efectua la ATM-urile/MFM-urile Bancii, sunt disponibile pe site-ul Bancii raiffeisen.ro, in sectiune „In sprijinul tau”. Clientul poate solicita majorarea limitei de retragere numerar in lei sau in valuta potrivit informatiilor pe care Banca le pune la dispozitia sa in aceeasi sectiune a site-ului. 
4.3.8. In executarea instructiunilor de plata, Banca va actiona cu buna credinta si va depune diligenta rezonabila, determinata conform standardelor, practicilor bancare, uzantelor nationale si internationale, regulilor uniforme si oricaror reglementari nationale si internationale aplicabile, care vor completa in mod corespunzator prezentele CGB si vor reglementa impreuna raporturile juridice carora li se aplica; 
Pentru Operatiunile de plata initiate, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, Clientul are obligatia sa prezinte Bancii, la solicitarea acesteia, documente justificative in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare. 
Banca va efectua verificari suplimentare in cazul in care are suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la fraude, spalarea banilor, finantarea terorismului, incalcarea Sanctiunilor Internationale/SUA sau astfel de suspiciuni au fost comunicate Bancii de alte banci sau autoritati. Sumele aferente tranzactiilor suspecte vor fi blocate pana la finalizarea verificarilor, iar termenele de executare se vor prelungi corespunzator.
4.3.9. Banca va fi in drept sa foloseasca sisteme de comunicatii, de decontare sau de plati sau serviciile unei terte parti pentru executarea Operatiunilor de plata ordonate in Conturile de plati. 
4.3.10. Banca nu va fi responsabila fata de Client pentru nici o intârziere sau deficienta a unei terte parti (incluzând, fara limitare, banci intermediare, agenti, notari publici, executori judecatoresti etc.) in indeplinirea atributiilor acesteia in relatia cu Banca, chiar daca intârzierea sau deficienta nu intervin in imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoca si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate in pofida tuturor diligentelor in acest sens sau in cazul in care terta parte este obligata sa respecte alte dispozitii legislative. 
4.3.11. In cazul sumelor in valuta transferate catre Contul de plati al unui Client beneficiar daca Contul beneficiar mentionat in Ordinul de plata este deschis in alta moneda Banca va executa operatiunea de plata prin creditarea Contului beneficiar cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la Cursul de schimb valutar al Bancii de la momentul creditarii Contului. 
4.3.12. In cazul sumelor in valuta transferate din Contul de plati al unui Client platitor, daca Contul platitor mentionat in ordinul de plata este deschis in alta valuta executa operatiunea de plata prin debitarea Contului platitorului cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la Cursul de schimb valutar al Bancii, astfel cum este indicat de Banca la momentul primirii instructiunii de plata si acceptat de Clientul platitor.
4.3.13. Banca nu executa operatiuni de transfer al sumelor in lei din Conturi in valuta ale Clientului platitor si nici operatiuni de incasare a sumelor in lei transferate catre Conturi in valuta ale Clientului benefciar. 
4.3.14 In cazul in care ordinul de plata prin care se transfera sume catre Contul de plati al unui Client beneficiar este revocat de platitor, cu acceptul Clientului beneficiar, ulterior creditarii de catre Banca a contului Clientului beneficiar, in situatia in care suma transferata era exprimata intr-o alta moneda decât cea a Contului beneficiar si Banca a efectuat conversia valutara conform prevederilor art. 4.3.12, Banca va efectua restituirea sumei ce face obiectul ordinului de plata revocat, in moneda indicata in ordinul de plata, Clientul platitor suportând eventualele diferente de curs valutar rezultate din conversia efectuata intre suma creditata in Contul Clientului beneficiar si suma transferata platitorului care a revocat ordinul de plata; in aceasta situatie, conversia va fi efectuata la Cursul de schimb valutar al Bancii de la momentul debitarii Contului Clientului beneficiar.

4.4. Termene de executare 
4.4.1. Banca va executa Operatiunile de plata cu respectarea urmatoarelor termene: 
a) pentru operatiunile nationale de plata in lei: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii Ordinului de plata; 
b) pentru operatiunile de plata denominate in Euro sau in alta moneda oficiala a unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European (“UE/SEE”) aflat in afara zonei euro, când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este situat intr-un stat membru a UE/SEE: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii Ordinului de plata; 
c) pentru operatiunile in orice moneda, alta decat a statelor membre UE/SEE, cand prestatorul de servicii de plata al beneficiarului se afla intr-un stat membru a UE/SEE: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii Ordinului de plata; 
d) pentru operatiunile de plata in orice moneda, cand prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii nu se afla intr-un stat membru UE/SEE : cel târziu pâna la sfârsitul celei de-a treia zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plata; 
Operatiunile de plata prevazute la lit a, b) si c) de mai sus sunt considerate executate la data creditarii contului prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii cu suma Operatiunii de plata. Operatiunile de plata prevazute la lit.d) se considera executata de catre Banca la momentul la care Banca transfera banii catre contul prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului platii prin intermediul bancilor corespondente si/sau prin sistemele de decontare externe. 
4.4.2. In calculul acestor termene nu se vor lua in considerare zilele nelucratoare si sarbatorile legale nationale ale altor state, precum nici zilele stabilite ca nelucratoare de Bancile intermediare corespondente si/sau de Sistemele de decontare externe, in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora. 
4.4.3. Banca nu are obligatia sa crediteze un Cont de plati inainte de a fi primit plata finala corespunzatoare, cu exceptia cazurilor in care a agreat altfel cu Clientul in cuprinsul Contractului specific. 
In cazul operatiunilor de plata in valuta, Banca va credita Contul Clientului beneficiar dupa caz: 
(i) pentru operatiuni interbancare, in functie de Ora limita, dupa caz, in ziua in care a fost creditat contul Bancii sau in urmatoarea zi lucratoare, urmând a se inregistra in Cont operatiunea cu Data efectiva la care a fost creditat contul Bancii; 
(ii) pentru operatiuni intrabancare, in ziua executarii instructiunii de plata. 
4.4.4. Operatiunile de depunere de numerar si retragere de numerar la ATM-uri/MFM-uri sunt procesate de Banca in sistem online, fiind inregistrate in Contul de plati imediat dupa finalizarea operatiunii. 
4.4.5. Daca instructiunile de plata ce au ca efect creditarea/debitarea unui Cont de plati sunt transmise Bancii in zile nelucratoare se vor evidentia in soldul Contului in prima zi lucratoare urmatoare. 
4.4.6 La cererea Clientului, Banca executa Operatiunile de plata inainte de implinirea termenului maxim de executare prevazut la art. 4.4.1, caz in care Clientul datoreaza Bancii taxa suplimentara pentru regim de urgenta. 

4.5 Refuzul executarii Operatiunilor de plata 
4.5.1 (1) In cazul in care Banca refuza executarea unei Operatiuni de plata (spre ex. depunere/retragere de numerar, transferul/incasarea unei sume de bani, etc.), refuzul si motivele refuzului vor fi comunicate Clientului in termenele de executare corespunzatoare operatiunii de plata ordonate, specificate la sectiunea 4.4, in modalitatile specifice fiecarui produs/serviciu,
a) la unitatile Bancii, la solicitarea Clientului pentru serviciile de tip debitare directa sau ordine de plata programata; 
b) prin intermediul instrumentelor de plata (precum internet banking, mobile banking); 
c) prin intermediul dispozitivelor specifice care fac posibila executarea Operatiunilor de plata ordonate prin intermediul unor instrumente de plata (precum ATM-ul, MFM-ul, EPOS-ul etc.); 
d) prin intermediul operatorului serviciului de tip phone banking oferit de Banca;
e) prin notificare sau 
(2) Prin exceptie de la alineatul precedat, Banca nu va informa Clientul cu privire la refuzul si/sau motivele refuzului privind executarea unei Operatiuni de plata, daca acest fapt este interzis de prevederi legale nationale sau internationale (inclusiv dar fara a se limita la dispozitii legale privind suspiciuni de frauda, spalare de bani/finantare terorism/incalcare Sanctiuni Internationale/(SUA) sau a fost solicitat de autoritati competente sau din ratiuni de securitate si de prevenire a fraudelor.

4.6 Revocarea ordinelor de plata
4.6.1. Odata exprimat de catre Client, in modalitatile corespunzatoare mentionate anterior, consimtamântul este irevocabil, dupa ce Ordinul de plata a fost primit de catre Banca. Prin exceptie, in cazul serviciilor de tip debitare directa consimtamântul dat pentru executarea mai multor Operatiuni de plata poate fi retras la cererea expresa a Clientului, formulata in scris si depusa la orice unitate teritoriala a Bancii, cel târziu la sfârsitul zilei lucratoare care preceda ziua convenita pentru debitarea Conturilor de plati, urmând ca orice alta operatiune de plata viitoare sa fie considerata neautorizata. 
4.6.2. Banca va putea accepta, la cererea Clientului, efectuarea de demersuri necesare revocarii Ordinelor de plata instructate de Client dupa momentul autorizarii platii (exprimarea de catre Client a consimtamântului cu privire la efectuarea operatiunii de plata), numai daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) Clientul completeaza formularul specific furnizat de Banca in scopul revocarii. 
b) Clientul achita comisionului aferent operatiunii solicitate. 
4.6.3. Banca nu poate garanta revocarea cu succes a unui Ordin de plata in cazul in care: 
a) instructiunea de plata a fost deja transmisa catre banca beneficiarului in cazul operatiunilor de plata interbancare. 
b) suma tranzactiei a fost deja creditata in Contul beneficiarului platii in cazul operatiunilor de plata intrabancare; in acest caz revocarea se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului platii. 
4.6.4. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Banca, ce decurge din revocarea sau modificarea unui Ordin de plata, va fi suportat de Client si debitat automat de Banca din oricare Cont al acestuia, fara indeplinirea altor formalitati prealabile. 

4.7. Dispozitii referitoare la pret, rata dobânzii si cursul de schimb. Optiuni de comisionare aplicabile platilor 
4.7.1. Când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii se afla într-un stat membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European (UE/SEE), Operatiunile de plata in lei sau in orice valuta se instructeaza cu Optiunea de comisionare SHA. 
4.7.2 In cazul in care Clientul platitor indica expres, pe propria raspundere, Optiunea de comisionare OUR, Banca poate accepta sa execute o plata de natura celor de la art. 4.7.1 de mai sus, instructata intr-o moneda care nu apartine unui stat membru al UE/SEE, Clientul intelegând sa suporte toate costurile aferente transferarii intregii sume ce face obiectul instructiunii de plata. 
4.7.3 Clientul platitor nu poate utiliza Optiunea de comisionare BEN pentru Operatiunile de plata prevazute la art. 4.7.1 de mai sus, ca urmare, in situatia in care Banca receptioneaza Ordine de plata instructate cu optiunea BEN in favoarea unui beneficiar al carui prestator de servicii de plata se afla intr-un Stat Membru UE /SEE va procesa plata cu Optiunea de comisionare SHA. 
4.7.4 Când prestatorul de servicii de plata al Beneficiarului platii se afla intr-un stat din afara UE/SEE, Clientul poate opta pentru aplicarea oricarei optiuni de comisionare: SHA, OUR, BEN. 
4.7.5 Pentru serviciile prestate, Clientul datoreaza Bancii un pret sub forma de taxe, comisioane, speze si/sau orice alte costuri mentionate in Contractul specific privind serviciul de plata. 
4.7.6 In cazul in care Clientul este Beneficiarul platii, acesta este de acord ca Banca sa poata percepe din suma transferata costurile datorate de Client Bancii pentru executarea acestei Operatiuni de plata. 
4.7.7 Pentru operatiunile de plata efectuate prin Card care implica si efectuarea unui schimb valutar, se va aplica Cursul de schimb de referinta asa cum acesta este indicat in Contractul specific privind serviciul de plata. 
4.7.8. In cazul operatiunilor de plata care implica un schimb valutar si a schimburilor valutare efectuate de Client prin Contul curent, se va utiliza cursul de schimb practicat de Banca la acel moment sau, când e cazul, cel negociat cu Clientul; cursul de schimb practicat de Banca este comunicat Clientului prin afisare pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro, la sediul unitatii teritoriale a Bancii, prin afisare in aplicatia specifica de internet banking sau prin intermediul operatorului Bancii, in cazul serviciului de tip phone banking. 
4.7.9. Pentru perceperea comisioanelor care implica un schimb valutar, se va aplica cursul de schimb al Bancii valabil la data comisionarii, daca nu s-a agreat altfel in Contractul specific. 
4.7.10. Partile convin ca modificarile privind Rata Dobânzii, Cursul de schimb de referinta si Cursul de schimb valutar al Bancii prevazut in Contractul specific privind serviciile de plata, dupa caz, sa se aplice imediat si fara nicio notificare prealabila. 
4.7.11. Clientul este de acord ca Banca sa aplice imediat si fara nicio notificare prealabila modificarile Ratei dobânzii sau ale Cursului de schimb valutar aplicate de Banca, când acestea sunt mai avantajoase pentru Client. 
4.7.12 Partile convin ca informatiile privind cursul de schimb/rata dobânzii aplicate de Banca in cazul serviciilor de plata, precum si a modificarilor cursurilor de schimb de referinta sau a ratelor de dobânda de referinta practicate de Banca pentru serviciile de plata, sa fie comunicate Clientului in cuprinsul extrasului de cont. 

4.8. Dispozitii referitoare la comunicarea de catre Banca a informatiilor obligatorii privind executarea unei operatiuni de plata 
4.8.1 Informatiile privind debitarea/creditarea Contului de plati vor fi puse la dispozitie cel mai târziu in ziua lucratoare urmatoare debitarii/creditarii. 
4.8.2 Comunicarea informatiilor obligatorii privind executarea unei Operatiuni de plata se va efectua in functie de specificul fiecarui produs/serviciu, in una din urmatoarele modalitati: 
a) in cazul serviciilor de tip internet banking/mobile banking: prin postarea in aplicatia specifica a unor mesaje text sau prin generarea unei confirmari electronice; 
b) in cazul serviciului de tip phone banking: prin mesaj vocal comunicat de operatorii serviciului in conditiile Contractului specific, sau prin mesaj vocal comunicat de operatorul automat in cazul functionalitatii automate a acestui serviciu, sau prin document specific remis personal, la sediul agentiilor Bancii; 
c) in cazul Cardurilor de debit/de credit: prin afisare mesaje text si/sau generare chitante pe format hârtie de catre dispozitivele electronice prin intermediul carora este utilizat cardul (ex. ATM, MFM, EPOS, Imprinter) si, la cerere, prin mesaj vocal comunicat de catre operatorii serviciului de tip phone banking; 
d) in cazul Operatiunilor de plata initiate , precum si in cazul serviciilor de tip ordine de plata programate, debitare directa: pe suport hârtie, in unitatile teritoriale ale Bancii; 
e) in cazul serviciului de tip internet banking sau mobile banking prin extrasul intermediar obtinut de Client conform Contractului specific.
4.8.3. Generarea duplicatelor Ordinelor de plata aferente tranzactiilor efectuate prin serviciul de tip phone banking se va face numai la solicitarea expresa a Clientului adresata la orice unitate teritoriala a Bancii. 
4.8.4. Pentru evidenta operatiunilor de plata, inregistrate in Conturile de plati ale Clientului, Banca va emite si comunica lunar acestuia, extrasul de cont (in cazul cardului de credit, in Raportul de activitate). 
In extrasul de cont se vor evidentia si corecturile efectuate de Banca pentru orice eroare constatata în legatura cu operatiunile efectuate in Cont. 
4.8.5. Banca asigura comunicarea gratuita a extrasului lunar de cont in una din urmatoarele modalitati: 
a) la oricare unitate teritoriala a Bancii, pe suport hârtie la cererea Clientului; 
b) prin intermediul Serviciului Extras electronic accesând www.raiffeisen.ro – Extras Electronic, in format electronic; 
c) prin intermediul serviciului de tip internet banking/mobile banking, in perioada in care este activ un astfel de serviciu, in format electronic. 
Modalitatile de comunicare prevazute la literele b) si c) nu sunt disponibile concomitent. Odata cu contractarea serviciului de tip internet banking/mobile banking, informarea prin Serviciul Extras Electronic mentionata la lit. b) de mai sus nu va mai fi disponibila, aceasta realizandu-se prin intermediul serviciului de tip internet banking/mobile banking contractat. 
4.8.6. Accesul la Serviciul Extrasul Electronic se realizeaza accesând site-ul www.raiffeisen.ro - Extras Electronic, unde Clientul se poate loga in baza urmatoarelor elemente de securitate: 
(i) codul de utilizator, asa cum este acesta confirmat initial de catre Banca Clientului (CIF client); (ii) parola statica, asa cum este aceasta initial aleasa de catre client si care trebuie sa contina minim 8 si maxim 12 caractere alfanumerice, din care cel putin 1 (un) caracter trebuie sa fie cifra. 
Este obligatoriu ca la prima accesare/conectare la Serviciul Extras Electronic, Clientul sa-si modifice codul de utilizator. 
4.8.7 Ulterior acestei modificari, accesarea Serviciului Extras Electronic se va realiza pe baza urmatoarelor elemente de securitate: codul de utilizator, asa cum a fost acesta schimbat de catre Client la prima conectare si parola statica aleasa de catre Client. Ca masura suplimentara de securitate, accesul/conectarea la Serviciul Extras Electronic, pentru acelasi Cod de utilizator, va fi blocat/a automat de catre Banca dupa introducerea de catre Client in mod eronat de trei ori consecutiv, a parolei statice. Deblocarea accesului se va face la solicitarea clientului, telefonic la Serviciul Call Center si/ sau in orice agentie a Bancii. 
4.8.8. Banca asigura comunicarea extrasului de cont lunar, pe suport hârtie, prin posta, doar in cazul in care Clientul opteaza pentru aceasta modalitate de comunicare, caz in care Clientul datoreaza taxa prevazuta in Listele specifice; pentru renuntarea la aceasta modalitate de comunicare, Clientul trebuie sa formuleze o solicitare scrisa expresa in acest sens si sa indice o alta modalitate gratuita de informare, dintre cele care ii pot fi puse la dispozitie de catre Banca. Raportul de activitate emis de Banca pentru cardul de credit va fi comunicat conform prevederilor din Contractul specific. Banca ofera Clientilor posibilitatea sa-si aleaga, pentru comunicarea prin posta a extraselor de cont lunare pentru Conturile curente, o adresa postala distincta pentru fiecare Cont curent in parte, diferite de Adresa de domiciliu sau Adresa de corespondenta aleasa de Client pentru comunicarea oricaror alte Notificari, conform art.8.2 din prezentul document. 
4.8.9. Pentru emiterea documentelor care contin informatii din extrasele de cont din istoric ori, dupa caz, prestarea oricaror altor servicii in legatura cu extrasele de cont, Banca poate percepe un comision, valoarea acestuia fiind cea mentionata in Contractul specific. 
Documentele care contin informatii din extrasele de cont din istoric vor fi generate pe formatul in vigoare la data solicitarii, iar nu pe cel in vigoare la data emiterii extrasului initial.
4.8.10. Clientul isi exprima acordul ca, in cazul in care beneficiaza de serviciul de tip internet banking/mobile banking, sa i se comunice extrasul de cont lunar, gratuit, doar in format electronic, exclusiv prin intermediul aplicatiei specifice. 
4.8.11. Clientul accepta ca extrasele de cont transmise in oricare modalitate convenita cu Banca conform prezentelor CBG si/sau in Contractele specifice, precum si orice alte extrase din evidentele Bancii fac dovada concludenta si corecta in cadrul unor proceduri legale, sau in alte scopuri, atât asupra continutului lor, cât si a obligatiilor Clientului, cu exceptia cazului când contin o eroare clara, probata cu un document scris având data certa. 
4.8.12. Imputernicitul pe cont nu are dreptul sa solicite extras de cont, ci doar informatii exclusiv cu privire la soldul contului si la operatiunile efectuate de el pe Contul titularului. 
4.8.13 Banca pune la dispozitia Clientului, o data pe an, in mod gratuit, o situatie a tuturor comisioanelor aferente Contului, suportate pe pacursul unei perioade anterioare de 12 luni implinite. Situatia comisioanelor pusa la dispozitia Clientului poate fi accesata prin intermediul serviciului internet banking/mobile banking sau poate fi solicitata, pe suport hartie, in orice unitate teritoriala a Bancii. 

4.9. Dispozitii referitoare la cerinte de securitate 
4.9.1. Instructiunile de plata date Bancii vor fi executate pe contul si riscul Clientului, care va suporta consecintele rezultate din neintelegeri sau erori in toate cazurile in care Banca nu este tinuta raspunzatoare, conform legii. 
4.9.2. Banca acţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor naţionale şi internaţionale privitoare la restricţiile/sancţiunile comerciale aplicate anumitor state, entităţi şi persoane şi, de asemenea, la restricţiile privind exportul de produse si tehnologii cu potenţial de aplicaţii civile şi militare (“bunuri cu dublă-utilizare”). În consecinţă, Banca nu va fi răspunzatoare pentru pierderi directe/indirecte, materiale/morale, prejudicii sau întârzieri suferite de Client sau de terţe persoane rezultate din neonorarea încasărilor/efectuarea plăţilor Clientului ca urmare a conformării cu reglementarile şi legislaţia naţională şi internaţională în domeniul restricţiilor/Sancţiunilor Internatinale/SUA aplicate anumitor entităţi şi persoane.
4.9.3. Clientul va raspunde fata de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunostinta Bancii a vreunei restrictii sau limitari privind Clientul/Contul. 
4.9.4. În cazul în care Clientul prezinta Bancii ordine de plata sau orice alte instrumente de plata false sau având potential fraudulos dupa libera apreciere a Bancii, producând riscuri de plata, inclusiv acele instrumente care pot afecta finalitatea decontarii, acestea vor intra sub incidenta sanctiunilor legale prevazute de actele normative în vigoare, Banca rezervându-si dreptul de a nu executa Ordinul de plata al Clientului în aceste situatii, fara a putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile directe sau indirecte produse Clientului din aceasta cauza. 
4.9.5. Clientul este obligat sa respecte cerintele de securitate mentionate in Contractul specific privind operatiunile de plata. 
4.9.6. Clientul are obligatia sa notifice Banca imediat ce are cunostinta de pierderea, furtul, folosirea fara drept a instrumentului de plata sau despre orice alta utilizare neautorizata a acestuia, prin intermediul mijloacelor de comunicare identificate in Contractul specific, ce sunt operationale 24/7.
4.9.7 In cazul aparitiei unor suspiciuni de frauda sau a unor fraude reale sau in cazul unor amenintari la adresa securitatii, Banca va notifica Clientul, putand alege, in functie de situatie, unul sau mai multe din urmatoarele canale de comunicare: SMS, apel vocal prin serviciul de Call Center, prin notificare in serviciul Raiffeisen Online, Smart Mobile sau mesaj transmis la adresa de e-mail comunicata Bancii. 
4.9.8 Banca are dreptul sa blocheze utilizarea instrumentului de plata in cazurile si cu respectarea procedurilor convenite in Contractul specific. 
4.9.9. In situatia in care exista suspiciuni rezonabile de frauda sau suspiciuni cu privire la folosirea neautorizata, de catre Client sau o terta parte, a serviciilor de tip internet banking/mobile banking/ a Cardurilor sau a oricaror instrumente de plata sau din motive legate de securitatea instrumentului de plata, Banca va putea suspenda oricand, pentru o durata determinata de timp, accesul Clientului la aceste servicii/instrumente de plata. Ca masura de protectie a intereselor Clientului in cazul suspiciunilor rezonabile de frauda, Banca va putea bloca accesul Clientului la Cont si/sau accesul la serviciile de internet banking/mobile banking/Carduri sau prin orice canal, precum si orice operatiuni de plata derulate pe Contul Clientului, inclusiv operatiuni initiate prin intermediul prestatorilor de servicii terti (fara acceptul prealabil al Clientului, pâna la indepartarea oricarei suspiciuni, cu notificarea Clientului despre masura luata, in conformitate cu prevederile de la sectiunea 8.2. ”Notificari” sau in modalitatea prevazuta in Contractul specific. In acest sens, Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru neefectuarea si/sau blocarea tranzactiilor ordonate de Client. 
4.9.10. In cazul in care Banca constata ca un Cont al unui Client a fost creditat sau urmeaza sa fie creditat cu sume provenind din conturile altor Clienti/alte surse, ca urmare a desfasurarii de catre Clientul beneficiar al platii sau de catre terte persoane, a unor activitati presupuse a fi nelegale sau in cazul suspiciunilor de frauda, Banca va avea dreptul, fara insa a fi obligata, sa blocheze si/sau sa debiteze in orice moment Contul Clientului beneficiar al platii cu sumele provenind din activitatile presupuse a fi nelegale cu care acesta a fost creditat, fara a putea fi tinuta raspunzatoare in nicio situatie pentru eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Clientul. Banca va notifica Clientului masura luata, in conformitate cu prevederile de la sectiunea 8.2. ”Notificari.

4.10. Operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect. Raspunderea partilor 
4.10.1 Clientul suportă toate pierderile legate de orice operaţiune de plată neautorizată dacă aceste pierderi rezultă în urma fraudei sau a nerespectării, intenţionate sau din neglijenţă gravă, a uneia sau a mai multor obligaţii legate de instrumentul de plata, ce ii revin, potrivit prevederilor prezentelor CGB si reglementarilor legale in vigoare. Exceptie fac situatiile expres prevazute de legislatia in vigoare. 
4.10.2. In cazul in care Clientul a notificat Banca cu privire la pierderea, furtul sau folosirea fara drept a instrumentului de plata, acesta ramane in continuare raspunzator pentru pierderile aparute chiar si dupa notificarea Bancii, in cazul in care el insusi a actionat in mod fraudulos. 
4.10.3. Banca raspunde daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
a) in cazul Operatiunilor de plata neautorizate de Client si a operatiunilor de plata neexecutate sau executate incorect de catre Banca; 
b) daca sumele de bani nu au ajuns la Prestatorul de servicii al beneficiarului platii, in cazul operatiunilor neexecutate sau executate incorect de catre Banca. 
4.10.4 In cazul unei Operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect, Banca va proceda conform legii. 
4.10.5 In situatia in care, ca urmare a aplicarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului punct 4.10, Clientului i s-a returnat suma aferenta unei operatiuni de plata, atat de Banca cat si de catre beneficiarul platii sau prestatorul de servicii de plata al acestuia, Banca este autorizata sa isi recupereze intreaga suma returnata Clientului, prin debitarea, oricand, a Contului sau cu suma respectiva, efectuand eventualele schimburi valutare in conditiile prezentelor CGB, fara nicio notificare sau alta formalitate prealabila. 
4.10.6 Banca este indreptatita sa isi recupereze suma/sumele cu care a despagubit Clientul pentru Operatiunile de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect in cazul in care se dovedeste, ulterior, frauda Clientului sau nerespectarea cu intentie sau neglijenta grava de catre acesta a obligatiilor ce ii revin sau in cazul in care se constata ca operatiunea de plata a fost executata incorect din cauza erorii Clientului. In scopul recuperarii, Banca este autorizata de Client sa debiteze oricand Contul sau cu suma cu care a fost despagubit, efectuand eventualele schimburi valutare in conditiile prezentelor CGB, fara nicio notificare sau alta formalitate prealabila. 
4.10.7. Banca corecteaza o operatiune de plata numai daca Clientul a semnalat Bancii in 30 de zile de la data emiterii extrasului de cont , dar nu mai târziu de 13 luni, de la data debitarii contului, faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care da nastere unei plângeri. In cazul in care Clientul semnaleaza Bancii o Operatiune de plata neautorizata sau eronat executata dupa 30 de zile de la data emiterii Extrasului de cont, Clientul este obligat sa motiveze intarzierea in semnalarea respectivei operatiuni. 
4.10.8. Banca, in calitate de prestator de servicii de plata al Clientului Platitor, depune, la cererea acestuia, eforturi imediate pentru a identifica si a urmari operatiunea de plata si pentru a-l notifica pe Platitor cu privire la rezultate, in cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau incorect executate in care ordinul de plata este initiat de Platitor. 
4.10.9. In cazul in care Banca este prestatorul serviciilor de plata al Beneficiarului platii si a primit suma aferenta unei operatiuni de plata executata incorect de catre Prestatorul de servicii de plata al Platitorului, Banca va credita aceasta suma imediat in contul Beneficiarului platii. 
4.10.10 Banca este exonerata de raspundere pentru acele operatiuni de plata ordonate de Client, care nu pot fi procesate sau procesate cu intarziere din cauza: lipsei de disponibil in contul de plati, a erorilor de completare, a ilegalitatii operatiunilor, a unor disfunctionalitati sau limitari ale sistemelor detinute sau administrate de terti (alti prestatori de servicii de plati, comercianti, acceptatori de carduri, furnizori de servicii de telefonie, furnizori de servici de internet etc.), nerespectarea conditiilor privind ordinele de plata impuse Bancii de BNR, banci corespondente si/sau alte institutii abilitate, imposibilitatea citirii informatiilor completate in formularele de plata, executarea dispozitiilor executorii ale organelor jurisdictionale, lipsa documentelor justificative aferente operatiunii (in cazul in care dispozitiile legale impun prezentarea unor astfel de documente sau Banca a solicitat in mod expres astfel de documente sau in verificari suplimentare conform prevederilor prezentelor CGB) sau in orice alte cazuri aflate in afara controlului Bancii. 
4.10.11. In cazul in care codul unic de identificare a operatiunii de plata furnizat de Client este incorect, Banca este exonerata de raspundere pentru neexecutarea sau executarea defectuasa a operatiunii de plata; Banca va depune, eforturi rezonabile pentru recuperarea fondurilor implicate, percepand pentru acest serviciu un comision conform Contractului specific. 
4.10.12. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului, fiind acceptat de ambele Parti ca orice instructiuni sunt date Bancii de catre Client pe riscul sau si sub deplina lui responsabilitate. 
4.10.13. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client prin executarea cu intârziere/ neexecutarea de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului ca urmare a respectarii de catre Banca a unor reglementari legale nationale sau internationale specifice sau a unor masuri impuse de organisme abilitate. 
4.10.14. Banca nu va fi raspunzatoare fata de Client pentru pierderile cauzate de forta majora sau caz fortuit (evenimente imprevizibile si inevitabile ce nu pot fi controlate de parti), incluzând, dar fara a se limita la acestea: nationalizare, expropriere, restrictii valutare, masuri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv, dar nu limitativ, orice agentie, organism guvernamental, Banca Nationala a României, conflicte de munca in rândurile personalului Bancii sau al altor entitati implicate in tranzactiile efectuate de Banca in numele Clientului si ale caror servicii sunt utilizate de Banca, boicoturi, caderi de curent electric sau in reteaua de comunicatii ori echipamentul Bancii, conflicte internationale, actiuni violente sau armate, acte de terorism, insurectie, revolutie, precum si evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore. 
4.10.15. In toate cazurile in care este angajata raspunderea Bancii, aceasta va fi limitata la acoperirea prejudiciului direct si efectiv creat Clientului. 

4.11. Creditare incorecta 
4.11.1 In cazul in care un Cont al Clientului este creditat din eroare cu o suma, Clientul va pastra acea suma in calitate de agent pentru Banca si nu va avea dreptul sa retraga, sa transfere, sa dispuna sau sa utilizeze in orice alt fel acea suma in totalitate sau in parte. Imediat ce a luat cunostinta de orice astfel de creditare incorecta, Clientul va notifica Banca, iar Banca va avea dreptul sa debiteze Contul respectiv cu orice suma creditata incorect. 
4.11.2 Daca, incalcând obligatia prevazuta la pct. 4.11.1, Clientul retrage, transfera, dispune sau utilizeaza in orice fel suma creditata incorect sau o parte din aceasta, Clientul se obliga sa ramburseze de indata Bancii suma respectiva si sa despagubeasca Banca pentru orice pierdere suferita ca urmare a acestui fapt. 
In acest context, Banca poate proceda conform sectiunii Descoperit de cont neautorizat din prezentele CGB, caz in care simpla decizie a Bancii de a debita Contul cu suma incorect creditata ce va excede soldul creditor al acestuia are valoare juridica de acceptare anticipata de catre Client a unei facilitati de descoperit de cont non-revolving. 
4.11.3 Daca eroarea de creditare este sesizata de Banca, de catre ordonatatorul platii/banca platitorului, Banca are dreptul, fara a fi necesara instiintarea sau obtinerea unei autorizari prealabile de la Client, sa corecteze eroarea prin debitarea contului cu suma respectiva, in baza unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banca. 
4.11.4 Banca va instiinta Clientul de corectarea astfel efectuata prin extrasul de cont. 
4.11.5 Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a unei instructiuni care ulterior se dovedeste a fi transmisa de catre o persoana fara calitate/drept, daca Banca dovedeste ca a manifestat diligenta, dar lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instructiunea nu putea fi stabilita decât cu mijloace si procedee tehnice speciale.

5. DISPOZITII PRIVIND UTILIZAREA CARDULUI. SERVICIUL 3D SECURE
5.1 Dispozitii privind utilizarera Cardului si autorizarea operatiunilor de plata ordonate prin Card 
5.1.1. De regula, Clientul isi exprima consimtamantul pentru autorizarea Operatiunilor de plata cu Cardul prin Autentificarea Stricta a Clientului, in conditiile si cu aplicarea exceptiilor prevazute de legislatia romana si actele normative europene. 
5.1.2 Operatiunile de plata ordonate prin intermediul Cardului se considera autorizate de catre Utilizatorul de card, daca si-a exprimat consimtamântul prin utilizarea elementelor de securitate, astfel: 
a) pentru tranzactii la ATM/MFM: prin utilizarea Cardului si PIN-ului. In cazul utilizarii unui portofel electronic tranzactia se efectueaza prin apropierea dispozitivului mobil cu functie de plata de Terminalul contactless (ATM/MFM) deblocarea, daca este cazul, a dispozitivului mobil si apoi continuarea tranzactiei pe ecranul Terminalului de plata, inclusiv introducerea PIN-ului Portofelului electronic. 
b) pentru tranzactii la punctele de vanzare (“EPOS”): de regula prin inserarea sau apropierea Cardului de EPOS, introducerea coduluia PIN si/sau semnarea chitantei generata de EPOS; In cazul Platilor de mica valoare prin Card, autorizarea platii se realizeaza conform prevederilor pct. 5.1.7 de mai jos.fara sa mai fie necesara semnarea chitantei emise de EPOS si/sau introducerea codului PIN.
c) pentru tranzactii la Imprinter: prin utilizarea Cardului si a semnaturii pe chitanta generata de terminalul de plata. 
d) pentru tranzactii in cadrul comertului electronic (e-commerce): 
(i) in cazul site-urilor neinrolate in Serviciul 3-D SECURE: autorizarea platii se realizeaza prin furnizarea datelor inscrise pe Card, in termenii si conditiile agreate de Utilizatorul de Card cu comerciantul;
(ii) in cazul site-urialor inrolate in Serviciului Comert Electronic 3-D SECURE autorizarea platii se realizeaza prin Autentificarea Stricta a Clientului, fiind necesara furnizarea elementelor de securitate specifice acestui tip de autorizare, mentionate in Termenii si Conditiile specifice utilizarii acestui serviciu, prevazute la punctul 5.9. de mai jos;
(iii) in cazul Platilor de mica valoare prin Card, autorizarea platii se realizeaza conform prevederilor pct. 5.1.7 din CGB.
e) pentru tranzactii fara card prezent, prin intermediul postei sau al telefonului (tranzactii de tip MOTO): prin furnizarea catre comerciant a unora dintre datele inscriptionate pe Card, in vederea initierii platilor de catre comerciant conform termenilor si conditiilor stabilite cu acesta in calitate de beneficiar al platii. 
f) pentru tranzactii efectuate cu utilizarea Cardului pentru sume mici, la terminale neasistate (ex. taxe de autostrada, taxe de parcare etc.): prin utilizarea cardului si citirea informatiilor din CIP-ul Cardului 
g) pentru tranzactiile efectuate prin intermediul Cardului prin utilizarea unor tehnologii, aplicatii informatice si/sau dispozitive mobile (spre exemplu Portofelul electronic): prin utilizarea elementelor de securitate reglementate in termenii si conditiile specifice aplicatiilor informatice/dispozitivelor mobile. 
5.1.3 Anumite tipuri de Tranzactii cu Cardul in cadrul comertului electronic (e-commerce), prin exceptie de la prevederile punctului 5.1.2 lit. d) pct. (ii), pot fi autorizate de Utilizatorul de Card astfel: 
(i) Tranzactiile recurente (o serie de plati de aceeasi valoare efectuate catre acelasi beneficiar la anumite intervale de timp ex. lunar, saptamanal etc.) – Utilizatorul de Card autorizeaza prima operatiune de plata prin Autorizarea Stricta a Clientului, urmand ca platile subsecvente din serie sa fie considerate autorizate de Utilizatorul de Card, fara furnizarea elementelor de securitate aferente Autentificarii Stricte a Clientului; 
(ii) Tranzactiile pentru care Utilizatorul de Card a acordat beneficiarului platii/comerciantului, pe site-ul acestuia, un mandat ca acesta sa initieze plati in numele si pe seama sa – Utilizatorul de Card furnizeaza elementele de securitate aferente Autentificarii Stricte a Clientului la momentul acordarii mandatului beneficiarului platii/comerciantului, urmand ca platile sa fie initiate de catre beneficarul platii/comerciantul fara ca Utilizatorul de Card sa aplice Autorizarea Stricta a Clientului;
(iii) Tranzactii eletronice identificate ca prezentand un nivel scazut de risc - autorizarea acestor tranzactii se realizeaza prin furnizarea datelor inscrise pe Card, fara introducerea elementelor de securitate aferente Autentificarii Stricte a Clientului. Nivelul scazut de risc este determinat, conform prevederilor legale, din analiza profilului de tranzactionare al Utilizatorului de Card, luand in considerare mai multi parametrii cum ar fi fara a se limita la suma si valuta tranzactiilor, tara comerciantului, tranzactii repetate catre un beneficiar agreat, efectuarea tranzactiilor de pe acelasi dispozitiv.
5.1.4 (1) Activarea cardului, se realizeaza de catre Utilizatorul de card la prima tranzactie la POS/ATM/MFM, prin inserarea Cardului in terminal si tastarea codului PIN. Codurile PIN se comunica Utilizatorului de card prin mesaj de tip SMS, la ultimul numar de telefon mobil declarat Bancii la cea mai recenta actualizare a datelor efectuata de acesta sau prin scrisoare pe hartie transmisa prin curier.
(2) Toate Cardurile emise de Banca au incorporata tehnologia contactless, astfel incat acestea pot fi utilizate fie prin inserarea Cardului in Terminalul de plata, fie prin apropierea de acesta, comunicarea realizandu-se prin intermediul undelor radio. Clientul are posibilitatea sa solicite Bancii dezactivarea functionalitatii contactless a Cardului in orice agentie a Bancii sau prin intermediul Serviciului Call Center si se obliga sa indeplineasca procedura de dezactivare care i se comunica cu ocazia solicitarii. 
5.1.5 Utilizatorul de Card poate efectua tranzactii prin Card unde Cardul este prezent fizic (retrageri de numerar prin ATM/MFM si la ghiseele altor prestatori de servicii de plati, plati directe la comercianti prin EPOS/Imprinter cardul sau dispozitive mobile), plati in mediu electronic (plati e-commerce si plati prin dispozitive mobile), precum si tranzactii fara Card prezent (ex. tranzactii de tip MOTO), cu respectarea functionalitatii teritoriale a fiecarui tip de Card in parte. 
5.1.6 Pentru Operatiunile de plata autorizate folosind tehnologia contactless se considera ca Utilizatorul de card si-a exprimat consimtamântul pentru efectuarea Operatiunii de plata prin simpla apropiere a Cardului/dispozitivului mobil cu functie de plata de un Terminal cu tehnologie contactless si utilizarea PIN-ului sau a unui element de securitate a dispozitivului mobil cu functie de plata. 
5.1.7 Pentru Plati de mica valoare cu Cardul autorizate folosind tehnologia contactless si/sau pe internet (e-commerce) se considera ca Utilizatorul de card si-a exprimat consimtamântul pentru efectuarea Operatiunii de plata prin simpla apropiere a Cardului/dispozitivului mobil cu functie de plata de un Terminal EPOS/ATM/MFM sau prin furnizarea datelor de card pentru tranzactiile pe internet (e-commerce), fara a fi necesara Autentificarea Stricta a Clientului, daca este respectata valoarea cumulata sau numarul cumulat al Platilor de mica Valoare efectuate de la ultima aplicare a Autentificarii Stricte a Clientului, astfel cum acestea sunt stabilite de Banca/organizatiile internationale de carduri si publicate pe site-ul Bancii raiffeisen.ro. Valoarea acestor limite poate fi modificata prin acte normative si/sau de catre organizatiile internationale de carduri, Clientul fiind informat corespunzator pe site-ul/in agentiile Bancii cu privire la noile limite. Limita nu poate fi mai mare decat cea stabilita de lege. 
5.1.8 (1) In cazul in care Utilizatorul de card utilizeaza serviciile furnizate de comercianti care permit salvarea/inregistrarea datelor cardului pentru a efectua plati ulterioare pe site-urile sau in aplicatiile respectivilor comercianti, acesta isi asuma urmatoarele obligatii și declaratii:
a) Se asigura ca respecta toate obligatiile care-i revin conform prezentelor dispozitii contractuale pe toata durata utilizarii serviciilor oferite de comerciant;
b) Intelege ca pentru accesarea acestor servicii este necesar sa introduca pe site-ul/aplicatia comerciantului datele Cardului pe care doreste sa il salveze pentru plati ulterioare, și anume: numarul Cardului, data expirarii Cardului, codul CVV si intelege ca Banca va raspunde oricaror solicitari ale schemelor de plata (Visa, MasterCard) de validare a acestor date pe care le deține în virtutea calității sale de emitent al Cardului, precum si va furniza acestora informaţii referitoare la înlocuirea Cardului;
c) Intelege si accepta ca in caz de reinnoire sau reemitere a Cardului ale carui date au fost salvate/inregistrate pe site-ul/in aplicatia comerciantului, noua data de expirare a Cardului reinnoit/reemis va fi actualizata automat pe site-ul/in aplicatia comerciantului (cu exceptia ipotezei prevazute la lit.d)); in situatia in care nu se doreste ca actualizarile sa fie realizate, Utilizatorul de card are obligatia sa acceseze site-ul/aplicatia comerciantului si sa stearga datele Cardului din inregistrarile acestuia. In situatia in care comerciantul nu ofera posibilitatea sau nu raspunde cererii privind stergerea Cardului salvat, Utilizatorul de card se va adresa Bancii, solicitand inchiderea respectivului Card si emiterea unui nou Card cu un numar de Card diferit de al celui inchis;
d) Intelege si accepta ca, in ipoteza in care Cardul ale carui date au fost salvate/inregistrate pe site-ul/in aplicatia comerciantului a fost inlocuit/reemis datorita raportarii pierderii, furtului sau fraudei, Cardul initial va fi inactivat, iar datele Cardului reemis nu vor fi actualizate automat la comerciant, ci vor trebui salvate/inregistrate din nou pentru a putea fi utilizate pentru efectuarea platilor pe site-ul/in aplicatia comerciantului;
(2) In relatia cu Banca, Utilizatorul de card este responsabil pentru toate consecintele ce decurg din alegerea sa de a utiliza astfel de servicii furnizate de comercianti; Intrucat Banca este terta parte fata de raportul stabilit intre Utilizatorul de card si comerciant, Banca nu poarta nicio raspundere in legatura cu serviciile prestate Utilizatorului de card de catre comerciant si nu este tinuta responsabila pentru nicio consecinta ce rezulta direct sau indirect din utilizarea de catre Utilizatorul de card a respectivelor servicii furnizate de catre comerciant.
(3) Prevederile de la pct. 2.1 din prezentul document sunt aplicabile cu privire la celelalte aspecte de prelucrare a datelor cu caracter personal.
5.1.9 (1) Banca are dreptul sa stabileasca anumite limite de tranzactionare (de tipul dar fara a se limita la: limita zilnica de retragere numerar/tranzactionare, numar zilnic maxim de tranzactii) prin intermediul Cardului (atât pentru Cardul principal cât si pentru cel suplimentar), limite care sunt indicate in Contractul specific si/sau in Listele specifice si/sau pe site-ul Bancii.
(2) Banca isi rezerva dreptul sa modifice oricand limitele prevazute la alineatul precedent sau sa restrictioneze anumite tipuri de tranzactii cu Cardul, informarea Utilizatorilor de card urmand a se realiza prin publicarea informatiilor specifice pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro in sectiunea ” In sprijinul tau”. 
5.1.10 De regula, Tranzactiile se fac in limita disponibilului din contul curent/de credit card al titularului. In mod exceptional Banca poate executa Operatiunea de plata in situatiile descrise la articolul 5.13 al prezentelor CGB; 
5.1.11 Cardul este si ramâne permanent in proprietatea Bancii. Utilizatorii de card au drept de folosire a Cardurilor si se obliga sa le restituie la solicitarea Bancii sau la incetarea Contractului specific. 
5.1.12 Folosirea Cardului este permisa numai Utilizatorului care are inscriptionat numele sau pe Card. 
Prin exceptie, pentru anumite tipuri de card de debit/de credit, Banca ofera posibilitatea titularului de cont sa solicite emiterea (furnizarea) unui Card in agentiile Bancii, imediat dupa aprobarea cererii sale, caz in care pe Card se va inscriptiona un nume generic (de exemplu “Card instant”) in locul numelui Utilizatorului de card principal sau suplimentar. La reemitere/reinnoire, aceste Carduri se vor personaliza cu numele Utilizatorului de card. 
5.1.13 Cardul nu este transferabil, putând fi utilizat doar in limita de valabilitate temporala specificata pe avers si cu respectarea prevederilor privind utilizarea Cardului din prezenta sectiune; Cardurile de debit (inclusiv cardurile de debit suplimentare) pot fi inscriptionate de catre Banca cu codul IBAN apartinand Contului la care respectivele carduri sunt atasate. 
5.1.14 Banca va reinnoi automat Cardul oricând in ultimele 45 de zile calendaristice de valabilitate a Cardului, cu exceptia situatiilor in care Utilizatorul notifica Banca cu 45 de zile calendaristice inainte de expirarea Cardului despre intentia sa de a renunta la reinnoirea acestuia sau a situatiilor in care Cardul de debit este atasat unui Cont curent dormant sau inchis la momentul reinnoirii; 
5.1.15 Banca isi rezerva dreptul sa blocheze Cardul fara instiintarea prealabila a Utilizatorului in cazul furnizarii de catre acesta de date false in documentatia remisa Bancii, comiterii de fraude in cazul in care Banca a identificat suspiciuni de frauda/spalare de bani/finantare terorism /incalcare Sanctiuni Internationale/SUA, in situatii in care pentru Client au fost primite solicitari de retur de fonduri de la banci ordonatoare/ corespondente pe astfel de motive enumerate mai sus sau Banca a primit informatii privind suspiciuni de frauda/spalare de bani/finantare terorism/incalcare Sanctiuni Internationale/SUA asupra clientului de la Banci sau autoritati din Romania sau strainatate sau in orice alte situatii considerate intemeiate de catre Banca.
Pentru alte situatii decat cele mai sus mentionate, Banca va informa Clientul prin intermediul serviciului telefonic Call Center/SMS cu privire la blocarea Cardului si motivele acestei blocari imediat dupa blocare, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale. 
5.1.16 Utilizatorul de va putea obtine la Terminalele Raiffeisen Bank de tip ATM/MFM sau un miniextras de cont, continand ultimele 10 operatiuni efectuate in legatura cu contul curent cu Card de debit atasat, indiferent de solicitant sau canalul/instrumentul de plata prin care aceste au fost efectuate. 

5.2. Inregistrarea si utilizarea Cardurilor in Portofele electronice 
5.2.1 Conditii generale de utilizare la plata a cardurilor in Portofele electronice 
5.2.1.1 Cardurile eligibile emise de Banca pot fi inregistrate de catre Utilizatorii de Card in Portofele electronice apartinand Bancii sau altor furnizori de astfel de aplicatii, prin metodele puse la dispozitie de acestia. 
5.2.1.2 Cardurile eligibile si dispozitivele mobile pe care se pot inregistra Cardurile sunt stabilite si comunicate Utilizatorului de Card de catre Banca si/sau furnizorul Portofelului electronic. 
5.2.1.3 Utilizatorul are posibilitatea sa adauge acelasi Card in mai multe Portofele electronice si pe mai multe dispozitive cu functie de plata concomitent. Furnizorul de dispozitive mobile poate impune limitari sau restrictii pentu utilizarea Portofelului electronic si/sau poate avea cerinte minime de software si hardware pentru dispozitivul mobil compatibil utilizat. Utilizatorul are obligatia de a utiliza Cardul numai pe un dispozitiv mobil compatibil cu functionalitatile Portofelului electronic si sa respecte toti termenii si conditiile aplicabili pentru respectivul Portofel electronic. 
5.2.1.4 Furnizorul Portofelului electronic si/sau al dispozitivelor mobile cu functie de plata cu care se pot efectua plati prin Portofelul electronic, precum si tertii cu care acestia colaboreaza pot avea proprii termeni si conditii si politici de confidentialitate. Utilizatorul este supus respectivilor/respectivelor termeni si conditii sau politici de confidentialitate atunci cand utilizeaza Portofelul electronic/dispozitivul mobil cu functie de plata. Banca nu isi asuma nicio raspundere pentru felul cum acestia utilizeaza informatiile pe care Utilizatorul le pune la dispozitia lor, nici cu privire la datele cu caracter personal ale acestuia pe care le prelucreaza in contextul serviciilor pe care le ofera sau cand viziteaza website-urile lor. De asemenea, Banca nu raspunde sub nicio forma pentru cerintele furnizorului Portofelului electronic/dispozitivului mobil cu functie de plata sau ale tertilor cu care acestia colaboreaza de impunere a unor conditii de inregistrare a Cardului in Portofelul electronic sau care privesc dispozitivele mobile compatibile. 
5.2.1.5 Banca are dreptul sa blocheze, sa restrictioneze, sa suspende sau sa inceteze oferirea posibilitatii de utilizare a oricarui Card inrolat intr-un Portofel electronic daca: (i) Banca considera ca metodele de autentificare si efectuare a platilor folosite de aceasta nu sunt suficient de sigure sau nu respecta prevederi legale; (ii) daca suspecteaza orice activitate frauduloasa sau necorespunzatoare a Cardului in Portofelul electronic sau in alt mod de plata; (iii) daca se incalca clauzele contractuale agreate cu Banca referitoare la utilizarea Cardului. De asemenea, Banca isi rezerva dreptul de a inceta in intregime oferirea posibilitatii de utilizare a cardurilor in Portofele electronice. 
5.2.1.6 In cazul in care furnizorul de dispozitive mobile cu functie de plata si/sau al Portofelului electronic isi blocheaza, restrange, suspenda sau intrerupe utilizarea Portofelului electronic si/sau modifica functionalitatea acestuia, Banca nu va raspunde fata de clientii sai care si-au inrolat Cardul in respectivul Portofel electronic sau fata de terti. 
5.2.1.7 Utilizatorul de card este responsabil pentru toate utilizarile si tranzactiile efectuate cu Cardul prin intermediul Portofelului electronic de catre terti carora le-a oferit acces voluntar sau involutar la Cardul inrolat in Portofelul electronic. 
5.2.2. Inregistrarea Cardului in Portofelul electronic 
5.2.2.1 Procedura de inrolare/inregistrare a Cardului in Portofelul electronic este stabilita de furnizorul acestuia. Utilizatorul de card are obligatia setarii unei parole sau a altor detalii de securitate in vederea utilizarii/accesarii Portofelui electronic. Conditiile, cazurile si frecventa cu care se va solicita introducerea acestei parole sunt stabilite de furnizorul Portofelului electronic. 
5.2.2.2 Dupa setarea parolei/detaliilor de securitate, Utilizatorului i se va solicita sa introduca datele Cardului pe care doreste sa il inroleze in Portofelul electronic, respectiv: numarul cardului, data expirarii cardului, codul CVV. Toate aceste informatii (date cu caracter personal) sunt necesare furnizorului Portofelului electronic pentru a permite utilizarea la plata a cardului prin intermediul acestui. 
5.2.2.3 Pentru validarea identitatii Utilizatorului Cardului care urmeaza sa fie inrolat in Portofelului electronic, Banca va aplica o procedura de autentificare a clientului. In cazul in care rezultatul procedurii este pozitiv, Cardul va putea fi inrolat in Portofelul electronic. 
5.2.2.4 Ca urmare a inrolarii Cardului in Portofelul electronic se va genera un token de plata al Cardului respectiv (numar de card alternativ), token ce va fi asociat Cardului pe dispozitivul mobil cu functie de plata; daca exista posibilitatea, in cazul in care Utilizatorul doreste inregistrarea cardului pe mai multe dispozitive mobile, va efectua setarile necesare in Portofelul electronic, prin adaugarea dispozitivelor mobile pe care se doreste inregistrarea cardului. Numarul Tokenului este diferit de numarul de pe fata Cardului inregistrat in Portofelul electronic pentru cresterea securitatii tranzactiilor. 
5.2.2.5 Prin parcurgerea tuturor pasilor si finalizarea procedurii de inregistrare a Cardului in Portofelul electronic, Utilizatorul intelege ca acesta va fi inrolat in respectivul Portofel pentru a putea fi utilizat la efectuarea de operatiuni de plata si la vizualizarea tranzactiilor efectuate cu Cardul prin intermediul Portofelului electronic. 
5.2.2.6 Banca poate decide sa  refuze solicitarea de inregistrare a Cardului intr-un Portofel electronic. In cazul in care solicitarea de inregistrare este respinsa, Utilizatorul poate contacta Serviciul Call Center-ul Bancii pentru suport. 
5.2.2.7 Inregistrarea si utilizarea Tokenului depind de furnizorul Portofelului electronic si/sau de reteaua furnizorului de internet a Utilizatorului de card. Banca nu are control direct si nici indirect asupra operatiunilor acestor furnizori si nu va raspunde pentru nici o situatie legata de serviciile furnizate de acestia care pot provoca intreruperea si/sau impiedicarea inregistrarii/utilizarii Tokenului pentru efectuarea de plati. 
5.2.3. Cum functioneaza Portofelul electronic 
A) Efectuarea platilor cu cardul prin Portofelul electronic 
5.2.3.1 Prin intermediul Portofelului electronic se pot efectua oricare din urmatoarele operatiuni de plata: 
•    plati contactless cu un Card inrolat, la Terminale cu functie contacless, prin intermediul dispozitivului mobil cu functie de plata compatibil pentru care s-a efectuat inregistrarea cardului; 
•    plati pe internet la comercianti (e-commerce si m-commerce) 
5.2.3.2 Modul de utilizare a Portofelului electronic pentru efectuarea platilor de catre Utilizatorul de card precum si elementele de securitate folosite in vederea autorizarii platilor (deblocarea dispozitivului mobil, PIN-ul aplicatiei, etc) sunt stabilite si comunicate de catre furnizorul Portofelului electronic. 
B) Vizualizarea informatiilor si a platilor efectuate cu cardul in Portofelul electronic 
5.2.3.3 Banca va ofera informatii despre platile realizate cu cardul inrolat in Portofelul electronic in modalitatile agreate (ex. extras de cont, internet banking, mobile banking etc). Aceste informatii vor fi evidentiate ca fiind plati efectuate cu respectivul Card, fara a indica faptul ca platile s-au efectuat prin intermediul Portofelului electronic. 
5.2.3.4 Daca Portofelul electronic permite, Utilizatorul va putea vizualiza in cuprinsul respectivei aplicatii informatii despre platile efectuate cu cardul prin intermediul Portofelului electronic. 
C) Suspendarea, inlocuirea, reinnoirea si stergerea Cardului in Portofelul electronic 
5.2.3.5 Utilizatorul are posibilitatea de a suspenda si/sau bloca temporar/definitiv si/sau sterge unul sau toate cardurile inrolate in Portofelul electronic. Suspendarea, blocarea, stergerea, precum si incetarea suspendarii/blocarii se pot efectua direct in cadrul Portofelului electronic, conform Termenilor si conditiilor comunicate de furnizorul Portofelului electronic, sau prin Serviciul Call Center al Bancii. Pe perioada suspendarii/blocarii, Cardul respectiv inrolat in Portofelul electronic nu va mai putea fi utilizat pentru efectuarea de plati prin dispozitivul mobil cu functie de plata asociat. 
5.2.3.6 Suspendarea/blocarea Cardului sau stergerea datelor Cardului din Portofelul electronic nu influenteaza in niciun fel posibilitatea ca acest card sa fie utilizat in continuare la plati, conform contractelor specifice de card de debit/credit, precum si prezentelor CGB PF. Toate tranzactiile efectuate prin intermediul Portofelului electronic cu cardul suspendat/sters inainte de momentul suspendarii/stergerii vor fi procesate de catre banca in conformitate cu prevederile Contractelor specifice si CGB. 
5.2.3.7 In cazul in care cardul inrolat in Portofelul electronic a fost inlocuit/reemis datorita raportarii pierderii, furtului sau fraudei, cardul initial va fi inactivat in Portofelul electronic, iar Cardul reemis va trebui inrolat din nou pentru a putea fi utilizat pentru efectuarea platilor prin Portofelul electronic. 
5.2.3.8 In cazul in care cardul inrolat in Portofelul electronic expira, va fi necesara reinrolarea noului card. 
5.2.3.9 In cazul in care Utilizatorul de card invalideaza parola si/sau credentialele de securitate pentru accesarea Portofelului electronic si/sau a dispozitivului mobil cu functie de plata sau in cazul in care reseteaza dispozitivul mobil in care este descarcat Portofelul electronic sau dispozitivul mobil utilizat pentru plata cu cardul, este necesara reluarea pasilor initiali de inregistrarea Cardului in cazul in care Utilizatorul doreste sa utilizeze din nou Cardul prin Portofelul electronic. 
5.2.4. Protejarea credentialelor de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic 
5.2.4.1 Utilizatorul de card este responsabil pentru pastrarea in conditii de confidentialitate a credentialelor de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic. De asemenea, Utilizatorul de card este responsabil pentru prevenirea utilizarii frauduloase sau neautorizate a cardului prin intermediul Portofelului electronic sau a dispozitivului mobil cu functie de plata. 
5.2.4.2 In cazul in care Utilizatorul considera ca au fost compromise credentialele de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic (ex. au ajuns la cunostinta altor persoane), are obligatia de a le modifica imediat. 
5.2.4.3 Utilizatorul de card are obligatia de a contacta de urgenta Banca prin Serviciul Call Center in cazul in care: 
•    Cardul inregistrat in Portofelul electronic este pierdut sau furat sau utilizat fara consimtamantul Utilizatorului; 
•    Dispozitivul mobil prin care se acceseaza Portofelul electronic si/sau dispozitivul mobil cu functie de plata asociat cardului inrolat in Portofel este pierdut, furat sau folosit fara consimtamantul Utilizatorului; 
•    Credentialele de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic au fost compromise. 
5.2.4.4 Toate tranzactiile cu Cardul efectuate prin intermediul Portofelului electronic pana la momentul la care Utilizatorul de card instiinteaza Banca cu privire la producerea unui eveniment dintre cele mentionate anterior se considera tranzactii autorizate de catre Utilizator, Banca neasumandu-si raspunderea pentru acestea. De asemenea, Banca nu isi asuma raspunderea pentru cazul in care Cardul a fost utilizat pentru plati prin intermediul Portofelului electronic in baza Credentialelor de securitate, daca acestea au fost utilizate de alte persoane, indiferent daca acestea le-au fost comunicate de catre Utilizator sau au fost utilizate, in orice mod, fara acordul Utilizatorului. 
5.2.4.5 Pentru a preveni aparitia unor evenimente precum cele de mai sus, Utilizatorul de card se obliga: 
•    sa pastreze tot timpul dispozitivul mobil prin care se acceseaza Portofelul electronic si/sau dispozitivul mobil cu functie de plata asociat cardului inrolat in Portofel in siguranta si in posesia sa; 
•    sa pastreze Credentialele de securitate pentru utilizarea Portofelului electronic securizate si cunoscute numai de catre acesta;
•    sa seteze parole/detalii de securitate diferite pentru cardul din Portofelul electronic decat cele utilizate pentru cardul fizic; 
•    daca instraineaza sau inceteaza sa utilizeze dispozitivul mobil prin care se acceseaza Portofelul electronic si/sau dispozitivul mobil cu functie de plata asociat cardului inrolat in Portofel, sa stearga toate cardurile si alte informatii personale de pe acesta. Pentru detalii despre cum trebuie sa procedeze in acest caz, se vor urma instructiunile furnizorului Portofelului electronic. 
5.2.4.6 Utilizatorul are obligatia de a colabora cu Banca si/sau cu orice autoritate competenta pentru prevenirea oricarui tip de frauda sau pentru derularea oricaror anchete care s-ar desfasura in legatura cu utilizarea Cardului inrolat in Portofelul electronic. 
5.2.4.7 Portofelul electronic si dispozitivul mobil asociat pot utiliza anumite functionalitati si proceduri de securitate pentru a proteja impotriva utilizarii neautorizate a oricarui Card. Aceste functionalitati si proceduri apartin exclusiv furnizorului de dispozitive. Prin inrolarea cardului in Portofelul electronic Utilizatorul are obligatia sa nu dezactiveze niciuna dintre aceste caracteristici de securitate ale Portofelului/dispozitivului mobil asociat si sa le foloseasca pentru a isi proteja toate cardurile inrolate in Portofelul electronic. Banca nu controleaza aceste metode de securitate si nu raspunde pentru modul in care furnizorul Portofelului electronic si/sau furnizorul dispozitivului mobil le utilizeaza. 
5.2.4.7 Utilizatorul de Card are obligatia de a monitoriza tranzactiile efectuate prin Portofelul electronic si de a comunica imediat Bancii prin apelarea Serviciului Call Center-ului orice neconcordanta sau neregula identificata in legatura cu acestea. 
5.2.5. Limitari de raspundere 
5.2.5.1 In cazul in care Banca nu este furnizorul Portofelului electronic, nu ofera nicio garantie cu privire la utilizarea acesteia; nu este responsabila si nu raspunde in niciun mod pentru orice defect, intarziere sau nefunctionare a Portofelului electronic. Utilizarea Cardului in cadrul Portofelului electronic poate fi afectata de evenimente in afara controlului Bancii, iar Banca nu raspunde pentru niciun fel de solicitari/cereri de daune/despagubiri generate sau in legatura cu utilizarea sau imposibiliatea de utilizare a Cardului in cadrul acestuia. 
5.2.5.2 Banca nu raspunde pentru legalitatea furnizarii/prestarii produselor/serviciilor furnizorului dispozitivului si/sau ale tertilor, nici pentru pentru securitatea, precizia, legalitatea sau orice alt aspect al respectivelor produse/servicii oferite de acestia. 
5.2.5.3 Banca nu raspunde daca datele Utilizatorului si/sau ale Cardului sunt utilizate de furnizorul Portofelului elctronic sau de terti cu care acestia colaboreaza in alte scopuri decat cele aferente efectuarii platilor prin Portofelului electronic, nici pentru perioada in care se utilizeaza acest card in Portofelul electronic, nici dupa momentul eliminarii acestuia din Portofel. 
5.2.5.4 Este responsabilitatea Utilizatorului de card sa citeasca si sa inteleaga prevederile contractelor si/sau termenilor de utilizare puse la dispozitie de acesti terti inainte de a crea, activa sau inrola/utiliza cardul intr-un Portofel electronic. 
5.2.5.5 Banca nu este raspunzatoare si nu ofera suport sau asistenta pentru niciun fel de hardware, software sau alte produse sau servicii ale tertilor. In cazul in care Utilizatorul are intrebari sau probleme cu un produs sau un serviciu oferit de un tert, acesta trebuie sa contacteze respectivul furnizor/tert pentru asistenta. 
5.2.5.6 Banca nu este responsabila cu privire la securitatea dispozitivului mobil pe care este instalat Portofelul electronic si nici pentru modul de functionare al acestuia, Banca fiind tinuta raspunzatoare fata de Utilizatorul de card doar pentru indeplinirea obligatiilor sale legale in calitate de emitent al Cardului. 
5.2.5.7 Banca nu poate controla sistemul de operare al dispozitivului mobil folosit de catre Utilizatorul de Card. De aceea Banca nu este responsabila de niciun fel de prejudicii cauzate dispozitivului mobil, incluzand dar fara a se limita la orice bresa de securitate cauzate de virusi, erori, inselaciuni, falsificare, omitere, intrerupere, defectiune, intarziere in operatiuni sau transmisiuni, linii computerizate sau cadere a retelei sau orice alta defectiune tehnica produsa. Banca nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru prejudicii directe sau indirect rezultate din executarea unor plati neautorizate generate de expunerea dispozitivului Utilizatorului de Card la virusi si/sau alte aplicatii/programe, precum si de furtul acestuia. 

5.3 Dispozitii privind Utilizatorii suplimentari 
5.3.1. Titularul Contului Curent/de credit card poate opta sa acorde acces la sumele din Contul sau unor/unui Utilizator/i suplimentar/i de card, cu conditia ca respectiva persoana fizica sa fie majora, in deplinatatea drepturilor civile si, daca este cazul, sa completeze si sa semneze, alaturi de titularul de cont, formularele puse la dispozitie de Banca. 
5.3.2. La solicitarea titularului Contului Curent, deschis intr-una dintre urmatoarele valute: LEI, EURO sau USD, Banca poate atasa Carduri de debit principale si/sau suplimentare. Indiferent de numarul de Conturi curente deschise intr-o valuta (LEI, EUR, USD) Banca poate atasa maxim 2 (doua) Carduri de debit principale si 2 (doua) Carduri de debit suplimentare pentru fiecare valuta.
Pentru Contul de card de credit, la solicitarea titularului, Banca poate emite un Card de credit principal si maxim 4 (patru) Carduri de credit suplimentare. 
5.3.3. Utilizatorul suplimentar de card are dreptul sa dispuna de sumele din contul titularului de Cont in aceleasi conditii ca acesta, si, daca este cazul, cu respectarea limitelor de utilizare sume impuse de Utilizatorul principal, fara a avea insa dreptul sa primeasca extrase de cont/Rapoarte de activitate in care sunt evidentiate operatiunile derulate prin intermediul Cardurilor (principal si suplimentar), sa initieze transferuri din cont fara utilizarea Cardului, sa inchida/modifice contul curent/de card, sa renunte sau sa solicite modificarea liniei de credit atasata contului de credit card. Utilizatorul de card de debit suplimentar poate solicita inchiderea Cardului al emis pe numele sau.
5.3.4. Cardul suplimentar se preda titularului de cont si/sau Utilizatorului suplimentar. 
5.3.5. Utilizatorul suplimentar va putea (i) consulta, utilizând cardul de debit aflat in posesia sa, disponibilul din contul curent, iar, in cazul cardului de credit, disponibilul aferent cardului sau; (ii) contesta doar tranzactiile efectuate cu Cardul sau suplimentar; (iii) sa obtina un miniextras de cont, conform punctului 5.1.15 (iv) sa inregistreze Cardul in Portofele electronice. 
5.3.6 Utilizatorul principal de Card intelege si accepta ca Utilizatorul suplimentar de Card poate inregistra Cardul suplimentar emis pe numele acestuia in unul sau mai multe Portofele electronice si isi asuma metodele de inregistrarea si de autorizare a platilor precum si toate tranzactiile efectuate prin intermediul Portofelului electronic de catre Utilizatorul suplimentar. 
5.3.7 Banca poate refuza Utilizatorii suplimentari numiti de Utilizatorul principal de Card, la data numirii sau ulterior, in cazul in care asupra acestora exista suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune de spalare a banilor, finantarea terorismului, fraude, Sanctiuni Internationale/SUA sau in orice alta situatie in care normele legale impun acest lucru. Banca nu va accepta Persoane Desemnate sau Parti Restrictionate drept Utilizatori suplimentari. In cazul in care Banca refuza Utilizatorii suplimentari existenti, aceasta va notifica clientul in scris cu privire la data de la care Utilizatorul suplimentar nu mai este acceptat de Banca. 

5.4 Functionalitati specifice cardurilor plate emise de Raiffeisen Bank 
(Visa Contactless, MasterCard Student, MasterCard SMURD, MasterCard Contactless) 
5.4.1. Cardurile, Visa Contactless, MasterCard Contactless, MasterCard Student si MasterCard SMURD sunt carduri de debit, in Lei atasate Contului curent. 
5.4.2. Cardul poate fi folosit atât pe teritoriul României cât si in strainatate. 
5.4.3 Mediul de utilizare al Cardurilor este exclusiv mediul electronic; 
5.4.4 Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a Contului, realizate prin intermediul Cardurilor VISA/VISA contactless atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita Contul curent atasat Cardului utilizând ca moneda de referinta Euro, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si Euro se efectueaza de catre organizatia VISA International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in lei a Contului curent al Clientului, Banca utilizeaza Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul, de vânzare Euro/cumparare Lei, valabil pentru data debitarii Contului cu valoarea tranzactiei. 
5.4.5 Pentru operatiunile efectuate in alta moneda decat cea a Contului, realizate prin intermediul cardurilor MasterCard Student, MasterCard SMURD, MasterCard Contactless atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita contul curent utilizând ca moneda de referinta Euro, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si moneda de referinta Euro, se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a Contului curent, Banca utilizeaza Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul, de vânzare Euro/cumparare Lei, valabil pentru data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 

5.5 Functionalitati specifice cardurilor embosate VISA in lei si MasterCard in LEI, EURO si USD emise de Raiffeisen Bank 
5.5.1 Cardurile Visa in LEI si MasterCard in LEI, Euro si USD sunt carduri de debit, atasate unor Conturi curente exprimate in moneda aferenta, respectiv Lei, Euro si USD. 
5.5.2 Mediul de utilizare al Cardurilor este atât mediul fizic, cât si mediul electronic. 
5.5.3 Cardurile Visa in LEI si respectiv MasterCard in LEI, EURO si USD pot fi folosite atât in strainatate cât si pe teritoriul României. 
5.5.4 Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului realizate prin intermediul cardurilor MasterCard (embosate) atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita contul curent atasat cardului utilizând ca moneda de referinta USD, cu exceptia cardurilor Master Card Gold pentru care moneda de referinta va fi EURO, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si moneda de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a contului curent, Banca utilizeaza Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de vânzare USD/cumparare Lei sau vanzare EURO/cumparare lei (acesta din urma doar pentru cardurile MasterCard Gold) aferent Tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 
5.5.5 Pentru operatiunile efectuate in alta moneda decat cea a contului, realizate prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in EURO, cu exceptia operatiunilor in lei efectuate pe teritoriul Romaniei, Banca va debita contul curent utilizând ca moneda de referinta EURO. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare a tranzactiei; 
Pentru operatiunile efectuate in Lei pe teritoriul României prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in EURO, Banca va debita Contul curent cu valoarea tranzactiei efectuand schimbul valutar intre moneda operatiunii si moneda contului, utilizand Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de cumparare EURO/vânzare Lei afisat de Banca la data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 
5.5.6 Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului realizate prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in USD, cu exceptia operatiunilor in lei efectuate pe teritoriul Romaniei, Banca va debita contul curent utilizând ca moneda de referinta USD. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si moneda de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare a tranzactiei; 
Pentru operatiunile efectuate in Lei pe teritoriul României prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in USD, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului, utilizand Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de cumparare USD/vânzare Lei, afisat de Banca in data debitarii Contului cu valoarea tranzactiei. 
5.5.7 Pentru operatiunile efectuate in USD la terminalele Bancii cu cardurile atasate conturilor deschise in EURO, Banca va debita Contul curent cu valoarea tranzactiei utilizand LEU ca moneda de referinta, dupa cum urmeaza : (a) schimbul valutar intre USD si LEU se va efectua utilizand in acest scop cursul intern al Bancii de vanzare USD/cumparare lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca in data debitarii contului; (b)schimbul valutar intre LEU si EURO se va efectua utilizand in acest scop Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de cumparare EURO/vanzare Lei, afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului. 
Pentru operatiunile efectuate in USD la terminalele Bancii cu Cardurile atasate conturilor deschise in LEI, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei efectuand schimbul valutar intre moneda operatiunii si moneda contului si utilizand in acest scop Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de vanzare USD/cumparare lei afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului. 
5.5.8 Pentru operatiunile efectuate in EURO la terminalele Bancii cu cardurile atasate conturilor deschise in USD, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei utilizand LEU ca moneda de referinta, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre EURO si LEU se va efectua utilizand in acest scop Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de vanzare EURO/cumparare lei afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului; (b) schimbul valutar intre LEU si USD se va efectua utilizand in acest scop Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de cumparare USD/vanzare Lei aferent valabil pentru data debitarii contului. 
5.5.9 Pentru operatiunile efectuate in EURO la terminalele Bancii cu cardurile atasate conturilor deschise in lei, Banca va debita contul curent efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului utilizand in acest scop a Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de vanzare EURO/cumparare lei, valabil pentru data debitarii Contului. 
5.5.10 Pentru operatiunile efectuate in alta moneda decat cea a Contului realizate prin intermediul cardurilor Visa atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita contul curent atasat cardului utilizând ca moneda de referinta EURO  dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia Visa International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a contului curent, Banca utilizeaza Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de vanzare EURO/cumparare lei, afisat de Banca in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 

5.6 Functionalitati specifice cardurilor de credit embosate MasterCard in LEI emise de Raiffeisen Bank 
5.6.1 Cardurile de credit MasterCard in LEI sunt carduri de tip credit carora le este atasata o linie de credit in Lei. 
5.6.2 Mediul de utilizare al Cardurilor este atât mediul manual, cât si electronic. 
5.6.3 Cardurile de credit MasterCard in LEI pot fi folosite atât in strainatate cât si pe teritoriul României. 
5.6.4 Toate sumele se inregistreaza in Contul de card de credit in Lei. Pentru operatiunile efectuate in alta moneda, Banca va debita contul de card utilizând ca moneda de referinta EURO, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si moneda de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in RON a contului de card de credit, Banca utilizeaza Cursul valutar pentru Tranzactiile cu Cardul de vanzare EURO/cumparare Lei, afisat de Banca la data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. 

5.7 Contestarea tranzactiilor efectuate prin Card 
5.7.1 In cazul in care Utilizatorul de card constata efectuarea de operatiuni neautorizate de acesta, Utilizatorul principal are dreptul sa conteste oricare dintre aceste operatiuni. Utilizatorul suplimentar de card va putea depune contestatii numai pentru tranzactiile efectuate cu Cardul sau suplimentar. 
5.7.2 Contestatia se va depune in scris la orice unitate a Bancii in timpul programului de lucru cu publicul si/sau telefonic prin serviciul Call Center si va cuprinde obligatoriu numarul cardului, numele Utilizatorului de card, suma contestata, data extrasului in care este cuprinsa suma contestata si orice alte informatii suplimentare care sustin contestatia. 
5.7.3 Banca va informa in scris sau telefonic Utilizatorul de card, cu respectarea dispozitiilor legale, asupra modului de rezolvare a contestatiei. 

5.8 Securitatea Cardului, a PIN-ului si a parolei de acces in Serviciul 3D Secure 
5.8.1 Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea Cardului, a PIN-ului, Parolei Statice si a elementelor de securitate ale Portofelului electronic. 
5.8.2 Utilizatorii de card au obligatia: 
a) de a semna Cardul pe revers in chenarul rezervat pentru acest scop, in momentul primirii acestuia, folosind un pix cu pasta; 
b) de a pastra cu grija Cardul si de a nu dezvalui informatiile specifice de identificare (numar card, data expirarii, coduri de autentificare etc.) altor persoane; 
c) de a nu imprumuta Cardul altor persoane; 
d) sa se asigure ca in timpul tranzactiilor Cardul ramâne sub atenta lor supraveghere; 
e) inainte de a sterge mesajul SMS, trebuie sa memoreze sau sa noteze PIN-ul intr-un loc stiut numai de ei; 
f) sa nu inscrie niciodata PIN-ul pe Card sau intr-o forma ce poate fi usor recunoscuta in particular sau pe un obiect accesibil altor persoane; 
g) sa nu dezvaluie niciunei alte persoane PIN-ul, Parola Statica utilizata pentru tranzactiile pe e-commerce, chiar daca acesta este sau se prezinta ca fiind angajat al Bancii; de asemenea codul PIN nu trebuie introdus pe site-uri de internet; 
h) sa se asigure ca, in timpul tranzactiilor efectuate cu folosirea PIN-ului, acesta nu este dezvaluit voluntar sau involuntar altor persoane. 
i) de a nu furniza date referitoare la Card (numarul cardului, data expirarii, sirul format din ultimele 3 cifre inscrise pe spatele cardului in spatiul destinat semnaturii Utilizatorului si/sau PIN-ul), codul OTP sau Parola Statica raspunzând la e-mail-uri in care le este solicitat acest lucru; Raiffeisen Bank nu va solicita niciodata astfel de informatii prin e-mail; 
j) sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor ce pot constitui element de identificare in relatia cu Banca. 
k) de a modifica la orice ATM/MFM Raiffeisen Bank sau orice ATM din Romania, PIN-ul initial primit prin SMS. 
5.8.3 In cazul pierderii/furtului Cardului sau a PIN-ului, Utilizatorul de card principal/suplimentar are obligatia de a anunta Banca telefonic prin Serviciul Call center pus la dispozitie sau folosind numerele de asistenta inscrise pe Card sau printr-o notificare scrisa pentru blocarea accesului la Cont prin Card sau pentru utilizatorii serviciilor de internet banking sau mobile banking sa blocheze Cardul direct din aplicatia aferenta serviciului. Notificarea scrisa se va depune la orice unitate teritoriala a Bancii in timpul programului de lucru cu publicul. Pentru operatiunile efectuate cu Cardul partile raspund conform clauzelor prevazute in sectiunea 4.10 din prezentele CGB. 
5.8.4 Utilizatorul de card va anunta, de asemenea, Banca in scris la orice unitate bancara si/sau telefonic prin serviciul Call Center, imediat ce constata una din urmatoarele situatii de urgenta: 
a) deteriorarea sau blocarea posibilitatii de utilizare a Cardului (de exemplu capturarea cardului in ATM); 
b) inregistrarea in Contul curent/de credit card a unor tranzactii care nu au fost ordonate de Utilizatorii de card; 
c) orice inregistrare in Contul curent/de credit card care, in opinia sa, reprezinta o inregistrare eronata aparuta in urma gestionarii Contului de catre Banca; 
d) exista elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii de catre alte persoane decât Utilizatorul de card; 
e) disfunctionalitati ale Cardului sau incorectitudinea PIN-ului/parolei de acces primite; 
f) pierderea/furtului dispozitivului mobil pe care are instalat un Portofel electronic sau compromiterea oricarui elemente de securitate al acestora. 

