CGB PF RO 25.05.2018

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare – Persoane Fizice
Editia 25 mai 2018

CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR BANCARE
PENTRU PERSOANE FIZICE


CUPRINS: 1.Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile conturilor; 4.Dispozitii privind operatiunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului si Serviciul 3D Secure; 6. Dispozitii privind instrumentele de plata de debit; 7. Termeni si conditii pentru Serviciul Debit Direct Confortabill; 8. Dispozitii finale; 
9. Declaratiile Clientului si Semnaturile Partilor.

1. INTRODUCERE

1.1. Prevederi Introductive
1.1.1. Prezentele Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare (denumite in continuare ”CGB”) stabilesc cadrul juridic general in care se va desfasura relatia contractuala dintre Raiffeisen Bank S.A. (denumita in continuare Banca) si fiecare dintre Clientii sai, persoane fizice.
1.1.2. Raporturile juridice dintre Banca si Client vor fi guvernate de prezentele CGB, care impreuna cu dispozitiile prevazute in fiecare dintre documentele contractuale specifice fiecarui tip de produs sau serviciu bancar, încheiate între Banca si Client, vor reprezenta legea partilor. Prezentele CGB completeaza documentele contractuale specifice produselor/serviciilor bancare, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul in continutul celor din urma.
1.1.3. In masura in care ramân aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Banca si Client li se vor aplica actele normative in vigoare, reglementarile Bancii Nationale a României, normele Bancii, precum si uzantele si practicile bancare interne si internationale.
1.1.4. Banca va intra in raporturi contractuale doar cu persoanele care accepta expres prezentele CGB.
Orice nou Client va primi un exemplar al CGB, în vigoare la data înregistrarii Clientului în evidentele Bancii.
Prin semnarea oricarei alte cereri in forma pusa la dispozitie de catre banca sau a oricarui contract, Clientul accepta ca, in toate raporturile contractuale cu banca, sa respecte CGB in vigoare in acel moment, cu posibilele modificari periodice ce pot fi aduse de banca in conditiile prezentelor CGB.

1.2. Conflicte
1.2.1. In caz de conflict intre prevederile exprese din orice contract sau document semnat intre Client si Banca si prevederile generale cuprinse in prezentele CGB, vor prevala prevederile exprese din contractele sau documentele specifice.
1.2.2. In situatia in care Clientul accepta atât versiunea in limba româna a CGB, cât si versiunea in limba engleza a acestora, in cazul oricarui conflict sau neconcordanta intre versiunea in limba engleza si cea in limba româna, versiunea in limba româna va prevala.

1.3. Interpretare
1.3.1. Orice referire facuta la Banca in cuprinsul prezentului document va fi inteleasa ca incluzând si oricare dintre unitatile sale teritoriale (punct de lucru, reprezentanta, agentie, sucursala).
1.3.2. Orice referire facuta la Client in cuprinsul prezentului document include si categoria de Codebitor si/sau Garant, daca este cazul conform Contractelor specifice.
1.3.3. Orice referire facuta la Clientul persoana fizica in cuprinsul CGB, va fi considerata a fi facuta si la oricare din succesorii acestuia.
1.3.4. Referirea facuta la Imprumutat in contractele de credit se va considera facuta la Client, asa cum este acesta definit in prezentele CGB.
1.3.5. Oriunde in cuprinsul prezentelor CGB si/sau in cuprinsul fiecarui Contract specific, si daca din context nu rezulta altfel, dupa caz, pluralul va include singularul si invers.
1.3.6. Referirea la „efecte negative semnificative” sau „afectare semnificativa” va fi interpretata ca reflectând opinia calificata a Bancii.
1.3.7. Referirea la orice Contract specific/Contract de garantie/orice alta Conventie incheiata intre Client si Banca sau la orice prevedere legala va include orice modificare, reiterare sau repunere in aplicare a acestora

1.3.8. Titlurile din prezentele CGB si/sau din orice Contract de credit/Contract de garantie/documentatie contractuala specifica au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu afecteaza interpretarea prevederilor respectivelor documente contractuale.

1.4. Clauze independente
In cazul in care orice prevedere din CGB si/sau din oricare dintre Contractele specifice incheiate intre Banca si Client, este sau devine la un moment dat nula, invalida sau neexecutabila conform legii aplicabile, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea unei asemenea prevederi in limita admisa de lege, precum si a celorlalte prevederi ale CGB, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificari care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut in vedere la data incheierii CGB.

1.5. Definitii
In scopul prezentelor CGB, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
Banca = Raiffeisen Bank S.A;
Client = persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, ce intra in relatie contractuala cu Banca derivând din deschiderea si operarea de catre Client a conturilor bancare (incluzind, dar fara a se limita la conturile curente, de economii, de depozit, de credit, de card) si din prestarea/furnizarea de catre Banca a oricaror altor servicii/produse bancare specifice Clientului.
Client platitor = persoana care instructeaza un ordin de plata.
Client beneficiar al platii = persoana care beneficiaza de fondurile ce fac obiectul unei operatiuni de plata.
Imputernicit pe Cont = persoana cu capacitate deplina de exercitiu, autorizata de Client, prin intermediul formularelor speciale furnizate de Banca sau prin procura notariala, sa aiba acces in numele si pe seama Clientului la un Cont deschis pe numele acestuia, actionând in limitele prevazute in Contractele specifice.
Mandatar = persoana autorizata de Client prin procura sa il reprezinte in relatia cu Banca pentru incheierea si/sau executarea unui contract. Procura de reprezentare trebuie autentificata de un notar public din România sau la un consulat românesc; in cazul procurilor emise la un notariat din strainatate, procura va fi apostilata sau supralegalizata, dupa caz, si se va prezenta si traducerea legalizata a acesteia, daca este redactata intr-o limba straina.
Reprezentant legal = persoana care reprezinta Clientul in relatiile contractuale cu Banca, in limitele legislatiei aplicabile si/sau a dispozitiilor autoritatilor/instantelor competente (de exemplu: parinte, tutore, curator, alte categorii prevazute de lege); pentru demonstrarea calitatii de Reprezentant legal trebuie prezentate documente prevazute de lege (de exemplu, hotarâre judecatoreasca de incredintare minor, decizia de instituire tutela/curatela si de desemnare a reprezentantului legal, etc.).
Contract specific = 1. contractul incheiat intre Banca si Client, fie prin semnarea documentatiei specifice, fie prin exprimarea consimtamântului Clientului telefonic, in cadrul apelurilor derulate prin Serviciul Call Center, fie prin exprimarea consimtamântului Clientului in cadrul aplicatiilor de internet-banking puse la dispozitie de catre Banca, in format electronic, dupa accesarea acestor aplicatii prin utilizarea elementelor de autentificare agreate cu Banca, contract care reglementeaza termenii si conditiile in care se deruleaza produsele/serviciile bancare. 2. contractul incheiat intre Banca si persoana care constituie garantiile solicitate de Banca pentru derularea produselor/serviciilor bancare.
Card = cardul de debit sau de credit, in lei sau valuta = instrument de plata electronica emis de catre Banca, prin intermediul caruia Clientul are acces la disponibilitatile banesti proprii din Contul curent sau la o linie de credit aprobata de Banca in limita unui plafon prestabilit.
Card cu tehnologie duala contact si contactless = cardul care permite autorizarea platilor atat in mediu on line, cat si in mediu off line.
Tehnologia contactless = tehnologia care permite efectuarea in mod rapid a Operatiunilor de plata, utilizând undele radio prin simpla apropiere a unui card de un EPOS sau alte terminale. 
Plata de mica valoare =reprezinta operatiunea de plata a carei valoare este mai mica sau cel mult egala cu limita stabilita de  organizatiile internationale de carduri si care este afisata permanent in locatiile Bancii si pe site-ul Bancii. 
Cont = cont bancar in care sunt evidentiate dupa caz, disponibilitatile banesti ale Clientului si/sau sumele puse de Banca la dispozitia acestuia.
Cont de plati = Cont utilizat pentru executarea operatiunilor de plata.
Cursul de cross-currency = cursul de schimb utilizat pentru operatiunile de plata exprimate intr-o moneda diferita de cea a contului Clientului platitor, respectiv a contului Clientului beneficiar, calculat dupa cum urmeaza: (i) in cazul schimburilor valutare de tip valuta/lei, se va utiliza cursul de cumparare al Bancii pentru moneda in care se exprima suma transferata catre contul Clientului beneficiar, respectiv cursul de vânzare al Bancii pentru moneda in care se exprima suma platita de catre Clientul platitor; (ii) in cazul schimburilor valutare de tip valuta/valuta, se va utiliza cursul obtinut din cursul de cumparare valuta/lei al Bancii pentru moneda in care se exprima suma transferata de catre Clientul platitor cu cont la o alta banca si cursul de vânzare valuta/lei al bancii aferent valutei in care este exprimata suma creditata in contul Clientului beneficiar, respectiv cursul obtinut din cursul de vânzare valuta/lei al bancii pentru moneda in care este exprimata suma transferata catre Clientul beneficiar cu cont la alta banca si cursul de cumparare valuta/lei al bancii aferent monedei debitate din contul Clientului platitor. In cazul operatiunilor de plata autorizate prin intermediul cardurilor se vor aplica cursurile de schimb mentionate in mod expres in prezentul document in  cadrul dispozitiilor privind utilizarea cardurilor.
Instrument de plata = orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite între Client si Banca folosit de Client pentru a initia un ordin de plata (cum ar fi Cardul, serviciile de tip Internet banking, home-banking, mobile-banking, etc.).
Terminal = dispozitiv electromecanic prin intermediul căruia, utilizându-se un instrument de plată electronică compatibil, se iniţiază şi se efectuează operaţiuni în numele şi pe contul deţinătorului sau în numele deţinătorului.
Ordin de plata = instructiunea transmisa Bancii (in calitate de prestator al serviciului de plata) de a executa o operatiune de plata.
Ora-Limita pentru operatiuni de plata = Ora-Limita stabilita de Banca pentru receptionarea Ordinului de plata in functie de care se stabileste momentul primirii acestuia.
Momentul primirii Ordinului de plata = ziua în care Ordinul de plata, transmis direct de catre platitor ori indirect de catre sau prin intermediul unui beneficiar al platii este considerat a fi primit de catre Banca, in functie de ora limita; ca regula, pentru Ordinele de plata primite in zile lucratoare pâna in ora limita, momentul primirii este ziua receptionarii de catre Banca, iar pentru Ordinele de plata primite dupa ora limita, momentul primirii este ziua lucratoare urmatoare; exceptie fac serviciile bancare de tip „Debitare directa inter/intrabancara”, care permit Beneficiarului platii sa initieze operatiuni de plata, precum si cele de tip „Transfer planificat”, prin care Clientul Platitor ordona plati cu frecventa prestabilita, in cazul carora momentul primirii este ziua convenita de Banca si Client in cuprinsul Contractului specific. Daca Ordinul de plata este receptionat într-o zi nelucratoare, momentul primirii este considerat in ziua lucratoare urmatoare, indiferent care este instrumentul de plata sau modalitatea utilizata pentru transmiterea Ordinului. Un ordin de plata a carui executare a fost refuzata de catre Banca se considera ca nu a fost primit.
Operatiune de plata = actiune initiata de Clientul platitor, dupa caz de Clientul beneficiar al platii cu scopul de a depune, de a transfera sau de a retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente exista între platitor si beneficiarul platii; operatiunea de plata poate avea caracter ocazional;
Optiune de comisionare SHA = modalitate de comisionare a executarii tuturor operatiunilor de plata in lei si a operatiunilor de plata in valutele statelor membre apartinind UE (Uniunea Europeana)/SEE (Spatiul Economic European), când prestatorul serviciilor de plata al beneficiarului platii se afla intr-un Stat Membru, conform careia Clientul platitor suporta comisioanele prestatorului serviciilor de plata al platitorului, iar Clientul beneficiar al platii suporta comisioanele prestatorului serviciilor de plata al beneficiarului. In orice alt caz, optiunea de comisionare SHA presupune suportarea de catre Clientul platitor a comisionului Bancii platitorului, iar de catre Clientul beneficiar a comisionului bancii beneficiarului si a eventualelor comisioane ale bancilor corespondente, conform practicilor internationale si a standardului SWIFT;
Optiune de comisionare OUR = modalitate de comisionare a executarii operatiunilor de plata in valuta, conform careia Clientul platitor suporta toate comisioanele aferente executarii;
Optiune de comisionare BEN = modalitate de comisionare a executarii operatiunilor de plata in valuta, conform careia Clientul beneficiar al platii suporta toate comisioanele aferente;
Rata dobânzii = procent anual de dobânda determinat/determinabil, conform Contractelor specifice si/sau Listelor specifice de dobânda, ce este folosit ca baza de calcul pentru dobânda.
Rata de Referinta = rata a dobânzii ce provine dintr-o sursa publica ce poate fi verificata atât de Client, cât si de Banca;

Zi lucratoare = zi în care Banca desfasoara activitate ce îi permite executarea operatiunilor de plata; in relatia cu Banca sunt considerate a fi nelucratoare zilele de sâmbata, duminica, sarbatorile legale la nivel national, orice alte zile considerate nelucratoare de Bancile corespondente/ Sistemele de decontare externe in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora, precum si zilele pe care Banca le declara nelucratoare, in aceasta situatie Clientii urmând a fi informati in timp util prin afisarea mesajelor corespunzatoare in incinta unitatilor bancii si pe pagina de Internet a acesteia;

Utilizatori de card sunt oricare din urmatorii:
a) utilizatorul principal de card (utilizator principal) - este persoana fizica cu capacitate deplina sau restransa de exercitiu, titular al unui cont curent/de credit card, care solicita Bancii emiterea unui card atasat contului.
b) utilizatorul suplimentar de card (utilizator suplimentar) - este persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu care are acces la sumele din contul utilizatorului principal, prin carduri suplimentare (câte un card pentru fiecare utilizator), in baza acordului exprimat de Utilizatorul principal de card, fie in documentele puse la dispozitie de catre Banca, fie in cadrul apelurilor telefonice derulate prin Serviciul Call Center, fie in cadrul aplicatiilor de internet banking disponibile acestuia.
Tranzactie prin card: este operatiunea prin care un card este folosit pentru plata de bunuri si servicii sau pentru obtinerea de numerar.
PIN: este un cod unic de identificare generat de Banca pentru fiecare Card, ce urmeaza a fi utilizat de Utilizatorul de card impreuna cu Cardul pentru operatiuni in mediu electronic (tranzactii prin ATM, cât si pentru unele tranzactii prin EPOS la comercianti si la ghiseele bancare), prin mijloace specifice ce permit pastrarea confidentialitatii.
Serviciul Call Center: serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia Utilizatorilor de card la numarul 021 323 9542, disponibil 24/7, apelabil si din afara tarii (numar cu tarif normal in reteaua Telekom Romania) sau la numarul de telefon *2000 (numar gratuit in reteaua Telekom Romania), disponibil 24/7; Serviciul Call Center utilizeaza linii telefonice publice, ce pot sa nu asigure un nivel corespunzator de protectie a informatiilor, prin apelarea acestui serviciu Clientul asumându-si riscurile de divulgare informatii derivate din aceasta situatie.
Parola de securitate in relatia cu Banca – element de identificare, utilizat in acest scop in cadrul interactiunii cu  serviciul telefonic Call Center al Bancii, ce face dovada deplina a identitatii Clientului/Utilizatorului de card, cât si a vointei acestuia in legatura cu continutul acestor convorbiri, alaturi de eventuale alte informatii cunoscute doar de Banca si de Client/Utilizatorul de card, convorbirile telefonice urmând a fi inregistrate in scopul constituirii de probe in acest sens . Elementele de identificare  ce pot fi utilizate pentru accesarea serviciului telefonic Call Center al Bancii sunt urmatoarele: (a) set de intrebari avand ca obiect date si informatii ce vizeaza relatia contractuala dintre Client/Utilizatorul de card si Banca (date personale ale Clientului/Utilizatorului de card comunicate Bancii la initierea relatiei sau in cadrul procesului de actualizare date, informatii ce vizeaza serviciile si produsele contractate de catre Client/Utilizatorul de card), obtinerea de raspunsuri corecte echivaland cu validarea identitatii solicitantului ; (b) Codul Numeric Personal (CNP) si ultimele patru cifre de pe un  card de debit sau de credit activ, principal sau suplimentar; (c) Codul Numeric Personal (CNP) si amprenta vocala. In cazul in care apelul este initiat de pe numarul de telefon declarat Bancii si inregistrat in baza de date a acesteia, nu se va mai solicita Codul Numeric Personal in procesul de autentificare a identitatii apelantului.
Contract de card de debit – Contractul specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si Utilizatorul de card, derivate din utilizarea cardului de debit atasat unui cont curent, format din clauzele prevazute in prezentele CGB-PF si clauzele ce se regasesc in documentatia specifica de emitere si mentenanta card de debit.
Contract de cont curent – Contract specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si titularul de cont curent, format din clauzele prevazute in prezentele CGB-PF si clauzele ce se regasesc in documentatia specifica de deschidere si mententanta cont curent, in formularele utilizate pentru definire si actualizare date personale Client si pentru numire si revocare Imputerniciti pe cont; 
Contract privind Serviciul Debit Direct Confortabill – Contractul specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si Platitor, derivate din activarea Serviciului Debit Direct Confortabill, format din clauzele prevazute in prezentele CGB-PF si clauzele ce se regasesc in cuprinsul formularelor de emitere, modificare si denuntare a Mandatelor de debitare directa.

Serviciul Extras Electronic– reprezinta un cont electronic de utilizator cu acces personalizat, pus la dispozitia Clientului de catre Banca pentru furnizarea extrasului de cont si a altor informatii oferite de Banca clientilor sai.
In cazul in care Clientul utilizeaza serviciul internet-banking (“Raiffeisen Online”) oferit de Banca, informatiile oferite prin Serviciul Extras Electronic vor fi disponibile prin intermediul serviciului internet banking contractat, iar incepând cu data incetarii acestui serviciu, informatiile redevin disponibile prin Serviciul Extras Electronic.
Accesul la Serviciul Extrasul Electronic se realizeaza accesând site-ul www.raiffeisen.ro - Extras Electronic, unde Clientul se poate loga in baza urmatoarelor elemente de securitate: i) codul de utilizator, asa cum este acesta confirmat initial de catre Banca Clientului (CIF client); ii) parola statica, asa cum este aceasta initial aleasa de catre client si care trebuie sa contina minim 8 si maxim 12 caractere alfanumerice, din care cel putin 1 (un) caracter trebuie sa fie cifra.
Este obligatoriu ca la prima accesare/ conectare la Serviciul Extras Electronic, Clientul sa-si modifice Codul de utilizator.
Ulterior acestei modificari, accesarea Serviciului Extras Electronic se va realiza pe baza urmatoarelor elemente de securitate: codul de utilizator, asa cum a fost acesta schimbat de catre Client la prima conectare si parola statica aleasa de catre Client. Ca masura suplimentara de securitate, accesul/conectarea la Serviciul Extras Electronic, pentru acelasi Cod de utilizator, va fi blocat/a automat de catre Banca dupa introducerea de catre Client in mod eronat de trei ori consecutiv, a parolei statice. Deblocarea accesului se va face la solicitarea clientului, telefonic la Serviciul Call Center si/ sau in orice agentie a Bancii.
DEFINITII conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
“Art. 3) - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante.
(2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt: a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale.
(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional.
(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită funcţii publice importante sunt, în sensul prezentei legi: a)soţul/soţia; b) copiii şi soţii/soţiile acestora; c) părinţii.
(5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt: a) orice persoană fizică ce se dovedeşte a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relaţie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entităţi juridice cunoscute ca fiind înfiinţată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2).
(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.
Art. 4) - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune.
(2) Noţiunea de «beneficiar real» va include cel puţin:
a) în cazul societăţilor comerciale: 1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25 % din acţiuni plus o acţiune; 2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri: 1. persoana fizica care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi; 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate; 3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25 % din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice.”
FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act este un pachet legislativ emis in Statele Unite ale Americii,care poate fi consultat la adresa http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx,promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau indirecte de active financiare din afara SUA. Aceeasi cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA.
CRS(Common Reporting Standard) - reprezinta standardul global pentru schimbul automat de informatii financiare intre tari. Sunt vizate veniturile din investitii (inclusiv din dobanzi, dividende, castiguri de  capital, etc) detinute de contribuabili in conturile institutiilor financiare din tarile participante la schimbul global de informatii financiare. Standardul global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvoltare)  si Comisia Europeana.Standardul are trei directii: informatiile ce trebuie raportate, institutiile raportoare si conturile care fac obiectul raportarii.Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Codului de Procedura Fiscala, care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016.


2. PRINCIPII GENERALE
2.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal
DEFINITII relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; 
o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Raiffeisen Bank S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege); 
Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, ;
Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.
2.1.1. In vederea prestarii serviciilor bancare asumate prin prezentele CGB, Banca prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv  Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa. 
2.1.2. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Banca apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Imputernicitii pe Cont/Utilizatorii ai Clientului, Codebitori, Garanti, Beneficiarii reali, precum si membrii familiilor acestora (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre Banca la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora. 
2.1.3. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, Banca poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.
2.1.4. Banca prelucreaza date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, dupa cum urmeaza:
2.1.4.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor bancare oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Bancii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului; prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat; raportarea tranzactiilor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestiune administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere bancara asupra Bancii si a Grupului Raiffeisen si de raportare catre Grupul Raiffeisen sau autoritatile de supraveghere; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor de credit, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; gestionarea riscului de creditare prin crearea de profile; evaluarea eligibilitatii in vederea furnizarii unor produse si servicii bancare standard sau personalizate (inclusiv in etapa de acordare/aprobare) prin crearea de profile in vederea evaluarii solvabilitatii, reducerii riscului de creditare si determinarii gradului de indatorare; evaluarea comportamentului investitional prin crearea de profile; managementul portofoliului; managementul lichiditatilor si optimizarea bilantului; asigurarea securitatii in incintele Raiffeisen si ale sucursalelor sale; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. 
Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Banca se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. 
2.1.4.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si Banca, aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor financiar-bancare (inclusiv servicii on-line); derularea in bune conditii a tranzactiilor bancare; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati prin sistemul SWIFT (inclusiv transferul datelor cu caracter personal in SUA de catre SWIFT, daca este cazul); optimizarea serviciilor financiar-bancare; gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; evaluarea bunurilor propuse in garantie; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; transmiterea datelor catre Biroul de Credit pe parcursul relatiei de creditare ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind Biroul de Credit; colectare de debite/recuperare creante si activitatile premergatoare acestora (inclusiv analiza si transmiterea datelor negative la Biroul de Credit); constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Bancii in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile bancare contractate.
2.1.4.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Banca prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor bancare furnizate, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor), segmentarea clientilor; proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile bancare contractate de catre persoana vizata.
2.1.4.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri: 
• marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale Bancii si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre Banca, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Bank S.A. si/sau ale partenerilor acesteia;
• analiza preferintelor solvabilitatii, riscului de creditare, gradului de indatorare si a altor detalii comportamentale necesare in vederea generarii de oferte personalizate de produse si servicii bancare la cererea persoanei vizate, inclusiv prin consultarea bazelor de date ale Biroului de Credit, ANAF, precum si a oricăror baze de date puse la dispozitie de autoritati publice in masura in care consimtamantul este necesar potrivit cerintelor aplicabile 
• generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, Banca va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct in contextul relatiei mele contractuale cu Banca, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Bancii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata inregistrate la nivelul conturilor / cardurilor pe care le detin. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Bank S.A. sa identifice preferintele mele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre Raiffeisen Bank S.A., de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii Raiffeisen Bank S.A. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Bank S.A. imi va aduce in atentie oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru mine. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Bank S.A. isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta. 
Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.
2.1.5. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Banca prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care Banca le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor bancare si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Bancii.
2.1.6. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Banca poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii Bancii, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Bancii, entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Bancii in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.
2.1.7. In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Banca va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor bancare, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 
2.1.8. In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Banca sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, Slovacia, Ungaria, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Banca isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. 
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/.
2.1.9 Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii , dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar. 
2.1.10 . Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Banca sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.
2.1.11. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Bank SA, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro.
De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank SA, la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@raiffeisen.ro.