5.9. Termenii si conditiile specifice utilizarii serviciului comert electronic 3-D SECURE 
Toate cardurile emise de Raiffeisen Bank sunt inrolate in serviciul Comert Electronic 3-D Secure, care asigura securitatea tranzactiilor de comert electronic derulate prin Internet. 
5.9.1 Banca pune la dispozitia Utilizatorului de Card serviciul Comert electronic 3-D Secure care ofera posibilitatea efectuarii tranzactiilor de comert electronic prin internet in conditii de stricta securitate, in conformitate cu prevederile prezentelor clauze. 
5.9.2 Banca poate modifica periodic instructiunile de utilizare a acestui serviciu in conditiile legii. Partile convin ca tacerea Utilizatorului de card valoreaza acceptarea tacita a modificarilor, in cazul in care Utilizatorul de card nu notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor respective inainte de intrarea in vigoare a acestora. 
Ultima versiune a instructiunilor este disponibila accesând site-ul Raiffeisen Bank, www.raiffeisen.ro
Tranzactiile efectuate prin utilizarea serviciului Comert electronic 3-D Secure cad sub incidenta ultimei versiuni a Termenilor si conditiilor de utilizare. 
5.9.3 Serviciul Comert electronic 3-D Secure este pus la dispozitie de Raiffeisen Bank prin intermediul unui procesator ce dispune de mijloace securizate furnizate de schemele de plata cu cardul respectiv, VISA International si MasterCard International. 
Serviciul Comert electronic 3-D Secure functioneaza in conditiile in care site-ul unde se efectueaza tranzactia suporta standardele 3-D Secure, prezentând logo-urile afisate pe site-ul Bancii, www.raiffeisen.ro.
5.9.4 Visa International si MasterCard International isi rezerva dreptul de a modifica, imbunatati ori intrerupe furnizarea acestui serviciu fara o notificare prealabila.
5.9.5 Serviciul Comert electronic 3-D Secure asigura un standard de securitate a tranzactiilor pe internet care inglobeaza utimele tehnologii in acest domeniu, reducând sansele de frauda pe internet. 
5.9.6 Inrolarea pentru acest serviciu necesita furnizarea online a datelor care vor fi folosite ulterior pentru confirmarea identitatii Clientului in timpul efectuarii tranzactiilor pe internet. 
5.9.7 Autorizarea tranzactiilor 3D Secure se realizeaza prin aplicarea Autentificarii Stricte a Clientului, prin una din urmatoarele metode: 
a) prin furnizarea urmatoarelor elemente de securitate: 
•    OTP (one time password): un cod unic asociat fiecarei tranzactii, furnizat fiecarui Utilizator de card in parte, fie prin mesaj de tip SMS pe numarul de telefon personal declarat Bancii de Utilizatorul de Card in cel mai recent Formular pentru inscriere/actualizarea datelor 
si
•    Parola Statica
sau
b) prin intermediul aplicatiei specifice pusa la dispozitie de Banca, ce permite autorizarea prin biometrie sau PIN conform optiunii setare de catre utilizator in aplicatie. 
5.9.8 Sunt interzise urmatoarele Utilizatorului de card: 
a) Substituirea cu intentie unei alte persoane sau entitati care sa utilizeze serviciul Comert electronic 3-D Secure. 
b) Trimiterea pe orice cale a unor programe tip virus care sa intrerupa, distruga sau sa limiteze functionalitatea oricarei componente hard/soft, inclusiv de comunicatii a serviciului accesat. 
c) Trimiterea de e-mail-uri nesolicitate (spam), pe orice cale, si invadarea site-urilor Verified by Visa si MasterCard Secure Code accesate. 
d) Modificarea, adaptarea, decompilarea sau dezasamblarea, sub-licentierea, traducerea, vânzarea oricarei portiuni a serviciului 3-D Secure. 
e) Stergerea oricarei notificari privind drepturile de proprietate (copyright, trademark) intâlnite prin accesul la acest serviciu.
f) Utilizarea oricaror mijloace (aplicatii de cautare, dispozitive, procese) pentru regasirea sau reproducerea structurii de navigare, prezentare si continutul site-urilor afisând siglele specificeVisa si MasterCard. 
g) Intreruperea accesului altor utilizatori la acest serviciu, la servere sau retele conectate la acesta. 
h) Incalcarea regulilor si conditiilor specifice de utilizare a serviciului 3-D Secure in general si/sau a regulilor si procedurilor oricarei retele conectate la acesta. 
5.9.9 Raiffeisen Bank, VISA International, MasterCard International nu pot fi responsabile pentru: 
a) modificarea, suspendarea sau orice intreruperi in furnizarea serviciului datorate unor cauze independente de vointa lor; 
b) defectiuni ale computerului Utilizatorului de card sau in furnizarea serviciilor telefonice, aparute in timpul tranzactiilor prin internet; 
c) eventuale pagube produse prin virusarea computerului/modem-ului Utilizatorului de card in timpul tranzactiilor prin internet.Raiffeisen Bank isi rezerva dreptul de a dezactiva temporar sau permanent accesul Utilizatorului de card la serviciul 3D Secure in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor de utilizare. 
Banca va informa Utilizatorul de card prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire la dezactivarea serviciului si motivele acestei masuri imediat dupa luarea sa, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale. 
5.9.10 (1) Utilizatorul de card are deplina libertate de a cumpara bunuri/servicii prin internet prin accesarea serviciului 3D Secure. Totusi, corespondenta cu comerciantii alesi, participarea la promotii online, plata si livrarea bunurilor/serviciilor cumparate, orice alte conditii si garantii asociate cu acestea sunt numai de domeniul relatiei dintre Utilizatorul de card si comerciantul virtual, Raiffeisen Bank, Visa International si/sau Mastercard International neputând fi facute responsabile sub nici o forma de eventuale pagube aparute in urma relatiei directe cu comerciantii. Utilizarea serviciului nu inseamna in nici un fel ca Raiffeisen Bank, Visa International si/sau MasterCard International recomanda vreun comerciant de internet sau ca garanteaza calitatea bunurilor/serviciilor furnizate de acesta. 
(2) Orice litigiu cu privire la nerespectarea de catre comerciant a conditiilor de plata, livrare, calitate a bunurilor/serviciilor achizitionate se pot rezolva exclusiv intre Utilizatorul de card si acesta. In acest sens Banca recomanda Utilizatorului de card sa retina cât mai multe informatii despre comerciant si sa salveze pe computerul sau pagina continând dovada efectuarii tranzactiei. 
5.9.11 Serviciul 3-D Secure contine informatii protejate de legea dreptului de proprietate intelectuala si alte legi aplicabile. 
Raiffeisen Bank acorda Utilizatorului de card o licenta de utilizare non-exclusiva a serviciului 3-D Secure actual si a imbunatatirilor ce se vor adauga in timp in concordanta cu prezentele clauze. Utilizatorul de card nu va copia, altera sau folosi in nici un fel marcile de comert Raiffeisen acestea fiind in proprietatea Raiffeisen Bank, 3-D Secure aflat in proprietatea Visa International si MasterCard International si nici logo-urile, produsele si numele asociate acestui serviciu. 

5.10 Se interzice folosirea Cardului: 
a) dupa notificarea Bancii asupra pierderii/ furtului Cardului/ sau a PIN-ului; 
b) atunci când Utilizatorul de Card a incalcat prevederile contractuale si Banca a solicitat returnarea Cardului; 
c) când un Card declarat pierdut sau furat este recuperat de catre Utilizatorul de card principal/suplimentar, ulterior notificarii Bancii asupra pierderii/furtului; 
d) când un Card de debit este anulat sau blocat de catre Banca datorita iesirii accidentale in descoperit de cont si a nealimentarii Contului curent; 
e) când un Card de credit este anulat sau suspendat de catre Banca datorita nerespectarii de catre Utilizatorul principal de card a disciplinei de rambursare a sumelor utilizate din limita de credit atasata contului de credit card; 

5.11 Banca este autorizata de catre Utilizatorul principal de card sa debiteze automat contul curent/de card cu urmatoarele sume: 
a) tranzactiile/operatiunile efectuate prin Card in tara si in strainatate, de catre Utilizatorul pricipal si Utilizatorii suplimentari; 
b) alte operatiuni dispuse expres de Utilizatorul principal de card; 
c) comisioane, taxe si dobânzi datorate Bancii pentru operatiuni curente, emiterea /inlocuirea Cardurilor si/sau pentru servicii speciale, in baza Contractului specific; 
d) operatiuni efectuate fraudulos de catre alte persoane decât Utilizatorul de card in conditiile pierderii/furtului Cardului si neanuntarii Bancii, telefonic sau in scris, a evenimentului de catre Utilizatorii de card principal sau suplimentar cu respectarea limitelor stablite de lege; 
e) taxe achitate de Banca pentru solutionarea contestarii unor tranzactii de catre Utilizatorul principal de card; 
f) dobânzi datorate de Utilizatorul principal de card pentru sumele care au generat iesiri neautorizate in descoperit a contului curent, respectiv, in cazul Cardului de credit, costuri aferente acestuia si dobânzi datorate Bancii pentru sumele utilizate din Limita de credit aferenta Cardului. 

5.12. Alte prevederi aplicabile Cardurilor
5.12.1 (1) De regula, Banca livreaza Cardul de debit/Cardul de credit (la prima emitere, la reinnoirea automata la expirarea valabilitatii sau la reemiterea Cardului la solicitarea Clientului) la adresa de corespondenta sau de domiciliul din Romania, comunicata de Client Bancii prin formularele specifice sau prin canalele puse la dispozitie de catre Banca, dupa caz. Utilizatorul de Card va fi informat cu privire la transmiterea Cardului, prin SMS la numarul de telefon comunicat Bancii sau prin notificare push prin aplicatia Smart Mobile. In masura in care, Cardul nu poate fi predat Utilizatorului de Card dupa 3 (trei) incercari consecutive de livrare, Cardul va fi anulat, fiind necesar ca Utilizatorul de Card sa faca o noua solicitare de emitere a Cardului. 
(2) Prin exceptie, in anumite situatii (cum ar fi dar fara a se limita la: datele de identificare si de corespondenta ale Ultilizatorului de card nu sunt actualizate, Utilizatorul de Card nu a comunicat un numar de telefon mobil din Romania, adresa comunicata Bancii nu se afla pe teritoriul Romaniei), Banca poate stabili o alta modalitate de transmitere a Cardului catre Utilizatorul de Card, urmand ca acesta sa fie informat cu privire la modul in care poate intra in posesia Cardului, prin SMS sau prin formularele specifice puse la dispozitie de catre Banca.
5.12.2 Banca nu are nici o responsabilitate in ceea ce priveste neacceptarea Cardurilor de catre un comerciant, o institutie financiara, un ATM/MFM sau orice alt tert ca urmare a unei cauze directe sau indirecte, cum ar fi: defectiunea masinii, a sistemului de procesare sau de transmitere a datelor sau orice alte evenimente ce nu pot fi controlate de catre Banca. 
5.12.3 Depasirea accidentala a disponibilului din contul curent cu card atasat poate aparea datorita debitarii Contului curent cu dobânzile datorate Bancii de titularul contului, cu contravaloarea Operatiunilor de plata ordonate pe Contul curent, cu taxe si/sau comisioane aferete contului curent si/sau utilizarii Cardului, sau datorita unor disfunctionalitati ale sistemelor de comunicatii detinute sau administrate de terti (banci, comercianti, acceptatori de carduri, furnizori de servicii de telefonie etc.), in cazul efectuarii platilor offline sau a unor Plati de mica valoare cu Cardul, cu utilizarea tehnologiei contactless, pentru care nu s-a solicitat verificarea disponibilului la momentul autorizarii tranzactiei, iar autorizarea tranzactiei nu s-a efectuat cu solicitare PIN si/sau semnarea chitantei. 
5.12.4 In cazul depasirii neautorizate a disponibilitatilor din contul curent, devin aplicabile prevederile sectiunii 3.4 din prezentele CGB; de asemenea, Banca va putea decide blocarea accesului la Contul curent/de card prin toate Cardurile atasate acestuia.
5.12.5 Banca asigura transparenta si comparabilitatea comisioanelor de conversie monetara, in cazul in care Utilizatorul de Card efectueaza tranzactii de retragere de numerar la un bancomat (ATM/MFM) sau plati la EPOS, pe teritoriul Uniunii Europene (UE). Astfel, pentru aceste tranzactii efectuate in euro sau intr-o moneda nationala a unui stat membru UE, diferita de moneda contului, Banca va afisa pe pe site-ul sau www.raiffeisen.ro cursul de schimb aplicat, exprimat ca marja adaugata la cele mai recente rate de schimb valutar de referinta euro publicate de Banca Centrala Europeana (BCE). 
5.12.6 In plus, incepand cu data de 19 aprilie 2021, Banca va transmite o notificare electronica Utilizatorului de Card, in fiecare luna, dupa ce primeste din partea Utilizatorului de Card un Ordin de plata privind o tranzactie de tipul celor prevazute la pct. 5.12.5
5.12.7 Banca si Utilizatorul de Card convin ca, Banca sa transmita notificarea electronica continand cursul de schimb aplicat, exprimat ca marja adaugata la cele mai recente rate de schimb valutar de referinta euro publicate de BCE prin: (i) notificari push (”push notification”) pe dispozitivul mobil al Clientului, pentru clientii care detin Serviciul Smart Mobile; (ii) notificare electronica transmisa prin e-mail/SMS la adresa de e-mail/numarul de telefon mobil comunicat(-a) Bancii, pentru Clientii care nu detin serviciul de mobile banking oferite de Banca;
5.12.8 Utilizatorul de Card poate solicita oricand Bancii, sa nu ii mai fie transmise notificarile electronice mentionate la punctul precedent, prin intermediul Serviciului Call Center pentru Clientii care primesc notificari prin SMS sau prin dezactivarea notificarilor push din cadrul aplicatiei Smart Mobile, de catre Clientii care primesc notificari push.

5.13 Prevederi specifice Contractului pentru emiterea cardului de debit
5.13.1. Contractul pentru emiterea cardului de debit este incheiat pe durata nedeterminata si intra in vigoare la momentul predarii cardului catre Utilizatorul principal de Card (titularul Contului curent). 
5.13.2 Contractul de emitere card de debit inceteaza in una din urmatoarele situatii: 
a) prin acordul partilor, exprimat in scris; 
b) prin denuntarea unilaterala, oricând pe durata contractului, de catre Utilizatorul de card prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Bancii, respectiv de catre Banca cu un preaviz scris de doua luni; 
c) in cazul decesului sau incapacitatii Utilizatorului principal de card; 
d) prin reziliere in conditiile pct. 5.13.6 din prezentele CGB; 
e) in caz de forta majora sau caz fortuit; 
f) prin retragerea produsului de catre Banca cu un preaviz de doua luni;
g) in cazul inchiderii Contului curent la care este atasat Cardul de debit; 
h) in orice alte cazuri prevazute de lege;
5.13.3 Cel târziu in ziua lucratoare urmatoare inregistrarii cererii Utilizatorului de card de denuntare/ reziliere a contractului de emitere a cardului de debit, Banca va bloca accesul la Contul curent prin intermediul Cardului, in cazul in care nu exista tranzactii in curs de decontare. 
In caz contrar, blocarea accesului la cont se va face dupa decontarea tuturor tranzactiilor efectuate cu cardul respectiv. 
5.13.4 Utilizatorul principal de card sau mandatarul/succesorii legali ai acestuia au obligatia ca la incetarea contractului sa acopere integral eventualele sume datorate. Orice debit neacoperit de Utilizatorul principal de card generat de utilizarea Cardului trebuie restituit de acesta Bancii. In cazul incetarii acestora, Clientul este obligat la plata taxelor si comisioanelor aferente Operatiunilor efectuate pâna la data incetarii. 
5.13.5 Rezilierea contractului la initiativa Bancii nu va afecta in nici un fel dreptul Bancii in ceea ce priveste recuperarea sumelor datorate de catre Utilizatorul principal de card ca efect al actiunilor intreprinse sau neintreprinse de acesta anterior datei rezilierii. 
5.13.6. (1) Banca este îndreptatita sa rezilieze Contractul specific pentru emiterea Cardului de plin drept, fara punere in intârziere si fara intervenita instantelor judecatoresti, in oricare din urmatoarele cazuri:: 
a) Nerespectarea de catre Utilizatorul de Card a clauzelor contractuale, conditiilor de functionare ale Cardului impuse de Banca, prevederile legale în vigoare (precum, dar fara a se limita la prevederi legale in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si respectarea Sanctiunilor Internationale si SUA)sau normele de lucru ale Bancii; 
b) Inregistrarea unor tranzactii prin Card ca suspecte sau frauduloase; 
c) Banca a identificat suspiciuni de frauda/ spalare de bani/finantare terorism/incalcare Sanctiuni Internationale/SUA;
d) Asupra patrimoniului Utilizatorului de Card a fost aplicata masura sechestrului; 
e) Utilizatorul de Card este suspectat de efectuarea unor operatiuni prin care incalca prevederi legale sau contractuale; 
f) Pentru Conturile Utilizatorului de Card au fost primite solicitari de retur de fonduri de la banci ordonatoare/corespondente pe motiv de suspiciune de frauda, spalare de bani, finantare terorism, incalcare Sanctiuni Internationale/SUA sau 
g) Banca a primit informatii de la banci sau autoritati din Romania sau strainatate privind suspectarea Clientului de frauda/ spalare de bani / finantare terorism / incalcare Sanctiuni Internationale/SUA,
h) Utilizatorul de card devine Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata sau intra sub incidenta Sanctiunilor Internationale sau sub incidenta unor embargo-uri impuse de Uniunea Europeana, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, a altor State sau orice agentie a acestora, indiferent daca Utilizatorul de card este vizat in mod direct sau indirect de aceste Sanctiuni Internationale sau embargo-uri, 
i) in cazul in care /Utilizatorul de card a furnizat Bancii informatii si/sau documente false ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau documentelor solicitate, inclusiv in baza art. 3.1.4 si 4.3.7 si/sau acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale (inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA si/sau CRS); 
(2) In cazurile prevazute la alineatul precedent Banca va notifica Clientului masura luata, in cel mult 3 zile lucratoare de la luarea acestei decizii, conform regulilor de la sectiunea 8.2. ”Notificari”. 
(3) In cazul in care exista tranzactii efectuate cu Cardul aflate in decontare, Banca poate bloca la tranzactionare instrumentul de plata, pana la decontarea tuturor tranzactiilor si rezilierea Cardului. 
(4) Utilizatorul principal de card poate solicita incetarea Contractului de card de debit prin depunerea unei cereri scrise la orice agentie a Bancii. 

6. SERVICII SPECIALE OFERITE DE BANCA PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI TELEFONIC CALL CENTER AL RAIFFEISEN BANK 
6.1 Serviciul telefonic Call Center al Bancii permite accesarea serviciilor speciale mentionate in prezenta sectiune prin intermediul telefonului cu ajutorul telebankerului sau prin intermediul aplicatiei automate interactive de suport (operatorul virtual). Serviciul Call Center este disponibil in limba romana si limba engleza, cu exceptia serviciilor accesate prin interactiunea cu operatorul virtual, care sunt disponibile doar in limba romana. 
6.2 Accesarea Serviciului telefonic Call Center prin intermediul aplicatiei automate interactive de suport (operatorul virtual) nu este disponibila Utilizatorilor de card care nu detin cetatenia romana sau resedinta in Romania, precum si Utilizatorilor de card de credit World si World Elite, indiferent de cetatenie/resedinta. 
6.3 (1) Utilizatorul isi va dovedi identitatea de fiecare data cand foloseste Serviciul Call Center, cu ajutorul Parolei de securitate in relatia cu Banca. 
(2) Clientii care detin serviciul Raiffeisen Direct TOP se identifica prin aplicarea Autentificarii strice a Clientului in conditiile prevazute in Contractul specific. 
(3) Banca ofera posibilitatea utilizarea amprentei vocale ca element de identificare in relatia cu Banca exclusiv in interactiunea cu operatorul virtual. Utilizatorul de card principal/suplimentar trebuie sa-si exprime expres acordul pentru prelucrarea de catre Banca a vocii sale; acordul poate fi exprimat in cadrul interactiunii cu telebankerul, identificarea urmand a se efectua in baza Parolei de securitate in relatia cu Banca. Dupa exprimarea acordului cu privire la utilizarea amprentei vocale ca element de identificare, Utilizatorul de card va fi identificat in interactiunea cu operatorul virtual exclusiv in baza acestuia. Identificarea prin amprenta vocala presupune ca, in interactiunea cu operatorul virtual, Utilizatorul de card sa pronunte un text standard, comunicat de catre Banca. 
6.4 Serviciile speciale ce pot fi accesate prin intermediul telebankerului sunt urmatoarele: 
a) Semnalarea pierderii/furtului Cardului sau a altor situatii de urgenta; 
b) Blocarea accesului la Cont prin Cardul semnalat ca pierdut/furat si reemiterea Cardului si a codului PIN aferent; 
c) Deblocarea accesului la contul de credit card prin cardul de credit, in cazul in care blocarea a fost instituita la initiativa Bancii, precum si deblocarea accesului la Cont prin cardul de debit, cu conditia ca blocarea accesului sa se fi solicitat in aceeasi zi tot prin Serviciul Call Center, precum si ca Utilizatorul de card sa fi fost in posesia Cardului in intervalul dintre cele doua solicitari, conform declaratiei acestuia; in cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite si Utilizatorul solicita deblocarea, Banca va proceda la inlocuirea Cardului; 
d) Interogarea soldului Contului la care este atasat cardul de debit, respectiv a disponibilului din Limita de card de credit, a istoricului tranzactiilor aferente cardului, precum si a statusului Cardului; Utilizatorul suplimentar poate solicita informatii exclusiv cu privire la tranzactiile efectuate cu cardul suplimentar al carui titular este; 
e) Reemiterea codului PIN; 
f) Modificarea temporara a limitei zilnice de:
•    retragere numerar la ATM/MFM prin Card, pentru perioada indicata de Utilizatorul principal (atat pentru Card de debit cat si pentru card de credit). Modificarea temporara a limitei se poate solicita doar o data pe trimestru (o singura data in cadrul fiecaruia dintre urmatoarele intervale: 1 ianuarie – 31 martie, 1 aprilie – 30 iunie, 1 iulie – 30 septembrie, 1 octombrie – 31 decembrie). Limita de retragere numerar aferenta fiecarui tip de Card, precum si mai multe informatii privind modificarea temporara a limitei la solicitarea Clientului, termenul de valabilitate a acesteia etc. pot fi gasite accesand site-ul www.raiffeisen.ro - sectiunea „In sprijinul tau”;
•    tranzactionare prin Card la punctele de vanzare (“EPOS”) si in cadrul comertului electronic (e-commerce).
g) Furnizare de informatii catre Utilizatorul principal de card despre statusul cererii de acordare descoperit de cont/limita de credit, dupa caz, parametrii limitei de descoperit de cont/limitei de credit acordate de Banca in Contul curent/de card la care este atasat Cardul; 
h) Modificarea informatiilor privind Cardul de credit: activarea Cardului de credit; adaugarea/modificarea/renuntarea la serviciul de debitare directa; modificarea datei de emitere a Raportului de activitate; modificarea parolei Cardului; corectarea datelor personale sau a datelor de contact; solicitarea unui document care contine informatii din Raportul de activitate; inregistrarea refuzului de majorare a limitei de credit; setare initiala si modificarea parametrilor aferenti facilitatilor de plata in rate a sumelor utilizate din limita de credit, conform Contractului specific; i) Blocarea Cardului de credit suplimentar sau modificarea limitei de acces a Cardului suplimentar; 
j) Renuntarea la serviciile de asigurare optionale atasate Cardului de credit.
k) Obtinerea suportului Bancii privind inregistrarea/blocarea/stergerea Cardurilor in Portofelul electronic. 
l) Obtinerea suportului Bancii privind accesarea si utilizarea serviciilor Raiffeisen Online si Smart Mobile.
6.5 Serviciile speciale ce pot fi accesate prin intermediul operatorului virtual sunt urmatoarele: 
a) Blocarea accesului la Cont prin Cardul semnalat ca pierdut/furat si reemiterea Cardului si a codului PIN aferent; acest serviciu este disponibil pentru Utilizatorul principal si suplimentar de Card de debit si exclusiv pentru Utilizatorul principal de card de credit; 
b) Interogarea soldului Contului la care este atasat cardul de debit, pentru Utilizatorul principal si suplimentar, respectiv a disponibilului din limita de card de credit, exclusiv pentru Utilizatorul principal de card de credit; 
c) Obtinerea unui miniextras (serviciu disponibil doar pentru Utilizatorii principali de card de debit/credit), continand informatii referitoare la operatiunile debitoare sau creditoare (in functie de solicitarea formulata in mod expres de Utilizatorul principal de card in modulul operatorului virtual) efectuate in legatura cu Contul la care este atasat Cardul de debit/credit, respectiv ultimele cinci debitari, ultimele cinci creditari sau ultimele cinci tranzactii decontate pentru Utilizatorul principal de card de debit si ultimele cinci tranzactii, debitoare sau creditoare, efectuate dupa emiterea celui mai recent Raport de activitate pentru Utilizatorul principal de card de credit (in cazul Tranzactiilor prin card aferente Cardului de credit, vor fi mentionate doar tranzactiile decontate); 
d) Activarea Cardului de credit pentru Utilizatorul principal; 
e) Obtinerea de informatii despre cel mai recent Raport de activitate emis pentru Cardul de credit: data scadenta, suma minima de plata, datoria totala, exclusiv pentru Utilizatorul principal; 
f) Solicitarea deblocarii accesului la Serviciile Raiffeisen Online si/sau Raiffeisen Smart Mobile pentru Utilizatorii principali de card care detin astfel de servicii, in masura in care este disponibila o astfel de functionalitate a respectivului serviciu. 

7. TERMENI SI CONDITII PENTRU SERVICIUL DE DEBITARE DIRECTA 
Definirea termenilor utilizati 
Beneficiar al platii - destinatar preconizat al fondurilor unei operatiuni de plata prin debitare directa; persoana juridica, furnizor de bunuri si/sau servicii, care a incheiat cu institutia la care are deschis contul un angajament privind debitarea directa si care detine creante asupra platitorului sau persoanei in numele careia se face plata (tertului abonat); 
Platitor - titular al unui cont de plati care este de acord cu realizarea unei plati prin debitare directa; acesta a incheiat un mandat de debitare directa cu institutia platitorului; 
persoana in numele careia se face plata (tert abonat) - client al beneficiarului, pentru care platitorul accepta sa faca plati catre beneficiar din contul sau de plati; 
Institutia beneficiarului - institutia la care beneficiarul are deschis contul care urmeaza sa fie creditat sau a fost creditat cu suma prevazuta in instructiunea de debitare directa; institutia care receptioneaza o instructiune de debitare directa de la beneficiar, in scopul executarii acestei instructiuni; 
Institutia platitorului - institutia la care platitorul are deschis contul de plati care urmeaza a fi debitat cu suma prevazuta in instructiunea de debitare directa; 
institutia platitorului si institutia beneficiarului pot fi una si aceeasi banca in cazul in care platitorul si beneficiarul au cont deschis la aceeasi banca; 
Angajament privind debitarea directa - acordul incheiat intre beneficiar si institutia beneficiarului, care cuprinde responsabilitatile beneficiarului, precum si acceptul institutiei beneficiarului referitor la utilizarea de catre beneficiar a instructiunilor de debitare directa; 
Mandat de debitare directa ( denumit in continuare si „Mandat”) - acord de vointa, semnat sau a carui autenticitate a fost verificata prin aplicarea unei proceduri de securitate prin care platitorul acorda o autorizare unui beneficiar pentru a emite instructiuni de debitare directa asupra contului sau si institutiei platitoare pentru a–i debita contul cu suma si la scadenta prevazuta in instructiunile de debitare directa emise de beneficiar; Fiecare mandat va fi evidentiat in sistemul bancii platitorului si al beneficiarului cu un identificator distinct, mentionat pe mandat. Mandatul poate fi dat pe o perioada determinata sau nedeterminata, cu posibilitatea revocarii ulterioare; de asemenea, poate acoperi o singura plata sau mai multe plati de valori fixe sau variabile; 
Instructiune de debitare directa - instructiune de plata initiata de un beneficiar asupra contului unui platitor deschis la institutia platitorului, conform unui mandat privind debitarea directa; operatiunile de plata se executa prin debitarea automata a contului platitor si creditarea contului beneficiarului cu contravaloarea creantelor pe care beneficiarul le detine asupra platitorului sau Persoanei in numele careia se face plata ( tertului abonat); 
data platii - data scadentei comunicata platitorului/ persoanei in numele careia se face plata (tertului abonat) si institutiei platitorului de catre beneficiar, sau, dupa caz, ziua lucratoare urmatoare datei scadentei, in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, data la care se efectueaza debitarea contului platitorului cu contravaloarea operatiunii de plata initiata de Beneficiar si a comisionului aferent; La aceasta data Platitorul trebuie sa asigure in cont suma de bani necesara efectuarii platii si achitarii comisionului aferent; 
Limita maxima - suma maxima a contravalorii unei facturi la care se poate astepta in mod rezonabil Platitorul, luand in calcul profilul cheltuielilor anterioare si conditiile din contractul incheiat cu Beneficiar. Se regaseste mentionata in mandatul de debitare directa dat de platitor. 
Cont – contul de plati indicat de Platitor in cuprinsul Mandatului de debitare directa din care se vor efectua platile catre Beneficiar; 
persoana care incaseaza (beneficiarul final) – entitate in favoarea careia se va efectua plata, prin intermediul beneficiarului. 
Data primei colectari - data de la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare directa a contului Platitorului; 
Data ultimei colectari - data pana la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare directa a contului Platitorului. 
Plata singulara – transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza mandatului de debitare directa, care se executa o singura data; 
Plata recurenta - transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza mandatului de debitare directa, care se executa in mod repetat, pe perioada de valabilitate a mandatului. 
In cadrul Serviciului Debitare Directa reglementat in prezenta sectiune Banca are calitatea de Institutia Platitorului. Serviciul Debitare Directa este oferit tuturor clientilor Bancii, in baza dispozitiilor din prezenta sectiune, acesta devenind activ la emiterea a cel putin unui Mandat de debitare directa. 

7.1 Emiterea Mandatului de debitare directa 
In cazul in Clientul opteaza pentru utilizarea Serviciului Debitare Directa trebuie sa emita cel putin un Mandat de debitare directa in una din urmatoarele variante: 
a) prin semnarea formularului specific in agentiile Bancii; 
b) prin semnarea formularului specific la sediul Beneficiarului – exclusiv in ipoteza in care Beneficiarul ofera aceasta optiune; 
c) prin accesarea acestei optiuni in cadrul Serviciului Raiffeisen Online/ Smart Mobile ; 
d) prin solicitarea activarii acestui mandat in cadrul Serviciului Raiffeisen Direct TOP. 
In cadrul Serviciului Debitare Directa Clientul Platitor poate emite un numar nelimitat de Mandate de debitare directa. 

7.2. Activarea Mandatului de debitare directa 
7.2.1 In ipotezele prevazute la pct .7.1. lit. a), c) si d) Mandatul de debitare directa este activat in termen de o zi lucratoare. Institutia platitorului se angajeaza sa informeze Beneficiarul cu privire la mandatul incheiat de Platitor, direct sau prin intermediul Institutiei Beneficiarului. 
7.2.2 In ipoteza prevazuta la pct.7.1. lit. b) Beneficiarul va remite mandatul Institutiei Platitorului, pentru verificare. In cazul in care, in urma verificarii, Institutia Platitorului constata ca acesta nu respecta conditiile minime de valididate (nu are toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al platitorului nu este corect, neconcordanta intre datele inscrise pe mandat si cele aflate in evidentele bancii, declarate anterior de platitor, specimenul de semnatura nu corespunde), aceasta va respinge mandatul. In cazul respingerii mandatului, Institutia Platitorului va informa Beneficiarul cu privire la neactivarea mandatului. Un Mandat este considera activ si produce efecte din momentul in care este confirmat de catre Institutia Platitorului. Institutia platitorului se angajeaza sa valideze mandatul incheiat de Platitor la sediul Beneficiarului sau sa refuze activarea in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data primirii lui de la Beneficiar/Institutia Beneficiarului. 
7.2.3 In vederea activarii Mandatului emis conform 7.1. lit. b), in cazul in care Banca decide efectuarea demersurilor de clarificare/completare a mandatului pe cale telefonica, Platitorul isi exprima acordul ca, in cazul in care nu sunt completate toate campurile din cuprinsul formularului de mandat sau exista neconcordante intre informatiile completate si cele existente in baza de date a Bancii, sa fie contactat telefonic de catre un angajat al bancii la numarul de telefon indicat Bancii in cuprinsul formularelor specifice, in vederea clarificarii informatiilor. Pentru identificare la telefon Platitorului ii va fi solicitata Parola de securitate in relatia cu Banca. Identitatea Platitorului va fi considerata dovedita dupa ce acesta va furniza, la solicitarea angjatului Bancii, elementele de identificare mentionate anterior. Platitorul isi asuma raspunderea asupra corectitudinii informatiilor furnizate in cadrul convorbirii telefonice cu angajatul Bancii. In mod expres si in toate cazurile, Platitorul accepta ca pentru securitatea informatiilor comunicate Banca are dreptul sa inregistreze toate convorbirile telefonice dintre Platitor si Banca si recunoaste forta probanta a inregistrarii apelurilor prin care ii sunt solicitate de catre Banca si comunica informatiile referitoare la Mandat; de asemenea, accepta ca efectuarea demersurilor mentionate in prezentul articol, in vederea activarii Mandatului, reprezinta o optiune a Bancii, nu o obligatie a acesteia, 

7.3 Executarea Mandatului de debitare directa 
7.3.1 Prin emiterea Mandatului de debitare directa, Platitorul isi exprima consimtamantul si mandateaza Institutia Platitorului ca in baza instructiunilor sale scrise, cuprinse in mandat, sa efectueze prin debitarea Contului plata automata a sumelor solicitate de catre Beneficiar, corespunzator facturilor emise periodic de catre acesta pe numele Platitorului sau al persoanei in numele careia se face plata (Tertului abonat). 
7.3.2 Banca nu va opera plata niciunei facturi ce depaseste Limita maxima completata de Platitor in mandat. 
7.3.3 In vederea executarii mandatului, Platitorul se obliga sa asigure in Cont, in Data platii, suma necesara efectuarii platii si acoperirii comisionului care decurge din prestarea acestui serviciu. 
7.3.4 De asemenea, plata se va efectua doar in conditiile in care Contul Platitorului nu este blocat ca urmare a unei masuri de indisponibilizare luata de Banca sau dispusa de un organ avand asemenea competente/atributii. Nu vor fi efectuate plati partiale. 
7.3.5 In cazul in care, la Data platii, disponibilul din Contul Platitorului nu acopera integral contravaloarea facturilor, inclusiv comisioanele aferente prestarii serviciului, Banca isi rezerva dreptul de a nu efectua plata. In cazul in care Banca decide, conform normelor sale interne, efectuarea unei plati cerute de catre Beneficiar care depaseste limita disponibilului existent in Cont, se vor aplica prevederile sectiunii 3.4 din prezentul document (descoperit de cont neautorizat/overdraft neautorizat). In cazul in care Platitorul nu doreste sa benefizieze de aceasta facilitate, trebuie sa indice Bancii, in scris, in orice unitate bancara sau telefonic, prin intermediul Serviciului Call Center (in ipoteza in care detine si calitatea de Utilizator de card), refuzul sau de a se efectua plati in baza oricarui Mandat peste limita disponibilului din Cont. 
7.3.6 Cererile de plata vor fi procesate de Institutia platitoare in ordinea scadentelor indicate de Beneficiar, pana la utilizarea disponibilului din cont. 
7.3.7 Mandatul acordat de catre Platitor va fi executat de catre Banca incepand cu prima factura care va fi remisa de Beneficiar la plata dupa data la care Platitorul solicita inceperea derularii serviciului. 

7.4 Costuri aplicabile Serviciului de Debitare Directa
Pentru fiecare plata executata pe Contul Platitorului la cererea Beneficiarului, Banca va percepe Platitorului cate un comision a carui valoare este stabilita in Lista de taxe si comisioane aplicabile contului curent. Platitorul autorizeaza Banca sa retina automat acest comision din contul sau, odata cu plata facturii. Banca poate excepta Platitorul de la plata comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia in cazul in care au fost agreate cu Beneficiarii reduceri de costuri pentru Platitori, pe perioada de valabilitate a conventiilor ce stipuleaza aceste reduceri, incheiate intre Beneficiari si Banca sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor, in baza unor alte contracte incheiate intre acestia, pe perioada de valabilitate a acestor contracte. 

7.5 Modificarea Mandatului 
7.5.1 Platitorul poate modifica unilateral Mandatul de debitare directa, in ceea ce priveste Contul din care fac platile, Suma fixa / Limita maxima, identificatorii pentru titularul de factura, prin completarea si depunerea formularului de modificare mandat la orice unitate a Bancii sau a Beneficiarului (doar in cazul in care beneficiarul ofera aceasta optiune), sau prin solicitarea modificarii prin serviciul Raiffeisen Direct TOP sau prin serviciul Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile, daca Platitorul are active oricare din aceste servicii. In cazul in care Platitorul doreste sa indice un alt cont de plata, noul cont trebuie sa fie deschis la Raiffeisen Bank. 
7.5.2 Modificarile aduse Mandatelor de debitare directa, comunicate direct Institutiei platitorului ( daca modificarea a fost solicitata in agentiile Bancii, prin serviciul Raiffeisen Direct TOP sau Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile), sunt opozabile acesteia in termen de o zi lucratoare. In cazul in care modificarea este solicitata la sediul Beneficiarului, Beneficiarul va remite formularul de modificare Institutiei Platitorului, pentru verificare. In cazul in care, in urma verificarii, Institutia Platitorului constata ca acesta nu respecta conditiile minime de valididate (nu are toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al platitorului nu este corect, neconcordanta intre datele inscrise pe cerere si cele aflate in evidentele bancii, declarate anterior de platitor, specimenul de semnatura nu corespunde), aceasta nu va opera modificarea Mandatului. In cazul respingerii formularului de modificare, Institutia Platitorului va informa Beneficiarul cu privire la acest lucru. Institutia platitorului se angajeaza sa valideze formularul de modificare depus de Platitor la sediul Beneficiarului sau sa refuze implementarea acestuia in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data primirii lui de la Beneficiar/Institutia Beneficiarului, pana atunci Institutia Platitorului utilizand exclusiv instructiunile initiale. 
Institutia Platitorului nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor/Tert abonat si/sau Beneficiar, datorita neanuntarii modificarii instructiunilor de plata initiale date de Platitor Bancii. 
7.5.3 Mandatul/Mandatele acordat/e raman/e valabil/e in cazul in care din motive de ordin tehnic Beneficiarul realizeaza o modificare a codului de abonat atribuit initial, notificand aceasta modificare Bancii si Platitorului/tertului abonat. 

7.6 Refuzul de plata si dreptul de rambursare 
7.6.1 Platitorul poate solicita Institutiei Platitorului sa refuze urmatoarea instructiune de debitare directa primita de la Beneficiar, prin completarea unui formular de refuz, in orice agentie a bancii, prin Serviciul Raiffeisen Direct TOP sau Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile. Cererea trebuie depusa cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data scadenta a instructiunii de debitare.  
7.6.2 Platitorul are dreptul sa solicite, in maxim 8 saptamani de la data debitarii contului sau de catre Banca in temeiul Mandatelor, prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Bancii, restituirea sumei platita la ordinul Beneficiarului, inclusiv a comisionului perceput aferent operatiunii, daca valoarea operatiunii de plata depaseste suma la care s-ar fi asteptat in mod rezonabil luand in calcul profilul cheltuielilor sale anterioare si circumstantele relevante pentru cazul respectiv (Limita maxima indicata in mandat). 
7.6.3 Platitorul are dreptul sa solicite, in maxim 13 luni de la data debitarii Contului sau de catre Banca, prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Bancii, restituirea sumei platita, inclusiv a comisionului aferent, in cazul in care nu a existat un mandat dat in acest sens. 
7.6.4 Platitorul nu va avea dreptul la nicio rambursare in cazul in care: 
a) platitorul si-a exprimat consimtamantul de a executa operatiunea de plata direct catre Banca; 
b) daca este cazul, informatiile privind operatiunile de plata viitoare au fost transmise sau au fost puse la dispozitia platitorului, in forma convenita, cu cel putin 4 (patru) saptamani inainte de data scadentei, de catre Banca sau de catre Beneficiarul platii. 

7.7 Durata si incetarea Mandatului de debitare directa 
7.7.1 Mandatul de debit direct se încheie pe perioada nedeterminata sau determinata. Mandatul inceteaza in una din urmatoarele situatii, Platitorul fiind obligat la plata comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data incetarii: 
a) prin acordul partilor, exprimat in scris; 
b) prin denuntare unilaterala de catre una din parti; 
c) in cazul decesului Platitorului; 
d) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator. Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in aceeasi zi in care masura a fost luata; 
e) in caz de forta majora conform articolului 7.10; 
f) prin retragerea produsului de catre Banca, cu un preaviz de minim doua luni de zile; 
g) la expirarea perioadei de valabilitate indicata in Mandat; 
h) in cazul in care timp de 36 luni consecutive nu a fost efectuata nicio plata prin intermediul Serviciului Debitare Directa ca urmare a faptului ca Beneficiarul nu a transmis Bancii in aceasta perioada nicio instructiune de plata sau ca la Data platii disponibilul existent in contul platitor nu a permis executarea de catre Banca a instructiunii de plata transmisa de Beneficiar; 
i) in orice alte cazuri prevazute de lege; 
j) in cazul incetarii din orice motiv a contractului aferent Mandatului incheiat intre Platitor/persoana in numele careia se dispune plata (tert abonat) si Beneficiar; 
k) in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului aferent Mandatului sau daca acesta este inchis sau blocat din alte motive, fara ca Platitorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati catre Beneficiar. 
7.7.2 Platitorul este obligat sa anunte in scris Banca, la orice unitate a acesteia sau prin serviciul Raiffeisen Direct TOP, daca este client si al acestui serviciu, in legatura cu incetarea raportului juridic dintre el sau persoana in numele careia se face plata (tertul abonat) si Beneficiar. Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Platitor si/sau Beneficiar, datorate neanuntarii acestui fapt. 

7.8 Denuntarea unilaterala a Mandatului 
7.8.1. Platitorul va putea solicita Bancii incetarea prestarii serviciului de plata, pentru oricare din Mandatele date Bancii (pentru el sau Tertul abonat, dupa caz) printr-o cerere scrisa, depusa si inregistrata la orice unitate a Bancii sau a Beneficiarului, prin serviciul Raiffeisen Direct TOP, daca este client si al acestui serviciu sau prin serviciul Raiffeisen Online/Raiffesen Smart Mobile. Cererile de denuntare depuse la sediul Beneficiarului devine opozabila Institutiei Platitorului in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii formularului de denuntare de la Beneficiar/Institutia Beneficiarului, pana la expirarea acestui termen Banca va considera Mandatele ca fiind active si le va executa, in cazul unei astfel de solicitari de la Beneficiar, 
7.8.2 Platitorul are obligatia de plata a tarifelor si comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data denuntarii. 
7.8.3 Banca poate denunta unilateral mandatul de debitare directa cu un preaviz de minim doua luni de zile. 

7.9 Dispozitii referitoare la relatia dintre Beneficiar si Platitor 
7.9.1. Platitorul autorizeaza Banca sa notifice Beneficiarul /Instituatia beneficiarului despre Mandatul pe care i l-a acordat, precum si despre orice cerere de modificare sau reziliere a mandatul si sa comunice Beneficiarului orice informatii necesare in legatura cu executarea Mandatului si sa transmita catre acestia, direct/via Transfond ( dupa caz), informatii cu caracter personal care pot fi continute in Mandat. Platitorul declara ca este autorizat de catre tertul abonat sa transmita datele cu caracter persoanal ale acestuia in scopul prelucrarii. 
7.9.2. Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Beneficiar Platitorului sau persoanei in numele careia se face plata (Tertului abonat). Orice neîntelegeri referitoare la suma inscrisa de beneficiarul platii (Beneficiarul) in instructiunile de plata comunicate Bancii si executate de Banca in temeiul Mandatelor, cuantumul facturilor, la necomunicarea sau comunicarea defectuoasa de catre Beneficiar catre Banca a cuantumului si/sau scadentei facturilor, la concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele solicitate la plata de catre Beneficiar, la sumele debitate sau la sumele refuzate la plata din lipsa de disponibil sau la cererea expresa a Platitorului, urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat între Platitor/Tert abonat cu Beneficiarul. 

7.10 Forta majora 
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile legii, dupa înstiintarea celeilalte parti. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va transmite documentele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii, în termen de 15 zile. În aceleasi conditii se va comunica si încetarea cazului de forta majora. 

7.11 Dispozitii finale 
7.11.1 In cazul in care mandatul de debitare directa este emis prin intermendiul serviciului Raiffeisen Online acestuia i se vor aplica cu prioritate prevederile din contractul Raiffeisen Online. 
7.11.2 Modificarile termenilor si conditiilor Serviciului Debitare Directa se efectueaza pe baza acordului partilor expres sau tacit. Banca are obligatia de a notifica Platitorul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. Platitorul are obligatia de a comunica in scris optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul de doua luni mentionat anterior. In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Platitorul nu notifica bancii, in scris, la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii, neacceptarea modificarilor, Partile convin ca tacerea Platitorului valoreaza acceptare tacita a modificarile respective. In cazul in care Platitorul notifica banca ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor, Platitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, imediat si gratuit, in conditiile prevazute la art. 7.8. 
7.11.3 Orice solicitare a Platitorului catre Banca, in legatura cu activarea, executarea, modificarea sau incetarea Mandatului de debitare directa, depusa in scris, trebuie sa respecte formularele standard puse la dispozitie de catre Banca si/sau Beneficiar, in caz contrar, aceasta nu va fi opozabila Bancii. 
7.11.4. Orice diferend aparut între Banca si Platitor în legatura cu încheierea si executarea prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente, conform legislatiei romane în vigoare. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende( inclusiv a adiferendelor privind dreptul la rambursare prevazut la art. 7.6. Platitorul poate sesiza in conditiile legii Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si/sau Banca Nationala a Romaniei, in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor. 

8. DISPOZITII FINALE 
8.1. Incheierea si modificarea Contractelor specifice si a CGB 
8.1.1 Consimtamantul Clientului pentru incheierea unui Contract specific se va putea exprima, dupa caz: 
a) prin semnatura olografa/Semnatura electronica calificata (QES), in conditiile agreate de parti; 
b) telefonic in cadrul apelurilor inregistrate, efectuate prin Serviciul Call Center sau in alta modalitate agreata ce implica o convorbire telefonica, in masura in care Banca ofera Clientului aceste modalitati de incheiere a contractelor ; 
c) in cadrul aplicatiilor electronice cu acces la distanta oferite de Banca,cum ar fi dar fara a se limita la aplicatiile de internet-banking/ mobile-banking, prin utilizarea seturilor de reguli de identificare si autorizare specifice fiecarei aplicatii in parte, prevazute in Contractele specifice/termenii si conditiile aferente aplicatiilor; 
d) orice alta modalitate agreata de Banca cu Clientul in Contractul specific. 
8.1.2. (1) Consimtamantul pentru incheirea prezentelor CGB este exprimat doar prin utilizarea de catre toate Partile a aceleiasi modalitati de semnare, respectiv:
(i) semnarea olografa a documentului in prezenta unui representant al Bancii;
(ii) aplicarea pe documentul in format electronic a unei Semnaturi electronice calificate.
(2) Semnarea CGB in format electronic, cu Semnatura electronica calificata se poate efectua numai prin canalele de comunicare agreate de Banca si se considera incheiat la sediul Bancii.
8.1.3. Modificarile aduse Contractelor specifice si CGB sunt comunicate Clientului conform sectiunii ”Notificari” sau prin mijloacele de comunicare specifice fiecarui serviciu/produs bancar conform Contractului specific. 
8.1.4. Banca si Clientul convin ca orice modificare propusa de Banca cu privire la clauzele din CGB si/sau din Contractele specifice sa fie notificata Clientului cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. 
8.1.5. In cazul in care, pâna la data propusa pentru aplicarea modificarilor, Clientul nu notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor, la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii sau in modalitatile prevazute in Contractele specifice, Banca si Clientul convin ca tacerea Clientului valoreaza acceptare tacita a modificarilor respective, daca prevederile legale in vigoare incidente nu reglementeaza contrariul. 
8.1.6. Continuarea raporturilor contractuale dintre Banca si Client nu este posibila in lipsa unui acord al Clientului, tacit sau expres, cu privire la modificarile contractuale notificate de Banca. 
8.1.7. Banca va aplica in mod automat dispozitiile legale specifice cu caracter imperativ in legatura cu serviciile/produsele bancare, inclusiv pentru produsele de creditare, in masura in care acestea difera de cele stabilite in Contractele specifice, fara sa mai fie necesara modificarea prezentelor CGB. 

8.2. Notificari
8.2.1. Orice solicitari, notificari, aprobari, comunicari (”Notificarea”) decurgând din prezentele CGB si/sau din Contractele specifice incheiate intre Banca si Client se va face de catre Banca in scris, Notificarea putând fi remisa personal si/sau transmisa prin posta si/sau prin fax si/sau prin e-mail si/sau prin SMS mesaj text, la adresa (postala si/sau de e-mail), respectiv la numerele de contact (fax sau telefon mobil), asa cum sunt acestea indicate de catre Client prin intermediul canalelor de comunicare puse de Banca la dispozitia Clientului in acest scop sau prin mesaj postat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online sau Smart Mobile, pentru detinatorii acestor servicii sau prin publicare in pagina de internet a Bancii cu acces personalizat (de exemplu, Serviciul Extras Electronic). 
8.2.2. Notificarea sau orice alta comunicare este considerata primita de catre Client, (i) in cazul remiterii personale la predare, (ii) in cazul transmiterii prin fax/e-mail/SMS - la data generarii de catre aparatul utilizat pentru transmitere, a raportului de transmisiune (iii) in cazul trimiterii postale – in termen de 3 zile lucratoare pentru trimiterile pe teritoriul României, respectiv in termenul garantat de prestatorii serviciilor de posta si curierat pentru trimiterile in strainatate si (iv) in cazul transmiterii mesajului in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online sau Smart Mobile, pentru detinatorii acestor servicii sau prin publicare in pagina de internet a Bancii cu acces personalizat (de exemplu Serviciul Extras Electronic) - la data postarii mesajului in aplicatia Raiffeisen Online/Smart Mobile sau la datat publicarii in pagina de internet a Bancii cu acces personalizat - Serviciul Extras Electronic 
8.2.3. Orice Notificare scrisa este considerata ca valabil expediata de catre Banca prin circuitul postei, dupa caz prin fax/e-mail/SMS, daca a fost expediata la ultima adresa postala si/sau de e-mail, respectiv la ultimele numere de contact de fax sau de telefon mobil comunicate Bancii de catre Client. 
8.2.4. Banca utilizeaza in relatia cu Clientii sai o singura adresa postala pentru expedierea oricarei corespondente (adresa de domiciliu a Clientului sau adresa de corespondenta indicata de Client), in legatura cu toate produsele/serviciile contractate de acestia (cu exceptia extrasului lunar de Cont curent, in cazul in care Clientul a solicitat comunicarea acestuia la o adresa diferita). Banca va transmite corespondenta la ultima adresa postala indicata de Client. Banca isi rezerva un termen de maxim 30 de zile calendaristice pentru operarea unei eventuale modificari a adresei postale. 
8.2.5. Orice Notificare sau alta comunicare primita de Banca intr-o zi dupa ora 16.00 a unei zile lucratoare, va fi considerata primita in ziua lucratoare urmatoare. Exceptie de la aceasta fac operatiunile si documentele privind serviciile de plata carora le sunt aplicabile Orele limita; 
8.2.6 (1) Clientul si Banca convin ca raspunsurile la plangerile/reclamatiile referitoare la serviciile de plati sa fie transmise de Banca prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 8.2.1 de mai sus, in conformitate cu termenele si conditiile  prevazute de legislatia privind serviciile de plati. 
(2) Raspunsurile la la plangerile/reclamatiile, altele decat cele referitoare la serviciile de plati, vor fi transmise Clientilor in termenle si conditiile prevazute de legile speciale sau intr-un termen rezonabil daca legea nu impune un anume termen de raspuns. 

8.3. Legea aplicabila. Litigii. Limba contractului
8.3.1. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia româna. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabila. Când acest lucru nu este posibil, Clientul poate apela la mecanisme extrajudiciare de solutionarea alternativa a litigiilor cu Banca sau se poate adresa instantelor judecatoresti, conform normelor procedurale în vigoare. 
8.3.2. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute privind activitatea de creditare, serviciile de plata si/sau prelucrarea datelor cu caracter personal, Clientul poate apela la procedurile extrajudiciare de solutionare sesizând in conditiile legii, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (sediul in Bdul Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti, CIF 24268010, tel. pentru relatii cu publicul 0759045333, e-mail office@anpc.ro), Banca Nationala a României (sediul in Str.Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031, CIF361684, tel.021.313.04.10/021.315.27.50) sau Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, Bucuresti, tel. 318.059.211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro). In cazul in care Clientul decide sa apeleze la solutionarea alternativa a litigiilor cu Banca, poate depune o solicitare in acest sens la Centrul de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB), cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Sevastopol 24, et 2, sector 1, cod postal 10992, Romania, telefon 021 9414, adresa site internet www.csalb.ro sau poate apela la procedurile de mediere reglementate de legislatia privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 
8.3.3. Prezentele CGB sunt incheiate in limba româna; orice notificari sau comunicari decurgând din prezentul contract se vor efectua in limba româna. 

8.4. Garantarea depozitelor bancare 
8.4.1 Banca este participantă la Fondul de garantare a depozitelor bancare din România (”FGDBR”), prin urmare sumele de bani apartinand Clientului deținute în conturile bancare deschise la Bancă sunt garantate în limitele stabilite de FGDBR și în condițiile stabilite de reglementările legale în vigoare în domeniul garantării depozitelor. 
8.4.2 Banca furnizeaza informațiile referitoare la garantarea depozitelor de către FGDBR și lista depozitelor negarantate prin afisarea pe site, la toate sediile sale, precum si prin furnizarea Formularului pentru informatiile oferite deponentilor pe suport hartie si in mediu electronic ( www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf).

8.5. Restrictii si interdictii 
8.5.1 Daca o lege interzice Clientului sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale asumate fata de Banca (sau orice parte a respectivei obligatii) in valuta in care este stabilita, sau impiedica ca orice fonduri in acea valuta sa fie remise Bancii, Clientul isi va indeplini obligatia sau respectiva parte a acesteia, efectuând plata catre Banca (la alegerea Bancii si in maniera indicata de catre Banca) in acea alta valuta pe care o va indica Banca. 
8.5.2 Clientul va plati o suma suficienta in acea alta valuta astfel incât sa permita Bancii sa achizitioneze o suma egala cu obligatia de plata a Clientului sau respectiva parte a acesteia, in valuta in care aceasta este stabilita, calculata la rata spot relevanta dupa cum va determina Banca. In acest scop, Banca va avea dreptul sa debiteze oricare din conturile Clientului, la discretia sa, cu sumele datorate de acesta, fara a notifica in prealabil Clientul, iar Clientul autorizeaza in mod expres Banca, prin prezenta, sa semneze ordinele de plata, instructiunile si alte documente ce pot fi necesare pentru ca operatiunea mentionata mai sus sa fie efectuata integral si corespunzator. 

8.6. Remedii cumulative si nu exclusive 
Fiecare dintre drepturile/remediile/garantiile acordate Bancii in baza prezentului document si/sau Contractelor specifice incheiate intre Banca si Client, vor putea fi exercitate/executate de Banca in ordinea aleasa de Banca, la discretia sa totala, indiferent de data nasterii/constituirii acestor drepturi/remedii in favoarea sa, si vor fi aditionale tuturor celorlalte drepturi si remedii acordate Bancii in virtutea oricarui alt acord, a oricarei alte garantii sau legi. 

8.7. Deduceri sau retineri cerute de lege 
Daca o deducere sau retinere trebuie facuta, conform legii, dintr-o plata a Clientului catre Banca, Clientul va plati o suma mai mare, astfel incât in urma oricarei astfel de deduceri sau retineri, Banca sa primeasca si sa beneficieze de o suma neta egala cu suma pe care ar fi primit-o daca nu ar fi fost facuta nici o deducere sau retinere. 

8.8. Cesiunea. Novatia. Transferul
Banca poate sa transfere în orice mod (cesiune, novatie, delegatie sau orice alt mecanism de transmitere a drepturilor si obligatiilor recunoscut de lege), în tot sau în parte, oricare dintre drepturile si obligatiile sale ce decurg din CGB/Contractul specific. Contractul va fi considerat ca încheiat în beneficiul si va da nastere unei obligatii valide si executorii pentru un cumparator sau o persoana care preia activele Bancii, un succesor al Bancii sau orice cesionar sau agent al acestora. Clientul nu poate cesiona/nova/transfera/delega nici unei terte persoane, în nici un moment, fara acordul scris, prealabil al Bancii, drepturile si obligatiile sale nascute din prezentul Contract. 

8.9. Riscul transmiterilor 
Daca Banca, la cererea Clientului, transmite, sume de bani, titluri de valoare/efecte de comert/documente de livrare marfa ale acestuia catre un anumit destinatar, utilizând in acest scop terte parti ca intermediari, transmiterea se face pe riscul Clientului. Orice pierdere rezultata in urma folosirii in acest scop de catre Banca a serviciilor postale, telefonice, de telex, fax, e-mail, SWIFT, de curierat sau a altor mijloace de comunicare sau transport, va fi suportata de catre Client cu exonerarea Bancii de orice raspundere in acest sens. 

8.10. Alte clauze finale
In orice moment al relatiei contractuale, Clientul are dreptul sa primeasca, la cerere, pe suport hârtie sau pe orice alt suport durabil, un exemplar al prezentelor CGB. 

9. DECLARATIILE CLIENTULUI SI SEMNATURILE PARTILOR 
9.1. Subsemnatul/ta Client/a, personal sau, dupa caz, prin sau asistat de Reprezentantul legal, ori prin Mandatar declar ca: (se va bifa dupa caz, 9.1.a sau 9.1.b) 
9.1.a.   Banca mi-a oferit un exemplar al CGB, in limba româna si intr-o forma clara si ca am fost informat despre termenul de 15 zile pe care il am la dispozitie pentru a decide daca accept CGB cu privire la aspectele mentionate anterior. Ca urmare a faptului ca am citit, am inteles si sunt de acord cu informatiile prealabile puse la dispozitie de Banca, imi exprim acordul expres cu privire la reducerea termenului de 15 zile si doresc semnarea CGB PF astazi. 
9.1.b.   Banca mi-a oferit, cu 15 zile inainte de data semnarii de subsemnatul/ta a prezentelor CGB, un exemplar al acestui document: 
     pe suport hârtie;
     prin e-mail;
9.2. Prezentul contract (Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare, alcatuit din 9 Capitole cuprinse in  59  de pagini), având urmatorul cuprins: 1. Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile conturilor; 4. Dispozitii privind Operatiunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului si serviciul 3D Secure; 6. Servicii speciale oferite de Banca prin intermediul serviciului telefonic Call Center al Raiffeisen Bank; 7. Termeni si conditii pentru Serviciul Debitare Directa 8. Dispozitii finale; 9. Declaratiile Clientului si Semnaturile Partilor, este semnat de parti in 2 exemplare, fiind incheiat astazi, data ___________________. 
Clientul declara ca Banca i-a comunicat un exemplar al CGB, conform solicitarii sale: 
     pe suport hârtie
     pe e-mail, la adresa indicata de Client si inregistrata in evidentele Bancii 
     prin Serviciul Extras Electronic sau serviciile de internet banking/mobile banking, dupa caz. 
Prezentele CGB inlocuiesc versiunile anterioare, cu exceptia sectiunii “Acordarea de credite” din cadrul acestora, care ramâne in vigoare si se aplica in continuare in relatia cu clientii care au contractat credite in perioada in care aceste versiuni erau in vigoare. 

RAIFFEISEN BANK S.A.,    CLIENT:

    
___________________________________________

___________________________________________    
___________________________________________
Nume/prenume Reprezentant legal    (nume, prenume, CNP Client; se completeaza obligatoriu)

___________________________________________    
___________________________________________
(semnatura)    (semnatura Client)

    
___________________________________________

    
___________________________________________
    (nume, prenume, CNP Mandatar/Reprezentant legal; se completeaza cand este cazul)

    
___________________________________________
    (semnatura Mandatar /Reprezentant legal)

Data: _______________    
Data: _______________

 

Oferta produse economisire PF RON 22.07.2022

OFERTA PRODUSE DE ECONOMISIRE IN LEI PERSOANE FIZICE

FLEXIDEPOZIT
Depozit cu rata de dobanda fixa, capitalizarea dobanzii la scadenta.
Depuneri ulterioare multiple si o retragere partiala.
Constituire exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Termen de maturitate 6 luni
Suma minima de deschidere 500 LEI
Rata anuala a dobanzii 6.00%
Procentul maxim pentru retragerea partiala 20%
DEPOZITE LA TERMEN
Suma minima de constituire 500 LEI
DENUMIRE DEPOZIT Perioada de constituire Rata de dobanda
(constituire exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Depozit cu rata de dobanda fixa, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta. 3 luni 5.50%
Depozit cu rata de dobanda fixa, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta. 12 luni 6.50%
Depozit rata de dobanda fixa, cu virarea soldului si dobanzii in cont curent la scadenta. 24 luni 7.00%
Nota: Pentru depozitele in lei de peste echivalentul a 50.000 EUR rata de dobanda poate fi negociata.
Pentru depozitele la termen de 6 si 12 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este: 0.00%
Pentru depozitele in LEI, la termen de 24 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:
Inainte de 12 luni de la constituire 0.00%
Intre 12 luni si 24 de luni de la constituire 0.50%
CONTURI DE GARANTII GESTIONARI - termen de depunere 12 luni
Rata anuala a dobanzii 6.50%
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS"
Rata anuala a dobanzii
(deschidere exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
1.00%
 
Perioada de intrare a conturilor de economii in stare "dormant" 180 zile
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1% minimum 10 Lei

Oferta produse economisire PF Valuta 1.02.2022

OFERTA PRODUSE DE ECONOMISIRE IN VALUTA -  PERSOANE FIZICE
Depozite standard in valuta
(constituire exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Termen
depunere
Rata dobanda anuala(%)
Limita minima - USD
500 USD
Depozit in USD cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta 6 luni 0.01%
12 luni 0.01%
Pentru depozitele la termen de 6 si 12 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este: 0.00%
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1.5% minimum 1 USD
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS" in EUR
Rata anuala a dobanzii
(deschidere exclusiv prin canale digitale - Raiffeisen Online /Smart Mobile)
0.01%
Perioada de intrare a conturilor de economii in stare "dormant" 180 zile
Comision de administrare cont de economii 2 EUR/ 1EUR*
* In cazul in care, la finalul fiecarei zile bancare dintr-o luna calendaristica, soldul contului este egal sau mai mare de 2.000
 

Produse de economisire retrase din oferta PF RON 22.07.2022

PRODUSE DE ECONOMISIRE IN LEI - PERSOANE FIZICE RETRASE DIN OFERTA CURENTA A BANCII

DEPOZITE LA TERMEN IN LEI Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - 150 LEI
Depozit cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii in cont curent si reinnoire automata (constituite inainte de 23.01.2012) 1 luna, 3, 6,12 luni 0.01%
Depozit dobanda fluctuanta, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta si reinnoire automata (constituite inainte de 22.01.2010) 1 luna 0.01%
3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite in perioadele 22.07-30.09.2009 si 10.11-30.12.2009) 4 luni 0.01%
FLEXIDEPOZIT Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - 500 LEI
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta, cu depuneri ulterioare si o retragere partiala in max 20% din valoarea depozitului (depozite deschise inainte de 10.03.2021) 4 luni 0.40%
Bonus procentual anual 0.00%
Suma maxima la care se aplica bonusul 5,000 Lei
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - 500 LEI
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 14.01.2015) 1 luna 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 09.03.2016) 3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta (constituite inainte de 10.03.2021 - atat in agentie cat si prin canale digitale) 6 luni 0.40%
12 luni 6.50%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta (constituite inainte de 01.07.2020) 6 luni 0.40%
12 luni 6.50%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 13.06.2018) 18 luni 0.60%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 10.03.2021) 24 & 36 luni 1.25% - depozite standard constituite in agentie
1.50% - depozite constituite prin canale digitale
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta (constituite inainte de 01.07.2020) 6 Luni 0.40%
12 Luni 6.50%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este: Inainte de 12 luni de la constituire 0.00%
Intre 12 luni si 24 luni de la constituire 0.50%
Intre 24 luni si 36 de luni de la constituire 0.70%
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI Termen
depunere
Limita minima - LEI Rata dobanda anuala
Depozit cu dobanda fluctuanta si transfer lunar al dobanzii/plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (const. inainte de 24.07.2006, respectiv 27.05.2003 in cazul dep. la 9 luni) 1 luna, 3,6, 9,12 luni 150 LEI 0.01%
Depozit cu dobanda rata fixa si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de 24.07.2006) 1 luna si 3 luni 150 LEI 0.01%
Carnet de economii cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii (constituite inainte de 15.04.2006) 3,6,12 si 36 luni 100 LEI 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizarea dobanzii la scadenta (promotie 20.08-30.09.2008) 2 luni 4.000 LEI 0.01%
Cont BONUS cu reinnoire automata si plata lunara a dobanzii (constituite inainte de 19.03.2011) 1 luna 100 LEI 0.01%
4.000 LEI 0.01%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este: 0.00%
CONT DE ECONOMII "ACCES PLUS" - deschise inainte de 22.06.2009
Rata anuala a dobanzii 0.01%
Comision lunar de administrare cont de economii Acces Plus 0 lei
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS" - deschise exclusiv prin agentiile RBRo, inainte de 01.07.2019
Rata anuala a dobanzii 1.00%
Comision lunar de administrare cont de economii Super Acces Plus 0 lei
PLAN DE ECONOMII PENTRU COPII "CRESTEM IMPREUNA" - deschise inainte de 08.02.2017
Rata anuala a dobanzii 6.50%
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1% minimum 10 Lei

 

Produse de economisire retrase din oferta PF Valuta 12.05.2022

PRODUSE DE ECONOMISIRE IN VALUTA - PERSOANE FIZICE RETRASE DIN OFERTA CURENTA A BANCII
DEPOZITE LA TERMEN IN EURO Termen
depunere
Limita minima - EURO Rata dobanda anuala
Depozit pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta - constituite inainte de 04.06.2007 1 luna 500 EUR 0.01%
3 luni 0.01%
6 luni 0.01%
12 luni 0.01%
DEPOZITE LA TERMEN IN USD Termen
depunere
Limita minima - USD Rata dobanda anuala
Depozit pe baza de contract cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta - constituite inainte de 04.06.2007 1 luna 500 USD 0.01%
3 luni 0.01%
6 luni 0.01%
12 luni 0.01%
DEPOZITE LA TERMEN IN EUR/USD Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - EUR/USD
150 55,000
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 14.01.2015) 1 luna 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 09.03.2016) 3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 18.02.2019) 6 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 18.02.2019) 12 luni 0.01%
Rata anuala a dobanzii pentru depozitele lichidate inainte de maturitate 0.00%
CONT DE ECONOMII "ACCES PLUS" IN EURO - deschise inainte de 22.06.2009
Rata anuala a dobanzii <500 0.01%
500 - 4.999
5.000 - 14.999
15.000 - 74.999
> 75.000
Comision lunar de administrare cont de economii Acces Plus 1 EURO
PLAN DE ECONOMII PENTRU COPII "CRESTEM IMPREUNA" - deschise inainte de 08.02.2017
Suma minima de deschidere 500 EURO
Rata anuala a dobanzii 0.01%
Comision lichidare anticipata plan de economii pentru copii intre prima si a treia aniversare (pentru conturile deschise inainte de 17.03.2015) 1.00%
                 
FLEXIDEPOZIT - EURO - constituite inainte de 26.09.2017
Depozit la termen de 4 luni cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta
Suma minima de deschidere 500 EURO
Rata anuala a dobanzii 0.01%
Bonus procentual anual 0.01%
Suma maxima la care se aplica bonusul 3,000
Procentul maxim pentru retragerea partiala 20%
                 
DEPOZITE LA TERMEN IN EURO
constituite inainte de 26.09.2017
Termen
depunere
Rata dobanda anuala(%)
Limita minima - EUR
500 EUR
Depozit in EUR cu rata de dobanda fixa, cu virarea soldului si dobanzii in cont curent la scadenta, fara reinnoire automata. 18 luni 0.01%
24 luni 0.01%
36 luni 0.01%
Pentru depozitele la termen de 18, 24 si 36 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:
Inainte de 12 luni de la constituire 0.00%
Intre 12 luni si 24 de luni de la constituire 0.01%
Intre 24 si 36 luni de la constituire 0.01%
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS" - deschise inainte de 26.09.2017
  USD
Suma minima de deschidere 500 USD
Rata anuala a dobanzii <500 0.01%
500 - 74.999 0.01%
> 75.000 0.01%
Comision lunar de administrare*** 3 USD  
Perioada de intrare a conturilor de economii in stare "dormant"           180 zile
***In cazul in care, la finele fiecarei zile bancare din luna considerata, soldul contului este egal sau mai mare de 2.500 USD, comisionul va fi 1.5 USD.
                 
Comisionul standard pentru retragerea de numerar prin intermediul cardului de debit, in functie de costurile/beneficiile pachetului de cont curent detinut de Client. 1.5% minimum 1 EUR/USD
 

Valoarea unitatii de fond

Performantele fondurilor administrate de SAI Raiffeisen Asset Management SA
8/8/2022              
Fonduri de investitii              
               
Denumire fond   Data lansarii Valoarea la zi a unitatii de fond Valoarea activului net (Mil) Performanta* (%)
          YTD 1 AN 3 ANI anualizat
Raiffeisen RON PLUS CLASA A Sep-08 192.5128 1,099.13 -3.94% -5.85% 0.21%
  CLASA D   94,162.2506 10.35 -3.94% -5.85% -2.46%
Raiffeisen RON FLEXI   Jun-11 137.4909 253.81 -0.97% -1.97% 1.02%
Raiffeisen EURO PLUS   Oct-09 119.5000 202.01 -9.78% -11.64% -3.61%
Raiffeisen DOLAR PLUS   Oct-10 1,223.8999 63.19 -8.18% -9.60% -1.91%
               
Raiffeisen EURO OBLIGATIUNI   Oct-13 23.5937 29.26 -16.20% -19.90% -5.87%
Raiffeisen ROMANIA DIVIDEND   Aug-07 91.5440 206.72 -3.20% 4.97% 13.19%
Raiffeisen CONSERVATOR RON Clasa FWR (A) May-18 109,264.8046 55.16 -5.20% -5.36% 1.54%
  Clasa FWR (D) Apr-18 96,673.2984 11.26 -8.10% -8.18% -1.40%
  Clasa PREMIUM (A) Mar-18 108.7155 124.08 -5.26% -5.39% 1.53%
Raiffeisen CONSERVATOR EURO Clasa FWR (A) Apr-18 23,907.7925 22.34 -11.13% -12.59% -2.28%
  Clasa FWR (D) Apr-18 21,502.5738 4.32 -13.61% -15.03% -4.88%
  Clasa PREMIUM (A) Mar-18 23.8220 4.08 -11.18% -12.67% -2.38%
Raiffeisen MODERAT RON Clasa FWR (A) May-18 112,629.7245 47.06 -5.35% -4.40% 2.77%
  Clasa FWR (D) Mar-18 95,551.5882 21.02 -9.22% -8.31% -1.30%
  Clasa PREMIUM (A) Mar-18 112.0495 51.73 -5.41% -4.50% 2.81%
Raiffeisen MODERAT EURO Clasa FWR (A) Mar-18 24,675.2658 17.75 -11.66% -12.61% -1.51%
  Clasa FWR (D) Apr-18 21,504.5486 5.47 -14.87% -15.79% -4.98%
  Clasa PREMIUM (A) Mar-18 24.5899 5.13 -11.71% -12.70% -1.62%
Raiffeisen GLOBAL BONDS   Oct-20 2,129.5702 1.62 -13.85% -16.41% #N/A
Raiffeisen GLOBAL EQUITY   Feb-20 3,179.9945 24.91 -8.70% -3.95% #N/A
Fond de pensii facultative              
Raiffeisen ACUMULARE   Jul-08 25.4893 128.57 -3.73% -3.74% 4.23%
               
*Performantele anterioare ale unui fond nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Randamentele trecute ale unui fond care investeste in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni indica nivelul dobanzilor de piata din perioada analizata si abilitatea administratorului fondului de a selecta plasamentele adecvate.
 
Pentru a afla mai multe informatii sau a obtine prospectele de emisiune, formularele de subscriere si rascumparare ale fondurilor, va puteti prezenta la cea mai apropiata unitate teritoriala a Raiffeisen Bank sau la sediul societatii, puteti utiliza serviciul Raiffeisen Direct la telefon 0800 802 02 02, apel gratuit din reteaua Romtelecom, sau accesa www.raiffeisenfonduri.ro.
Investitia in fonduri poate presupune perceperea unor comisioane de subscriere si/sau rascumparare dupa caz; Informatii detaliate despre tarife si comisioane se gasesc in prospectele de emisiune
Raiffeisen Acumulare este un fond de pensii facultative constituit in conformitate cu Legea nr. 204/2006 autorizat prin Decizia C.S.S.P.P.( in prezent A.S.F. ) nr. 210/17.06.2008; Codul de inscriere in Registrul A.S.F – sectorul de pensii private. : FP3 – 1082
               
SAI Raiffeisen Asset Management S.A. • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • Bucure[ti • Cod 014476 • Telefon +40 21 306 1711 • Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisenfonduri.ro • Cod unic de înregistrare RO18102976 • Înregistrat` la Registrul Comer]ului Nr. J 40/18646/2005 • Capital Social 10.656 milioane RON •Inregistrata la Registrul CNVM PJ05SAIR/400019/08.02.2006 • Inregistrata de Autoritatea pt. Supravegherea prelucrarii datelor cu Nr. 4112

Flexicredit Integral 10.08.2022

Credit de refinantare garantat cu ipoteca, Flexicredit Integral

10.08.2022

Valuta: Lei.

Valoare: 5.000 Euro - 200.000 Euro (echivalentul in Lei), incluzand comisionul de analiza dosar.

Perioada de creditare: durata contractului de credit poate fi pana la 30 ani.

Modalitati de rambursare a creditului: rate lunare egale sau in rate lunare descrescatoare, conform optiunii consumatorului din cererea de credit.

Valoare maxima finantata: pana la 75% din valoarea imobilelor aduse in garantie.

Garantii:

 • ipoteca imobiliara asupra unuia sau mai multor bunuri imobile cu destinatie rezidentiala aflate in proprietatea Consumatorului sau a unor terti. Imobilul ipotecat trebuie sa fie situat pe teritoriul Romaniei.
 • ipoteca mobiliara inregistrata la RNPM asupra creantelor reprezentand venituri prezente si viitoare realizate de Consumator, rezultand din contracte de munca, de prestari servicii, de colaborare, de agent, de inchiriere si asimilate sau din raporturile de pensie.
 • ipoteca mobiliara de prim rang inregistrata la RNPM avand ca obiect contul curent din care se face rambursarea creditului, deschis de Consumator la Raiffeisen Bank.

 

Costuri:

 1. Tipurile de rata a dobanzii disponibile

 

Moneda/Tip dobanda

Oferta clienti casa1

Oferta standard

 

Dobanda fixa

in primii 5 ani si variabila incepand cu anul 6 (Lei)

Rata dobanda fixa 5 ani

7.50%

8.00%

Rata dobanda variabila (din anul 6)

5.65%

6.15%

Formula de calcul rata dobanda variabila (din anul 6)

IRCC2 + 3.00%

IRCC2 + 3.50%

DAE3

7.22%

7.77%

 

Dobanda variabila (Lei)

Rata dobanda

5.65%

6.15%

Formula de calcul rata dobanda

IRCC2 + 3.00%

IRCC2 + 3.50%

DAE3

6.29%

6.82%

 

 

1) Oferta se adreseaza clientilor care detin un cont curent la Raiffeisen Bank, in care isi incaseaza salariul/ pensia.

2) Indice de referinta trimestrial (IRCC) - calculat ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară pentru trimestrul 1 din 2022: 2,65% (valoare valabila la 01.07.2022).

3) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 170.000 Lei acordat pe o perioada de 276 luni (23 ani).

 

 1. Taxe si comisioane

Comision de analiza: 1.600 lei, finantat din credit.

Taxa evaluare garantii (nu este perceputa de banca): 90 EUR + TVA, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii (cost orientativ pe care il percep evaluatorii cu care colaboreaza banca).

 

In vederea acordarii creditului, este necesara o evaluare a bunului de catre un evaluator autorizat membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre evaluatorul ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. In calculul DAE a fost luat in calcul costul taxei de evaluare aferent unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator cu care Banca are o conventie de colaborare.

Consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul. Banca va comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard al raportului de evaluare.

 

Asigurare imobil:

Este obligatorie incheierea unei asigurari a imobilului/imobilelor adus/e in garantie (atat polita de asigurare PAD, cat si o polita de asigurare facultativa). Raiffeisen Bank nu impune o anumita societate de asigurare. Politele de asigurare trebuie sa indeplineasca un set minim de conditii.

 • primele de asigurare imobil aferente politei de asigurare obligatorii impotriva dezastrelor PAD: 20 EUR suma platibila in LEI, la cursul BNR din ziua platii.
 • primele aferente politei de asigurare facultativa pentru asigurarea imobilului ce va fi ipotecat in favoarea bancii pentru cel putin urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul: 0,10%*valoarea imobilului propus ca si garantie conform raportului de evaluare /an (cost orientativ).

Aceste costuri nu sunt incluse in rata lunara de plata. In calculul DAE au fost luate in considerare costurile asigurarii imobilului pentru riscurile enumerate, pentru situatia in care in care clientul opteaza sa incheie asigurarile imobilului cu partenerul bancii in numele caruia si pentru care banca incheie polite de asigurare pentru imobilele cu care se garanteaza credite acordate de aceasta.