2.2 Confidentialitate
2.2.1. Banca si Clientul vor depune toate diligentele necesare pentru mentinerea confidentialitatii asupra informatiilor obtinute unul despre celalalt in derularea relatiei Banca - Client, cu respectarea, totusi, a prevederilor oricarei legi sau ordin al unei autoritati competente care permit sau solicita dezvaluiri.
2.2.2. Clientul autorizeaza Banca sa prelucreze, sa transfere si sa comunice orice fel de informatii referitoare la Client catre si intre sucursalele, agentiile, punctele de lucru, reprezentantele Bancii, societatilor afiliate Bancii si agentilor si tertilor parteneri ai Bancii, pentru folosire confidentiala, in legatura cu prestarea oricarui serviciu Clientului (inclusiv pentru plati externe efectuate prin intermediul unui tert), precum si in scopul prelucrarii de date, efectuarii de analize, recuperarii creantelor Bancii, obtinerii unor finantari/garantii, transferului de creante ale Bancii, precum si in scopuri statistice. Orice astfel de terta parte poate in acelasi fel folosi, prelucra si transfera in orice mod datele si informatiile referitoare la Client primite de la Banca in cadrul autorizarii acordate de Client prin prezentul document.
2.2.3. Banca va pastra confidentialitatea si nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod informatii privind Conturile Clientilor, operatiunile inregistrate in acestea, relatiile contractuale dintre Banca si Clienti, fara consimtamântul acestora.
2.2.4. Clauza confidentialitatii nu se va aplica daca:
a) informatia este ceruta de o autoritate competenta în cadrul unei proceduri judiciare;
b) Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile;
c) în orice alta situatie prevazuta de lege (spre ex. furnizarea de informatii la cererea institutiilor financiare corespondente).
2.2.5. Clientul consimte prin prezenta în mod expres, renuntând sa invoce orice restrictie impusa Bancii de legislatia în vigoare cu privire la secretul bancar, ca Banca sa prezinte în cadrul relatiilor cu tertii implicati în procese organizatorice si decizionale ale Bancii, orice informatii si date, referitoare la Client sau la conturile sale, necesare acestor procese si care nu vor afecta în nici un fel Clientul sau afacerile sale. Prin terti implicati se înteleg, dar nu se limiteaza, orice societati române sau straine care fac parte din grupul de societati din care face parte si Banca, consultantii de specialitate agreati de Banca, intermediarii pentru anumite afaceri, finantatorii etc. Banca va intra in relatii contractuale doar cu tertii implicati care se obliga la rândul lor sa pastreze confidentialitatea informatiilor astfel obtinute.
2.2.6. Banca va putea sa ia orice masuri pe care le considera necesare in relatia cu Clientul, in vederea respectarii dispozitiilor legale in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
2.2.7. Raiffeisen Bank SA aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe siteul Internal Revenue Service (IRS) al SUA cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica contribuabilii SUA si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Banca de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor FATCA. 
2.2.8 - Raiffeisen Bank SA aplica cerintele CRS si, in consecinta, Banca va identifica contribuabilii relevanti CRS si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la Banca de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte de active financiare de catre persoanele relevante prin prisma aplicarii cerintelor CRS. 

2.3. Dobânzi. Taxe, Comisioane, Alte costuri.
2.3.1. Pentru produsele si serviciile bancare, Banca percepe Clientilor sai taxe, comisioane, speze si dupa caz, percepe sau acorda dobânzi la valorile standard cuprinse in Listele specifice, cu exceptia situatiilor în care in Contractele specifice se prevad alte niveluri ale acestora. Listele specifice pot fi consultate de Client la oricare dintre unitatile Bancii sau accesând paginile de Internet www.raiffeisen.ro sau www.carddecredit.ro.
2.3.2. Banca va informa Clientul asupra conditiilor standard de taxe, comisioane, speze si dobanzi ale Bancii in vigoare la momentul solicitarii unei oferte privind produsele/ serviciile bancare, dupa caz, la momentul incheierii unui Contract specific.
2.3.3. Orice dobânda este calculata zilnic la sumele inregistrate în soldul debitor, dupa caz, sold creditor al Contului (curent/de depozit/de economii/de credit), pe baza formulei: D = C*Rd*n/N, unde:
D - dobânda calculata;
C - capitalul asupra caruia se calculeaza dobânda care poate fi suma din contul curent, capitalul depozitului sau soldul creditului;
Rd - Rata dobânzii
n - numarul de zile din luna (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice, ca fiind numarul efectiv de zile ale lunii pentru care se calculeaza dobânda sau 30);
N - Numarul de zile din an (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice, ca fiind numarul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365).
2.3.4. Rata dobânzii poate avea o valoare fixa si/sau variabila ce se modifica in functie de (a) indici de referinta verificabili (cum ar fi Rata de Referinta) prevazuti in Contractele specifice ori de (b) schimbarile legislative ce impun astfel de modificari. Exceptie de la aceasta regula fac conturile de economii si de depozit la termen, a caror dobânda este precizata in contractul de produs;
2.3.5. La aparitia oricarui eveniment care face ca Rata de Referinta sa nu mai fie cunoscuta Partilor, in vederea acordarii sau mentinerii unui credit in legatura cu care in Contractul specific este prevazut ca dobânda se calculeaza utilizând Rata de referinta, Banca va notifica Clientului Rata dobânzii calculata conform prevederilor Contractului specific, cu mentiunea ca Rata de Referinta si marja vor fi cele la care Banca stabileste ca este capabila in acel moment sa cumpere fonduri comparabile cu sursele necesare acordarii/mentinerii creditului, cu 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii acesteia.
2.3.6. Daca Clientul va notifica in scris Banca, cel mai târziu la ora 17 a zilei lucratoare anterioare datei aplicarii Ratei dobânzii stabilita conform paragrafului anterior, ca nu accepta Rata dobânzii notificata de Banca, atunci:
a) Clientul trebuie sa ramburseze anticipat (imediat sau la un termen notificat de Banca) partea utilizata din credit impreuna cu dobânda acumulata care va fi calculata in concordanta cu notificarea transmisa de Banca si toate celelale sume datorate Bancii in baza Contractului specific;
b) Partea neutilizata din credit va fi anulata imediat.
2.3.7. Daca Clientul nu transmite o notificare Bancii conform celor mai sus mentionate, Partile considera ca a fost acceptata rata dobânzii notificata de Banca Clientului conform celor de mai sus.
2.3.8. In cazul disparitiei Ratei de Referinta si inlocuirii acesteia cu o rata echivalenta sau de aceeasi natura, precum si in cazul unei modificari care afecteaza institutiile care o publica sau modalitatile de publicare, Rata rezultata din aceasta modificare sau inlocuire se va aplica de plin drept in conditiile prevazute in paragrafele precedente.
2.3.9. Toate costurile suportate de Banca (incluzând, fara limitare, cheltuielile cu executorii judecatoresti, onorarii avocatiale, taxe de timbru, taxe judiciare, etc.) in cazul in care ar fi implicata  intr-un litigiu cu Clientul si/sau dintre Client si o terta parte, vor fi recuperate de la Client.

3. CONDITII GENERALE APLICABILE CONTURILOR
3.1 Reguli generale privind deschiderea si operarea Conturilor
3.1.1. Conturile deschise pe numele Clientului la Banca vor fi guvernate de termenii si conditiile continute in Contractul specific incheiat intre Banca si Client si de regulile generale stabilite prin prezentele CGB, in masura in care acestea sunt aplicabile.
3.1.2. Banca va putea, fara insa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor, prin unitatile sale operative, Conturi (precum conturi curente, conturi de economii, conturi de depozit), ca urmare a cererii acestora si in conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop.
3.1.3. Banca isi rezerva dreptul de a solicita Clientului orice informatii pe care le considera necesare pentru deschiderea si operarea Conturilor si poate refuza deschiderea unui Cont si/sau efectuarea de operatiuni de plata in Cont ori poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului specific de Cont si, daca este cazul, a altor raporturi juridice existente in legatura cu acesta daca primeste informatii incomplete, insuficiente, in cazul unor declaratii false, sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate, documentelor si informatiilor furnizate de Client, cu respectarea politicilor Bancii de acceptare si cunoastere a clientelei.
3.1.4. In cazul in care Clientul este reprezentat de un Mandatar la incheierea Contractului specific de Cont, Clientul va putea dispune personal de fondurile din Cont doar dupa depunerea specimenului de semnatura in Banca (semnatura a Clientului ce se va utiliza in relatia cu Banca pentru instructiuni valabile).
3.1.5. Pentru conturile deschise in zilele nelucratoare data deschiderii Contului va fi ziua lucratoare imediat urmatoare, urmând a se aplica acestuia ratele de dobânda in vigoare la data deschiderii.
3.1.6. Daca, in conditiile si in conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale Bancii, pentru deschiderea sau operarea oricaror Conturi, sunt necesare verificari suplimentare si/sau periodice ale datelor furnizate de Client/Reprezentant legal/Mandatar/Imputernicit, Banca este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre acestia, precum si despre oricare alte persoane care efectueaza depuneri in Conturi si/sau au mandat special pentru anumite operatiuni, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat, detinator de astfel de informatii. Toate costurile aferente consultarii acestor baze de date, precum si orice speze, comisioane si taxe aferente, inclusiv postale, sunt si ramân in sarcina Clientului, Banca având mandat de debitare automata a oricarui cont al Clientului pentru recuperarea acestora.
3.1.7. Disponibilitatile Clientului inregistrate in Conturi sunt garantate in Romania prin  Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute de Legea privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare  nr.311/2015, afisate la orice unitate a Bancii. Nivelul compensatiei platite de catre Fondul de Garantare a Depozitelor se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor eligibile detinute de  Clientul care are calitatea de deponent garantat la Banca la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale Bancii asupra respectivului Client. 
3.1.8. Clientul are obligatia sa  informeze Banca, prin completarea formularului specific pus la dispozitie de catre aceasta si prezentarea oricaror documente solicitate, ori de cate ori sumele incasate in Cont intra in categoria celor care, conform legii sunt garantate, timp de 12 luni de la data la care suma a fost creditata in cont, peste plafonul maxim prevazut de lege. 


3.2. Persoanele care pot opera in Conturile Clientului
3.2.1. Indiferent de numarul si tipurile Conturilor, Clientul care are capacitate deplina de exercitiu, in calitate de titular al acestora, poate numi in relatia cu Banca un numar maxim de doi Imputerniciti pentru fiecare Cont, care au dreptul sa dispuna de fondurile din Conturile indicate expres de Client (efectuând in cazul Conturilor de plati si operatiuni de plata), neavând dreptul sa solicite inchiderea acestor Conturi. Prin exceptie, in cazul Conturilor de depozit la termen si a Conturilor de economii, Imputernicitul poate solicita lichidarea depozitului la termen, respectiv inchiderea Contului de economii.
3.2.2.(i) Numirea imputernicitilor pe cont, datele de identificare si specimenul de semnatura al acestora sunt consemnate in formularele standard furnizate de Banca in acest scop, dupa caz (lista imputerniciti cuprinse in cererile de deschidere Cont  curent, formularele de inrolare si actualizare date ce trebuie completate pentru fiecare imputernicit in parte, Contractul specific), aceste documente fiind pastrate de Banca. In cazul in care numirea imputernicitilor se face prin intermediul unor canale de comunicare la distanta, datele de identificare ale imputernicitilor pe cont vor fi consemnate in documentele/aplicatiile informatice specifice respectivelor modalitati de acces.
(ii) Imputernicirea de reprezentare data de Client Imputernicitului va fi considerata valabila pâna la revocarea acesteia efectuata, prin una din urmatoarele modalitati: completarea unei noi liste a Imputernicitilor pentru Contul curent pentru care va opera modificarea in unitatile Bancii; completarea unei solicitari exprese de revocare  in cuprinsul formularelor standard ale bancii, pentru alte tipuri de Cont. 
3.2.2.(iii) Numirea, respectiv, revocarea Imputernicitilor devin opozabile Bancii incepând cu ziua lucratoare imediat urmatoare datei depunerii listei de Imputerniciti/cererii de revocare (dupa caz).
3.2.3. Pentru a putea executa mandatul incredintat de Client, Imputernicitul trebuie sa furnizeze Bancii informatiile si documentele solicitate de aceasta si sa depuna specimenul de semnatura la Banca (semnatura a Imputernicitului ce urmeaza a fi utilizata in relatia cu Banca pentru instructiuni valabile).
3.2.4. Clientul are obligatia de a face permanent cunoscute Imputernicitului conditiile de operare a Conturilor.
3.2.5. Asupra sumelor aflate în Conturile (curente, de economii si de depozit) deschise în evidenta Bancii pentru acesti Clienti, pot dispune liber, cu respectarea normelor în vigoare, urmatoarele persoane:
a) titularul Contului;
b) Imputernicitii pe cont, numai pe timpul vietii titularului;
c) mostenitorii titularului, care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarâre judecatoreasca aceasta calitate.
d) utilizatorii cardurilor suplimentare atasate contului (numai prin intermediul acestor carduri), pe timpul vietii titularului Contului;
e) Reprezentantul legal al Clientului, in cazul in care Clientul este minor sau major fara capacitate de exercitiu; in aceasta situatie, pentru a i se permite Reprezentantului legal efectuarea de operatiuni de plata, acesta trebuie sa furnizeze Bancii informatiile si documentele solicitate de aceasta si sa depuna specimenul de semnatura la Banca (semnatura a Reprezentantului legal ce urmeaza a fi utilizata in relatia cu Banca pentru instructiuni valabile).

3.3. Contul Curent. Contul de economii. Contul de depozit la termen. Contul de credit card.
3.3.1. Contul curet este un Cont de plati. Oricarui cont curent, pe masura oferirii de catre Banca si solicitarii de catre Client, in conditiile legii si corespunzator normelor si procedurilor interne ale Bancii, i se vor putea atasa carduri de debit si servicii de electonic banking, internet banking, home-banking sau mobile-banking, limite de descoperit de cont sau orice alte servicii aferente contului curent.
3.3.2. Contul de economii si Contul de depozit la termen sunt conturi de depozit ale caror caracteristici sunt detaliate in Contractele specifice.
3.3.3. Contul de credit card este un Cont de plati ce se deschide, se opereaza si se inchide in conditiile din Contractul specific si din prezentul document, care are atasat o limita de credit pusa la dispozitie de catre Banca la solicitarea titularului, conform Contractului specific.

3.4. Overdraft neautorizat acordat de Banca
3.4.1. Banca va putea decide efectuarea unei plati cerute de catre Client sau recuperarea de taxe, comisioane, speze, dobânzi, credite scadente, credite restante, orice alte sume datorate Bancii in baza Contractelor specifice,  etc., care depasesc limita soldului creditor al Contului curent, chiar daca nu exista un Contract specific pentru o facilitate de overdraft deja incheiat cu Clientul. Astfel, simpla instructare a Bancii de a procesa Ordine de plata care exced soldul creditor al Contului curent, data direct de catre Client sau prin mandat incredintat Bancii sau prin intermediul ori de catre un tert beneficiar, are valoare juridica de acceptare anticipata de catre Client a unei facilitati de overdraft non-revolving (”overdraft neautorizat”), daca Banca va hotari acordarea acesteia la momentul procesarii Ordinului de plata. Dobânda datorata de Client se calculeaza conform sectiunii 2.3.3., cu precizarea ca ”n” este 30, iar ””N” este 360.
3.4.2. Sumele astfel avansate de Banca vor fi considerate datorate de Client incepând cu data avansarii lor si vor fi purtatoare de dobânda calculata la o rata anuala stabilita de Banca pentru astfel de situatii.
Clientul se obliga sa alimenteze de indata respectivul Cont cu toate sumele astfel datorate, fiind de acord ca orice creditare a contului respectiv se considera efectuata in scopul rambursarii cu prioritate a acestor sume si ca respectivele sume nu mai pot fi reutilizate de Client.
3.4.3. Pentru scopurile constituirii unui ”titlu executor” Banca si Clientul sunt de acord ca prezentele CGB si extrasul de cont ce reflecta sumele acordate de Banca in conditiile prevazute la 3.4.1. si 3.4.2. au valoarea juridica a unui contract de credit in descoperit de cont (overdraft).
3.4.4. Banca are dreptul de a recupera pe cai legale sumele datorate, fara o avizare prealabila.
3.4.5. In cazul neachitarii de Client la scadente a oricaror sume datorate in baza Contractului specific, Banca va pune la dispozitia Clientului, la cerere, informatii despre cuantumul sumelor datorate de Client, neavând obligatia de a notifica acestuia existenta si/ sau valoarea acestor debite.

3.5. Dreptul de compensare
3.5.1. Clientul autorizeaza Banca, prin prezenta, sa compenseze in orice moment orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice Cont curent, de economii si/sau de depozit la termen, indiferent de valuta in care sunt disponibile si/sau indiferent de scadenta depozitului, fara a fi necesar in acest sens un alt acord prealabil al Clientului.
3.5.2. In cazul in care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite valute in alta, o astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb practicat de Banca la acea data, in acest scop Banca fiind mandatata pentru orice operatiune de schimb valutar care va fi necesara.
3.5.3. În situatia în care în Conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa debiteze oricare dintre conturile Clientului, chiar daca prin aceasta s-ar genera descoperit de cont neautorizat in conditiile sectiunii 3.4. ”Overdraft neautorizat”.
3.5.4. Clientul va fi instiintat de catre Banca dupa efectuarea compensarii prin extrasul de cont.


3.6. Incetarea relatiei de Cont
3.6.1. Clientul va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont curent, oricând pe durata derularii Contractului specific, depunând conform regulilor de la paragraful ”Notificari” o solicitare scrisa, la oricare dintre unitatile Bancii, fara a fi necesara justificarea unei astfel de decizii. Conturile de depozit se denunta in conditiile Contractului specific. Ca regula, Contul curent poate fi inchis doar daca la data cererii de inchidere nu exista in derulare produse si/ sau servicii oferite de Banca care necesita mentinerea in continuare a contului curent deschis, caz in care Clientul poate relua solicitarea inchiderii contului doar dupa incetarea/modificarea , dupa caz, a raporturilor juridice aferente produselor/serviciilor bancare in derulare. Inchiderea Contului se va efectua la data solicitarii; prin exceptie, inchiderea contului curent cu card de debit atasat (card principal si/ sau suplimentare) se va efectua dupa 30 de zile calendaristice de la data la care Titularul a solicitat Bancii in scris incetarea contractului de card de debit, daca exista inregistrate tranzactii de plata in decontare ,utilizând formularul pus de Banca la dispozitia sa in acest scop.
3.6.2. Banca va putea sa denunte unilateral raportul juridic de Cont Curent, oricând, fara a fi necesara justificarea unei astfel de decizii, cu un preaviz scris de doua luni calendaristice transmis conform regulilor de la sectiunea 8.2. ”Notificari”.
3.6.3. Banca este îndreptatita, sa rezilieze Contractul specific de Cont curent de plin drept, fara punere in intârziere, in urmatoarele cazuri de neexecutare corespunzatoare a clauzelor:
a) in cazul in care Clientul nu respecta conditiile de functionare ale Contului impuse de Banca, prevederile legale în vigoare sau normele de lucru ale Bancii, ori Clientul este suspectat de efectuarea unor operatiuni prin care incalca prevederi legale (precum, dar fara a se limita la prevederi ce reglementeaza incidentele de plati majore cu cecuri, bilete la ordin, cambii, cele din materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului) ori a furnizat Bancii informatii si/sau documente false ori refuza furnizarea catre Banca a informatiilor si/sau documentelor si/ori acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a obligatiilor contractuale si/ ori legale (inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA si/sau CRS); in acest caz Banca va notifica Clientului masura luata, in cel mult 3 zile lucratoare de la luarea acestei decizii, conform regulilor de la sectiunea 8.2. ”Notificari”.
b) in cazul in care soldul Contului nu mai acopera costurile aferente executarii Contractului specific de Cont Curent, fara notificare.
c) in cazul Conturilor ”dormant” reglementate la sectiunea 3.6.5., fara notificare.
3.6.4. In toate cazurile in care initiativa inchiderii contului apartine Bancii, exceptând Conturile ”dormant”, de la data inchiderii contului, Banca va inceta creditarea cu dobânda a contului, urmând ca suma care constituie la acea data soldul creditor al Contului sa fie transferata conform instructiunilor Clientului transmise in scris. Banca nu va fi raspunzatoare in nicio situatie pentru eventuale prejudicii pe care le-ar suferi Clientul ca urmare a inchiderii conturilor sale, conform celor mai sus precizate.