 

 

Taxe notariale:

Pentru formalitatile legate de obtinerea opiniei juridice notariale, incheierea si inscrierea ipotecii/ipotecilor, Raiffeisen Bank nu impune clientilor sai colaborarea cu anumiti notari. In consecinta, pentru detalii cu privire la taxele notariale care trebuie platite in vederea achizitionarii imobilului dorit si inscrierii ipotecii/ipotecilor Consumatorul trebuie sa se adreseze biroului notarial cu care doreste sa colaboreze.

De asemenea, in vederea solutionarii dosarului de credit, este necesara o opinie juridica notariala din care sa rezulte ca imobilul poate fi ipotecat in favoarea banii. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre notarul public ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. Consumatorul are dreptul sa aleaga notarul public. Banca va comunica notarului public ales de consumator formatul standard al opiniei juridice notariale.

Comision cont curent: 5 Lei/luna* numar de luni de creditare. Pe durata creditului, Imprumutatul trebuie sa detina un cont curent in moneda creditului, deschis la banca deoarece in acest cont se va acorda creditul si ulterior va fi utilizat pentru rambursarea ratelor lunare.

Comision ordin de plata conditionat: 5 Euro (echivalent in Lei).

Exemplu de calcul reprezentativ in cazul creditelor cu dobanda variabila:

Credit in valoare de 170.000 Lei, acordat pe termen de 23 ani, luand in calcul Rata de Dobanda variabila aferenta ofertei Clienti de Casa de 5,65%:

 

Modalitate de rambursare

Numar rate

Suma lunara / Prima suma lunara de plata aferenta creditului

Suma totala de plata

DAE4)

Rate egale

276

1.101,74 Lei

313.504,88 Lei

6,29%

Rate descrescatoare

276

1.416,36 Lei

290.280,99 Lei

6,37%

 

4) La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post -acordare si rambursarilor anticipate (daca va fi cazul).

 

Exemplu de calcul reprezentativ in cazul creditelor cu dobanda fixa 5 ani si apoi variabila:

Credit in valoare de 170.000 Lei, acordat pe termen de 23 ani, luand in calcul Rata de Dobanda aferenta ofertei Clienti de Casa, fixa 5 ani de 7,50% apoi variabila 5,65%:

Modalitate de rambursare

Numar rate

Suma lunara / Prima suma lunara de plata aferenta creditului

Suma totala de plata

DAE4)

Rate egale

276

1.294,36 Lei

331.474,44 lei

7,22%

Rate descrescatoare

276

1.678,44 Lei

304.325,24 Lei

7,42%

4) La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post-acordare (daca va fi cazul).

IMPORTANT

 1. Informatii despre dobanda:

 

 • Dobanda fixa ramane nemodificata pentru perioada mentionata (5 ani), indiferent de cresterea sau scaderea indicelui de dobanda IRCC.
 • Dobanda variabila este influentata de evolutia Indicelui de referinta trimestrial din componenta formulei de calcul a acesteia. De exemplu, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o crestere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor creste, ca efect al cresterii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mari decat in perioada anterioara. In mod similar, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o scadere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor scadea, ca efect al scaderii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mici decat in perioada anterioara.

Indicele de referinta trimestrial , luat in considerare in cadrul formulei de mai sus, este cel care se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a valorilor Indicelui de referinta zilnic determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de Banca pentru trimestrul urmator.

Valoarea indicelui de referinta zilnic pentru creditele acordate in moneda nationala se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si reprezinta rata de dobanda calculata zilnic ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara

Data de actualizare a Indicelui de referinta trimestrial: indicele de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala, luat in calcul in cadrul formulei de mai sus se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic.

 • Marja bancii este fixa pe toata durata derularii contractului.
 1. Informatii despre conditiile de rambursare anticipata

 

 • In orice moment Creditul poate fi rambursat partial sau integral in avans.
 • Consumatorul poate rambursa creditul in avans partial sau integral, daca depune la sediul uneia dintre unitatile teritoriale ale bancii o cerere de rambursare anticipata, in scris.
 • Banca nu percepe comision de rambursare anticipata. Se pot efectua rambursari partiale in avans in orice zi lucratoare, mai putin in ziua scadentei ratelor lunare.
 • La data rambursarii anticipate integrale, Consumatorul datoreaza si dobanzile acumulate de la data ultimei rate scadente pana la data efectuarii rambursarii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate.
 • Urmare a efectuarii unei rambursari anticipate partiale, Consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al Creditului. Astfel, Banca nu va percepe contravaloarea dobanzii si a costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractulu. Pentru creditele cu rambursarea in rate egale, in cazul unei rambursari partiale in avans cu diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale sau cu diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale, Banca acorda aceasta reducere astfel: cuantumul primei rate lunare scadenta dupa efectuarea rambursarii se va mentine nemodificat, dar valoarea ei va fi calculata astfel incat Consumatorul sa beneficieze si pentru aceasta rata lunara de o reducere corespunzatoare a costului creditului: din contravaloarea acestei rate se ramburseaza mai mult din soldul creditului si Banca va incasa o suma mai mica cu titlu de dobanda prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la noul sold al creditului. Consumatorul va rambursa lunar noile rate lunare conform graficului de rambursare, modificat.

 

In cazul rambursarii anticipate partiale, Consumatorul are dreptul sa aleaga intre:

a) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;

b) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;

c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale.

 

Cost de lichidare (in cazul rambursarii anticipate totale sau partiale a creditului): 0% din valoarea principalului ramburasat anticipat.

 

 1. Asigurarea imobilelor aduse in garantie

 

Consumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

 • Sa asigure pe toata durata finantarii (creditului) fiecare imobil ipotecat in favoarea bancii pentru garantarea creditului, pentru: incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul, prin incheierea unei polite de asigurare facultativa precum si impotriva dezastrelor naturale prin incheierea politei de asigurare obligatorie a locuintei („asigurarea PAD”) conform reglementarilor legale in vigoare, si sa suporte cheltuielile ocazionate de aceastea; la reinnoirea politelor de asigurare, are obligatia sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile ce decurg din polita/politele de asigurare si sa prezinte dovada ca asiguratorul a luat cunostinta despre faptul ca drepturile ce decurg din politele de asigurare sunt cesionate in favoarea Bancii.
 • Sa incaseze in conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorata cu titlu de despagubire in cazul pierii sau deteriorarii imobilului/imobilelor adus in garantie, precum si sumele datorate in temeiul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingradiri ale dreptului de proprietate, intelege ca asupra acestor sume ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil si este de acord ca Banca sa utilizeze aceste sume in scopul stingerii creantelor garantate, chiar neajunse la termen.
 • Sa mentina pe toata perioada creditului un cont curent in moneda creditului din care se va rambursa creditul.
 • Sa faca dovada platii primelor de asigurare sau reinnoirii politelor de asigurare cel tarziu cu douazeci de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei pentru care prima de asigurare a fost platita si/sau politele au fost incheiate in situatia in care asigurarea si/sau plata primelor se face in alte conditii decat prin intermediul Bancii.

 

Nedepunerea de catre Consumator la banca a dovezii platii primei de asigurare si/sau a reinnoirii politei de asigurare in termenul prevazut in contractul de credit va fi interpretata de Banca drept neindeplinire a obligatiei de plata a primei de asigurare/reinnoire a politei de asigurare.

 

In caz de nerespectare de catre Consumator a obligatiei de asigurare a locuintei, Banca are dreptul sa procedeze la asigurarea locuintei.

In cazul in care pe parcursul derularii relatiei de creditare Consumatorul nu indeplineste aceste obligatii, Banca are dreptul sa reinnoiasca polita/politele de asigurare in numele si pe cheltuiala Consumatorului, procedand la incheierea politei/politelor de asigurare cu orice asigurator (inclusiv dintre cei pentru care Banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat), dupa notificarea Consumatorului in mod prealabil cu 15 zile datei incetarii politei/politelor initiale, in scris, pe hartie sau pe suport durabil. Notificarea va contine informatii referitoare la obligatie de reinnoire/prelungire a politei de asigurare, conditiile de politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de Banca in numele Consumatorului prin debitarea automata a contului indicat in documentatia contractuala.

 

 1. Avertizare privind posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de credit

 

In situatia in care Consumatorul se confrunta cu dificultati in efectuarea platilor recomandam sa contacteze imediat Raiffeisen Bank pentru a gasi impreuna posibilele soluții pentru remedierea situatiei.

 

Raiffeisen Bank va raporta la Biroul de Credit intarzierile la achitarea sumelor lunare de plata.

Neachitarea de catre Consumator a sumelor datorate, la termenele, in conditiile si cuantumurile stabilite in contractul de credit si graficul de rambursare ce duce la inregistrarea de intarzieri la plata mai mari de 90 de zile consecutive, va putea determia declararea scadentei anticipate a creditului. Banca este indreptatita sa declare de indata scadenta anticipata a creditului, notificand aceasta Consumatorului in mod prealabil cu cel putin 30 de zile, in scris. Notificarea mentionata anterior va indica drepturile de care dispune Consumatorul.

Consumatorul poate opta, in mod prealabil declararii scadentei anticipate sau a declansarii procedurii de executare silita pentru vanzarea imobilului asupra caruia este constuita ipoteca imobiliara. Vanzarea este efectuata in mod direct de catre Consumator, in interiorul unui termen de 6 luni de la data exprimarii optiunii, in scris, la orice unitate teritoriala a Bancii. In acest caz, procedura de executare silita va fi initiata de Banca dupa expirarea termenului mentionat anterior, dobanza penalizatoare fiind calculata in continuare.

Executarea silita imobiliara va fi initiata de banca prin intermediul unui executor judecatoresc.

 1. Avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui credit:

Inainte de a contracta un credit, urmariti-va timp de cateva luni veniturile si cheltuielile si incercati sa determinati care ar fi suma maxima pe care va puteti permite sa o platiti in contul ratelor bancare aferente creditului respectiv (recomandam ca valoarea ratelor sa nu depaseasca 30% din valoarea veniturilor, mai ales daca va ganditi la un credit pe termen lung). Atunci cand stabiliti nivelul cheltuielilor, alocati o suma de bani si pentru situatiile neprevazute (probleme de sanatate, diverse reparatii, nunti si alte evenimente speciale). Deoarece durata creditului este de pana la 30 de ani, este indicat sa aveti in vedere ca pe parcursul acestei perioade de creditare veniturile proprii pot fluctua inclusiv in sens descrescator si astfel de fluctuatii pot conduce la afectarea posibilitatii de plata a ratelor lunare la credit!

 

 

 

Casa TA 10.08.2022

Creditul imobiliar, Casa Ta

10.08.2022

Scopul in care poate fi utilizat creditul: Cumparare, construire, renovare locuinte/ case de vacanta sau achizitie terenuri sau achizitie imobil

Valuta: Lei.

Valoare: 5.000 Euro - 300.000 Euro (echivalentul in Lei), incluzand comisionul de analiza dosar.

Perioada de creditare: durata contractului de credit poate fi de la 3 pana la 30 ani.

Modalitati de rambursare a creditului: in rate lunare egale sau in rate lunare descrescatoare, conform optiunii consumatorului din cererea de credit.

Avans: 15% - 35% din valoarea imobilului achizitionat; avansul de 15% se aplica pentru achizitia imobilelor din localitatile cu un indice pozitiv de evolutie a pietei imobiliare.

Avansul poate fi si zero, cu conditia indeplinirii cerintelor referitoare la acoperirea creditului cu garantii si cu conditia ca pretul sa fie platit integral.

 

Nota:

In cazul creditelor pentru cumparare de locuinte, suma creditului (fara comisionul de analiza dosar) nu poate depasi pretul de achizitie al imobilului.

Garantii:

 • ipoteca imobiliara asupra imobilului achizitionat (exceptie terenuri) sau asupra unor bunuri imobile cu destinatie rezidentiala aflate in proprietatea Consumatorului sau a unor terti. Imobilul ipotecat trebuie sa fie situat pe teritoriul Romaniei.
 • ipoteca mobiliara inregistrata la AEGRM asupra creantelor reprezentand venituri prezente si viitoare realizate de Consumator, rezultand din contracte de munca, de prestari servicii, de colaborare, de agent, de inchiriere si asimilate sau din raporturile de pensie.
 • ipoteca mobiliara de prim rang inregistrata la AEGRM avand ca obiect contul curent din care se face rambursarea creditului, deschis de Consumator la Raiffeisen Bank.

 

Costuri:

 

 1. Tipurile de rata a dobanzii disponibile

 

 

Moneda/Tip dobanda

Oferta clienti casa1, pentru achizitionarea unui imobil cu certificat energetic clasa A

Oferta clienti casa2

Oferta standard

 

Dobanda fixa

in primii 5 ani si variabila incepand cu anul 6 (Lei)

Rata dobanda fixa 5 ani

7.30%

7.50%

8.00%

Rata dobanda variabila (din anul 6)

5.45%

5.65%

6.15%

Formula de calcul rata dobanda variabila (din anul 6)

IRCC3 + 2.80%

IRCC3 + 3.00%

IRCC3+ 3.50%

DAE4

6.90%

7.11%

7.66%

 

Dobanda variabila (Lei)

Rata dobanda

5.45%

5.65%

6.15%

Formula de calcul rata dobanda

IRCC3 + 2.80%

IRCC3 + 3.00%

IRCC3 + 3.50%

DAE4

5.99%

6.20%

6.72%

 

1) Oferta se adreseaza clientilor care detin un cont curent la Raiffeisen Bank, in care isi incaseaza salariul/ pensia si achizitioneaza un imobil avand clasa de eficienta energetica A

2) Oferta se adreseaza clientilor care detin un cont curent la Raiffeisen Bank, in care isi incaseaza salariul/ pensia.

3)Indice de referinta trimestrial (IRCC) - calculat ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară pentru trimestrul 1 din 2022: 2,65% (valoare valabila la 01.07.2022).

4)DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 188.500, Lei acordat pe o perioada de 279 luni (23 de ani si 3 luni).

 1. Taxe si comisioane

Comision de analiza: 900 lei, finantat din credit.

Taxa evaluare garantii (nu este perceputa de banca): 90 EUR + TVA, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii (cost orientativ pe care il percep evaluatorii cu care colaboreaza banca).

 

In vederea acordarii creditului, este necesara o evaluare a bunului de catre un evaluator autorizat membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre evaluatorul ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. In calculul DAE a fost luat in calcul costul taxei de evaluare aferent unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator cu care Banca are o conventie de colaborare.

Consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin

15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul. Banca va comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard al raportului de evaluare.

DAE a fost luat in calcul costul taxei de evaluare aferent unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator cu care Banca are o conventie de colaborare.

Consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin

15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul. Banca va comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard al raportului de evaluare.

Asigurare imobil:

 

Este obligatorie incheierea unei asigurari a imobilului/imobilelor adus/e in garantie (atat polita de asigurare PAD, cat si o polita de asigurare facultativa). Raiffeisen Bank nu impune o anumita societate de asigurare. Politele de asigurare trebuie sa indeplineasca un set minim de conditii.

 

 • primele de asigurare imobil aferente politei de asigurare obligatorii impotriva dezastrelor PAD: 20 EUR suma platibila in LEI, la cursul BNR din ziua platii.
 • primele aferente politei de asigurare facultativa pentru asigurarea imobilului ce va fi ipotecat in favoarea bancii pentru cel putin urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul: 0,10%*valoarea imobilului propus ca si garantie conform raportului de evaluare /an (cost orientativ).

Aceste costuri nu sunt incluse in rata lunara de plata. In calculul DAE au fost luate in considerare  costurile asigurarii imobilului pentru riscurile enumerate, pentru situatia in care in care clientul opteaza sa  incheie  asigurarile imobilului cu partenerul  bancii in numele caruia si pentru care banca incheie polite de asigurare pentru imobilele cu care se garanteaza credite acordate de aceasta.

Taxe notariale:

Pentru formalitatile legate de obtinerea opiniei juridice notariale, achizitionarea imobilului, incheierea si inscrierea ipotecii/ipotecilor, Raiffeisen Bank nu impune clientilor sai colaborarea cu anumiti notari. In consecinta, pentru detalii cu privire la taxele notariale care trebuie platite in vederea achizitionarii imobilului dorit si inscrierii ipotecii/ipotecilor Consumatorul trebuie sa se adreseze biroului notarial cu care doreste sa colaboreze.

De asemenea, in vederea solutionarii dosarului de credit, este necesara o opinie juridica notariala din care sa rezulte ca imobilul poate fi ipotecat in favoarea banii. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre notarul public ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. Consumatorul are dreptul sa aleaga notarul public. Banca va comunica notarului public ales de consumator formatul standard al opiniei juridice notariale.

Comision pachet cont curent: 5 Lei/luna* numar de luni de creditare. Pe durata creditului, Imprumutatul trebuie sa detina un cont curent in moneda creditului, deschis la banca deoarece in acest cont se va acorda creditul si ulterior va fi utilizat pentru rambursarea ratelor lunare.

 

Exemplu de calcul reprezentativ in cazul creditelor cu dobanda variabila:

Credit in valoare de 188.500 Lei acordat pe o perioada de 279 luni (23 de ani si 3 luni), luand in calcul Rata de Dobanda variabila aferenta ofertei Clienti de Casa2 de 5,65%:

 

 

Modalitate de rambursare

 

 

Numar rate

Suma lunara / Prima suma lunara de plata

aferenta creditului

 

Suma totala de plata5

 

 

DAE4)

 

Rate egale

279

 

1.215,24 Lei

 

348.674,58 Lei

 

6,20%

Rate descrescatoare

279

 

1.563,15 Lei

 

322.375,83 Lei

 

6,26%

5) La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post-acordare (daca va fi cazul).

 

 

Exemplu de calcul reprezentativ in cazul creditelor cu dobanda fixa 5 ani si apoi variabila:

 

Credit in valoare de 188.500 Lei acordat pe o perioada de 279 luni (23 de ani si 3 luni), luand in calcul Rata de Dobanda variabila aferenta ofertei Clienti de Casa2, dobanda fixa 7 ani de 7,50% apoi variabila 5,65%:

Modalitate de rambursare

Numar rate

Suma lunara / Prima suma lunara de plata aferenta creditului

Suma totala de plata5

DAE4)

Rate egale

279

 

1.429,44 Lei

368.640,96 Lei

7,11%

Rate descrescatoare

 

279

 

1.853,75 Lei

337.968,46 Lei

7,29%

 

5)La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post-acordare (daca va fi cazul).

 

IMPORTANT

 1. Informatii despre dobanda:

 

 • Dobanda fixa ramane nemodificata pentru perioada mentionata (5 ani), indiferent de cresterea sau scaderea indicelui de dobanda IRCC.
 • Dobanda variabila: formula de calcul este compusa din Indice de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la finalul fiecarui trimestru calendaristic (denumit in continuare „Indice de referinta trimestrial”) + marja bancii; este influentata de evolutia Indicelui de referinta trimestrial din componenta formulei de calcul a acesteia. De exemplu, daca Indicele de referinta trimestrialdin formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o crestere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor creste, ca efect al cresterii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mari decat in perioada anterioara. In mod similar, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o scadere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor scadea, ca efect al scaderii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mici decat in perioada anterioara.

Indicele de referinta trimestrial, luat in considerare in cadrul formulei de mai sus este cel care se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a valorilor Indicelui de referinta zilnic determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de Banca pentru trimestrul urmator.Valoarea indicelui de referinta zilnic pentru creditele acordate in moneda nationala se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si reprezinta rata de dobanda calculata zilnic ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.

Data de actualizare a Indicelui de referinta trimestrial: indicele de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala, luat in calcul in cadrul formulei de mai sus se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic.

- Marja bancii este fixa pe toata durata derularii contractului.

 1. Informatii despre conditiile de rambursare anticipata

 

 • In orice moment Creditul poate fi rambursat partial sau integral in avans.
 • Consumatorul poate rambursa creditul in avans partial sau integral, daca depune la sediul uneia dintre unitatile teritoriale ale bancii o cerere de rambursare anticipata, in scris.
 • Banca nu percepe comision de rambursare anticipata. Se pot efectua rambursari partiale in avans in orice zi lucratoare, mai putin in ziua scadentei ratelor lunare.
 • La data rambursarii anticipate integrale, Consumatorul datoreaza si dobanzile acumulate de la data ultimei rate scadente pana la data efectuarii rambursarii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate.
 • Urmare a efectuarii unei rambursari anticipate partiale, Consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al Creditului. Astfel, Banca nu va percepe contravaloarea dobanzii si a costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractulu. Pentru creditele cu rambursarea in rate egale, in cazul unei rambursari partiale in avans cu diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale sau cu diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale, Banca acorda aceasta reducere astfel: cuantumul primei rate lunare scadenta dupa efectuarea rambursarii se va mentine nemodificat, dar valoarea ei va fi calculata astfel incat Consumatorul sa beneficieze si pentru aceasta rata lunara de o reducere corespunzatoare a costului creditului: din contravaloarea acestei rate se ramburseaza mai mult din soldul creditului si Banca va incasa o suma mai mica cu titlu de dobanda prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la noul sold al creditului. Consumatorul va rambursa lunar noile rate lunare conform graficului de rambursare, modificat.

In cazul rambursarii anticipate partiale, Consumatorul are dreptul sa aleaga intre:

  1. diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
  2. mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
  3. diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale.

 

Cost de lichidare (in cazul rambursarii anticipate totale sau partiale a creditului): 0% din valoarea principalului rambursat anticipat.

 

 1. Asigurarea imobilelor aduse in garantie

Consumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

 • Sa asigure pe toata durata finantarii (creditului) fiecare imobil ipotecat in favoarea bancii pentru garantarea creditului, pentru: incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul, prin incheierea unei polite de asigurare facultativa precum si impotriva dezastrelor naturale prin incheierea politei de asigurare obligatorie

a locuintei („asigurarea PAD”) conform reglementarilor legale in vigoare, si sa suporte cheltuielile ocazionate de aceastea; la reinnoirea politelor de asigurare, are obligatia sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile ce decurg din polita/politele de asigurare si sa prezinte dovada ca asiguratorul a luat cunostinta despre faptul ca drepturile ce decurg din politele de asigurare sunt cesionate in favoarea Bancii.

 • Sa incaseze in conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorata cu titlu de despagubire in cazul pierii sau deteriorarii imobilului/imobilelor adus in garantie, precum si sumele datorate in temeiul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingradiri ale dreptului de proprietate, intelege ca asupra acestor sume ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil si este de acord ca Banca sa utilizeze aceste sume in scopul stingerii creantelor garantate, chiar neajunse la termen.
 • Sa mentina pe toata perioada creditului un cont curent in moneda creditului din care se va rambursa creditul.
 • Sa faca dovada platii primelor de asigurare sau reinnoirii politelor de asigurare cel tarziu cu douazeci de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei pentru care prima de asigurare a fost platita si/sau politele au fost incheiate in situatia in care asigurarea si/sau plata primelor se face in alte conditii decat prin intermediul Bancii.

 

Nedepunerea de catre Consumator la banca a dovezii platii primei de asigurare si/sau a reinnoirii politei de asigurare in termenul prevazut in contractul de credit va fi interpretata de Banca drept neindeplinire a obligatiei de plata a primei de asigurare/reinnoire a politei de asigurare.

In caz de nerespectare de catre Consumator a obligatiei de asigurare a locuintei, Banca are dreptul sa procedeze la asigurarea locuintei.

In cazul in care pe parcursul derularii relatiei de creditare Consumatorul nu indeplineste aceste obligatii, Banca are dreptul sa reinnoiasca polita/politele de asigurare in numele si pe cheltuiala Consumatorului, procedand la incheierea politei/politelor de asigurare cu orice asigurator (inclusiv dintre cei pentru care Banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat), dupa notificarea Consumatorului in mod prealabil cu 15 zile datei incetarii politei/politelor initiale, in scris, pe hartie sau pe suport durabil. Notificarea va contine informatii referitoare la obligatie de reinnoire/prelungire a politei de asigurare, conditiile de politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de Banca in numele Consumatorului prin debitarea automata a contului indicat in documentatia contractuala.

 1. Avertizare privind posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de credit

In situatia in care Consumatorul se confrunta cu dificultati in efectuarea platilor recomandam sa contacteze imediat Raiffeisen Bank pentru a gasi impreuna posibilele soluții pentru remedierea situatiei. Raiffeisen Bank va raporta la Biroul de Credit intarzierile la achitarea sumelor lunare de plata.

 

Neachitarea de catre Consumator a sumelor datorate, la termenele, in conditiile si cuantumurile stabilite in contractul de credit si graficul de rambursare ce duce la inregistrarea de intarzieri la plata mai mari de 90 de zile consecutive, va putea determina declararea scadentei anticipate a creditului. Banca este indreptatita sa declare de indata scadenta anticipata a creditului, notificand aceasta Consumatorului in mod prealabil cu cel putin 30 de zile, in scris. Notificarea mentionata anterior va indica drepturile de care dispune Consumatorul.

Consumatorul poate opta, in mod prealabil declararii scadentei anticipate sau a declansarii procedurii de executare silita pentru vanzarea imobilului asupra caruia este constuita ipoteca imobiliara. Vanzarea este efectuata in mod direct de catre Consumator, in interiorul unui termen de 6 luni de la data exprimarii optiunii, in scris, la orice unitate teritoriala a Bancii. In acest caz, procedura de executare silita va fi initiata de Banca dupa expirarea termenului mentionat anterior, dobanza penalizatoare fiind calculata in continuare.

Executarea silita imobiliara va fi initiata de banca prin intermediul unui executor judecatoresc.

 

 1. Avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui credit:

Inainte de a contracta un credit, urmariti-va timp de cateva luni veniturile si cheltuielile si incercati sa determinati care ar fi suma maxima pe care va puteti permite sa o platiti in contul ratelor bancare aferente creditului respectiv (recomandam ca valoarea ratelor sa nu depaseasca 30% din valoarea veniturilor, mai ales daca va ganditi la un credit pe termen lung). Atunci cand stabiliti nivelul cheltuielilor, alocati o suma de bani si pentru situatiile neprevazute (probleme de sanatate, diverse reparatii, nunti si alte evenimente speciale). Deoarece durata creditului este de pana la 30 de ani, este indicat sa aveti in vedere ca pe parcursul acestei perioade de creditare veniturile proprii pot fluctua inclusiv in sens descrescator si astfel de fluctuatii pot conduce la afectarea posibilitatii de plata a ratelor lunare la credit!

 

 

 

Prima Casa 01.07.2022

Noua Ta Casa

Tip credit: Credit pentru cumparare de locuinte prin programul Guvernamental Noua Casa.
Valuta: Lei.
Valoare:
pana la maxim 66.500 EUR (in echivalent Lei la cursul BNR de la data semnarii antecontractului de vanzare-cumparare) pentru locuintele noi/consolidate si pentru cele vechi avand pretul de vanzare de maxim 70.000 EUR SAU minim 59.501 EUR si maxim 119.000 EUR (in echivalent Lei la cursul BNR de la data semnarii antecontractului de vanzare-cumparare) pentru locuintele noi/consolidate avand pretul de vanzare intre 70.001 EUR si 140.000 EUR.
Perioada: intre 3 si 30 de ani.
Valoare maxima finantata: 95% din valoarea imobilului achizitionat in cazul imobilelor cu pretul de vanzare maxim 70.000 Eur, atat pentru imobilele noi/consolidate cat si pentru cele vechi sau 85% din valoarea imobilului achizitionat cu pretul de vanzare intre 70.001-140.000 EUR, doar in cazul imobilelor noi/consolidate.
Garantii: Ipoteca legala constituita in favoarea statului roman si a bancii asupra imobilului achizitionat prin credit.
Constituirea unui depozit colateral corespunzator a 3 rate de dobanda.
Imobile finantate: se pot achizitiona locuinte finalizate, intabulate in Cartea Funciara.
Asigurari: este obligatorie doar incheierea unei asigurari de imobil.
                   
Moneda Lei  
Tip dobanda Variabila  
Formula de calcul rata dobanda IRCC1) +2%  
Valoare rata dobanda 4.65%  
Comision gestiune FNGCIMM Anual, 0,30%, calculat la soldul finantarii garantate de catre Stat (% din soldul creditului).  
Procent garantare de catre Stat 50% - pentru imobilele cu pret maxim 70.000 Eur, atat pentru imobilele noi cat si pentru cele vechi 60% - pentru imobilele cu pret intre 70.001-140.000 Eur, doar in cazul imobilelor noi/consolidate.  
Taxa evaluare imobil 107,10 EUR, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii.  
Comision cont curent 5 lei/luna  
Cost cu asigurare imobil PAD 20 EUR, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii + cota prima asigurare imobil  
DAE2) 5.87% 5.91%  
1) IRCC - Indice de referinta trimestrial (denumit in continuare „Indice de referinta pentru creditele acordate consumatorilor”).
IRCC - calculat ca medie aritmetică a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară la finalul trimestrului 1 din 2022: 2,65%.
2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 135.000 lei acordat pe o perioada de 30 de ani (360 luni)
Exemplu de calcul
Noua Ta Casa - credit in valoare de 135.000 lei, acordat pe termen de 30 ani, cu rata dobanzii 4,65% (variabila), comision anual gestiune FNGCIMM 0,30%, taxa evaluare garantii 107,10 Euro. Suma lunara de plata (lei) Valoare totala platibila (lei) DAE
Achizitie locuinta pret maxim 70.000 EUR, atat pentru imobilele noi/consolidate cat si pentru cele vechi 701,11 280.750,19 5.87%
Achizitie locuinta cu pret intre 70.001-140.000 EUR, doar in cazul imobilelor noi/consolidate. 701,11 281.514.39 5.91%

 

Dobanzi aniversare credite PF optiuni 10.08.2022

Dobanzi aniversare credite PF optiuni

10.08.2022

Nivelul dobanzilor aniversare pentru creditele Casa Ta/Flexiplus/Flexiplus Integral acordate cu optiuni de dobanda sunt expuse in tabelul de mai jos.

Va reamintim ca in fiecare an, la aniversarea creditului aveti posibilitatea de a opta intre rata de dobanda variabila, rata de dobanda fixa 1 an si rata de dobanda fixa 3 ani.

 

 

Creditul de achizitie/construire locuinta Casa Ta

Moneda

Dobanda in primul an de creditare (2008)

Optiuni dobanzi aniversare

Dobanda variabila

Dob. fixa 1 an

Dob. fixa 3 ani

EUR

5,90%/ 6,90% fixa 1 an sau 7,10% variabila

5.399% (EURIBOR 6M + 5,15%)

8,00%

9,50%

8,40% fixa 1 an sau 8,60% variabila

7,899% (EURIBOR 6M + 7,65%)

8,00%

9,50%

CHF

4,60% fixa 1 an sau 5,40% variabila

4,7315% (LIBOR 6M + 5,36%)

9,00%

10,50%

5,90%/ 6,90% / 8,40% fixa 1 an sau 7,10%/8,60% variabila

6.0315% (LIBOR 6M + 6,66%)

9,00%

10,50%

RON

9,10% fixa 1 an sau 9,90% variabila

9.26% (ROBOR 6M + 2,97%)

7,50%

7,50%

13,30% fixa 1 an sau 14,30% variabila cu aniversarea in perioada mai - iulie 2022

9.29% (ROBOR 6M + 3,00%)

7,50%

7,50%

13,30%/14,30% fixa 1 an sau 14,30%/15,30% variabila cu aniversarea in perioada august 2022 - ianuarie 2023

10.79% (ROBOR 6M + 4,50%)

7,50%

7,50%

 

Flexi Plus/Flexi Integral

Moneda

Dobanda in primul an de creditare (2008)

Optiuni dobanzi aniversare

Dobanda variabila

Dob. fixa 1 an

Dob. fixa 3 ani

EUR

6,70%/7,90% fixa 1 an sau 8,10% variabila

6.199% (EURIBOR 6M + 5,95%)

9,00%

10,50%

9,40% fixa 1 an sau 9,60% variabila

8,899% (EURIBOR 6M + 8,65%)

9,00%

10,50%

CHF

5,50% fixa 1 an sau 6,40% variabila

5.6315% (LIBOR 6M + 6,26%)

9,50%

11,00%

6,70%/7,90%/9,40% fixa 1 an sau 8,10%/9,60% variabila

7.0315% (LIBOR 6M + 7,66%)

9,50%

11,00%

RON

9,60% fixa 1 an sau 10,90% variabila

9.76% (ROBOR 6M + 3,47%)

7,50%

7,50%

14,30% fixa 1 an sau 15,30% variabila cu aniversarea in mai - iulie 2022

10.29% (ROBOR 6M + 4,00%)

7,50%

7,50%

14,30%/15,30% fixa 1 an sau 15,30%/16,30% variabila cu aniversarea in august 2022 - ianuarie 2023

11.79% (ROBOR 6M + 5,50%)

7,50%

7,50%

           

EURIBOR 6M = 0,249%, calculat la data de 30.06.2022, ca valoarea din data de 20 iunie 2022.

LIBOR CHF 6M * = -0.6285%, calculat la data de 30.06.2022, ca valoarea din data de 20 iunie 2022.

ROBOR 6M = 6.29% calculat la data de 30.06.2022, ca medie a ultimelor 30 de zile calendaristice.

 

* LIBOR CHF 6M a fost inlocuit de SARON 3M + spread 0.0741%


.

Overdraft 01.07.2022

OVERDRAFT

Tip credit: Facilitate de descoperit de cont
Valuta: Lei
Valoare: echivalentul a pana la 6 salarii/pensii nete
Conditie contractare: incasarea salariului sau pensiei in cont curent Raiffeisen Bank
Beneficii:                    
  - ai la dispozitie o suma suplimentara de bani fata de salariul sau pensia incasata in contul curent
  - dobanda se aplica numai pentru sumele utilizate
  - nu exista taxe si comisioane in caz de neutilizare limita
  - in cazul cresterii venitului, poti beneficia de majorarea sumei acordate
   
Modul de calcul al ratelor dobanzii:
Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor acordate in moneda nationala calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare din trimestrul 1 2022 (IRCC) + Marja Bancii
Indicele de referinta trimestrial denumit IRCC se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic.
Dobanzi si DAE:
Moneda Lei
Tipul dobanzii Variabila (Indicele de referinta trimestrial IRCC+ Marja Bancii)
Rata dobanzii 12.64%
Marja Bancii 9.99%
DAE (2) 19.35%
(1) Indicele de referinta trimestrial denumit IRCC - la 01.07.2022 determinat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare din trimestrul 1 2022 - 2.65%
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare o facilitate de 5.367 lei acordata pe o perioada de 3 luni si utilizata in totalitate pe intreaga perioada, prin retragere integrala a facilitatii prin intermediul ATM-ului. La finalul perioadei facilitatea va fi returnata in totalitate. In calculul DAE a fost inclus costul lunar aferent pachetului de cont curent standard cu facilitate atasata.
Lista complata a taxelor si comisioanelor aferente tuturor tipurilor de cont curent din oferta bancii se regaseste in documentul "Taxe si comisioane Standard - Persoane Fizice", afisat in agentiile Raiffeisen Bank.

 

 

Dobanzi practicate la creditele retrase 01.07.2022

DOBANZI PRACTICATE PENTRU CREDITELE CARE NU SE MAI REGASESC IN OFERTA BANCII

Denumire produs Rata dobanzii
Facilitatea de descoperit de cont (Overdraft Standard) - acordat pana la data de 30.06.2010, inclusiv 16.28%
Facilitatea de descoperit de cont (Overdraft Standard) - acordata in perioada 01.07.2010 - 06.03.2017, inclusiv 16.14%
Facilitatea de descoperit de cont (Overdraft Standard) - acordata in perioada 07.03.2017 -01.05.2019, inclusiv 16.27%
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu comision anual si rata de dobanda variabila, fara garant LEI: Robor 6 luni* + marja EUR: Euribor 6 luni* + marja
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu comision anual si rata de dobanda variabila, cu garant
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu comision anual si rata de dobanda variabila, sume peste 2.000 EUR(echiv. LEI) si peste 6 ani / sume peste 2.000 EUR(echiv. LEI) si sub 6 ani / sume sub 2.000 EUR(echiv LEI) - oferite intre 23.04.2007 si 14.05.2008
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu rata de dobanda variabila, sume peste 7.000 EUR(echiv. LEI)/ sume intre 3.000,01 EUR/(echiv. LEI) si 7.000 EUR(echiv. Lei) / sume mai mici sau egale cu 3.000 EUR (echiv. lei) oferite in perioada 15.05.2008-29.06.2014 LEI: Robor 6 luni* + marja EUR: Euribor 6 luni* + marja
                   
Valorice indicilor de dobanda variabila la data de 30.06.2022 in functie de care se calculeaza dobanda creditelor cu rata de dobanda variabila:
Euribor 6 luni - calculat ca media ultimelor 30 de zile calendaristice anterioare datei de resetare 0.148%
Euribor 6 luni - valoarea indicelui de la data de 20 a lunii iunie / decembrie 0.249%
Robor 6 luni - calculat ca medie a ultimelor 30 de zile calendaristice anterioare datei de resetare 6.29%
Robor 6 luni - calculat ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii in care se face resetarea 6.41%
SARON* 6 luni (CHF)+spread - valoarea indicelui ca media ultimelor 30 zile calendaristice anterioare datei de resetare -0.6118%
SARON* 6 luni (CHF)+spread - valoarea indicelui de la data de 20 a lunii iunie / decembrie -0.6285%
Libor 6 luni (USD) - valoarea indicelui de la data de 20 a lunii iunie / decembrie 2.7475%
* inlocuieste LIBOR CHF x luni
Valorile indicilor de dobanda valabila la 30.06.2022 in functie de care se calculeaza dobanda creditelor cu rata de dobanda variabila:
EURIBOR 3 luni (calculat ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii in care se face resetarea) -0.211%
ROBOR 3 luni (calculat ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii in care se face resetarea) 6.28%
ROBOR 3 luni (calculat ca media ultimelor 30 de zile calendaristice) 6.29%
Valoarea indicelui de referinta valabila la 01.07.2022 in functie de care se calculeaza dobanda creditelor cu rata de dobanda variabila:
IRCC- Indice de referinta pentru creditele consumatorilor acordate in moneda nationala calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare din trimestrul 1 2022 (denumit in continuare „Indice de referinta trimestrial”) 2.65%

 

Flexicredit 27.06.2022

Flexicredit si Flexicredit cu asigurare

Flexicredit
Tip credit: Credit pentru nevoi personale nenominalizate
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei) - 20.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima: 5 ani.
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/
tip dobanda
Suma credit (echivalent Euro)* Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE1)    
Flexicredit Lei
Fixa
<= 10.000EUR 14.00% - 200 lei 5 lei 15.36%    
> 10.000 EUR 12.25% - 200 lei 5 lei 13.17%    
Comision de plata anticipata 0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
*Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(1) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 50.000 Lei, la care se adauga comisionul de analiza dosar 200 Lei, valoare totala finantata 50.200 Lei acordat pe o perioada de 5 ani, cu rata dobanzii 11,25% (fixa), comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
1.102, 74 66.164,33 Lei 12.26%
Flexicredit cu asigurare
Tip credit: Credit pentru nevoi personale nenominalizate
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei) - 20.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima: 5 ani.
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/
tip dobanda
Suma credit (echivalent Euro)* Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE1)    
Flexicredit Lei
Fixa
<= 10.000EUR 12,00% - 200 lei 5 lei 16.76%    
> 10.000 EUR 10,25% - 200 lei 5 lei 14.47%    
Comision de plata anticipata 0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
*Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(1) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani) precum si costul asigurarii de viata, finantate de banca, prima unica calculata astfel : valoarea creditului x 0.115% x perioada de creditare.
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa cu asigurare
Flexicredit - credit in valoare de 50.000 Lei, la care se adauga comisionul de analiza dosar 200 Lei , valoare total finantata 50.200 Lei acordat pe o perioada de 5 ani, cu rata dobanzii 9,25% (fixa), comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE**
1.053,17 Lei 63.190, 25 13.52%
**DAE (Dobanda Anuala Efectiva) cuprinde si costul asigurarii de viata, finantate de banca, prima unica calculata astfel : valoarea creditului x 0.115% x perioada de creditare.

 

Flexicredit Refinantare 27.06.2022

Flexicredit Refinantare si Flexicredit Refinantare cu asigurare

Flexicredit cu refinantare
Tip credit: Credit pentru refinantare fara ipoteca
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei) - 20.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima: 10 ani pentru creditele refinantate acordate inainte de data de 08.07.2020;
5 ani pentru creditele refinantate acordate dupa data de 08.07.2020
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
  - posibilitatea obtinerii unei sume suplimentare fata de suma refinantata si pentru creditele refinantate acordate dupa data de 08.07.2020, pe max.5 ani
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
  Moneda Tip dobanda Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE1)    
Flexicredit refinantare Lei Fixa 12,25% - 200 lei 5 lei 13.11%    
   
Comision de plata anticipata Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
(1) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (10 ani).
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit refinantare in valoare de 50.000 Lei, la care se adauga comisionul de analiza dosar 200 Lei, valoare totala finantata 50.200 Lei acordat pe termen de 10 ani, cu rata dobanzii 11.25% (fixa), comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
703,63 84.435,37 12.15%
Flexicredit cu refinantare cu asigurare de viata
Tip credit: Credit pentru refinantare fara ipoteca
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei) - 20.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima: 10 ani pentru creditele refinantate acordate inainte de data de 08.07.2020;
5 ani pentru creditele refinantate acordate dupa data de 08.07.2020
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
  - posibilitatea obtinerii unei sume suplimentare fata de suma refinantata si pentru creditele refinantate acordate dupa data de 08.07.2020, pe max.5 ani
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.
                     
Costuri credit:
  Moneda Tip dobanda Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE1)    
Flexicredit refinantare si asigurare de viata Lei Fixa 10,25% - 200 lei 5 lei 15.05%    
 
Comision de plata anticipata Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
(1) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (10 ani) si costul asigurarii de viata, finantate de banca, prima unica, calculata astfel : valoarea creditului x 0.115% x perioada de creditare..
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit refinantare in valoare de 50.000 Le, la care se adauga comisionul de analiza dosar 200 Lei, valoare totala finantata 50.200 Lei acordat pe termen de 10 ani, cu rata dobanzii 9,25% (fixa), comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE**
647,72 77.726,91 14.01%
**DAE (Dobanda Anuala Efectiva) cuprinde si costul asigurarii de viata, finantate de banca, prima unica, calculata astfel : valoarea creditului x 0.115% x perioada de creditare.

 

Flexicredit Refinantare Externa 23.06.2020

Flexicredit Refinantare externa
Tip credit: Credit pentru nevoi personale nenominalizate si/sau refinantare      
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei)  - 20.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima: 5 ani. 
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/ tip dobanda Suma credit (echivalent Euro)** Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE2)    
Flexicredit/Flexicredit refinantare credite Lei Fixa <= 7000EUR 10.75% - 200 lei 5 lei 11.91%    
> 7000 EUR 9.00% - 200 lei 5 lei 9.59%    
Comision de plata anticipata  Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Comision unic post-acordare (3) 20 Euro/serviciu    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa:1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii care isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
**Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
(3) Comisionul se percepe in Euro sau echivalent Lei pe parcursul derularii contractului, pentru orice serviciu prestat de Banca la cererea Imprumutatului in legatura cu contractul de credit si cu garantiile (cu exceptia eliberarii adresei de lichidare credit sau pentru schimbarea datei de scadenta a ratelor).
 
                     
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 35.000 Lei (valoarea include si comisionul de analiza dosar 200 Lei), acordat pe termen de 5 ani, cu rata dobanzii 8,00% (fixa), comision analiza dosar 200 Lei, comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
714.67 lei 42,880 8.88%

Flexicredit RefinantareExterna OfRegionala 23.06.2020

Flexicredit Refinantare externa oferta regionala
Tip credit: Credit pentru nevoi personale nenominalizate si/sau refinantare      
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei)  - 20.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima: 5 ani. 
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/ tip dobanda Suma credit (echivalent Euro)** Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE2)    
Flexicredit/Flexicredit refinantare credite Lei Fixa <= 7000EUR 10.75% - 200 lei 5 lei 11.91%    
> 7000 EUR 9.00% - 200 lei 5 lei 9.59%    
Comision de plata anticipata  Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Comision unic post-acordare (3) 20 Euro/serviciu    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa:1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii care isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
**Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
(3) Comisionul se percepe in Euro sau echivalent Lei pe parcursul derularii contractului, pentru orice serviciu prestat de Banca la cererea Imprumutatului in legatura cu contractul de credit si cu garantiile (cu exceptia eliberarii adresei de lichidare credit sau pentru schimbarea datei de scadenta a ratelor).
 
                     
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 35.000 Lei (valoare include si comisionul de analiza dosar 200 Lei), acordat pe termen de 5 ani, cu rata dobanzii 8,00% (fixa), comision analiza dosar 200 Lei, comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
714.67 lei 42,880 8.88%

Carduri de Credit 11.05.2022

Carduri de Credit
Tip credit: Card de credit  
Valuta: Lei  
Limita maxima: eMAG Standard Gold World MasterCard  
30.000 Lei 70.000 Lei 120.000 Lei  
Beneficii: • Rate fara dobanda la cumparaturi  
• 0% dobanda pana la 56 de zile  
• gratuit, pana la 4 carduri suplimentare  
                 
Valoarea ratei dobanzii curente este fixa pentru toate tipurile de card de credit:  
26% - fixa pe toata durata derularii contractului pentru cardurile Raiffeisen Bank Standard, Raiffeisen Bank –eMAG si Raifeisen Bank Gold 22% -fixa pe toata durata derularii contractului pentru cardurile Raiffeisen Bank World MasterCard si Raiffeisen Bank World Elite MasterCard.
                 
Dobanzi si DAE:  
Tip card eMAG Standard Gold World MasterCard  
Moneda Lei  
Tip dobanda Fixa Fixa Fixa   Fixa    
Rata dobanda 26% 26% 22%  
DAE(2) 33,37% 32,40% 37,88% 51,85%  
Taxa de administrare cont 60 Lei 40 Lei 150 Lei 500 Lei  
Taxa de emitere/reemitere/reinnoire card   25 25 25   25    
                 
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare: o facilitate de credit de 5.367 lei acordata pe card de credit, utilizata imediat in totalitate pentru plati la comercianti; suma lunara de plata (rata lunara) include integral rambursarea creditului si a costurilor aferente utilizarii acestuia; sumele folosite sunt rambursate in rate lunare egale in 12 luni; rata anuala a dobanzii aferente creditului si celelalte costuri vor ramane fixe pe perioada de 12 luni.
Lista completa a taxelor si comisioanelor aferente cardurilor de cumparaturi este afisata in agentiile Raiffeisen Bank si pe site-ul bancii.

Sesizari si petitii piata de capital

Informatii privind rezolvarea sesizarilor primite de Raiffeisen Bank

Pentru depunerea unei sesizari, ne puteti contacta in urmatoarele modalitati:
 
 Call Center:
*2000 (nr. de telefon)
Operatorii nostri sunt la dispozitia dumneavoastra, de luni pana vineri, 8:00 - 22:00, si sambata, 9:00 - 17:30.
 
 E-mail:
Aveti posibilitatea de a ne scrie la adresa centrala@raiffeisen.ro
 
Formular site:Aveti posibilitatea de a ne scrie pe site-ul bancii www.raiffeisen.ro la urmatoarele adrese:
PF: https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/in-sprijinul-tau/opinia-ta-conteaza/
PJ: https://www.raiffeisen.ro/imm/in-sprijinul-tau/opinia-ta-conteaza/
 
 Raiffeisen Online:
Prin intermediul serviciului de internet banking - Raiffeisen Online, ne puteti transmite mesaje securizate.
 
 Agentii:
Va asteptam in cea mai apropiata agentie pentru a gasi impreuna solutii, de multe ori, pe loc.
 
 Posta:
Ne puteti detalia situatia intampinata intr-o scrisoare expediata la adresa: Raiffeisen Bank SA, Directia Dezvoltare Vanzari si Service, Adresa: Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, cod postal 014476, Bucuresti.
In acest caz, va rugam sa tineti cont ca timpul de raspuns se va prelungi cu timpul aferent parcursului postal.
 
Pentru a rezolva sesizarea pe care ne-o adresati, va rugam sa ne puneti la dispozitie:
descrierea aspectelor pe care doriti sa le semnalati;
numele / denumirea, CNP-ul / CUI-ul, numarul de telefon, adresa de e-mail si adresa de corespondenta;
orice documente sau alte informatii relevante;
ce anume ati dori sa facem pentru a ne imbunatati serviciile pe care vi le oferim. 
Pentru asigurarea unei comunicari transparente:
Veti primi prin SMS un numar de inregistrare pentru sesizarea dumneavoastra (pe numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele bancii), ca sa aveti acces rapid la stadiul sau parcursul acesteia atunci cand doriti sa ne contactati. Pentru informatii referitoare la stadiul unei sesizari, ne puteti contacta la numarul de telefon *2000 (Call Center) sau in unitatile Raiffeisen Bank.
 
Referitor la timpul de raspuns
Cu toate ca intentia noastra este sa va raspundem cat mai repede posibil, sunt aspecte (de exemplu corespondenta cu partenerii bancii, obtinerea unor documente arhivate, investigatii/ operatiuni complexe etc.) care  pot prelungi timpul necesar pentru verificari si remediere. Daca analiza reclamatiei va dura mai mult de 30 de zile din momentul in care ne contactati, va vom informa cu privire la acest aspect. Chiar si in aceste situatii atipice, vom depune eforturi pentru a va raspunde in maxim 45 de zile.
 
Modalitatea de transmitere a raspunsului:
Dupa finalizarea analizei aspectelor sesizate, va vom prezenta concluziile noastre finale cu clarificari privind situatia semnalata si eventualele demersuri pentru remediere. Raspunsul va fi exprimat intr-un limbaj simplu si usor de inteles.
Raspunsul va va fi transmis prin modalitatea de expediere pentru care ati optat, daca mesajul poate fi oferit, conform cerintelor autoritatilor cu atributii de control, integral si cu claritate in modalitatea respectiva.
Atunci cand concluzia finala nu raspunde pe deplin solicitarii dumneavoastra, raspunsul va va fi oferit in scris sau prin apel inregistrat. In cadrul acestui raspuns se furnizeaza explicatii complete privind pozitia bancii si referiri la optiunea dumneavoastra de a va adresa autoritatilor competente sau altor autoritati abilitate de lege.
 
Dreptul dumneavoastra de a solicita clarificari:
Daca nu sunteti multumit de solutia oferita pentru sesizarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a escalada situatia catre institutiile cu atributii de mediere si control privind activitatea financiar bancara, respectiv:
Centrul de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul bancar (CSALB) – Bucuresti, Str Sevastopol 24, et 2, sector 1, www.csalb.ro, tel: 021.9414, e-mail: office@csalb.ro
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, www.anpc.ro, tel: 021.9551, e-mail: office@anpc.ro
Banca Nationala a Romaniei (BNR) – Bucuresti, Strada Lipscani nr. 25, sector 3, cod postal 030031, www.bnro.ro, tel: 021 313 04 10, e-mail: info@bnro.ro
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, www.dataprotection.ro, tel: 0318.059.211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
 

Depozite standard corporatii 02.06.2022

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE IN LEI - CLIENTI CORPORATII

     
Depozite standard corporatii * in RON - CORPORATII    
  valabile incepand cu data de 02.06.2022  
     
Depozite cu scadenta unica , avand rata anuala fixa de dobanda si cu
virarea automata a soldului si a dobanzii in cont curent la scadenta
Termen de depunere Rata anuala de dobanda(%)
1 saptamana 3.00%
2 saptamani 3.25%
3 saptamani 3.50%
1 luna 3.75%
3 luni 4.00%
6 luni 4.25%
12 luni 4.30%
     
*Depozite la termen standard disponibile doar prin canalul de deschidere Raiffeisen Online Plus    
     
Limita minima de constituire depozite: 5000 RON    
Nu sunt permise depuneri ulterioare sau retrageri partiale in/din contul de depozit.    
In cazul lichidarii depozitului inainte de expirarea termenului pentru care a fost constituit,
se va acorda pentru intreaga perioada de la data constituirii, dobânda la vedere pentru contul curent practicata de banca la momentul lichidarii
   

CGB PJ 17.01.2022

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare
Persoane Juridice si entitati fara personalitate juridica
Editia 17.01.2022


CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR BANCARE 
PENTRU PERSOANE JURIDICE SI ENTITATI FARA PERSONALITATE JURIDICA
 
Cuprinde capitolele: 1.Introducere; 2.Principii generale; 3.Conditii generale aplicabile conturilor; 4.Dispozitii privind operatiunile de plata; 5.Dispozitii privind utilizarea Cardului Comercial si Serviciul 3DSecure; 6.Dispozitii privind instrumentele de plata de debit; 7.Acordarea de credite; 8.Termeni si conditii pentru Serviciul Debitare Directa; 9.Dispozitii finale; 10.Declaratiile Clientului 
 

1. INTRODUCERE 

1.1. Prevederi Introductive 
1.1.1. Prezentele Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare (denumite in continuare“CGB”) stabilesc cadrul juridic general in care se va desfasura relatia de afaceri dintre Raiffeisen Bank SA (denumita in continuare “Banca”) si fiecare dintre Clientii sai, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica. 
1.1.2. Raporturile juridice dintre Banca si Client vor fi guvernate de prezentele CGB, care impreuna cu dispozitiile prevazute in fiecare dintre Contractele specifice aferente fiecarui tip de produs sau serviciu bancar încheiate între Banca si Client, vor reprezenta legea partilor. Prezentele CGB completeaza Contractele specifice produselor/serviciilor bancare. 
1.1.3. In masura in care ramân aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Banca si Client li se vor aplica actele normative in vigoare, reglementarile Bancii Nationale a României, normele Bancii, precum si uzantele si practicile bancare interne si internationale. 
1.1.4. Banca intra in raporturi contractuale doar cu persoanele care accepta prezentele CGB. Prin semnarea unui Contract specific, indiferent de tipul acestuia si de serviciul sau produsul bancar oferit de catre Banca, Clientul accepta ca, in respectivele raporturi contractuale cu Banca, va respecta CGB in vigoare in fiecare moment. 
1.1.5. Clientul este obligat sa notifice Bancii în scris si fara întârziere, orice modificare aparuta în legatura cu datele sale de identificare si/sau ale Reprezentantilor sai legali si/sau ale persoanelor care pot opera in Conturile Clientului mentionate in sectiunea 3.2, precum si orice informatie ce poate fi relevanta în relatia de afaceri sa cu Banca, orice astfel de modificare/informatie fiind opozabila Bancii doar de la data primirii notificarii de catre Banca. 
 
1.2. Conflicte 
1.2.1. In caz de conflict intre prevederile exprese din orice Contract specific incheiat intre Client si Banca si cele cuprinse in prezentele CGB, vor prevala reglementarile din Contractul specific. 
1.2.2. In situatia in care Clientul accepta atât versiunea in limba româna cât si versiunea in limba engleza a CGB, in cazul oricarui conflict sau neconcordante intre acestea , versiunea in limba româna va prevala. 
 
1.3. Interpretare 
1.3.1. Orice referire facuta la Banca in cuprinsul CGB va fi inteleasa ca incluzând si oricare dintre unitatile sale teritoriale (punct de lucru, reprezentanta, agentie, sucursala, etc). 
1.3.2. Orice referire facuta in cuprinsul CGB la Clientul - persoana juridica/entitate fara personalitate juridica - va fi inteleasa ca incluzând si oricare dintre unitatile sale teritoriale (cum ar fi punct de lucru, agentie, sucursala, reprezentanta) care are deschis un cont la Banca sau beneficiaza de un serviciu/ produs al Bancii. 
1.3.3. Orice referire facuta la Client in cuprinsul CGB include si categoria de Codebitor si/sau Garant, precum si orice alte categorii de parteneri contractuali ai Bancii, care pot avea denumiri specifice, daca este cazul conform Contractelor specifice. 
1.3.4. Orice referire facuta la Clientul – persoana juridica/entitate fara personalitate juridica in cuprinsul CGB va fi considerata a fi facuta si la oricare din succesorii si/sau cesionarii acestuia, cu exceptia oricarei terte persoane care, fara acordul expres al Bancii, a fost substituita Clientului sau a dobândit de la Client, prin orice modalitate permisa de lege, in tot sau in parte, drepturi sau obligatii rezultând din Contractele specifice (inclusiv din Contractele de facilitate/Documentele de finantare). 
1.3.5. Referirea facuta la Imprumutat in Contractele specifice de credit se va considera facuta la Client, asa cum este acesta definit in prezentele CGB. 
1.3.6. Oriunde in cuprinsul CGB si al fiecarui Contract specific pluralul va include singularul si invers, daca din context nu rezulta altfel. 
1.3.7. Referirea la “efecte negative semnificative” sau “afectare semnificativa” va fi interpretata ca reflectând Opinia calificata a Bancii. 
1.3.8. Referirea facuta la CGB, la orice Contract specific sau la orice prevedere legala va include orice modificare, reiterare sau repunere in aplicarea acestora, precum si CGB, Contractul specific sau actul normativ care il va inlocui . 
1.3.9. Titlurile din CGB si din orice Contract specific au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu afecteaza interpretarea prevederilor respectivelor documente contractuale. 
 
1.4. Clauze independente 
In cazul in care orice prevedere din CGB si din oricare dintre Contractele specifice incheiate intre Banca si Client, este sau devine la un moment dat nula, invalida sau neexecutabila conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea unei asemenea prevederi in limita admisa de lege, precum si a celorlalte prevederi ale CGB, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificari care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut in vedere la data incheierii CGB sau a Contractului specific. 
 
1.5. Definitii. 
Termenii si expresiile scrise cu majuscule in prezentele CGB si/sau in Contractele specifice au urmatoarele semnificatii: 
ATM (Automated Teller Machine)/MFM (Multi-Functional Machine)  – terminale electronice ale Bancii sau ale altor prestatori de servicii de plati care permit Clientilor, care detin un Card, sa efectueze tranzactii sau alte operatiuni bancare (cum ar fi spre exemplu retrageri de numerar, interogare sold, depunere de numerar (doar la MFM), plata facturilor etc.);
- Autentificare stricta a Clientului - autentificare care se bazează pe utilizarea a două sau mai multe elemente incluse în categoria cunoștințelor deținute (ceva ce doar Utilizatorul instrumentului de plata desemnat de Client cunoaște, spre exemplu PIN, parola), posesiei (ceva ce doar respectivul Utilizator posedă, spre exemplu cardul) și inerenței (ceva ce reprezintă Utilizatorul, spre exemplu amprenta digitala, recunoastere faciala) care sunt independente (compromiterea unui element nu conduce la compromiterea fiabilității celorlalte elemente) și concepute astfel încât să protejeze confidențialitatea datelor de autentificare. 
- “Autoritati cu atributii de emitere si administrare Sanctiuni Internationale” = va insemna oricare dintre: 
a) Organizatia Natiunilor Unite (ONU); 
b) Uniunea Europeana (UE); 
c) Guvernul Statelor Unite ale Americii; 
d) Congresul Statelor Unite ale Americii; 
e) Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din Elvetia 
f)Orice Stat Membru al Uniunii Europene, incluzand, in orice situatie, fara nicio limitare, Republica Austria; 
g) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord 
h) institutiile si agentiile guvernamentale respectiv ale oricaruia dintre cele de mai sus, inclusive dar fara a se limita la Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (Office of Foreign Assets Control - OFAC), Secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Trezoreria Majestatii Sale, Departamentul pentru Strategia de Afaceri, Energie si Industriala sau orice (alta) institutie guvernamentala sau autoritate de reglementare sau agentie relevanta care administreaza sanctiuni economice sau financiare (fiecare autoritate dupa cum este modificata, completata sau inlocuita periodic). 
- Banca - Raiffeisen Bank S.A, in calitate de institutie de credit, Prestator de servicii de plata si/sau furnizor al oricarui alt serviciu sau produs bancar, in conformitate cu obiectul de activitate autorizat in conditiile legii. 
- Card comercial (Card) - instrument de plata emis de Banca la cererea Clientului (Posesorul de card) in scopul efectuarii Operatiunilor de plata considerate cheltuielil profesionale, prin care Clientul are acces prin intermediul Utilizatorilor de card la disponibilitatile banesti proprii din Contul curent si/sau la o linie de credit atasata Contului curent sau inregistrata in Contul de credit card, aprobata de Banca in limita unui plafon prestabilit si in conditiile normelor proprii de creditare in vigoare. Cardul se emite sub Marca de plata aleasa de Client dintre acelea aflate in oferta Bancii la data solicitarii. Marca de plata indica Schema de plata cu cardul in care se executa Tranzactiile prin card. 
- Card de debit - Cardul comercial care da acces la Contul curent al Clientului Posesor de card. 
- Card de credit - Cardul comercial care da acces la o linie de credit inregistrata in Contul de credit card, acordata Clientului Posesor de card de catre Banca in conditiile Contractului specific. 
- Client - persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica, rezidenta sau nerezidenta in Romania, care deschide o relatie de afaceri cu Banca, ce include, fara a se limita la, deschiderea si operarea Conturilor si/sau prestarea/ furnizarea de catre Banca a serviciilor/ produselor bancare aflate in oferta sa; entitati fara personalitate juridica sunt unitatile teritoriale/ sediile secundare fara personalitate juridica ale persoanelor juridice, persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice (persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, etc), formele de exercitare a profesiei in cadrul ordinelor profesionale, alte forme de asociere sau alte entitati reglementate de lege. 
- Client platitor - Clientul care da un Ordin de plata. 
- Client beneficiar - Clientul care beneficiaza de fondurile ce fac obiectul unei Operatiuni de plata. 
- Codebitor = persoana care se obliga in mod solidar si indivizibil alaturi de Client la plata integrala a oricarei Sume Datorate de Client Bancii in baza unui Document de Finantare. 
- Cod IBAN = numar de cont standardizat la nivel international format din litere si cifre, furnizat de institutia de plata titularuului Contul si care trebuie indicat in Ordinul de plata pentru identificarea platitorului, respectiv a beneficiarului platii. 
- Cod de identificare interna/”cheie CIF”/cod client - cod unic alocat de catre Banca persoanelor inregistrate in baza sa de date necesar pentru identificarea unica a persoanelor aflate in relatie cu Banca; 
- Contract specific = contractul care reglementeaza furnizarea oricarui produs /prestarea oricarui serviciu, oferit Clientului de catre Banca, in limita obiectului de activitate autorizat, precum si orice alte raporturi juridice accesorii sau in legatura cu produsul/serviciul oferit. Alcatuiesc Contractul specific documentele cu continut standard si/sau negociat, care reflecta intelegerea dintre Banca si Client, precum, dar fara a se limita la, cereri aprobate de Banca, oferte acceptate de Client, Contracte de facilitate, Angajamente, Documente de Finantare, Documente de Garantie, conventii, comunicari /Notificari, Formulare si/sau orice alte documente in legatura cu Contractul specific, acceptate de Banca. Contractul specific si/sau documentele in legatura cu acesta, pot fi si/sau in format electronic ori intr-un alt format, cu respectarea conditiilor legii, doar atunci cand Banca ofera/ accepta aceasta posibilitate. 
- Consimtamantul Clientului pentru incheierea unui Contract specific se va putea exprima, dupa caz: 
•    prin semnatura olografa/Semnatura electronica calificata, in conditiile legii; 
•    telefonic in cadrul apelurilor inregistrate, efectuate prin Serviciul Call Center sau in alta modalitate agreata ce implica o convorbire telefonica, in masura in care Banca ofera Clientului aceste modalitati; 
•    in cadrul aplicatiilor de internet-banking /mobile-banking (aferente Serviciului Raiffeisen Online/ Smart Mobile sau unor alte servicii cu functionalitati similare) in masura in care sunt puse la dispozitie de catre Banca pentru acest scop, prin utilizarea seturilor de reguli de identificare si autorizare specifice fiecarei aplicatii in parte si prevazute in Contractele specifice; 
•    orice alta modalitate agreata de Banca cu Clientul in Contractul specific. 
- Cont = cont bancar in care sunt evidentiate dupa caz, disponibilitatile banesti ale Clientului si/sau sumele puse de Banca la dispozitia acestuia. 
- Cont de plati = Cont utilizat in principal pentru executarea Operatiunilor de plata. La ordinul Clientului titular de cont se pot efectua si operatiuni cu instrumente de plata de debit, in conditiile reglementate in CGB. 
- Cont de plati accesibil online – Cont de plăți care poate fi accesat de către Clientul platitor, prin intermediul unei interfețe online, precum aplicatiile online de Internet banking/Mobile banking puse la dispozitie de catre Banca. 
- Cont de card = Contul curent si Contul de credit card, denominate in lei sau valuta, conform ofertei Bancii in vigoare la data solicitarii, la care se ataseaza unul sau mai multe Carduri Comerciale (Card de debit, respectiv Card de credit) . 
- Cont de Grant = cont destinat exclusiv pentru derularea operatiunilor aferente incasarii Grantului de catre Client, in calitatea sa de beneficiar final al acestuia, inclusiv efectuarea platilor asociate utilizarii sumelor din Grant conform destinatiei declarata de Client in contractul de finanatre incheiat cu autoritatea publica cu prerogative de acordare si/sau gestionare a Grantului; 
- CRS (Common Reporting Standard) - reprezinta standardul global pentru schimbul automat de informatii financiare intre tari. Standardul global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvoltare)  si Comisia Europeana. Standardul are trei directii: informatiile ce trebuie raportate, institutiile raportoare si conturile care fac obiectul raportarii. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Codului de Procedura Fiscala, care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016. 
- Cursul de schimb valutar al Bancii curs valutar in Cont) = cursul de schimb utilizat de Banca pentru schimburile valutare in conturile aceluiasi client  si Operatiunile de plata cross-currency in care moneda Contului difera de moneda operatiunii, iar efectuarea acesteia necesita conversie monetara, calculat dupa cum urmeaza: 
(i) in cazul schimburilor valutare de tip valuta/lei se va utiliza cursul de cumparare al Bancii pentru moneda straina in care se exprima suma care se debiteaza din contul Clientului, respectiv cursul de vanzare al Bancii pentru moneda straina in care se exprima suma creditata in contul Clientului pentru finalizarea schimbului valutar;
(ii) in cazul operatiunilor de plata cross currency de tip valuta/lei se va utiliza cursul de vanzare al Bancii pentru moneda straina  in care se exprima suma transferata de catre Clientul platitor catre contul Clientului beneficiar, la acest curs calculandu-se suma ce va fi debitata in lei din contul Clientului platitor (pentru operatiuni de transfer), respectiv cursul de cumparare  al Bancii pentru moneda straina  in care se exprima suma transferata de catre Clientul platitor, la acest curs calculandu-se suma ce va fi creditata in lei in contul Clientului beneficiar ( pentru operatiuni de incasare). Banca nu executa operatiuni de transfer al sumelor in lei din Conturi in valuta ale Clientului platitor si nici operatiuni de incasare a sumelor in lei transferate catre Conturi in valuta ale Clientului beneficiar.
(iii) in cazul schimburilor valutare de tip valuta/valuta se va utiliza cursul obtinut din raportul dintre cursul de cumparare valuta/lei al Bancii pentru valuta in care se exprima suma care se debiteaza din contul Clientului si cursul de vânzare valuta/lei al Bancii aferent valutei in care este exprimata suma creditata in contul Clientului pentru finalizarea schimbului valutar 
(iv) in cazul operatiunilor de plata cross currency de tip valuta/valuta se va utiliza cursul obtinut din raportul dintre cursul de cumparare valuta/lei al Bancii pentru valuta  in care se exprima suma debitata din contul  Clientului platitor catre contul Clientului beneficiar si cursul de vânzare valuta/lei al Bancii aferent valutei in care este exprimata suma transferata catre  contul Clientului beneficiar de catre Clientul platitor (pentru operatiuni de transfer), respectiv cursul obtinut din raportul dintre cursul de vânzare valuta/lei al bancii pentru valuta  in care este exprimata suma creditata in contul Clientul beneficiar si cursul de cumparare valuta/lei al bancii aferent valutei in care este exprimata suma transferata de catre  Clientul platitor ( pentru operatiuni de incasare).