3.6.5. Prevederi speciale aplicabile Conturilor ”dormant”
Daca pe parcursul unei perioade de timp, stabilita de Banca si adusa la cunostinta Clientului prin afisare la unitatile Bancii, pentru Contul curent sau Contul de economii nu s-a inregistrat si aprobat  nicio cerere a Clientului de modificare cont  sau daca   in Contul curent sau Contul de economii activ, Clientul si/sau, dupa caz, tertii nu a/au efectuat nicio miscare de debitare sau creditare a Contului,  Contul va deveni “dormant”.
In aceast caz, Banca va continua sa perceapa taxe si comisoane conturilor respective, atâta timp cât exista sold creditor. De asemenea, Banca va continua sa calculeze dobânda creditoare/debitoare in functie de caracteristicile fiecarui Cont, atâta timp cât exista sold creditor/debitor.
Banca va putea decide oricând inchiderea contului declarat “dormant” cu sold zero sau debitor, fara notificarea prealabila sau ulterioara a clientului.In urma aprobarii unei cereri  de modificare cont sau in urma  procesarii unei tranzactii de debitare sau creditare pe contul ”dormant”, acesta va fi reactivat automat de catre Banca; dupa aprobarea cererii de modificare cont/efectuarea tranzactiei, contul va ramane in stare ”activ” si poate redeveni ”dormant” in conditiile mentionate in prezenta sectiune.
Banca nu va anunta clientul cu privire la trecerea contului in stare ”dormant”.
Nu sunt considerate miscari in cont, plata dobânzilor de catre Banca si plata comisioanelor/taxelor aferente Contului.

3.6.6. Blocarea Conturilor.
Banca este indreptatita sa blocheze Conturile Curente, Conturile de depozit si Conturile de economii ale Clientului in urmatoarele situatii: (a.) in aplicarea clauzei 2.2.6; (b.) in cazul Clientilor care se regasesc in ipoteza reglementata in clauza 3.6.3; (c.) in cazul reglementat in clauza 4.9.8; (d.) in orice alte cazuri prevazute de lege si/sau in Contractele specifice;
Pe durata blocarii Contului Curent: (i) se va calcula si va inregistra dobânda creditoare sau, dupa caz debitoare; (ii) se va percepe comisionul de administrare a Contului prevazut in Contractul specific; (iii) se vor inregistra orice operatiuni de plata finalizate prin creditarea Contului curent; (iv) Banca nu va executa ordinele de plata ce au ca efect debitarea Contului curent;
Pe durata blocarii Conturilor de depozit si Conturilor de economii: (i) Clientul nu va putea efectua operatiuni de retragere partiala sau totala a fondurilor; (ii) celelalte prevederi contractuale se vor aplica in conditiile prevazute in Contractele specifice.
3.6.7 Dispozitii privind dobânzi, taxe si comisioane aferente contului curent
(i) Dobânda creditoare se calculeaza conform sectiunii 2.3.3., cu precizarea ca ”n” este numarul efectiv de zile pentru care se calculeaza dobânda si ”N” este 365/366. Dobânda creditoare se calculeaza zilnic pentru soldul existent la sfârsitul zilei bancare. Dobânda se calculeaza pentru luna si anul calendaristic si se va credita lunar, capitalizându-se in cont. Creditarea dobânzii se efectueaza numai dupa retinerea impozitului pe venit din dobânzi conform prevederilor legale in vigoare
(ii) Taxa de administrare a contului curent se datoreaza lunar in ultima zi lucratoare a lunii, pentru luna in cursul careia este scadenta plata acesteia, in lipsa unei dispozitii contrare in cererea de deschidere de cont.
Taxa de admininistrare cont curent se percepe pro-rata atât in luna deschiderii, cât si in luna inchiderii contului curent, proportional cu perioada in care contul a fost deschis.
(iii) Banca este autorizata de Client sa debiteze, la scadenta taxei de administrare, contul curent pentru care este datorata, cu suma necesara achitarii acesteia. Sunt acceptate si plati partiale. Daca in acest cont curent nu exista disponibilitati suficiente, Banca este indreptatita sa aplice dreptul de compensare in conditiile reglementate la pct.3.5 din prezentul document. Daca in niciunul dintre conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru stingerea obligatiei de plata a taxei de administrare a contului curent pentru luna in curs, se vor aplica prevederile  art. 3.4 privind overdraftul neautorizat. 
(iv) Taxa pentru extrasul de cont transmis prin posta se datoreaza lunar in prima zi lucratoare a lunii ulterioare celei pentru care se genereaza extrasul. Banca este autorizata de Client sa debiteze, la scadenta taxei pentru extrasul de cont transmis prin posta, contul curent pentru care este datorata, cu suma necesara achitarii acesteia. Daca in urma debitarii contului curent cu contravaloarea acestei taxe se depaseste limita soldului creditor al contului, generându-se astfel o iesire in descoperit de cont, Clientul se obliga sa restituie Bancii in cel mai scurt timp suma cu care s-a iesit in descoperit de cont, acceptând ca datoreaza pentru aceasta dobanda de overdraft neautorizat, in conditiile mentionate la 3.4 din prezentele CGB. Banca isi rezerva dreptul de a suspenda trimiterea extrasului de cont prin posta dupa trei luni consecutive de neplata a taxei.
3.6.8. Termen de prescriptie
In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, este termenul general de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera primita de catre Client conform sectiunii 8.2. ”Notificari”. In aceasta perioada, sumele inregistrate in soldurile conturilor inchise se vor pastra de catre Banca la dispozitia Clientului, in conturi nepurtatoare de dobânda.

4. DISPOZITII PRIVIND OPERATIUNILE DE PLATA
In caz de conflict intre prevederile prezentului capitol si cele din Contractele specifice privind operatiunile de plata si Conturile de plati se aplica regula prevazuta la pct.1.2.1. Prin exceptie, dispozitiile prezentului capitol modifica si/sau completeaza in mod corespunzator, unde este cazul, Contractele specifice privind operatiunile de plata si Conturile de plati incheiate anterior datei de 15.12.2009.

4.1 Codul unic de identificare
4.1.1. In vederea executarii de catre Banca a unui ordin de plata si a oricarei tranzactii cu numerar in legatura cu un Cont de plati, Clientul trebuie sa furnizeze Bancii:
a) codul IBAN al Contului beneficiarului platii (sau numarul de cont BBAN - basic bank account number - pentru tarile care nu au aderat la IBAN); pentru platile ordonate catre beneficiari ai caror prestatori de servicii sunt stabiliti in afara Uniunii Europene pe langa codul IBAN/BBAN al Contului beneficiarului platii, Clientul va furniza Bancii si numele si prenumele beneficiarului platii;
b) in cazul operatiunilor in valuta, suplimentar trebuie furnizata denumirea prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii sau,pentru tarile care nu au adoptat IBAN, codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) al acestui prestator; in cazul in care Clientul furnizeaza Bancii atât denumirea prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii, cât si codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), cand este cazul, al acestui prestator, Banca va utiliza doar codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) in vederea transmiterii platii catre prestator. Clientul intelege si accepta faptul ca in vederea executarii unui ordin de plata in legatura cu un Cont de plata, ordonat de acesta, Banca va comunica Bancii Beneficiarului, codul IBAN al contului platitor, numele si prenumele Clientului si adresa de domiciliu/resedinta a acestuia din urma inregistrate in baza de date a Bancii si validate pe baza documentara, prin includerea acestora in informatiile care insotesc transferurile de fonduri.

4.1.2. Banca nu are in nici un caz obligatia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar de catre Client in ordinul de plata si nici numarul Contului acestuia, efectuând plata in contul indicat in instructiunea de plata. 
4.1.3. In vederea procesarii instructiunilor de plata, la preluarea în sistemele informatice ale Bancii a codurilor IBAN transmise în format electronic de Clienti sau la preluarea codurilor IBAN reprezentate pe suport hârtie în sistemele interne, Banca are obligatia sa valideze codurile IBAN ale tuturor Conturilor mentionate in instructiunile de plata pe care le proceseaza, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare. In plus, Banca va valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale beneficiarilor cand codurile BIC sunt necesare,  mentionate in instructiunile de plata transmise de Clientii bancii, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare, precum si concordanta intre codul IBAN ce identifica beneficiarul platii si codul BIC al prestatorului de servicii de plata al beneficiarului indicat pe ordinul de plata, cand codul BIC este necesar, verificând localizarea ambelor coduri (IBAN si BIC) in aceeasi tara si/sau la acelasi prestator de servicii de plata.
4.1.4. In vederea creditarii Contului de plati al unui Client Beneficiar, Banca va verifica:
- existenta informatiilor referitoare la Platitor, in cadrul detaliilor platii astfel cum acestea au fost comunicate de prestatorul sau de servicii de plata (numele Platitorului si codul unic de identificare al contului de plati al Platitorului si, in plus urmatoarele informatii suplimentare: adresa Platitorului sau numarul documentului personal oficial al Platitorului sau numarul de identificare al Platitorului sau data si locul nasterii Platitorului, toate aceste informatii suplimentare doar pentru cazul in care fie prestatorul de servicii de plata al Platitorului fie prestatorul de servicii de plata intermediar, daca este cazul, este stabilit in afara spatiului Uniunii Europene) 
- existenta si exactitatea informatiilor referitoare la Clientul Beneficiar (codul unic de identificare al contului de plati al Beneficiarului si, in plus, numele Beneficiarului pentru cazul in care fie prestatorul de servicii de plata al Platitorului, fie prestatorul de servicii de plata intermediar, daca este cazul, este stabilit in afara spatiului Uniunii Europene ). In cazul ordinelor de plata in valuta transmise catre Contul de plati al unui Client beneficiar, primite de Banca de la un alt prestator de servicii de plata, in situatia in care Contul beneficiar nu este identificat prin cod IBAN, Banca poate efectua verificari suplimentare conforme cu procedurile interne (spre ex. existenta numelui titularului Contului beneficiar si corespondenta  cu numarul Contului indicat in ordinul de plata), in scopul de a procesa corect instructiunea de plata ordonata de platitor.

In cazul in care informatiile mentionate mai sus sunt incomplete/eronate sau lipsesc, Banca va solicita prestatorului de servicii de plata al Platitorului completarea sau clarificarea lor, dupa caz, creditarea Contului de plati al Clientului Beneficiar avand loc doar dupa satisfacerea acestei cerinte. In caz contrar, Banca nu va procesa operatiunea de plata.

4.2 Autorizarea ordinelor de plata
4.2.1. O operatiune de plata este considerata autorizata daca Clientul platitor si-a exprimat consimtamântul personal sau prin reprezentant legal, dupa caz prin imputernicit, pentru executarea operatiunii de plata in una din modalitatile enumerate mai jos si care se completeaza, daca este cazul,cu reglementarile din Contractul specific:
a) in scris, pe suport hârtie, prin aplicarea semnaturii Clientului/Imputernicitului pe formularul de plata/pe Contractul specific, conforma cu specimentul de semnatura depus la Banca.
b) prin telefon, in conditiile Contractului specific, dupa parcurgerea procedurii speciale de identificare a Clientului.
c) prin utilizarea elementelor de securitate (de tipul PIN, parole, cod de autentificare/ autorizare, etc.) conform Contractului specific.
d) prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plata.
4.2.2. Clientul accepta ca Banca poate efectua Operatiuni de plata din Conturile sale si fara consimtamântul sau acordul sau expres, pentru achitarea sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti sau arbitrare ramase definitive si/sau alte titluri executorii prevazute de lege, indiferent ca se cuvin bugetului de stat, bugetelor locale sau oricarei terte parti, pentru corectarea erorilor constatate la verificarea operatiunilor în cont, precum si pentru retinerea comisioanelor/altor sume datorate/cuvenite Bancii pentru operatiunile efectuate/in legatura cu acestea, a dobânzilor si ratelor de credit scadente si/sau restante sau in orice alte cazuri prevazute de lege, aceste operatiuni de plata considerându-se autorizate de catre Client, in sensul articolului precedent.