Valutele pentru care Banca ofera servicii de conversie monetara sau de executare Operatiuni de plata cu moneda diferita de lei sunt publicate pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro
- Cursul valutar pentru Tranzactii cu Cardul = curs intern al Bancii de schimb valutar, de vanzare/respectiv de cumparare valuta de referinta, utilizat in cadrul procesului de executare a Tranzactiilor prin Card, afisat in unitatile teritoriale sau pe site-ul Bancii, www.raiffeisen.ro
- Data efectiva =data de referinta folosita de catre Banca pentru a calcula dobânda generata de executarea unei Operatiuni de plata; 
- Delegat = persoana imputernicita de Client sa efectueze la nivelul Conturilor sale operatiunile prevazute expres in formularul furnizat de Banca pentru scopul numirii. Revocarea imputernicirii Delegatilor se face in conditiile Contractului specific. Numirea si revocarea Delegatilor devin opozabile Bancii incepând cu Ziua lucratoare indicata de Client (alta decât data formularii cererii) sau cu Ziua lucratoare imediat urmatoare depunerii numirii/ revocarii,dupa caz 
- Documente de Finantare = Contractele de facilitate/de credit, Angajamentele si/sau alte documente care consemneaza orice alt tip de finantare, orice alt contract, cerere sau un alt document accesoriu sau in legatura cu acestea si Documentele de Garantie; 
- Documente de Garantie = toate contractele de garantie si oricare alte documente accesorii acestora, incheiate sau emise pentru a institui in favoarea Bancii orice Sarcina in scopul garantarii platii de catre Client a tuturor Sumelor Datorate Bancii in temeiul unei facilitati de credit/finantari bancare/unui Angajament. 
- Embargo = Act de autoritate prin care un stat ia masuri de interdictie impotriva importului marfurilor provenind dintr-o anumita tara, fie impotriva exportului de marfuri catre alta tara, ca o sanctiune pentru nerespectarea unor reguli de drept international sau ca mijloc de presiune politica. 
- Eveniment de Discontinuitate a Pietei = va insemna oricare dintre urmatoarele situatii: 
(i) - in piata de dobanda relevanta nu exista cotatii ale valutei vizate la ora la care acestea sunt date in mod obisnuit, sau (ii) - costurile Bancii pentru finantarea sa pe piata monetara relevanta in moneda vizata depasesc cu mai mult de 25% nivelul Ratei de Referinta pentru o perioada de peste 30 de zile calendaristice consecutiv. 
- Eveniment in legatura cu Rata de Referinta = va inseamna orice eveniment care apare in legatura cu Rata de Referinta, dupa cum urmeaza: 
(a) Metodologia, formula, metoda de calcul sau evaluarea avute in vedere pentru stabilirea Ratei de Referinta s-a modificat in mod semnificiativ in Opinia calificata a Bancii; 
(b) Administratorul Ratei de Referinta (“Administratorul”) sau autoritatea competenta responsabila de supravegherea sa face o declartie publica sau comunica in alt mod ca: (i) Administratorul este insolvabil si va sesiza o instanta judecatoreasca sau o autoritate competena pentru a pronunta o decizie de intrare in insolventa sau procedura similara sau o decizie de incepere a procedurii insolventei sau a unei proceduri similare este luata de catre instanta judecatoreasca sau de catre alta autoritate competenta ori este iminenta pronuntarea unei astfel de decizii de intrare in insolventa sau procedura similara, instanta sau alta autoritate competenta fiind sesizata cu o cerere in acest sens, sub conditia ca, in fiecare caz, la momentul respectiv, sa nu fie desemnat un succesor al Administratorului care sa continue sa furnizeze Rata de Referinta; (ii) Administratorul a incetat sau va inceta, permanent sau pentru o perioada nedeterminata de timp, sa furnizeze Rata de Referinta sub conditia ca, in fiecare caz, la momentul respectiv, sa nu fie desemnat un succesor al Administratorului care sa continue sa furnizeze Rata de Referinta; (iii) publicarea Ratei de Referinta a fost sau va fi intrerupta, permanent sau pe o perioada nedeterminata de timp; (iv) Rata de Referinta nu mai poate fi utilizata; sau 
(c) Administratorul Ratei de Referinta hotareste ca Rata de Referinta ar trebui sa fie calculata in conformitate cu un numar mai redus de cotatii furnizate de contributori sau cu alte politici sau metodologii (aranjamente de urgenta sau de rezerva) si circumstantele si evenimentele care au determinat o astfel de situatie nu sunt temporare in Opinia calificata a Bancii ori Rata de Referinta este calculata in conformitate cu o astfel de politica, intelegere sau metodologie pentru o perioada nu mai mica de 30 
zile, sau 
(d) in Opinia calificata a Bancii, Rata de Referinta nu mai reprezinta un indice relevant si adecvat pentru scopul calculului Ratei Dobanzii in baza unui Contract de Facilitate. 
- FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act este un pachet legislativ emis in Statele Unite ale Americii, care se consulta pe http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau indirecte de active financiare din afara Statelor Unite. Aceeasi cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA. 
- Garant = persoana fizica sau juridica care constituie in favoarea Bancii o garantie personala si/sau reala, in scopul garantarii executarii obligatiilor de plata asumate de Client fata de Banca. 
- Grant = ajutor financiar nerambursabil acordat in baza  unei masuri de sprijin guvernamental stabilita prin act normativ, din fonduri nationale si/sau europene;
- Grup de clienti aflati in legatura = doua sau mai multe persoane, fizice si/sau juridice aflate in legatura conform prevederilor din legislatia Uniunii Europene/nationala, relevante din perspectiva cerintelor de prudentialitate aplicabile institutiilor de credit;. 
- Instrument de plata = orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite între Client si Banca folosit de Client in conditiile contractuale agreate cu Banca, pentru a initia un Ordin de plata (Cardul, Serviciile de Internet banking, Home Banking, Mobile banking, Ordin de plată pe suport hârtie etc.). Nu sunt incluse in aceasta categorie instrumentele de plata de debit (cecul, cambia si biletul la ordin). 
- “Lista de Sanctiuni” = Lista “Cetatenilor desemnati ca speciali si a persoanelor restrictionate” („Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” mentinuta de Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (Office of Foreign Assets Control), agentie guvernamentala din Statele Unite ale Americii) si Lista Consolidata a Persoanelor cu Sanctiuni Financiare mentinuta de Trezoreria Majestatii Sale („Consolidated List of Financial Sanctions Targets maintained by Her Majesty’s Treasury”) si orice lista echivalenta a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau a Uniunii Europene si orice lista de persoane sanctionate de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, dupa cum este publicata in Registrul federal sau orice lista sau document similar administrat de orice Autoritate cu atributii de emitere si administrare Sanctiuni Internationale, fiecare dupa cum este modificata, completata sau inlocuita periodic; 
- Mandat de plata = mandat irevocabil acordat de Client Bancii prin care Clientul autorizeaza Banca sa debiteze orice Cont al sau deschis la Banca (curent, de economii, de depozit chiar neajuns la scadenta, etc), cu orice Sume Datorate de acesta la scadenta, utilizand Cursul de schimb valutar al Bancii daca este necesara o conversie monetara, fara o alta autorizare si fara indeplinirea altei formalitati prealabile de catre Client. Mandatul de plata acordat prin  CGB va fi valabil incepand de la scadenta Sumei Datorate si pana la plata integrala a acesteia, prevederile Art. 2015 din Codul Civil nefiind aplicabile acestuia; 
- Momentul primirii Ordinului de plata = ziua în care se considera ca Ordinul de plata a intrat in posesia Bancii, in functie de Ora Limita pentru momentul primirii. Ca regula, pentru Ordinele de plata primite in Zi lucratoare pâna in Ora Limita, Momentul primirii este ziua receptionarii de catre Banca, iar pentru Ordinele de plata receptionate dupa Ora limita sau intr-o Zi care nu este lucratoare, Momentul primirii este Ziua lucratoare urmatoare; 
Prin exceptie, daca in Contractul specific se convine ca executarea Ordinului de plata sa inceapa intr–o anumita zi sau la sfârsitul unei anumite perioade ori in ziua in care Clientul platitor a pus fonduri la dispozitia Bancii, Momentul primirii este considerat ziua convenita, daca este Zi lucratoare. 
Un Ordin de plata a carui executare a fost refuzata de catre Banca se considera ca nu a fost primit. 
- Operatiune de plata = actiune initiata intr-un Cont de plati de platitor sau de o alta persoana in numele si pe seama platitorului ori de beneficiarul platii, cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente exista între platitor si beneficiarul platii; 
- Opinia calificata a Bancii - reprezinta opinia profesionala bazata pe experienta relevanta in domeniu pe care o are Banca sau institutii specializate cu experienta similara; 
- Optiune de comisionare BEN = modalitate de comisionare a executarii Operatiunilor de plata, conform careia beneficiarul platii suporta toate comisioanele aferente executarii Operatiunii de plata, 
- Optiune de comisionare OUR = modalitate de comisionare a executarii Operatiunilor de plata, conform careia platitorul suporta toate comisioanele aferente executarii Operatiunii de plata. 
- Optiune de comisionare SHA = modalitate de comisionare a executarii Operatiunii de plata, conform careia platitorul suporta comisioanele aferente operatiunii de plata, percepute acestuia de prestatorul de servicii de plata al platitorului, iar beneficiarul platii suporta comisioanele aferente operatiunii de plata, percepute acestuia de prestatorul de servicii de plata al beneficiarului. Eventualele comisioane ale bancilor corespondente/intermediare sunt datorate/ percepute conform practicilor europene/internationale si ale standardului SWIFT; 
 - Ora Limita pentru primirea Ordinului de plata (Ora limita) = ora stabilita de Banca pentru a intra in posesia Ordinului de plata, in functie de care se stabileste Momentul primirii acestuia. Ora limita poate fi diferita in functie de tipul Operatiunii de plata/ Instrumentul de plata si este comunicata Clientului dupa caz, prin afisare in locuri special amenajate in unitatile bancii si/sau in pagina de Internet www.raiffeisen.ro si/sau in cuprinsul Contractului specific si/sau al aplicatiilor informatice aferente anumitor servicii prestate de Banca. 
- Ordin de plata = instructiune data Bancii, in calitate de prestator de servicii de plata, de catre Clientul platitor sau Clientul beneficiar prin care se solicita executarea unei Operatiuni de plata; Ordinul de plata este intrabancar daca operatiunea de plata se deruleaza intre Conturi de plati deschise la Banca, respectiv interbancar când se deruleaza intre un Cont de plati deschis la Banca si un cont deschis la un alt prestator de servicii de plata. 
- Parola de securitate in relatia cu Banca  = procedura de identificare, utilizata in cadrul interactiunii Reprezentantului legal/Utilizatorului de Card al Clientului / Utilizatorului digital cu serviciul telefonic Call Center al Bancii  (sau un serviciu/functionalitate similare),  care face dovada deplina a identitatii Reprezentantului legal/Utilizatorului de card/Utilizatorului digital, cât si a vointei acestuia in legatura cu continutul acestor convorbiri. Procedura de  identificarea consta in solicitarea  unor elemente de securitate (inclusiv parole setate de apelant/Client in scopul identificarii la distanta pentru incheierea/derularea unor Contracte specifice) si a unor informatii cunoscute doar de Banca si de Reprezentantul legal/Utilizatorul de card/Utilizatorului digital ( inclusiv elemente de securitate si informatii care rezulta din calitatea de Client al bancii a acestor persoane), convorbirile telefonice urmând a fi inregistrate in scopul constituirii de probe in acest sens. Obtinerea de raspunsuri corecte la intrebarile operatorului virtual/operatorul Bancii echivaleaza cu validarea identitatii apelantului / persoanei apelate de Banca. In cazul in care numarul de telefon de la care a fost initiat apelul in Call Center nu corespunde cu numarul de telefon inregistrat in baza de date a Bancii ca apartinand  Reprezentantului legal/Utilizatorului de Card al Clientului / Utilizatorului digital, Banca isi rezerva dreptul de a nu da curs solicitarii apelantului decat dupa actualizarea numarului de telefon prin parcurgerea procedurilor specifice de actualizare date de contact ale acestor persoane.
-Parola Statica = element de securitate inclus în categoria cunoștințelor deținute (ceva ce doar Utilizatorul de Card cunoaste) pe care Utilizatorul de Card o seteaza la prima Tranzactie prin Card efectuata pe internet (in cadrul e-commerce) 
- Parte Restrictionata = (a) persoana/entitate desemnata sau care este detinuta/controlata de o persoana/entitate desemnata (in masura in care se află in sfera de aplicare a cerintelor referitoare la structura de proprietate sau control ale sancțiunilor relevante) sau o persoana/entitate care actioneaza in numele unei persoane/entitati desemnate; sau (b) persoana/entitate localizata sau organizata in conformitate cu legislatia unei tari sau a unui teritoriu care face obiectul Sancțiunilor Internationale la nivel de tara sau teritoriu sau care este detinuta/controlata de o astfel de persoana/entitate (in masura in care se află in sfera de aplicare a cerintelor referitoare la structura de proprietate sau control ale sancțiunilor relevante) sau o persoana/entitate care actioneaza in numele unei astfel de persoane/entitati; sau (c) persoana/entitate care face obiectul Sancțiunilor relevante in alt mod. 
- Perioada de Dobanda = perioada de referinta aleasa pentru calculul Ratei de Referinta, asa cum este aceasta precizata in Contract si care poate fi de: 24 de ore (O/N), o saptamana (1WK), o luna (1M), doua luni (2M), trei luni (3M), sase luni (6M), noua luni (9M) sau doisprezece luni (12M); 
- Persoana de contact = persoana desemnata de Client pentru a primi de la Banca orice informatii/ comunicari/ solicitari/ Notificari transmise de catre aceasta in modalitatea agreata cu Clientul prin CGB sau Contractul specific. 
- Persoana desemnata/Entitate desemnata = guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor Sanctiuni Internationale si care sunt inscrise pe liste de Sanctiuni. 
- PIN = este un cod unic de identificare emis in conditiile Contactelor specifice, care se utilizeaza in conformitate cu aceste contracte, in procedura de exprimare a consimtamantului Clientului platitor pentru Operatiuni de plata in mediu electronic si/ sau pentru autentificarea acestuia in relatia cu Banca. 
- Plata de mica valoare prin card = reprezinta operatiunea de plata a carei valoare individuala este mai mica sau cel mult egala cu limita stabilita de  institutiile acceptante si organizatiile internationale de carduri Visa/Mastercard, dar care nu poate depasi 50 de Euro sau echivalent pentru tranzactiile la EPOS, respectiv 30 de Euro pentru tranzactiile realizate pe internet (e-commerce). Valoarea limitei difera in functie de tara si poate fi modificata oricand de  entitatile care o stabilesc. Valoarea limitei aplicabile pe teritoriul Romaniei este mentionata cu titlu informativ in Contractele specifice de card de debit si card de credit si este afisata permanent in unitatile si pe site-ul Bancii, orice actualizare a valorii limitei urmand a fi  afisata pe site.   
- Portofel electronic/ Wallet  = este o aplicatie informatica de plata instalata pe unul sau mai multe dispozitive mobile cu functie de plata, de tipul telefon inteligent (smartphone), tableta, ceas inteligent (smartwatch), etc., care permite inregistrarea Cardurilor si efectuarea Tranzactiilor prin card, utilizand respectivul dispozitiv mobil in conditiile stabilite in aplicatie de furnizorul acesteia si/sau de catre Banca; 
- Posesorul de card = este Clientul titular al unui Cont de Card, care solicita Bancii emiterea unui Card comercial care da acces la fondurile din acest Cont. 
- Prestator de servicii de informare cu privire la conturi - prestator de servicii autorizat de catre o autoritate competenta din Romania si/sau din UE/SEE, care are dreptul sa ofere servicii online de informare cu privire la Conturi de plati pe teritoriul Romaniei, prin intermediul caruia Clientul poate solicita informatii cu privire la conturile sale de plati, accesibile online, detinute la Banca; 
- Prestator de servicii de initiere a platii - prestator de servicii de plata, autorizat de catre o autoritate competenta din Romania si/sau din UE/SEE care are dreptul sa ofere servicii de initiere a platii pe teritoriul Romaniei la cererea Clientului, prin intermediul caruia Clientul poate initia ordine de plata cu privire la conturile sale de plati accesibile online, deschise la Banca. 
- Rata dobânzii = procent anual de dobânda, determinat sau determinabil prin insumarea “Ratei de Referinta la Perioada de Dobanda” cu o marja, consimtit de Parti conform Contractelor specifice si/sau Listelor de tarife/taxe si comisioane publicate de Banca, ce este folosit pentru calculul dobânzii datorate de Client sau de Banca. In cazul Facilitatilor de credit/Imprumuturilor/Angajamentelor, Rata dobanzii se poate fi determinata intr-un mod diferit, prevazut in Contractul de facilitate/de credit. 
- Rata de Referinta = rata a dobânzii ce provine dintr-o sursa publica ce poate fi verificata atât de Client, cât si de Banca si care poate fi utilizata pentru determinarea Ratei Dobanzii conform Contractului Specific. 
- Rata de Referinta la Perioada de Dobanda O/N = va insemna oricare dintre: 
(i) pentru tragerile in RON, 
ROBOR O/N cotata in jurul orei 11:00, ora Bucurestiului, pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu o zi bancara inainte de data pentru care dobanda este calculata; 
(ii) pentru tragerile in EUR, 
•    EONIA cotata zilnic in jurul orei 09.15 CET, pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu o zi bancara inainte de data pentru care dobanda este calculata; 
•    ESTER, cotata zilnic in jurul orei 08:00 CET pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare si pe web site-ul Bancii Centrale Europene, cu o zi bancara inainte de data pentru care dobanda este calculata; 
(iii) pentru tragerile in USD, 
LIBOR USD O/N cotata zilnic in jurul orei 11:00 ora Londrei, pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu o zi bancara inainte de data pentru care dobanda este calculate; 
- Rata de Referinta la Perioada de Dobanda diferita de O/N = va insemna oricare dintre urmatoarele: 
(i) pentru tragerile in RON, 
ROBOR respectiv, rata pentru RON la Perioada de Dobanda aleasa, cotata zilnic in jurul orei 11:00 a.m. pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu doua Zile bancare inainte de data pentru care dobanda este calculata; 
(ii) pentru tragerile in EUR, 
EURIBOR respectiv, rata pentru EUR la Perioada de Dobanda aleasa, cotata zilnic in jurul orei 11:00 a.m. CET pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu doua Zile bancare inainte de data pentru care dobanda este calculata; 
(iii) pentru tragerile in USD, 
LIBOR USD respectiv, rata pentru USD la Perioada de Dobanda aleasa, cotata zilnic in jurul orei 11:00 a.m. ora Londrei pe paginile Reuters / Bloomberg corespunzatoare, cu doua Zile bancare inainte de data pentru care dobanda este calculata; 
- Rata de Refinantare = Rata care va inlocui o Rata de Referinta la aparitia unui Eveniment de Discontinuitate a Pietei si care va fi utilizata la calcularea Ratei Dobanzii; 
 - Rata de referinta Alternativa = Rata care va inlocui o Rata de Referinta care inceteaza sa mai existe si care va fi utilizata la calcularea Ratei Dobanzii. 
- Reprezentant autorizat = persoana imputernicita de Client sa efectueze, in numele si pe seama acestuia, Operatiuni de plata pe suport hartie la ghiseul Bancii si/sau alte operatiuni determinate in mandatul acordat de Client si acceptat de Banca. 
- Reprezentant legal = persoana ce reprezinta si angajeaza Clientul in relatiile cu tertii (in limitele documentelor statutare, ale actelor de autorizare/infiintare si/sau ale actelor normative in vigoare aplicabile, dupa caz). In cazul dezmembramintelor Clientului pentru care in documentele statutare/de autorizare/actul normativ de infiintare este stabilit ca vor avea conducere proprie, Reprezentant legal va fi persoana desemnata in acest sens. 
- “Sanctiuni” = sanctiuni economice sau financiare (oricum ar fi acestea descrise) sau embargo-uri impuse, administrate sau aplicate, din cand in cand, de catre oricare dintre Autoritatile cu atributii de emitere si administrare a Sactiunilor Internationale; 
- Sanctiuni Internationale = restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de Statele Unite ale Americii, de organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state în scopul menținerii păcii și securității internaționale, prevenirii și combaterii terorismului, asigurării respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, dezvoltării și consolidării democrației și statului de drept și îndeplinirii altor scopuri, în conformitate cu obiectivele comunității internaționale, cu dreptul internațional și cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv. 
“Sanctiuni SUA” = sanctiuni economice sau financiare sau embargo-uri impuse, administrate sau aplicate din cand in cand de catre Congresul Statelor Unite ale Americii, de Guvernul Statelor Unite ale Americii, de Secretarul Trezoreriei sau de Oficiul pentru Controlul Activelor Externe (Office of Foreign Assets Control - OFAC), (fiecare autoritate dupa cum este modificata, completata sau inlocuita periodic); 
- Sarcina = inseamna orice sarcina, ipoteca, gaj, cesiune, drept de garantie, privilegiu, prioritate, drept de preferinta sau de preemptiune, drept de servitute sau alta sarcina care are efecte similare. 
- Semnatura electronica calificata/”QES” - este acea semnatura electronica calificata, valida acceptata de Banca, care indeplineste cerintele de validare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014, privind identificarea electronica si serviciile de încredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE, si este bazata pe un Certificat digital calificat valid (nerevocat/ nesuspendat) la momentul semnarii, care permite confirmarea pe termen lung ( Long Term Validation) a valabilitatii semnaturii aplicata la momentul semnarii;
- Serviciul Call Center = serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia Clientilor (inclusiv a Utilizatorilor de card) la numarul de telefon *2000 ( cu tarif normal, apelabil din orice retea de telefonie mobila din Romania) si la numarul + 4021 306 3007 sau la acela inscris pe Cardul comercial (numare cu tarif normal, apelabile din orice retea din Romania sau din strainatate), disponibile 24/7 . Serviciul Call Center utilizeaza linii telefonice publice, ce pot sa nu asigure un nivel corespunzator de protectie a informatiilor, prin apelarea acestui serviciu Clientul asumându-si riscurile de divulgare informatii derivate din aceasta situatie. 
- Serviciul Extras Electronic („Serviciul EE”) = reprezinta un serviciu oferit Clientului sub forma unui un cont electronic de utilizator cu acces personalizat, care asigura acestuia pe toata durata relatiei de afaceri, acces personalizat si gratuit la extrasele de Cont in format electronic puse de Banca la dispozitia acestuia pentru Conturile de plati si alte Conturi mentionate in cuprinsul Termenilor si Conditiilor de Utilizare a Serviciului EE. Serviciul este utilizat si pentru comunicarea de catre Banca, in conditiile Contractelor specifice, a altor informatii destinate Clientului. 
Serviciul EE se suspenda automat, pe toata perioada de timp in care Clientul deruleaza un contract pentru Serviciul de Internet-banking si se reactiveaza automat la data incetarii respectivului contract. 
Pe durata suspendarii Serviciului EE, extrasele de cont pentru oricare dintre Conturile de plati sunt furnizate Clientului doar prin intermediul Serviciului de Internet banking, in conformitate cu conditiile Contractului specific care reglementeaza furnizarea acestuia. 
Serviciul EE se acceseaza pe site-ul Bancii la adresa indicata, iar prima logare se face utilizand elementele de securitate furnizate Clientului de catre Banca in acest scop. Sub sanctiunea de a nu mai avea acces la Serviciul EE, este obligatorie modificarea elementelor de securitate la prima conectare a Clientului la Serviciul EE. Detalii despre utilizarea Serviciului EE se regasesc in Ghidul de utilizarea al acestuia postat in cadrul aplicatiei aferente serviciului. 
- Serviciul Raiffeisen Online (“Serviciul RO”) = reprezinta serviciul de tip “internet banking” furnizat Clientului de catre Banca in conditiile prevazute in Contractul Specific. In functie de categoria de clientela, Banca poate oferi mai multe variante ale acestui serviciu, sub denumiri comerciale diferite. 
- Serviciul Smart Mobile = reprezinta serviciul de tip “mobile banking” furnizat Clientului de catre Banca in conditiile prevazute in Contractul Specific. In functie de categoria de clientela, Banca poate oferi mai multe variante ale acestui serviciu, sub denumiri comerciale diferite. 
- Suma Datorata = orice sume exigibile, datorate de catre Client Bancii pentru produsele si serviciile furnizate de Banca precum si/sau rezultate din aplicarea unor prevederi legale/contractuale. Sunt considerate Sume Datorate, fara a se limita la acestea: dobanzile, dobanzile majorate, comisioanele, taxele, spezele, abonamentele, sume imprumutate, sume datorate Bancii ca urmare a solutionarii unor reclamatii ale Clientului dovedite a fi nefondate, oricare alte sume datorate Bancii in temeiul Contractelor specifice sau in legatura cu acestea, indiferent daca sunt reflectate in Contul curent sau in alt Cont al Clientului deschis la Banca ori intr-un cont de evidenta al Bancii. 
- Tehnologia contactless = tehnologia Near Field Communication (NFC) care utilizand undele radio, permite efectuarea Tranzactiilor prin card prin simpla apropiere a Cardului sau a dispozitivului mobil cu functie de plata, de un terminal EPOS sau de alte terminale compatibile cu aceasta tehnologie; 
- Terminal = dispozitiv cu sau fara Tehnologie contactless, compatibil cu Cardul si/sau cu dispozitivul mobil cu functie de plata , prin intermediul căruia se iniţiază şi se autorizeaza Tranzactii prin card, precum, dar fara a se limita la urmatoarele: ATM (Automated Teller Machine), EPOS (Electronic Point of Sale), Imprinter, MFM (Multi Functional Mashine), alt dispozitiv cu functionalitati similare. 
- Tragere = reprezinta utilizarea de catre Client a sumelor acordate de Banca in baza Documentelor de Finantare. 
- Tranzactie prin card = este Operatiunea de plata efectuata de catre Utilizatorul de card prin intermediul Cardului Comercial, inclusiv cu Cardul inregistrat in Portofelul electronic, a carei executare se bazeaza pe infrastructura unei Scheme de plata. 
- Utilizatorul de card = este persoana fizica imputernicita de catre Posesorul de card sa dispuna de sumele din Contul de card in scopul efectuarii de Operatiuni de plata, utilizand Cardul comercial .
- Utilizator digital =  persoana imputernicita de Client sa efectueze, in numele si pe seama acestuia, orice operatiuni prin instrumente de plata de tip Internet-banking, Mobile-banking sau Home-banking sau al altor servicii/aplicatii digitale puse la dispozitia Clientului de catre Banca, in limitele si conditiile stabilite prin Contractul Specific.
- Zi lucratoare = zi în care Banca desfasoara activitate ce îi permite executarea operatiunilor de plata; in relatia cu Banca sunt considerate a fi nelucratoare zilele de sâmbata, duminica, sarbatorile legale la nivel national, precum si orice alte zile considerate nelucratoare de Bancile corespondente/ Sistemele de decontare externe in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora, precum si zilele pe care Banca le declara nelucratoare, in aceasta situatie Clientii urmând a fi informati in timp util. Pentru alte scopuri decat cele de plati, Zi lucratoare/Zi bancara va fi considerata o zi în care Banca este deschisa si opereaza pentru tranzactionarea afacerilor de natura celor mentionate în contextul în care apare aceasta expresie; 
- Urmatorii termeni  vor fi utilizati in cuprinsul prezentelor CGB si al oricarui Contract specific  cu sensul definit conform Legii nr.129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; in cazul oricaror modificari legale ale acestor definitii, acestea sunt de directa aplicare, fara a fi necesara modificarea prezentului document: 
Art. 2 - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  t1) monede virtuale înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată electronic;
    t2) furnizor de portofel digital înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în siguranţă a unor chei criptografice private în numele clienţilor săi, pentru deţinerea, stocarea şi transferul de monedă virtuală;
Art. 3) - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante. 
(2) În sensul prezentei legi, prin funcţii publice importante se înţeleg: a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac ;e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor, cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale. 
(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. 
(4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi: a) soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; b) copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi; c) părinţii. 
(5) Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). 
(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), entităţile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public. 
Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. 
(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin: 
a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine: 
1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate; 
2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real; 
b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare: 
1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii; 
2. fiduciarul/fiduciarii; 
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară; 
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ: 
1. asociaţii sau fondatorii; 
2. membrii în consiliul director; 
3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia; 
4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite; 
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ; 
d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri: 
1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi; 
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi; 
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct. 


2. PRINCIPII GENERALE 
 
2.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal 
2.1.1. Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal 
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 
Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate; 
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; 
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete; 
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana; 
Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora; 
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre operator (precum Banca) catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; 
Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor sale in acest scop; 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa; 
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate. 
Grupul Raiffeisen = grupul format din urmatoarele entitati: Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffesien Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Bank International AG si entitatile care fac parte din grupul Raiffeisen Bank International AG. Mai multe informatii sunt disponibile la link-ul de aici https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/.
2.1.2. Operatorul de date cu caracter personal 
In vederea prestarii serviciilor bancare asumate prin prezentele CGB, Banca prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum si ale legislatiei subsecvente in domeniu. 
2.1.3. Categorii de persoane vizate 
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Banca apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul persoana fizica autorizata, Clientul intreprinzator persoana fizica titular al intreprinderii individuale, Clientul persoana fizica ce desfasoara in mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului/ potentialului Client (inclusiv Declarantul sau Persoana de Contact indicate in cuprinsul formularului dedicat Persoanei juridice / Entitatii fara Personalitate Juridica interesate de produsele si serviciile Bancii), Garanti, Fideiusori, Beneficiari reali, Persoanele de contact desemnate de catre Client, imputerniciti ai Clientului, colaboratorii, angajatii, actionarii, asociatii si/sau orice alte categorii de persoane fizice relevante in contextul relatiei contractuale dintre Client si Banca, ale caror date sunt divulgate Bancii de catre Client, de catre Persoanele Vizate sau care ar putea fi prelucrate in contextul relatiei dintre Banca si Client, inclusiv membrii de familie ai acestora (sot/sotie, parinti si copii care locuiesc sau gospodaresc impreuna cu Persoanele Vizate), în contextul solicitarii suspendarii obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19, daca e cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane Vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt transmise catre Banca la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau sunt dezvaluite catre Banca pe parcursul derularii acestora. Banca poate prelucra datele cu caracter personal apartinand Persoanelor Vizate si dupa incetarea relatiilor contractuale cu Clientul, pentru a se conforma obligatiilor legale ce incumba in sarcina sa, inclusiv a obligatiilor incidente in materia arhivarii. 
In masura in care Clientul dezvaluie datele cu caracter personal ale Persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale Reprezentantilor legali sau conventionali, ale Garantilor, Fideiusorilor, Beneficiarilor reali, imputernicitilor, colaboratorilor, ale angajatilor, asociatilor, actionarilor si/sau ale oricaror alte persoane fizice catre Banca pentru sau in legatura cu prezentul Contract sau cu orice Contracte specifice, avand in vedere faptul ca Banca nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane (de exemplu, in cazul in care Clientul transmite datele Persoanelor Vizate catre Banca), Clientul are obligatia sa informeze, in prealabil, aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit detaliilor prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni. Clientul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului Persoanelor Vizate, daca e cazul, astfel incat Banca sa poata prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile prevazute in Contract si in Contractele specifice, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Clientul are obligatia sa informeze, in prealabil, aceste Persoane Vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit detaliilor prezentate in cuprinsul prezentei sectiuni, si in situatiile in care aceste Persoane Vizate furnizeaza, in mod direct, catre Banca, date cu caracter personal care le privesc. 
De asemenea, Clientul trebuie sa se asigure ca transmite Bancii doar date exacte si actualizate cu privire la aceste categorii de Persoane Vizate.
In particular, in cazul in care in contextul transmiterii unei solicitari de suspendare a obligatiei de plata a ratelor in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori („OUG 37/2020”) sau la un moment ulterior in contextul acestei solicitari, Clientul furnizeaza date cu caracter personal ale membrilor sai de familie / ai altor categorii de Persoane vizate (date privind starea de sanatate, situatia sociala, financiara, profesionala sau orice alte date cu privire la acestia relevante in contextul solicitarii), Clientul are responsabilitatea de a se asigura ca informeaza in prealabil aceste categorii de Persoane Vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre Raiffeisen Bank, anterior furnizarii datelor lor catre Raiffeisen Bank conform celor descrise in prezenta sectiune.
Banca poate folosi date de contact ale Persoanelor Vizate pentru comunicarea cu acestea in contextul Contractului si a Contractelor specifice, in acest situatii datele de contact fiind folosite in considerarea calitatii pe care o are desemnata Persoana Vizata fata de Client. 
2.1.4. Temeiurile si scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal 
Banca prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza: 
2.1.4.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: incheierea documentatiei contractuale, derularea si gestionarea relatiei cu Clientul pentru furnizarea, executarea si imbunatatirea serviciilor bancare oferite, inclusiv  prin preluarea in aplicatiile informatice ale Bancii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului inclusiv prin crearea si utilizarea listelor de avertizare; efectuarea operatiunilor de identificare a clientelei si actualizarea datelor in contextul desfasurarii relatiei contractuale, precum si restrictionarea/blocarea accesului la anumite produse si/sau servicii bancare, dupa expirarea perioadei de preaviz pentru actualizarea datelor, conform obligatiilor legale; prevenirea si reducerea riscurilor legate de frauda si de coruptie  si garantarea secretului bancar inclusiv prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat si prin intreprinderea demersurilor necesare pentru identificarea clientelei; solicitarea de atribuire a Codului de Inregistrare fiscala de catre ANAF, in cazul Clienților nerezidenti care nu dețin Cod de Identificare Fiscala emis de Autoritatile Fiscale din Romania; raportarea tranzactiilor si alte raportari legale, inclusiv in context FATCA si CRS; in scopul primirii, evaluarii si gestionarii cererii Clientului privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor ratelor, in contextul pandemiei COVID-19 ; realizarea de audituri, controale si investigatii interne; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara asupra Bancii si a entitatilor din Grupul Raiffeisen si de raportare catre entitatile din Grupul Raiffeisen sau catre autoritatile de supraveghere si alte raportari interne; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor de credit si grupurilor din care fac parte, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv in etapa de acordare/aprobare) si/sau in vederea luarii unei decizii privind initierea si/sau continuarea relatiei de afaceri, prin colectarea si verificarea documentelor si a informațiilor necesare in acest sens, precum si prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; furnizarea serviciilor bancare constand in operatiuni de plata/care implica tranzactii bancare – (a) initiate de catre o Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.3 de mai sus), in calitate de initiator al platii sau (b) initiate catre o Persoana Vizata, in calitate de beneficiar al platii, incluzand generarea unui document care atesta efectuarea operatiunii respective (confirmarea operatiunii - daca este cazul, respectiv extras de cont); procesarea operatiunilor de plati/incasari prin sistemele SWIFT, SEPA, SENT, REGIS, TARGET, dupa caz; desfasurarea in bune conditii si facilitarea operatiunilor de procesare a tranzactiilor bancare, inclusiv gestiunea calitatii datelor aferente operatiunilor de procesare a tranzactiilor si asigurarea unui mod unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plata in mesajele electronice utilizate in acest context; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Client prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi; executarea ordinelor de plata initiate de catre Client prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii; furnizarea serviciilor bancare constand in plata facturilor la MFM-urile Bancii, prin Serviciul Raiffeisen Online/ Smart Mobile sau prin Oficiile Postale; furnizarea serviciului de debitare directa; furnizarea serviciului de distribuire a numerarului prin reteaua de agentii a Bancii; asigurarea securitatii in incintele Bancii; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; gestionarea calitatii datelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal; utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT inclusiv pentru stocarea datelor prelucrate prin intermediul aplicatiilor/sistemelor specifice utilizate, gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la sau fara legatura cu produsele si/sau serviciile bancare contractate. 
In cazul in care Clientul va comunica Bancii informatii privind imbolnavirea sa sau a uneia dintre celelalte categorii de Persoane Vizate, cu COVID-19, Banca va prelucra aceasta categorie de date exclusiv pentru motive de interes public major, in baza OUG 37/2020, care a fost adoptata tocmai in interesul public major cu scopul de a lua masuri pentru combaterea efectelor negative ale COVID-19 care influenteaza situatia economica a unor categorii de debitori. In acest context, art. 5 alin. (3) din Normele de aplicare ale OUG 37/2020, aprobate prin Hotararea nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiar nebancare anumitor categorii de debitori prevad la art. 5 alin. (3) ca debitorul trebuie sa precizeze in solicitarea adresata creditorului motivul care determina imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului, indicand inclusiv imbolnavirea cu COVID-19 ca posibila cauza.
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate si/sau pe contractul dintre Client si Banca. 
2.1.4.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Persoana Vizata si Banca, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal, in masura in care Persoana Vizata este parte in contractul dintre Client si Banca (de ex., persoana fizica autorizata / persoana fizica titular al întreprinderii individuale / persoana fizica ce desfasoara în mod independent, in conditiile legii, o profesie reglementata / garantul persoana fizica) pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale in vederea furnizarii produselor si serviciilor financiar-bancare, inclusiv prin comunicarea anumitor aspecte relevante pe parcursul relatiei de afaceri, inclusiv prin alocarea, actualizarea ori modificarea unui Responsabil de Clientela, inclusiv in contextul gestionarii cererii Clientului privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19 (inclusiv a serviciilor on-line si a functionalitatilor si operatiunilor disponibile prin intermediul acestor servicii); asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta necesare pentru derularea si gestionarea relatiei contractuale; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Client prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi; executarea ordinelor de plata initiate de catre Client prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii; optimizarea serviciilor financiar-bancare, inclusiv prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; gestionarea unor incidente care pot aparea pe parcursul executarii contractului dintre Client si Banca, prin crearea si intocmirea unor liste de avertizare, de exemplu, in cazul descoperirii neautorizate de cont; gestionarea calitatii datelor; incheierea si sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; colectare de debite/recuperare creante si activitatile premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/ sau serviciile bancare contractate. 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. 
2.1.4.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Banca prelucreaza datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate pentru: transmiterea datelor catre Biroul de Credit inainte de intrarea si pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit – pentru acest scop de prelucrare, Banca si Biroul de Credit SA actioneaza in calitate de operatori asociati; furnizarea informatiilor cu privire la conturi in cazul solicitarilor facute de catre Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.3 de mai sus) prin intermediul unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi si executarea ordinelor de plata initiate de catre Persoana Vizata prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii, in cazul in care astfel de activitati implica prelucrarea datelor apartinand unor alte Persoane Vizate in afara de Clientul Bancii; facilitarea indeplinirii de catre Banca a obligatiilor de supraveghere care ii incumba fata de entitatile din Grupul Raiffeisen; asigurarea unui nivel corespunzator de cunoastere a clientelei entitatilor din Grupul Raiffeisen, inclusiv prin transmiterea de informatii catre entitatile din Grupul Raiffeisen, privind Potentialii clienti (lead-urile) ce si-au manifestat interesul cu privire la unul dintre produsele unei alte entitati din Grupul Raiffeisen – pentru acest scop de prelucrare Banca si enitatea relevanta din Grupul Raiffeisen actioneaza in calitate de operatori asociati; obtinerea de informatii privind desfasurarea procedurii de insolventa privind Persoanele Vizate prin accesarea Buletinului Procedurilor de Insolventa; obtinerea de informatii privind Persoanele Vizate prin accesarea bazei de date a Oficiului National al Registrului Comertului; efectuarea de profile si analize pentru prevenirea si reducerea riscurilor de frauda prin crearea si utilizarea unor liste de avertizare; optimizarea proceselor, reglementarilor si fluxurilor interne inclusiv prin detectarea anomaliilor pe conturile curente si in tranzactii; asigurarea posibilitatii de exercitare a drepturilor Bancii prin efectuarea de cercetari pentru identificarea bunurilor aflate in proprietatea Persoanelor Vizate aflate in evidenta Bancii cu sume restante; activitati de profilare si segmentare in scop de analiza si marketing, inclusiv din perspectiva riscului de intrare in incapacitate de plata, inclusiv prin transmiterea de informatii catre entitatile din Grupul Raiffeisen, inclusiv in vederea ofertarii celor mai potrivite produse si servicii, prin consultarea datelor furnizate in mod direct de catre Persoanele Vizate, a datelor generate de catre Banca cu privire la Persoanele Vizate si a datelor colectate de Banca din surse externe (cum ar fi, date aferente listelor de avertizare si altor liste efectuate si tinute la nivelul Bancii cum ar fi lista popririlor, lista litigiilor; date tranzactionale sau care rezulta din utilizarea produselor si serviciilor Bancii; date privind istoricul relatiei cu Banca sau cu alte entitati din Grupul Raiffeisen; date colectate din surse publice si de la partenerii contractuali ai Bancii); activitati de profilare in scop de analiza si marketing, de transmitere a datelor cu caracter personal catre entitatile din Grupul Raiffeisen si de contactare in scop pentru promovarea produselor sau serviciilor entitatilor din Grupul Raiffeisen cu care Banca poate sa actioneaza ca operator asociat pentru acest scop; imbunatatitrea produselor si serviciilor bancare furnizate si a experientei Persoanelor Vizate, inclusiv prin optimizarea serviciilor financiar-bancare, a fluxurilor si a reglementarilor interne, prin optimizarea costurilor si a bugetelor si prin asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta; segmentarea clientilor; incheierea,derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor contractate de catre acesta, inclusiv in contextul gestionarii cererii Clientului privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19, în ipoteza în care Persoana Vizată nu este parte la contractul Clientului cu Banca (inclusiv a serviciilor on-line si a functionalitatilor si operatiunilor disponibile prin intermediul acestor servicii); asigurarea suportului tehnic si a activitatilor de mentenanta necesare pentru derularea si gestionarea relatiei contractuale; derularea in bune conditii a tranzactiilor; gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; colectare de debite/recuperare creante si activitatile premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; incheierea, derularea si gestiunea executarii contractelor incheiate cu alti Clienti ai Bancii (persoane juridice) pentru furnizarea serviciilor bancare inclusiv cele constand in plata facturilor la MFM-urile Bancii, prin Serviciul Raiffeisen Online/ Smart Mobile sau prin Oficiile Postale; furnizarea serviciului de debitare directa; furnizarea serviciului de distribuire a numerarului prin reteaua de agentii a Bancii; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare; gestionarea optiunilor Clientului persoana juridica/entitate fara personalitate juridica privind marketingul direct adresat acestuia (in masura in care acesta si-a exprimat acordul in acest sens - a se vedea pct. 2.1.4.6.  de mai jos), prin utilizarea datelor de contact ale Reprezentantilor Legali furnizate in relatia cu Banca;  statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor cu privire la produsele si/sau serviciile bancare contractate, precum si cu privire la aspecte ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate; generarea de extrase de cont pentru imputernicit (cu exceptia imputernicitului pe cont), mandatarul titularului de cont; includerea unor mesaje care nu au natura comerciala in cuprinsul extraselor de cont, gestionarea unor incidente care pot aparea pe parcursul executarii contractului dintre Client și Banca, verificarea modului de conformare cu politicile și reglementarile interne.
2.1.4.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana Vizata, cu ocazia deschiderii relatiei contractuale cu Clientul si/sau in alte situatii, prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Banca, 
dupa caz, pentru: 
•    marketing direct adresat persoanelor fizice, prin comunicarea de catre Raiffeisen Bank SA, direct si/sau  prin imputernicitii sai si/sau prin urmatoarele entitati din Grupul Raiffeisen: SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., Raiffeisen Bank International AG, celelalte entitati din Grupul RBI listate la https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/ si/sau prin partenerii contractuali ai acesteia indicati in lista din cadrul Politicii de confidentialitate de pe site-ul Bancii, a unor informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati, care pot fi de interes pentru Persoana Vizata in mod personal (independent de relatia cu Clientul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica), ale Bancii si/sau ale altor entitati din Grupul Raiffeisen si/sau ale partenerilor mentionati, precum si efectuarea de catre Banca, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia anterior mentionati si/sau prin alte entitati din Grupul Raiffeisen, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Bancii si/sau ale altor entitati din Grupul Raiffeisen si/sau ale partenerilor acesteia; 
•    analiza solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii bancare la cererea Persoanei Vizate sau a Clientului, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale ANAF, precum si a oricaror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice, in masura in care consimtamantul este necesar potrivit cerintelor legale; 
•    generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice (de exemplu, fisiere cookies, pixeli si/sau alte tehnologii similare) care implica efectuarea unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra Persoanei Vizate (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.3 de mai sus)  sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele Persoanei Vizate, inclusiv prin canale on-line precum retele de socializare, Banca poate prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate direct Bancii, date rezultand din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre Banca, inclusiv aplicatiile online prin care Banca furnizeaza servicii de tip internet banking/mobile banking, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Bancii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul conturilor / cardurilor. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Bancii sa identifice preferintele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre Banca, de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii Bancii. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Banca va aduce in atentia Persoanei Vizate oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru aceasta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a se pune la dispozitia Persoanei Vizate oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor acesteia. De asemenea, tinand cont de faptul ca Banca isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, Persoana Vizata ia la cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care Persoana Vizata nu si-a manifestat anterior interesul sa nu ii fie aduse la cunostinta acesteia.
Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii, , prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank SA (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau prin transmiterea unui e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: centrala@raiffeisen.ro sau prin intermediul Serviciului Call Center, apeland nr. telefon *2000 – numar cu tarif normal, apelabil din orice retea de telefonie mobila din Romania.; 004 021 306 3002 - numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate; 0800 800 555 - linie telefonica gratuita dedicata clientilor cu dificultati financiare; Persoane juridice: 004 021 306 3007 numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate. Datele colectate in scopurile mentionate anterior pot fi prelucrate si in scopuri subsecvente, insa numai in masura in care aceste scopuri subsecvente sunt compatibile cu scopurile initiale in care au fost colectate datele. In acest sens, Banca va lua masurile necesare pentru analizarea compatibilitatii scopurilor, potrivit cerintelor legale. 
2.1.4.5. Profilari si procese decizionale automatizate: 
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mentionate anterior, in anumite situatii (de exemplu, in contextul aplicarii masurilor de cunoastere a clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, inclusiv prin crearea si utilizarea listelor de avertizare), este necesara prelucrarea prin mijloace automate a datelor cu caracter personal. 
Astfel de activitati de prelucrare pot implica si evaluarea anumitor aspecte referitoare la Persoanele Vizate pentru scopul analizarii sau preconizarii unor caracteristici cu privire la acestea, precum situatia economica, fiabilitatea sau comportamentul acestora. 
In baza acestor prelucrari realizate prin mijloace automate se iau decizii, cu sau fara interventie umana, care pot conduce la efecte juridice pentru Persoanele Vizate (de exemplu, refuzul furnizarii unui produs sau serviciu bancar) sau o pot afecta similar intr-o masura semnificativa (de exemplu, afectarea situatiei financiare a Persoanei Vizate, cum ar fi eligibilitatea pentru un produs de creditare). 
Atunci cand astfel de decizii se iau fara o interventie umana semnificativa (respectiv o interventie care nu este de natura sa influenteze rezultatul prelucrarii automate), prelucrarea datelor implica un proces decizional automatizat. In cazul activitatilor de prelucrare care implica un astfel de proces decizional automatizat, Persoana Vizata are, pe langa drepturile mentionate la pct. 2.1.9 de mai jos si urmatoarele drepturi: 
•    de a obtine din partea Bancii interventia umana cu privire la procesul decizional automatizat; 
•    de a-si exprima punctul de vedere cu privire la procesul decizional automatizat; precum si 
•    de a contesta decizia luata exclusiv pe baza unei prelucrari automate care produce efecte juridice sau afecteaza Persoana Vizata similar intr-o masura semnificativa. 
Drepturile pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri in acest sens (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro sau prin contactarea Responsabilului privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
2.1.4.6. Activitati de marketing direct adresate Clientului persoana juridica/entitate fara personalitate juridica
De asemenea, in baza consimtamantului de marketing direct exprimat de catre Clientul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica cu ocazia deschiderii relatiei contractuale cu Banca sau ulterior, prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Banca, Raiffeisen Bank S.A. transmite comunicari in scop de marketing direct adresat Clientului persoana juridica/entitate fara personalitate juridica, prin folosirea datelor de contact ale Reprezentantilor sai Legali (persoane fizice) declarati in relatie cu Banca cu ocazia deschiderii relatiei contractuale cu Banca sau actualizati la o data ulterioara, prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Banca. In acest sens: 
• se vor utiliza datele de contact pe care Reprezentantii Legali le-au furnizat in relatie cu Banca, prin formularul dedicat persoanelor fizice aflate in relatie cu un Client persoana juridica/entitate fara personalitate juridica sau prin oricare alte formulare/ modalitati puse la dispozitie de Banca, in temeiul interesului legitim (potrivit celor mentionate la pct. 2.1.4.3. de mai sus);
• comunicarile in scop de marketing direct pot consta in transmiterea de informatii si/sau oferte cu privire la produse, servicii si activitati ale Raiffeisen Bank SA si/sau ale urmatoarelor enitati din Grupul Raiffeisen: SAI Raiffeisen Asset Management S.A., Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Raiffeisen Leasing Financiar IFN S.A., Aedificium Banca pentru Locuinte S.A., Raiffeisen Bank International AG, celelalte entitati din Grupul RBI listate la https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/cine-suntem/raiffeisen-bank-international/ si/sau ai partenerilor contractuali ai acesteia indicati in lista din cadrul Politicii de confidentialitate de pe site-ul Bancii, precum si pentru efectuarea studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank SA si/sau ale entitatilor din Grupul Raiffeisen mentionate si/sau ale partenerilor mentionati;
• prelucrarile aferente acestor comunicari pot fi desfasurate pe teritoriul Romaniei si/sau in strainatate, direct de catre Raiffeisen Bank SA si/sau prin imputernicitii sai si/sau prin respectivele entitati din Grupul Raiffeisen si/sau prin respectivii parteneri contractuali ai acesteia.
Consimtamantul exprimat de Clientul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica cu privire la activitatile de marketing direct de mai sus este voluntar, iar retragerea acestuia se poate face in orice moment (fara a afecta legalitatea activitatilor de marketing direct efectuate inaintea retragerii), prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresele oricareia dintre unitatile Raiffeisen Bank S.A. (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau prin transmiterea unui e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa de e-mail: centrala@raiffeisen.ro sau prin intermediul Serviciului Call Center, apeland nr. telefon *2000 – numar cu tarif normal, apelabil din orice retea de telefonie mobila din Romania.; 004 021 306 3002 - numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate; 0800 800 555 - linie telefonica gratuita dedicata clientilor cu dificultati financiare; Persoane juridice: 004 021 306 3007 numar cu tarif normal, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate. O astfel de cerere trebuie sa faca dovada deplina a manifestarii de vointa exprimate valabil si neingradit de catre Clientul persoana juridica/entitate fara personalitate juridica, prin raportare la puterile de reprezentare ale Reprezentantilor sai Legali.
2.1.5. Categoriile de date cu caracter personal 
In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Banca prelucreaza: 
•    datele furnizate in mod direct de Persoana Vizata, inclusiv in contextul accesarii produselor si serviciilor Bancii sau utilizarii aplicatiilor puse la dispozitie de catre Banca;
•    datele obtinute din urmatoarele surse externe: Client, o alta Persoana Vizata (astfel cum aceasta notiune e definita la sectiunea 2.1.3 de mai sus), Biroul de Credit, Oficiul National al Registrului Comertului, Buletinul Procedurilor de Insolventa, autoritati si institutii publice, inclusiv Registrul National disponibil pe site-ul Ministerului Justitiei, Ministerul Finantelor Publice, BNR, ASF, Bursa de Valori Bucuresti, organe cu atributii de cercetari penala, faca este cazul, ANAF si unitatile subordonate acesteia, instante judecatoresti, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor sau alte organe jurisdictionale care au competenta legala de a solicita cautiuni, autoritati ale administratiei publice in contextul procedurilor de expropriere, parteneri contractuali, entitatile din Grupul Raiffeisen, institutii de credit, surse publice (si anume, registre publice, World Check, presa, liste sau documente accesibile publicului referitoare la insolventa persoanelor fizice), initiatori ai operatiunilor de plata, titulari al mandatalelor de debitare directa, codebitorul care are calitatea de solicitant de extras de cont, imputernicitul titularului de cont care are calitatea de solicitant de extras de cont;
•    datele pe care Banca le genereaza pe baza datelor furnizate in mod direct sau colectate din surse externe 
Urmatoarele categorii de date cu caracter personal sunt colectate din aceste surse externe sau sunt generate de Banca pe baza acestora sau a datelor furnizate in mod direct: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate/pasaportului, ponderea detinuta in structura Clientului - daca e cazul, functia detinuta in cadrul Clientului - daca e cazul, starea civila - daca e cazul, semnatura si data semnarii - daca e cazul, adresa, data si tara nasterii, rezidenta fiscala, cod de inregistrare fiscala, cetatenie, alte date rezultand din actele de identitate, date rezultand din verificarea conditiilor necesare pentru aderarea la serviciile Bancii, informatii privind suspendarea obligatiei de plata a ratelor in contextul pandemiei COVID-19, cod utilizator, parola, cod PIN, serie si numar token, date privind tranzactiile efectuate, date privind drepturile si rolurile acordate pentru folosirea aplicatiilor aferente serviciilor Bancii, date privind autentificarea pentru folosirea serviciilor, date privind eventuale refuzuri de acordare a accesului la informatiile privind conturile sau de initiere a operatiunilor de plata sau rezultand din inaccesibilitatea serviciilor Bancii, date privind conturile, date privind operatiunile efectuate in contextul utilizarii aplicatiilor aferente serviciilor (inclusiv a aplicatiilor on-line) sau rezultand din utilizarea acestor aplicatii cod intern de identificare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date de tranzactionare, locul nasterii, data inceperii si data incetarii functiei detinute in cadrul Clientului, date in legatura cu regimul TVA, aparitii in Buletinul Procedurilor de Insolventa, datorii la bugetul de state, date publice privind dosarele de instanta la care Clientul sau Persoanele Vizate sunt parte (numar de dosar, instanta, parti, obiect, stadiu, termene, solutii, alte informatii publice cu privire la dosarele de instanta), date furnizate de instante judecatoresti, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor sau alte organe jurisdictionale care au competenta legala de a solicita cautiuni, date furnizate in contextul procedurilor de expropriere, informatii referitoare la produse de asigurare, date privind comiterea unor infractiuni, date privind urmarirea penala, date privind condamnarea penala si masurile de securitate conexe, cost de risc la nivel de client, perioada pentru care este generat extrasul de cont, unde este cazul, soldul initial si cel final, rulajul, dobanda acumulata la data extrasului, data maturitatii, total rambursari capital, total rambursari dobanda curenta si penalizatoare, tip card, numar card, data si luna expirarii cardului, cod CVV/CVC, numar IBAN, numarul de rate, motivele blocarii cardului, tip Client . 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor bancare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Bancii. 
2.1.6. Categoriile de destinatari 
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca va dezvalui sau poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana Vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei Vizate, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, operatori asociati ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale (inclusiv cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului) si autoritati publice locale, inclusiv BNR, ANAF si unitatile subordonate acesteia, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, institutii nationale si europene care asigura cofinantarea si/sau garantarea Clientului in relatia cu Banca, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Fondul de Garantare a Creditului Rural, Fondul European de Investitii – in masura in care este necesar, autoritati/organe cu atributii in materie penala, institutii bancare in contextul platilor initiate de Clientul Bancii, beneficiarul platii initiate de Clientul Bancii, Oficiul National al Registrului Comertului, Prestatori de servicii de informare cu privire la conturi, Prestatori de servicii de initiere a platii, institutii bancare participante la Conventia interbancara privind debitarea directa, in ipoteza mandatelor de debitare directa de tip interbancar; reprezentantii Companiei Nationale Posta Romana in contextul serviciilor de colectarea de numerar prin intermediul Oficiilor Postale, furnizori / operatori ai retelelor de socializare si care pot avea calitatea de operatori, operatori asociati impreuna cu Banca sau persoane imputernicite ale Bancii. 
2.1.7. Durata prelucrarii 
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate de Persoanele vizate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 
2.1.8. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate 
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei.
Un astfel de transfer in cadrul UE/SEE se realizeaza si in contextul serviciilor de mesagerie (e-mail) cu componenta de cloud computing oferite de Microsoft cu centrele de date in Europa.
De asemenea, Banca poate transfera datele siin afara UE/SEE, Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau pe alte garantii recunoscute de lege. 
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/
Pentru a obtine o copie a garantiilor de transfer implementate de Banca, va rugam sa transmiteti o cerere in acest sens (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro sau sa contactati Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
De asemenea, va informam ca Banca utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele cu caracter personalale Persoanelor Vizate pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi, Google Ireland Ltd. cu sediul stabilit in Irlanda, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, respectiv Google Inc., cu sediul 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 SUA si centre de date avand localizarea http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/
2.1.9. Drepturile Persoanelor Vizate 
Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (potrivit informatiilor disponibile pe www.dataprotection.ro) sau instantelor competente, in masura in care Persoana Vizata considera necesar. 
Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Banca sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.
2.1.10. Informatii suplimentare si datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor 
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Banca, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere scrisa, la adresele oricareia dintre unitatile Bancii (pentru lista completa a unitatilor, acceseaza pagina https://www.raiffeisen.ro/retea/) sau printr-un e-mail catre Banca in acest sens, la urmatoarea adresa: centrala@raiffeisen.ro. 
De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Bancii, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro. 
Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Banca sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/. Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate in contextul diferitelor produse si/sau servicii ale Bancii sunt furnizate prin documentele de informare specifice acelor produse si/sau servicii care au fost ori care vor fi puse la dispozitia Persoanelor Vizate in contextul colectarii aferente de date cu caracter personal.
2.1.11. Banca utilizeaza in relatia cu Reprezentantii legali /Reprezentantii autorizati/ Persoanele de contact/ Delegatii/ Utilizatorii de card / Utilizatorii digitali un singur set de date de contact pentru comunicarea oricaror informatii / corespondente necesare, prin raportare le calitatea detinuta de persoana vizata in legatura cu oricare dintre produsele/serviciile contractate de Client (cu exceptia extrasului lunar de cont curent, in cazul in care se solicita comunicarea acestuia la o adresa diferita, daca Banca ofera acest serviciu in conditiile solicitate de Client). Corespondenta relevanta se va transmite la ultima adresa postala indicata Bancii, cu formalitatilor de publicitate si opozabilitate cerute de lege, in cazul in care este necesar. 
2.1.12. Schimbarile cu privire la datele referitoare la sediul/forma juridica/ alte date/informatii in legatura cu Clientul persoana juridica vor fi opozabile Bancii numai dupa ce Banca a primit o notificare scrisa in acest sens, insotita de documentele juridice corespunzatoare si de dovada indeplinirii formalitatilor de publicitate si opozabilitate cerute de lege. 
2.1.13. In cazul in care Banca ia cunostinta in orice mod, cu respectarea cerintelor aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, despre aparitia unor divergente intre asociatii/actionarii/ membrii/Reprezentantii legali ai Clientului, urmare carora, fara a se limita la acestea, se rastrânge mandatul Reprezentantilor autorizati, sau mandatul acestora este revocat si sunt desemnati noi Reprezentanti autorizati fara a fi inca indeplinite formalitatile de publicitate si opozabilitate cerute de lege, sau se modifica intinderea dreptului de reprezentare sau Banca are are incertitudini referitoare la drepturile de reprezentare, ale Reprezentantilor legali/autorizati precum si in situatia in care actele de identitate ale Reprezentantilor legali/autorizati sunt expirate, Banca va avea dreptul dupa caz, sa suspende executarea sau sa considere neprimite oricare instructiuni transmise /depuse la Banca (incluzând, fara a se limita la, operatiunile de plata din Conturile de plati, instrumente de plata de debit, instructiunile in temeiul oricarui Contract specific incheiat cu Banca) pâna la lamurirea situatiei, in baza unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banca si/sau pâna la finalizarea respectivelor formalitati de publicitate si opozabilitate cerute de lege, acolo unde este cazul. . Clientul exonereaza Banca deorice raspundere pentru eventualele pierderi suferite de acesta, ca urmare a aparitiei situatiei descrise la acest articol. 
2.1.14. Pentru unitatile teritoriale (dezmembramintele) fara personalitate juridica cererea de deschidere a Contului si/sau solicitarea oricarui alt produs/serviciu oferit de Banca se va face de catre Reprezentantii legali ai Clientului, care vor indica si limitele mandatului unitatii teritoriale respective in raport cu derularea Contractului specific ce reglementeaza produsul/serviciul solicitat, daca in actele constitutive ale Clientului – persoana juridica/unitatii teritoriale fara personalitate juridica nu se va mentiona altfel. 
2.1.15. Daca pentru deschiderea sau operarea Conturilor si/sau derularea oricaror alte produse/servicii oferite de Banca, sunt necesare, conform legii sau reglementarilor interne ale Bancii, verificari suplimentare si/sau periodice ale datelor furnizate cu respectarea cerintelor aplicabile privind protectia datelor cu cracter personal, de catre Client/Reprezentantii legali/Reprezentantii autorizati/Delegati sau de catre oricare alte persoane desemnate de Client sa il reprezinte in realatia cu Banca, prin Contractul specific sau prin mandat special, Banca este abilitata sa efectueze toate aceste verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre acestia, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date sau alta entitate, care le detine in mod legal. Clientul se obliga se informeze persoanele care il reprezinta in relatia cu Banca despre drepturile anterior mentionate, acordate Bancii in legatura cu acestia. 
2.1.16. Clientul are obligatia sa furnizeze orice documente solicitate in mod legitim de catre Banca cu respectarea cerintelor aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii catre Client a produselor si serviciilor bancare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Bancii. 
Clientul are obligatia sa informeze Banca ori de câte ori intervin modificari cu privire la documentele depuse in Banca sau la informatiile furnizate Bancii (dupa caz, prin depunerea documentelor modificate si/sau completarea formularelor specifice furnizate de Banca in acest scop si/sau in orice alt mod agreat de parti in cuprinsul formularelor si Contractelor specifice, daca este cazul). Daca nu intervin astfel de modificari, Clientul are obligatia sa confirme anual mentinerea valabilitatii/continutului informatiilor furnizate Bancii anterior. 
Daca oricând, in cadrul derularii relatiei de afaceri dintre Client si Banca, se schimba Beneficiarul real si/sau se modifica orice informatii privind persoana acestuia, Clientul are obligatiasa instiinteze de indata Banca cu privire la acest fapt, comunicând informatiile privind beneficiarul real prevazute de lege, impreuna cu orice documente relevante solicitate de Banca, cu respectarea principiului acuratetii datelor cu caracter personal. 
2.1.17 Clientul declara ca : (i) a inteles ca CIF –ul (codul de identificare interna astfel cum a fost definit) trebuie indicat in mod corect ori de cate ori este solicitat de Banca prin intermediul diverselor formulare utilizate de aceasta in relatia cu clientii sai si (ii) exonereaza Banca de raspundere pentru orice neintelegeri/daune generate de comunicarea eronata a acestui cod de catre Client catre Banca, in cuprinsul formularelor semnate/asumate de catre acestia . 

2.2. CONFIDENTIALITATE SI ALTE REGLEMENTARI CONEXE 
2.2.1. Banca si Clientul se obliga sa mentina confidentialitatea asupra informatiilor obtinute unul despre celalalt in derularea relatiei Banca - Client, cu respectarea prevederilor oricarei legi sau ordin al unei autoritati competente care permit sau solicita dezvaluiri. 
2.2.2. Clientul autorizeaza Banca sa prelucreze, sa transfere si sa comunice orice fel de informatii referitoare la Client, Reprezentantii legali si/sau Reprezentantii autorizati, catre si intre sucursalele, agentiile, punctele de lucru, reprezentantele Bancii, societatilor afiliate Bancii si agentilor si tertilor parteneri ai Bancii, pentru folosire confidentiala, in legatura cu prestarea oricarui serviciu Clientului (inclusiv pentru plati externe efectuate prin intermediul unui tert), precum si in scopul prelucrarii de date, efectuarii de analize, recuperarii creantelor Bancii, obtinerii unor finantari/garantii, transferului de creante ale Bancii, precum si in scopuri statistice. Orice astfel de terta parte poate in acelasi fel folosi, prelucra si transfera in orice mod datele si informatiile referitoare la Client primite de la Banca in cadrul autorizarii acordate de Client prin prezentul document. 
2.2.3. Banca va pastra confidentialitatea si nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod catre tertii care sa justifice un drept in acest sens informatii privind Conturile Clientilor, operatiunile inregistrate in acestea, relatiile contractuale dintre Banca si Clienti, fara consimtamântul acestora. 
2.2.4. Clauza confidentialitatii nu se va aplica daca: 
a. informatia este ceruta de o autoritate competenta în cadrul unei proceduri judiciare; 
b. Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile; 
c. în orice alta situatie prevazuta de lege. (spre ex. furnizarea de informatii la cererea institutiilor financiare corespondente) 
2.2.5. Clientul consimte prin prezenta în mod expres, renuntând sa invoce orice restrictie impusa Bancii de legislatia în vigoare cu privire la secretul bancar, ca Banca sa prezinte în cadrul relatiilor cu tertii implicati în procese organizatorice si decizionale ale Bancii, orice informatii si date, referitoare la Client sau la conturile sale, necesare acestor procese si care nu vor afecta în nici un fel Clientul sau afacerile sale. Prin terti implicati se înteleg, dar nu se limiteaza, orice societati române sau straine care fac parte din grupul de societati din care face parte si Banca, consultantii de specialitate agreati de Banca, intermediarii pentru anumite afaceri, finantatorii etc. Banca va intra in relatii contractuale doar cu tertii implicati care se obliga la rândul lor sa pastreze confidentialitatea informatiilor astfel obtinute. 
2.2.6. Banca va putea sa ia orice masuri pe care le considera necesare in relatia cu Clientul, in vederea respectarii dispozitiilor legale in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. 
2.2.7. Raiffeisen Bank SA aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe siteul Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica contribuabilii SUA si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Banca de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoane relevante prin prisma aplicarii cerintelor FATCA. 
2.2.8. Raiffeisen Bank SA identifica clientii in conformitate cu prevederile Standardului Global (CRS) pentru schimbul de informatii. Banca identifica persoanele relevante CRS si raporteaza catre A.N.A.F. informatiile personale si datele financiare ale acestora. Sunt vizate veniturile din investitii (inclusiv din dobanzi, dividende, castiguri de capital etc.) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de informatii financiare.  
 
2.3. DOBANZI. TAXE. COMISIOANE. ALTE COSTURI 
2.3.1.(i) Pentru produsele si serviciile bancare, Banca percepe Clientilor sai taxe, comisioane, abonamente, alte speze si, dupa caz, percepe sau acorda dobânzi, la valorile standard cuprinse in listele de tarife/taxe si comisioane publicate de Banca, cu exceptia situatiilor în care se prevad alte niveluri ale acestora in Contractele specifice sau in ofertele acceptate de Client. 
Listele de tarife/taxe si comisioane se gasesc in incinta unitatilor teritoriale ale Bancii, in locuri special amenajate si pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro
2.3.1.(ii) Banca îsi rezerva dreptul de a modifica oricând nivelul dobânzilor, taxelor, comisioanelor, abonamentelor si/sau al oricaror altor taxe si speze datorate de Client pentru produsele oferite si/sau serviciile prestate (inclusiv pentru facilitati de credit /finantari bancare/Angajamente/alte tipuri de finantari acordate de Banca), fara a distinge daca valorile sunt standard sau negociate cu Clientul, în functie de costurile proprii si/sau de politica financiara a Bancii si/sau in functie de evolutia ratelor de dobânda pe piata financiar - bancara si/sau, daca este cazul, de alte criterii prevazute in Contractele specifice si cu conditia informarii Clientului asupra noilor valori prin publicarea acestora in Listele de tarife/taxe si comisioane sau prin notificarea Clientului in oricare dintre modalitatile alease de Banca dintre cele mentionate in Sectiunea Notificari din prezentul document, atunci când nu este prevazuta expres o alta modalitate de informare in Contractul specific. Modificarea nivelurilor costurilor se considera a fi fost valabil comunicata Clientului de la data publicarii noilor valori in cuprinsul Listelor de tarife/taxe si comisioane sau de la data primirii notificarii in conditiile prevazute in sectiunea Notificari, dupa caz, Clientul acceptând ca noile valori ii sunt aplicabile de la data comunicarii sau de la o alta data stabilita pentru intrarea in vigoare (când este cazul). 
2.3.2. Banca va informa Clientul asupra conditiilor standard de taxe, comisioane, speze si dobânzi ale Bancii in vigoare, dupa caz, la momentul solicitarii unei oferte privind produsele/serviciile bancare sau la momentul incheierii unui Contract specific. 
2.3.3. Orice dobânda este calculata zilnic la sumele inregistrate în soldul debitor, dupa caz, sold creditor al Contului (curent/de depozit/de economii/de credit), pe baza formulei: D = C*Rd*n/N, unde: 
D - dobânda calculata; 
C - capitalul asupra caruia se calculeaza dobânda care poate fi suma inregistrata in soldul creditor/debitor al contului curent, suma inregistrata in soldul creditor al contului de depozit, suma acordata de Banca cu titlul de facilitate de credit/finantare bancara/Angajament; 
Rd - Rata dobânzii 
n - numarul de zile din luna (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice, ca fiind numarul efectiv de zile ale lunii pentru care se calculeaza dobânda sau 30); 
N - Numarul de zile din an (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice, ca fiind numarul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365/366). 
2.3.4. Rata dobânzii poate avea o valoare fixa sau variabila. Rata dobânzii variabila se modifica in functie de: 
(a) indici de referinta verificabili (ex. Rata de Referinta) prevazuti in Contractele specifice, ori 
(b) schimbarile legislative ce impun astfel de modificari, ori 
(c) in conditiile clauzei 2.3.1(ii), ori 
(d) in functie de alte criterii prevazute in Contractele specifice. 
2.3.5. Toate costurile suportate de Banca in legatura cu incheierea si executarea CGB si a Contractelor specifice, incluzând dar fara a se limita la, costuri aferente consultarii unor registre publice/baze de date/etc, taxe postale, cheltuieli generate de executari silite, onorarii avocatiale, taxe de timbru, taxe judiciare, alte cheltuieli sunt si ramân in sarcina Clientului, iar Clientul da Bancii un mandat de debitare automata a oricarui Cont al Clientului pentru plata/recuperarea acestora. 


3. CONDITII GENERALE APLICABILE CONTURILOR 

3.1 Reguli generale privind deschiderea si operarea Conturilor 
3.1.1. Banca va putea, fara insa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor Conturi (precum, dar fara a se limita la conturi curente, conturi de economii, conturi de depozit), in conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop, pe baza unei cererii formulata de acestia in forma si continutul satisfacatoare pentru Banca si insotita de documentele si informatiile considerate necesare in Opinia calificata a Bancii. Banca poate refuza deschiderea de conturi sau a altor produse si servicii bancare sau mentinerea relatiei de afaceri sau poate bloca sau inchide intrumentele de plata care dau acces la fondurile si informatiile din Cont in cazul in care asupra Clientilor sau potentialilor Clienti exista suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la spalarea banilor, finantarea terorismului, fraude, Sanctiuni internationale/SUA sau daca Clientul / Reprezentantul legal /Beneficiarul real este Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata sau in orice alta situatie in care Clientul nu se incadreaza in profilul de risc stabilit de Banca in normele sale interne, fara a fi obligata sa motiveze Clientului aceasta decizie. 
3.1.2. Pentru Conturile deschise in zilele nelucratoare data deschiderii Contului va fi Ziua lucratoare imediat urmatoare. 
3.1.3. Conturile deschise pe numele Clientului la Banca sunt guvernate de termenii si conditiile din Contractul specific fiecarui tip de Cont care se completeaza cu regulile generale stabilite prin prezentele CGB. 
3.1.4. Clientul are obligatia de a prezenta Bancii, la transmiterea catre aceasta a oricarei cereri ori instructiuni, precum si la simpla cerere a Bancii, informatii si/sau documente si/sau declaratii suplimentare considerate de catre Banca a fi necesare in scopul deschiderii si operarii Conturilor, stabilirii sursei fondurilor, stabilirii destinatiei fondurilor retrase in numerar sau transferate prin intermediul unui instrument de plata, ori pentru determinarea obiectului si/sau rationamentului economic al tranzactiilor si justificarea operatiunilor solicitate, pentru stabilirea sursei fondurilor investite (initial) in monede virtuale si a circuitului financiar privind monedele virtuale (atat la achizitia de monede virtuale, cat si la incasari din monede virtuale) ori a altor informatii necesare, inclusiv in procesul de cunoastere a clientelei, de actualizare date si identificarea Beneficiarilor Reali pe baza de documente relevante, pentru indeplinirea periodica de catre Banca a obligatiilor stabilite prin lege si/sau normele si politicile Bancii si/sau ale Grupului Bancii. 
3.1.5. In oricare din urmatoarele situatii in care:
(i) Banca nu primeste informatiile/documentele/declaratiile solicitate conform art. 3.1.4; 
(ii) Banca primeste informatii incomplete, insuficiente ori declaratii neconforme cu realitatea; 
(iii) daca Banca are suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la realitatea informatiilor si documentelor furnizate de Client ori a declaratiilor asumate de acesta; 
(iv) daca Banca are suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la spalarea banilor, finantarea terorismului, fraude, Sanctiuni internationale/SUA; 
(v) Banca nu primeste de la  Client documente justificative privind sursa fondurilor investite in Monede Virtuale sau in situatia in care Clientul efectueaza tranzactii in legatura cu monede virtuale cu furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi/sau Furnizorii de portofele digitale neautorizati/neinregistrati sau din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscale sau 
(vi) Clientul efectueaza tranzactii cu prestatori de servicii de plata din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscale;
(vii)  in cazul in care Clientul/Reprezentantul Legal/Beneficiarul real  este Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata;
(viii) in orice alta situatie in care Clientul nu se incadreaza in profilul de risc stabilit de Banca in normele sale interne, 
Banca poate  refuza deschiderea unui Cont, deschiderea serviciilor atasate Contului si/sau a altor produse/servicii Bancare   si/sau efectuarea unor Operatiuni de plata in Cont ori poate proceda la blocarea Contului si/sau a intrumentelor de plata care dau acces la fondurile si informatiile din Cont sau la incetarea unilaterala a Contractului specific de Cont si, daca este cazul, a altor raporturi juridice existente in legatura cu acesta sau a oricarui Contract Specific ori poate inceta intreaga relatie de afaceri derulata cu Clientul.
3.1.6. Disponibilitatile Clientului inregistrate in Conturi sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a depozitelor bancare, in limitele si cu exceptiile afisate la orice unitate a Bancii, prevazute in actele normative in vigoare. Clientul are obligatia ca, în situatia în care intervin modificari privind incadrarea depozitelor constituite la Banca in categoriile prevazute de lege, sa le comunice Bancii în termen de 30 de zile de la data modificarii. 
3.1.7. In cazul in care au fost depuse la Banca sume cu titlu de aport la capitalul social al Clientului, acest Client intelege si se obliga sa solicite deschiderea primului cont curent/primelor conturi curente in moneda in care au fost depuse sumele cu titlu de aport la capital social, astfel incat Banca sa opereze transferul acestor sume in respectivul cont. 

3.2. Persoanele care pot opera in Conturile Clientului 
3.2.1. Clientul va desemna prin Reprezentantii sai legali persoanele care au dreptul sa dispuna de fondurile din Conturi precum si limitele imputernicirii acestora. 
3.2.2.(i) Numirea persoanelor care au drept de acces la Conturile Clientului in conditiile Contractului specific (cum ar fi, dar fara a se limita la, Reprezentantii autorizati, Utilizatorii de card, Utilizatorii digitali), datele de identificare ale acestora si limitele imputernicirii sunt consemnate in cuprinsul Contractelor specifice si/sau in modalitatea prevazuta de acestea si/sau in alte documente acceptate de Banca, fiind transmise Bancii pe suport hartie, pe suport electronic cu Semnatura electronica calificata, daca s-a agreat astfel cu Clientul si/sau in modalitatea reglementata in Contractul specific. 
Imputernicirea de reprezentare data de Client acestor persoane va fi considerata valabila pâna la: (i) revocarea acesteia, efectuata prin documentele si/sau in modalitatea agreate cu Banca si adusa la cunostinta Bancii in modalitatea prevazuta in Contractul specific sau (ii) pana la data stabilita de Banca in conditiile clauzei 3.2.2.(v). 
3.2.2.(ii) Numirea si revocarea Reprezentantilor autorizati vor fi opozabile Bancii incepând cu Ziua lucratoare indicata de Client (alta decât data formularii cererii) sau cu Ziua lucratoare imediat urmatoare primirii solicitarii conforme de numire/ revocare, dupa caz. 
3.2.2.(iii) Cand accesul la Conturi se face prin intermediul unor instrumente de plata electronica, prin canale de comunicare si/sau alte servicii speciale oferite de Banca, numirea si revocarea persoanelor care au drept de acces la Conturi („ Utilizatorii digitali”) , precum si transmiterea datelor lor de identificare vor fi facute de Client conform Contractelor specifice, prin intermediul aplicatiilor informatice aferente sau in alta modalitate stabilita prin Contractele specifice, dupa caz. 
3.2.2.(iv) Lipsa unor restrictii, limitari de competenta sau conditii de angajare a Clientului in ceea ce priveste persoanele imputernicite sa opereze in Conturi (Reprezentanti autorizati, Utilizatori de card, Utilizatori digitali, etc.), expres prevazute de catre Client in documentele/ aplicatiile mentionate in clauzele 3.2.2 (i) si 3.2.2.(iii), duce fara echivoc la concluzia ca aceste persoane au, fiecare in parte, dreptul deplin de a dispune, in numele si pe seama Clientului, de fondurile din Conturile acestuia. 
3.2.2. (v) Banca poate refuza persoanele imputernicite de Client sa aiba acces la Conturi, la data numirii acestora sau ulterior, in cazul in care asupra acestora exista suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune cu privire la spalarea banilor, finantarea terorismului, fraude, Sanctiuni internationale/SUA si/sau a embargo-urilor sau daca persoana numita de Client este Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata sau in orice alta situatie in care aceste persoane imputernicite de Client nu se incadreaza in profilul de risc stabilit de Banca in normele sale interne, fara a fi obligata sa motiveze Clientului aceasta decizie. In cazul in care, ulterior numirii de catre Client, Banca refuza o persoana imputernicita de acesta, va notifica Clientului in scris data de la care imputernicirea nu mai este acceptata de Banca. 
3.2.3. Pentru a putea executa mandatul incredintat de Client, persoanele care au drept de acces la Conturi trebuie sa furnizeze Bancii informatiile si documentele solicitate de aceasta si, in plus, Reprezentantul autorizat trebuie sa depuna specimenul de semnatura la Banca. 
3.2.4. Clientul are obligatia de a face permanent cunoscute persoanelor desemnate sa aiba acces la Conturi, conditiile de operare a Conturilor, de utilizare a instrumentelor de plata si/sau de functionare a produselor si serviciilor in legatura cu Conturile, precum si a aplicatiilor informatice aferente acestora, oferite de Banca si/sau de terti . 
3.2.5. Pot dispune asupra sumelor din Conturile Clientilor si urmatoarele persoane, cu respectarea normelor legale în vigoare: 
a. Succesorii in drepturi ai Clientului care prezinta dovada aceastei calitati; 
b. Orice alte persoane autorizate de lege sa aiba acces la Conturile Clientului (precum, dar fara a se limita la administratorul judiciar, lichidatorul judiciar, executor judecatoresc, etc). 

3.3. Tipuri de Conturi oferite de Banca. Conditii speciale de operare a  Conturilor de Grant
3.3.1. Banca ofera Clientilor: Conturi de plati (spre exemplu, fara a se limita la: Cont curent, Cont de Card, Cont de grant), precum si alte tipuri de Conturi (spre exemplu, fara a se limita la: cont de economii, cont de depozit la termen, cont escrow, cont de garantie, cont colector). 
3.3.2 Clientul poate accesa Conturile de plati accesibile online deschise la Banca prin intermediul unui Prestator de servicii de initiere a platii si/sau al unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi, in conditiile reglementate in Contractul specific pentru Serviciul Raiffeisen Online/Smart Mobile. 
3.3.3 Banca are dreptul de a refuza unui Prestator de servicii de informare cu privire la conturi sau unui Prestator de servicii de inițiere a plății accesul la un Cont de plăți accesibil online, în cazul în care are motive justificate în mod obiectiv, legate de accesarea neautorizată sau frauduloasă a Contului si/sau de inițierea neautorizată ori frauduloasă a unei Operațiuni de plată de către acesti furnizori de servicii de plata, 
 Banca va comunica Clientului refuzul accesului la Contul de plăți și motivele acestui refuz, in modalitate specifica prevazuta in Contractul specific pentru Serviciul Raiffeisen Online/Smart Mobile. 
3.3.4 In cazul in care Clientul este beneficiar al unei masuri de sprijin guvernamental de tip Grant , care poate fi derulata prin intermediul unui Cont de Grant, in cazul in care Banca a fost aleasa de autoritatea guvernamentala pentru derularea respectivei masuri, iar Clientul nu detine acest tip de cont la momentul in care este declarat eligibil de catre autoritatile guvernamentale, Banca va  deschide pe numele Clientului  Contul de grant dedicat exclusiv respectivei masuri , cu conditia ca acesta sa indeplineasca cerintele legale si interne ale Bancii pentru deschiderea acestui tip de cont. Banca va anunta Clientul cu privire la deschiderea Contului de Grant in oricare din modalitatile de comunicare prevazute la cap. 9.2 “ Notificari”; in cazul in care Clientul nu doreste derularea masurii de sprijin prin Contul de Grant deschis de banca, acesta are obligatia de a solicita bancii inchiderea Contului in termen de maxim 10 zile de la primirea notificarii de deschidere a Contului de Grant de la Banca.
3.3.5 Contul de Grant poate fi utilizat exclusiv pentru derularea operatiunilor aferente incasarii Grantului de catre Client, in calitatea sa de beneficiar final al acestuia, inclusiv efectuarea platilor asociate utilizarii sumelor din Grant conform destinatiei declarata de Client in Contractul de Finantare incheiat cu autoritatea de aprobare si/sau gestionare a Grantului. Contul de Grant poate fi creditat exclusiv cu sume provenind din Grant si, daca este impus un procent minim obligatoriu de cofinantare/contributie propie a Clientului,  cu sume reprezentand contributia proprie a  Clientului .
3.3.6 Clientul se obliga sa utilizeze sumele din Contul de Grant  exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor eligibile acceptate pentru finantare din Grant. Nu sunt permise decat operatiunile de plata prin transfer bancar, fiind interzise retragerile  in numerar si atasarea de carduri de debit. Toate operatiunile din cont se vor face cu respectarea procedurilor de implementare a masurilor guvernamentale de acordare si monitorizare a Grantului. In cazul in care Clientul  efectueaza operatiuni de plata in care moneda Contului difera de moneda operatiunii, iar efectuarea acesteia necesita conversie monetara, conversia se va realiza la Cursul de schimb valutar al Bancii (curs valutar in Cont).

3.3.7 Persoanele nominalizate ca Reprezentanti autorizati  pe Contul curent deschis in moneda Contului de Grant vor avea aceleasi drepturi de operare si pe Contul de Grant. 
3.3.8 Pentru administrarea Contului de Grant Clientul datoreaza un comision lunar de administrare cont scadent in ultima zi din luna, la valoarea mentionata  Lista specifica -"Tarife si comisioane standard IMM si Profesii Liberale"; costurile aplicabile operatiunilor de plata  sunt reglementate in listele specifice de taxe si comisioane. Comisionul lunar de administrare al Contului de Grant si costurile aplicabile operatiunilor de plata se vor percepe din contul curent in lei sau, daca daca Clientul detine mai multe astfel de conturi, din contul curent in lei activ deschis primul la Banca.
3.3.9 Clientul are obligatia sa asigure din surse proprii disponibil pentru acoperirea taxelor si comisioanelor bancare si a diferentelor de curs valutar fata de cursul la care se deconteaza cheltuielile eligibile ce se achita din Grant.
3.3.10 Banca are dreptul sa  refuze efectuarea operatiunilor de plata care nu respecta procedurile si prevederile legale de acordare a Grantului. De aemenea, Banca are dreptul sa debiteze Contul de Grant cu sumele pentru care exista solicitare de rambursare din partea autoritatilor publice nationale si/sau europene cu prerogative in gestionarea si/sau auditarea fondurilor nationale si/sau europene si sa le transfere catre autoritatea  care a solicitat rambursarea, fara a fi necesar acordul Clientului. Clientul isi exprima acordul ca Banca sa puna la dispozitia autoritatilor publice nationale si/sau europene cu prerogative in gestionarea si/sau auditarea fondurilor nationale si/sau europene, orice informatii referitoare la Contul de Grant, inclusiv extrase de cont.
3.3.11 Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a nerespectarii de catre Client a obligatiei de utilizare a Contulului de Grant in scopul exclusiv mai sus precizat, ca urmare a exercitarii de catre Banca a prerogativelor mentionate la pct. 3.3.9  si 3.310 sau ca urmare a unor alte fapte/acte ale Clientului de natura sa schimbe destinatia Contului de Grant/natura sumelor incasate in acesta.
3.3.12 Pentru Contul de Grant banca va pune la dispozitia Clientul extras de cont, in aceleasi conditii ca pentru Contul Curent. Toate celelalte prevederi aplicabile Contului Curent si Operatiunilor de plata, cuprinse in  prezentul document, sunt aplicabile si Contului de Grant, in completarea conditiilor speciale mentionate in prezenta sectiune.
3.3.13 Banca va inchide Contul de Grant la expirarea perioadelor legale de utilizare a Grantului, cu conditia ca in acest cont sa nu mai existe disponibilitati.

3.4. Overdraft neautorizat acordat de Banca 
3.4.1. Daca disonibilitatile aflate in Conturile de plati ale Clientului nu sunt suficiente pentru executarea unei Operatiuni de plata (initiata direct de catre Client sau prin intermediul ori de catre un tert beneficiar) ori pentru executarea unui Mandat de plata in scopul recuperarii Sumei Datorate, Banca va putea decide, la discretia sa totala, conform normelor sale interne, executarea acestora prin iesirea in descoperit de cont. In acest caz initierea Operatiunii de plata, inclusiv prin executarea Mandatului de plata, valoreaza cerere a Clientului de acordare a unei facilitati de credit de tip overdraft, non-revolving, (denumita de Parti “Overdraft neautorizat”) in valoare egala cu suma care depaseste diponibilul din cont. 
3.4.2. Sumele astfel acordate avansate de Banca sunt datorate de Client incepând cu data iesirii in descoperit de contr si vor fi purtatoare de dobânda calculata la o rata anuala stabilita de Banca pentru astfel de situatii. Dobânda datorata de Client pentru Overdraft neautorizat se calculeaza conform clauzei 2.3.3., cu precizarea ca “n” este numarul de zile calendaristice din luna, iar “N” este 360. 
Clientul are obligatia sa ramburseze de indata aceste Sume Datorate, orice creditare a contului valorand rambursare. 
3.4.3. Pentru scopurile constituirii unui “titlu executor” Banca si Clientul sunt de acord ca prezentele CGB si extrasul de cont ce reflecta sumele acordate de Banca in conditiile clauzelor 3.4.1. si 3.4.2. au valoarea juridica a unui contract de credit in descoperit de cont (overdraft). 

3.5. Dreptul de compensare 
3.5.1. Clientul autorizeaza Banca, prin prezenta clauza, sa compenseze in orice moment orice Suma Datorata cu fondurile disponibile in orice Cont curent, Cont de economii si/sau Cont de depozit, indiferent de valuta in care sunt disponibile si/sau indiferent de scadenta sumelor din aceste conturi, fara a fi necesar in acest sens un alt acord prealabil al Clientului, cu exceptia cazului in care prin Contractul specific se prevede altfel. 
3.5.2. In cazul in care compensarea sumelor datorate necesita conversie monetara, Banca este mandatata de Client, prin prezenta clauza, sa efectueze schimbul valutar la Cursul de schimb valutar al Bancii practicat de Banca la data compensarii. 
3.5.3. În situatia în care în Conturi nu exista disponibil suficient pentru acoperirea Sumei Datorate, Banca este autorizata de Client, prin prezenta clauza, sa debiteze oricare dintre Conturile de plati ale Clientului prin generarea descoperitului de cont neautorizat in conditiile Sectiunii 3.4. “Overdraft neautorizat” 
3.5.4. Clientul va fi instiintat de catre Banca dupa efectuarea compensarii, prin extrasul de cont. 