4.3. Executarea ordinelor de plata
4.3.1. Banca va executa ordinele de plata primite de la Client doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) ordinul de plata este prezentat de Clientul platitor, dupa caz de Clientul beneficiar al platii, pe formularele tip emise de Banca sau impuse de lege, sau prin intermediul canalelor electronice oferite de Banca, este completat cu toate elementele obligatorii, este lizibil si semnat de Client/Imputernicit in deplina concordanta cu specimenele de semanturi aflate la Banca (in cazul ordinelor de plata emise pe suport hârtie);
b) in functie de tipul instrumentului de plata utilizat pentru transmiterea ordinului de plata, Clientul care initiaza operatiunea de plata furnizeaza toate informatiile solicitate de Banca conform Contractului specific si /sau prin intermediul formularelor de plata acceptate de Banca.
c) In cazul ordinelor de plata cu cod de bare, informatia transpusa din codul de bare al ordinului de plata corespunde cu cea inscrisa pe formular de plata; in cazul existentei unor neconcordante, va prevala informatia inscrisa pe formular;
d) disponibilitatile din Contul de plati sunt suficiente pentru a permite atât respectiva plata, cât si plata comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate;
e) Ordinele de plata ordonate nu contravin reglementarilor legale aplicabile (spre ex. in operatiunile de plata ordonate nu sunt implicate bunuri, persoane si teritorii in legatura cu care sunt dispuse, in conditiile legii, sanctiuni internationale de blocare a fondurilor, regulament valutar etc.)
f) Clientul platitor sau beneficiarul platii nu se afla inscrisi intr-o lista a persoanelor aflate sub interdictie de utilizare a conturilor bancare/efectuare a platilor/ sanctiuni internationale de blocare a fondurilor /alte masuri legale in legatura cu acestea in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor, finantarii actelor de terorism, prevenirii unor eventuale fraude, etc.
g) codurile de identificare plata mentionate la art.4.1 sunt validate de catre banca, conform prevederilor art.4.1.3
h) disponibilul din Contul de plati necesar executarii ordinului de plata nu este afectat de o masura de indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor luata de Banca in baza unor dispozitii legale sau a conventiilor existente intre parti, in temeiul unui titlu executoriu sau dispusa de un organ având asemenea competente, reprezentând, dar fara a se limita la: poprire, poprire asiguratorie, executare silita, sechestru, sechestru asigurator, instituirea unor sanctiuni internationale obligatorii in dreptul intern, aplicarii unei sanctiuni de catre Banca.
i) nu exista pentru Banca motive rezonabile de a se indoi de autenticitatea Ordinului de plata in ceea ce priveste sursa, continutul, semnatura, consimtamântul, etc.
4.3.2. In cazul in care sunt ordonate de Client mai multe instructiuni de plata, a caror suma totala depaseste soldul creditor al Contului de plati sau maximul sumei oricarui tip de overdraft acordat Clientului, Banca va executa operatiunile de plata in limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor de sistemele de procesare interne.
4.3.3. Clientul isi asuma obligatia de a pastra in Contul de plati disponibilul necesar executarii ordinului de plata pâna la expirarea termenului de executare indicat de Banca pentru operatiunea de plata ordonata.
4.3.4. Limitele de cheltuieli/tranzactionare impuse de Banca pentru utilizarea unui anumit instrument de plata, daca exista, sunt cele stabilite in Contractul specific.
4.3.5. Tranzactiile cu numerar vor fi consemnate in si executate pe baza formularisticii standard furnizata de Banca, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.
4.3.6. Pentru retrageri de numerar (in lei sau alte valute) care depasesc o anumita limita stabilita de Banca, Clientul va notifica Banca in avans. Limita de suma si durata preavizului vor fi cele afisate la sediul oricarei unitati teritoriale a Bancii.
4.3.7. In executarea instructiunilor de plata, Banca va actiona cu buna credinta si va depune diligenta rezonabila, determinata conform standardelor, practicilor bancare, uzantelor internationale, regulilor uniforme si oricaror reglementari internationale aplicabile, care vor completa in mod corespunzator prezentele CGB si vor reglementa impreuna raporturile juridice carora li se aplica; Pentru Operatiunile de plata initiate, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, Clientul are obligatia sa prezinte Bancii, la solicitarea acesteia, documente justificative in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare. In cazul in care sunt necesare, Banca va efectua verificari suplimentare impuse de legislatia privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului precum si de legislatia privind sanctiunile internationale de blocare a fondurilor, caz in care termenele de executare se prelungesc pâna la finalizarea verificarilor impuse de lege.
4.3.8. Banca va fi in drept sa foloseasca sisteme de comunicatii, de decontare sau de plati sau serviciile unei terte parti pentru executarea operatiunilor de plata ordonate in Conturile de plati.
4.3.9. Banca nu va fi responsabila fata de Client pentru nici o intârziere sau deficienta a unei terte parti (incluzând, fara limitare, banci intermediare, agenti, notari publici, executori judecatoresti, etc) in indeplinirea atributiilor acesteia in relatia cu Banca, chiar daca intârzierea sau deficienta nu intervin in imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoca si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate in pofida tuturor diligentelor in acest sens sau in cazul in care terta parte este obligata sa respecte alte dispozitii legislative.
4.3.10. In cazul sumelor transferate catre Contul de plati al unui Client beneficiar daca Contul beneficiar mentionat in ordinul de plata este deschis in alta moneda decât cea a sumei transferate, Banca va executa operatiunea de plata prin creditarea Contului beneficiar cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la Cursul de cross-currency al Bancii de la momentul creditarii Contului.
4.3.11 In cazul sumelor transferate din Contul de plati al unui Client platitor, daca Contul platitor mentionat in ordinul de plata este deschis in alta moneda decat cea a sumei transferate, Banca va executa operatiunea de plata prin debitarea Contului platitorului cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei transferate, calculat la Cursul de cross-currency al Bancii, astfel cum este indicat de Banca la momentul primirii instructiunii de plata si acceptat de Clientul platitor.
4.3.12 In cazul in care ordinul de plata prin care se transfera sume catre Contul de plati al unui Client beneficiar este revocat de platitor, cu acceptul Clientului beneficiar, ulterior creditarii de catre Banca a contului Clientului beneficiar, in situatia in care suma transferata era exprimata intr-o alta moneda decât cea a Contului beneficiar si Banca a efectuat conversia valutara conform prevederilor art. 4.3.10, Banca va efectua restituirea sumei ce face obiectul ordinului de plata revocat, in moneda indicata in ordinul de plata, Clientul platitor suportând eventualele diferente de curs valutar rezultate din conversia efectuata intre suma creditata in Contul Clientului beneficiar si suma transferata platitorului care a revocat ordinul de plata; in aceasta situatie, conversia va fi efectuata la Cursul de cross-currency al Bancii de la momentul debitarii Contului Clientului beneficiar.

4.4. Termene de executare 
4.4.1. Banca va executa operatiunile de plata cu respectarea urmatoarelor termene:
a) pentru operatiunile de plata in lei: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plata;
b) pentru operatiunile de plata denominate in euro sau in alta moneda oficiala a unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului economic European, când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este intr-un stat membru: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plata;
c) pentru alte operatiuni de plata in valuta: cel târziu pâna la sfârsitul celei de-a treia zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului de plata;
Pentru operatiunile de plata prevazute la lit.a) si b), operatiunea de plata se considera executata la data creditarii contului prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului platii cu suma operatiunii de plata. Pentru operatiunile de plata prevazute la lit.c), operatiunea de plata se considera executata de catre Banca la momentul la care Banca transfera banii catre contul prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului platii prin intermediul bancilor corespondente si/sau prin Sistemele de decontare externe.
4.4.2. In calculul acestor termene nu se vor lua in considerare zilele nelucratoare si sarbatorile legale nationale ale altor state, precum nici zilele stabilite ca nelucratoare de Bancile intermediare corespondente si/sau de Sistemele de decontare externe, in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora.
4.4.3. Data efectiva este data de la care Banca va calcula dobânda generata de executarea unei operatiuni de plata.
4.4.4. Banca nu are obligatia sa crediteze un Cont de plati inainte de a fi primit plata finala corespunzatoare, cu exceptia cazurilor in care a agreat altfel cu Clientul in cuprinsul Contractului specific.
In cazul operatiunilor de plata in valuta, Banca va credita Contul Clientului beneficiar dupa caz: 
(i) pentru operatiuni interbancare, in functie de Ora limita, dupa caz, in ziua in care a fost creditat contul Bancii sau in urmatoarea zi lucratoare, urmând a se inregistra in Cont operatiunea cu Data efectiva la care a fost creditat contul Bancii;
(ii) pentru operatiuni intrabancare, in ziua executarii instructiunii de plata.
4.4.5. Operatiunile de depunere numerar si retragere numerar sunt procesate de Banca in sistem online, fiind inregistrate in Contul de plati imediat dupa finalizarea operatiunii.
4.4.6. Daca instructiunile de plata ce au ca efect creditarea/debitarea unui Cont de plati sunt transmise Bancii in zile nelucratoare se vor evidentia in soldul Contului in prima zi lucratoare urmatoare.
4.4.7. Depunerile si retragerile de numerar ordonate de Client la ghiseul Bancii se vor efectua in termenul limita, conform programului de lucru al unitatii teritoriale a Bancii, afisat la sediile unitatilor si pe pagina de Internet www.raiffeisenbank.ro.
4.4.8. La cererea Clientului, Banca executa operatiunile de plata inainte de implinirea termenului maxim de executare prevazut la art.4.4.1, caz in care Clientul datoreaza Bancii taxa suplimentara pentru regim de urgenta.
4.4.9. Ora limita pentru receptionarea Ordinelor de plata (in lei sau in valuta) prezentate pe suport hârtie sau cu cod de bare este sfârsitul programului de lucru al unitatii teritoriale a Bancii. In zilele lucratoare dinaintea zilelor declarate ca sarbatori legale in România, Banca isi rezerva dreptul de a stabili alte Ore limita, pe care le va pune la dispozitia clientilor prin afisare la unitatile bancii si/ sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro.

4.5 Refuzul executarii ordinelor de plata
In cazul in care Banca refuza executarea unui ordin de plata, refuzul va fi pus la dispozitia Clientului in termenele de executare corespunzatoare operatiunii de plata ordonata, specificate la sectiunea 4.4, daca nu exista o interdictie legala de instiintare cu privire la acesta, in modalitatile specifice fiecarui produs/serviciu:
a) la unitatile bancii, la solicitarea Clientului (pentru ordinele de plata pe suport hârtie si serviciile de tip ”Debitare Directa Inter/Intrabancara”,”Transfer programat”, ”Card de credit”)
b) prin intermediul instrumentelor de plata (precum Internet-banking)
c) prin intermediul dispozitivelor specifice care fac posibila executarea Operatiunilor de plata ordonate prin intermediul unor instrumente de plata (precum ATM-ul, EPOS-ul, etc.)
d) prin intermediul operatorului serviciului de tip phone-banking oferit de Banca. 