3.6. Incetarea relatiei de Cont 
3.6.1. Clientul va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont curent/Cont de economii, oricând pe durata derularii Contractului specific, cu un preaviz de 15 zile calendaristice si numai daca achita integral Sumele Datorate in baza respectivului Contract specific, depunand o solicitare scrisa la Banca, fara a fi necesar sa indice motivele denuntarii. 
Prin exceptie, termenul de preaviz este de 30 de zile calendaristice in cazul in care Contul curent are atasat/e Card/uri de debit. Daca in aceasta perioada s-au efectuat noi Tranzactii prin Card care urmeaza sa vina in decontare, termenul de 30 de zile se va prelungi pana la decontarea tuturor tranzactiilor prin Card inregistrate pe Cont. 
Denuntarea nu va produce efecte daca la data inregistrarii acesteia exista in derulare produse/servicii bancare care necesita mentinerea Contului, caz in care Clientul poate relua procedura denuntarii doar dupa incetarea raporturilor juridice aferente produselor/serviciilor bancare in derulare, care au legatura cu Contul. 
3.6.2. Clientul si Banca agreeaza ca Banca va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont Curent/Cont de economii, oricând pe durata derularii Contractului specific, fara a fi necesara justificarea unei astfel de decizii, cu acordarea unui termen rezonabil de preaviz instiintând Clientul conform regulilor de la sectiunea 9.2. “Notificari”. 
3.6.3. Banca este îndreptatita sa rezilieze raportul juridic de Cont curent/ de economii, Contractul specific fiind considerat desfiintat de plin drept, fara a fi necesara punerea in intârziere si fara indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile, judiciare sau extrajudiciare, in urmatoarele cazuri: 
a.    Clientul nu respecta conditiile de functionare a Contului impuse de Banca, prevederile legale în vigoare sau normele de lucru ale Bancii, 
b.    Clientul este suspectat de efectuarea unor operatiuni prin care incalca prevederi legale (precum, dar fara a se limita la cele privind incidentele de plati majore cu cecuri, bilete la ordin, cambii, materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, Sanctiunile Internationale/SUA) ori operatiuni in legatura cu care exista suspiciune rezonabila sau motive rezonabile de suspiciune de frauda sau au fost primite informatii privind existenta unor astfel de suspiciuni  cu privire la Client de la autoritati din Romania sau strainatate si/sau  de la prestatori de servicii de plata  din Romania sau din strainatate; 
c.    daca Clientul/oricare dintre Beneficiarii Reali/Reprezentantii legali devine Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata sau intra sub incidenta Sanctiunilor Internationale/SUA sau sub incidenta unor embargo-uri impuse de Uniunea Europeana, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, a altor State sau orice agentie a acestora, indiferent daca acesta este vizat in mod direct sau indirect de aceste Sanctiuni Internationale/SUA sau embargo-uri,  
d.    in situatii in care pentru conturile Clientului au fost primite solicitari de retur de fonduri de la banci ordonatoare / corespondente pe motiv de suspiciune de frauda, spalare de bani / finantare terorism / incalcare Sanctiuni Internationale/SUA;
e.    Clientul a furnizat Bancii informatii si/sau documente incomplete si/sau neconforme cu realitatea si/sau insuficiente ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau documentelor si/sau acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale (inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA si/sau CRS), 
f.    daca soldul Contului nu mai acopera costurile (taxele si/sau comisioanele) aferente acestuia si daca nu exista o dispozitie derogatorie in Contractele specifice, fara notificare; 
g.    in cazul Conturilor in stare “dormant” reglementate la sectiunea 3.6.5., fara notificare daca conturile “dormant” au sold zero sau debitor sau cu notificare, daca conturile “dormant” au sold creditor . 
Clientul accepta ca la intervenirea oricaruia dintre aceste cazuri este de drept in intarziere. In ipotezele prevazute la lit.a) - lit.e), Banca instiinteaza Clientul conform regulilor de la sectiunea 9.2. “Notificari”, intr-un termen rezonabil ulterior inchiderii Contului. 
3.6.4. In toate cazurile in care initiativa inchiderii Contului apartine Bancii, de la data inchiderii Contului, Banca nu mai bonifica dobânda la sumele aflate in soldul creditor al Contului. Banca va transfera sumele din soldul creditor al Contului conform instructiunii scrise a Clientului. In lipsa acesteia, fondurile pot fi transferate de Banca in orice alt Cont al Clientului, fiind imputernicita de Client, prin prezenta clauza, sa efectueze in acest scop, daca este cazul, schimburile valutare necesare, la Cursul de schimb valutar al Bancii de la data executarii operatiunii de transfer. Banca nu va fi raspunzatoare in nicio situatie pentru eventuale prejudicii pe care le-ar suferi Clientul ca urmare a inchiderii Conturilor sale, conform celor mai sus precizate. 
3.6.5. Prevederi speciale aplicabile conturilor “dormant” 
Cont curent/Contul de economii este considerant de catre Banca in stare “dormant”, daca nu se efectueaza /inregistreaza operatiuni in cont /in legatura cu contul pe parcursul unei perioade de timp, stabilita de Banca si adusa la cunostinta Clientului prin afisare in locuri special amenajate in unitatile bancii si pe site-ul Bancii. Perioada de timp stabilita de Banca pentru ca un Cont curent/ Cont de economii sa devina „dormant” este generala si se aplica tuturor Conturilor Curente/ Conturilor de economii.
 Pentru determinarea starii “dormant”, sunt considerate astfel de operatiuni: 
i.    debitarea sau creditara contului (“miscari in cont”); Nu sunt considerate “miscari in cont”, creditarea contului cu dobânzile platite de Banca si debitarea acestuia cu contravaloarea comisioanelor/taxelor /dobanzilor debitoare datorate de Client Bancii. Banca va continua sa perceapa taxe/ si comisoane din soldul creditor al conturilor dormante si sa calculeze dobânda creditoare/debitoare in functie de caracteristicile fiecarui Cont, avand dreptul sa aplice dispozitiile clauzei 3.5. in scopul stingerii oricarei eventuale Sume Datorare; 
ii.    modificarea/completarea Contractului Specific care reglementeaza contul si/sau incheierea/modificarea unui alt Contract Specific pentru un produs /serviciu in legatura cu contul . 
Un cont dormant se va reactiva daca se efectueaza oricare dintre operatiunile de la punctele (i) si (ii). Trecerea in starea “dormant” sau reactivarea acestuia se efectueaza in mod automant, fara a o notificare a Clientului despre starea contului. Dupa reactivare, contul ramane in starea “activ” si poate redeveni “dormant” in conditiile prezentei clause. . 
Banca va putea decide oricând inchiderea contului dormant cu sold zero sau debitor, fara notificarea clientului. Banca nu are obligatia de a pune la dispozitia Clientului extrasul de cont pentru perioada in care contul se afla in starea dormant. 
3.6.6. Blocarea Conturilor. 
Banca este indreptatita sa blocheze Conturile Clientului in urmatoarele situatii: 
a. in aplicarea clauzelor 2.2.6 si 3.1.5; 
b. in cazul Clientilor care se regasesc in ipoteza reglementata in clauza 3.6.3; 
c. in cazul reglementat in clauza 4.9.8; 
d.in cazul in care intervine situatia reglementata in clauza 2.1.13 sau la solicitarea expresa a Clientului exprimata prin completarea formularului specific pus la dispozitie de catre Banca; 
e. in situatia in care Clientul instiinteaza Banca de pierderea/furtul actelor de identitate ale unicului Reprezentant legal al Clientului. Conturile vor fi deblocate numai dupa ce unicul Reprezentant legal al Clientului va prezenta Bancii noile documente de identitate pentru actualizarea datelor in sistem. 
f. in orice alte cazuri prevazute de lege si/sau in Contractele specifice; 
 
Pe durata blocarii Contului Curent: 
(i) se va calcula si va inregistra dobânda creditoare sau, dupa caz debitoare; 
(ii) se va percepe comisionul de administrare a Contului prevazut in Contractul specific; 
(iii) se vor inregistra orice operatiuni de plata finalizate prin creditarea Contului curent; 
(iv) Banca nu va executa ordinele de plata ce au ca efect debitarea Contului curent (acestea fiind considerate neprimite); 
(v) daca blocarea Contului Curent se efectueaza pentru oricare din situatiile de la lit. a) -c) si/sau f) de mai sus, Banca va bloca si orice instrument de plata care da acces la respectivul Cont.
Pe durata blocarii celorlalte tipuri de Cont (incluzând, fara a se limita la, Conturilor de depozit si Conturilor de economii) : 
(i) Clientul nu va putea efectua operatiuni de retragere partiala sau totala a fondurilor; 
(ii) se vor aplica orice alte prevederi din Contractele specifice care reglementeaza aceste Conturi; 
3.6.7. Termen de prescriptie 
In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, in cazul in care sumele respective nu au fost deja transferate de Banca, dupa caz, conform ordinului Clientului sau, in lipsa unei astfel de instructiuni, in orice alt Cont activ al Clientului, este termenul legal de prescriptie, care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera primita de catre Client conform sectiunii 9.2.. Daca legea nu prevede o modalitate specifica de notificare cu privire la inchiderea contului, aceasta se va face conform prevederilor sectiunii 9.2. ”Notificari. Sumele inregistrate in soldurile Conturilor inchise se vor pastra de catre Banca la dispozitia Clientului, in conturi nepurtatoare de dobânda. Pentru transferul acestor disponibilitati intr-un cont al Clientului deschis la alt prestator de servicii de plata, Clientul datoreaza comisioanele aferente respectivei operatiuni, la valoarea practicata de Banca la momentul solicitarii operatiunii, astfel cum aceasta este mentionata in Lista de tarife/taxe si comisioane publicata de banca; aceste operatiuni nu pot fi efectuate decat de reprezentantii legali ai Clientului sau de imputerniciti ai acestora, cu respectarea prevederilor statutare si legale specifice.
 

4. DISPOZITII PRIVIND OPERATIUNILE DE PLATA 
 
4.1. Codul unic de identificare al Contului 
4.1.1. In vederea executarii de catre Banca a unui Ordin de plata in legatura cu un Cont de plati : 
a) când operatiunea de plata este initiata de Clientul platitor, acesta trebuie sa furnizeze dupa caz, codul IBAN al Contului beneficiarului platii sau numarul de cont BBAN al acestui Cont, cand este deschis intr-una dintre tarile care nu au adoptat IBAN; pentru platile ordonate catre beneficiari ai caror prestatori de servicii de plata sunt stabiliti in afara Uniunii Europene, pe langa codul IBAN/BBAN al Contului beneficiarului platii, se va mentiona obligatoriu si numele si prenumele /denumirea beneficiarului; 
b) in cazul operatiunilor in valuta (moneda diferita de RON), cu exceptia Operatiunilor de plata in EUR catre un benenficiar al platii al carui prestator de servicii de plata este situat intr-un stat membru UE/SEE, trebuie furnizata suplimentar si denumirea si adresa prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii sau codul BIC/SWIFT (Business Identifier Code) al acestui prestator; in cazul in care Clientul furnizeaza Bancii atât denumirea prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii, cât si codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), cand este cazul, al acestui prestator, Banca va utiliza doar codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) in vederea transmiterii platii catre prestator. 
c) când operatiunea de plata este initiata de Clientul Beneficiar, acesta trebuie sa furnizeze codul IBAN al Contului platitorului. 
4.1.2. Banca nu are obligatia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar in Ordinul de plata, ca urmare, va efectua plata in Contul identificat in instructiunea de plata. Clientul Platitor intelege si accepta faptul ca in vederea executarii unui Ordin de plata dat de acesta in legatura cu un Cont de plata, Banca va comunica prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului, codul IBAN al Contului platitor, denumirea, Codul Unic de Identificare si adresa sediului acestuia, inregistrate in baza de date a Bancii si validate pe baza documentara, prin includerea acestora in informatiile care insotesc transferurile de fonduri 
4.1.3. In cazul ordinelor de plata in valuta/lei  transmise catre Contul de plati al unui Client beneficiar, primite de Banca de la un alt prestator de servicii de plata situat in afara UE/SEE, Banca poate solicita informatii suplimentare privind adresa completa a platitorului (tara, oras, strada, numar)( adresa poate fi inlocuita cu data si locul nasterii platitorului, numarul de identificare al platitorului din evidentele prestatorului sau de servicii de plata sau numarul documentului personal oficial al acestuia) si efectua verificari suplimentare conforme cu procedurile interne (spre ex. corespondenta intre numele titularului Contului beneficiar si numarul Contului indicat in ordinul de plata), in scopul de a procesa corect instructiunea de plata ordonata de platitor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. 
In cazul in care informatiile mentionate mai sus sunt incomplete/eronate sau lipsesc, Banca va solicita prestatorului de servicii de plata al platitorului completarea sau clarificarea lor, dupa caz, creditarea Contului de plati al Clientului beneficiar avand loc doar dupa satisfacerea acestei cerinte. In caz contrar, Banca nu va procesa operatiunea de plata, situatie in care nu este obligata sa notifice Clientul sau sa motiveze refuzul operatiunii. 
De asemenea, Banca poate refuza creditarea contului Clientului Beneficiar in cazul in care apar discrepante intre informatiile detinute de Banca despre Client si informatiile existente in mesajul de plata mentionate mai sus, chiar si dupa primirea de informatii suplimentare de la prestatorul de servicii de plata al platitorului, situatie in care nu este obligata sa notifice Clientul sau sa motiveze refuzul operatiunii. 
4.1.4. La preluarea în sistemele informatice ale Bancii a codurilor IBAN transmise în format electronic, dupa caz, prezentate/transmise pe suport hârtie, Banca va proceda la validarea codurilor IBAN ale tuturor Conturilor mentionate in instructiunile de plata pe care le proceseaza, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare. In plus, Banca poate valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale beneficiarilor mentionate in instructiunile de plata transmise de Clientii Bancii, cand sunt necesare, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare, precum si concordanta intre codul IBAN ce identifica beneficiarul platii si codul BIC al prestatorului de servicii de plata al beneficiarului indicat pe ordinul de plata, verificând localizarea ambelor coduri (IBAN si BIC) in aceeasi tara si/sau la acelasi prestator de servicii de plata. 
 
4.2 Initierea si autorizarea Operatiunilor de plata 
4.2.1 Banca pune la dispozitia clientilor urmatoarele canale pentru initierea Operatiunilor de plata ( inclusiv operatiuni de schimb valutar in cont la Cursul de schimb valutar standard al Bancii):
a) serviciile de internet banking, home-banking si mobile banking, conform Contractului specific;
b) Terminalele Bancii ( ATM/MFM)  pentru Operatiuni de plata initiate/autorizate cu cardul;
c) alte canale/aplicatii pentru efectuarea platilor in baza unor Contracte Specifice incheiate cu Clientul.
In oricare din urmatoarele situatii: (i) nefuncţionarea serviciilor de internet banking, home-banking si mobile banking pentru perioade mai lungi de trei ore; (ii) in situatia in care serviciile de internet banking, home-banking si mobile banking sunt blocate la initiativa Bancii, fara sa fie instituita si blocarea conturilor; (iii) in situatia in care Clientii solicita efectuarea de operatiuni de schimb valutar in cont la un curs de schimb negociat; (iv) in situatia in care conturile Clientului sunt poprite sau Clientii sunt in insolventa/faliment/lichidare; (iv) pentru transferul disponibilitatilor existente din contul de capital social intr-un cont curent sau in cazul inchiderii conturilor la Banca si transferul sumelor inregistrate in soldurile Conturilor inchise intr-un cont al Clientului deschis la alt prestator de servicii de plata; (v) in alte situatii in care Clientul invoca imposibilitatea de utilizare a canalelor mentionate la lit. a) – c) considerate justificate de catre Banca, Clientii vor putea initia, cu titlu de exceptie, Ordine de plata/schimburi valutare in cont, pe suport hartie, in orice unitate a Bancii. Banca accepta doar formulare de ordin de plata editabil cu cod de bare pentru operatiunile in lei si ordin de plata editabil pentru operatiunile de plata in valuta si plati externe in lei, fiind necesara descarcarea formularelor acceptate de Banca de pe site-ul www.raiffeisen.ro, completarea acestora electronic, semnarea lor olografa si prezentarea lor pe suport hartie in unitatile bancare. Banca are dreptul, nu si obligatia, de a refuza executarea Ordinelor de plata/schimburilor valutare in cont, initiate pe suport hartie, in alte situatii decat cele mentionate la lit. (i) – (v)  si nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru acest refuz; de asemenea, Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare daca accepta  executarea Ordinelor de plata/schimburilor valutare in cont, pe suport hartie, in alte situatii decat cele mentionate la lit.(i) – (v) din prezentul articol.
Banca poate pune la dispozitia Clientului si alte canale de transmitere a ordinelor de plata, in masura in care a agreat expres cu Clientul in baza unui Contract specific.
4.2.2. O Operatiune de plata este considerata autorizata doar daca Clientul platitor si-a exprimat consimtamântul pentru executarea operatiunii de plata prin persoanele imputernicite sa dispuna de fondurile din Conturile sale, in una din modalitatatile enumerate exemplificativ mai jos: 
a) in scris, pe suport hârtie, prin aplicarea pe Ordinul de plata a semnaturii olografe a Reprezentantului autorizat, conforma cu specimentul de semnatura depus la Banca sau, daca Banca si Clientul au agreat expres, pe suport electronic, cu Semnatura electronica calificata. 
b) prin utilizarea elementelor de securitate (de tipul PIN, parole, cod de utilizator/ cod de autentificare/ autorizare, etc.) conform Contractului specific, 
c) prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plata (in cazul operatiunilor de plata fara Card prezent) 
d) prin tehnologia contactless; 
Consimțământul de a executa o Operațiune de plată poate fi acordat de Clientul platitor și prin intermediul Prestatorului de servicii de inițiere a plății. 
Ca urmare a extinderii ofertei de instrumente de plata si/sau a modificarii/perfectionarii functionalitatii acestora, efectuate in acord cu normele legale in vigoare, Banca poate reglementa in cuprinsul Contractelor specifice instrumentelor de plata, cand este cazul, reguli care completeaza/ modifica modalitatile de exprimare a consimtamantului enumerate mai sus si/sau modalitati noi de exprimare a consimtamantului pentru executarea Operatiunilor de plata. 
4.2.3. Clientul accepta ca Banca poate efectua Operatiuni de plata din Conturile sale fara a mai fi necesara exprimarea in prealabil a consimtamântului sau expres, pentru achitarea sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti sau arbitrale ramase definitive si/sau alte titluri executorii prevazute de lege, indiferent ca se cuvin bugetului de stat, bugetelor locale sau oricarei terte parti, pentru corectarea erorilor constatate la verificarea operatiunilor în cont, precum si pentru retinerea comisioanelor/altor sume datorate/cuvenite Bancii pentru operatiunile efectuate/in legatura cu acestea, a dobânzilor si ratelor de credit scadente si/sau restante sau in orice alte cazuri prevazute de lege, aceste operatiuni de plata considerându-se autorizate de catre Client, in sensul articolului precedent. 
 
4.3. Executarea ordinelor de plata 
4.3.1. Banca va executa Ordinele de plata initiate de catre Clientul platitor sau de catre/ori prin intermediul beneficiarului platii, prezentate in unitatile Bancii sau transmise prin intermediul instrumentelor de plata electronice ori de alta natura, oferite de Banca in acest scop, doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: 
a) ordinul de plata este completat cu toate elementele obligatorii impuse de lege si are formatul agreat intre Client si Banca – ordin de plata cu cod de bare; ordinul de plata pe suport hârtie trebuie sa fie lizibil si semnat in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca. 
b) in functie de tipul instrumentului de plata utilizat pentru initierea Operatiunii de plata, au fost furnizate toate informatiile solicitate de Banca conform Contractului specific si /sau prin intermediul formularelor de plata acceptate de Banca. 
c) in cazul ordinelor de plata cu cod de bare, informatia transpusa din codul de bare al ordinului de plata corespunde cu cea inscrisa pe formularul de plata; in cazul existentei unor neconcordante, va prevala informatia inscrisa pe formular; 
d) fondurile disponibile in Contul de plati sunt suficiente pentru a permite atât efectuarea respectivei plati, cât si plata comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile astfel prestate,  cu exceptia platilor electronice ofline, in care nu se poate realiza interogarea soldului contului de plati  la momentul efectuarii platii de catre Client; 
e) Ordinele de plata ordonate nu contravin reglementarilor legale aplicabile (spre ex. in operatiunile de plata ordonate nu sunt implicate bunuri, persoane si teritorii in legatura cu care sunt dispuse, in conditiile legii, sanctiuni internationale de blocare a fondurilor, este respectat regulamentul valutar) 
f) Clientul platitor sau beneficiarul platii nu se afla inscrisi intr-o lista a persoanelor aflate sub interdictie de utilizare a conturilor bancare/efectuare a platilor/Sanctiuni internationale/SUA de blocare a fondurilor/alte masuri legale in legatura cu acestea, luate in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii actelor de terorism si/sau Banca nu are suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune de frauda/ spalare de bani / finantare terorism / nerespectarea Sanctiunilor Internationale/SUA cu privire la Operatiunea de plata, asfel incat sa considere ca refuzul de executare a Operatiunii de plata este necesar pentru prevenirea unor eventuale fraude, etc. 
g) Codul unic de identificare a contului/ Codul IBAN mentionat in cuprinsul ordinelor de plata este validat de Banca conform prevederilor pct. 4.1. 
h) disponibilul din Contul de plati necesar executarii ordinului de plata nu este afectat de o masura de indisponibilizare a Contului/blocare a fondurilor luata de Banca in baza unor dispozitii legale sau a conventiilor existente intre parti, in temeiul unui titlu executoriu sau dispusa de un organ având asemenea competente, reprezentând, dar fara a se limita la: poprire, poprire asiguratorie, executare silita, sechestru, sechestru asigurator, instituirea unor sanctiuni internationale obligatorii in dreptul intern, aplicarii unei sanctiuni de catre Banca. 
i) nu exista pentru Banca motive rezonabile de a se indoi de autenticitatea Ordinului de plata in ceea ce priveste sursa, continutul, semnatura Reprezentantului autorizat, consimtamântul pentru executare, etc. 
j) in cazul in care Clientul are datorii scadente neachitate fata de Banca, partile agreeaza ca aceasta situatie poate indreptati Banca sa refuze executarea ordinului de plata instructat printr-un Card Comercial cu linie de credit atasata, ca urmare a aplicarii masurii blocarii Cardului, Clientul exonerand Banca de orice raspundere cu privire la neexecutarea operatiunii de plata. 
k) Clientul respecta cerintele pct.4.3.7.; 
l) Clientul a prezentat documentele justificative solicitate de Banca pentru platile efectuate catre o persoana fizica;
m) Banca nu a primit restrictii de tranzactionare pentru conturile Clientului de la Bancile Corespondente/prestatorul de servicii al beneficiarului platii sau al ordonatorului, dupa caz,  si/sau solicitari de retur fonduri de la Banci Ordonatoare / Corespondente pe motiv de suspiciuni de frauda, spalare de bani, finantare de terorism sau nerespectare Sanctiuni Internationale/SUA
n) in cazul tranzactiilor in legatura cu monede virtuale, Banca primeste de la  Client documente justificative privind sursa fondurilor investite in Monede Virtuale si tranzactiile  nu sunt efectuate  cu furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare şi/sau Furnizorii de portofele digitale neautorizati/neinregistrati sau din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscale sau 
o) Clientul nu efectueaza tranzactii cu prestatori de servicii de plata din tari desemnate de Uniunea Europeana ca fiind tari terte cu grad ridicat de risc si/sau jurisdicții necooperante în scopuri fiscal
4.3.2. In cazul in care sunt ordonate de Client mai multe instructiuni de plata, a caror suma totala depaseste soldul creditor al Contului de plati sau maximul sumei oricarui tip de overdraft acordat Clientului, Banca va executa operatiunile de plata in limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor de sistemele de procesare interne. 
4.3.3. Clientul isi asuma obligatia de a pastra in Contul de plati disponibilul necesar executarii ordinului de plata pâna la expirarea termenului de executare indicat de Banca pentru operatiunea de plata ordonata. 
4.3.4. Limitele de tranzactionare impuse de Banca pentru utilizarea unui anumit instrument de plata, daca exista, sunt cele stabilite in Contractele specifice/ofertele acceptate de Client/aplicatiile informatice aferente anumitor servicii prestate de Banca si/sau in Listele specifice. 
4.3.5. Tranzactiile cu numerar (depuneri sau retrageri) vor putea fi efectuate doar la terminalele ATM/MFM de catre Clientii care detin un Card si vor fi consemnate in formulare furnizate/acceptate de Banca si executate in conformitate cu reglementarile legale aplicabile. 
4.3.6. Informatii privind limitele zilnice de retragere de numerar cu cardul, in lei sau in valutele disponibile, care se poate efectua la ATM /MFM, sunt disponibile pe pagina de internet a bancii www.raiffeisen.ro. Clientul poate solicita majorarea limitei zilnice de retragere numerar in lei sau in valuta potrivit informatiilor pe care Banca le pune la dispozitia sa in aceeasi sectiune a site-ului. In vederea aprobarii solicitarilor de majorare limita zilnica de retragere numerar cu cardul, Banca poate solicita Clientului informatii/documente/declaratii suplimentare in vederea stabilirii sursei fondurilor si/sau a destinatiei sumelor retrase in numerar, pentru respectarea legislatiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Banca poate refuza majorarea limitelor zilnice de retragere numerar cu cardul in cazul in care Clientul nu furnizeaza Bancii informatiile/documentele/declaratiile suplimentare solicitate. 4.3.7. In executarea Operatiunilor de plata, Banca va actiona cu buna credinta si va depune diligenta rezonabila, determinata conform standardelor, practicilor bancare, uzantelor nationale si internationale, regulilor uniforme si oricaror reglementari internationale aplicabile, care vor completa in mod corespunzator prezentele CGB si vor reglementa impreuna raporturile juridice carora li se aplica. 
Pentru Operatiunile de plata initiate, indiferent de modalitatea de transmitere a Ordinului de plata, Clientul are obligatia sa prezinte Bancii, la solicitarea acesteia, documente justificative in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare. In cazul Ordinelor de plata transmise prin intermediul instrumentelor de plata electronica, neprezentarea documentelor justificative la cererea Bancii indreptateste Banca sa blocheze instrumentul de plata. 
In cazul in care sunt necesare, Banca va efectua verificari suplimentare impuse de legislatia privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si de legislatia privind sanctiunile internationale de blocare a fondurilor, caz in care termenele de executare se prelungesc pâna la finalizarea verificarilor impuse de lege. 
4.3.8. Banca poate sa foloseasca sisteme de comunicatii, de decontare sau de plati sau serviciile unei terte parti pentru executarea operatiunilor de plata ordonate in Conturile de plati. 
4.3.9. Banca nu va fi responsabila fata de Client pentru nicio intârziere sau deficienta generata in executarea Operatiunilor de plata de o terta parte in indeplinirea atributiilor acesteia in relatia cu Banca (incluzând, fara limitare, intermediari, banci corespondente, agenti, etc), chiar daca intârzierea sau deficienta nu intervin in imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoca si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate in pofida tuturor diligentelor in acest sens sau in cazul in care terta parte este obligata sa respecte alte dispozitii legislative. 
4.3.10. In cazul sumelor transferate catre Contul de plati al unui Client beneficiar, daca Contul beneficiar mentionat in ordinul de plata este deschis in alta moneda decât cea a sumei transferate, Banca va executa operatiunea de plata prin creditarea Contului beneficiar cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la Cursul de schimb valutar al Bancii de la momentul creditarii Contului, cu aplicarea corespunzatoare a clauzei.4.3.13. 
4.3.11. In cazul sumelor transferate din Contul de plati al unui Client platitor, daca Contul platitor mentionat in ordinul de plata este deschis in alta moneda decât cea a sumei transferate, Banca va executa operatiunea de plataprin debitarea Contului platitorului cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la Cursul de schimb valutar al Bancii, astfel cum este indicat de Banca la momentul debitarii contului platitor, Clientul platitor acceptand efectuarea Operatiunii de plata in aceste conditii. 
4.3.12. In cazul in care ordinul de plata prin care se transfera sume catre Contul de plati al unui Client beneficiar este revocat de platitor cu acceptul Clientului beneficiar, ulterior creditarii de catre Banca a contului Clientului beneficiar, in situatia in care suma transferata era exprimata intr-o alta moneda decât cea a Contului beneficiar si Banca a efectuat conversia valutara conform prevederilor art. 4.3.10, Banca va efectua restituirea sumei ce face obiectul ordinului de plata revocat, in moneda indicata in ordinul de plata, Clientul platitor suportând eventualele diferente de curs valutar rezultate din conversia efectuata intre suma creditata in Contul Clientului beneficiar si suma restituita prin transfer platitorului care a revocat ordinul de plata; in aceasta situatie, conversia va fi efectuata la Cursul de schimb valutar al Bancii de la momentul debitarii Contului Clientului beneficiar. 
4.3.13. Banca nu executa operatiuni de transfer al sumelor in LEI din Conturi in valuta ale Clientului platitor si nici operatiuni de incasare a sumelor in LEI transferate catre Conturi in valuta ale Clientului beneficiar. 
4.3.14. Banca poate impune limite tranzactionale (de tipul, dar fara a se limita la: limite valorice zilnice de tranzactionare, numar zilnic maxim de tranzactii, limite valorice in functie de moneda tranzactiei etc ) asupra conturilor Clientilor si poate refuza executarea anumitor tipuri de tranzactii  cu notificarea clientului in prealabil si precizarea termenului de la care aceste restrictii intra in vigoare, in aplicarea articolelor 2.2.6 si 3.1.5.

4.4. Termene de executare 
4.4.1. Banca va executa operatiunile de plata date de Clientul platitor, prin raportare la Momentul primirii cu respectarea urmatoarelor termene: 
a) pentru operatiunile de plata nationale in lei, cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii Ordinului de plata; 
b) pentru operatiunile de plata in euro, lei sau in alta moneda oficiala a unui stat membru al Uniunii Europene/sau al Spatiului Econimic European (UE/SEE) aflat in afara zonei euro, cand prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este situate intr-un stat membru UE/SEE: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plata; 
c) pentru operatiunile in orice moneda, alta decat a statelor membre UE/SEE, cand prestatorul de servicii de plata al benefciarului platii se afla intr-un stat membru UE/SEE: cel târziu pâna la sfârsitul celei de-a treia zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plata; 
d) pentru operatiunile de plata in orice moneda, cand prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii nu se afla intr-un stat membru UE/SEE: cel tarziu pana la sfarsitul celei de-a treia zi lucratoare dupa ziua primirii Ordinului de plata. 
Operatiunile de plata prevazute la lit.a), lit. b) si lit.c) de mai sus sunt considerate executate la data creditarii contului prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii cu suma operatiunii de plata. 
Operatiunile de plata prevazute la lit.d) se considera executate de catre Banca la momentul la care Banca transfera banii catre contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii prin intermediul bancilor corespondente si/sau prin Sistemele de decontare externe. 
4.4.2. In calculul acestor termene nu se vor lua in considerare zilele nelucratoare si sarbatorile legale nationale ale altor state, precum nici zilele stabilite ca nelucratoare de Bancile intermediare corespondente si/sau de Sistemele de decontare externe, in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora. 
4.4.3. Banca poate executa cu intarziere anumite operatiuni de plata, ca urmare a efectuarii oricaror verificari suplimentare apreciate ca fiind necesare pentru prevenirea unor eventuale fraude, in cazul in care are suspiciuni rezonabile sau motive rezonabile de suspiciune de frauda/ spalare de bani / finantare terorism / nerespectarea Sanctiunilor Internationale/SUA cu privire la respectivele plati, situatie in care intarzierea in executarea operatiunilor de plata sau chiar refuzul de executare a acestora nu poate fi imputata Bancii. Banca va informa Clientul în legătura cu apariţia unor astfel de situaţii numai în măsura în care o astfel de informare este permisă de lege şi nu aduce atingere motivelor de siguranţă justificate în mod obiectiv.
4.4.4. Banca nu are obligatia sa crediteze un Cont de plati al Clientului Beneficiar inainte de a fi primit in contul propriu plata finala corespunzatoare operatiunii de plata, cu exceptia cazurilor in care a agreat altfel cu Clientul in cuprinsul Contractului specific. In cazul operatiunilor de plata in valuta (moneda diferita de RON), Banca va credita Contul Clientului beneficiar: 
(i) pentru Operatiuni de plata interbancare, in functie de Ora limita, dupa caz, in ziua in care suma Operatiunii de plata a fost creditata in contul Bancii sau in urmatoarea zi lucratoare, urmând a se inregistra in Contul Clientului operatiunea cu Data efectiva la care a fost creditat contul Bancii; 
(ii) pentru Operatiuni de plata intrabancare, in ziua primirii de catre Banca a Ordinului de plata, in functie de Ora limita stabilita pentru instrumentul de plata utilizat de Clientul Platitor; 
4.4.5. Operatiunile de depunere si de retragere numerar efectuate la ATM-uri/MFM-urile Bancii sunt executate de Banca in sistem online, fiind inregistrate in Contul de plati imediat dupa finalizarea operatiunii.. 
4.4.6. Daca Ordinele de plata ce au ca efect creditarea/debitarea unui Cont de plati sunt transmise Bancii in zile nelucratoare, se vor considera primite si se vor evidentia in soldul Contului in prima zi lucratoare urmatoare. 
4.4.7. Banca poate executa anumite operatiuni de plata inainte de implinirea termenului maxim de executare prevazut in clauza 4.4.1, caz in care Clientul poate datora Bancii o taxa suplimentara pentru regim de urgent. 
4.4.8. Ora limita pentru receptionarea Ordinelor de plata (in lei sau in valuta) prezentate pe suport hârtie, inclusiv cele cu cod de bare, este sfârsitul programului de lucru al unitatii teritoriale a Bancii. In zilele lucratoare dinaintea zilelor declarate ca sarbatori legale in România, Banca isi rezerva dreptul de a stabili alte Ore limita, pe care le va pune la dispozitia clientilor prin afisare la unitatile bancii si/ sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro
 
4.5. Refuzul executarii ordinelor de plata 
4.5.1. In cazul in care Banca refuza executarea unui Ordin de plata sau initierea unei Operatiuni de plata si când imposibilitatea executarii nu este datorata unor masuri impuse de legislatia relevanta (inclusiv suspiciuni de frauda, spalare de bani / finantare terorism / incalcare Sanctiuni Internationale /SUA comunicate de alte banci si/sau Autoritati sau identificate intern de catre Banca si / sau restrictii impuse aspra Clientului de catre Bancile Corespondente)  si nu exista o interdictie legala de instiintare, Banca va notifica Clientului, in modalitati specifice fiecarui produs/serviciu de plata, refuzul si, daca este posibil, motivele refuzului, in cuprinsul termenelor de executare specificate la sectiunea 4.4, putând percepe un pret pentru aceasta informare, in situatia in care refuzul executarii ordinului de plata este justificat in mod obiectiv. 
4.5.2. Refuzul va fi pus la dispozitia Clientului, la cerere, (pentru ordinele de plata pe suport hârtie si serviciile de tip “Debitare Directa”, “Transfer programat”, “Card de credit”), fie pe suport hartie, fie pe suport durabil. 
4.5.3. Refuzul va fi transmis Clientului in modalitati specifice fiecarui produs/serviciu de plata, precum, dar fara a se limita la: 
a. prin intermediul instrumentelor de plata (spre ex. de tip internet-banking, mobile-banking, home-banking) 
b. prin intermediul dispozitivelor specifice (terminale) care fac posibila transmiterea si/sau autorizarea operatiunilor de plata (precum ATM, EPOS, MFM, etc) 
c. in oricare dintre modalitatile alese de Banca dintre cele prevazute la pct.9.2. “Notificari”. 
 
4.6. Revocarea Ordinelor de plata 
4.6.1. Operatiunea de plata autorizata de Clientul Platitor prin exprimarea consimtamântului in modalitatile corespunzatoare mentionate la pct.4.2., devine irevocabila dupa ce Ordinul de plata fost primit de catre Banca. Prin exceptie, consimtamântul dat pentru executarea mai multor Operatiuni de plata poate fi revocat in conditiile mentionate in Contractele specifice pentru serviciile de tip ”Debit Direct”, ”Transferuri programate”. 
4.6.2. Clientul isi poate retrage consimtamântul exprimat pentru o anumita Operatiune de plata, doar daca: 
•     Ordinul de plata este interbancar si nu a fost executat inca 
•     Banca nu a garantat efectuarea platii instructate prin ordinul de plata 
•     Banca nu a confirmat executarea platii catre beneficiarul platii sau catre o terta parte, 
si in urmatoarele conditii: 
(i) inainte ca Operatiunea de plata sa devina irevocabila, fara costuri. 
(ii) dupa ce Operatiunea de plata a devenit irevocabila, dar inaintea executarii acesteia (conform pct.4.4.1.), cu plata taxelor aferente serviciului. 
4.6.3. In cazul prevazut la pct.4.6.2.(ii), precum si in cazul in care Clientul notifica Bancii retragerea consimtamântului exprimat pentru o anumita operatiune de plata dupa momentul executarii acesteia, Banca nu poate garanta revocarea cu succes a ordinului de plata, daca : 
a) instructiunea de plata a fost deja transmisa catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii in cazul operatiunilor de plata interbancare; 
b) suma tranzactiei a fost deja creditata in Contul beneficiarului platii in cazul operatiunilor de plata intrabancare; 
In aceste cazuri, Banca va transmite catre beneficiarul platii, prin intermediul Prestatorului de servicii de plata al acestuia, solicitarea Clientului platitor de restituire a sumelor ce fac obiectul operatiunii de plata. Restituirea sumelor se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului platii. 
4.6.4. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Banca, ce decurge din revocarea sau modificarea unui ordin de plata, va fi suportat de Client si debitat automat de Banca din oricare Cont al acestuia, fara indeplinirea altor formalitati prealabile. 
 
4.7. Dispozitii referitoare la pret, rata dobânzii si cursul de schimb. Optiuni de comisionare aplicabile platilor 
4.7.1.(i) Cand prestatorul de servicii al beneficiarului platii se afla intr-un stat membru al Uniunii Europene/Spatiului Economic European (UE/SEE), operatiunile de plata in LEI sau in orice valuta se instructeaza cu optiunea de comisionare SHA. 
4.7.1.(ii) In cazul in care Clientul platitor indica expres, pe propria raspundere, optiunea de comisionare OUR, Banca poate accepta sa execute o plata de natura celor prevazute la pct.(i) de mai sus, instructata in orice moneda care nu apartine unui stat membru al UE/SEE, Clientul intelegând sa suporte toate costurile aferente transferarii intregii sume ce face obiectul instructiunii de plata. 
4.7.1(iii) Clientul platitor nu poate utiliza optiunea de tip BEN pentru operatiunile de plata prevazute la 4.7.1(i), ca urmare, in situatia in care Banca receptioneaza Ordine de plata instructate cu optiunea BEN in favoarea unui beneficiar al carui prestator de servicii de plata este dintr-un Stat Membru UE/SEE, va procesa plata cu optiunea de comisionare SHA. 
4.7.1.(iv) Cand prestatorul de servicii de plata al Beneficiarului platii se afla intr-un stat din afara UE/SEE, Clientul platitor poate opta pentru aplicarea oricarei optiuni de comisionare: SHA, OUR, BEN 
4.7.2. Optiunea de comisionare aplicabila platilor in LEI este SHA, atât pentru cele nationale, cât si pentru cele transfrontaliere. 
4.7.3. Pentru serviciile de plata prestate /Conturile de plati deschise si mentinute Clientului, acesta datoreaza Bancii un pret sub forma de taxe, comisioane, speze si/sau orice alte costuri in conditiile clauzelor 2.3.1(i) -2.3.1(ii). 
4.7.4. Banca poate percepe din suma transferata in Cont costurile datorate de Clientul Beneficiar pentru executarea unei Operatiuni de plata. 
4.7.5. Pentru Tranzactiile prin Card, care implica unul sau mai mule schimburi valutare, conversia monetara se va face la Cursul valutar pentru Tranzactii cu Cardul, asa cum acesta este indicat in Contractul specific privind serviciul de plata. 
4.7.6. In cazul Operatiuni de plata a caror executare implica conversie monetara si al operatiunilor de schimb valutar efectuate de Client prin Contul curent, se va utiliza Cursul de schimb valutar al Bancii in cont oferit de Banca la momentul executarii sau, când e cazul, cursul de schimb negociat cu Clientul. 
Banca informeaza Clientul despre Cursul de schimb valutar al Bancii dupa caz, in functie de instrumentul de plata utilizat, prin afisare la sediul unitatii teritoriale a Bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro, prin afisare in aplicatia Serviciului Raiffeisen Online. 
4.7.7. Pentru perceperea costurilor datorate de Client Bancii, care implica schimburi valutar se va aplica Cursul de schimb valutar “in Cont” oferit de Banca la momentul platii costului respectiv, daca nu s-a agreat altfel in Contractul specific. 
4.7.8. Partile convin ca modificarile privind rata dobânzii de referinta si cele privind cursul de schimb de referinta prevazute in Contractul specific privind serviciile de plata sa se aplice imediat si fara nicio notificare prealabila. 

4.8. Comunicarea informatiilor privind Operatiunile de plata 
4.8.1. Clientul consimte ca informatiile privind Operatiunile de plata sunt puse la dispozitia sa in cuprinsul extrasului de cont in format electronic furnizat, dupa caz, prin intermediul Serviciului Extras Electronic (Serviciul EE) sau al Serviciul Raiffeisen Online (Serviciul RO) sau al serviciului de tip “home-banking” (Multicash), in cazul in care Banca furnizeaza Clientului acest serviciu. Consimtind la aceasta, partile modifica orice alta conventie contrara, intervenita anterior cu privire la suportul si modalitatea utilizate de Banca pentru furnizarea informatiilor despre Contul de plati si Operatiunile de plata. 
Doar in cazuri exceptionale, la cererea expresa a Clientului, Banca ii poate pune la dispozitie si un extras de cont pe suport hartie sau documente care contin informatii din extrasele de cont anterioare. , pentru care va percepe costul prevazut in Listele specifice mentionate in sectiunea 2.3. 
Documentele care contin informatii din extrasele de cont anterioare sau duplicatele extraselor de cont solicitate vor fi generate pe formatul de extras de cont in vigoare la data solicitarii, iar nu pe cel in vigoare la data emiterii extrasului initial.
Pentru furnizarea altor informatii in legatura cu Contul, Banca poate percepe un cost in conditiile sectiunii 2.3 
4.8.2. Dupa ce suma Operatiunii de plata este debitata din Contul Clientului platitor, dupa caz, creditata in Contul Clientului beneficiar, Banca va comunica informatii privind Operatiunea de plata in functie de specificul instrumentului de plata: 
a. in cazul serviciilor de tip “Internet-banking”/ “Mobile-banking”: prin postarea in aplicatia specifica a unor mesaje text sau prin generarea unei confirmari electronice, ori prin extrasul de cont, dupa caz; 
b. in cazul Cardurilor (de debit/de credit): prin afisare mesaje text si/sau generare chitante pe format hârtie de catre dispozitivele electronice prin intermediul carora este utilizat cardul (ex. ATM, MFM/EPOS, Imprinter) si, la cerere, prin mesaj vocal comunicat de catre operatorii serviciului Call Center; 
c. in cazul serviciului de tip “Home-banking”(Multicash), prin extrasul intermediar obtinut de Client conform Contractului specific, in cazul in care Banca furnizeaza Clientului acest serviciu. 
4.8.3. Eliberarea de catre Banca a unui exemplar original al unui Ordin de plata pe suport hârtie la momentul receptionarii acestuia de la Client, nu confirma executarea platii, ci doar faptul ca Banca a intrat in posesia Ordinului de plata. 
Generarea duplicatelor Ordinelor de plata aferente tranzactiilor efectuate prin serviciile de tip electronic-banking (exceptând serviciile de tip Internet-banking), pe suport hartie sau pe suport durabil, se face numai la solicitarea expresa a Clientului si dupa achitarea costului aferent prevazut in Listele specifice mentionate in sectiunea 2.3. 
4.8.4. In extrasul de cont sunt evidentiate Operatiunile de plata, corectii ale erorilor constatate de Banca in legatura cu orice operatiuni efectuate/inregistrate in Cont, dobânzile debitoare/ creditoare, precum si comisioanele/taxele/orice alte sume platite de Client pentru serviciile prestate de Banca in perioada pentru care este eliberat extrasul. 
4.8.5. Extrasul de cont va fi pus la dispozitia Clientului cu frecventele prevazute in Contractele specifice Conturilor, Clientul accepta ca informatiile furnizate de Banca in cuprinsul extrasului de cont sunt suficiente pentru identificarea operatiunilor de plata, nefiind necesara alocarea unei referinte specifice. 
4.8.6. Clientul accepta prin prezenta ca extrasele de cont fac dovada concludenta si corecta in cadrul unor proceduri legale, sau in alte scopuri, atât asupra continutului lor, cât si a obligatiilor Clientului, cu exceptia cazului când contin o eroare clara, probata cu un document scris având data certa. 
 
4.9. Dispozitii referitoare la cerinte de securitate 
4.9.1. Instructiunile de plata date Bancii vor fi executate pe Contul si pe riscul Clientului, care va suporta consecintele rezultate din neintelegeri sau erori generate de acesta. 
4.9.2. Clientul are cunostinta ca operatiunile de plata intra sub incidenta prevederilor legii privind sanctionarea spalarii banilor si prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism si respectarii Sanctiunilor Internationale/SUA, iar orice operatiuni efectuate in Conturi (inclusiv in Conturi de plati) care pot ridica Bancii suspiciuni, vor fi ordonate de Client pe riscul sau si sub deplina sa responsabilitate, in astfel de situatii Banca avand obligata sa ia toate masurile impuse de legislatia aplicabila fara a putea fi obligata, in nicio situatie, la acordarea de despagubiri, daca prin masurile impuse s-ar aduce prejudicii de orice fel Clientului/altor persoane. 
4.9.3. Clientul va raspunde fata de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunostinta Bancii a vreunei restrictii sau limitari privind Clientul/Contul. 
4.9.4. În cazul în care Clientul prezinta Bancii ordine de plata, bilete la ordin, cecuri, cambii, etc. false sau având potential fraudulos, care dupa libera apreciere a Bancii, produc riscuri de plata, inclusiv acele instrumente care pot afecta finalitatea decontarii, acestea vor intra sub incidenta sanctiunilor legale prevazute de actele normative în vigoare, Banca rezervându-si dreptul de a nu executa operatiunea de plata/ ordinul Clientului în aceste situatii, fara a putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile produse Clientului din aceasta cauza. 
4.9.5. Clientul este obligat sa respecte cerintele de securitate mentionate in Contractul specific privind operatiunile de plata si/sau instrumentele de plata. 
Clientul este de acord ca in cazul in care acesta neaga faptul ca a autorizat operatiunea de plata executata sau sustine ca nu a fost corect executata, folosirea in sine a instrumentului de plata emis de / inregistrat la Banca este considerata in mod necesar suficienta pentru a dovedi, dupa caz, ca operatiunea de plata a fost autorizata de catre Clientul platitor sau ca acesta a actionat in mod fraudulos ori ca nu a respectat, intentionat sau din neglijenta grava, una sau mai multe dintre obligatiile care ii revin cu privire la cerintele de securitate specifice instrumentului de plata utilizat, daca Banca demonstreaza ca operatiunea de plata a fost autentificata/autorizata, inregistrata corect, introdusa in Cont si ca nu a fost afectata de nicio defectiune tehnica ori de alte deficiente ale serviciilor prestate de Banca. 
Ca urmare, Clientul este tinut sa faca, dupa caz, dovada faptului ca nu a autorizat plata, ca nu a actionat in mod fraudulos, sau ca a respectat cerintele de securitate specifice instrumentului de plata utilizat. 
4.9.6. Clientul are obligatia sa notifice Banca imediat ce are cunostinta de pierderea, furtul, folosirea fara drept a instrumentului de plata sau despre orice alta utilizare neautorizata a acestuia, prin intermediul mijloacelor de comunicare identificate in Contractul specific, ce sunt operationale 24/7. La cererea Clientului, Banca va pune la dispozitia acestuia mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notificare, faptul ca a fost efectuata o astfel de notificare. 
4.9.7 In cazul aparitiei unor suspiciuni de frauda sau a unor fraude reale sau in cazul unor amenintari la adresa securitatii, Banca va notifica Clientul, putand alege, in functie de situatie si/sau de instrumentul de plata implicat, unul sau mai multe din urmatoarele canale de comunicare: mesaj telefonic de tip SMS sau Call Center, mesaj transmis prin intermediul aplicatiilor aferente instrumentelor de plata sau mesaj transmis la adresa de e-mail comunicata Bancii. 
4.9.8. Banca are dreptul sa blocheze utilizarea instrumentului de plata in cazurile si cu respectarea procedurilor convenite in Contractul specific. 
4.9.9. In situatia in care exista suspiciuni cu privire la utilizarea neautorizata/utilizarea frauduloasa a oricarui canal/instrument de plata electronica, de catre Client sau o terta parte, sau motive legate de securitatea instrumentului de plata, Banca va putea suspenda oricand pentru o durata determinata de timp, accesul Clientului la aceste servicii. 
Ca masura de protectie a intereselor Clientului sau in cazul suspiciunilor de frauda, Banca va putea bloca accesul Clientului la Cont prin orice canal/instrument de plata si/sau executarea oricarei operatiuni de plata derulate prin intermediul acestor servicii ( inclusiv operatiunile de plata ordonate prin Prestatori de servicii de initiere a platii), fara acceptul prealabil al Clientului, pâna la indepartarea oricarei suspiciuni. In aceste cazuri, Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru neefectuarea si/sau blocarea tranzactiilor ordonate de Client. 
Banca va notifica Clientului masurile luate alegand intre modalitatea de comunicare prevazuta in Contractul specific si oricare dintre modalitatile prevazute la sectiunea 9.2. “Notificari”, putand utiliza si apelurile telefonice initiate prin Serviciul Call Center. 
4.9.10. In cazul in care Banca constata ca un Cont al unui Client a fost creditat sau urmeaza sa fie creditat cu sume provenind din conturile altor Clienti/alte surse, ca urmare a desfasurarii de catre Clientul beneficiar al platii sau de catre terte persoane a unor activitati presupuse a fi nelegale sau in cazul suspiciunilor de frauda , Banca va avea dreptul, fara insa a fi obligata, sa blocheze pâna la indepartarea oricarei suspiciuni si/sau sa debiteze in orice moment Contul Clientului beneficiar al platii cu sumele provenind din aceste activitatile cu care acesta a fost creditat, fara acceptul prealabil al Clientului, cu notificarea ulterioara a acestuia despre masura luata, in conformitate cu prevederile de la sectiunea 9.2. ”Notificari”, putand utiliza si apelurile telefonice initiate prin Serviciul Call Center, fara a putea fi tinuta raspunzatoare in nicio situatie pentru eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Clientul. 

4.10. Operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect. Raspunderea partilor. 
4.10.1. Clientul platitor suporta toate pierderile legate de orice operatiuni de plata contestate ca neautorizate, rezultate dinutilizarea unui instrument de plata pierdut sau furat sau folosit fata drept, comportamentul fraudulos al Clientului ori ca urmare a nerespectării, intenţionate sau din neglijenţă gravă, de catre Client a uneia sau a mai multor obligaţii ce ii revin in legatura cu instrumentul de plata potrivit prevederilor Contractului specific si/sau prezentelor CGB si/sau reglementarilor legale in vigoare (incluzand, fara a se limita la, cazul in care Clientul nu a pastrat in siguranta elementele de securitate personalizate,). 
4.10.2. In cazul in care Clientul a notificat Banca cu privire la pierderea, furtul sau folosirea fara drept a instrumentului de plata, acesta ramane in continuare raspunzator si pentru eventualele pierderile aparute chiar si dupa notificarea Bancii. 
4.10.3. Banca raspunde in urmatoarele conditii: 
a) in cazul operatiunilor de plata neautorizate de Client altele decât cele rezultate din utilizarea instrumentelor de plata in conditiile clauzelor 4.10.1-4.10.2 
b) in cazul operatiunilor de plata neexecutate sau executate incorect de catre Banca, daca sumele de bani nu au ajuns la Prestatorul de servicii al beneficiarului platii. 
4.10.4. Banca corecteaza o Operatiune de plata, inclusiv cand este initiata prin intermediul unui Prestator de servicii de initierii a platii, numai daca Clientul a semnalat Bancii, fara intarziere nejustificata, dar nu mai tarziu de 45 (patruzecisicinci) de zile de la data debitarii Contului, inregistrata in extrasul de cont/raportul de actvitate (emis pentru conturile de credit card), faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care da nastere unei plângeri. In cazul in care Operatiunea de plata este initiata prin intermediul unui Prestator de servicii de initierii a platii, Banca corecteaza operatiunea de plata respectiva in acelasi termen mentionat mai sus. 
4.10.5. Banca este exonerata de raspundere pentru acele operatiuni de plata ordonate de Client, care nu pot fi procesate sau care sunt procesate cu intarziere din cauze precum : lipsa de disponibil in contul de plati, existenta erorilor de completare, ilegalitatea operatiunilor, a unor disfunctionalitati sau limitari ale sistemelor detinute sau administrate de terti (banci, comercianti, acceptatori de carduri, furnizori de servicii de telefonie, etc.), nerespectarea conditiilor privind ordinele de plata impuse Bancii de BNR, banci corespondente si/sau alte institutii abilitate, imposibilitatea citirii informatiilor completate in formularele de plata, executarea dispozitiilor executorii ale organelor jurisdictionale, lipsa documentelor justificative aferente operatiunii (in cazul in care dispozitiile legale impun prezentarea unor astfel de documente sau Banca a solicitat in mod expres astfel de documente conform art. 3.1.4 si art. 3.1.5, verificari suplimentare conform art. 4.3.7) sau in orice alte cazuri aflate in afara controlului Bancii. 
4.10.6. In cazul in care Codul unic de identificare a Contului/Codul IBAN al contului beneficiarului platii, furnizat de Client in ordinul de plata este incorect sau este invalid (nu corespunde algoritmului de validare), Banca este exonerata de raspundere pentru executarea in contul astfel indicat, respectiv pentru neexecutarea operatiunii de plata. La solicitarea clientului,, Banca va depune eforturi rezonabile pentru recuperarea fondurilor implicate, percepând pentru acest serviciu comisionul prevazut in Contractul specific sau, dupa caz, in Listele tarife/taxe si comisioane (prevazute la art.2.3.1). 
4.10.7. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului, fiind acceptat de ambele Parti ca orice instructiuni sunt date Bancii de catre Client pe riscul sau si sub deplina lui responsabilitate. 
4.10.8. Banca acţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor naţionale şi internaţionale privind sanctionarea spalarii banilor si prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism si respectarii Sanctiunilor Internationale/SUA  aplicate anumitor state, entităţi şi persoane, precum si restricţiilor privind exportul de produse si tehnologii cu potenţial de aplicaţii civile şi militare (“bunuri cu dublă-utilizare”).In consecinta,  Banca nu va fi  răspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate ( inclusiv morale)  suportate direct sau indirect de catre Client  sau de terţe persoane ca urmare a conformării cu aceste  reglementari, rezultate din:
(i) executarea cu intârziere/neexecutarea de catre Banca a oricarei instructiuni de plata a Clientului
(ii) blocarea/inchiderea Contului/instrumentelor de plata  
(iii) rezilierea Contractelor specifice 
4.10.9. Banca nu va fi raspunzatoare fata de Client pentru pierderile cauzate de forta majora (evenimente imprevizibile si inevitabile ce nu pot fi controlate de parti), incluzând, dar fara a se limita la: nationalizare, expropriere, restrictii valutare, masuri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv, dar nu limitativ, orice agentie, organism guvernamental, Banca Nationala a României, conflicte de munca in rândurile personalului Bancii sau al altor entitati implicate in tranzactiile efectuate de Banca in numele Clientului si ale caror servicii sunt utilizate de Banca, boicoturi, caderi de curent electric sau in reteaua de comunicatii ori echipamentul Bancii, conflicte internationale, actiuni violente sau armate, acte de terorism, insurectie, revolutie, precum si evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore. 
4.10.10. In toate cazurile in care este angajata raspunderea Bancii, aceasta va fi limitata la acoperirea prejudiciului efectiv creat Clientului. 
4.10.11.In situatia in care, ca urmare a aplicarii dispozitiilor legale si a prevederilor clauzelor din sectiunea 4.10, Clientului i s-a returnat suma aferenta unei Operatiuni de plata, atat de Banca cat si de catre beneficiarul platii sau prestatorul de servicii de plata al acestuia, Banca este autorizata de Client sa isi recupereze intreaga suma returnata Clientului, prin debitarea, oricand, a Contului sau cu suma respectiva. Clientul imputerniceste Banca sa efectueze operatiunea, fara a fi necesara o autorizare prealabila din partea acestuia. 
4.10.12 Banca este indreptatita sa isi recupereze suma/sumele cu care a despagubit Clientul pentru operatiunile de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorrect, in cazul in care se dovedeste frauda Clientului sau nerespectarea cu intentie sau neglijenta grava de catre acesta a obligatiilor ce ii revin ori in cazul in care se constata ca operatiunea de plata a fost executata incorect din cauza erorii Clientului. In scopul recuperarii, Banca este sutorizata de Client sa debiteze oricand Contul sau cu suma cu care a fost despagubit, fara a fi necesara nicio notificare sau alta formalitate prealabila. 
 
4.11. Creditare incorecta 
4.11.1. In cazul in care un Cont al Clientului este creditat din eroare cu o suma, Clientul va pastra acea suma in calitate de agent pentru Banca si nu va avea dreptul sa retraga, sa transfere, sa dispuna sau sa utilizeze in orice alt fel acea suma in totalitate sau in parte. Imediat ce a luat cunostinta de orice astfel de creditare incorecta, Clientul va notifica Banca, iar Banca va avea dreptul sa debiteze contul respectiv cu orice suma creditata incorect. 
4.11.2. Daca, incalcând obligatia prevazuta la art.4.11.1., Clientul retrage, transfera, dispune sau utilizeaza in orice fel suma creditata incorect sau o parte din aceasta, Clientul se obliga sa ramburseze de indata Bancii suma respectiva si sa despagubeasca Banca pentru orice pierdere suferita ca urmare a acestui fapt. 
In acest context, Banca poate decide sa aplice dispozitiile capitolului 3.4., avansând Clientului, sub forma unei facilitatii de overdraft non-revolving, suma necesara executarii obligatiei de rambursare, pentru care Titularul va datora dobânda de overdraft neautorizat. In acest caz, decizia Bancii de a debita Contul cu suma incorect creditata ce va excede soldul creditor al acestuia are valoare juridica de acceptare anticipata de catre Client a unei facilitati de overdraft non-revolving. 
4.11.3. Daca eroarea de creditare este sesizata de Banca, de catre ordonatatorul platii/prestatorul de servicii de plata al platitorului, Banca are dreptul, fara a fi necesara instiintarea sau obtinerea unei autorizari prealabile de la Client, sa corecteze eroarea prin debitarea contului cu suma respectiva, in baza unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banca. 
4.11.4. Banca va instiinta Clientul de corectarea astfel efectuata prin extrasul de cont. 
4.11.5. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a unei instructiuni care ulterior se dovedeste a fi transmisa de catre o persoana fara calitate/drept, daca banca dovedeste ca a manifestat diligenta, dar lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instructiunea nu putea fi stabilita decât cu mijloace si procedee tehnice speciale. 
 
 
5. DISPOZITII PRIVIND UTILIZAREA CARDULUI COMERCIAL si SERVICIUL 3D SECURE 
 
5.1. Dispozitii privind autorizarea Tranzactiilor prin intermediul Cardului Comercial 
5.1.1. De regula, Utilizatorul de card isi exprima consimtamantul pentru autorizarea Tranzactiilor prin Card prin Autentificarea Stricta a Clientului, in conditiile si cu aplicarea exceptiilor prevazute de legislatia romana si actele normative europene. 
5.1.2. Tranzactiile prin Card se considera autorizate de catre Utilizatorul de card, in numele si pe seama Clientului Posesor de card, daca Utilizatorul de card si-a exprimat consimtamântul prin utilizarea elementelor de securitate, astfel: 
•    pentru Tranzactii prin card la ATM/MFM: prin utilizarea Cardului si a PIN-ului; in cazul utilizarii unui Portofel electronic, tranzactia se autorizeaza prin apropierea dispozitivului mobil cu functie de plata de cititorul contactless al ATM/MFM, deblocarea (daca este cazul) a dispozitivului mobil si apoi continuarea tranzactiei pe ecranul ATM/MFM, inclusiv introducerea PIN-ului cardului; 
•    pentru Tranzactii prin card la EPOS: in functie de conditiile agreate de comerciant cu institutiile care furnizeaza serviciul de acceptare la plata a cardurilor, prin: 
(i) utilizarea Cardului, impreuna cu PIN-ului sau a semnatuii pe chitanta generata de EPOS, dupa caz; 
(ii) doar utilizarea Cardului (pentru Plata de mica valoare, conform clauzei 5.2.5) 
•    pentru Tranzactii prin card la Imprinter: prin utilizarea Cardului si a semnaturii pe chitanta generata; 
•    pentru Tranzactii prin card in cadrul comertului electronic (e-commerce), in functie de conditiile agreate de comerciant cu institutiile care furnizeaza serviciul de acceptare la plata a cardurilor, prin: 
(i) furnizarea datelor inscrise pe Card, in termenii si conditiile agreate de Utilizatorul de Card cu comerciantul. In cazul site-urilor inrolate in Serviciului Comert Electronic 3-D SECURE autorizarea platii se face prin Autentificarea Stricta a Clientului, fiind necesara furnizarea elementelor de securitate specifice acestui tip de autorizare, prevazute in Termenii si Conditiile specifice utilizarii acestui serviciu, mentionate la punctul 5.9. de mai jos. 
(ii) furnizarea datelor inscrise pe Card (pentru Plata de mica valoare, conform clauzei 5.2.5) 
 pentru Tranzactii prin card fara card prezent, prin intermediul postei sau al telefonului (tranzactii de tip MOTO): prin furnizarea catre comerciant a unora dintre datele inscriptionate pe Card, in vederea initierii platilor de catre comerciant conform termenilor si conditiilor stabilite cu acesta in calitate de beneficiar al platii; 
•    pentru Tranzactii prin card cu sume mici, la Terminale neasistate (ex. taxe de autostrada, taxe de parcare etc): prin utilizarea cardului si citirea informatiilor din cipul cardului. 
•    pentru Tranzactiile prin card efectuate prin utilizarea unor tehnologii, aplicatii informatice si/sau dispozitivelor mobile cu functie de plata (de exemplu, Portofelul electronic): prin utilizarea elementelor de securitate reglementate in conditiile de utilizare specifice acestora. 
5.1.3. Anumite tipuri de Tranzactii cu Cardul in cadrul comertului electronic (e-commerce), prin exceptie de la prevederile punctului 5.1.2, pot fi autorizate de Utilizatorul de Card astfel: 
o    Tranzactiile recurente (o serie de plati de aceeasi valoare efectuate catre acelasi beneficiar la anumite intervale de timp ex. lunar, saptamanal etc.) – Utilizatorul de Card autorizeaza prima operatiune de plata prin Autentificarea Stricta a Clientului, urmand ca platile subsecvente din serie sa fie considerate autorizate de Utilizatorul de Card, fara furnizarea elementelor de securitate aferente Autentificarii Stricte a Clientului; 
o    Tranzactiile pentru care Utilizatorul de Card a acordat beneficiarului platii/comerciantului pe site-ul acestuia, un mandat ca acesta sa initieze plati in numele si pe seama sa – Utilizatorul de Card furnizeaza elementele de securitate aferente Autentificarii Stricte a Clientului la momentul acordarii mandatului beneficiarului platii/comerciantului, urmand ca platile sa fie initiate de catre beneficarul platii/comerciantul fara ca Utilizatorul de Card sa aplice Autentificarea Stricta a Clientului; 
o    Tranzactii eletronice efectuate la distanta identificate ca prezentand un nivel scazut de risc - autorizarea acestor tranzactii se realizeaza prin furnizarea datelor inscrise pe Card, fara introducerea elementelor de securitate aferente Autentificarii Stricte a Clientului. Nivelul scazut de risc este determinat, conform prevederilor legale, din analiza profilului de tranzactionare al Posesorului de Card, luand in considerare mai multi parametrii cum ar fi fara a se limita la suma si valuta tranzactiilor, tara comerciantului, tranzactii repetate catre un beneficiar agreat, efectuarea tranzactiilor de pe acelasi dispozitiv.

5.2. Functionalitatile specifice Cardului comercial 
5.2.1 Unui Cont de card i se pot atasa mai multe Carduri comerciale, in limita numarului maxim oferit de Banca Posesorului de card. 
5.2.2 Activarea cardului, se realizeaza de catre Utilizatorul de card la prima tranzactie la POS/ATM/MFM, prin inserarea Cardului in terminal si tastarea codului PIN. Codurile PIN se comunica Utilizatorului de card prin mesaj de tip SMS , la ultimul numar de telefon mobil declarat Bancii la cea mai recenta actualizare a datelor efectuata de acesta, sau pe suport hartie, prin curier, conform art.5.4.5. 
Toate Cardurile emise de Banca au incorporata tehnologia contactless, astfel incat acestea pot fi utilizate fie prin inserarea Cardului in Terminalul de plata, fie prin apropierea de acesta, comunicarea realizandu-se prin intermediul undelor radio. Posesorul de Card are posibilitatea sa solicite Bancii dezactivarea functionalitatii contactless a Cardului in orice agentie a Bancii sau prin intermediul Serviciului Call Center.  
5.2.3 Utilizatorul de card poate efectua urmatoarele tipuri de Tranzactii prin card, cu respectarea functionalitatii teritoriale a Cardului: 
a) Tranzactii prin card unde Cardul este prezent fizic la Terminal, in cazul carora : 
(i) datele Cardului sau dispozitivului mobil de plata sunt citite electronic de terminalul de plata (spre ex. retrageri de numerar prin ATM /MFM sau la ghiseele Comerciantului, in masura in care se ofera acest serviciu prin terminal EPOS, plati directe la comercianti prin EPOS); 
(ii) Terminalul preia amprenta elementelor confectionate in relief pe aversul Cardului (plati directe la comercianti prin Imprinter). 
b) Tranzactii prin card unde Cardul nu este prezent fizic laTerminal (spre ex. tranzactii de tip
“MOTO”, plati in mediu electronic, de tip “e-commerce” si plati prin intermediul dispozitivelor mobile cu functie de plata) 
5.2.4 Pentru Operatiunile de plata autorizate folosind tehnologia contactless, se considera ca Posesorul de Card si-a exprimat consimtamântul pentru efectuarea Operatiunii de plata prin simpla apropiere a Cardului cu tehnologie contactless/dispozitivului mobil cu functie de plata contactless de un terminal EPOS/ATM/MFM/alt tip de Terminal cu tehnologie contactless si Autentificarea Stricta a Utilizatorului de Card. 
5.2.5 Prin exceptie, pentru Plata de mica valoare prin card, se considera ca Posesorul de card si-a exprimat consimtamantul pentru efectuarea Tranzactiilor prin card folosind tehnologia contactless, prin simpla apropiere a Cardului/dispozitivului mobil cu functie de plata de un Terminal EPOS/ATM/MFM/alt tip de Terminal cu tehnologie contactless sau prin furnizarea datelor de card pentru tranzactiile pe internet (e-commerce), fara a fi necesara Autentificarea Stricta a Utilizatorului de card, daca este respectata valoarea cumulata sau numarul cumulat al Platilor de mica valoare efectuate de la ultima aplicare a Autentificarii Stricte a Utilizatorului de card, astfel cum acestea sunt stabilite de Banca/organizatiile internationale de carduri si publicate pe site-ul Bancii, www.raiffeisen.ro. Valoarea acestor limite poate fi modificata prin acte normative si/sau de catre organizatiile internationale de carduri, Posesorul de card si/sau Utilizatorul de card fiind informati corespunzator pe site-ul Bancii/in agentiile Bancii cu privire la noile limite. 

5.2.6. Orice alte operatiuni de plata ordonate prin intermediul Cardului, autorizate fara utilizarea tehnologiei contactless, se vor efectua conform dispozitiilor cuprinse la art. 5.1.2. de mai sus. 
5.2.7. Cardul comercial este si ramâne permanent proprietatea Bancii. Fiecare Card se personalizeaza de catre Banca, prin inscriptionarea cu numarul de card, denumirea Posesorului de card, numele si prenumele Utilizatorului de card sau un alt element de identificare ales de catre Posesorul de card si agreat de Banca, perioada de valabilitate. 
5.2.8. Utilizatorul de Card va folosi Cardul cu respectarea limitelor stabilite de Posesorul de Card in Formularele puse de Banca la dispozitie in acest scop si se obliga sa il restituie la solicitarea Bancii. 
5.2.9. Folosirea Cardului se face numai de catre Utilizatorul de card desemnat de Posesorul de card. Cardul nu este transferabil. Cardul poate fi utilizat doar in limita de valabilitate temporala specificata pe avers si cu respectarea prevederilor art. 5.2.8; 
5.2.10. Banca va reinnoi automat Cardul comercial oricând in ultimele 45 de zile din perioada de valabilitate a Cardului, cu exceptia situatiilor in care Posesorul de card notifica Banca cu 45 de zile calendaristice inainte de expirarea valabilitatii cardului despre intentia sa de a renunta la reinnoirea acestuia sau a situatiilor in care Cardul este atasat unui Cont dormant, blocat/indisponibilizat sau inchis la momentul reinnoirii. 
5.2.11. Utilizatorul de card va putea obtine de la Terminalele Bancii de tip ATM/MFM un miniextras de cont continand ultimele 10 operatiuni efectuate in legatura cu contul curent la care este atasat cardul sau de debit, indiferent de canalul/instrumentaul de plata prin care acestea au fost effectuate sau de persoana care le-a efectuat. 

5.3. Conditii de functionare a Contului de card si a Cardului Comercial atasat 
5.3.1 Disponibilitatile din Contul de card pot fi folosite, in functie de tipul Contului de card: 
- doar prin intermediul Cardului comercial (in cazul Contului de credit card); 
- atat prin Cardul comercial, cât si prin orice alte instrumente care asigura accesul la Cont, puse de catre Banca la dispozitia Posesorului de card (in cazul Contului curent) cu scopul de a initia ordine de plata. 
Posesorul de card va comunica Bancii, la cererea acesteia, documente justificative pentru operatiunile efectuate cu Cardurile comerciale. Banca poate sa refuze initierea si/sau decontarea tranzactiilor efectuate cu Cardul Comercial la comerciantii ce au obiect de activitate jocuri de noroc si pariuri online sau alte domenii de activitate restrictionate de Banca; Posesorului de card va fi notificat cu privire la domeniile de activitate restrictionate conform cap. 9.2 „Notificari”. 
5.3.2. Banca va pune la dispozitia Posesorului de card extrasul Contului de card (in cazul contului de credit card extrasul de cont se regaseste in Raportul lunar de activitate) in modalitatile si cu frecventele prevazute in Contractul specific aferent Contului de card, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile prevazute in art. 4.8.4 - 4.8.6. 
5.3.3. Banca este autorizata de catre Posesorul de card sa debiteze automat Contul de card, cu urmatoarele sume, specifice utilizarii Cardului comercial, debitarea Contului de card urmand a fi efectuata de catre Banca exclusiv in moneda acestui cont: 
a.    contravaloarea Tranzactiilor prin card efectuate de catre toti Utilizatorii de card; 
b.    contravaloarea Tranzactiilor prin card efectuate in mod fraudulos in conditiile pierderii/furtului Cardului si neanuntarii Bancii, telefonic sau in scris, a evenimentului de catre Utilizatorii de card; 
c.    comisioane si taxe datorate Bancii conform Contractului specific; 
d.    taxe achitate de Banca pentru solutionarea contestatiilor privind Tranzactiile prin Card, formulate de catre Posesorul de card/Utilizatorii de card; 
e.    dobânzi datorate Bancii de catre Posesorul de card pentru iesiri neautorizate in descoperit a Contului curent la care este atasat Cardul; costuri si dobanzi datorate Bancii pentru sumele utilizate din Linia de credit (creditul) atasata Contului de card de credit, precum si pentru depasiri neautorizate a Liniei de credit atasata Contului de card de credit. 
f.    alte operatiuni dispuse expres de catre Utilizatorul de card. 
5.3.4. Pentru Tranzactiile prin card efectuate in alta valuta decat cea a Contului de card, 
(i) prin intermediul Cardului comercial atasat unui Cont de card in LEI, Banca va debita Contul de card utilizand ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: 
(a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta EUR, se efectueaza de catre organizatia Internationala de card sub a carei Marca de plata a fost emis Cardul, la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; 
(b) pentru debitarea in Lei a Contului de card, Banca utilizeaza cursul sau intern de vânzare EUR/cumparare Lei aferent Tranzactiilor cu Cardul, valabil in data decontarii tranzactiei si debitarii Contului cu valoarea tranzactiei, curs afisat la sediul unitatilor Bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro
(ii) prin intermediul Cardului comercial atasat unui Cont de card in EUR, cu exceptia operatiunilor in LEI efectuate pe teritoriul Romaniei, Banca va debita Contul de card utilizand ca moneda de referinta EUR. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre Organizatia Internationala de card sub a carei Marca de plata a fost emis Cardul la cursul sau intern de la data decontarii interbancare a tranzactiei; 
5.3.5. Pentru Tranzactiile prin card efectuate in LEI pe teritoriul României cu Cardul comercial atasat unui Cont de card in EUR, Banca va debita Contul de card la cursul sau intern de cumparare EUR/vânzare Lei aferent tranzactiilor efectuate cu Cardul, valabil in data debitarii Contului cu valoarea tranzactiei, curs afisat la sediul unitatilor Bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro
5.3.6. Pentru Tranzactiile prin card efectuate in USD la Terminalele Bancii cu Card comercial atasat unui Cont de card in EUR sau LEI, Banca va debita Contul de card cu valoarea tranzactiei efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda Contului, cu trecere prin LEI in cazul Conturilor de card deschise in EUR, la cursul sau intern de vanzare USD/cumparare LEI aferent tranzactiilor efectuate cu Cardul, valabil in data debitarii Contului cu valoarea tranzactiei; in plus, in cazul Cardului comercial atasat unui Cont de card in EUR, Banca va efectua ulterior si schimbul valutar intre LEI si EUR la cursul sau intern de cumparare EUR/vanzare LEI aferent tranzactiilor efectuate cu Cardul, valabil in data debitarii Contului cu valoarea tranzactiei curs afisat la sediul unitatilor Bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro
5.3.7. Banca asigura Utilizatorilor de Card comparabilitatea comisioanelor de conversie monetara, pentru tranzactiile de retragere de numerar la un ATM/MFM sau o plata la EPOS si/sau pe internet (E-commerce), efectuate pe teritoriul Uniunii Europene (UE) de catre Utilizatorul de Card. Astfel, incepand cu data de 19 aprilie 2021, pentru astfel de tranzactii, in euro sau intr-o moneda nationala a unui stat membru UE, diferita de moneda contului, Banca va afisa pe pe site-ul sau www.raiffeisen.ro cursul de schimb aplicat, exprimat ca marja adaugata la cele mai recente rate de schimb valutar de referinta euro publicate de Banca Centrala Europeana (BCE). 
5.3.8 Banca si Posesorul de Card convin ca pentru tranzactiile prevazute la art. 5.3.7 de mai sus, Banca va efectua informarea Utilizatorului de Card exclusiv prin afisarea informatiilor pe site-ul Bancii si nu va comunica Utilizatorilor de Card notificari si/sau mesaje electronice continand informatiile prevazute la art. 5.3.7 dupa primirea unei tranzactii de retragere de numerar la un ATM/MFM sau o plata la EPOS si/sau pe internet (e-commerce) care este exprimată în orice monedă din UE diferită de moneda contului plătitorului.