4.6 Revocarea ordinelor de plata.
4.6.1. Odata exprimat de catre Client, in modalitatile corespunzatoare mentionate anterior, consimtamântul este irevocabil, dupa ce ordinul de plata a fost primit de catre Banca. Prin exceptie, in cazul serviciilor de tip ”Debit Direct Intrabancar”, ”Debit Direct Interbancar”, ”Transferuri programate”, consimtamântul dat pentru executarea mai multor operatiuni de plata poate fi retras la cererea expresa a Clientului, formulata in scris si depusa la orice unitate teritoriala a Bancii, cel târziu la sfârsitul zilei lucratoare care preceda ziua convenita pentru debitarea Conturilor de plati, urmând ca orice alta operatiune de plata viitoare sa fie considerata neautorizata.
4.6.2. Banca va putea accepta, la cererea Clientului, efectuarea de demersuri necesare revocarii ordinelor de plata instructate de Client dupa momentul autorizarii platii (exprimarea de catre Client a consimtamântului cu privire la efectuarea operatiunii de plata), numai daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) Clientul completeaza formularul specific furnizat de Banca in scopul revocarii.
b) Clientul achita comisionului aferent operatiunii solicitate.
4.6.3. Banca nu poate garanta revocarea cu succes a unui ordin de plata in cazul in care:
a) instructiunea de plata a fost deja transmisa catre banca beneficiarului in cazul operatiunilor de plata interbancare.
b) suma tranzactiei a fost deja creditata in Contul beneficiarului platii in cazul operatiunilor de plata intrabancare; in acest caz revocarea se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului platii.
4.6.4. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Banca, ce decurge din revocarea sau modificarea unui ordin de plata, va fi suportat de Client si debitat automat de Banca din oricare Cont al acestuia, fara indeplinirea altor formalitati prealabile.

4.7. Dispozitii referitoare la pret, rata dobânzii si cursul de schimb. Optiuni de comisionare aplicabile platilor
4.7.1.(i) Când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii se afla într-un Stat Membru UE (Uniunea Europeana)/SEE (Spatiul Economic European), operatiunile de plata in monedele Statelor Membre se instructeaza cu optiunea de comisionare SHA. In cazul in care Clientul indica expres, pe propria raspundere, optiunea de comisionare OUR pentru astfel de plati, intelegând sa suporte toate costurile aferente transferarii intregii sume ce face obiectul instructiunii de plata, Banca poate accepta sa execute plata, cu exceptia platilor in euro, cand operatiunea de plata se va considera intotdeauna instructata cu optiunea SHA si procesata in mod corespunzator.
Clientul nu poate utiliza optiunea de tip BEN pentru aceste tipuri de plati, ca urmare, in situatia in care Banca receptioneaza Ordine de plata instructate cu optiunea BEN, Banca va procesa plata cu optiunea de comisionare SHA.
4.7.1.(ii) Pentru platile in valuta diferita de lei, care nu se incadreaza in categoria mentionata la pct.4.7.1.(i), Clientul poate opta pentru aplicarea oricarei optiuni de comisionare: SHA, OUR, BEN.
4.7.2. Optiunea de comisionare aplicabila platilor in lei este SHA, atât pentru cele nationale cât si pentru cele externe.
4.7.3. Pentru serviciile prestate, Clientul datoreaza Bancii un pret sub forma de taxe, comisioane, speze si/sau orice alte costuri mentionate in Contractul specific privind serviciul de plata.
4.7.4. In cazul in care Clientul este Beneficiarul platii, Banca poate percepe din suma transferata costurile datorate de Client Bancii pentru executarea acestei operatiuni de plata.
4.7.5. Pentru operatiunile de plata efectuate prin card care implica si efectuarea unui schimb valutar, se va aplica cursul de schimb de referinta asa cum acesta este indicat in Contractul specific privind serviciul de plata.
4.7.6. In cazul operatiunilor de plata care implica un schimb valutar si a schimburilor valutare efectuate de Client prin Contul curent la ghiseul bancii, se va utiliza cursul de schimb practicat de banca la acel moment sau, când e cazul, cel negociat cu Clientul; cursul de schimb practicat de Banca este comunicat Clientului prin afisare la sediul unitatii teritoriale a bancii, prin afisare in aplicatia specifica de Internet-banking sau prin intermediul operatorului Bancii (in cazul serviciului de tip phone-banking).
4.7.7. Pentru perceperea comisioanelor care implica un schimb valutar, se va aplica cursul de schimb al Bancii valabil la data comisionarii, daca nu s-a agreat altfel in Contractul specific.
4.7.8. Partile convin ca modificarile privind rata dobânzii de referinta / cursul de schimb de referinta prevazut in Contractul specific privind serviciile de plata, dupa caz, sa se aplice imediat si fara nicio notificare prealabila.
4.7.9. Clientul este de acord ca Banca sa aplice imediat si fara nicio notificare prealabila modificarile ratei dobânzii sau ale cursului de schimb aplicate de Banca, când acestea sunt mai avantajoase pentru Client.
4.7.10. Partile convin ca informatiile privind cursul de schimb/rata dobânzii aplicate de Banca in cazul serviciilor de plata, precum si a modificarilor cursurilor de schimb de referinta sau a ratelor de dobânda de referinta practicate de Banca pentru serviciile de plata, sa fie comunicate Clientului in cuprinsul extrasului de cont.

4.8. Dispozitii referitoare la comunicarea de catre Banca a informatiilor obligatorii privind executarea unei operatiuni de plata
4.8.1. Informatiile privind debitarea/creditarea Contului de plati vor fi puse la dispozitie cel mai târziu in ziua lucratoare urmatoare debitarii/creditarii.
4.8.2. Comunicarea informatiilor obligatorii privind executarea unei operatiuni de plata se va efectua in functie de specificul fiecarui produs/serviciu, in una din urmatoarele modalitati:
a) in cazul serviciilor de tip “Internet-banking”: prin postarea in aplicatia specifica a unor mesaje text sau prin generarea unei confirmari electronice;
b) in cazul serviciului de tip “Phone-banking: prin mesaj vocal comunicat de operatorii serviciului in conditiile Contractului specific, sau prin mesaj vocal comunicat de operatorul automat in cazul functionalitatii automate a acestui serviciu, sau prin document specific remis personal, la sediul agentiilor Bancii;
c) in cazul Cardurilor (de debit/de credit): prin afisare mesaje text si/sau generare chitante pe format hârtie de catre dispozitivele electronice prin intermediul carora este utilizat cardul (ex. ATM, EPOS, Imprinter) si, la cerere, prin mesaj vocal comunicat de catre operatorii serviciului de tip “Phonebanking”;
d) in cazul serviciului de tip “Mobile-banking”: prin SMS-mesaj text transmis la numerele de telefon indicate in Contractul specific.
e) in cazul Operatiunilor de plata initiate pe suport hârtie, precum si in cazul serviciilor de tip “Transferuri programate”, “Debitare Directa Intrabancara”, “Debitare Directa Interbancara”: pe suport hârtie, in unitatile teritoriale ale Bancii;
f) in cazul serviciului de tip “Home-banking” prin extrasul intermediar obtinut de Client conform Contractului specific.
4.8.3. Eliberarea de catre Banca a unui exemplar original al unui ordin de plata pe suport hârtie la momentul receptionarii acestuia de la Client nu are valoare de confirmare a executarii platii de catre Banca, ci confirma doar primirea ordinului de plata. Printarea Ordinelor de plata aferente tranzactiilor efectuate prin serviciile de tip electronic-banking (exceptand serviciul de tip Internet-banking) sau prin serviciul de tip ”Phone-banking” se va face numai la solicitarea expresa a Clientului adresata la orice unitate teritoriala a Bancii.
4.8.4. Pentru evidenta operatiunilor de plata, inregistrate in Conturile de plati ale Clientului, Banca va emite si comunica lunar acestuia, extrasul de cont (in cazul cardului de credit, Raportul de activitate).
In extrasul de cont se vor evidentia si corectiile efectuate de Banca pentru orice eroare constatata în legatura cu operatiunile efectuate in Cont.
4.8.5. Banca asigura comunicarea gratuita a extrasului lunar de cont in una din urmatoarele modalitati:
a) la oricare unitate teritoriala a bancii, pe suport hârtie (la cerere);
b) prin intermediul Serviciului Extras electronic accesând www.raiffeisen.ro – Extras Electronic, in format electronic;
c) prin intermediul serviciului de tip internet-banking in perioada in care este activ un astfel de serviciu, in format electronic.
Modalitatile de comunicare prevazute la punctele b) si c) nu sunt disponibile concomitent. Odata cu contractarea serviciului de tip internet-banking, informarea prin Serviciul Extras Electronic mentionata la pct. b) de mai sus nu va mai fi disponibila, aceasta realizandu-se prin intermediul serviciului de tip internet banking contractat.
Banca asigura comunicarea extrasului de cont lunar, pe suport hârtie, prin posta, doar in cazul in care Clientul opteaza pentru aceasta modalitate de comunicare, caz in care Clientul datoreaza taxa prevazuta la art. 3.6.7 (iv), in cuantumul prevazut in Listele specifice; pentru renuntarea la aceasta modalitate de comunicare, Clientul trebuie sa formuleze o solicitare scrisa expresa in acest sens si sa indice o alta modalitate gratuita de informare, dintre cele care ii pot fi puse la dispozitie de catre Banca. Raportul de activitate emis de Banca pentru cardul de credit va fi comunicat conform prevederilor din Contractul specific. Banca ofera Clientilor posibilitatea sa-si aleaga, pentru comunicarea prin posta a extraselor de cont lunare pentru Conturile curente, o adresa postala distincta pentru fiecare Cont curent in parte, diferite de Adresa de domiciliu sau Adresa de corespondenta aleasa de Client pentru comunicarea oricaror alte Notificari, conform art.8.2 din prezentul document.
4.8.6. Pentru emiterea de duplicate ori, dupa caz, prestarea oricaror altor servicii in legatura cu extrasele de cont, Banca poate percepe un comision, valoarea acestuia fiind cea mentionata in Contractul specific.
4.8.7. Clientul isi exprima acordul ca, in cazul in care beneficiaza de serviciul de tip ”Internet-Banking”, sa i se comunice extrasul de cont lunar, gratuit, doar in format electronic, exclusiv prin intermediul aplicatiei specifice.
4.8.8. Clientul accepta prin prezenta ca extrasele de cont transmise in oricare modalitate convenita cu Banca conform prezentelor CBG si/sau in Contractele specifice, precum si orice alte extrase din evidentele Bancii fac dovada concludenta si corecta in cadrul unor proceduri legale, sau in alte scopuri, atât asupra continutului lor, cât si a obligatiilor Clientului, cu exceptia cazului când contin o eroare clara, probata cu un document scris având data certa.
4.8.9. Imputernicitul pe cont nu are dreptul sa solicite extras de cont, ci doar informatii exclusiv cu privire la soldul contului si la operatiunile efectuate de el pe contul titularului.