5.4. Drepturile si obligatiile Clientului Posesor de card 
5.4.1. Posesorul de card va solicita Bancii emiterea de Carduri de debit prin intermediul unui Formular specific care cuprinde Cererea de emitere a Cardurilor de debit comercial Raiffeisen Bank. Cardurile de credit sunt emise doar in temeiul Contractului specific privind acordarea Facilitatii de credit cu acces prin Card de credit incheiat intre Banca si Clientul Posesor de card si a Formularelor specifice care puse de Banca la dispozitia Clientului in acest scop. 
5.4.2. Posesorul de card are obligatia aducerii la cunostinta Utilizatorilor de Card continutul Contractului specific privind acordarea Facilitatii de credit cu acces prin Card de credit incheiat intre Banca si Posesorul de card, respectiv continutul Contractului care reglementeaza emiterea Cardului comercial de debit si isi asuma integral raspunderea pentru folosirea Cardurilor comerciale de catre Utilizatorii de card nominalizati de acesta, inclusiv pentru modul de utilizare de catre acestia a Cardurilor inrolate in Portofele electronice. 
5.4.3. Utilizatorul de card va putea: (i) consulta, utilizând Cardul de debit aflat in posesia sa, disponibilul din Contul curent, iar, in cazul Cardului de credit, disponibilul aferent Cardului sau; (ii) contesta doar tranzactiile efectuate cu Cardul sau; (iii) obtine un miniextras de cont, conform punctului 5.2.11 de mai sus (iv) inregistra Cardul in Portofele electronice. 
5.4.4. Posesorul de Card intelege si accepta ca Utilizatorul de Card poate inregistra Cardul comercial emis acestuia in unul sau mai multe Portofele electronice si isi asuma metodele de inregistrare si de autorizare a Tranzactiileor prin card efectuate cu respectivele dispozitive mobile cu functie de plata.  
5.4.5. Posesorul de card intelege si accepta ca livrarea Cardurilor comerciale solicitate si/sau a PIN-ului (inclusiv in cazul reinnoirii automate la expirarea valabilitatii), se va realiza la adresa pentru care a optat in formularistica specifica, dintre urmatoarele variante (obligatoriu aflata pe teritoriul Romaniei): adresa sediului social sau adresa dedicata pentru livrare carduri , cu exceptia cazului in care transmiterea Cardurilor se efectueaza de catre Banca intr-o modalitate diferita, agreeata cu Posesorul de card. Cardurile/PIN-urile se vor trimite prin curier, in atentia persoanei desemnate de Posesorul de card in formularistica specifica pentru receptionarea acestora. In cazul Posesorilor de card care nu au indicat Bancii adresa pentru care opteaza in vederea livrarii cardurilor si persoana desemnata pentru receptionarea acestora, Banca va livra cardurile/PIN-urile la adresa sediului social al Posesorului de card sau reprezentantei sau sucursalei din Romania ( in cazul Clientilor nerezidenti) , in atentia persoanei de contact indicata de Posesorul de card Bancii. Banca va considera ca valabila ultima adresa a sediului social si ultima Persoana de contact, dupa caz, declarate Bancii la cea mai recenta actualizare a datelor efectuata de Posesorul de card. 
Posesorul de card si/sau persoana desemnata/persoana de contact, dupa caz, vor fi instiintati printr-un mesaj text de tip SMS si/sau mesaj in aplicatia Raiffeisen Online/Smart Mobile a Posesorului de card, cu privire la livrarea cardului/PIN-ului prin curier. 
In masura in care Cardurile nu pot fi predate prin curier ( dupa caz, personei desemnate prin cererea de emitere card sau persoanei de contact din sistemele Bancii pentru cardurile reinnoite), dupa 3 (trei) incercari de livrare, Cardurile se vor anula, fiind necesara completarea unei noi Cereri de emitere in baza careia se vor emite Carduri noi. 
Livrarea cardurilor/PIN-urilor la adresa sediului social a Posesorului de card sau la  adresa dedicata pentru livrare carduri nu va putea fi efectuata in cazul in care datele Posesorului de card nu sunt actualizate sau acesta nu a comunicat Bancii un numar de telefon mobil local (cu prefix de Romania) sau o adresa aflata pe teritoriul Romaniei; in cazul in care cardul/PIN-ul nu poate fi livrat la una din adresele mentionate anterior, acesta va fi redirectionat catre o agentie a Bancii, de unde poate fi ridicat personal de catre Utilizatorul de card, acesta urmand a fi instiintat in acest sens prin mesaj de tip SMS.
Pentru durate limitate de timp, Banca poate decide transmiterea cardurilor comerciale de debit sau de credit si/sau PIN-urilor, prin curier, la adresa de corespondenta sau, dupa caz, in lipsa acesteia, la adresa de domiciliu a Utilizatorului de card. Banca va considera ca valabila ultima adresa de corespondenta sau domiciliu, dupa caz, declarata Bancii la cea mai recenta actualizare a datelor efectuata de utilizatorul de card. Utilizatorii de card vor fi instiintati printr-un mesaj text de tip SMS cu privire la livrarea cardului/PIN-ului prin curier. Livrarea cardurilor/PIN-urilor la adresa de corespondenta/ domiciliu a Utilizatorului de card nu va putea fi efectuata in cazul in care datele utilizatorului de card nu sunt actualizate sau acesta nu a comunicat Bancii un numar de telefon mobil local (cu prefix de Romania) sau o adresa de corespondenta/ domiciliu aflata pe teritoriul Romaniei. In cazul in care cardul/PIN-ul nu poate fi livrat la adresa din baza de date a Bancii, acesta va fi redirectionat catre o agentie a Bancii, de unde poate fi ridicat personal de catre Utilizatorul de card, acesta urmand a fi instiintat in acest sens prin mesaj de tip SMS. 
5.4.6. Posesorul de card are dreptul de a semnala Bancii situatiile in care, dupa parerea sa, apar inregistrari incorecte in Extrasul/Raportul de activitate al Contului de card sau operatiuni neautorizate de Utilizatorii de card. 
Contestatia se va primi si analiza de catre Banca conform prevederilor art. 4.10.4. Contestatia se va depune in scris la unitatea bancara sau va fi semnalata Bancii telefonic, prin intermediul Serviciului Call Center si va cuprinde obligatoriu numarul cardului, numele Utilizatorului de card si al Posesorului de card, suma contestata, data tranzactiei contestate /data Raportului de activitate in care este cuprinsa tranzactia contestata si orice alte informatii / documente suplimentare care sustin contestatia. 
Banca va informa in scris sau telefonic Posesorul de card asupra modului de rezolvare a contestatiei, cu respectarea dispozitiilor legale. 
5.4.7. Se interzice folosirea Cardului comercial : 
- dupa notificarea Bancii asupra pierderii/furtului cardului sau a PIN-ului; 
- atunci când Utilizatorul de card si/sau Posesorul de Card au incalcat prevederile contractuale si Banca a solicitat returnarea Cardului; 
- când un Card declarat pierdut/furat este recuperat de catre utilizatorul/posesorul, ulterior notificarii Bancii asupra pierderii/furtului acestuia; 
- când un Card este anulat sau blocat de catre Banca in conditiile Contractului specific.; 
- cand un Card de credit este anulat sau suspendat de catre Banca datorita nerespectarii de catre Posesorul de card a disciplinei de rambursare a sumelor utilizate din Limita de credit atasata contului de card de credit 
5.4.8. Posesorul de card trebuie sa ia toate masurile pentru a preintâmpina folosirea de catre persoane neautorizate a Cardurilor comerciale, precum si sa aplice si sa respecte orice alte instructiuni de securizare si protectie a Cardului si a elementelor de securitate personalizate utilizate pentru autorizarea Tranzactiilor prin Card, transmise de Banca periodic. 
5.4.9. Posesorul de card raspunde fata de Banca in cazul neindeplinirii de catre el, prin persoanele autorizate sau de catre Utilizatorii de Card a urmatoarelor obligatii: 
5.4.9.1 Utilizatorii de card au urmatoarele obligatii: 
a) sa asigure prin toate mijloacele securitatea Cardului , a PIN-ului si a elementelor de securitate ale Portofelului electronic, inclusiv a telefonului mobil al carui numar a fost indicat Bancii in scopul transmiterii PIN, astfel incat sa previna utilizarea acestora de catre persoane neautorizate ; 
b) sa semneze Cardul pe revers in chenarul rezervat pentru acest scop, in momentul primirii acestuia, folosind un pix cu pasta; 
c) sa pastreze cu grija Cardul si sa nu dezvaluie informatiile specifice de identificare (numar card, data expirarii, nume etc.) altor persoane; 
d) sa nu imprumute Cardul altor persoane; 
e) sa se asigure ca in timpul tranzactiilor Cardul ramâne sub atenta lor supraveghere; 
f) inainte de a distruge plicul ce contine PIN imprimat pe suport hartie sau, cand este cazul, de a sterge mesajul SMS prin care Banca transmite PIN-ul, trebuie sa memoreze PIN-ul sau sa noteze PIN–ul intr-un loc stiut numai de ei; 
g) sa nu inscrie niciodata PIN-ul pe Card sau intr-o forma ce poate fi usor recunoscuta in particular sau pe un obiect accesibil altor persoane (precum: in telefonul mobil, in agenda); 
h) sa nu pastreze in acelasi loc Cardul si telefonul mobil al carui numar comunicat Bancii este folosit in scopul de a transmite Utilizatorului de card codurile OTP (one time password) generate de Serviciul 3D Secure pentru autorizarea tranzactiilor prin Internet 
i) sa nu dezvaluie niciunei alte persoane PIN-ul sau Parola Statica, chiar daca acesta este sau se prezinta ca fiind angajat al Bancii; de asemenea, codul PIN nu trebuie introdus pe site-uri de internet; 
j) sa se asigure ca, in timpul tranzactiilor efectuate cu folosirea PIN-ului, acesta nu este dezvaluit (voluntar sau involuntar) altor persoane. 
k) sa nu furnizeze date referitoare la Card (numar card, data expirarii, sirul format din ultimele 3 cifre inscrise pe spatele cardului in spatiul destinat semnaturii Utilizatorului si/sau PIN, cod OTP sau Parola Statica raspunzând la e-mailuri in care le este solicitat acest lucru; Raiffeisen Bank nu va solicita niciodata astfel de informatii prin e-mail. 
l) sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor ce pot constitui element de identificare (Parola de securitate) in relatia cu Banca; 
m) in cazul in care Cardul nu este predat Bancii din diverse motive, sa sectioneze Cardul transversal, pe banda magnetica /cipul cardului; 
5.4.9.2 (i) In cazul pierderii/furtului Cardului sau a PIN-ului sau folosirii fara drept a Cardului, Utilizatorul/Posesorul de card are obligatia de a anunta Banca telefonic prin Serviciul Call-Center sau folosind numerele de asistenta inscrise pe Card sau in scris, in vederea blocarii accesului la Cont prin Card. Notificarea scrisa se va depune unei la orice unitate teritoriala a Bancii in timpul programului de lucru cu publicul. 
(ii) In cazul pierderii/furtului Cardului in strainatate si când Utilizatorul de Card doreste inlocuirea de urgenta a Cardului si/sau obtinerea in regim de urgenta a unui avans in numerar este absolut necesar sa contacteze centrele de asistenta ale organizatiilor internationale de card sub sigla carora este emis cardul, din tara in care a avut loc pierderea/furtulsau Serviciul Call Center al Bancii. Aceste servicii sunt aplicabile numai in strainatate, iar Taxele de inlocuire Card de urgenta si/sau contravaloarea numerarului eliberat de urgenta vor fi retinute de banca din Contul de card al Posesorului de card. 
(iii) Banca va bloca utilizarea Cardului declarat ca pierdut/furat/folosit fara drept din momentul primirii notificarii de la organizatiile internationale de card sub sigla carora este emis cardul, de la o alta banca membra a Schemei de plata, de la Utilizatorul de card sau de la Posesorul de card. 
(iv) Pentru Tranzactiile prin Card, partile raspund conform clauzei 4.10.1 din prezentele CGB-PJ. 
In cazul Tranzactiilor prin Card efectuate dupa notificarea Bancii cu privire la pierderea, furtul sau folosirea fara drept a Cardului ( inclusiv notificarile mentionate la art. 5.10.4), Banca raspunde doar in situatia in care pierderile nu sunt cauzate de comportamentul fraudulos al Posesorului de Card/Utilizatorului de Card ori ca urmare a nerespectării, intenţionate sau din neglijenţă gravă, de catre acestia a uneia sau a mai multor obligaţii ce le revin in legatura cu Cardul potrivit prevederilor Contractului specific si/sau prezentelor CGB si/sau reglementarilor legale in vigoare (incluzand, fara a se limita la, cazul in care Posesorului de Card/Utilizatorului de Card nu a pastrat in siguranta elementele de securitate personalizate) 
5.4.9.3. In cazul in care Utilizatorul de Card a beneficiat in strainatate de inlocuirea in regim de urgenta a unui Card, acesta are obligatia ca, intr-un interval de maximum 5 zile calendaristice de la intoarcerea in tara, sa predea Bancii Cardul inlocuitor. Banca se obliga sa elibereze in schimb un nou Card de acelasi tip, fara perceperea taxei de emitere. 
5.4.9.4. Utilizatorul de card si Posesorul de card au obligatia de a coopera cu autoritatile si cu reprezentantii Bancii in scopul recuperarii Cardului pierdut sau furat. In cazul in care Utilizatorul de card isi regaseste Cardul dupa notificarea catre Banca a pierderii sau a furtului, acesta nu mai trebuie sa fie folosit si trebuie returnat Bancii in cel mai scurt timp sau distrus prin sectionarea CIP-ului de catre Utilizatorul de card. 
5.4.9.5. Utilizatorul de card si/sau Posesorul de card, dupa caz, vor anunta Banca in scris la orice unitate bancara si/sau telefonic prin serviciul Call Center imediat ce constata una din urmatoarele situatii de urgenta: 
a) deteriorarea sau blocarea posibilitatii de utilizare a Cardului (de exemplu capturarea cardului in ATM/MFM); 
b) inregistrarea in Contul de card a unor tranzactii care nu au fost autorizate de Utilizatorii de card; 
c) orice tranzactie inregistrata in Contul de card, care in opinia acestora reprezinta o inregistrare eronata aparuta in urma gestionarii Contului de catre Banca; 
d) exista elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii elementelor de securitate (inclusiv PIN-ul) de catre alte persoane decât Utilizatorul de card. 
e) disfunctionalitati ale Cardului si/sau ale Serviciului 3D Securesi/sau incorectitudinea PIN-ului primit. 
f) pierderea/furtul dispozitivului mobil pe care are instalat un Portofel electronic sau compromiterea elementelor de securitate ale acestuia si/sau ale Portofelului electronic. 
5.4.10. Posesorul de card are obligatia de a notifica Banca cu minimum 45 de zile lucratoare anterior expirarii Cardului, daca nu doreste reinnoirea Cardului (cardurilor) pentru anumiti Utilizatori de card. In cazul in care renunta din proprie initiativa la utilizarea unuia sau mai multor carduri emise Utilizatorilor sai de card, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestora, Posesorul de card va notifica, de asemenea, Banca si va preda Cardul (cardurile) pe baza unui proces verbal de predare-primire. 
5.4.11 Posesorul de card va aduce la cunostinta Bancii in cel mai scurt timp, orice modificare a datelor sale de identificare si, daca este cazul, ale Utilizatorilor de card, precum si modificari ale Reprezentantilor Legali ai acestuia, completand in mod corespunzator Formularele specifice pentru actualizare date puse de Banca la dispozitia acestuia. 
5.4.12. Posesorul de card are obligatia de a alimenta Contul de card cu sumele datorate Bancii ca urmare a folosirii de catre Utilizatorii de Card a Cardurilor Comerciale. In cazul Cardurilor de credit, sumele utilizate prin intermediul Cardului se vor plati Bancii in conditiile Contractului specific privind acordarea Facilitatii de credit cu acces prin Card de credit 
5.4.13. Posesorul de card are obligatia de a plati costurile aferente emiterii si utilizarii Cardurilor Comerciale. 
(i) Costurile aferente Cardului de debit sunt: 
- taxa anuala de administrare card, datorata pentru fiecare card emis. Prima scadenta a taxei este la data emiterii cardului, iar ulterior se datoreaza anual in ziua corespunzatoare datei emiterii Cardului 
- taxe/comisioane pentru Tranzactiile prin card (precum, dar fara a se limita la acelea pentru depunere/retragere numerar, datorate la data efectuarii tranzactiei); 
Valoarea costurilor datorate este prevazuta in Listele specifice de tarife si comisioane mentionate in sectiunea 2.3 din CGB si/sau in cuprinsul Contractelor specifice. Nivelul acestor costuri se poate modifica periodic de catre Banca in conditiile sectiunii 2.3 din CGB. 
(ii) Costurile aferente Cardului de credit sunt prevazute in Contractul specific privind acordarea Facilitatii de credit cu acces prin Card de credit. 
5.4.14 In cazul in care Posesorul/Utilizatorul de card utilizeaza serviciile furnizate de comercianti care permit salvarea/inregistrarea datelor Cardului si accepta aceasta inregistrare pentru a efectua plati ulterioare pe site-urile sau in aplicatiile respectivilor comercianti, acesta isi asuma urmatoarele obligatii și declaratii:
a)    Se asigura ca respecta toate obligatiile care-i revin conform prezentelor dispozitii contractuale pe toata durata utilizarii serviciilor oferite de comerciant;
b)    Intelege ca pentru accesarea acestor servicii este necesar sa introduca pe site-ul/aplicatia comerciantului datele cardului pe care doreste sa il salveze pentru plati ulterioare, și anume numarul cardului, data expirarii cardului, codul CVV si  intelege ca dupa introducerea datelor cardului Banca va raspunde oricaror solicitari  ale schemelor de plata de validare a acestor date pe care le deține în virtutea calității sale de emitent al cardului, precum si va furniza acestora informaţii referitoare la înlocuirea cardului 
c)    Intelege si accepta ca in caz de reinnoire sau reemitere a cardului ale carui date au fost salvate/inregistrate pe site-ul/in aplicatia comerciantului, noua data de expirare a cardului reinnoit/reemis va fi actualizata automat  pe site-ul/in aplicatia comerciantului (cu exceptia ipotezei prevazute la lit.d)); in situatia in care nu doreste ca actualizarile sa fie realizate,  Utilizatorul de card are  obligatia sa acceseze site-ul/aplicatia comerciantului si sa stearga datele cardului din inregistrarile acestuia. In situatia in care comerciantul nu ofera posibilitatea sau nu raspunde cererii privind stergerea cardului salvat, Utilizatorul de card care nu mai doreste actualizarea automata a datelor cardului sau efectuarea de  plati ulterioare pe site-urile sau in aplicatiile respectivilor comercianti se va adresa Bancii, solicitand inchiderea respectivului card si emiterea unui nou card;
d)    Intelege si accepta ca, in ipoteza in care Cardul ale carui date au fost salvate/inregistrate pe site-ul/in aplicatia comerciantului a fost inlocuit/reemis datorita raportarii pierderii, furtului sau fraudei, cardul initial va fi inactivat, iar datele cardului reemis nu vor fi actualizate automat la comerciant, ci vor trebui salvate/inregistrate din nou pentru a putea fi utilizate pentru efectuarea platilor pe site-ul/in aplicatia comerciantului;
e)    In relatia cu Banca, Posesorul/Utilizatorul de card este responsabil pentru toate consecintele ce decurg din alegerea sa de a utiliza astfel de servicii furnizate de comercianti. Intrucat Banca este terta parte fata de raportul stabilit intre Posesorul/Utilizatorul de card si comerciant, Banca nu poarta nicio raspundere in legatura cu serviciile prestate Posesorului/Utilizatorului de card de catre comerciant si nu este tinuta responsabila pentru nicio consecinta ce rezulta direct sau indirect din utilizarea de catre Utilizatorul de card a respectivelor servicii furnizate de catre comerciant.
Prevederile de la sectiunea 2.1 din prezentul document sunt aplicabile cu privire la celelalte aspecte de prelucrare a datelor cu caracter personal.

5.5. Drepturile si obligatiile Bancii 
5.5.1. Banca are dreptul de a debita Contul de card cu valoarea tuturor operatiunilor mentionate la art. 5.3.3 din prezentele CGB. 
5.5.2. Banca nu raspunde fata de Posesorul de card pentru debitarea cu intârziere a Tranzactiilor prin card, daca aceasta intârziere se datoreaza unor factori ce nu pot fi controlati de Banca, cum ar fi, dar fara a se limita la: transmiterea cu intarziere a solicitarii de decontare a Tranzactiei prin card de catre Beneficiarul platii care accepta Carrdul la plata, intarzieri in circuitul de decontare din cadrul Schemei de plata cu cardul generate de catre participantii implicati in executarea Tranzactiilor prin card, intârzieri datorate unor disfunctionalitati ale retelelor de comunicatii nationale sau international implicate in procesul de decontare; intârzieri cauzate de situatii de forta majora in spatiul unde au fost utilizate Cardurile, etc. 
5.5.3. Banca nu raspunde pentru eventualele pierderi financiare provocate Posesorului de card ca rezultat al pierderii/ disparitiei Cardului Comercial in cursul expedierii acestuia de catre Banca la Posesorul de Card sau la Utilizatorul de Card, dupa caz. 
5.5.4. In cazul semnalarii Cardului comercial ca pierdut/furat in afara granitelor Romaniei, Banca ofera in regim de urgent (pana la 3 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de catre Banca, in orice tara a lumii) prin intermediul Schemei de plata, la cererea Utilizatorilor de Card aflati in strainatate, adresata Bancii in conditiile art.5.5.7 (in Call Center) sau direct Schemei de plata la datele de contact de pe site-ul acesteia, urmatoarele servicii conexe Cardului Comercial, care sunt disponibile in perioada dintre semnalarea pierderii/furtului Cardului si intoarcerea Utilizatorului de card in tara, ale caror costuri vor fi debitate din Contul de card: 
- serviciul de Inlocuire Card in regim de urgenta cu un Card temporar. 
- serviciul de Eliberare numerar in regim de urgenta, in limita unui prag valoric oferit de Schema de plata si a disponibilitatilor din Contul de card; 
5.5.5. In cazul semnalarii Cardului comercial ca pierdut/furat, Banca ofera pe teritoriul României, prin intermediul retelei proprii de unitati teritoriale, la cererea Utilizatorilor de Card, urmatoarele servicii conexe Cardului comercial, ale caror costuri vor fi debitate din Contul de card: : 
- serviciul de Reemitere Card in regim de urgent (pana la 3 zile lucratoare, in orice localitate din România) 
5.5.6. Banca isi rezerva dreptul sa blocheze Cardul Comercial, fara instiintarea prealabila a Posesorului de card si a Utilizatorului de card in cazul furnizarii de catre acestia de date false in documentatia remisa Bancii, comiterii de fraude, in oricare din ipotezele prevazute la art. 3.1.5 si/sau 3.6.6 din prezentul document  sau in orice alte situatii considerate intemeiate de catre Banca. 
Banca va informa Posesorul de card prin intermediul Serviciului Call Center cu privire la blocarea Cardului si motivele acestei masuri , imediat dupa blocare, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale. 
De asemenea, in cazul in care Contul de card are starea dormant cu 45 de zile calendaristice inainte de data expirarii cardului, inscrisa pe acesta, Banca isi rezerva dreptul de sa blocheze Cardul Comercial, fara instiintarea prealabila a Posesorului de card si a Utilizatorului de card, caz in care Cardul nu va mai fi reinnoit. 
5.5.7 Servicii speciale oferite de Banca Posesorului de card/Utilizatorului de card prin intermediul Serviciului telefonic Call Center al Raiffeisen Bank: 
a. Semnalarea pierderii/furtului Cardului sau a altor situatii de urgenta. 
b. Blocarea accesului la cont prin Cardul semnalat ca pierdut/furat si preluarea cererii de reemitere card si cod PIN aferent; 
c. Deblocarea accesului la Cont prin cardul de debit solicitata de Utilizatorul de card, cu conditia ca blocarea accesului sa se fi solicitat in aceeasi zi tot prin Serviciul Call Center, precum si ca Utilizatorul de card sa fi fost in posesia Cardului de debit in intervalul dintre cele doua solicitari, conform declaratiei acestuia; in cazul in care aceste conditii mu sunt indeplinite si Utilizatorul solicita deblocarea, Banca va proceda la inlocuirea cardului;. 
d. Solicitarea de catre Utilizatorul/Posesorul de card pentru inlocuirea in strainatate, in regim de urgenta, a Cardului semnalat ca pierdut/furat cu conditia ca pentru acesta sa se fi solicitat anterior, tot prin serviciul Call Center al Bancii, blocarea accesului la Contul de card prin Cardul. Utilizatorului ii va fi pus la dispozitie un Card special, ce poate fi utilizat o perioada scurta de timp (inscrisa pe acesta), pentru tranzactii ce vor fi autorizate de Utilizatorul de card fara furnizarea PIN. 
e. Eliberarea la cererea Utilizatorului/Posesorului decard in strainatate, in regim de urgenta, a maximum 5.000 (cincimii) euro (sau echivalent in moneda contului atasat cardului) din disponibilul din contul curent, pe durata dintre semnalarea pierderii/furtului Cardului si primirea de catre Utilizator a unui nou card; 
f. Interogarea istoricului tranzactiilor aferente Cardului de catre Utilizatorul de card; Utilizatorul de card poate solicita informatii exclusiv cu privire la tranzactiile efectuate cu cardul al carui titular este; 
g. Retiparire cod PIN 
h. Modificarea temporara de catre Posesorul de card a limitei zilnice de retragere numerar la ATM/MFM prin Card, valabila pâna la ora 24.00 a zilei in care se solicita modificarea, si in limita maxima impusa de reglementarile legale in vigoare. 
i. Suport privind inregistrarea/blocarea/stergerea Cardurilor in Portofelul electronic 
j. Suport privind accesarea si utilizarea serviciului Raiffeisen Online/Smart Mobile. 
Serviciul Call Center al Bancii permite accesarea serviciilor special mentionate in prezenta sectiune prin intermediul telefonului cu ajutorul unui telebanker; Serviciul Call Center este disponibil in limba romana si limba engleza. Utilizatorul de card/Reprezentantul legal al Posesorului de card isi va dovedi identitatea de fiecare data cand foloseste Serviciul Call Center cu ajutorul Parolei de securitate. 
5.5.8. Banca nu va fi responsabila fata de Posesorul de card pentru pierderi pricinuite de intârzieri in derularea operatiunilor sau de servicii neefectuate datorate unor cauze de forta majora dincolo de vointa bancii (incendii, greve, catastrofe naturale, etc.). 
5.5.9. Banca isi rezerva dreptul sa modifice limitele de tranzactionare (de tipul dar fara a se limita la: limita zilnica de retragere/tranzactionare, numar zilnic  maxim de tranzactii etc ) ale Cardului Comercial sau sa restrictioneze anumite tipuri de tranzactii cu Cardul Comercial, informarea Posesorului si a Utilizatorilor de card urmand a se face prin publicarea informatiilor specifice pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro si prin notificarea Posesorului de card conform cap. 9.2 „Notificari”.

5.6. Depasirea neautorizata a disponibilului din Contul de card 
5.6.1. Depasirea neautorizata a disponibilului din Contul de card poate aparea datorita capitalizarii in cont a dobânzilor datorate, perceperii din Cont a taxelor si/sau comisioanelor aferente emiterii si utilizarii Cardului, perceperii din cont a taxelor de administrare cont, tranzactii decontate de catre comercianti acceptatori de card cu intârziere, efectuarii de Plati de mica valoare cu utilizarea tehnologiei contactless ,pentru care nu s-a solicitat de catre Beneficiarul platii verificarea disponibilului la momentul autorizarii tranzactiei ,folosirea frauduloasa a Cardurilor, precum si datorita unor disfunctionalitati ale sistemelor de comunicatii detinute sau administrate de tertii implicate in procesul de decontare a tranzactiilor (banci, comercianti,furnizori de servicii de telefonie, etc.), alte situatii ce nu pot fi controlate de catre Banca. 
5.6.2. In cazul depasirii neautorizate a disponibilitatilor in Contul de card la care sunt atasate Carduri de debit (Cont curent), Banca va bloca utilizarea tuturor Cardurilor emise si va atentiona Posesorul de card asupra obligatiei ca intr-un interval de maximum 30 de zile calendaristice de la data generarii descoperitului de cont neautorizat, sa acopere debitul. In aceasta situatie, devin aplicabile prevederile clauzei 3.4 din prezentul document incepand cu data generarii descoperitului de cont si Banca poate rezilia prezentul Contractul specific privind emiterea Cardului de debit, pastrându-si dreptul la recuperarea oricaror sume datorate de Posesorul de card, generate de actiuni intreprinse sau neintreprinse de acesta anterior datei rezilierii. 
In cazul inexistentei de lichiditati in Conturile detinute de Posesorul de card la Banca, aceasta va recupera debitul pe cale amiabila sau prin executare silita. 
Daca ulterior acoperirii integrale a debitului neautorizat se constata ca depasirea neautorizata a disponibilului s-a datorat unor disfunctionalitati interne ale Bancii, aceasta va returna Posesorului de card dobânda perceputa. 
5.6.3 In cazul depasirii neautorizate a disponibilitatilor in Contul de card la care sunt atasate Carduri de credit se vor aplica prevederile Contractului specific. 
 
5.7. Alte dispozitii 
5.7.1. Banca poate refuza executarea Tranzactiilor prin card, daca fondurile disponibile in Contul de card nu sunt suficiente sau poate decide, fara a fi obligata sa procedeze astfel, sa execute Tranzactia prin card transferand in prealabil in Contul de card sume disponibile din orice alte Conturi deschise la Banca de Posesorul de card 
5.7.2. Banca nu este raspunzatoare pentru pierderile suferite de Posesorul de card in urma refuzului unor terte persoane de a accepta la plata Cardul comercial. 
5.7.3. Banca va debita din Contul de card valoarea oricarei tranzactii generate de folosirea Cardurilor, in momentul in care va primi solicitarea de decontare a operatiunii de plata initiate prin intermediul Beneficiarului platii, de la prestatorului acestuia de servicii de acceptare la plata carduri nefiind raspunzatoare pentru eventualele pierderi pricinuite Posesorului cardului de intârzierea transmiterii in decontare a platii. 
5.7.4. Tranzactia prin card autorizata prin Cardul comercial nu poate fi revocata de Utilizatorul de card/ Posesorul de card dupa momentul introducerii in circuitul de decontare. 
 
5.8. Dispozitii privind Contractul de emitere a Cardului Comercial 
5.8.1. Contractul pentru emiterea Cardului de debit (“Contract Card de debit”) este un Contract specific ce reglementeaza drepturile si obligatiile derivate din utilizarea Cardului de debit, reglementate in prezentele CGB, in documentatia specifica pentru emitere si mentenanta Card de debit, precum si in formularele utilizate pentru numire si revocare Utilizatori de card. Este incheiat pe durata nedeterminata si va intra in vigoare la momentul acceptarii de catre Banca a Cererii de emitere a Cardurilor formulate de Posesorul de card. 
5.8.2 Contractul pentru emiterea Cardului de credit (Contract Card credit”) este un Contract specific ce reglementeaza acordarea de catre banca Posesorului de card a unei facilitati de credit accesata prin Card de credit, fiind alcatuit din clauzele referitoare la drepturile si obligatiile partilor cu privire la emiterea si utilizarea Cardului de credit din cuprinsul prezentului CGB, documentatia specifica pentru emitere si mentenanta Card de credit, formularele utilizate pentru numire si revocare Utilizatori de card, la care se adauga contractul privind Facilitatea de credit cu acces prin Card de credit. 
5.8.3. Contractul pentru emiterea Cardului de debit inceteaza in oricare dintre urmatoarele situatii: 
a) prin acordul partilor, exprimat in scris; 
b) prin denuntarea unilaterala, oricând pe durata contractului, de catre oricare din parti, cu un preaviz scris de 10 zile calendaristice, inclusiv in cazul retragerii produsului de Card din oferta Bancii ; 
c) in cazul dizolvarii/radierii Posesorului de card; 
d) prin reziliere in cazul in care una din parti nu isi executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator. Rezilierea opereaza de drept, prin notificarea scrisa a partii care nu si-a executat obligatia, fara punere in intârziere si fara interventia instantelor judecatoresti. Partile consimt ca in cazul neindeplinirii/indeplinirii necorespunzatoare a unei obligatii partea in culpa este de drept in intarziere. 
e) in caz de forta majora; 
f) prin inchiderea Contului de card, daca Posesorul de card nu solicita atasarea Cardului la un alt Cont de card. g) in orice alte cazuri prevazute de lege. 
5.8.4. Banca poate rezilia Contractul pentru emiterea Cardului de debit, notificand in scris Posesorul de card, cu efect de la data primirii notificarii de catre acesta, efectuand, totodata, si blocarea Cardurilor de debit la data emiterii notificarii, in urmatoarele situatii: 
a) Nerespectarea de catre Posesorul de Card sau de catre Utilizatorii de card a clauzelor contractuale, conditiilor de functionare ale cardului impuse de Banca, prevederile legale în vigoare (precum, dar fara a se limita la materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului) sau normele de lucru ale Bancii; 
b) Inregistrarea unor Tranzactii prin card suspecte sau frauduloase, Existenta unui document emis de o autoritate publica competenta privind incetarea/ suspendarea activitatii Posesorului de card ; 
c) Aplicarea masurii sechestrului asupra patrimoniului Posesorului de card; 
d) Clientul este suspectat de efectuarea unor operatiuni prin care incalca prevederi legale (precum, dar fara a se limita la cele privind incidentele de plati majore cu cecuri, bilete la ordin, cambii, materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, Sanctiunile Internationale/SUA) ori operatiuni in legatura cu care exista suspiciune rezonabila sau motive rezonabile de suspiciune de frauda sau au fost primite informatii privind existenta unor astfel de suspiciuni  cu privire la Client de la autoritati din Romania sau strainatate si/sau  de la prestatori de servicii de plata  din Romania sau din strainatate; 
e) daca Clientul/oricare dintre Beneficiarii Reali/Reprezentantii legali devine Persoana Desemnata sau Parte Restrictionata sau intra sub incidenta Sanctiunilor Internationale/SUA sau sub incidenta unor embargo-uri impuse de Uniunea Europeana, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, a altor State sau orice agentie a acestora, indiferent daca acesta este vizat in mod direct sau indirect de aceste Sanctiuni Internationale/SUA sau embargo-uri,  
f) in situatii in care pentru conturile Clientului au fost primite solicitari de retur de fonduri de la banci ordonatoare / corespondente pe motiv de suspiciune de frauda, spalare de bani / finantare terorism / incalcare Sanctiuni Internationale/SUA ;
g) in cazul in care Posesorul de card/Utilizatorul de card a furnizat Bancii informatii si/sau documente false ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau documentelor solicitate, inclusiv in baza art. 3.1.4 si 4.3.7 si/sau acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale (inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA si/sau CRS); 
h) Alte situatii care pot expune Banca unor riscuri financiare si/sau de imagine. 
5.8.5. Posesorul de card poate denunta unilateral Contractul de Card de debit prin notificare scrisa adresata Bancii, Contractul incetand la data primirii de catre Banca a notificarii. 
5.8.6. Contractul va continua sa produca efecte, in masura in care exista Tranzactii prin card aflate in curs de decontare autorizate anterioar datei incetarii contractului. Banca are dreptul de a retine (indisponibiliza) in Contul de card: valoarea tranzactiilor autorizate prin card anterior incetarii contractului de card de debit, care nu au fost debitate din Contul de card pâna la data incetarii contractului precum si valoarea eventualelor tranzactii in litigiu cu Beneficiarii platilor si/sau cu Prestatorii de servicii de acceptare la plata ai acestora sau cu Posesorul de card, 
5.8.7. Incetarea Contractului de emitere a Cardului de debit nu va prejudicia drepturile sau responsabilitatile partilor ce decurg din Tranzactii prin card autorizate si nefinalizate (aflate in circuitul de decontare), anterior datei incetarii contractului. Daca intervine simultan si un caz de incetare a Contractului de Cont curent la care sunt atasate Cardurile, inchiderea Contului se va face dupa cel mult 30 de zile calendaristice de la aparitia cazului (data inregistrarii solicitarii formulata de Posesorul de card sau dupa caz, de la data la care Banca a decis inchiderea Contului, daca exista tranzactii autorizate cu Cardul nefinalizate (aflate in circuitul de decontare). 
5.8.8. Taxa anuala de administrare a Cardului de debit va fi returnata pro-rata Posesorului de card (pentru perioada ramasa din anul respectiv, in care nu mai beneficiaza de Card), in cazul in care incetarea Contractului intervine inainte de expirarea anului pentru care a fost platita, prin creditarea Contului de card. 
5.8.9. In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale din vina sa sau le executa necorespunzator ea datoreaza celeilalte parti despagubiri conform legii. 
5.8.10. Contractul pentru emiterea Cardului Comercial de debit poate fi modificat in conditiile revederilor art.9.1 din prezentele CGB. 

5.9. Termenii si conditiile specifice utilizarii serviciului comert electronic 3-D Secure 
Toate Cardurile comerciale emise de Raiffeisen Bank sunt inrolate in serviciul Comert Electronic 3-D Secure, care asigura securitatea tranzactiilor de comert electronic derulate prin Internet 
5.9.1 Banca pune la dispozitia Utilizatorilor de Card desemnati de Posesorul de card serviciul Comert electronic 3-D Secure care ofera posibilitatea efectuarii tranzactiilor de comert electronic prin iInternet in conditii de stricta securitate, in conformitate cu prevederile prezentelor clauze. 
5.9.2. Banca poate modifica periodic instructiunile de utilizare a acestui serviciu in conditiile legii. Partile convin ca tacerea Posesorului de card valoreaza acceptarea tacita a modificarilor, in cazul in care Posesorul de card nu notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor respective inainte de intrarea in vigoare a acestora. 
Ultima versiune a instructiunilor este disponibila accesând site-ul Raiffeisen Bank (www.raiffeisen.ro). 
Tranzactiile efectuate prin utilizarea serviciului Comert electronic 3-D Secure cad sub incidenta ultimei versiuni a Termenilor si conditiilor de utilizare. 
5.9.3 Serviciul Comert electronic 3-D Secure este pus la dispozitie de Raiffeisen Bank prin intermediul unui procesator., ce dispune de mijloace securizate furnizate de schemele de plata cu cardul respectiv. Serviciul Comert electronic 3-D Secure functioneaza in conditiile in care site-ul unde se efectueaza tranzactia suporta standardele 3-D Secure, prezentând logo-urile afisate pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro
5.9.4 Schemele de plata cu cardul isi rezerva dreptul de a modifica, imbunatati ori intrerupe furnizarea acestui serviciu fara o notificare prealabila. 
5.9.5 Serviciul Comert electronic 3-D Secure asigura un standard de securitate a tranzactiilor pe iInternet care inglobeaza utimele tehnologii in acest domeniu, reducând sansele de frauda pe iInternet. 
5.9.6 Inrolarea pentru acest serviciu necesita furnizarea on-line a datelor personale ale Utilizatorilor de card care vor fi folosite ulterior pentru confirmarea identitatii acestora in timpul efectuarii tranzactiilor pe iInternet. 
5.9.7. Autorizarea tranzactiilor 3D Secure se realizeaza prin aplicarea Autentificarii Stricte a Clientului, prin una din urmatoarele metode: 
a) prin furnizarea urmatoareleor elemente de securitate: 
•     OTP (one time password): un cod unic asociat fiecarei tranzactii, furnizat fiecarui Utilizator de card in parte, prin mesaj de tip SMS pe numarul de telefon personal declarat Bancii de Utilizatorul de Card in cel mai recent Formular pentru inscriere/actualizarea datelor 
si 
•    Parola Statica 
sau
b) prin intermediul aplicatiilor specifice, puse la dispozitie de banca, ce permit autorizarea prin biometrie sau alte elemente de securitate conform optiunii setate de catre Utilizator in aplicatie. Posesorul de card intelege si accepta ca autorizarea tranzactiilor cu cardul Comercial de catre Utilizatorii desemnati se poate efectua inclusiv prin intermediul aplicatiilor specifice puse de banca la dispozitia Utilizatorului in calitatea acestuia de Client persoana fizica.
5.9.8 Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea Cardului si a telefonului mobil al carui numar a fost indicat Bancii in scopul transmiterii OTP, astfel incat sa previna utilizarea acestora de catre persoane neautorizate in scopul tranzactionarii pe Internet. 
5.9.9. Sunt interzise urmatoarele Utilizatorului de card: 
a) Substituirea (cu intentie) unei alte persoane sau entitati care sa utilizeze serviciul Comert electronic 3-D Secure. 
b) Trimiterea pe orice cale a unor programe tip virus care sa intrerupa, distruga sau sa limiteze functionalitatea oricarei componente hard/soft (inclusiv de comunicatii) a serviciului accesat. 
c) Trimiterea de spam, pe orice cale, si invadarea site-uluirilor Verified by Visa accesate. 
d) Modificarea, adaptarea, decompilarea sau dezasamblarea, sub-licentierea, traducerea, vânzarea oricarei portiuni a serviciului 3-D Secure. 
e) Stergerea oricarei notificari privind drepturile de proprietate (copyright, trademark) intâlnite prin accesul la acest serviciu. 
f) Utilizarea oricaror mijloace (aplicatii de cautare, dispozitive, procese) pentru regasirea sau reproducerea structurii de navigare, prezentare si continutul site-urilor afisând afisand siglele organizatiilor international de card 
g) Intreruperea accesului altor utilizatori la acest serviciu, la servere sau retele conectate la acesta. 
h) Incalcarea regulilor si conditiilor specifice de utilizare a serviciului 3-D Secure in general si/sau a regulilor si procedurilor oricarei retele conectate la acesta. 
5.9.10 Raiffeisen Bank si organizatiile international de card sub sigla carora se emit Cardurile nu pot fi responsabile pentru: 
a) modificarea, suspendarea sau orice intreruperi in furnizarea serviciului datorate unor cauze independente de vointa lor; 
b) defectiuni ale computerului Utilizatorului de card sau in furnizarea serviciilor telefonice, aparute in timpul tranzactiilor pe internet; 
c) eventuale pagube produse prin virusarea computerului/ modem-ului Utilizatorului de card in timpul tranzactiilor pe internet. 
Raiffeisen Bank isi rezerva dreptul de a dezactiva temporar sau permanent accesul Utilizatorului de card la serviciul 3D Secure in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor de utilizare. 
Banca va informa Posesorul de card/Utilizatorul de card prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire la dezactivarea serviciului si motivele acestei masuri imediat dupa luarea sa, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale. 
5.9.11 Utilizatorul de card are deplina libertate de a cumpara bunuri/servicii prin internet prin accesarea serviciului 3D Secure. Totusi, corespondenta cu comerciantii alesi, participarea la promotii on-line, plata si livrarea bunurilor/serviciilor cumparate, orice alte conditii si garantii asociate cu acestea sunt numai de domeniul relatiei dintre Utilizatorul de card/ Posesorul de card si comerciantul virtual, Raiffeisen Bank si organizatiile international de card sub sigla carora se emit Cardurile neputând fi facute responsabile sub nici o forma de eventuale pagube aparute in urma relatiei directe cu comerciantii. 
Utilizarea serviciului nu inseamna in nici un fel ca Raiffeisen Bank si organizatiile international de card sub sigla carora se emit Cardurile recomanda vreun comerciant de Internet sau ca garanteaza calitatea bunurilor/serviciilor furnizate de acesta. 
Orice litigiu cu privire la nerespectarea de catre comerciant a conditiilor de plata, livrare, calitate a bunurilor/serviciilor achizitionate se pot rezolva exclusiv intre Utilizatorul de card/ Posesorul de card si acesta. In acest sens Banca recomanda Utilizatorului de card/ Posesorul de card sa retina cât mai multe informatii despre comerciant si sa salveze pe computerul sau pagina continând dovada efectuarii tranzactiei. 
5.9.12 Serviciul 3-D Secure contine informatii protejate de legea dreptului de proprietate intelectuala si alte legi aplicabile. 
Raiffeisen Bank acorda Posesorului de card /Utilizatorului de card o licenta de utilizare non-exclusiva a serviciului 3-D Secure actual si a imbunatatirilor ce se vor adauga in timp in concordanta cu prezentele clauze. 
Posesorul de card /Utilizatorul de card nu va copia, altera sau folosi in nici un fel marcile de comert Raiffeisen (proprietatea Raiffeisen Bank), 3-D Securesi nici logo-urile, produsele si numele asociate acestui serviciu. 
 
5.10  Inregistrarea si utilizarea Cardurilor in Portofele electronice 
5.10.1 Conditii generale de utilizare la plata a cardurilor in Portofele electronice 
5.10.1.1 Cardurile eligibile emise de Banca pot fi inregistrate de catre Utilizatorii de Card in Portofele electronice apartinand Bancii sau altor furnizori de astfel de aplicatii, prin metodele puse la dispozitie de acestia 
5.10.1.2. Cardurile eligibile si dispozitivele mobile pe care se pot inregistra Cardurile sunt stabilite si comunicate Utilizatorului de Card de catre Banca si/sau furnizorul Portofelului electronic. 
5.10.1.3 Utilizatorul are posibilitatea sa adauge acelasi Card in mai multe Portofele elctronice si pe mai multe dispozitive cu functie de plata concomitent. Furnizorul de dispozitive poate impune limitari sau restrictii pentu utilizarea Portofelului electronic si/sau poate avea cerinte minime de software si hardware pentru dispozitivul mobil compatibil utilizat. Utilizatorul are obligatia de a utiliza Cardul numai pe un dispozitiv mobil compatibil cu functionalitatile Portofelului electronic si sa respecte toti termenii si conditiile aplicabili pentru respectivul Portofel electronic. 
5.10.1.4. Furnizorul Portofelului electronic si/sau al dispozitivelor mobile cu functie de plata cu care se pot efectua plati prin Portofelul electronic, precum si tertii cu care acestia colaboreaza pot avea proprii termeni si conditii si politici de confidentialitate. Utilizatorul este supus respectivilor/respectivelor termeni si conditii sau politici de confidentialitate atunci cand utilizeaza Portofelul electronic/dispozitivul mobil cu functie de plata. Banca nu isi asuma nicio raspundere pentru felul cum acestia utilizeaza informatiile pe care Utilizatorul le pune la dispozitia lor, nici cu privire la datele cu caracter personal ale acestuia pe care le prelucreaza in contextul serviciilor pe care le ofera sau cand vizieaza website-urile lor. De asemenea, Banca nu raspunde sub nicio forma pentru cerintele furnizorului Portofelului electronic/dispozitivului mobil cu functie de plata sau ale tertilor cu care acestia colaboreaza de impunere a unor conditii de inregistrare a Cardului in Portofel sau care privesc dispozitivele mobile compatibile. 
5.10.1.5 Banca are dreptul sa blocheze, sa restrictioneze, sa suspende sau sa inceteze oferirea posibilitatii de utilizare a oricarui card inrolat intr-un Portofel electronic daca: (i) Banca considera ca metodele de autentificare si efectuare a platilor folosite de aceasta nu sunt suficient de sigure sau nu respecta prevederi legale; (ii) daca suspecteaza orice activitate frauduloasa sau necorespunzatoare a cardului in Portofelul electronic sau in alt mod de plata; (iii) daca se incalca clauzele contractuale agreate cu Banca referitaore la utilizarea Cardului. De asemenea, Banca isi rezerva dreptul de a inceta in intregime oferirea posibilitatii de utilizare a cardurilor in Portofele electronice. 
5.10.1.6 In cazul in care furnizorul de dispozitive mobile cu functie de plata si/sau al Portofelului electronic isi blocheaza, restrange, suspenda sau intrerupe utilizarea Portofelului electronic si/sau modifica functionalitatea acestuia, Banca nu va raspunde fata de clientii sai care si-au inrolat cardul in respectivul Portofel electronic sau fata de terti. 
5.10.1.7 Utilizatorul de card este responsabil pentru toate utilizarile si tranzactiile efectuate cu cardul prin intermediul Portofelului electronic de catre terti carora le-a oferit acces voluntar sau involutar la cardul inrolat in Portofelul electronic. 
 
5.10.2 Inregistrarea Cardului in Portofelul electronic 
5.10.2.1 Procedura de inrolare/inregistrare a Cardului in Portofelul electronic este stabilita de furnizorul acestuia. Utilizatorul de card are obligatia setarii unei parole sau a altor detalii de securitate in vederea utilizarii/accesarii Portofelului electronic. Conditiile, cazurile si frecventa cu care se va solicita introducerea acestei parole sunt stabilite de furnizorul Portofelului electronic. 
5.10.2.2 Dupa setarea parolei/detaliilor de securitate, Utilizatorului i se va solicita sa introduca datele cardului pe care doreste sa il inroleze in Portofelul electronic, respectiv: numarul cardului, data expirarii cardului, codul CVV. Toate aceste informatii (date cu caracter personal) sunt necesare furnizorului Portofelului electronic pentru a permite utilizarea la plata a cardului prin intermediul acestui. 
5.10.2.3 Pentru validarea identitatii Utilizatorului Cardului care urmeaza sa fie inrolat in Portofelului electronic, Banca va aplica o procedura de autentificare a Utilizatorului de card. In cazul in care rezultatul procedurii este pozitiv, cardul va putea fi inrolat in Portofelul electronic. 
5.10.2.4 Ca urmare a inrolarii Cardului in Portofelul electronic se va genera un token de plata al Cardului respectiv (numar de card alternativ), token ce va fi asociat Cardului pe dispozitivul mobil cu functie de plata; daca exista posibilitatea, in cazul in care Utilizatorul doreste inregistrarea cardului pe mai multe dispozitive mobile, va efectua setarile necesare in Portofelul electronic, prin adaugarea dispozitivelor mobile pe care se doreste inregistrarea cardului . Numarul Tokenului este diferit de numarul de pe fata Cardului inregistrat in Portofelul electronic pentru cresterea securitatii tranzactiilor. 
5.10.2.5 Prin parcurgerea tuturor pasilor si finalizarea procedurii de inregistrare a Cardului in Portofelul electronic, Utilizatorul intelege ca acesta va fi inrolat in respectivul Portofel pentru a putea fi utilizat la efectuarea de operatiuni de plata si la vizualizarea tranzactiilor efectuate cu Cardul prin intermediul Portofelului electronic. 
5.10.2.6 Banca poate decide sa  refuze solicitarea de inregistrare a Cardului intr-un Portofel electronic. In cazul in care solicitarea de inregistrare este respinsa, Utilizatorul de card poate contacta Serviciul Call Center-ul Bancii pentru suport. 
5.10.2.7 Inregistrarea si utilizarea Tokenului depind de furnizorul Portofelului electronic si/sau de reteaua furnizorului de internet a Utilizatorului de card. Banca nu are control direct si nici indirect asupra operatiunilor acestor furnizori si nu va raspunde pentru nici o situatie legata de serviciile furnizate de acestia care pot provoca intreruperea si/sau impiedicarea inregistrarii/ utilizarii Tokenului pentru efectuarea de plati. 
5.10.3 Cum functioneaza Portofelul electronic 
a. Efectuarea platilor cu Cardul prin Portofelul electronic 
5.10.3.1 Prin intermediul Portofelului electronic se pot efectua oricare din urmatoarele operatiuni de plata: 
- plati contactless cu un card inrolat, la Terminale cu functie contacless, prin intermediul dispozitivului mobil cu functie de plata compatibil pentru care s-a efectuat inregistrarea cardului; 
- plati pe internet la comercianti ( de tip e-commerce si m-commerce) 
5.10.3.2 Modul de utilizare a Portofelului electronic pentru efectuarea platilor de catre Utilizatorul de card precum si elementele de securitate folosite in vederea autorizarii platilor (deblocarea dispozitivului mobil, PIN-ul aplicatiei, etc) sunt stabilite si comunicate de catre furnizorul Portofelului electronic. 
b. Vizualizarea informatiilor si a platilor efectuate cu cardul in Portofelul electronic 
5.10.3.3 Banca va ofera informatii despre platile realizate cu cardul inrolat in Portofelul electronic in modalitatile agreate (ex. extras de cont, Internet Banking, Mobile Banking, etc). Aceste informatii vor fi evidentiate ca fiind plati efectuate cu respectivul card, fara a indica faptul ca platile s-au efectuat prin intermediul Portofelului electronic. 
5.10.3.4 Daca Portofelul electronic permite, Utilizatorul va putea vizualiza in cuprinsul respectivei aplicatii informatii despre platile efectuate cu cardul prin intermediul Portofelului electronic. 
c. Suspendarea, inlocuirea, reinnoirea si stergerea cardului in Portofelul electronic 
5.10.3.5 Utilizatorul are posibilitatea de a suspenda si/sau bloca temporar/definitiv si/sau sterge unul sau toate cardurile inrolate in Portofelul electronic. Suspendarea, blocarea, stergerea, precum si incetarea suspendarii/blocarii se pot efectua direct in cadrul Portofelului electronic, conform Termenilor si conditiilor comunicate de furnizorul Portofelului electronic, sau prin Serviciul Call Center al Bancii. Pe perioada suspendarii/blocarii, Cardul respectiv inrolat in Portofelul electronic nu va mai putea fi utilizat pentru efectuarea de plati prin dispozitivul mobil cu functie de plata asociat. 
5.10.3.6 Suspendarea/ blocarea Cardului sau stergerea datelor Cardului din Portofelul electronic nu influenteaza in niciun fel posibilitatea ca acest Card sa fie utilizat in continuare la plati, conform contractelor specifice care reglementeaza emiterea Cardului comercial, precum si prezentelor CGB PJ. Toate tranzactiile efectuate prin intermediul Portofelului electronic cu Cardul suspendat/sters inainte de momentul suspendarii/stergerii vor fi procesate de catre Banca in conformitate cu prevederile Contractelor specifice si CGB PJ. 
5.10.3.7 In cazul in care Cardul inrolat in Portofelul electronic a fost inlocuit/reemis datorita raportarii pierderii, furtului sau fraudei, cardul initial va fi inactivat in Portofelul electronic, iar cardul reemis va trebui inrolat din nou pentru a putea fi utilizat pentru efectuarea platilor prin Portofelul electronic. 
5.10.3.8 In cazul in care Cardul inrolat in Portofelul electronic expira, va fi necesara reinrolarea noului card. 
5.10.3.9 In cazul in care Utilizatorul de card invalideaza parola si/sau credentialele de securitate pentru accesarea Portofelului electronic si/sau a dispozitivului mobil cu functie de plata sau in cazul in care reseteaza dispozitivul mobil in care este descarcat Portofelul electronic sau dispozitivul mobil utilizat pentru plata cu cardul, este necesara reluarea pasilor initiali de inregistrare card in cazul in care Utilizatorul doreste sa utilizeze din nou cardul prin Portofelul electronic. 
5.10.4. Protejarea credentialelor de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic 
5.10.4.1 Posesorul de card poarta intreaga raspundere cu privire la pastrarea de catre Utilizatorul de card in conditii de confidentialitate a credentialelor de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic. De asemenea, este responsabil pentru prevenirea de catre Utilizatorul de card a utilizarii frauduloase sau neautorizate a Cardului prin intermediul Portofelului electronic sau a dispozitivului mobil cu functie de plata, fiind responsabil sa aduca instruiasca Utilizatorul de card cu privire la toate drepturile si obligatiile reglementate in sarcina Utilizatorului de card in prezenta Sectiune a CGB . 
5.10.4.2 In cazul in care Utilizatorul de card considera ca au fost compromise credentialele de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic (ex. au ajuns la cunostinta altor persoane), are obligatia de a le modifica imediat. 
5.10.4.3 Utilizatorul de card are obligatia de a contacta de urgenta Banca prin Serviciul Call Center in cazul in care: 
•    Cardul inregistrat in Portofelul electronic este pierdut sau furat sau utilizat fara consimtamantul Utilizatorului ; 
•    Dispozitivul mobil prin care se acceseaza Portofelul electronic si/sau dispozitivul mobil cu functie de plata asociat cardului inrolat in Portofel este pierdut, furat sau folosit fara consimtamantul Utilizatorului de card; 
•    Credentialele de securitate necesare utilizarii Portofelului electronic au fost compromise. 
5.10.4.4 Toate tranzactiile cu cardul efectuate prin intermediul Portofelului electronic pana la momentul la care Utilizatorul de card instiinteaza Banca cu privire la producerea unui eveniment dintre cele mentionate anterior se considera tranzactii autorizate de catre Utilizatorul de card, Banca neasumandu-si raspunderea pentru acestea. De asemenea, Banca nu isi asuma raspunderea pentru cazul in care cardul a fost utilizat pentru plati prin intermediul Portofelului electronic in baza Credentialelor de securitate, daca acestea au fost utilizate de alte persoane, indiferent daca acestea le-au fost comunicate de catre Utilizator sau au fost utilizate, in orice mod, fara acordul Utilizatorului de card. 
5.10.4.5 Pentru a preveni aparitia unor evenimente precum cele de mai sus, Banca recomanda Utilizatorului de card: 
•    sa pastreze tot timpul dispozitivul mobil prin care se acceseaza Portofelul electronic si/sau dispozitivul mobil cu functie de plata asociat cardului inrolat in Portofel in siguranta si in posesia sa; 
•    sa pastreze Credentialele de securitate pentru utilizarea Portofelului electronic securizate si cunoscute numai de catre acesta; 
•    sa seteze parole/detalii de securitate diferite pentru cardul din Portofelul electronic decat cele utilizate pentru cardul fizic; 
•    daca instraineaza sau inceteaza sa utilizeze dispozitivul mobil prin care se acceseaza Portofelul electronic si/sau dispozitivul mobil cu functie de plata asociat cardului inrolat in Portofel, sa stearga toate cardurile si alte informatii personale de pe acesta. Pentru detalii despre cum trebuie sa procedeze in acest caz, se vor urma instructiunile furnizorului de dispozitive. 
5.10.4.6 Utilizatorul de card are obligatia de a colabora cu Banca si/sau cu orice autoritate competenta pentru prevenirea oricarui tip de frauda sau pentru derularea oricaror anchete care s-ar desfasura in legatura cu utilizarea cardului inrolat in Portofelul electronic. 
5.10.4.7 Portofelul electronic si dispozitivul mobil asociat pot utiliza anumite functionalitati si proceduri de securitate pentru a proteja impotriva utilizarii neautorizate a oricarui Card. Aceste functionalitati si proceduri apartin exclusiv furnizorului de dispozitive. Prin inrolarea cardului in Portofelul electronic Utilizatorul de card are obligatia sa nu dezactiveze niciuna dintre aceste caracteristici de securitate ale Portofelului/dispozitivului mobil asociat si sa le foloseasca pentru a isi proteja toate cardurile inrolate in Portofelul electronic. Banca nu controleaza aceste metode de securitate si nu raspunde pentru modul in care furnizorul Portofelului electronic si/sau furnizorul dispozitivului mobil le utilizeaza. 
5.10.4.8 Utilizatorul de Card are obligatia de a monitoriza tranzactiile efectuate ptin Portofelul electronic si de a comunica imediat Bancii prin apelarea Serviciului Call Center-ului orice neconcordanta sau neregula identificata in legatura cu acestea. 
5.10.5 Limitari de raspundere 
5.10.5.1 In cazul in care Banca nu este furnizorul Portofelului electronic, nu ofera nicio garantie cu privire la utilizarea acesteia; nu este responsabila si nu raspunde in niciun mod pentru orice defect, intarziere sau nefunctionare a Portofelului electronic . Utilizarea Cardului in cadrul Portofelului electronic poate fi afectata de evenimente in fara controlului Bancii, iar Banca nu raspunde pentru niciun fel de solicitari/cereri de daune/despagubiri generate sau in legatura cu utilizarea sau imposibiliatea de utilizare a cardului in cadrul acestuia. 
5.10.5.2 Banca nu raspunde pentru legalitatea furnizarii/prestarii produselor/serviciilor furnizorului dispozitivului si/sau ale tertilor, nici pentru pentru securitatea, precizia, legalitatea sau orice alt aspect al respectivelor produse/servicii oferite de acestia. 
5.10.5.3 Banca nu raspunde daca datele Utilizatorului de card si/sau ale Cardului sunt utilizate de furnizorul Portofelului elctronic sau de terti cu care acestia colaboreaza in alte scopuri decat cele aferente efectuarii platilor prin Portofelului electronic, nici pentru perioada in care se utilizeaza acest Card in Portofelul electronic, nici dupa momentul eliminarii acestuia din Portofel. 
5.10.5.4 Este responsabilitatea Utilizatorului de card sa citeasca si sa inteleaga prevederile contractelor si/sau termenilor de utilizare puse la dispozitie de acesti terti inainte de a crea, activa sau inrola/utiliza Cardul intr-un Portofel electronic, Posesorul de card asumandu-si raspunderea pentru toate actiunile/inactiunile Utilizatorului de card. 
5.10.5.6 Banca nu este raspunzatoare si nu ofera suport sau asistenta pentru niciun fel de hardware, software sau alte produse sau servicii ale tertilor. In cazul in care Utilizatorul de card are intrebari sau probleme cu un produs sau un serviciu oferit de un tert, acesta trebuie sa contacteze respectivul furnizor/tert pentru asistenta. 
5.10.5.7 Banca nu este responsabila cu privire la securitatea dispozitivului mobil pe care este instalat Portofelul electronic si nici pentru modul de functionare al acestuia, Banca fiind tinuta raspunzatoare fata de Utilizatorul de card doar pentru indeplinirea obligatiilor sale legale in calitate de emitent al Cardului. 
5.10.5.8 Banca nu poate controla sistemul de operare al dispozitivului mobil folosit de catre Utilizatorul de Card. De aceea Banca nu este responsabila de niciun fel de prejudicii cauzate dispozitivului mobil, incluzand dar fara a se limita la orice bresa de securitate cauzate de virusi, erori, inselaciuni, falsificare, omitere, intrerupere, defectiune, intarziere in operatiuni sau transmisiuni, linii computerizate sau cadere a retelei sau orice alta defectiune tehnica produsa. Banca nu poate fi tinuta raspunzatoare pentru prejudicii rezultate din executarea unor plati neautorizate generate de expunerea dispozitivului Utilizatorului de Card la virusi si/sau alte aplicatii/programe, precum si de furtul acestuia. 


6. DISPOZITII PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATA DE DEBIT (CECURI, CAMBII SI BILETE LA ORDIN) 
 
6.1. Instrumentele de plata de debit vor fi procesate de catre Banca cu respectarea legislatiei specifice in vigoare. 
6.2. Clientul va prezenta Bancii, tinând cont de termenele si circuitele in vigoare, instrumente de plata de debit (cecuri, bilete la ordin, cambii) care indeplinesc conditiile prevazute in legislatia specifica aplicabila, fiind raspunzator de completarea corecta a acestora si a documentelor aferente (borderouri, documente justificative, etc). 
6.3. In vederea remiterii spre incasare, si dupa caz, a acceptarii si decontarii instrumentelor de plata de debit (cecuri, bilete la ordin, cambii) de catre Banca, Clientul trebuie sa se asigure de completarea corecta si completa a instrumentului de debit de plata prezentat, cu mentiunile obligatorii conform Legilor specifice aplicabile. 
6.4. Pentru formularele instrumentelor de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) necompletate sau incorect completate pentru care Clientul solicita anularea acestora, Clientul are obligatia de a le preda Bancii. 
De asemenea, in cazul inregistrarii unui incident de plata major cu cecuri, Clientul are obligatia de a restitui de indata Bancii toate formularele de cec ridicate de la Banca, aflate in posesia sa si/sau a mandatarilor sai. 
6.5. In toate cazurile de incetare a relatiilor de cont cu Banca, Clientul titular de cont se obliga sa restituie Bancii toate formularele de cec, bilet la ordin si cambie aflate in posesia sa. 
6.6. Banca nu va elibera formulare de cec barat clientilor aflati in interdictie bancara. Banca isi rezerva dreptul de a elibera un numar limitat de formulare de instrumente de plata de debit, in functie de vechimea si istoricul clientului in relatia cu Banca. 
6.7. Banca nu va fi responsabila de pierderi de cecuri, bilete la ordin, cambii care nu s-au produs din vina Bancii. 
Pentru orice instrument de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) pierdut, furat sau distrus, posesorul poate instiinta despre aceasta pe tras si poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei locului in care instrumentul este platit. 
6.8. In vederea efectuarii de catre Banca a platii instrumentelor de plata de debit prezentate la plata pe contul Clientului, Clientul trebuie sa asigure in cont disponibilitatile necesare pentru a acoperi respectiva plata, cât si plata comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate. Astfel, in conformitate cu Legislatia specifica aplicabila, Clientul are obligatia ca la emiterea de cecuri sa dispuna de fondurile necesare in contul mentionat pe instrument si, de asemenea, sa mentina in cont aceste sume pâna la prezentarea la plata a instrumentului. In cazul cambiilor si biletelor la ordin cu scadenta, Clientul emitent are obligatia sa-si asigure disponibilul necesar decontarii instrumentului de debit cel târziu la data scadentei pâna la ora limita pentru plata stabilita de Banca si comunicata Clientului prin afisare in locuri special amenajate in unitatile bancii si/sau in pagina de Internet www.raiffeisen.ro
6.9. In cazul in care sunt primite la plata pe Contul Clientului mai multe instrumente de plata de debit, a caror suma totala depaseste disponibilul Contului Clientului Banca va executa plata instrumentelor de plata de debit in limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor in sistemele de procesare interne. 
Platile se vor efectua numai in masura in care disponibilul din contul Clientului nu este afectat de un ordin de poprire sau alta dispozitie de indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor emisa de o autoritate competenta, inclusiv ca urmare a instituirii unor sanctiuni internationale obligatorii in dreptul intern sau ca urmare a aplicarii unei sanctiuni de catre Banca. 
6.10. Clientul ia la cunostinta ca, in cazul prezentarii la plata a unui instrument de debit la o data foarte apropiata de data limita de prezentare la plata a respectivului instrument, exista riscul de decadere din termenul in care poate dresa protestul si regresul in cazul unui eventual refuz la plata din partea platitorului, ca urmare a duratei parcurgerii circuitului de compensare/decontare si, intr-o asemenea ipoteza, solicita in mod expres transmiterea spre plata a instrumentului de debit prezentat, cu asumarea acestui risc. Banca va transmite spre plata instrumentul de debit receptionat pâna cel târziu in ziua bancara urmatoare datei receptionarii acestuia sau, in cazul biletului la ordin sau a cambiei, la data la care acesta este platibil conform celor stipulate pe instrument sau prin legile aplicabile. 
6.11. Clientul ia la cunostinta ca, in cazul depunerii unui instrument care prezinta alterari, indoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe acest instrument, acesta nu poate fi prelucrat electronic si este de acord cu decontarea pe suport hârtie, asumându-si astfel toate costurile, conform tarifelor practicate de Banca si afisate la sediile acesteia sau conform Contractelor specifice incheiate cu Banca, precum si eventuala pierdere a dreptului de protest si regres. 
 

7. ACORDAREA DE CREDITE 
 
7.1. Facilitati de credit. Finantari bancare. Angajamente. Alte tipuri de finantari. 
7.1.1. Orice facilitate de credit (fara a se limita la credite la termen, linii de credit, Facilitate de credit card etc), finantare bancara (fara a se limita la scontari/forfetari/factoring), Angajament (de tipul celor mentionate la pct.7.7 in prezentul document) si /sau orice alt tip de finantare, va putea fi acordat/a, tinând cont de normele proprii de creditare ale Bancii, fie in baza unui Contract de facilitate incheiat in acest sens intre Banca si Client (in cazul facilitatilor de credit /finantarilor bancare), fie in temeiul unei Cereri specifice (in cazul Angajamentelor/ oricarui alt tip de finantare). 
7.1.2. Raportul juridic derivat din facilitatile de credit/finantarile bancare/Angajamentele acordate de Banca va fi guvernat de termenii si conditiile cuprinse in prezentele CGB si in Documentele de Finantare. Toate clauzele capitolului 7 (“Acordarea de credite”), impreuna cu oricare alte clauze din prezentele CGB in legatura cu acestea, fac parte integranta din oricare Contract de facilitate/Cerere specifica incheiate de Client cu Banca. 
7.1.3. Creditele vor fi garantate cu garantiile prevazute în normele Bancii, iar rambursarea sumelor acordate se va face conform prevederilor din Contractele de facilitate/Cererilor specifice. 
7.1.4. Pentru sumele datorate de Client conform Documentelor de Finantare si nerambursate la scadentele stabilite, Banca va încasa o dobânda penalizatoare. 
 
7.2. Angajamentele Clientului fata de Banca 
7.2.1. Clientul, dupa caz, Codebitorul/Garantul se obliga fata de Banca prin oricare Contract de facilitate /Cerere specifica: 
a. sa utilizeze orice facilitate de credit acordata in conformitate cu prevederile Contractului de facilitate/Cererii specifice. 
b. cu exceptia creditului furnizor in cadrul activitatii curente, sa nu incheie fara acordul prealabil, expres, in scris, al Bancii, cu orice persoane, fizice sau juridice, in calitate de imprumutator sau de garant pentru obligatii ale tertilor, indiferent de natura garantiei, acte juridice de imprumut sau garantare, sau acte care, prin intermediul oricaror altor acte sau operatiuni admise de lege, determina, din punct de vedere economic sau juridic, in tot sau in parte, efectele actelor juridice de imprumut sau garantare; 
c. sa mentina creantelor Bancii un rang de preferinta cel putin egal (pari passu) cu cele ale oricaror alti creditori viitori ai sai. In acest sens Clientul nu va rambursa preferential sumele datorate altor creditori si nu va constitui in favoarea altor creditori garantii care sa aiba rang si/sau valoare superioara celor constituite in favoarea Bancii, cu luarea in considerare a proportiei creantei avute de Banca in totalul creantelor creditorilor Clientului, altii decât cei desemnati creditori privilegiati prin efectul legilor cu aplicare generala. 
d. sa nu instraineze sau sa dispuna (chiar prin constituirea oricarei sarcini) in alt mod decât cel impus de cursul normal al desfasurarii obiectului de activitate de oricare dintre activele sale (altele decât cele ce fac obiectul garantiilor accesorii oricarui Contract de facilitate/Cereri specifice), daca acest fapt e de natura sa aiba un impact negativ asupra capacitatii sale de rambursare a facilitatii de credit/finantarii bancare/Angajamentului si sa nu constituie nici o sarcina asupra nici unuia dintre activele sale, cu exceptia celor expres aprobate de Banca; 
e. sa furnizeze cu promptitudine, pe toata perioada in care are contractate facilitati, semestrial, concomitent cu bilantul depus la organele fiscale, balanta de verificare contabila aferenta raportarii bilantiere, punând la dispozitia Bancii documentele corespunzatoare in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data prevazuta de lege pentru inregistrarea lor la autoritatea competenta . 
f. sa permita si/sau sa faciliteze examinarea de catre reprezentantii ori imputernicitii Bancii a activitatii, a documentelor sau arhivelor sale si/sau ale Garantilor/Codebitorilor, care au legatura cu oricare dintre Contractele de facilitate/Cererile specifice incheiate cu Banca. 
g. sa suporte toate taxele si orice cheltuieli aferente constituirii si inregistrarii legale a garantiilor accesorii Contractelor de facilitate/Cererilor specifice sau datorate pentru indeplinirea altor formalitati cerute de lege cu privire la Documentele de Finantare, cu exceptia situatiei in care Banca va aproba expres o obligatie diferita in sarcina Clientului. 
h. sa asigure integritatea si folosirea in bune conditii a bunurilor aduse de acesta in garantie, sa nu constituie noi garantii sau orice alta sarcina asupra bunurilor aduse in garantie in favoarea unor terte parti decât cu conditia constiturii in favoarea Bancii a unei ipoteci imobiliare /mobiliare de prim rang asupra unui bun de acelasi tip, având o valoare de piata cel putin egala cu cea a bunului ce face obiectul garantiei si având o situatie juridica de natura sa nu impieteze valorificarea acestuia de catre Banca. 
i. sa nu instraineze bunurile aduse in garantie pe intreaga perioada de derulare a oricarei facilitati de credit/finantari bancare/oricarui Angajament acordate de Banca; in cazul garantiilor ipotecare, se obliga in plus sa nu dezmembreze/ modifice imobilele ipotecate, sa nu le inchirieze catre terti fara acordul prealabil scris al bancii; În cazul in care bunul ce face obiectul garantiei ar fi instrainat, Garantul se obliga sa nu instraineze bunul la un pret de vânzare mai mic decât valoarea creditului, sa depuna pretul într-un cont bancar distinct deschis la Banca si sa informeze Banca cu privire la acesta operatiune si depunerea pretului in cont urmând ca sumele depuse in acest cont sa fie tinute la dispozitia Bancii iar contul in cauza sa fie ipotecat in favoarea Bancii. Prevederile ultimei teze a acestui paragraf nu se vor interpreta in sensul unui acord de instrainare. 
j. in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la lit.i), interesele Bancii se prezuma a fi vatamate datorita ingreunarii unei eventuale executari silite si sunt datorate Bancii daune interese cu titlu de clauza penala in cuantum egal cu valoarea de piata a bunului ce face obiectul garantiei, valoarea stabilita conform evaluarii Bancii, dar fara a depasi valoarea Obligatiilor de plata. 
k. Clientul/Codebitorul cu privire la toate bunurile asupra carora sunt constituite garantiile aferente Contractelor de facilitate/Cererilor specifice si/sau oricaror alte Documente de Finantare, dupa caz, Garantul, in ce priveste bunurile proprietatea acestuia aduse in garantie, se obliga sa asigure aceste bunuri in conditiile clauzei 7.13.5, la o societate de asigurari acceptata de catre Banca, sa plateasca primele de asigurare la scadenta acestora si sa reinnoiasca la timp asigurarile, astfel incât asigurarea sa produca efecte neintrerupt pâna la plata integrala a tuturor sumelor datorate si garantate in temeiul Documentelor de Finantare. In situatia neprezentarii politei de asigurare reinnoite sau in cazul neprezentarii dovezilor de plata a primelor de asigurare la scadenta acestora (caz in care Banca este indreptatita sa considere ca a incetat polita de asigurare) , Clientul/Codebitorul, dupa caz, Garantul imputerniceste Banca sa reinnoiasca, respectiv sa incheie pe contul si in numele acestuia de câte ori este necesar polita de asigurare pentru sumele cuvenite cu titlu de despagubiri si pentru acest scop sa debiteze orice Cont al acestuia deschis la Banca, de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen), cu sumele reprezentând primele de asigurare si sa efectueze plata acestor prime. In acest caz Clientul/Codebitorul/Garantul sunt de acord ca Banca are dreptul neingradit de a alege societatea de asigurare cu care se va incheia polita de asigurare, aceasta putând fi si o societate partenera a Bancii. Clientul/Codebitorul/Garantul se obliga ca, la solicitarea Bancii, sa predea acesteia in original, contractul de asigurare (polita de asigurare impreuna cu termenii si conditiile asigurarii), ce urmeaza a fi pastrat de Banca pâna la plata integrala a tuturor obligatiilor rezultând din Documentele de Finantare. 
l. sa notifice Bancii in scris orice imprejurare de natura economica sau juridica, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existenta la momentul incheierii oricarui Contract de facilitate/Cereri specifice, imediat dupa intervenirea acesteia, incluzând dar fara a se limita la: 
•    orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau alta procedura de restructurare organizatorica, initierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societati comerciale; 
•    orice modificare a obiectului sau naturii activitatilor comerciale desfasurate; 
•    orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale initiate impotriva sa, sau iminente; 
•    iminenta oricarui Caz de Neindeplinire sau Culpa, etc. 
m. sa puna la dispozitia Bancii, pe toata perioada in care are in derulare Contracte de facilitate/ Cereri specifice, informatiile/documentele considerate relevante pentru aprecierea situatiei sale economico-financiare si orice alte documente/informatii solicitate de Banca in legatura cu activitatea sa economica, situatia juridica si/sau financiara, in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la trimiterea de catre Banca a unei solicitari scrise in acest sens. 
n. sa notifice Bancii in prealabil, in scris, intentia de rambursare partiala/integrala, in avans a oricarei facilitati de credit/finantari bancare. 
o. fara acordul prealabil expres, in scris, al Bancii, sa nu faca nici o schimbare privind titularii dreptului de proprietate deplin, cu toate atributele sale, asupra partilor sociale/actiunilor ce formeaza capitalul social al Clientului, ori o alta schimbare de natura sa afecteze controlul direct sau indirect al asociatilor/actionarilor existenti la data semnarii Documentelor de Finantare asupra capitalului social al Clientului (indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel). 
p. fara acordul prealabil al Bancii, sa nu adopte o hotarâre in vederea reorganizarii, fuziunii sau divizarii. Pentru aceasta, Clientul atesta si garanteaza ca asociatii/actionarii au acceptat obligatia de a-si mentine proprietatea asupra capitalului social al Clientului si de a nu adopta o hotarâre de reorganizare, fuziune sau divizare, in conformitate cu acest articol si cu respectarea prevederilor legale si ca nu exista impedimente de natura sa determine nerespectarea acestei obligatii fata de Banca. 
q. daca garantia este constituita asupra autovehicolelor achizitionate din credit, sa depuna la Banca cartea/cartile de identitate in original, in termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data acordarii creditului; daca garantia este constituita asupra oricaror alte autovehicole, cartea de identitate in original se va prezenta cel târziu la data primei trageri din credit; 
r. sa pastreze in fiinta Conturile asupra carora a constituit garantii reale mobiliare in favoarea Bancii, pe toata durata Documentelor de Finantare si sa nu constituie sau sa inregistreze nici o alta garantie cu privire la aceste Conturi decât cu acordul prealabil expres in scris al Bancii. 
s. sa prezinte in termen de 30 de zile de la data tragerii factura finala (in cazul in care Tragerea s-a efectuat pe baza de factura proforma) 
t. sa permita si sa faciliteze examinarea de catre reprezentantii sau imputernicitii Bancii a activitatii, documentelor si/sau arhivelor si/sau bunurilor Clientului si/sau Garantului, care au legatura cu Documentele de Finantare. In acest sens, Banca va putea, oricând va considera necesar, sa reevalueze, faptic si/sau scriptic, oricare si toate bunurile Clientului si/sau Garantului asupra carora este constituit un drept de garantie in favoarea Bancii 
u. sa nu modifice (prin demolare, construire extindere, etc.), fara acordul prealabil scris al Bancii si fara obtinerea autorizatiilor/avizelor cerute de lege, imobilele aduse in garantie, in acest sens urmând a fi notate interdictii in Cartea funciara a imobilelor. 
v. sa efectueze modificarile imobilelor aduse in garantie in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire si cu respectarea intocmai a acesteia, sa prezinte Bancii procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si, daca este cazul, documentatia cadastrala ce atesta modificarea imobilelor, sa intabuleze in Cartea funciara drepturile dobândite asupra constructiilor noi si/sau asupra modificarilor intervenite la constructiile ipotecate (in termen de 30 de zile de la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor) si sa prezinte Bancii dovada extinderii dreptului de ipoteca al Bancii si asupra acestora (in termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data intabularii). 
w. sa constituie ipoteci asupra altor imobile, sau sa inlocuiasca ipotecile imobiliare constituite ca accesorii ale Documentelor de Finantare, in conditiile prevazute la clauza 7.13.6. 
x. sa incaseze in conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorata cu titlu de despagubire in cazul pieirii sau deteriorarii oricaruia dintre bunurile ipotecate, intelegând ca asupra acestor sume ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil. Clientul solicita Bancii sa utilizeze aceste sume de bani exclusiv pentru rambursarea anticipata partiala sau integrala a creditului/facilitatii pentru garantarea carora au fost aduse in garantie bunurile ipotecate. Clientul a inteles si este de acord ca aceste sume nu pot ramâne la dispozitia sa si nu pot fi utilizate in alt scop. 
7.2.2. La incheierea oricarui Contract de facilitate/Cereri specifice Clientul declara si se angajeaza, irevocabil si neconditionat, urmatoarele: 
a. va utiliza suma pusa la dispozitie de Banca exclusiv cu respectarea termenilor si conditiilor Contractului de facilitate/Cererii specifice si ca Proiectul astfel finantat este conceput si implementat cu respectarea factorilor de mediu si, totodata, ca mijloacele utilizate pentru implementarea Proiectului, sunt in concordanta cu toate reglementarile legale privind protectia mediului, sanatatea si siguranta nationala; 
b. pe toata durata Contractului de facilitate/Cererii specifice, va respecta standardele si legislatia nationala cu privire la: (i) mediu; (ii) consultare publica; (iii) ocuparea fortei de munca (incluzând fara a se limita la securitatea si siguranta muncii, angajarea minorilor, munca fortata, practici nediscriminatorii la angajarea personalului si libertatea asocierii si a negocierilor colective). 
c. ca de la Data Semnarii Contractului de facilitate si/sau a oricarui alt Document de Finantare si pe toata durata de valabilitate a acestuia: 
 (i) sa respecte in toate privintele Sanctiunile Internationale aplicabile; 
(ii) sa nu puna la dispozitie, in mod direct sau indirect, sume din orice facilitate de credit/Angajament catre sau in beneficiul unei Parti Restrictionate, 
(iii) sa nu solicite emiterea de garantii, in mod direct sau indirect, in favoarea unei Parti Restrictionate sau care va fi aplicata in alt mod sau pentru un scop interzis de Sanctiunile Internationale; 
(iv) sa nu utilizeze sumele din nicio facilitate de credit/Angajament (a) in scopul finantarii sau pentru a pune la dispozitie fonduri, direct sau indirect, oricarei Persoane sau Entitati Desemnate si care este inscrisa pe o Lista de Sanctiuni (inclusiv prin punerea la dispozitie a fondurilor oricarei alte persoane sau entitate in scopul finantarii activitatilor oricarei Persoane sau Entitati Desemnate care este listata la momentul respectiv pe o Lista de Sanctiuni), (b) intr-un mod care ar fi interzis de Sanctiunile Internationale aplicabile sau care ar determina Banca sa incalce Sanctiunile Internationale; si 
(v) sa nu utilizeze fonduri in scopul platii sumelor datorate Bancii in masura in care aceasta prevedere ar fi interzisa de Sanctiunile Internationale aplicabile Clientului sau ar determina Banca sa incalce Sanctiunile Internationale;sa nu utilizeze nicio Facilitate de credit si/sau garantie, direct sau indirect, in legatura cu productia, vanzarea, furnizarea, transferul sau exportul sau alta tranzactie (inclusiv furnizarea de finantare sau asistenta financiara) legate de bunuri, software si tehnologie care pot fi utilizate atat pentru aplicatii civile cat si militare, daca ele sunt sau pot fi destinate, in totalitate sau partial, pentru utilizari militare sau pentru un utilizator final militar. 
d. In contextul situatiei conflictuale create de Rusia prin anexarea ilegala a Crimeei si a Sevastopolului, Clientul a luat act de masurile (incluzand înghetarea fondurilor si a resurselor economice ale anumitor persoane fizice si juridice, entitati si organisme) si de restrictiile asupra anumitor investitii instituite/impuse Rusiei prin Regulamentele Uniunii Europene emise ca raspuns la respective anexare (denumite in continuare, in mod generic, „Regulamentele UE”) si declara ca, atat in prezent cat si in viitor, va respecta aceste Regulamente UE. Pentru scopurile prezentului document, prin Regulament UE se vor intelege reglementarile europene prezente precum si orice modificari, completari, inlocuiri, reiterari si sau repuneri in aplicare a acestora. 
Drept urmare, Clientul isi asuma urmatoarele obligatii suplimentare fata de Banca: 
(i) sa respecte si sa aplice, in activitatea sa, masuri eficiente in scopul prevenirii oricarei circulatii, oricarui transfer, oricaror modificari, utilizari, accesari sau tranzactionari in si din conturile sale deschise la Banca inclusiv din contul de credit, în orice mod, a fondurilor proprii sau provenite din facilitati de credit acordate de Banca, care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizarii, a proprietatii, a posesiei, a naturii ori a destinatiei acestora sau orice alta modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor pentru persoanele si industriile pentru care sunt stabilite sanctiuni; 
(ii) sa nu deruleze relatii economice cu persoanele juridice si fizice din listele anexate Regulamentelor UE emise in acest sens si sa nu finanteze, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entitatilor sau organismelor enumerate în anexele Regulamentelor UE emise in acest sens din activele financiare, facilitatea de credit acordata de Banca si beneficiile de orice natura pe care le detine, inclusiv, dar fara a se limita la: numerar, cecuri, creante în numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata, depozite la Banca sau la alte entitati, solduri de conturi deschise la Banca, creante si titluri de creanta, valori mobiliare negociate la nivel public si privat si instrumente de datorie, inclusiv titluri si actiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligatiuni, bilete la ordin, waranturi, obligatiuni negarantate si instrumente financiare derivate, dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenita din active sau generate de acestea, credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executare sau alte angajamente financiare, scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare, documente care atesta detinerea de cote-parti dintr-un fond sau din resurse financiare deoarece legea interzice punerea la dispozitie de fonduri sau resurse economice de orice fel activitati care au legatura cu industriile in legatura cu cele cu care s-au stabilit sanctiuni, pe toata perioada in care va exista o astfel de interdictie legala; 
(iii) sa nu furnizeze, în mod direct sau indirect, catre orice persoana, entitate sau organism din Rusia, astfel cum figureaza în listele din anexele la Regulamentele UE emise in acest scop, finantare sau asistenta financiara legata de produsele si tehnologiile mentionate in legislatia speciala care reglementeaza aceste sanctiuni, incluzând în special subventii, împrumuturi si asigurarea creditelor la export, în scopul oricarei vânzari sau furnizari sau al oricarui transfer sau export al acestor produse si tehnologii sau în scopul furnizarii de asistenta tehnica, servicii de intermediere sau alte servicii; 
(iv) sa nu furnizeze, în mod direct sau indirect, prin operatiunile efectuate in conturile deschise la Banca si din Facilitatea acordata de Banca, finantare sau asistenta financiara în legatura cu produsele si tehnologiile incluse în lista comuna cuprinzând produsele militare, inclusiv si în special subventii, împrumuturi si asigurarea sau garantarea creditelor la export, precum si asigurarea si reasigurarea pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistenta tehnica aferenta acestora, catre orice persoana fizica sau juridica, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizarii în Rusia; 
(v) sa nu furnizeze, în mod direct sau indirect, prin operatiunile efectuate in/din conturile deschise la Banca si/sau din facilitatile de credit acordate de Banca, finantare sau asistenta financiara în legatura cu produsele si tehnologiile cu dubla utilizare, inclusiv si în special subventii, credite si asigurarea creditelor de export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistenta tehnica aferenta acestora, catre orice persoana fizica sau juridica, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizarii în Rusia, daca produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, unor utilizari militare sau unui utilizator final militar; 
(vi) sa nu participe la activitati care au drept obiect sau efect eludarea interdictiilor prevazute in lege, nici direct, nici actionând ca substitut al entitatilor enumerate in lege sau utilizând exceptiile prevazute de lege pentru a finanta entitatile respective; 
(vii) sa nu ridice nicio pretentie impotriva Bancii în legatura cu orice contract sau tranzactie a caror executare a fost sau va fi afectata, direct sau indirect, în totalitate sau partial, de masurile impuse în temeiul Regulamentelor UE, inclusiv cereri de despagubire sau oricare alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare, cerere de garantie, în special o cerere de prelungire sau de plata a unei obligatiuni, a unei garantii sau a unei contragarantii, mai ales a unei garantii financiare sau a unei contragarantii financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de: entitatile identificate sau mentionate expres in legislatia care reglementeaza sanctiunile, orice alta persoana, entitate sau organism din Rusia, orice persoana, entitate sau organism care actioneaza prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitatile sau organismele mentionate in reglementarile europene prin care se stabilesc sanctiuni. 

7.3. Declaratiile Clientului 
7.3.1. Prin prezenta, Clientul recunoaste expres ca declaratiile sale, astfel cum sunt acestea prevazute mai jos, sunt esentiale pentru ca Banca sa ii acorde oricare facilitate de credit/finantare bancara/Angajament 
7.3.2. Clientul declara si garanteaza Bancii, la semnarea oricarui Contract de facilitate si in orice moment al derularii acestuia, urmatoarele: 
a. este infiintat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile aplicabile si are capacitatea juridica deplina de a se obliga prin Documentele de Finantare si de a utiliza facilitatea si a obtinut toate aprobarile necesare perfectarii valabile a Documentelor de Finantare si, prin urmare, Documentele de Finantare sunt deplin executorii, in conformitate cu termenii acestora. 
b. orice documente predate Bancii sunt originale sau copii dupa originale, nu au fost modificate prin acte ulterioare si reflecta intocmai si complet realitatea la momentul predarii lor, precum si ca, de la data predarii, nu au intervenit situatii de fapt care sa influenteze organizarea si functionarea sa. 
c. situatiile sale financiar contabile au fost efectuate in conformitate cu principiile si practicile contabile general acceptate in România, aplicate in mod consecvent si reprezinta cu acuratete situatia financiara a Clientului la data la care se raporteaza, iar rezultatele operatiunilor sale pe perioada exercitiului contabil sunt din acea data si nu s-a produs nici o modificare contrara acestei situatii de la acea data, modificare care la o apreciere obiectiva, ar putea afecta negativ, in mod important capacitatea Clientului de a indeplini obligatiile prevazute in Documentele de Finantare. 
d. nu au fost initiate proceduri judiciare, extrajudiciare sau administrative impotriva sa sau a proprietatii sale, nu s-au pronuntat hotarâri judecatoresti, ordonante de sechestru sau de poprire, act de incepere a executarii silite sau alta procedura similara, si, dupa cunostinta sa, nici nu este amenintat cu inceperea unor astfel de proceduri care ar fi de natura a influenta negativ in mod semnificativ afacerile Clientului, situatia sa financiara sau juridica ori capacitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Documentele de Finantare. 
e. toate rapoartele si declaratiile de impunere prevazute de lege au fost depuse in mod corespunzator si au fost platite toate impozitele, taxele, sarcinile si alte obligatii banesti in sarcina Clientului, ajunse la scadenta. 
f. semnarea de catre Client a Documentelor de Finantare si executarea obligatiilor asumate prin acestea,nu incalca sau nu intra in conflict cu dispozitiile legale sau statutare sau cu obligatii asumate de Client prin acte incheiate cu tertii. 
g. nu exista documente sau stari de fapt, altele decât cele la care se face referire in Documentele de Finantare, care sa nu fi fost dezvaluite Bancii si care sa fi putut sau ar putea avea efecte semnificative in privinta deciziei Bancii de acordare sau de mentinere a facilitatii de credit. 
h. atât Clientul, cât si activitatea sa sau oricare dintre operatiunile si/sau activele sale nu sunt supuse nici unui proces in curs de desfasurare sau altei actiuni in legatura cu probleme de mediu, de sanatate sau de siguranta publica, initiate de o autoritate publica, persoana juridica sau persoana fizica. Clientul intelege si se angajeaza sa notifice Banca in situatia in care intervine o modificare in legatura cu oricare din aspectele mentionate anterior; 
i. in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale: 
(i1) nu a incalcat si nu incalca nicio Sanctiune Internationala aplicabila; 
(i2) nu este Parte Restrictionata; 
(i3) nu utilizeaza si nu va utiliza nicio facilitate de credit /niciun Angajament acordata/acordat de Banca in scopul finantarii sau a punereii la dispozitie de fonduri, in mod direct sau indirect, oricarei Persoane sau Entitati Desemnate care este listata pe orice Lista de Sactiuni (inclusiv prin punerea la dispozitie de fondurilor disponibile oricarei alte persoane sau entitati in scopul finantarii activitatilor oricarei Persoane sau Entitati Desemnate care este listata la momentul respectiv pe o Lista de Sanctiuni) si nu va actiona in vreun alt mod care ar fi interzis de Sanctiunile Internationale aplicabile sau care ar determina Banca sa incalce Sanctiunile Internationale. 
j. Declaratiile si garantarile prevazute mai sus: 
- Nu se vor aplica actelor sau faptelor juridice comunicate Bancii si acceptate de aceasta, si 
- Se considera a fi asumate inainte de contractarea oricarei facilitati de credit/finantari bancare si vor ramâne valabile oricând pe toata durata Contractului de facilitate si, in special, vor fi considerate a fi mentinute de Client la data fiecarei utilizari a Facilitatii, in legatura cu situatia existenta la momentul respectiv si pâna la momentul platii tuturor sumelor datorate sau care ar putea deveni datorate Bancii in temeiul Contractului de facilitate, a oricarui alt Document de Finantare si/sau in legatura cu acestea. 
7.3.3. Declaratiile mentionate in clauza 7.3.2 se aplica in mod corespunzator (mutatis mutandis) Codebitorului si Garantului. 
 
7.4. Cazuri de Neindeplinire sau Culpa 
7.4.1. Oricare din urmatoarele aspecte/situatii va constitui un “Caz de Neindeplinire sau Culpa”: 
a. Clientul nu plateste la scadenta sumele datorate conform fiecarui Contract de facilitate si/sau orice alte sume datorate si avute in vedere de Documentele de Finantare. 
b. Clientul si/sau Codebitorul si/sau Garantul incalca oricare prevedere a oricarui Document de Finantare, inclusiv nerespectarea Angajamentelor asumate de catre oricare dintre acestia conform prezentelor CGB si a oricarui Contract de facilitate. 
c. Clientul utilizeaza facilitatea in alte scopuri decât cele stabilite prin oricare dintre Contractele de facilitate si/sau prin oricare alt Document de Finantare. 
d. Oricare declaratie sau garantare a Clientului si/sau a Codebitorului si/sau a Garantului data conform Documentelor de Finantare (inclusiv in legatura cu Sanctiunile Internationale) este sau se dovedeste a fi neadevarata sau incorecta la orice moment sau Clientul/Codebitorul/Garantul a omis sa dezvaluie un fapt sau o imprejurare care, intr-o apreciere rezonabila, ar fi putut influenta hotarârea Bancii de a acorda/mentine respectiva facilitate de credit/finantare bancara, dupa caz, respectivul Angajament. 
e. Oricare din garantiile constituite potrivit Documentelor de Finantare va deveni, in opinia Bancii, nesatisfacatoare pentru a acoperi valoarea oricaror utilizari din facilitatea de credit/finantarea bancara si/sau sumele datorate sau care ar putea fi datorate conform Contractului de facilitate si/sau oricaror alte Documente de Finantare ori daca garantia va inceta sa existe. 
f. O obligatie a Clientului asumata fata de Banca sau fata de terti (incluzând, fara a se limita la institutii de credit, societati de leasing, institutii financiare nonbancare, etc) nu este platita/executata la scadenta, sau devine platibila/executabila sau poate deveni platibila/executabila inainte de scadenta. 
g. Clientul incepe negocieri cu tertii creditori (societati bancare, de leasing, institutii financiare nonbancare, etc) in scopul reesalonarii unor obligatii financiare, reesalonare care ar putea afecta negativ capacitatea Clientului de a indeplini obligatiile asumate printr-un Contract de facilitate si/sau prin oricare alte Documente de Finantare, sau inceteaza plata obligatiilor sale. 
h. Se inainteaza o cerere, se adopta o hotarâre sau este declansata procedura de faliment sau reorganizare judiciara a Clientului, sau este emisa o notificare prin care este convocata o adunare generala cu scopul adoptarii unei astfel de hotarâri, sau Clientul isi schimba, isi inceteaza sau este pe punctul de a-si inceta activitatea sau o parte importanta a acesteia, de natura sa afecteze negativ indeplinirea obligatiilor asumate de Client printr-un Contract de facilitate si/sau prin oricare alte Documente de Finantare si/sau in legatura cu acestea. 
i. Clientul devine insolvabil sau incapabil sa isi plateasca datoriile la scadenta sau este de acord cu numirea unui custode sau administrator special pentru toate sau pentru o parte din bunurile sale, sau un astfel de custode sau administrator special este numit, sau valoarea bunurilor Clientului este mai mica decât suma obligatiilor sale, efective si potentiale. 
j. Orice hotarâre judecatoreasca, ordonanta de sechestru sau de poprire, incheiere de incepere a executarii silite sau alta procedura similara asupra oricaruia dintre bunurile Clientului este emisa, instituita sau pusa in executare, sau Clientul a gajat, ipotecat sau in alt mod a grevat cu sarcini, a vândut, a schimbat ori a dispus in orice alt mod de orice bun asupra caruia Clientul a constituit un drept de garantie in favoarea Bancii, fara acordul prealabil scris al Bancii, un astfel de act fiind considerat de catre Banca si Client prin prezenta clauza ca punând in pericol respectivele garantii si/sau ca generând riscul obiectiv al impiedicarii platii, perspectiva platii considerându-se a fi pusa in pericol. 
k. Se initiaza impotriva Clientului orice procedura administrativa, judiciara sau arbitrala care, in opinia Bancii, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra afacerilor Clientului sau asupra capacitatii acestuia de a indeplini obligatiile asumate printr-un Contract de facilitate si/sau prin oricare alt Document de Finantare. 
l. Un drept al Bancii stabilit conform prevederilor unui Contract de facilitate si/sau oricaror alte Documente de finantare inceteaza sa mai fie in vigoare sau se hotaraste ca este ori devine lipsit de valabilitate si aplicabilitate, ori este contestat. 
m. Apare un eveniment sau o situatie cu caracter politic, social, economic sau de alta natura care, in opinia rezonabila a Bancii, poate afecta semnificativ in mod negativ situatia financiara, de afaceri, activele sau activitatea Clientului sau capacitatea acestuia de a indeplini in mod corespunzator obligatiile asumate conform prevederilor unui Contract de facilitate si/sau oricaror alte Documente de finantare, inclusiv modificarea, revocarea, retragerea, suspendarea, expirarea oricarei autorizatii, aprobari, acord, licente, exceptari, termen de depunere, inregistrari sau a altor conditii care fac posibila indeplinirea de catre Client a obligatiilor asumate potrivit prevederilor unui Contract de facilitate si/sau oricaror alte Documente de finantare 
n. Nu este respectata de catre Client orice masura impusa de Banca in urma unei Revizii efectuate in conformitate cu prevederile unui Contract de facilitate. 
o. Diminuarea cu rea credinta de catre Client a valorii activelor prin instrainarea altor bunuri, neconservarea valorii activelor (inclusiv cele ce fac obiectul garantiilor) sau inlocuirea acestora cu bunuri de acelasi fel, dar având calitati inferioare si/sau uzura mai mare. 
p. Neasigurarea bunurilor aduse in garantie, nementinerea in vigoare a politei de asigurare, neasigurarea fondurilor necesare acoperirii primelor de asigurare si a taxelor de inscriere si conservare a rangului garantiilor, precum si necesionarea in favoarea Bancii a politelor de asigurare daca aceasta obligatie era prevazuta in contract. 
q. Revocarea mandatului acordat Bancii pentru consultarea Centralei Riscurilor de Credit potrivit prevederilor unui Contract de facilitate si/sau ale oricarui alt Document de Finantare. 
7.4.2 Clientul si Codebitorul declara ca au fost informati si accepta caracterul de conditie esentiala pentru încheierea valabilă si, respectiv, executarea oricaror Documente de finantare, a conduitei contractuale, precum si a obligatiilor a caror încalcare de catre acestia este calificata drept Caz de Neindeplinire sau Culpa; de asemenea, Clientul si Codebitorul se obliga reciproc sa aduca la indeplinire oricare dintre obligatiile ce fac obiectul actelor comisive sau omisive calificate drept Cazuri de Neindeplinire sau Culpa, indiferent daca acestea sunt stipulate in sarcina lui proprie sau in sarcina celuilalt, aceasta fiind o conditie esentiala pentru Banca pentru incheierea si executarea prezentului contract, a carui neindeplinire reprezinta Caz de Neindeplinire sau Culpa. 
 
7.5. Drepturile Bancii in situatia aparitiei unui Caz de Neindeplinire sau Culpa. Scadenta anticipata 
7.5.1. In cazul aparitiei/mentinerii oricaruia dintre Cazurile de Neindeplinire sau Culpa, Banca poate decide, de plin drept si fara indeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia sau oricarora dintre masurile de mai jos: 
a) Sa acorde o perioada de 5 (cinci) zile bancare pentru remedierea situatiei sau situatiilor care au constituit Cazul de Neindeplinire sau Culpa (“Perioada de Remediere”), si, in cazul in care o astfel de remediere nu are loc intr-o maniera satisfacatoare pentru Banca in interiorul Perioadei de Remediere, sa declare facilitatea de credit/finantarea bancara exigibila imediat sau la o anumita data stabilita de Banca (moment in care sumele utilizate din facilitatea de credit/finantarea bancara devin platibile anticipat impreuna cu dobânzile acumulate si cu orice alte sume datorate de Client la acel moment conform prevederilor Contractului de facilitate si/sau oricaror alte Documente de finantare). 
b) Sa suspende dreptul Clientului de a utiliza facilitatea de credit pe toata perioada in care se mentine Cazul de Neindeplinire sau Culpa. 
c) Sa declare facilitatea de credit/finantarea bancara exigibila imediat sau la o anumita data stabilita de Banca. In cazul incalcarii oricarei obligatii sau declaratii in legatura cu Sanctiuni Internationale, facilitatea de credit este exigibila imediat. La declararea exigibilitatii imediate sumele utilizate din facilitatea de credit devin platibile anticipat impreuna cu dobânzile acumulate si cu orice alte sume datorate de Client la acel moment conform Contractului de facilitate/ oricarui alt Document de Finantare si/sau oricarui alt document in legatura cu acestea. 
d) Sa declare ca orice parte neutilizata din facilitatea de credit/finantarea bancara este anulata, moment in care obligatiile Bancii vor inceta in totalitate. 
e) Sa isi exercite toate sau oricare dintre drepturile sale conform prevederilor cuprinse in Contractul de facilitate si/sau in orice alt Document de Finantare. 
7.5.2. De la momentul declararii scadentei anticipate si pâna la plata efectiva, sumele datorate in temeiul sau in legatura cu Contractul de facilitate si/sau oricare alt Document de Finantare, indiferent daca acestea se reflecta in contul facilitatii de credit, in contul curent sau in oricare alt cont al Clientului, vor fi purtatoare de dobânzi majorate/penalizatoare potrivit prevederilor respectivului Contract de facilitate si/sau prevederilor oricarui alt Document de Finantare. 

7.6. Situatii Neprevazute (clauza FALLBACK) 
7.6.1. Daca, din cauza oricaror schimbari aparute in legislatia actuala (incluzând acte ale unor autoritati de reglementare sau judiciare) se va impune cresterea costurilor Bancii in legatura cu Documentele de Finantare, Imprumutatul/Codebitorul datoreaza si va plati imediat Bancii, la cererea motivata a acesteia, dar nu mai târziu de 5 (cinci) Zile bancare de la data solicitarii, sumele reprezentând costurile suplimentare in vederea despagubirii Bancii pentru majorarea costurilor. 
7.6.2. Daca, din cauza oricaror schimbari aparute in legislatia actuala (inclusiv acte ale unor autoritati de reglementare sau judiciare) se vor impune modificari de abordare/tratament (cum ar fi, dar fara a se limita la, modificarea conditiilor de impozitare a Bancii in legatura cu Documentele de Finantare, crearea, aplicarea sau modificarea oricaror rezerve, depozite, existenta unor restrictii valutare, etc) fara ca o astfel de modificare sa fie sub controlul Bancii, Banca va avea optiunea exclusiva si neingradita de a efectua schimbari automate in privinta termenilor si conditiilor Facilitatii. Orice astfel de modificare va putea fi facuta cu Notificarea prealabila adresata in scris Imprumutatului/Codebitorului, in care se va motiva masura si se va preciza termenul de la care modificarea va fi aplicabila. 
7.6.3 In cazul in care Imprumutatul va notifica Banca in cadrul termenului prevazut in Notificare in sensul neacceptarii noilor costuri/conditii si termeni ale Facilitatii mentionate la paragrafele anterioare, Imprumutatul accepta faptul ca orice obligatii ale Bancii vor inceta de la data Notificarii Bancii de catre acesta, iar Imprumutatul/Codebitorul se obliga sa ramburseze anticipat integral Suma Facilitatii, precum si sa plateasca toate Sumele Datorate in conformitate cu si in conditiile Documentelor de Finantare, in termen de maxim 5 (cinci) Zile bancare de la data transmiterii Notificarii catre Banca. 
Rambursarea partiala sau neplata tuturor Sumelor Datorate Bancii, in termenul mentionat mai sus, reprezinta acceptul neconditionat al Imprumutatului de a continua relatia de creditare cu Banca in noile conditii asa cum au fost acestea comunicate prin Notificare. 
7.6.4. Drepturile Bancii in cazul unui Eveniment in legatura cu Rata de Referinta si Evenimentul de discontinuitate a pietei. 
In cazul in care apare un Eveniment legat de Rata de Referinta si/sau un Eveniment de discontinuitate a pietei : 
a) Banca va avea optiunea exclusiva si neingradita de a propune Imprumutatului o Rata de Referinta Alternativa pentru calcularea Ratei Dobanzii aplicabila Facilitatilor sau o Rata de Refinantare, asa cum va fi aceasta stabilita de Banca. Propunerea se va face printr-o Notificarea prealabila adresata acestuia in scris, in care Banca va preciza si termenul de 3 (trei) Zile bancare de la care Rata de Referinta Alternativa/Rata de Refinantare va fi aplicabila (inclusiv durata Perioadei de Dobanda, in cazul in care costul de refinantare din piata relevanta al Bancii impune modificarea acesteia). 
b) Orice comunicare cu privire la modificari intervenite fata de Rata de Referinta Alternativa/Rata de Refinantare, astfel cum a fost aceasta notificata Imprumutatului/Codebitorului, se va face in modalitatea stabilita prin respectiva Notificare. 
c) Partile sunt de acord ca Rata de Referinta Alternativa/Rata de Refinantare va fi calculata astfel: 
i.    cu luarea in considerare a practicii pietei dominante urmarindu-se pastrarea substantei economice a Facilitatilor incheiate conform Documentelor de Finantare in cazul Ratei de Referinta Alternativa propuse; aceasta va putea include in continutul sau, pe langa un indice de referinta de inlocuire selectat si o rata de ajustare a pretului, daca se va considera necesar. 
ii.    pe baza cotatiilor primite in piata interbancara disponibila acesteia pentru obtinerea de imprumuturi in moneda relevanta, in cazul Ratei de Refinantare. 
d) Daca Imprumutatul va notifica Banca cel mai tarziu la ora 17.00 a Zilei bancare anterioare datei aplicarii acestei Rate, despre faptul ca nu accepta Rata de Referinta Alternativa /Rata de Refinantare, asa cum aceasta a fost notificata de Banca, atunci: 
(i) Imprumutatul/Codebitorul trebuie sa ramburseze anticipat (imediat sau la un termen notificat de Banca) partea utilizata din Facilitate impreuna cu dobanda acumulata care va fi calculata in concordanta cu paragraful c) de mai sus (de la inceputul respectivei Perioade de Dobanda si pana la data efectiva a rambursarii anticipate) si toate celelalte sume datorate Bancii in baza Documentelor de Finantare, fara plata comisionului de rambursare anticipata; si 
(ii) Partea neutilizata din Facilitate va fi anulata imediat. 
e) Daca Imprumutatul nu transmite o Notificare Bancii conform celor mentionate la paragraful d) de mai sus, Partile considera ca a fost acceptata Rata de Referinta Alternativa/Rata de Refinantare notificata de Banca Imprumutatului/Codebitorului conform celor de mai sus. 
7.6.5 Prevederile cuprinse in prezenta sectiune 7.6 sunt aplicabile si oricaror contracte privind produse si servicii de investitii incheiate intre Banca si Client (de exemplu contracte privind intermedierea de instrumente financiare derivate, dar nelimitandu-se la acestea), daca aceste contracte fac trimiteri la Rate de Referinta.   

7.7. Angajamente potentiale ale Clientului fata de Banca 
7.7.1. Deschiderea de acreditive, emiterea de scrisori de garantie bancara, avalizarea de efecte de comert (numite in prezentul document “Angajament”) se va face in baza unei cereri, in forma prevazuta de reglementarile Bancii Nationale a României, sau in orice alta forma ceruta/acceptata de Banca. In cazul in care instructiunile Clientului de emitere a unui Angajament de catre Banca sunt susceptibile de a da nastere la interpretari sau neclaritati, Banca poate refuza disponibilizarea sa in forma propusa, poate negocia o alta forma, sau poate sa solicite Clientului declaratii si garantii suplimentare, menite sa clarifice mandatul acordat Bancii si conditiile in care acesta va efectua plata in baza respectivului Angajament, dupa caz. Clientul autorizeaza prin prezenta in mod irevocabil Banca sa se conformeze oricarei cereri de plata facute in baza si in conditiile unui Angajament si sa faca orice plata astfel solicitata fara a mai fi nevoie de instructiuni, confirmari sau verificari din partea Clientului. 
7.7.2. Clientul intelege si accepta ca, potrivit uzantelor bancare si reglementarilor specifice aplicabile, Banca este autorizata sa efectueze plata solicitata in conditiile Angajamentului indiferent daca Clientul contesta pretentia sau cererea respectiva, si ca Banca nu este tinuta a face nici un fel de investigatii sau aprecieri asupra justificarii pretentiei sau cererii beneficiarului unor astfel de Angajamente sau asupra valabilitatii, veridicitatii sau exactitatii oricaror declaratii sau documente primite de Banca in legatura cu respectivul Angajament. Clientul autorizeaza prin prezenta in mod irevocabil Banca sa se conformeze oricarei cereri de plata facute in baza si in conditiile unui Angajament si sa faca orice plata astfel solicitata fara a mai fi nevoie de instructiuni, confirmari sau verificari din partea Clientului. 
7.7.3. Banca va instiinta prompt Clientul asupra oricarei plati (integrale sau partiale) efectuate in baza Angajamentului. 
7.7.4. Clientul va putea sa instructeze Banca sa efectueze plata in baza acreditivului chiar daca documentele nu corespund intocmai celor mentionate in acreditiv, caz in care Banca va fi absolvita de obligatia de verificare a documentelor insa Banca va putea sa se conformeze sau sa ignore aceste instructiuni, la libera sa apreciere. Clientul va datora Bancii orice sume platite de aceasta in temeiul Angajamentului (indiferent daca acestea reprezinta plati partiale sau integrale), de la data la care Banca a efectuat orice asemenea plati (data care se va considera a fi data scadentei), indiferent daca Clientul a fost sau nu notificat in prealabil asupra efectuarii de catre Banca a platii respectivelor sume. Neplata la scadenta a sumelor astfel datorate va atrage dupa sine calcularea si incasarea de dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca. Clientul renunta la toate drepturile de subrogare si este de acord sa nu invoce nici o compensare sau contrapretentie impotriva beneficiarului oricarui Angajament, pâna la momentul la care Banca a primit plata integrala a tuturor obligatiilor datorate Bancii in legatura cu Angajamentul. 
Daca Clientul solicita Bancii prelungirea sau reinnoirea unui Acreditiv sau prelungirea unei Scrisori de garantie, Banca va putea (fara insa a fi obligata) sa dea curs respectivei solicitari in conditiile pe care le va considera, la libera sa apreciere, adecvate. 
 
7.8. Scontarea efectelor de comert si a altor instrumente negociabile. Cumpararea de creante 
Daca Banca este de acord sa incheie acorduri de scont cu Clientul sau orice alte finantari care implica cumpararea de catre Banca a instrumentelor negociabile si/sau a creantelor, in absenta unor altfel de intelegeri cu Banca, Clientul garanteaza prin prezentul document plata integrala, la scadenta, a tuturor acestor instrumente sau creante scontate sau cumparate de catre Banca in baza acestor acorduri. 
 
7.9. Rambursarea facilitatilor de credit/ finantarilor bancare/Angajamentelor 
7.9.1. Rambursarea sumelor datorate de Client in baza Contractelor de facilitate/Cererilor specifice se va efectua in moneda in care aceastea au fost acordate; 
7.9.2. Daca in Contractul de facilitate nu se prevede altfel, Clientul poate rambursa creditul in avans partial/integral, daca notifica Bancii intentia sa in prealabil, in scris si plateste, daca este cazul, comisioanele aferente. 
7.9.3. Orice rambursare partiala in avans va diminua corespunzator soldul creditului si implicit valoarea ratelor de credit incepând cu prima rata de plata de dupa plata partiala in avans, cu exceptia situatiei in care rata de credit este calculata ca anuitate când prima rata lunara scadenta dupa efectuarea unei plati partiale in avans ramâne nemodificata. Dobânda se va calcula la noul sold al creditului, iar valoarea sumelor lunare de rambursat (rata creditului) se va modifica automat in mod corespunzator. 
7.9.4. La data rambursarii in avans, Clientul datoreaza si dobânzile acumulate de la data ultimei rambursari pâna la data efectuarii rambursarii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate datorate conform prevederilor respectivului Contract de facilitate. 
7.9.5. La scadenta oricaror sume datorate în baza unui Contract de facilitate, Clientul/Codebitorul este/sunt de drept în întârziere din ziua ulterioara datei scadentei, fara nici o alta formalitate prealabila. 
7.9.6. Contul curent mentionat in Contractul de facilitate si desemnat ca fiind Contul din care se face rambursarea sumelor acordate de Banca (capitalul) si plata a dobânzilor, a comisioanelor si a oricaror altor sume, de orice natura, datorate de Client Bancii se poate alimenta prin (i) transfer bancar in cont sau (ii) prin depunerea de numerar la MFM-urile Bancii, prin utilizarea cardului de debit sau(iii) prin alte canale/aplicatii pentru alimentarea contului oferite de banca,  daca exista incheiate Contracte Specifice in acest sens.  Daca in contul curent mentionat in Contractul de facilitate si desemnat ca fiind Contul din care se face rambursarea sumelor acordate de Banca (capitalul) si plata a dobânzilor, a comisioanelor si a oricaror altor sume, de orice natura, datorate de Client Bancii, nu exista la scadenta obligatiilor disponibil suficient pentru stingerea acestora, atunci Banca, la libera sa alegere: 
(i) fie va decide sa aplice dispozitiile clauzei 3.4 din CGB avansând Clientului si incasând din Cont suma necesara achitarii obligatiilor scadente de plata sub forma unei facilitati overdraft non-revolving, pentru care Titularul datoreaza dobânda de overdraft neautorizat, 
(ii) fie va avea dreptul, dar nu si obligatia, de a debita automat orice alt Cont al Clientului si/sau orice Cont al Codebitorului, indiferent moneda contului (de disponibilitati sau de depozit, chiar neajuns la termen), cu suma corespunzatoare in scopul efectuarii platilor datorate, fiind autorizata de Client si de Codebitor in acest sens prin semnarea oricaror Documente de finantare. 
7.9.7. In cazul in care in Banca actioneaza conform clauzei 7.9.6 (ii), Clientul/Codebitorul este de acord si imputerniceste Banca sa efectueze in numele si pe seama acestuia schimbul valutar, daca este cazul, utilizând propriile cotatii valabile la data operatiunii si sa completeze documentele aferente acestei operatiuni. Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate de Client/Codebitor. Daca in urma schimbului valutar efectuat de Banca si a platii comisioanelor si altor taxe aferente schimbului valutar, suma rezultata din schimb nu acopera intreaga creanta datorata de Client Bancii, Clientul va ramâne in continuare obligat la plata diferentei ramase. 
7.9.8. Datele de rambursare (scadentele ratelor de credit) prevazute in Contracte de facilitate si/sau in Grafice de rambursare aferente acestora, nu vor aduce atingere drepturilor Bancii de a declara scadenta anticipata a creditului, potrivit prevederilor prezentelor CGB si Contractului de facilitate. 
7.9.9. In cazul in care o obligatie de rambursare/de plata sau de alta natura devine scadenta intr-o zi care nu este lucratoare, scadenta va fi considerata a fi ziua lucratoare ulterioara acesteia. 
7.9.10. Clientul accepta ca odata efectuata, oricare Tragere din credit nu poate fi rambursata in aceeasi zi.

7.10. Moneda facilitatii de credit/finantarii bancare/Angajamentului 
7.10.1. Orice suma datorata de catre Client Bancii in baza unui Contract de facilitate/Cerere specifica, a oricarui alt Document de Finantare si/sau in legatura cu acestea, indiferent daca aceastea reprezinta capitalul, dobânzi, comisioane, speze sau alte costuri si daca aceasta se reflecta in contul facilitatii, in contul curent sau in orice alt cont al Clientului, va fi platita in moneda/monedele in care a fost utilizata facilitatea, dupa caz, in moneda/monedele in care a fost platita/inregistrata de catre Banca finantarea bancara, fara nici o deducere sau retinere. 
7.10.2. In cazul in care, din orice motiv, inclusiv urmare a executarii silite, Banca va incasa astfel de plati in alta moneda decât cea in care trebuie facuta plata, Clientul va despagubi Banca pentru toate pierderile acesteia aparute ca urmare a unor diferente intre suma datorata de Client in moneda facilitatii de credit/finantarii bancare/Angajamentului si cea pe care Banca o incaseaza efectiv dupa efectuarea schimbului sumelor incasate in alta moneda. 
7.10.3. Prin prezenta, Clientul cunoaste riscurile de curs valutar pe care le implica acordarea de facilitati de credit/finantari bancare/Angajamentului in valuta si care pot aparea pe intreaga perioada de finantare si isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la orice pierderi pe care le-ar putea suferi urmare acestora, obligându-se sa asigure in conturile sale, deschise la Banca sumele in LEI si/sau in orice alte valute necesare rambursarii facilitatii sau platii oricaror altor sume datorate conform prevederilor Contractului de facilitate/Cereii sprecifice, a oricaror alte Documente de finantare si/sau in legatura cu acestea. 
 
7.11. Costurile creditului 
7.11.1. Pentru sumele acordate, Clientul datoreaza si va plati Bancii dobânzile, taxele si comisioanele prevazute in Contractele de facilitate/ Cererile specifice si/sau in oricare alte Documente de finantare in legatura cu acestea. 
7.11.2. Nivelul costurilor datorate de Client cu titlu de penalizare, prevazute in documentele mentionate anterior este considerat a fi un nivel maxim, acesta neputând fi majorat unilateral de catre Banca. In consecinta, costurile datorate de Client cu titlu de penalizare se vor calcula conform clauzelor prevazute in Contractele de facilitate/Cererilor specifice prin aplicarea, dupa caz, a valorilor fixe, respectiv a formulelor de calcul stabilite in contract, putând interveni doar majorari ca urmare a variatiilor indicilor variabili prevazuti in formulele de calcul ale respectivelor costuri (ex. Ratele de referinta). 
7.11.3. Clientul este de acord ca Banca poate decide oricând pe durata derularii facilitatii de credit/finantarii bancare/Angajamentului: 
(i) diminuarea nivelului costurilor datorate de Client cu titlu de penalizare prevazute in Contractele de facilitate/Cererile specifice si/sau 
(ii) stabilirea de niveluri de costuri pe transe in functie de evenimentele care genereaza penalizarea (spre ex. nivele diferite de taxe /dobânda penalizatoare in functie de numarul de zile de intârziere la plata). 
7.11.4. Orice modificare a costurilor datorate de Client cu titlu de penalizare efectuata conform clauzei 7.11.3 va fi comunicata Clientului conform pct.2.3.1 (ii), daca in Contractul de facilitate nu este reglementata o alta modalitate de notificare. 
7.11.5. Nivelurile taxelor si comisioanelor stabilite in cuprinsul Contractelor de Facilitate/Cererilor specifice si/sau al oricarui alt Document de Finantare, in vigoare la data incheierii acestora, vor putea fi modificate de catre Banca in conditiile clauzei 2.3.1(ii), daca in cuprinsul documentelor amintite anterior nu se prevede contrariul 
 
7.12. Imputatia platii 
7.12.1. Orice sume incasate de Banca de la Client in temeiul Contractelor de facilitate (inclusiv in cadrul unei proceduri de executare silita) vor fi utilizate, daca Banca nu decide altfel, pentru acoperirea datoriilor scadente ale Clientului, in urmatoarea ordine: 
a) cheltuieli cu procedurile de executare silita, 
b) cheltuieli pentru realizarea publicitatii/radierii garantiilor, 
c) comisioane, speze si alte costuri datorate Bancii conform prevederilor contractelor de facilitate de credit, 
d) dobânzi penalizatoare, dobânzi restante, dobânzi curente, 
e) suma utilizata de Client in baza Contractului de facilitate respectiv (principal/capital). 
7.12.2. Obligatiile de plata mentionate in clauza 7.12.1. lit. c), d), e) vor fi acoperite in ordinea scadentei. 
7.12.3. In masura in care, prin orice reglementari nationale sau ale Uniunii Europene, se impune modificarea ordinii de acoperire a datoriilor scadente ale Clientului, Banca va aplica in mod automat respectiva reglementare de la intrarea acesteia in vigoare, fara sa mai fie necesara modificarea prezentelor CGB. 
7.12.4. In cazul unui concurs intre obligatiile scadente de plata a sumelor datorate in baza mai multor Contracte de facilitate garantate cu garantii reale si obligatiile scadente de plata a sumelor datorate in baza mai multor Contracte de facilitate negarantate cu garantii reale, Banca are dreptul sa utilizeze cu prioritate disponibilitatile existente in conturile Clientului/Codebitorului deschise la Banca (inclusiv conturi de depozit, chiar neajunse la termen), in vederea stingerii obligatiilor de plata scadente aferente Contractelor de facilitate negarantate cu garantii reale. 
 
7.13. Garantii 
7.13.1. Clientul este obligat sa constituie si/sau sa procure, la cererea Bancii, garantii considerate adecvate de catre Banca pentru indeplinirea obligatiilor asumate de acesta prin diverse facilitati de credit acordate acestuia. Daca garantia a devenit neadecvata, Clientul este obligat sa o suplimenteze sau sa o inlocuiasca, la cerere, in cazul in care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuata in asa mod incât a devenit inferioara valorii obligatiei ipotecare din culpa Clientului, iar bunul nu era asigurat ori asigurarea nu era valabila. 
7.13.2. Pentru ipotecile imobiliare si/sau mobiliare constituite/procurate in favoarea Bancii de Client si/sau de Garanti, Clientul va realiza pe cheltuiala sa, orice formalitati de publicitate sunt necesare pentru asigurarea opozabilitatii garantiilor fata de terti, inclusiv formalitatile de modificare, reinnoire sau radiere a inscriptiilor/avizelor de garantie din registrele publice aferente. Ipotecile imobiliare se vor nota in Cartea Funciara. Ipotecile mobiliare se vor nota in Registrul National de Publicitate Mobiliara. Costurile aferente ipotecilor mobiliare sunt in sarcina Clientului in situatia in care Banca va comunica expres acestuia cuantumurile si termenele de plata. In cazul in care Clientul nu isi respecta obligatia de plata a acestor costuri din Contul prin care se realizeaza rambursarea sumelor imprumutate, Banca poate sa efectueze inregistrarile necesare in registrele publice si sa debiteze automat orice alt cont de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen) deschis pe numele Clientului la Banca cu sumele necesare efectuând, daca este cazul, si schimbul valutar in numele si pentru Client, utilizând propriile cotatii si completând documentele aferente acestei operatiuni, fiind autorizata in acest sens de Client. Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate de Client. 
7.13.3. Toate bunurile mobile, prezente si viitoare, incluzând disponibilitatile banesti din Conturi,orice bun primit de catre Client in urma vânzarii, schimbului, prelucrarii, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare sau dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare, care sunt sau vor intra in posesia Bancii, sau a unui tert actionând in numele Bancii, in baza oricarui titlu si sub orice forma, de la sau in beneficiul Clientului, indiferent de titlul lor, si care, la momentul actual sunt, sau vor deveni, proprietatea Clientului, constituie garantia Bancii pentru orice obligatii prezente sau viitoare ale Clientului fata de Banca decurgând din orice Contract de facilitate. 
7.13.4. Clauza 7.13.3 valoreaza contract de ipoteca mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile ale Clientului in conformitate cu prevederile Cartii a V-a, Titlul XI, Capitolul III din Codul civil. Valoarea maxima a obligatiilor garantate este constituita din suma tuturor obligatiilor Clientului fata de Banca, determinate potrivit prevederilor fiecarui Contract de facilitate. Banca are dreptul sa inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara, in favoarea sa, un aviz de garantie prin care va asigura ordinea de prioritate a garantiei. Clientul va suporta toate costurile ocazionate de inregistrarile garantiei astfel constituita, in masura in care Banca ii va comunica expres cuantumurile si termenele de plata. 
7.13.5. Bunurile imobile si mobile corporale care fac obiectul ipotecilor constituite, aferente Documentelor de Finantare, vor fi asigurate la o societate de asigurari acceptata de Banca, la o valoare asigurata egala cu valoarea de piata a bunurilor respective, ce va fi consemnata corespunzator in cuprinsul contractului de asigurare (in Polita de asigurare), cu exceptia cazului in care Banca, potrivit exclusiv optiunii sale, va accepta o valoare de asigurare mai mica. Garantii se obliga sa cesioneze in favoarea Bancii, pe toata durata existentei ipotecilor constituite in favoarea Bancii, drepturile ce decurg din politele de asigurare ale bunurilor adus in garantie incheiate sau care se vor incheia pentru inlocuirea/reinnoirea celor existente; in cazul pieirii sau deteriorarii substantiale a bunurilor aduse in garantie despagubirea platita de societatea de asigurare poate fi utilizata de Banca in scopul rambursarii anticipate partiale sau integrale a facilitatii de creditului si a sumelor datorate conform Contractelor de Credit .
7.13.6. In cazul in care Banca va instiinta Clientul ca valoarea ipotecilor imobiliare constituite a scazut (din orice motive, chiar independent de vointa partilor), neacoperind soldul creditului, dobânzile si comisioanele datorate conform Documentelor de Finantare, sau ca au intervenit modificari in situatia juridica a acestor ipoteci de natura sa impieteze asupra valorificarii lor, la cererea Bancii, Clientul trebuie sa aduca suplimentar in garantie alte imobile, sau sa inlocuiasca ipoteca/ipotecile imobiliare constituite ca accesorii ale Documentelor de Finantare, in conditiile clauzei 7.13.1 de mai sus. 
 
7.14. Scadente 
7.14.1. Orice sume datorate Bancii de Client trebuie achitate la datele stabilite in Contractele specifice de credit /facilitate de credit si, daca este cazul, in graficele de rambursare anexate acestora. 
7.14.2. Orice suma care nu este platita la scadenta de Client (fara deosebire dupa cum scadenta este cea specificata intr-un Contract de facilitate sau rezulta prin declararea scadentei anticipate sau in alt mod), indiferent daca aceasta reprezinta suma principala acordata (capitalul), dobânda, comisioane, costuri sau speze conform Contractului de facilitate sau in legatura cu acesta, ori daca aceasta se reflecta in contul curent sau in orice alt Cont al Clientului, va atrage, dupa caz, plata de dobânzi majorate, taxe de rambursare intârziata, dobânzi penalizatoare, pentru perioada incepand cu data scadentei si pâna la data platii integrale, calculate prin aplicarea Ratei dobânzii majorate/Ratei dobânzii penalizatoare/valorii taxei de rambursare intârziata prevazuta in Contractul specific de credit, fara ca aplicarea unor asemenea costuri sa prejudicieze alte drepturi sau remedii conferite Bancii in temeiul Contractului de facilitate si legislatiei aplicabile. 
 
7.15. Alte Costuri suportate de Client pentru facilitatile de credit/finantarile bancare/ Angajamentele acordate. 
7.15.1. Toate costurile legate de constituirea, administrarea, modificarea, executarea garantiilor constituite/procurate Bancii de Client vor fi suportate de acesta. 
7.15.2. In cazul aparitiei unui Caz de Neindeplinire sau Culpa, Clientul va despagubi Banca pentru orice cheltuiala sau pierdere suferita de Banca datorata neexecutarii/executarii necorespunzatoare de catre Client a oricareia din obligatiile ce ii revin conform Documentelor de finantare si va plati Bancii, la solicitarea acesteia, toate costurile si cheltuielile inregistrate sau efectuate de catre Banca (incluzând, fara a se limita la, cheltuieli de evaluare, consultanta, traducere, administrare, onorarii avocatiale, cheltuieli de executare silita, etc.) in legatura cu tranzactiile realizate in baza sau in legatura cu Documentele de finantare sau in legatura cu acordarea si/sau recuperarea unui credit/angajament. 
7.15.3. Clientul va indemniza Banca, la cerere, in orice moment, impotriva tuturor actiunilor legale pentru orice prejudicii, costuri si cheltuieli de orice natura in legatura cu un Contract de facilitate si/sau cu oricare alt Document de Finantare si va restitui Bancii toate sumele platite (direct, prin compensare sau in orice alt mod). Clientul va despagubi Banca si pentru toate pierderile, costurile si cheltuielile suferite sau contractate conform sau in legatura cu un Contract specific de credit. 
7.15.4. Obligatiile de plata prevazute in clauzele 7.15.2. si 7.15.3. vor deveni scadente in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de catre Client a unei solicitari scrise a Bancii. 
7.15.5. In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatii, Banca va avea dreptul, in numele si pe socoteala Clientului, sa faca toate platile necesare pentru perfectarea, finalizarea, inregistrarea legala, conservarea, pastrarea si aplicarea drepturilor Bancii dintr-un Contract de facilitate si/sau din oricare alt Document de Finantare, urmând ca Bancii sa-i fie restituite de catre Client toate sumele astfel platite. 
 
7.16. Alte dispozitii in legatura cu creditele 
7.16.1. Pâna la stingerea tuturor obligatiilor Clientului asumate printr-un Contract de facilitate si/sau prin orice alt Document de Finantare, Clientul imputerniceste Banca, cu autoritate si puteri depline, pentru obtinerea de la Centrala Riscurilor de Credit a Bancii Nationale a României a oricaror informatii de risc bancar cu privire la acesta, ori de câte ori va fi considerat de catre Banca ca aceste informatii sunt necesare si/sau relevante. Pentru exercitarea drepturilor acordate, Banca va intocmi, semna, transmite, perfecta si realiza, in numele si pentru Client, toate inscrisurile, instrumentele, actele si operatiunile de orice natura care pot fi cerute de legea aplicabila incluzând, fara a se limita la completarea, semnarea si utilizarea formularului standard “Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit” prevazut de Regulamentul nr.2/2014 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a României a Centralei Riscurilor de Credit, emis de Banca Nationala a României, toate sau oricare dintre acestea fiind recunoscute in mod expres de catre Client ca fiind emise in numele si pe seama sa. Dovada deplina a existentei acestei imputerniciri se va putea face de Banca prin prezentarea unui exemplar din Contractul specific de credit in care se face mentiunea ca respectivul contract se completeaza cu prevederile CGB. 
7.16.2. Oriunde in cuprinsul unui Contract de facilitate si/sau al oricarui alt Document de Finantare, referirea la termenele exprimate in zile va avea in vedere zile lucratoare, daca nu se precizeaza altfel, iar in calcul vor fi cuprinse atât ziua de inceput cât si cea de sfârsit a termenului. 
7.16.3. Omisiunea, in tot sau in parte, precum si orice intârziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi nascute in baza unui Contract de facilitate si/sau a oricarui alt Document de Finantare, nu va impiedica Banca sa isi exercite aceste drepturi si nu va fi considerata ca reprezentând o renuntare la acestea si, in nici un caz nu se va prezuma acordul tacit al Bancii la orice rescadentare sau iertare de la plata unor sume datorate acesteia, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un Act Aditional la respectivul Contract de facilitate si/sau Document de Finantare, sau cu privire la neindeplinirea la timp de catre Client a obligatiilor contractuale. De asemenea, renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in oricare din Contractul de facilitate si/sau in oricare alt Document de Finantare incheiat cu Clientii, nu va fi considerata ca reprezentând renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita oricând ulterior. 
7.16.4. Modificarile clauzelor Contractului de facilitate si/sau ale oricarui alt Document de Finantare se efectueaza in baza acordului partilor, urmând a fi consemnate in Act Aditional, cu exceptia celor privind valoarea ratelor de credit, Rata anuala a dobânzii si valoarea comisioanelor care se vor efectua de catre Banca, in conditiile mentionate in documentele mentionate anterior, urmând a se inmâna, când este cazul, un nou grafic de rambursare la cererea Clientului/Codebitorului/Garantului. 
7.16.5. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a neacordarii unui credit sau a neindeplinirii obligatiei de a pune facilitatea de credit la dispozitia acestuia, ca urmare a unei erori sau intârzieri in instructiunile date de Client sau ca urmare a unor alte fapte/acte ale acestuia. 
 

8. TERMENI SI CONDITII PENTRU SERVICIUL DE DEBITARE DIRECTA 
 
Definirea termenilor utilizati 
•    Beneficiarul platii (Creditorul) - entitatea care a incheiat un Angajament privind debitarea directa cu institutia de plata la care are deschis contul de plati si care initiaza, in calitate de destinatar al fondurilor transferate, operatiuni de plata prin debitare directa, in baza Mandatului de debitare directa dat de Platitor. De regula, Beneficiarul platii detine asupra Platitorului (Debitor) sau Persoanei in numele careia se face plata (Debitor tert), creante evidentiate in documente contractuale, a caror contravaloare face obiectul operatiunii de plata prin debitare directa. Cand nu detine aceste creante, Beneficiarul platii initiaza operatiunea de debitare directa in favoarea Persoanei care incaseza (Beneficiarul final). 
•    Platitorul (Debitor) – titular al unui cont de plati care a incheiat un Mandat de debitare directa cu Institutia platitorului prin care si-a dat acordul expres pentru efectuarea de plati contravalorii creantelor prin debitare directa la instructiunea Beneficiarului platii; 
•    Persoana in numele careia se face plata (Debitor tert) - entitate care este debitor al creantelor detinute asupra sa pe baza contractuala de Beneficiarul platii sau de Beneficiarul final, dupa caz, si pentru care Platitorul accepta sa faca plati catre Beneficiarul platii din contul sau de plati; 
•    Persoana care incaseaza (Beneficiarul final) - entitatea care detine creante asupra Platitorulului sau Debitorului tert, dupa caz, in favoarea careia se efectueaza o plata in baza Mandatului de debitare directa, prin intermediul Beneficiarului platii, 
•    Institutia Beneficiarului – institutia de plata la care Beneficiarul platii are deschis contul care se crediteaza cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa receptionata de la Beneficiarul platii, in scopul executarii acesteia; 
•    Institutia Platitorului – Raiffeisen Bank S.A. - institutia de plata la care Platitorul are deschis contul de plati care urmeaza a fi debitat cu suma prevazuta in Instructiunea de debitare directa; 
•    Angajament privind debitarea directa - contractul incheiat intre Beneficiarul platii si Institutia Beneficiarului prin care se stabilesc drepturile si obligatiile acestora cu privire la transmiterea si executarea Instructiunilor de debitare directa; 
•    Mandat de debitare directa (Mandat) - document in baza caruia Platitorul : (1) autorizeaza Beneficiarul platii sa emita Instructiuni de debitare directa asupra contului indicat de Platitor in Mandat; (2) autorizeaza Institutia Platitorului sa execute pe contul sau indicat in Mandat, orice Instructiune de debitare directa transmisa de Beneficiarul platii in baza Mandatului, pentru suma si la scadenta mentionate in cuprinsul Instructiunii. 
•    Schema de debitare directa: set unic de norme, practici, standarde si/sau orientari de punere în aplicare convenite între Institutiile de plata privind executarea operatiunilor de plata prin debitare directa, separat de orice infrastructura sau sistem de plati care sprijina functionarea sa; 
•    Conventia privind Schemele Nationale de Plati – conventia incheiata intre banci autorizate sa functioneze in Romania, TransFond si Asociatia Romana a Bancilor prin care acestea se angajeaza sa respecte regulile privind schimbul de Instructiuni de plata, compensarea si decontarea interbancara a platilor prin debit direct, în cadrul Sistemului Electronic de Plati si în conformitate cu Schemele Nationale de Plati la care au aderat; 
•    Cod de identificare la Beneficiar - identificator alocat Beneficiarului final (cand este cazul) de catre Beneficiarul Platii,, furnizat Platitorului de catre Beneficairul platii pentru a fi mentionat in Mandatul d eplata (ex.cod abonat, cod client, nr. contract, simbol client, etc.) 
•    Instructiune de debitare directa – ordin de plata initiat de Beneficiarul platii in baza Mandatului de debitare directa asupra contului de plati al Platitorului mentionat in Mandat, care se executa de Institutia Platitorului prin debitarea automata a contului Platitorului si creditarea contului Beneficiarului platii cu suma solicitata de Beneficiarul platii. 
•    Data platii – data mentionata de Benenficarul platii in Instructiunea de debitare directa, la care se debiteaza contul Platitorului cu suma solicitata in Instructiunea de plata si cu contravaloarea comisionului aferent; cand Data platii este o zi nelucratoare, debitarea contului se face in ziua lucratoare urmatoare; 
•    Limita maxima - valoarea maxima a sumei pe care Platitorul accepta sa o plateasca in baza unei Instructiuni de debitare directa, stabilita de Platitor in Mandatul de debitare directa. 
•    Suma Fixa – valoare fixa, prestabilita de Platitor pentru suma pe care accepta sa o plateasca in baza unei Instructiuni de debitare directa, mentionata de acesta in Mandatul de debitare directa; 
•    Cont – contul de plati indicat de Platitor in cuprinsul Mandatului de debitare directa, din care se vor executa Instructiunile de debitare directa; 
•    Data primei colectari - data mentionata de Platitor in Mandatul de debitare directa, incepand cu care Institutia Platitorului este autorizata sa execute Instructiunile de debitare directa trasnmise de Beneficiarul platii; 
Data ultimei colectari - data mentionata de Platitor in Mandatul de debitare directa, pana la care Institutia Platitorului este autorizata sa execute Instructiunile de debitare directa transmise de Beneficiarul platii; 
•    Plata singulara – autorizare data de Platitor prin Mandatul de debitare directa pentru executarea unei operatiuni unice de debitare directa a contului Platitorului in baza unei Instructiuni de debitare directa. 
•    Plata recurenta de tip debit direct - autorizare data de Platitor prin Mandatul de debitare directa pentru executarea operatiunilor de debitare directa a contului Platitorului in baza Instructiunilor de debitare directa transmise de Beneficiarul platii in mod repetat pe durata Mandatului. 

8.1. Mandatul de debitare directa poate fi dat de catre Platitor : (1) prin semnarea formularului specific la sediul Institutiei Platitorului (in agentiile Bancii); (2) prin semnarea formularului specific la sediul Beneficiarului Platii , daca acesta ofera optiunea; (3) prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online, in conditiile Contractul specific acestui serviciu; 4) in alta modalitate stabilita de Beneficiarul Platii si Institutia Beneficiarului prin Acordul privind debitarea directa. 
Modificarea si revocarea unui Mandat de debitare directa se pot face in modalitati similare acordarii Mandatului, prin intermediul formularelor specifice. 
8.2. Prin Mandatul de debitare directa, Platitorul isi exprima consimtamantul si mandateaza Institutia Platitorului ca in baza Instructiunilor de debitare directa initiate de catre Beneficiarul platii, sa efectueze plata sumelor solicitate de acesta, fara indeplinirea unor formalitati suplimentare celor precizate in Mandat si corespunzator documentelor de plata emise periodic de acesta sau de Beneficiarul Final, dupa caz, pe numele Platitorului / Persoanei in numele careia se face plata. 
8.3. Platitorul poate opta pentru Schema de debitare directa CORE Persoana Juridica (“Schema CORE”) sau Schema de debitare directa B2B Persoana juridica (“Schema B2B”), in functie de specificul relatiilor de plata dintre Platitor si Beneficiarul platii si in conformitate cu Conventia privind Schemele Nationale de Plati; 
8.4. Fiecare Mandat este evidentiat in sistemul Institutiei Platitorului si al Beneficiarului cu un identificator unic, care se va mentiona in Instructiunea de debitare directa emisa in baza Mandatului. 
8.5. Mandatul poate fi acordat pe o perioada determinata sau nedeterminata, cu posibilitatea revocarii ulterioare; Mandatul poate acoperi o plata singulara sau o plata recurenta. 
8.6. In cazul in care Platitorul semneaza Mandatul la sediul Institutiei Platitorului, acesta va putea fi pus in executare incepand cu urmatoarea Zi lucratoare. In acest caz, Institutia Platitorului va informa Beneficiarul platii despre Mandatul acordat de Platitor (dupa caz, in mod direct, cand este si Institutia Beneficiarului platii sau in mod indirect, prin intermediul Institutiei Beneficiarului). 
8.7. In cazul in care Platitorul semneaza Mandatul la sediul Beneficiarului platii, acesta va transmite Mandatul catre Institutia Beneficiarului, care va solicita Institutiei Platitorului validarea datelor Platitorului, inclusiv a semnaturii. 
8.8.(a) In cazul in care Platitorul a optat pentru Schema CORE, Institutia Platitorului are obligatia sa verifice: daca sunt completate toate campurile obligatorii din cuprinsul Mandatului, daca contul IBAN al Platitorului este corect si datele Platitorului inscrise pe Mandat corespund cu cele aflate in evidentele sale (astfel cum au fost declarate/documentate anterior de Platitor), precum si autenticitatea semnaturilor. 
8.8.(b) In cazul in care Platitorul a optat pentru Schema B2B, in plus fata de verificarile mentionate la lit.(a), Institutia Platitorului are obligatia sa obtina de la Platitor un acord scris pentru activarea Mandatului incheiat la sediul Beneficiarului (Platirorul va semna un formular specific, prin care confirma astfel validitatea Mandatul). 
8.9. Daca Mandatul dat de Platitor la sediul Beneficiarului nu respecta conditiile minime de valididate, si, in plus, in cazul Schemei B2B, daca Platitorul nu confirma in scris ca este de acord cu activarea Mandatului, Institutia Platitorului va respinge Mandatul si va informa Beneficiarul cu privire la acest aspect. 
8.10.(a) Un Mandat este considerat activ si produce efecte din momentul in care este confirmat de catre Institutia Platitorului. Daca Mandatul este dat de Platitor la sediul Beneficiarului platii ,Institutia platitorului are obligatia sa valideze /sa refuze activarea Mandatului dat de Platitor la sediul Beneficiarului, in termenul maxim de 5 Zile lucratoare de la data primirii acestuia. 
8.10.(b) Mandatul ramane valabil si cand, din motive de ordin tehnic, Beneficiarul platii realizeaza o modificare a Codului de identificare la Beneficiar atribuit initial, daca aceasta modificare a fost notificata Institutiei Platitorului si acceptata de catre aceasta. In acest caz, este responsabilitatea Beneficiarului platii de a informa, in prealabil, Platitorii si Debitorii terti despre aceasta modificare. . 
8.10.(c) Instructiunile de debitare directa initiate in baza unui Mandat se executa de catre Institutia Platitorui, incepand cu data activarii Mandatului sau cu Data primei Colectari mentionata in Mandat, dupa caz, si vor continua a fi executate pana la incetarea Mandatului, ori pana la Data ultimei Colectari mentionata in Mandat. 
8.11. In vederea executarii Mandatului, Platitorul se obliga sa asigure in cont, in Data platii, suma necesara efectuarii platii si acoperirii comisionului aferent prestarii acestui serviciu. 
8.12. Institutia Platitorului nu va executa Instructiunea de debitare directa daca la Data Platii: 
(i) a primit si ii este opozabila (in conditiile prevazute la art.8.18) informatia despre revocarea Mandatului; 
(ii) disponibilul din Contul Platitorului nu acopera integral suma Instructiunii de debitare directa si a comisionului aferent prestarii serviciului; 
(iii) suma solicitata prin Instructiunea de debitare directa depaseste Suma Fixa/Limita Maxima din Mandat; 
(iv) contul Platitorului este blocat ca urmare a unei masuri de indisponibilizare luata de Institutia Platitorului sau dispusa de un organ avand asemenea competente/atributii. 
Instructiunile de debitare directa vor fi procesate de Institutia Platitorului in ordinea in care sunt primite si in limita disponibilului din cont. Nu vor fi efectuate plati partiale. 
8.13. Platitorul poate solicita Institutiei Platitorului sa nu execute urmatoarea Instructiune de debitare directa, adresand Bancii o cerere cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de Data Platii, in unitatile teritoriale (prin completarea unui formular specific) sau prin Serviciul Raiffeisen Online ( in conditiile mentionate in Contractul specific acestui serviciu) ,  
8.14. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Platitorul este de acord ca nu va avea drept de rambursare pentru operatiunile de plata executate de Institutia Platitorului in conformitate cu prevederile Mandatului, indiferent de schema de debitare directa pentru care a optat (Schema CORE sau Schema B2B). 
8.15. Pentru fiecare Instructiune de debitare directa executata, Banca, in calitate de Institutie a Platitorului va percepe Platitorului un comision de plata, confom Listei specifice in vigoare (mentionata in clauza 2.3.1) publicata la sediile Bancii/pe pagina web www.raiffeisen.ro sau, cand este cazul, confom tarifului negociat expres de Platitor cu Banca. Platitorul autorizeaza Banca sa debiteze automat acest comision din contul sau indicat in Instructiunea de plata, la data executarii acesteia. 
Banca poate excepta Platitorul de la plata comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia, in cazul in care au fost agreate cu Beneficiarii platii reduceri de costuri pentru Platitori, in conditiile stabilite in conventiile in care sunt reglementate aceste reduceri sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor, in conditiile din Contractele specifice incheiate intre acestia. 
8.16. Platitorul poate modifica unilateral Mandatul cu privire la Contul din care se fac platile, Suma fixa/ Limita maxima, datele de identificare ale Persoanei in numele careia se face plata (cand este cazul), adresand Bancii sau Beneficiarului platii o solicitare prin completarea unui formular specific in unitatile teritoriale ale acestora sau prin Serviciul Raiffeisen Online (in conditiile mentionate in Contractul specific acestui serviciu). 
Institutia Platitorului va activa /va refuza activarea Mandatului modificat, dupa caz, pe baza rezultatului validarilor efectuate in conditiile prevazute in clauzele 8.8 - 8.10. 
8.17. Platitorul poate solicita incetarea (revocarea) oricaruia dintre Mandatele date, adresand Institutiei Platitorului sau Beneficiarului platii o solicitare prin completarea unui formular specific in unitatile teritoriale ale acestora sau prin Serviciul Raiffeisen Online (in conditiile mentionate in Contractul specific acestui serviciu). 
8.18. Solicitarile privind modificarea/ revocarea Mandatului, devin opozabile Institutiei platitorului: 
(i) dupa o Zi lucratoare de la data inregistrarii solicitarii, adresata de Platitor direct Institutiei Platitorului in unitatile teritoriale ale acesteia sau prin Serviciul Raiffeisen Online; 
(ii) dupa 5 Zile lucratoare de la data primirii de catre Institutia Platitorului a solicitarii adresate de Platitor Beneficiarului Platii in unitatile teritoriale ale acestuia; 
Anterior implinirii acestor termene, Institutia Platitorului va executa Instructiunile de plata emise in acord cu Mandatul initial / ultimului Mandat modificat anterior. 
Institutia Platitorului nu este raspunzatoare pentru niciun prejudiciu suferit de Platitor/Persoana in numele careia se face plata si/sau de Beneficiarul platii, in cazul netransmiterii de catre Beneficiar/ Institutia de plata a Beneficiarului a formularului specific ce contine solicitarea de modificare/revocare a Mandatului. 
8.19. Platitorul autorizeaza Institutia Platitorului sa notifice Beneficiarul/ Instituatia Beneficiarului despre Mandatul acordat, precum si despre orice cerere de modificare sau revocare a Mandatului si sa comunice Beneficiarului orice informatii necesare in legatura cu executarea Mandatului. 
Platitorul si reprezentanii legali ai acestuia , care semneaza prezentul document, isi dau acordul in vederea transmiterii catre Beneficiar/Institutia Beneficiarului a oricaror informatii cu caracter personal care pot fi continute in Mandat. Platitorul declara ca este autorizat de catre Persoana in numele careia se face plata sa transmita datele cu caracter persoanal ale acestuia in scopul prelucrarii. 
8.20. Institutia Platitorului nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Beneficiarul platii Platitorului sau Persoanei in numele careia se face plata. 
Orice neîntelegeri referitoare la : (i) suma inscrisa de Beneficiarul platii in Instructiunea de de debitare directa executata de Institutia platitorului in baza Mandatului, (ii) cuantumul creantelor din documentele de plata, (iii) netransmiterea / transmiterea eronata de Baneficiarul platii catre Institutia platitorului a informatiilor privind cuantumul si/sau scadenta creantelor din documentele de plata, (iv) concordanta între sumele prevazute în documentele de plata si sumele inscrise in Instructiunea de debitare directa, (v) sumele debitate din contul Platitorului sau refuzate la plata din lipsa de disponibil, (vi) cererea expresa a Platitorului, urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat de Platitor /Persoana in numele careia se face plata cu Beneficiarul platii. 
8.21.(1) Mandatul se încheie pe perioada nedeterminata sau determinata. Mandatul inceteaza in una din urmatoarele situatii, Platitorul fiind obligat la plata comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data incetarii: 
a) prin acordul partilor, exprimat in scris; 
b) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti; incetarea la initiativa Bancii se face cu un preaviz de 15 zile; 
c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator, partea in culpa fiind de drept in intarziere. Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in aceeasi zi in care masura a fost luata; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin retragerea produsului de catre Banca, cu un preaviz de minim 15 zile; 
f) la expirarea perioadei de valabilitate indicata in Mandat; 
g) in cazul in care timp de 36 luni consecutive : (i) Beneficiarul platii nu a transmis nicio Instructiune de debitare directa sau (ii) ca la Data platii disponibilul existent in contul platitor nu a permis executarea de catre Banca a instructiunii de plata transmisa de Beneficiar; 
h) in orice alte cazuri prevazute de lege. 
8.21.(2) Suplimentar fata de cazurile de incetare contractmentionate la alin.(1), fiecare Mandat ce face obiectul serviciului de debitare directa va inceta si in urmatoarele situatii: 
a) in cazul incetarii din orice motiv a contractului incheiat intre Banca si Beneficiarul aferent respectivului Mandat; 
b) in cazul incetarii din orice motiv a contractului aferent Mandatului, dupa 5 zile lucratoare de la data primirii formularului de revocare de la Beneficiar; 
c) in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului de plati mentionat in Mandat sau daca acesta este inchis sau blocat din alte motive, fara ca Platitorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati catre Beneficiar. 
8.22 Mandatul poate fi revocat de Platitor sau denuntat unilateral de Banca, astfel: astfel: 
•    Platitorul poate revoca/ denunta un Mandat in conditiile prevazute in clauza 8.17, Clientul avand obligatia de plata a tarifelor si comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data revocarii (inclusiv); 
•    prin denuntare unilaterala de catre Banca , cu un preaviz de minim 15 zile. 
8.23. Platitorul este obligat sa notifice in scris Institutia Platitorului, la orice unitate a acesteia, in legatura cu incetarea raportului juridic dintre el sau persoana in numele careia se face plata si Beneficiar si sa isi revoce Mandatul aferent raportului juridic incetat. Institutia Platitorului nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Platitor si/sau Beneficiar, ca urmare a mentinerii Mandatului dupa data incetarii raportului juridic aferent. . 
8.24. In cazul in care serviciul de debitare directa este contractat prin intermediul serviciului Raiffeisen Online acestuia i se vor aplica cu prioritate prevederile din contractul Raiffeisen Online. 
8.25. Institutia platitorului poate modifica unilateral termenii si conditiile serviciului de debitare directa (inclusiv a valorii taxelor si comisioanelor prevazute la articolului 8.15), notificand platitorului modificarea propusa in conditiile art. 9.2. 
In cazul in care Platitorul notifica Banca ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor, Platitorul are dreptul de a denunta unilateral Mandatul, imediat si gratuit, in conditiile prevazute in clauza 8.22. Daca Platitorul nu isi exercita acest drept pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor, Partile convin ca nedenuntarea Mandatelor valoreaza acceptarea tacita a modificarilor respective. 
 

9. DISPOZITII FINALE 
 
9.1. Incheierea si modificarea Contractelor specifice si a CGB 
9.1.1. Incheierea Contractelor specifice si a CGB 
Contractul specific si/sau documentele in legatura cu acesta se redacteaza pe suport hartie si se semneaza cu semnatura olografa, cu exceptia cazurilor in care Banca ofera Clientului sau accepta, dupa caz, posibilitatea incheierii acestora in format electronic, cu Semnatura electronica calificata sau cu consimtamant exprimat in modalitatea agreata de parti, ori intr-un alt format, cu respectarea conditiilor legii, doar atunci cand Banca ofera/ accepta aceasta posibilitate. Documentele contractuale semnate si/sau acceptate de Clienti in oricare din modalitatile de exprimare a consimtamantului mentionate anterior contin un consimtamant valabil exprimat cu privire la cuprinsul acestora.
9.1.2. Modificarea Contractelor specifice si a CGB 
(i) Modificarile propuse de Banca, sunt comunicate Clientului in modalitatea prevazuta in Contractul specific fiecarui serviciu/produs sau in modalitatile prevazute la sectiunea 9.2.“Notificari”, daca in Contractul specific nu este reglementata o modalitate de notificare. 
(ii) Banca si Clientul convin ca orice modificari ale CGB si/sau ale clauzelor din Contractele specifice propuse de Banca, inclusiv cele cu privire la clauzele care reglementeaza conditiile utilizarii Instrumentelor de plata, ale derularii Operatiunilor de plata si ale functionarii Conturilor de plati, precum si drepturile si obligatiile partilor in legatura cu acestea, vor fi notificate Clientului prin afisare în locuri special amenajate din incinta Bancii si/sau prin orice alte mijloace de comunicare alese de Banca in conformitate cu art.9.2. si/sau in modalitatea de informare expres prevazuta in Contractul specific. Clientul accepta ca dovada afisarii la sediile Bancii si/sau pe pagina de Internet a Bancii a respectivelor modificari poate fi facuta de Banca prin orice mijloace de proba permise de lege. 
9.1.3. Daca in termenul prevazut in Contractul specific, dupa caz, in termen de 5 (cinci) zile de la luarea la cunostinta a modificarilor propuse (când in Contractul specific nu este prevazut un astfel de termen), dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data comunicarii modificarilor conform clauzei 9.1.2. Clientul nu notifica Bancii, in modalitatile prevazute in Contractele specifice sau in scris, la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii (când in Contractele specifice nu se reglementeaza modalitatea de notificare), intentia sa de incetare a raportului juridic ce este afectat direct sau indirect de modificarea propusa de Banca, se prezuma ca tacerea Clientului valoreaza acceptare tacita a modificarilor respective, daca prevederile legale in vigoare nu reglementeaza contrariul. 
9.1.4. Continuarea raporturilor contractuale dintre Banca si Client este posibila doar in conditiile acordului Clientului (dupa caz, expres sau tacit) cu privire la continutul modificat al CGB, dupa caz, al Contractului specific. 
 
9.2. Notificari 
9.2.1. Orice solicitari, notificari, aprobari, comunicari (“Notificarea”) decurgând din prezentele CGB si/sau din Contractele specifice incheiate intre Banca si Client, in absenta unor prevederi diferite in cuprinsul CGB/Contractelor specifice, se vor face de catre Banca in scris. Banca poate alege, oricând pe durata relatiei contractuale cu Clientul, oricare dintre urmatoarele modalitati, apreciate de Banca a fi adecvate scopului comunicarii, pentru a aduce la cunostinta Clientului continutul unei “Notificari”: 
(i) prin remitere personala; se considera ca prin ridicarea de catre Delegat a documentelor puse la dispozitia Clientului in unitatile bancii, Banca a notificat Clientul prin remitere personala. 
(ii) transmitere prin posta/ posta electronica (e-mail)/ SMS-mesaj text, utilizând in acest scop adresa (postala si/sau de e-mail), respectiv numerele de contact (telefon mobil ) indicate de Client, dupa caz de Reprezentantii acestuia (legali/autorizati), in cuprinsul documentelor puse de Banca in acest scop la dispozitia Clientului; 
(iii) prin publicare in paginile de Internet ale Bancii cu acces public (www.raiffeisen.ro) 
(iv) prin mesaj publicat in cadrul aplicatiilor aferente Serviciilor Raiffeisen Online/Smart Mobile, Multicash, pentru Clientii care au contractat aceste de servicii si/sau in aplicatia aferenta Serviciului Extras Electronic. 
9.2.2. Notificarea sau orice alta comunicare este considerata primita de Client, 
•    in cazul remiterii personale - la predare, 
•    in cazul transmiterii prin e-mail/SMS - la data generarii raportului de remitere de aparatul utilizat pentru transmitere, 
•    in cazul trimiterii postale – in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea la oficiile postale/de curierat pentru trimiterile pe teritoriul României, respectiv in termenul garantat de prestatorii serviciilor de posta/curierat pentru trimiterile in strainatate, 
•    in cazul comunicarii realizata de banca in conditiile 9.2.1 (iii) si (iv), la data publicarii. 
Clientul are obligatia de a verifica existenta eventualelor Notificari transmise de Banca prin intermediul aplicatiilor care sustin serviciile electronice de plata la care Clientul are acces pe baza contractuala / Serviciul Extras Electronic, De asemenea are obligatia de a ridica zilnic documentele puse la dispozitia acestuia in unitatile Bancii, in situatia in care nu poate accesa niciunul dintre serviciile electronice mentionate anterior. 
9.2.3. In cazul in Banca alege sa comunice otificarea in conditiile clauzei 9.2.1(ii), va utiliza in acest scop dupa caz: adresa postala si/sau e-mail respectiv numerele de telefon mobil declarate Bancii de in cel mai recent document inregistrat la Banca, pus la dispozitia Clientului in acest scop. 
9.2.4. In cazul in care Clientul este compus din mai multe persoane/entitati, orice Notificare trimisa de Banca va fi considerata trimisa catre fiecare dintre persoanele/entitatile ce alcatuiesc Clientul, daca este trimisa oricareia dintre ele. 
9.2.5. Orice Notificare sau alta comunicare va fi trimisa de catre Client Bancii la acele unitati teritoriale din lista publicata pe site-ul www.raiffeisen.ro, alocate de Banca relatiei cu segmentul de clientela caruia ii apartine Clientul sau dupa caz, la unitatea teritoriala aleasa de Client prin Formulare specifice. Comunicarea poate fi facuta prin remitere personala si/sau prin posta. Orice Notificare remisa Bancii de catre Client va fi efectiva doar din momentul primirii de catre Banca. 
9.2.6. Orice Notificare primita de Banca intr-o zi dupa ora 16:00 a unei zile lucratoare, va fi considerata primita in ziua lucratoare urmatoare. Exceptie de la aceasta regula sunt situatiile in care contractul specific mentioneaza ca sunt aplicabile alte ore (spre exemplu, Orele limita). 
9.2.7. Clientul si Banca convin ca raspunsurile la plangerile/reclamatiile referitoare la serviciile de plati sa fie transmise de Banca prin una din modalitatile de comunicare prevazute in clauza 9.2.1 de mai sus, in conformitate cu termenele si conditiile  prevazute de legislatia privind serviciile de plati. 

9.3. Legea aplicabila. Litigii. Limba contractului. 
9.3.1. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia româna. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabila. Când acest lucru nu este posibil, litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, în functie de normele procedurale în vigoare. 
9.3.2. Actionând ca reclamant, Banca va putea, daca e cazul sa supuna litigiul spre solutionare nu numai în fata instantelor române, dar si a uneia straine care are jurisdictie asupra Clientului. 
9.3.3. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute privind serviciile de plata, Clientul poate sesiza in conditiile legii Agentia Nationala de Administrare Fiscala (autoritate de control cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, cod postal - 050741, tel.  0040-21-319.97.50, 0040-21-387.10.00; 0040-21-310.68.20  interior 2353si/sau Banca Nationala a României (autoritate de supraveghere cu sediul in Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031, CIF 361684, tel 021.313.04.10, 021.315.27.50), in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor. 
9.3.4. Prezentele CGB sunt incheiate in limba româna; orice notificari sau comunicari decurgând din prezentul contract se vor efectua in limba româna. 
 
9.4. Restrictii si interdictii 
9.4.1. Daca o lege interzice Clientului sa isi indeplineasca oricare dintre obligatiile sale asumate fata de Banca (sau orice parte a respectivei obligatii) in valuta in care este stabilita sau impiedica sa fie remise Bancii orice fonduri in acea valuta, Clientul isi va indeplini obligatia (sau respectiva parte a acesteia) efectuând plata catre Banca (la alegerea Bancii si in maniera indicata de catre Banca) intr-o alta valuta, indicata de Banca. 
9.4.2. Clientul va plati o suma suficienta in valuta indicata de Banca in conditiile clauzei 9.4.1, astfel incat sa permita Bancii sa achizitioneze o suma egala cu obligatia de plata a Clientului (sau cu respectiva parte a acesteia) in valuta in care aceasta este stabilita, calculata la rata spot relevanta dupa cum va determina Banca. In acest scop, Banca va avea dreptul sa debiteze oricare din conturile Clientului, la discretia sa, cu sumele datorate de acesta, fara a notifica in prealabil Clientul, iar Clientul autorizeaza in mod expres Banca, prin prezenta, sa semneze ordinele de plata, instructiunile si alte documente ce pot fi necesare pentru ca operatiunea mentionata mai sus sa fie efectuata integral si corespunzator. 
 
9.5. Remedii cumulative si nu exclusive 
Fiecare dintre drepturile/remediile/garantiile acordate Bancii in baza prezentului document si/sau contractelor specifice incheiate intre Banca si Client, vor putea fi exercitate/executate de Banca in ordinea aleasa de Banca, la discretia sa totala, indiferent de data nasterii/constituirii acestor drepturi/remedii in favoarea sa, si vor fi aditionale tuturor celorlalte drepturi si remedii acordate Bancii in virtutea oricarui alt acord, a oricarei alte garantii sau legi. 
 
9.6. Deduceri sau retineri cerute de lege 
Daca o deducere sau retinere trebuie facuta, conform legii, dintr-o plata a Clientului catre Banca, Clientul va plati o suma mai mare, astfel incât in urma oricarei astfel de deduceri sau retineri, Banca sa primeasca si sa beneficieze de o suma neta egala cu suma pe care ar fi primit-o daca nu ar fi fost facuta nici o deducere sau retinere. 
 
9.7. Cesiunea. Novatia. Transferul 
9.7.1. Drepturile si obligatiile decurgând din prezentele CGB nu pot face obiectul cesiunii, novatiei sau transferului, de catre nici una dintre parti. 
9.7.2. In cazul in care Banca acorda Clientului orice credit/facilitate de credit, Banca poate cesiona sau transfera in alt mod, oricare sau toate drepturile si beneficiile sale rezultând dintr-un Contract de facilitate de credit si/sau din Documentele de finantare, catre orice persoana, fara a fi necesar acordul Clientului. 
9.7.3. Prin incheierea oricaror Contracte specifice de credit/Documente de finantare, Clientul isi exprima acordul expres cu privire la novatia prin schimbare de creditor având ca obiect oricare din sau toate obligatiile asumate de catre Banca prin contractele/documentele respective, incluzând, fara a se limita la, obligatia de a pune la dispozitia Clientului fonduri, novatie care isi va produce efectele oricând Banca, la singura sa apreciere, va decide sa inceteze calitatea sa de obligat prin Contractul de facilitate de credit si/sau prin Documentele de finantare; in acest sens, Banca are dreptul de a-si substitui in oricare din sau toate obligatiile orice entitate din cadrul sau din afara Raiffeisen Group, fiind suficienta numai incheierea unui acord intre Banca si entitatea pe care si-o substituie. 
 
9.8. Riscul transmiterilor 
9.8.1. Daca Banca, la cererea Clientului, transmite sume de bani, titluri de valoare, efecte de comert, documente de livrare marfa ale acestuia catre un anumit destinatar, utilizând in acest scop terte parti ca intermediari, transmiterea se face pe riscul Clientului. Orice prejudiciu rezultat in urma folosirii in acest scop de catre Banca a serviciilor postale, telefonice, de telex, fax, e-mail, de curierat sau a altor mijloace de comunicare sau transport, va fi suportata de catre Client, cu exceptia situatiilor in care se dovedeste o culpa a Bancii intervenita in procesul de transmitere. 
9.8.2. In cazul in care Banca utilizeaza, la cererea Clientului, serviciul SWIFT in scopul transmiterii Ordinelor de plata instructate de acesta sau pentru emiterea garantiilor bancare/ deschiderea acreditivelor si/sau transmiterea oricaror alte mesaje in legatura cu derularea/modificarea garantiilor/acreditivelor emise/deschise de Banca la cererea Clientului, Banca va raspunde pentru eventualele prejudicii generate ca urmare a erorilor proprii de procesare a transmiterilor. 
 
9.9. Alte clauze 
9.9.1. Banca poate transmite Clientului, la cerere, informatii cu privire la continutul CGB si/sau la orice Contract specific privind produsele /serviciile furnizate. 
9.9.2. In cazul in care inceteaza Contractul specific ce reglementeaza operatiunile de plata si/sau instrumentele de plata si/sau Conturile de plati, prin denuntare unilaterala la initiativa Clientului sau prin reziliere solicitata de Banca, Clientul si Banca agreeaza ca Banca va retine integral pretul periodic platit de Client in avans pentru derularea acestor Contracte (spre ex.taxa administrare Cont, taxa mentenanta Cont/instrument de plata, etc). 
9.9.3. In cazul in care Contractul specific inceteaza prin reziliere (invocata de parte pentru neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator de catre contraparte a obligatiilor contractuale), rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, fara punere in intârziere si fara interventia instantelor judecatoresti. 
9.9.4. In cazul in care prevederile cu caracter dispozitiv din actele normative ce reglementeaza conditiile utilizarii instrumentelor de plata, ale derularii operatiunilor de plata si ale functionarii Conturilor de plati, precum si drepturile si obligatiile partilor in legatura cu acestea, nu sunt preluate integral sau, dupa caz, sunt reflectate in mod diferit in cuprinsul prezentelor CGB si/sau al Contractelor specifice, se considera ca Banca si Clientul au convenit sa aplice in raporturile dintre ele respectivele dispozitii legale doar in limita preluarii lor in continutul clauzelor contractuale. 
9.9.5. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile legii, dupa înstiintarea celeilalte parti. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va transmite documentele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii, în termen de 15 zile. În aceleasi conditii se va comunica si încetarea cazului de forta majora. 

10. DECLARATIILE CLIENTULUI SI SEMNATURILE PARTILOR 
Prezentul contract (Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare, alcatuit din zece Capitole cuprinse in  85  de pagini), având urmatorul cuprins: 
1.Introducere; 2.Principii generale; 3.Conditii generale aplicabile conturilor; 4.Dispozitii privind operatiunile de plata; 5.Dispozitii privind utilizarea Cardului comercial si Serviciul 3D Secure; 6.Dispozitii privind instrumentele de plata de debit; 7.Acordarea de credite; 8.Termeni si conditii pentru Serviciul Debit Direct Confortabill 9.Dispozitii finale; 10.Declaratiile Clientului. 
Clientul declara ca are cunostinta despre faptul ca varianta actualizata a CGB este publicata pe pagina de internet a Bancii, precum si ca un exemplar al CGB i-a fost comunicat conform solicitatii sale: 
- pe suport hârtie   
- pe pagina de Internet a Bancii: www.raiffeisen.ro 
- pe suport durabil, pe e-mail, la adresa de e-mail a Clientului, indicata de acesta si inregistrata in evidentele Bancii   
Prezentele CGB inlocuiesc versiunile anterioare. 
Partile consimt ca exprimarea consimtamantului pentru incheierea prezentelor CGB se poate face doar prin utilizarea de catre toate Partile a aceleiasi modalitati de semnare dintre urmatoarele :
(a) semnarea olografa a documentului in prezenta unui reprezentant al Bancii;
(b) aplicarea pe documentul electronic a unei Semnaturi electronice calificate 
Semnarea CGB in format electronic se va efectua prin intermediul canalelor electronice de comunicare agreate de Banca.
Partile declara in mod expres si irevocabil ca : 
(i)    CGB semnate de Client in modalitatile de semnare mentionate mai sus contine un consimtamant valabil exprimat cu privire la cuprinsul acestora, 
(ii)     primirea de catre Banca a documentului contractual astfel semnat de catre Client si transmis Bancii in modalitatea agreata de aceasta, urmata de aplicarea semnaturii reprezentantului Bancii pe documentul contractual, marcheaza momentul incheierii valabile a CGB si face dovada deplina a acordului de vointa exprimat valabil si neingradit de Client pentru continutul acestuia.
Partile convin ca prezentele CGB se incheie in doua exemplare originale si se considera incheiat la sediul Bancii; in ipoteza incheierii CGB in format electronic, toate Partile vor primi varianta electronica semnata a acestuia, prin canalul de comunicare agreat de Banca; CGB semnat in format electronic de catre toate Partile are valoare de original

RAIFFEISEN BANK S.A.,    Denumire Client:
    ______________________________________________________________
    (se completeaza obligatoriu)

______________________________    1.
______________________________    2.
______________________________
Nume/prenume Reprezentant legal    Nume/prenume Reprezentant legal    Nume/prenume Reprezentant legal


___________________________    

______________________________    

______________________________
(semnatura)    (semnatura)    (semnatura)

Data: _______________        
Data: _______________

 __________

 
 

Dobanzi depozite IMM 15.06.2022

INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE IN LEI - CLIENTI IMM      
Depozite in RON - IMM (Micro, Medii, PFA)* Termen de depunere Rata anuala de dobanda (%)
Canal deschidere
Raiffeisen Online** Agentie
Depozite pe transe valorice, pe baza de contract, cu rata fixa de dobanda si plata lunara a dobanzii 1 luna 3.75 3.5
3 luni 4 3.75
       
       
       
Limita minima de constituire depozite: 5000 lei      
*Depozitele lichidate inainte de maturitate sau care scad sub transa minima, se vor bonifica cu dobanda la vedere, adica dobanda aferenta contului curent (0%)
** Aceasta rata de dobanda se va aplica inclusiv in cazul semnarii documentatiei prin QES(semnatura electronica calificata).  
       
Nota:      
Urmatoarele produse de economisire: depozite in RON pe termen de 6/12 luni sunt retrase din oferta bancii incepand cu data de 05.03.2018. Toate produsele de economisire existente in sold (altele decat cele existente in prezenta oferta), se vor mentine cu rata anuala de dobanda aferenta contului curent (0%) incepand cu data mentionata anterior/ scadenta acestora.
 

Rata de baza linii de credit PJ

RATA DE BAZA LINII DE CREDIT – PERSOANE JURIDICE

LEI - ROBOR O/N (ROBOR Overnight)  - actualizare zilnica
USD - LIBOR USD O/N (Libor USD Overnight) - actualizare zilnica
EUR - EONIA (Euro OverNight Index Average) - actualizare zilnica
 
Nota 1: Raiffeisen Bank SA nu accepta depuneri de numerar in moneda metalica straina.
Nota 2: Incepand cu data de 1 Mai 2013, serviciile de retragere numerar din conturi ale persoanelor juridice la ghiseu vor suporta doua modificari:

- Pentru a fi onorate retragerile mai mari de 15.000 lei, 5.000 USD, 5.000 EUR/echivalent alte valute se vor anunta pana in ora 15:00 a zilei lucratoare anterioare tranzactiei;
- Sumele programate si neretrase vor fi comisionate cu 0,5%.
 
(*) Se aplica clientilor persoane juridice (IMM si Corporatii) – banci corespondente si clienti comerciali
(**) Preschimbarea valutelor retrase din circulatie se efectueaza in termenele stabilite de bancile emitente. Valutele acceptate la preschimbare sunt: EUR, USD, GBP, CHF, CAD si din cosul Euro DEM si ATS

Cut off times Payments and Incomings 27.12.2021

CUT OFF TIMES – applicable as of 27.12.2021

RAIFFEISEN BANK CUT OFF TIMES (COT) FOR PAYMENTS AND INCOMINGS -LEGAL ENTITIES– applicable as of 27.12.2021

Operation

Day(1)

Raiffeisen Online/Smart mobile

 

Multicash/MT101

 

Reprocessing time limit (2)

RON PAYMENTS

 • Intrabank

D

23:50

 

18:00

23:30 Raiffeisen Online

13:30 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

 • Interbank up to 49,999.99 Lei

D

15:00

15:00

23:30 Raiffeisen Online

15:00 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

D (best effort)/ D+1

15:15

15:15

 • Interbank above 50,000 Lei

D

15:00

15:00

23:30 Raiffeisen Online

15.20 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

D(best effot)/D+1

15:30

15:30

 • External Payment in RON

D

15:00

15:00

15:15 Raiffeisen Online

15:15 si18:40 Multicash

18:40 MT101

D(best effort)/D+1

15:30

15:30

FOREIGN CURRENCY PAYMENTS

Standard

 • Intrabank

D

23:50

 

18:00

23:55 Raiffeisen Online

18:30 Multicash, MT101

 • Interbank

EUR

D/D+1 DSP (3) payments,

including UK

15:00

15:00

15:30

D+2 non-DSP (3) payments

16:30

16:30

17:00

 • Interbank

BGN, CAD, CHF, GBP, JPY, USD

D+1 DSP payments (3)

D+2 non-DSP payments

16:30

16:30

17:00

• Interbank

DKK, SEK, HUF, PLN

D+1 DSP payments (3)

D+2 non-DSP payments

13:00

13:00

13:30

 • Raiffeisen Intra-group payments (EUR)

D

15:00

15:00

15:30

Urgent(4)

 • EUR, USD

D

15:00

15:00

15:30

 • CHF, GBP

11:00

11:00

11:30

 • CAD

D+1

13:00

13:00

13:15

INCOMINGS in RON and FOREIGN CURRENCY

 • Intrabank

D

According to intrabank time limit

 • Interbank

D

16:30 for RON and cross currency incomings / 18:00 for foreign currency incomings (non-cross)

 

1). The Day represents: - crediting date of the beneficiary account in case of intrabank transactions

- presentation date to the Clearing House in case of interbank RON payments

- value date for foreign currency payments

2). Reprocessing time limit

For domestic payments in RON and own accounts transfers in foreign currency instructed via Raiffeisen Online the reprocessing is repeated at fixed 1 hour intervals starting with 8:30 pana la 23:30. For domestic payments in RON instructed via MT101, foreign currency payments and external payments in RON, the reprocessing is repeated aprox. every 20 minutes starting after the bank has received the payment, without exceeding the final reprocessing time limit; Multicash transfers between own accounts are reprocessed at 13:30 and18:40. Multiple payments files are reprocessed at fixed Cut off times (COT): 11.00,12.00,14.15,15.30,16.35,18.15; the modification of these COTs is notified to the clients through messages sent in Multicash and Raiffeisen Online. For the exceptional cases provided in the General Conditions CGB at clause 4.2.1. (c) the reprocessing time limits for the Multicash channel shall apply.

3). DSP Payments are subject to the Payment Services Directive (PSD2) and represent payments in currencies of EU member states or European Economic Area (EEA): EUR, CHF, HUF, PLN, SEK, DKK, BGN to beneficiary banks within a member state.

4). Priority of payments: standard or urgent. Interbank payments in DKK, SEK, HUF, PLN, JPY, BGN are not processed with urgency.

Cross currency payments equal or greater than EUR 20.000/equivalent can be processed until 16:30.

Multiple payments files will be uploaded in applications until processing COT: 18.00 for processing on the current day D

For the exceptional cases provided in the CGB at clause 4.2.1. letter (c) the COTs for Multicash channel will be applied, with a margin of 2 hours less.

 

DEBIT INSTRUMENTS, payable in RON (cheques, promissory notes, bills of exchange)

Intra-bank (**)

Inter-bank electronic clearing (**)

Inter-bank paper based clearing

 

Day,

Cut-off times for presentation at the branch

Day, Cut-off times for debit on payer’s account

Credit on beneficiary’s account

 

Day,

Cut-off times for presentation at the branch

Day, Cut-off times for debit on payer’s account

Credit on beneficiary’s account

 

Day,

Cut-off times for presentation at the branch

Day, Cut-off times for debit on payer’s account

Credit on beneficiary’s account

Remittance of DI

payable at sight, beneficiary in Raiffeisen Bank

D, 13:00

D, 16:00

D

D, 13:00

D / D+1

within schedule established by the payer’s bank

D+2

 

D, 13:00

D+9,

within schedule established by the payer’s bank

D+10

Remittance of DI with D due date, beneficiary in Raiffeisen Bank

D, 13:00

D, 16:00

D

D-1,13:00

D,

within schedule established by the payer’s bank

D+1

D-9, 13:00

D,

within schedule established by the payer’s bank

 

D+1

Remittance of DI

payable at sight, payer in Raiffeisen Bank

D, 13:00

D, 16:00

D

D,

within schedule established by the beneficiary’s bank

D+1, 15:00

D+2

D,

within schedule established by the beneficiary’s bank

D+9, 16:00

D+10

Remittance of DI with D due date, payer in Raiffeisen Bank

D, 13:00

D, 16:00

D

D-1,

within schedule established by the beneficiary’s bank

D, 15:00

D+1

D-9,

within schedule established by the beneficiary’s bank

D,16:00

D+1

**) For promissory notes presented in Raiffeisen Bank with minimum 2 working days and no more than 120 business days before the due date, the instruments will benefit from the retention service, non-taxable service

 

Cut of times for cash deposit multicurrency equipment Legal Entities

 

Amounts deposited in the range:

It is credited to the account :

Agency working hours

Max 20 min

 

 

Ore limita operatiuni plati si incasari 27.12.2021

ORE LIMITA OPERATIUNI PLATI – valabil din 27.12.2021

ORE LIMITA OPERATIUNI PLATI si INCASARI RAIFFEISEN BANK - PERSOANE JURIDICE - CUT OFF TIMES (COT) valabil din 27.12.2021

Operatiune

Ziua(1)

Raiffeisen Online/Smart mobile

 

Multicash/MT101

 

Ora limita Reprocesare (2)

PLATI prin OP LEI

 • Intrabancare

D

23:50

 

18:00

23:30 Raiffeisen Online

13:30 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

 

 • Interbancare mai mici de 49.999,99 Lei

D

15:00

15:00

23:30 Raiffeisen Online

15:00 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

 

D(best effort)/D+1

15:15

15:15

 • Interbancare mai mari de 50.000 Lei

D

15:00

15:00

23:30 Raiffeisen Online

15.20 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

 

D(best effort)/D+1

15:30

15:30

 • Plati externe in lei

D

15:00

15:00

15:15 Raiffeisen Online

15:15 si 18:40 Multicash

18:40 MT101

D(best effort)/D+1

15:30

15:30

PLATI prin OP VALUTA

Standard

 • Intrabancare

D

23:50

 

18:00

23:55 Raiffeisen Online

18:40 Multicash, MT101

 • Interbancare

EUR

D/D+1 plati DSP (3)

inclusiv catre UK

15:00

15:00

15:30

D+2 plati non-DSP

16:30

16:30

17:00

• Interbancare

BGN, CAD, CHF, GBP, JPY, USD

D+1 plati DSP (3)

D+2 plati non-DSP

16:30

16:30

17:00

• Interbancare

DKK, HUF, PLN, SEK

D+1 plati DSP (3)

D+2 plati non-DSP

13:00

13:00

13:30

 • Plati Intragrup Raiffeisen (EUR)

D

15:00

15:00

15:30

Urgente(4)

 • EUR, USD

D

15:00

15:00

15:30

 • CHF, GBP

11:00

11:00

11:30

 • CAD

D+1

13:00

13:00

13:15

INCASARI LEI si VALUTA

 • Intrabancare

D

Conform ore limita plati intrabancare

 • Interbancare

D

16:30 incasari in lei si in valuta cross-currency / 18:00 incasari in valuta non-corss currency

1). Ziua reprezinta:- data creditarii contului beneficiarului in cazul tranzactiilor intrabancare

- data prezentarii la casa de decontare in cazul platilor in lei interbancare

- data de valuta pentru platile in valuta

2). Ora limita reprocesare:

Pentru platile domestice in Lei si transferurile intre conturi proprii in valuta instructate prin Raiffeisen Online, reprocesarea se repeta la intervale fixe de 1 ora incepand cu 8:30 pana la 23:30. Pentru platile domestice in lei transmise prin MT101, platile in valuta si platile externe in lei reprocesarea este repetitiva si se executa din aproximativ 20 in 20 de minute de la momentul primirii platii, fara a depasi Ora limita de reprocesare; exceptie fac transferurile intre conturi proprii transmise prin Multicash care se reproceseaza la 13:30 si18:40. Fisierele de plati multiple se reproceseaza la ore limita fixe:11.00,12.00,14.15,15.30,16.35,18.15; modificarea acestor COT-uri este notificata clientilor prin mesaje trimise in Multicash sau Raiffeisen Online. Pentru cazurile exceptionale prevazute in CGB la clauza 4.2.1. lit (c) se vor aplica orele limita de reprocesare aferente canalului MCH.

3). Platile DSP se supun Directivei Serviciilor de Plati (DSP/PSD2) si sunt ordine de plata in valutele statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE ): EUR, CHF, HUF, PLN, SEK, DKK, BGN catre banci intr-un un stat membru UE sau SEE.

4). Prioritatea platii: standard sau urgenta. Platile interbancare in valutele DKK, SEK, HUF, PLN, JPY, BGN nu se proceseaza in regim de urgenta.

 

Platile cross currency de valoare egala sau mai mare cu 20.000 EUR/echivalent se pot efectua pana la ora16.30

Fisierele de plati multiple vor fi incarcate in aplicatii pana la COT procesare : 18.00 pentru procesare in ziua curenta D

Pentru cazurile exceptionale prevazute in CGB la clauza 4.2.1. lit (c) se vor aplica orele limita aferente canalului MCH, cu o marja de 2 ore in minus.

 

INTRUMENTE DE DEBIT, platibile in Lei (cecuri, bilete la ordin, cambii)

Intrabancare (*)

Interbancare – decontare electronica (*)

Interbancare – decontare hartie

 

Data, ora limita

pentru procesare in ziua remiterii

Data Debitare cont platitor, Ora limita

Creditare cont beneficiar

 

Data, ora limita

pentru procesare in ziua remiterii

 

Data Debitare cont platitor, Ora limita

Creditare cont beneficiar

 

Data, ora limita

pentru procesare in ziua remiterii

 

Data Debitare cont platitor, Ora limita

Creditare cont beneficiar

Remitere ID platibil la vedere, beneficiar in Raiffeisen

D, 13:00

D, 16:00

D

D, 13:00

D / D+1

conform orelor stabilite de banca platitorului

D+2

 

D, 13:00

D+9, conform orelor stabilite de banca platitorului

D+10

Remitere ID cu scadenta in D, beneficiar in Raiffeisen

D, 13:00

D, 16:00

D

D-1,13:00

D, conform orelor stabilite de banca platitorului

D+1

D-9, 13:00

D, conform orelor stabilite de banca platitorului

 

D+1

Remitere ID platibil la vedere, platitor in Raiffeisen

D, 13:00

D, 16:00

D

D, conform orelor stabilite de banca beneficiarului

D+1, 15:00

D+2

D, conform orelor stabilite de banca beneficiarului

D+9, 16:00

D+10

Remitere ID cu scadenta in D, platitor in Raiffeisen

D, 13:00

D, 16:00

D

D-1, conform orelor stabilite de banca beneficiarului

D, 15:00

D+1

D-9, conform orelor stabilite de banca beneficiarului

D,16:00

D+1

*) In cazul prezentarii biletelor la ordin cu minim 2 zile lucratoare si maxim 120 zile lucratoare inainte de data scadentei, instrumentele vor beneficia de serviciul de pastrare (netaxabil).

 

Ore limita de creditare pentru echipamentele de depunere multivaluta Persoane Juridice

Sumele depunse in intervalul:

Se crediteza in cont :

Programul de lucru al agentiei

In maxim 20 de minute

 

Rate de dobanda conturi curente PJ

Rate de dobanzi pentru contul curent p.a.
 
Tip client Cont curent RON Alte valute
Persoane Juridice cu sold creditor 0% 0%
Institutii Financiare cu descoperit neautorizat (penalizare) 15% 15%

Current account interest rates p.a.
 
Type of client Current Account RON Other currencies
Legal Entities with positive balance 0% 0%
Financial Institutions with unauthorized overdraft (penalty) 15% 15%

Brosura taxe si comisioane IMM 05.05.2022

Brosura taxe si comisioane IMM 05.05.2022

Tariful este aplicabil persoanelor juridice cu cifra de afaceri mai mica de 5 milioane euro si companiilor fara cifra de afaceri sau fara personalitate juridica (inclusiv Profesii Liberale, PFA, PFI etc).
1.PACHETE CONT CURENT IMM Pachete de cont curent Clienţi IMM  
beneficii lunare
Oferta valabilă începând cu 8 octombrie 2021 Start Plus Optim Extra Ultra  
Toate Pachetele includ: Cont curent principal și cont de card în lei,  
încasări nelimitate în orice monedă, plăţi intra-bancare în lei şi valuta nelimitate online, plăţi şi încasari intrabancare cu bilete la ordin şi cec-uri
24/7 internet & mobile banking v v v v v  
Suport clienţi Asistenţă în agenţie Prin call center Asistenţă în agenţie Prin call center Asistenţă în agenţie Prin call center Consilier bancar dedicat online Consilier bancar dedicat  
Linie de apel dedicată în call center online sau în agenţie
  Linie de apel dedicată în call center
Card business de debit SILVER SILVER SILVER SILVER GOLD  
Depuneri numerar în lei nelimitate, la ATM / MFM-uri Raiffeisen v v v v v  
Plăţi inter-bancare în lei, online x 5 10 Nelimitate Nelimitate  
Plăţi inter-bancare în euro / USD, online x 5 10 30 Nelimitate  
Încasări interbancare și plăţi cu cecuri, bilete la ordin şi cambii x 5 10 30 Nelimitate  
Retrageri numerar în lei de la orice ATM din România x 2 5 7 10  
Cont curent în euro / USD x x euro sau USD euro sau USD euro şi USD  
Tarif preferenţial plăţi în lei interbancare/tranzacţie 5 lei  
(se aplică tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet)
Tarif preferenţial plăţi în valută interbancare/ tranzacţie (se aplică tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet) 15 lei plata SEPA/ 70 lei plata Non - SEPA  
Comision lunar de administrare Pachet de cont curent (lei) 29   49 79 119 199  
Promoţie valabilă la achiziţionarea pachetelor Start, Taxa de 3 luni gratuit 6 luni gratuit    
Optim şi Extra. administrare 0
pentru clientii start-up* pentru clienţii noi  
Comisioanele de procesare pentru plăţile interbancare in lei prin sistemul de compensare SENT (Transfond) și sistemul de decontare REGIS (BNR) nu sunt incluse in  
tarifele afișate mai sus (vezi capitolul 5))
*Promotia se aplica pentru lunile in care clientul indeplineste conditia de start-up (are mai putin de 12 luni de la infiintare).  
PACHETE CONT CURENT IMM beneficii lunare Structura valabilă pentru clienţii care deţin deja aceste pachete. Aceste Pachete nu mai fac parte din oferta curentă. Pachete de cont curent Clienţi IMM Pachet Esential (clienti IMM fara CA/ PJ)    
Bronze Optim Silver Gold Platinum Diamond  
Cont Principal v v v v v v  
Cont de card lei v v v v v x  
Card de Debit SILVER in lei v v v v v v  
Cont curent in euro/ USD x x x v v v  
Canale digitale (Raiffeisen Online/ Raiffeisen Smart Mobile) v v v v v v  
Incasari prin OP in lei şi valută nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat  
Plati intrabancare in lei prin Raiffeisen Online/ Smart Mobile nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat  
Plati interbancare in lei prin Raiffeisen Online/ Smart Mobile nelimitat 5 20 35  
Plati in valuta prin Raiffeisen Online (interbancar/ intrabancar) 0/ nelimitat 0/ nelimitat 0/ nelimitat 5/ nelimitat 10/ nelimitat 0/ nelimitat  
Tranzactii cu instrumente de debit (incasari si plati) 10 20  
Depuneri numerar in lei la MFM-uri Raiffeisen Bank nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat  
Retrageri numerar în lei la ATM-uri/MFM-uri Raiffeisen Bank sau nelimitat 5 10 20 nelimitat  
retrageri naţionale la ATM-urile altor bănci
Tarif preferential plati în lei interbancare/ tranzacţie (se aplică tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet) 5 lei  
Tarif preferenţial plăţi în valută interbancare/ tranzacţie (se aplică tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet) 15 lei plata SEPA/ 70 lei plata Non - SEPA  
Comision lunar de administrare Pachet de cont curent (lei) 35 50 100 150 400 35    
Comisioanele de procesare pentru plăţile interbancare in lei prin sistemul de compensare SENT (Transfond) și sistemul de decontare REGIS (BNR) nu sunt incluse in tarifele afișate mai sus (vezi capitolul 5)  
   
Pachetul Bronze Optim se adreseaza exclusiv clientilor societati comerciale cu cifra de afaceri si rulaj creditor anual prin banca sub 450.000 lei. Pachetul Esential se adreseaza exclusiv clientilor IMM fara cifra de afaceri / fara personalitate juridica.  
Clientii cu pachet Platinum pot beneficia la cerere de serviciul gratuit de furnizare rapoarte de cercetare macroeconomica prin semnarea unui contract specific.
2.CONTURI CURENTE    
2.1 Administrare lunara cont curent    
Cont curent lei in afara Pachetului / Cont curent suplimentar 20 lei    
Cont curent euro/ USD in afara Pachetului / Cont curent alta valuta 5 euro (echiv. lei sau valuta contului)    
Cont dormant 10 euro (echiv. lei sau valuta contului)    
Cont curent aferent card debit 1 euro (echiv. lei)    
2.2 Extrase de Cont (inclusiv pentru conturile de card) Raiffeisen Online - gratuit Extras Electronic - gratuit    
2.3 Ratele de dobândă aferente conturilor curente    
Cont curent cu sold creditor 0%    
Cont curent cu descoperit neautorizat (dobândă penalizatoare) 15%    
3. OPERATIUNI IN lei ȘI VALUTĂ    
3.1 Incasari Intrabancar Interbancar      
Prin Ordin de Plată (OP) 1 leu 4 lei    
3.2 Plăţi prin Ordin de plată Intrabancar Interbancar    
OP între conturile aceluiași client Gratuit -    
Plata lei/ plata SEPA 2 lei 20 lei    
Plata NON - SEPA - 0,10%, min. 70 lei    
max. 1000 lei
Comision suplimentar urgenţă (interbancar) 250 lei    
Comision extern pentru plăţi cu opţiunea OUR 100 lei    
Debitare Directă/ Fix Pay 1,5 lei    
Comisioanele de procesare pentru plăţile interbancare in lei prin sistemul de compensare SENT (Transfond) și sistemul de decontare REGIS (BNR) nu sunt incluse in tarifele afișate mai sus (vezi capitolul 5)    
3.3 Plăţi popriri    
Până la 100 lei 2,5 lei/ operaţiune    
Peste 100 lei 50 lei/ operaţiune    
             
4.OPERATIUNI PRIN INSTRUMENTE DE DEBIT Intrabancar Interbancar    
Încasări prin instrumente de debit platibile in lei (cecuri, bilete la ordin,cambii) 5 lei 8 lei    
Plăţi prin instrumente de debit 5 lei 8 lei    
Instrumente de debit refuzate la plată 25 lei/ instrument    
Depozitare instrumente de debit remise la încasare 1,5 lei/ instrument    
Anulare instrumente de debit interbancar 10 lei/ instrument    
Comisioanele de procesare prin sistemul de compensare SENT (Transfond) nu sunt incluse in tarifele afisate mai sus (vezi capitolul 5)    
             
5.COMISIOANE DE PROCESARE PRIN SISTEMUL DE COMPENSARE SENT (TRANSFOND)/ SISTEMUL DE DECONTARE REGIS (BNR)    
Plată de mică valoare (< 50.000 lei) 0,51 lei    
Plată de mare valoare (>= 50.000 lei) 6 lei    
Încasare instrumente de debit 0,88 lei    
Încasare prin debitare directă interbancară 0,51 lei    
6. CARDURI  
6.1 Carduri de debit Visa Business lei SILVER/GOLD Visa Business Euro  
Taxa anuala administrare card 50 lei/100 lei 15 euro  
Comisioane depunere si retragere numerar  
Depunere numerar la MFM-uri Raiffeisen Bank2 Gratuit -  
Retragere numerar de la ATM/ MFM Raiffeisen Bank3/ retragere la ATM-uri si ghisee bancare nationale și internaţionale 0,4%, min. 1 lei 0,75% plus 2,5 euro  
6.2 Carduri de credit Visa Business SILVER Visa Business GOLD  
Taxa anuala administrare card (se percepe pentru primul card emis) 60 lei 200 lei  
Taxă de eliberare extras cont card pe suport hârtie (inclusiv duplicat) 10 lei 10 lei  
Comision de plată întârziată 100 lei 100 lei  
Comision pentru retrageri de numerar  
Retragere numerar la ATM/ MFM Raiffeisen Bank; ATM-uri/ retragere la ghișee bancare naţionale și internaţionale 1,5% min. 3 lei  
2Pentru autentificarea la MFM-uri este necesar card de Debit sau de Credit emis de Raiffeisen Bank. Lista locatiilor unde sunt amplasate MFM-urile se regaseste pe site-ul www.raiffeisen.ro.  
3Limita zilnica de retragere numerar (conform reglementarilor legale in vigoare) la ATM/ POS este de 10.000 lei.
7.ALTE SERVICII  
7.1 Scrisori de garantie  
Garantii emise  
Emitere/ majorare garantie cu text standard (banca)/ prelungirea valabilitatii 0,25%, min 50 euro/ trimestru sau fracţiune de trimestru  
Emitere/ majorare garantie cu text nestandard/ prelungirea valabilitatii 0,50%, min 75 euro/ trimestru sau fracţiune de trimestru  
Taxă de urgenţă pentru emitere garanţii/ modificări 30 euro  
Executare 0,20%, min. 200 euro  
Garantii primite    
Avizare/ majorare 100 euro    
Modificări/ anulare 30 euro    
Executare 0,10%, min. 75 euro    
7.2 Diverse    
Scrisori de recomandare/ Confirmare solduri/ 60 euro sau echivalent lei (TVA inclus)    
Confirmare specimen semnătură/ Scrisoare de bonitate/ Alte confirmări
Comision pentru interogare RECOM 30 lei    
Duplicate documente (inclusiv extras la cerere/ confirmare de plată) 20 lei / document    
Livrare instrumente de debit prin curier (prima livrare lunară este gratuită) 12 lei / transport    
Investigaţii documente și tranzacţii mai vechi de 3 luni 15 euro sau echivalent lei    
Emitere/ Avizare ordine de plată condiţionate 0,1% min 85 euro    
  Comision de investigaţii/ Anulare/ Returnare/ Modificare:                            
Plăţi/ Încasări în lei 10 lei    
Plăţi/ Încasări în valută (inclusiv externe în lei și ordine de plată condiţionate) 25 euro  
7.3 Canale de plată    
Noul Raiffeisen Online/Smart Business, abonament lunar pentru serviciul Gratuit    
inclus in pachetul de cont curent
Raiffeisen Online, abonament lunar pentru clientii care nu detin pachet IMM 40 lei  
Raiffeisen Online, token/ inlocuire token 12 euro/ token (se adaugă TVA)  
Smart Mobile, abonament lunar în afara pachetelor 5 lei  
SmartTel SMS PLUS, cu abonament lunar 0,26 euro/ lună și 0,15 euro/ mesaj SMS recepţionat  
SmartTel SMS, fără abonament lunar 0,20 euro/ mesaj SMS recepţionat  
Pentru alte nevoi solicită oferta responsabilului de client dedicat sau în orice agenţie Raiffeisen Bank    
     

Tarife corporatii 01.02.2022

Tarife si Comisioane Standard CORPORATII - Valabil din 01.02.2022

1. CONTURI CURENTE                    
Conturi Curente                  
Administrare lunară cont curent (activ sau dormant) 5 lei
Deschidere cont curent pe suport hârtie (începând cu al doilea cont)     50 lei
Administrare relație client (lunar sau la închidere relației contractuale) 0/50/250/500/1.000/5.000 lei
Extrase de cont transmise prin SWIFT   25 euro/luna/cont sau 85 lei/luna/cont
Duplicate după documente (inclusiv extras de cont) 20 lei/document
2. OPERAȚIUNI CU NUMERAR
Depuneri la Smart Cashbox Raiffeisen Bank 4 lei/ depunere
Depuneri la Multifuncționalele Raiffeisen Bank 0,08% aplicat contului beneficiar
3. OPERAȚIUNI DE ÎNCASĂRI
3.1 Încasări prin ordin de plată   Intrabancar Interbancar
Lei și Valută     0 lei 4 lei
3.2 Încasări prin instrumente de debit, plătibile în lei    
Remitere la încasare 5 lei 8 lei
Prezentare pe suport hârtie 50 lei/lună
Încasare (creditare cont) 0 lei Electronic: 0 lei Hârtie: 4 lei
Comisioanele de procesare prin sistemul de compensare SENT (Transfond) nu sunt incluse în tarifele afișate mai sus (vezi capitolul 8)
4. OPERAȚIUNI DE PLATĂ* Raiffeisen Online/MultiCash/MT101
4.1 Plăți prin ordin de plată
Intrabancare 2 lei
Interbancare
- în lei și SEPA 0,10% min. 25 max. 100 lei
- în valută, non-SEPA     0,13% min. 75 max. 1.000 lei
- plăți intragrup în euro, banca beneficiarului face parte din grupul Raiffeisen Bank International 0,08% min. 20 max. 80 lei
Alte comisioane                
SPEZE SWIFT - aplicabile plăților non-SEPA 50 lei/plată
Taxă suplimentară urgentă 250 lei
Comision extern pentru plăți cu opțiunea OUR 100 lei
Comisioanele de procesare pentru plățile interbancare în lei prin sistemul de compensare SENT (Transfond) și sistemul de decontare REGIS (BNR) sunt incluse în tarifele afișate mai sus (vezi capitolul 8)
4.2 Plăți prin instrumente de debit, plătibile în lei Intrabancar Interbancar
Compensare electronică Compensare hârtie
Până la 50.000 lei 5 lei 8 lei 8 lei
Peste 50.000 lei 16 lei
4.3 Plăți prin Direct Debit/Fix Pay   1,5 lei/plată
5. SOLUȚII DE ELECTRONIC BANKING                  
5.1 Raiffeisen Online Plus
Abonament lunar (3 token-uri incluse, din care unul pentru administratorul aplicației) 15 euro
Token suplimentar 25 euro (TVA Inclus)
5.2 Raiffeisen Smart Mobile
Abonament lunar 5 lei
5.3 Multicash                    
Abonament lunar 50 euro sau echivalent în lei
Asistență la sediul clientului 20 euro/oră sau echivalent
5.4 Free-Way - confirmarea plăților către vamă
Abonament lunar 85 lei sau 25 euro/punct vamal
5.5 MT 101                    
Implementare/modificare serviciu 30 euro sau 130 lei
Abonament lunar serviciu 10 euro sau 45 lei
6. FINANȚAREA COMERȚULUI                  
6.1 INCASSO
Incasso simplu (trate, bilete la ordin )
Avizare     0,10% min. 50 euro max. 500 euro
Plată     0,15% min. 30 euro max. 1.500 euro
Incasso documentar de import
Avizare     0,10% min. 50 euro max. 500 euro
Plată     0,15% min. 30 euro max. 1.500 euro
Modificări/documente returnate neplătite 25 euro
Eliberarea documentelor "franco de plată" 0,10% min.30 euro max. 500 euro
Eliberarea mărfurilor expediate la ordinul băncii 0,10% min. 50 euro
Incasso documentar de export
Reemiterea documentelor pentru plată/aceptare 0,15% min. 50 euro max. 500 euro
Reemiterea documentelor "franco de plată" 0,10% min. 30 euro max. 500 euro
Modificări/documente returnate neplătite 25 euro
6.2 Acreditive documentare    
Acreditive de import
Emitere/majorare/prelungirea valabilității 0,20% pe trimestru sau fracțiune din trimestru, min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
Plată/negociere/manipulare documente 0,20% min. 75 euro
Acceptarea/plată amânată 0,15% pe trimestru sau fracțiune de trimestru, min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
Modificări/comision de discrepanțe/anulare/returnare documente neplătite 50 euro
Acreditive de export
Avizare/majorare/transfer 0,10% min. 75 euro
Confirmare 0,25% pe trimestru sau fracțiune de trimestru, min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru negociabil în funcție de raitingul băncii emitente
Plată/negociere/manipulare documente 0,20% min. 75 euro
Acceptare trate/plată amânată 0,15% pe trimestru sau fracțiune de trimestru, min 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
Modificări/anulare 30 euro
Cesionare Acreditiv
Notificare 0,10% min. 75 euro
Modificări ale cesiunii/anulare 30 euro
Plată în cadrul cesiunii 0,10% min. 50 euro max. 2.000 euro
Scontare      
Scontare Acreditiv     Negociabil, min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
6.3 Scrisori de garanție                    
Garanții emise                    
Emitere/majorare valoare/prelungire valabilitate/scrisori de garantie cu text conform standardelor bancii 0,25% pe trimestru sau fracțiune de trimestru, min. 50 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
Emitere/majorare valoare/prelungire valabilitate/ scrisori de garantie cu text nestandard 0,50% pe trimestru sau fracțiune de trimestru, min. 75 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
Alte modificări; Taxă de urgență pentru emitere/modificare 30 euro
Executare 0,20% min. 200 euro
Garanții primite
Avizare/majoare 100 euro
Modificare/anulare 30 euro
Executare 0,10% min. 75 euro
6.4 Conturi de garantie de bună execuție      
Deschidere și administrare/prelungire valabilitate/majorare valoare cont 0,10% pe an sau fracțiune de an, min. 60 lei/an sau fracțiune de an
Alte modificări 30 lei
Executare 0,10% min. 60 lei
6.5 Alte comisoane asociate produselor Finantarea Comertului                
Speze SWIFT 10 euro/ pagina
7. ALTE SERVICII
Serviciu Comision
Ordine de plată documentare/condiționate - avizare/emitere 0,10% min. 75 euro max. 1.000 euro, plus SPEZE SWIFT
Plăți popriri:  
- până la 100 lei 2,5 lei
- peste 100 lei 50 lei
Consemnare și confirmare capital social Gratuit
Scrisori de recomandare/confirmări solduri pentru auditori/verificare specimen de semnături la cererea clientului 60 euro sau echivalent in lei (TVA inclus)
Consultarea bazei de date CIP la eliberarea de cecuri barate 10 lei
Interogarea bazei de date CIP la cererea clientului prin Raiffeisen Online Gratuit
Păstrare instrumente de debit (max. 120 zile de la data prezentării în unitate până la data scadenței) Gratuit
Anulare instrumente de debit/ordin de plată 10 lei/instrument
Instrumente de debit refuzate la plată 25 lei/refuz
Livrare instrumente de debit prin curier (tarif aplicabil începând cu a doua livrare din cursul unei luni) - pentru operațiunile de la pct. 4.2 12 lei
Comision investigații/anulare/modificare plăți/încasări/ordin de plată condiționat/retur încasări în valută/plăți extrene în lei 25 euro
Investigații documente și tranzacții, mai vechi de 3 luni 15 euro sau echivalent în lei
Taxa interogare Recom, la solicitarea clientului PJ pentru deschidere cont/actualizare 30 lei (TVA neaplicabil)
Păstrarea obiectelor de valoare sau a altor valori posibil de tezaurizat 90 lei/lună + TVA
Transmitere notificare/infomații via SWIFT 60 euro, exclusiv TVA
8. COMISIOANE DE PROCESARE PRIN SISTEMUL DE COMPENSARE SENT (TRANSFOND)/ SISTEMUL DE DECONTARE REGIS (BNR)
8.1. Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de compensare SENT per operațiune de încasare în lei prin instrumente de debit
Operațiuni de încasare prin instrumente de debit în format nou - compensare electronică 0,88 lei
8.2 Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de compensare SENT per operațiune de încasare în lei prin Direct Debit
Instrucțiune direct debit interbancar transmisă băncii (aplicat beneficiarului) 0,45 lei
8.3 Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de compensare SENT per plată de mică valoare în lei prin ordin de plata
Operatiuni de plata instructate prin ordine de plata, cu valori <50.000 lei 0.51 lei
8.4 Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de decontare REGIS per plată de mare valoare sau decontate în regim de urgență (indiferent de valoare) în lei prin ordin de plata
Operatiuni de plata instructate prin ordine de plata, cu valori ≥ 50.000 lei si/sau urgente indiferent de valoare 6 lei
9. SERVICII DE ACCEPTARE CARDURI                  
Pentru serviciile de acceptare la plată a cardurilor prin EPOS și/sau e- commerce se va solicita responsabilului de clientelă dedicat oferta personalizată, în funcție de obiectul de activitate al companiei.
10.TAXE, COMISIOANE ȘI DOBÂNZI PENTRU ACTIVITATATEA DE EMITERE CARDURI              
10.1 Carduri de debit persoane juridice VISA Business în lei   VISA Business în euro
SILVER GOLD  
Taxă anuală de administrare card 50 lei 100 lei   15 euro
Comisioane retragere numerar** VISA Business în lei VISA Business în euro
SILVER GOLD  
Retragere numerar de la ATM/MFM Raiffeisen Bank Retragere numerar de la alte ATM naționale și internaționale și ghișee bancare naționale și internaționale 0,40% min 1 leu 0,75 % plus 2,50 euro
10.2 Carduri de credit persoane juridice   VISA Business Silver VISA Business Gold
Taxă anuală de mentenanță 60 lei 200 lei
Taxă de regenerare la cerere a raportului de activitate a contului de Business Credit 10 lei
Comision plată întârziată 100 lei
Dobândă Standard 19,50%
Comisioane pentru retrageri numerar**   VISA Business Silver   VISA Business Gold
Retragere numerar la ATM/MFM Raiffeisen Bank precum și ATM-uri/ ghișee bancare naționale și internaționale 1,50% min 3 lei 1,50% min 3 lei
* Pentru cazurile excepționale prevăzute în CGB la clauza 4.2.1. lit (c), se vor aplica urmatoarele tarife: plăți intrabancare - 12 lei, plăți Interbancare în lei și SEPA: 0,20%,
min. 50 lei - max. 500 lei; plăți Interbancare în valută, non-SEPA: 0,15%, min. 75 lei - max. 2.000 lei.
** Limita zilnică de cheltuieli prin eliberari de numarar (retrase conform reglementarilor legale în vigoare) la ATM/E-POS este de 10.000 lei

Petitii privind piata de capital

Petitii privind piata de capital

In conformitate cu Regulamentul nr. 9/2015 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), referitor la solutionarea petitiilor care vizeaza activitatea pe piata de capital a entitatilor reglementate si supravegheate de ASF, inclusiv fondurile de investitii alternative, aveti posibilitatea sa depuneti o petitie in scris si sa verificati stadiul acesteia.

 Petitie – cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunostinta entitatii fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulata in scris si depusa la sediile Bancii, dupa caz, transmisa prin posta sau posta electronica ori prin sistem on-line, prin intermediul careia un petent sau imputernicitii legali ai acestuia, care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu, isi exprima nemultumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004 sau la informatiile furnizate de entitate in urma solicitarilor de informatii primite de la petenti.

 Petent – persoana fizica sau juridica, client/investitor al Bancii, care depune o petitie catre o entitate cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004.

 Modalitatea de transmitere a petitiilor 
Aveti posibilitatea sa depuneti o petitie prin urmatoarele modalitati: 
- la oricare dintre unitatile Raiffeisen Bank; 
- pe website-ul www.raiffeisen.ro folosind formularul online pe care il puteti accesa aici. 
- pe adresa de e-mail oficiala a Bancii: centrala@raiffeisen.ro; 
- pe adresa de e-mail dedicata: mifid.office@raiffeisen.ro; 
- mesaj securizat Raiffeisen Online: prin intermediul aplicatiei Raiffeisen Online ne puteti transmite mesaje securizate; 
- prin intermediul serviciului de Relatii cu Clientii (Call Center) - numerele de telefon le gasiti aici. (http://www.raiffeisen.ro/telefoane-utile)- prin posta, la adresa: Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, cod postal 014476, Bucuresti. 
Petitia trebuie sa contina urmatoarele informatii: 
- Informatiile de identificare a persoanei care formuleaza petitia (numele complet, CNP/CUI, adresa, numarul de telefon); 
- Obiectul petitiei (serviciul / activitatea reclamata sau informatiile furnizate); 
- Calitatea persoanei care formuleaza petitia (titular/imputernicit); 
- Documente relevante pentru solutionarea petitiei, daca este cazul.
Procedura de administrare a petitiilor 
Toate petitiile sunt trate in mod egal si nu sunt impuse restrictii in exercitarea drepturilor investitorilor. 
Persoanele responsabile vor raspunde la fiecare petitie primita intr-un limbaj simplu si usor de inteles.
Petentii au dreptul de a primi, fie la solicitarea expresa, fie cu ocazia inaintarii unei petitii, informatii scrise privind procesul intern de solutionare a petitiilor. 
Din momentul primirii petitiei, termenul de raspuns este de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. 
Petitie solutionata favorabil reprezinta petitia în legatura cu care au fost dispuse masuri pentru remedierea situatiilor sesizate; 
Petitie solutionata nefavorabil reprezinta petitia în legatura cu care nu au fost dispuse niciun fel de masuri. 
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, Banca va informa petentul cu privire la cauzele intarzierii/stadiul de solutionare a petitiei, iar termenul final de raspuns nu poate depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la inregistrarea petitiei. 
In cazul solutionarii nefavorabile a petitiei, Banca va informa petentul cu privire la dreptul acestuia de a se adresa organelor si autoritatilor competente si de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale. 
Atunci cand este adoptata o solutie finala care nu raspunde/este în contradictie cu solicitarea/solicitarile petentului, Banca isi va sustine în scris punctul de vedere, oferind explicatii detaliate privind concluziile raspunsului si, dupa caz, masurile adoptate. Banca va informa petentul cu privire la dreptul sau de a se adresa organelor și autoritatilor competente și de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
Autoritati competente: 
- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro; 
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro. 
Pentru solutionarea diferendelor pe cale amiabila, petentii pot apela la serviciile unui mediator, a carui activitate este reglementata prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. 
In cazul in care o solutionare amiabila nu este posibila, petentii se pot adresa instantelor de judecata competente.
Informarea petentului cu privire la stadiul de solutionare a petitiilor 
Petentii vor primi prin SMS (pe numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele bancii) un numar de inregistrare pentru petitia transmisa printr-una din madalitatile enumerate anterior, pentru un acces rapid la stadiul acesteia. 
Petentii pot solicita informatii referitoare la stadiul de solutionare a petitiilor emise : 
- la unitatile Raiffeisen Bank 
- prin intermediul serviciului Relatii cu Clientii (Call Center). 

Modalitatea de transmitere a raspunsului catre petent 
Petentul care a initiat sesizarea va primi raspunsul prin modalitatea aleasa sau, in cazul in care petentul nu specifica modalitatea de primire a raspunsului, raspunsul se transmite prin modalitatea in care a fost primita petitia de catre Raiffeisen Bank S.A, cu precizarea ca in ambele cazuri adresa la care se va trimite raspunsul va fi cea declarata in relatia cu banca.

Tarife si comisioane standard persoane fizice 07.07.2022

Tarife si comisioane standard persoane fizice
07.07.2022

  1. Conturi curente, de economii și operațiuni cu numerar
  1.1. Conturi curente  
  Deschidere cont curent / Închidere cont curent 0 lei
  Administrare cont curent***  
  -În lei  
  Pachet ZERO Tot 0*/15 lei/lună
  Pachet ZERO Simplu 0*/10 lei/lună
  Pachet Standard 5 lei /lună
  Cont Curent Standard 5 lei /lună
  Pachet Asist 0 lei /lună
  Pachet Asist Standard 5 lei /lună
  -În alte valute echivalent 3 euro/lună
  Taxă administrare a disponibilităților de mare
valoare în EUR
0,25%/an*****
  Extrase de cont În agenție Raiffeisen Bank SA. Transmise prin poștă
    0 lei (o data pe lună) 3 lei/cont (o dată pe lună și alte valute în echivalent**)
  Extras Electronic (în perioada în care este activ serviciul) 0 lei
  Duplicate după documente (inclusiv extrase de cont) până la 10 pagini/document - 2 euro sau echivalentul în lei
  peste 10 pagini/document - suplimentar 0,20 euro/pagină sau echivalentul în lei
     
  1.2. Conturi de economii  
  Deschidere cont de economii în lei 0 lei
  Administrarea contului de economii Super Acces Plus în lei 0 lei
  Administrarea contului de economii Super Acces Plus în euro 2 euro/1 euro****
  * Taxa lunară de administrare a Pachetelor ZERO Tot și ZERO Simplu este 0 lei cu condiția să fie efectuată cel puțin o “Tranzacție electronică” în decursul unei luni calendaristice: dintr-unul dintre conturile curente
incluse în Pachet, indiferent de valuta în care a fost deschis sau prin intermediul cardului de credit, inclus în Pachetul deținut. Prin “Tranzacția electronică” se înțelege orice plată efectuată la POS sau online cu
cardul de debit sau cardul de credit, inclus în Pachet, prin serviciul Raiffeisen Online sau Smart Mobile, prin intermediul serviciului Debitare Directă sau FixPay. Nu este considerată “Tranzacție electronică”: orice
încasare intrabancară/interbancară inclusiv în contul de card de credit, transferul de sume de bani între conturile curente/de card de credit ale Titularului, deținute la Bancă (cu excepția celor efectuate prin serviciul
FixPay), retragerea de numerar din contul curent/de card de credit, debitarea automată efectuată de către Bancă din conturile curente/de card de credit, incluse în Pachet cu orice sume datorate de Client conform
contractelor încheiate cu Banca, cum ar fi, dar fără a se limita la taxe/comisioane, rate aferente creditelor.
** Pentru conturile în valută, se va debita echivalentul în valuta contului la cursul BNR din ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se transmite extrasul.
*** Cont dormant: cont fără activitate în ultimele 6 luni.
**** În cazul în care, la finalul fiecărei zile bancare dintr-o lună calendaristică, soldul contului este egal sau mai mare de 2.000 euro.
*****Aplicată lunar pentru sumele deținute în toate conturile denominate în euro pentru care este titular (conturi curente, de economii și de depozit) a căror valoare totală depășește 500.000 EUR.
 
     
     
  1. Operațiuni de încasări
  1.1. Încasări sume prin ordin de plată  
    Încasare sume din contul deschis la același prestator de servicii (intrabancar) Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii (interbancar)**
  A. În lei 0 lei 0,1%, min. 5 lei max. 15 lei
  B. În valuta 0 euro 0,1%, min. 5 lei max. 15 lei
  * Banca noastră nu încasează monedă metalică străină cu excepția cupiurilor de 1 și 2 euro și 1, 2 și 5 CHF care sunt acceptate la depunerile de numerar, reprezentând plata ratelor la creditele acordate de Raiffeisen Bank.
** Comisionul nu se percepe pentru încasările efectuate în conturile curente:
a) incluse într-un “Pachet” începând cu următoarea zi lucrătoare, pentru încasările în Lei, respectiv începând cu a treia zi lucrătoare, pentru încasările în valută, după data:
(i) deschiderii contului curent de tip Pachet sau a contului inclus într-unul dintre pachetele de cont curent
(ii) modificării contului curent deţinut în cont curent de tip Pachet;
b) asociate unui credit (excepţie fac produsele de credit de tip descoperit de cont - overdraft - și card de credit).
             
  2. Transfer credit - plăți
  2.1. Prin ordin de plată  
  A. În lei Raiffeisen Online Raiffeisen Smart Mobile
  Intrabancar între conturile aceluiași client 0 lei 0 lei
  Intrabancar între clienții băncii * 3 lei 3 lei
  Interbancare *,** 4 lei 4 lei
  Externe 4 lei 4 lei
  Anulare ordin de plată pentru plăți transfer credit interbancare în lei 10 lei/operațiune
   
  B. În valută**** Raiffeisen Online Raiffeisen Smart Mobile
  Intrabancar între conturile aceluiași client 0 lei 0 lei
  Intrabancar între clienții băncii 3 lei 3 lei
  Interbancare *** 4 lei, plus speze SWIFT 4 lei, plus speze SWIFT
  Taxă suplimentară pentru urgență, dată de valuta D sau D+1 250 lei 250 lei
  Comision extern standard (pentru plăți cu opțiunea OUR)***** 100 lei 100 lei
  *În cazul plăţilor efectuate ca urmare a executării unei instrucţiuni de popriri, comunicată Băncii de un organ de execuţie (judecătoresc/fiscal), Banca va percepe, pentru toate aceste plăţi, următoarele comisioane:
valori mai mici sau egale cu 100 lei - 2,5 lei; pentru valori mai mari decât 100 lei - 20 lei.
** Se adaugă comisioanele de procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare pentru transferurile credit interbancare în lei (conform secţiunii 5)
***Spezele SWIFT nu se percep operațiunilor de transfer credit interbancare în euro, dacă prestatorul de servicii al beneficiarului plăţii se află într-un stat membru UE/SEE (Spaţiul Economic European) și utilizează o
schemă de plată (“zona unică de plăţi în euro”).
**** Comisionul va fi perceput în valuta contului, la cursul BNR din ziua debitării contului cu contravaloarea acestuia.
*****Modalităţi de comisionare a executării Operaţiunilor de plată:
OUR - plătitorul suportă toate comisioanele aferente executării Operaţiunii de plată;
BEN - beneficiarul plăţii suportă toate comisioanele aferente;
SHA - Clientul plătitor suporta comisioanele percepute de prestatorul servicii de plată al plătitorului, iar Clientul beneficiar al plăţii suportă comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plată al beneficiarului.
Eventualele comisioane ale băncilor corespondente/intermediare sunt datorate/percepute conform practicilor europene/internaţionale și ale standardului SWIFT.
             
  2.2. Alte instrumente de plată  
  Tip plată Debitare directă (intrabancară/interbancară) Ordine de plată programată - FixPay    
  Comision 1,5 lei/plată* 1,5 lei/transfer    
  Ordine de plată documentare/condiționate  
  Emitere 5 Euro (spezele SWIFT sunt incluse) ordine condiționale folosite la prelucrarea de credite de la alte bănci
  Avizare 0,1%, min. 75 Euro, plus speze SWIFT (ordine condiționate primite de la alte bănci)
  Speze SWIFT 10 lei/mesaj
  Modificări 15 euro
  3. Soluții de electronic banking
  Raiffeisen Online
  Administrare (abonament lunar) 4 lei
  Mobile Banking - Raiffeisen Smart Mobile
  Administrare (abonament lunar) 4 lei
  *Se adaugă comisioanele de procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare, pentru debitarea directă interbancară (conform secțiunii 5).
 
 
  4. Alte servicii
  Serviciu Comision
  Alte servicii - Scrisori de recomandare/Confirmări solduri pentru auditori/Verificare specimen semnătură la cererea clientului 60 euro sau echivalentul în lei (TVA inclus)
  Comision de investigații/Anulare/Returnare/Anularea plății în valută/Modificare instrucțiuni de plată 25 euro
  Investigații documente și tranzacții, mai vechi de 3 luni 18 euro sau echivalent în lei (TVA inclus)
  Speze SWIFT pentru plăți (transfer credit) interbancare în valută* 50 lei/mesaj
  5. Comisioane de procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare pentru transferurile credit interbancare în lei
  Operațiuni de plată de mică valoare (mai mici decât 50.000 lei) 0,51 lei
  Operațiuni de plată de mare valoare (mai mari sau egale cu 50.000 lei) 6 lei
  *Spezele SWIFT nu se percep operațiunilor de transfer credit în euro dacă prestatorul de servicii al beneficiarului plății se află într-un stat membru UE/SEE (Spațiul Economic European) și utilizează o schemă de plată SEPA ("zona unică de plăți în euro").
             
  6. Taxe și comisioane aferente cardurilor de debit în lei și valută
  Definirea taxei/comisionului Mastercard
Contactless
USD
Mastercard Contactless euro Mastercard GOLD contactless Premium/
FWR lei/VISA GOLD
 
  Comision administrativ
  Taxă inițială de furnizare (emitere/înlocuire la expirare) card* 5 USD 5 Euro 70 lei
  Taxă anuală de administrare card** 10 USD 10 euro 200 lei
  Comision tranzacțional
  Prin intermediul EPOS 0 USD 0 euro 0 lei
  Depunere inițială minimă în cont pentru fiecare card de debit atașat*** 50 USD/cont 50 euro/cont 300 lei
  Tranzacții de tip Gambling 1,5% 1,5% 1,5%
  Comision pentru retrageri numerar
  La ghișeele băncilor acceptatoare din străinătate 1,5% 1,5% 1,5%
 
  La ATM-urile băncilor acceptatoare din străinătate 1,5% 1,5% 1,5%
 
  La ATM-urile/MFM-urile aparținând Raiffeisen Bank 1,5% min. 1 USD**** 1,5% min. 1 euro 1% min. 10 lei
  La ghișeele și în rețelele ATM ale altor bănci românești acceptatoare de card 1,5%**** 1,5% 1,5%
  Operațiuni efectuate la ATM-urile Raiffeisen Bank
  Reîncărcare cartele preplătite 0 USD 0 euro 0 lei
  * Aceste taxe sunt scadente la data emiterii/înlocuirii cardului; în cazul în care utilizatorul principaI de card nu se mai prezintă să-și ridice cardul/cardurile solicitate (în cazul emiterii sau înlocuirii acestora la expirare) taxa de
emitere/înlocuire card va fi reţinută de către bancă cu titlu de despăgubire pentru costurile operaţionale generate de emiterea/înlocuirea cardului.
** Această taxă este datorată pentru fiecare card de debit solicitat, este scadentă anual, în luna corespunzătoare lunii în care a fost emis cardul. Toate celelalte taxe sunt scadente la momentul efectuării operaţiunilor aferente.
*** Aplicabil doar cardurilor de debit care nu fac parte dintr-un pachet de cont curent deţinut de client.
**** Sumele de bani care sunt eliberate de ATM-uri/MFM-uri sunt exclusiv în lei.
             
  Definirea taxei/comisionului VISA Contactless/Mastercard Contactless lei Mastercard Student Contactless lei Mastercard SMURD Contactless lei
 
  Comision administrativ      
  Taxă inițială furnizare (emitere/înlocuire la expirare) card* 0 lei 0 lei 5 lei
  Taxă anuală de administrare card** 25 lei 25 lei 25 lei
  Comision tranzacțional      
  Depunere inițială minimă în cont pentru fiecare card de debit atașat*** 25 lei 25 lei 25 lei
  Tranzacții de tip Gambling 1,5% 1,5% 1,5%
  Comision pentru retrageri de eliberare numerar      
  La ghișeele băncilor acceptatoare din străinătate 1,5% 1,5% 1,5%
 
  La ATM-urile băncilor acceptatoare din străinătate 1,5% 1,5% 1,5%
 
  La ATM-urile aparținând Raiffeisen Bank 1%, min. 10 lei 1%, min. 10 lei 1%, min. 10 lei
  La ghișeele și în rețelele ATM ale altor bănci românești acceptatoare de card 1,5% 1,5% 1,5%
  Operațiuni efectuate la ATM-urile Raiffeisen Bank      
  Reîncărcare cartele preplătite 0 lei 0 lei 0 lei
  * Aceste taxe sunt scadente la data emiterii/înlocuirii cardului; în cazul în care utilizatorul principaI de card nu se mai prezinta să-și ridice cardul/cardurile solicitate (în cazul emiterii sau înlocuirii acestora la expirare) taxa de emitere/înlocuire card va fi reținută de către bancă cu titlu de despăgubire pentru costurile operaționale generate de emiterea/înlocuirea cardului.
** Această taxă este datorată pentru fiecare card de debit solicitat, este scadentă anual, în luna corespunzătoare lunii în care a fost emis cardul. Toate celelalte taxe sunt scadente la momentul efectuării operațiunilor aferente.
*** Aplicabil doar cardurilor de debit care nu fac parte dintr-un pachet de cont curent deținut de client.
             
  7. Taxe, comisioane și dobânzi aplicabile cardurilor de credit Raiffeisen Bank pentru persoane fizice
  A. Parametri funcționali
  Caracteristici generale Raiffeisen Bank
Standard
Raiffeisen Bank
Vodafone
Raiffeisen Bank eMAG Raiffeisen Bank
Gold
Raiffeisen Bank World
Mastercard®
 
  Utilizare În România sau în străinătate, oriunde este afișată sigla Mastercard®
  Perioada de valabilitate a cardului Conform datei înscrise pe card, cu reînnoire automată
  Valoarea minimă a limitei de credit 30.000 Lei 70.000 lei 120.000 lei
  Perioada de grație Până la 56 de zile
  Limita lunară de tranzacționare numerar max. 40% din limita de credit
  Limita zilnică de retragere numerar 3.000 lei 5.000 lei 10.000 lei
  Suma minimă de rambursat 5% (minim 10 lei) din suma utilizată, la care se adaugă, dacă este cazul, rata lunară egală aferentă Tranzacțiilor postate în rate cu dobândă redusă și sumele cu care s-a depășit limita de credit. 5% (minimum 10 lei) din suma utilizată, la care se adaugă, dacă este cazul, sumele cu care s-a depășit limita de credit.
             
  B. Costuri aferente cardurilor de credit
  Costuri Raiffeisen Bank
Standard
Raiffeisen Bank
Vodafone
Raiffeisen Bank eMAG Raiffeisen Bank
Gold
Raiffeisen Bank World
Mastercard®
 
  Taxă furnizare (emitere/reînnoire card)* 25 lei
  Taxă anuală de administrare cont (indiferent de numărul de carduri ataşate) – se datorează inițial la data primei mişcări debitoare sau creditoare înregistrată în contul de card credit, iar ulterior anual, în ziua corespunzătoare acestei date 40 lei 60 lei 150 lei 500 lei
  Comision interogare sold la ATM Raiffeisen Bank (datorat la data interogării soldului) 0,75 lei
  Comision interogare sold la ATM alte bănci din România sau străinătate (datorat la data interogării soldului) 2,5 lei
  *Emitere - taxa se datorează la data primei mișcări debitoare sau creditoare înregistrată în contul de card de credit. Reînnoire - taxa se datorează până în data de 15 ale lunii în care se face reînnoirea. Reemitere - taxa se
datorează la momentul reemiterii (taxa nu este datorată pentru reemiterea cardului la iniţiativa băncii sau ca urmare a deteriorării vechiului card).
             
  Comisioane aferente utilizării cardului (datorate la postarea tranzacției)
  Plăți la comercianți 0%
  Retragere numerar la ATM Raiffeisen Bank 0%
  Retragere numerar la ATM/EPOS instalat la ghişeul altor bănci din România 1% din suma retrasă plus 2,5 lei 2% din suma retrasă
  Retragere numerar la ATM bănci din străinătate 1% din suma retrasă plus 2,5 lei 2% din suma retrasă
  Retragere numerar prin EPOS instalat la ghişeul băncilor din străinătate 1% din suma retrasă plus 15 lei 2% din suma retrasă
  Dobânzi
  Rata anuală a dobânzii în cazul folosirii cardului la comercianți și a rambursării integrale a sumelor utilizate până la data limită de rambursare 0%
  Valoarea Ratei anuale a dobânzii aplicată la soldul debitor în condițiile Contractului, în cazul retragerilor de numerar, transferurilor de fonduri sau în cazul nerambursării/rambursării parțiale a sumelor utilizate prin intermediul cardului la comercianți 26% 22%
  Rata anuală a dobânzii penalizatoare 3%
  Valoarea Ratei anuale a dobânzii pentru serviciul Rate cu dobândă redusă 3/6 luni 12/18 luni
19,99% 17,99%
24/36/48/60 14,99%
 
             
  Taxe Raiffeisen Bank
Standard
Raiffeisen Bank
Vodafone
Raiffeisen Bank eMAG Raiffeisen Bank
Gold
Raiffeisen Bank World Mastercard®
 
  Taxă schimbare tip card (din Standard în Vodafone şi invers) 50 lei -
  Taxă înlocuire card în regim de urgență pe teritoriul României (pentru card declarat pierdut/furat) 10 lei 20 lei 10 lei
  Taxă retragere numerar în regim de urgență (pentru card declarat pierdut/furat) 5 lei 20 lei 5 lei
             
     
  C. Servicii speciale
  Descriere Raiffeisen Bank
Standard
Raiffeisen Bank
Vodafone
Raiffeisen Bank eMAG Raiffeisen Bank
Gold
Raiffeisen Bank World
Mastercard®
 
  Asigurarea opțională “Protecția rambursărilor”
- prima de asigurare se datorează, după expirarea perioadei de gratuitate, la data generării raportului lunar de activitate
0,5% din valoarea cea mai mare a limitei de credit utilizată în timpul ciclului de tranzacționare, la care se adaugă, dacă este cazul, partea tranzacțiilor postate în rate și nerambursate încă
  Pachet de servicii de protecție (Protecția Cardului, Protecția Cumpărăturilor, Protecția Prețului)
– taxa lunară datorată la data generării Raportului lunar de activitate (dacă există mişcare debitoare pe cont)
1,5 lei/lună* 0 lei N/A
 
  Asigurare de călătorie în străinătate – prima de asigurare datorată inițial la data activării Cardului sau, după caz, la data înrolării în asigurare, iar ulterior anual, în ziua corespunzătoare aniversării acestei date inițiale 50 lei/anual/card Gratuit Gratuit
  Înrolare în programul Multishop Gratuit
  LoungeKey N/A C/v 32/intrare/persoană
  N/A – serviciul nu este disponibil
*Acest cost se aplică doar cardurilor Standard, Vodafone și eMAG cu serviciul Protector activ, emise până la data de 31.01.2019.

 

 

 

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB

FORMULAR PENTRU INFORMATIILE OFERITE DEPONENTILOR

 

 

INFORMATII DE BAZǍ REFERITOARE LA PROTECTIA DEPOZITELOR

 

Depozitele constituite la Raiffeisen Bank sunt protejate de către:

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB.1)

Plafon de acoperire:

(suma efectiv garantata din totalul depozitului)

 

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă2).

Valoarea minima de la care se platesc compensatii pentru depozitele aferent carora nu a avut loc nicio tranzactie in ultimele 24 de luni este stabilita de catre Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Dacă aveti mai multe depozite plasate la

aceeaşi bancă:

 

Toate depozitele plasate la aceeaşi bancă sunt însumate si valoarea totală este supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.2)

Daca aveti un cont comun cu altă persoană –

Contul comun este contul deschis pe numele a

două sau mai multe persoane, fiecare având

calitatea de titular:

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului.3)

Perioada de punere la dispozitie a

compensatiilor cuvenite în caz de

indisponibilizare a depozitelor:

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.4)

Moneda de plată a compensatiei:

RON (lei)

Date de contact Raiffeisen Bank:

 

Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucuresti, cod 014476

Telefon: +4021.306.1000

www.raiffeisen.ro

Date de contact FGDB:

 

Adresa: Str. Negru Voda nr.3, Bucuresti, cod: 030774, Tel: 021.326.60.20

E-mail: comunicare@fgdb.ro,

Site-ul web al FGDB este http://www.fgdb.ro

Informatii suplimentare:

 

 1. Schema responsabilă de protecţie a depozitului dumneavoastra

FGDB este schema de garantare a depozitelor statutară oficial recunoscută în Romania

 1. Plafonul general de acoperire

În cazul în care un depozit este indisponibil deoarece o instituţie de credit nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale şi legale aplicabile, plata compensaţiilor către deponenţi se face de către schema de garantare a depozitelor. Fiecare compensaţie are un plafon maxim stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per instituţie de credit. Acest lucru înseamnă că toate depozitele de la aceeaşi instituţie de credit sunt agregate pentru determinarea încadrării în plafonul de acoperire. De exemplu, dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.

 1. Plafonul de acoperire aplicabil conturilor comune

În cazul conturilor comune, plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR se aplică fiecărui deponent.

Exceptie: In cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupări de aceeasi natură, fără personalitate juridică, sunt însumate si tratate ca si când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

În anumite cazuri astfel cum sunt acestea prezentate mai jos, depozitele sunt acoperite peste echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR, pentru o perioada de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont la institutia de credit in cauza sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o alta institutie de credit:

 1. depozitele care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;
 2. depozitele rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;
 3. depozitele rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

In aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit si reconsiderat periodic de BNR si publicat pe site-ul său oficial.

Deponentii persoane fizice au obligatia de a informa Banca completand formularul pus la dispozitie în orice unitate a Băncii si prezentând, dacă este cazul, documentele justificative solicitate de aceasta, ori de cate ori urmează să încaseze în cont sume provenind din sursele mentionate la lit. a) – c) de mai sus

Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro.

 1. Plata compensaţiilor

Schema de garantare a depozitelor responsabilă este Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu sediul in Str. Negru Voda nr. 3, corp A3, et. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, cod: 030774, avand numarul de telefon 021/326.60.20, adresa de e-mail comunicare@fgdb.ro si adresa site-ului web http://www.fgdb.ro/. Aceasta vă va pune la dispoziţie compensaţiile cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile. În situaţia în care nu este cert dacă o persoană are dreptul de a primi compensaţia sau în cazul în care depozitul face obiectul unui litigiu, termenul de punere la dispoziţie a compensaţiei se prelungeşte până la clarificarea situaţiei ori, după caz, până la soluţionarea litigiului.

Dacă nu v-a fost pusă la dispoziţie compensaţia în acest termen, vă recomandăm să contactaţi schema de garantare a depozitelor, întrucât termenul în care puteţi pretinde plata compensaţiei poate fi limitat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://www.fgdb.ro/.

 

Alte informatii importante:

 • Plata compensatiilor se face de către FGDB, prin intermediul băncilor mandatate, în cazul în care Banca nu este în masură să-si îndeplinească obligatiile de plată conform conditiilor contractuale si legale aplicabile.
 • Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către Bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor. Compensaţia de plătit este limitată la nivelul plafonului de acoperire aplicabil.
 • Dreptul deponentilor garantati de a primi compensatiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensatiile la dispozitia deponentilor. Prin excepţie în cazul în care procedura falimentului instituţiei de credit depăşeşte termenul de 5 ani prevăzut anterior, dreptul deponenţilor garantaţi de a primi sumele reprezentând compensaţii cuvenite se prescrie la data închiderii procedurii falimentului.
 • Echivalentul în lei al plafonului de acoperire şi, respectiv, al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.
 • Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută care se iau în considerare la determinarea compensaţiilor se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat, la data la care depozitele au devenit indisponibile, de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american.

 

 

 

 

LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE

 

 

1. Depozite ale unei institutii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de Garantare a depozitelor bancare.

2. Instrumente care se încadrează în definitia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) punctul 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3. Depozitele rezultate din tranzactii în legătură cu care au fost pronuntate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infractiunea de spălare a banilor, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informatiilor primite de la autoritătile competente, de la institutia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instantă, după caz.

4. Depozite ale institutiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5. Depozite ale firmelor de investitii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr.575/2013.

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, potrivit legislatiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor.

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiti la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital.

9. Depozite ale fondurilor de pensii.

10. Depozite ale autoritătilor publice centrale, locale şi regionale.

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum şi obligatii care izvorăsc din acceptări proprii şi bilete la ordin.

Ore limita PF 1.02.2022

Ore limita operatiuni plati si incasari - 1.02.2022

ORE LIMITA OPERATIUNI PLATI si INCASARI RAIFFEISEN BANK - PERSOANE FIZICE - CUT OFF TIMES (COT) valabil din 01.02.2022

Operatiune

Ziua(1)

Raiffeisen Online/Smart mobile

 

Raiffeisen Direct Top

 

Ora limita Reprocesare (2) - doar plati recurente si viitoare

PLATI prin OP LEI

 • Intrabancare

D

23:50

 

17:30

23:30 Raiffeisen Online/Smart Mobile

 • Interbancare mai mici de 49.999,99 Lei

D

15:00

17:30

 

23:30 Raiffeisen Online/Smart Mobile

D(best effort)/D+1

15:15

 • Interbancare mai mari de 50.000 Lei

D

15:00

17:30

 

23:30 Raiffeisen Online/Smart Mobile

 

D(best effort)/D+1

15:30

 • Plati externe in lei

D

15:00

17:30

 

15:15 Raiffeisen Online/Smart Mobile

 

D(best effort)/D+1

15:30

PLATI prin OP VALUTA

Standard

 • Intrabancare

D

23:50

 

17:30

23:55 Raiffeisen Online/Smart Mobile-plati recurente si viitoare conturi terti

23:30- Raiffeisen Online/Smart Mobile - plati recurente si viitoare conturi proprii

 

 • Interbancare

EUR

D/D+1 plati DSP (3)

inclusiv catre UK

15:00

17:30

15:30

D+2 plati non-DSP

16:30

17:00

• Interbancare

BGN, CAD, CHF, GBP, JPY, USD

D+1 plati DSP (3)

D+2 plati non-DSP

16:30

17:30

17:00

• Interbancare

DKK, HUF, PLN, SEK

 

D+2 plati non-DSP

13:00

17:30

13:30

 • Plati Intragrup Raiffeisen (EUR)

D

15:00

17:30

15:30

Urgente(4)

 • EUR, USD

D

15:00

N/A

15:30

11:00

N/A

11:30

 • CAD

D+1

13:00

N/A

13:15

INCASARI LEI si VALUTA

 • Intrabancare

D

Conform ore limita plati intrabancare

 • Interbancare

D

16:30 incasari in lei si in valuta cross-currency / 18:00 incasari in valuta non-corss currency

 

 

 

1). Ziua reprezinta:- data creditarii contului beneficiarului in cazul tranzactiilor intrabancare

- data prezentarii la casa de decontare in cazul platilor in lei interbancare

- data de valuta pentru platile in valuta

 

2). Ora limita reprocesare:

Pentru platile in Lei recurente si viitoare instructate prin Raiffeisen Online/Smart Mobile, reprocesarea se repeta la intervale fixe de 1 ora incepand cu 8:30 pana la 23:30.

Pentru platile in valuta si platile externe in lei reprocesarea este repetitiva si se executa din aproximativ 20 in 20 de minute de la momentul primirii platii, fara a depasi Ora limita de reprocesare, cu exceptia platilor in valuta intre conturi proprii recurente si viitoare instructate prin Raiffeisen Online/Smart Mobile unde reprocesarea se repeta la intervale fixe de 1 ora incepand cu 8:30 pana la 23:30.

Pentru cazurile exceptionale prevazute in CGB la clauza 4.2.1. aliniatul (2) se vor aplica:

-Orele limita de procesare aferente canalului Raiffeisen Online/Smart Mobile, cu o marja de 2 ore in minus.

-Orele limita de reprocesare pentru platile in lei aferente acestor exceptii vor fi: Plati intrabancare: 13:30 si 18:40, Plati interbancare < 49.999,99 lei: 15:00 si 18:40, Plati interbancare >= 50.000 lei: 15:20 si 18:40, Plati externe: 15:15 si 18:40.

 

3). Platile DSP se supun Directivei Serviciilor de Plati (DSP/PSD2) si sunt ordine de plata in valutele statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE ): EUR, CHF, HUF, PLN, SEK, DKK, BGN catre banci intr-un un stat membru UE sau SEE.

 

4). Prioritatea platii: standard sau urgenta. Platile interbancare in valutele DKK, SEK, HUF, PLN, JPY, BGN nu se proceseaza in regim de urgenta.

Platile cross currency de valoare egala sau mai mare cu 20.000 EUR/echivalent se pot efectua pana la ora16.30.

 

 

 

 

Complementary Content
${loading}