4.9. Dispozitii referitoare la cerinte de securitate
4.9.1. Instructiunile de plata date Bancii vor fi executate pe contul si riscul Clientului, care va suporta consecintele rezultate din neintelegeri sau erori in toate cazurile in care Banca nu este tinuta raspunzatoare, conform legii.
4.9.2. Clientul are cunostinta ca operatiunile de plata intra sub incidenta prevederilor legii privind sanctionarea spalarii banilor si prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, iar orice astfel de operatiuni efectuate in Conturi de plati care pot ridica suspiciuni vor fi ordonate de Client pe riscul sau si sub deplina sa responsabilitate, in astfel de situatii Banca fiind obligata sa ia toate masurile impuse de legislatia aplicabila fara a putea fi obligata, in nicio situatie, la acordarea de despagubiri daca prin masurile impuse s-ar aduce prejudicii de orice fel Clientului/altor persoane.
4.9.3. Clientul va raspunde fata de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunostinta Bancii a vreunei restrictii sau limitari privind Clientul/Contul.
4.9.4. În cazul în care Clientul prezinta Bancii ordine de plata, bilete la ordin, cecuri, cambii, etc. false sau având potential fraudulos dupa libera apreciere a Bancii, producând riscuri de plata, inclusiv acele instrumente care pot afecta finalitatea decontarii, acestea vor intra sub incidenta sanctiunilor legale prevazute de actele normative în vigoare, Banca rezervându-si dreptul de a nu executa ordinul Clientului în aceste situatii, fara a putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile produse Clientului din aceasta cauza.
4.9.5. Clientul este obligat sa respecte cerintele de securitate mentionate in Contractul specific privind operatiunile de plata.
4.9.6. Clientul are obligatia sa notifice Banca imediat ce are cunostinta de pierderea, furtul, folosirea fara drept a instrumentului de plata sau despre orice alta utilizare neautorizata a acestuia, prin intermediul mijloacelor de comunicare identificate in Contractul specific, ce sunt operationale 24/7.
4.9.7. Banca are dreptul sa blocheze utilizarea instrumentului de plata in cazurile si cu respectarea procedurilor convenite in Contractul specific.
4.9.8. In situatia in care exista suspiciuni cu privire la folosirea neautorizata, de catre Client sau o terta parte, a serviciilor de tip ,,electronic banking”, Banca va putea suspenda pentru o durata determinata de timp, accesul Clientului la aceste servicii. Ca masura de protectie a intereselor Clientului, Banca va putea bloca accesul Clientului la Cont prin orice canal, precum si orice operatiuni de plata derulate prin intermediul acestor servicii, fara acceptul prealabil al Clientului, pâna la indepartarea oricarei suspiciuni, cu notificarea Clientului despre masura luata, in conformitate cu prevederile de la sectiunea 8.2. ”Notificari” sau in modalitatea prevazuta in Contractul specific. In acest sens, Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru neefectuarea si/sau blocarea tranzactiilor ordonate de Client.
4.9.9. In cazul in care Banca constata ca un Cont al unui Client a fost creditat cu sume provenind din conturile altor Clienti/alte surse, ca urmare a desfasurarii de catre Clientul beneficiar al platii a unor activitati presupuse a fi nelegale, Banca va avea dreptul, fara insa a fi obligata, sa debiteze in orice moment Contul Clientului beneficiar al platii cu sumele provenind din activitatile presupuse a fi nelegale cu care acesta a fost creditat, fara a putea fi tinuta raspunzatoare in nicio situatie pentru eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Clientul.

4.10. Operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect. Raspunderea partilor
4.10.1. In cazul furtului, folosirii fara drept a instrumentului de plata sau utilizarii neautorizate Clientul este raspunzator pentru toate operatiunile de plata executate pâna la momentul receptionarii de catre Banca a notificarii evenimentului, urmând sa suporte toate pierderile aferente acestor operatiuni in limita sumelor prevazute in reglementarile legale aplicabile, in vigoare. Raspunderea Clientului privind acoperirea pierderilor este integrala, in cazul in care se dovedeste nerespectarea de catre Client, in mod intentionat sau din neglijenta grava, a obligatiilor ce ii revin cu privire la instrumentul de plata, sau in cazul in care Clientul actioneaza in mod fraudulos.
4.10.2. Clientul ramane in continuare raspunzator pentru pierderile aparute chiar si dupa notificarea Bancii, in cazul in care el insusi a actionat in mod fraudulos.
4.10.3. Pierderile rezultate din operatiunile de plata neautorizate, efectuate dupa primirea notificarii Bancii in conditiile pct.4.10.1, vor fi suportate de catre Banca, exceptând cazul prevazut la pct.4.10.2.
4.10.4. Banca raspunde daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cazul operatiunilor de plata neautorizate de Client si a operatiunilor de plata neexecutate sau executate incorect de catre Banca;
b) daca sumele de bani nu au ajuns la Prestatorul de servicii al beneficiarului platii, in cazul operatiunilor neexecutate sau executate incorect de catre Banca.
4.10.5. In cazul unei operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect, Banca va proceda conform legii.
4.10.6. Banca corecteaza o operatiune de plata numai daca Clientul a semnalat Bancii in 30 de zile de la data emiterii extrasului de cont (fara justificare), dar nu mai târziu de 13 luni, de la data debitarii contului, faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care da nastere unei plângeri.
4.10.7. Banca, in calitate de prestator de servicii de plata al Clientului Platitor, depune, la cererea acestuia, eforturi imediate pentru a identifica si a urmari operatiunea de plata si pentru a-l notifica pe Platitor cu privire la rezultate, in cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau incorect executate in care ordinul de plata este initiat de Platitor.
4.10.8. In cazul in care Banca este prestatorul serviciilor de plata al Beneficiarului platii si a primit suma aferenta unei operatiuni de plata executata incorect de catre Prestatorul de servicii de plata al Platitorului, Banca va credita aceasta suma imediat in contul Beneficiarului platii.
4.10.9. Banca este exonerata de raspundere pentru acele operatiuni de plata ordonate de Client, care nu pot fi procesate din cauza: lipsei de disponibil in contul de plati, a erorilor de completare, a ilegalitatii operatiunilor, a dispozitiilor executorii ale organelor jurisdictionale sau a lipsei documentelor justificative aferente operatiunii (in cazul in care dispozitiile legale impun prezentarea unor astfel de documente).
4.10.10. In cazul in care codul unic de identificare a operatiunii de plata furnizat de Client este incorect, Banca este exonerata de raspundere pentru neexecutarea sau executarea defectuasa a operatiunii de plata; Banca va depune, eforturi rezonabile pentru recuperarea fondurilor implicate, percepand pentru acest serviciu un comision conform Contractului specific.
4.10.11. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului, fiind acceptat de ambele Parti ca orice instructiuni sunt date Bancii de catre Client pe riscul sau si sub deplina lui responsabilitate.
4.10.12. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client prin executarea cu intârziere/ neexecutarea de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului ca urmare a respectarii de catre Banca a unor reglementari legale nationale sau internationale specifice sau a unor masuri impuse de organisme abilitate.
4.10.13. Banca nu va fi raspunzatoare fata de Client pentru pierderile cauzate de forta majora (evenimente imprevizibile si inevitabile ce nu pot fi controlate de parti), incluzând, dar fara a se limita la acestea: nationalizare, expropriere, restrictii valutare, masuri ale unor organisme cu puteri de reglementare, inclusiv, dar nu limitativ, orice agentie, organism guvernamental, Banca Nationala a României, conflicte de munca in rândurile personalului Bancii sau al altor entitati implicate in tranzactiile efectuate de Banca in numele Clientului si ale caror servicii sunt utilizate de Banca, boicoturi, caderi de curent electric sau in reteaua de comunicatii ori echipamentul Bancii, conflicte internationale, actiuni violente sau armate, acte de terorism, insurectie, revolutie, precum si evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore.
4.10.14. In toate cazurile in care este angajata raspunderea Bancii, aceasta va fi limitata la acoperirea prejudiciului efectiv creat Clientului.

4.11. Creditare incorecta
4.11.1. In cazul in care un Cont al Clientului este creditat din eroare cu o suma, Clientul va pastra acea suma in calitate de agent pentru Banca si nu va avea dreptul sa retraga, sa transfere, sa dispuna sau sa utilizeze in orice alt fel acea suma in totalitate sau in parte. Imediat ce a luat cunostinta de orice astfel de creditare incorecta, Clientul va notifica Banca, iar Banca va avea dreptul sa debiteze contul respectiv cu orice suma creditata incorect.
4.11.2. Daca, incalcând obligatia prevazuta la pct.4.11.1., Clientul retrage, transfera, dispune sau utilizeaza in orice fel suma creditata incorect sau o parte din aceasta, Clientul se obliga sa ramburseze de indata Bancii suma respectiva si sa despagubeasca Banca pentru orice pierdere suferita ca urmare a acestui fapt.
In acest context, Banca poate proceda conform clauzei 3.4. (Overdraft neautorizat), caz in care simpla decizie a Bancii de a debita Contul cu suma incorect creditata ce va excede soldul creditor al acestuia are valoare juridica de acceptare anticipata de catre Client a unei facilitati de overdraft non-revolving.
4.11.3. Daca eroarea de creditare este sesizata de Banca, de catre ordonatatorul platii/ banca platitorului, Banca are dreptul, fara a fi necesara instiintarea sau obtinerea unei autorizari prealabile de la Client, sa corecteze eroarea prin debitarea contului cu suma respectiva, in baza unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banca.
4.11.4. Banca va instiinta Clientul de corectia astfel efectuata prin extrasul de cont.
4.11.5. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a unei instructiuni care ulterior se dovedeste a fi transmisa de catre o persoana fara calitate/drept, daca banca dovedeste ca a manifestat diligenta maxima dar lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instructiunea nu putea fi stabilita decât cu mijloace si procedee tehnice speciale.

5. DISPOZITII PRIVIND UTILIZAREA CARDULUI {I SERVICIUL 3D SECURE
5.1 Dispozitii privind autorizarea operatiunilor de plata ordonate prin intermediul Cardului
5.1.1. Operatiunile de plata ordonate prin intermediul Cardului se considera autorizate de catre Utilizatorul de card, daca si-a exprimat consimtamântul prin utilizarea elementelor de securitate, astfel: 
- pentru tranzactii la ATM: prin utilizarea Cardului si PIN-ului;
- pentru tranzactii la EPOS: in functie de conditiile agreate de comerciant cu institutiile care furnizeaza terminalul EPOS, prin: (i) utilizarea Cardului, a PIN-ului si a specimenului de semnatura pe chitanta generata de EPOS; (ii) prin utilizarea Cardului si a specimenului de semnatura pe chitanta generata de EPOS; (iii) utilizarea Cardului si a PIN-ului;
- pentru tranzactii la Imprinter: prin utilizarea Cardului si a specimenului de semnatura pe chitanta generata.
- pentru tranzactii prin Internet: prin furnizarea unora dintre datele inscriptionate pe Card si, in cazul site-urilor inrolate in serviciul de Comert electronic - 3D Secure, a codului unic asociat fiecarei tranzactii. 
- pentru tranzactii prin alte medii (ex. Posta, telefon etc.): prin furnizarea unora dintre datele inscriptionate pe Card;
- pentru tranzactii efectuate cu utilizarea cardului pentru sume mici, sub limitele de autorizare ale EPOSurilor (ex. taxe de autostrada, taxe de parcare etc.): prin utilizarea cardului si citirea informatiilor de pe banda magnetica a cardului sau cipul cardului
- pentru tranzactiile efectuate  prin intermediul cardului prin utilizarea unor tehnologii, aplicatii informatice  si/sau dispozitive mobile, tranzactiile se considera autorizate daca se utilizeaza elementele de securitate reglementate in conditiile de utilizare specifice acestor mijloace
5.1.2. Functionalitatile specifice cardurilor cu tehnologie duala
Cardurile cu tehnologie duala pot fi emise in lei sau in alta valuta si sunt de tip Mastercard sau Visa.
Cardurile cu tehnologie duala permit utilizarea  tehnologiei contactless pentru efectuarea de Plati de mica valoarea doar la comercianţii acceptanţi Mastercard/ Visa care au instalate EPOS-uri cu tehnologie contactless sau alte terminale ce permit platile cu tehnologie contactless. 
Pentru Operatiunile de plata autorizate folosind tehnologia contactless se considera ca Utilizatorul de card si-a exprimat consimtamântul pentru efectuarea operatiunii de plata prin simpla apropiere a cardului cu tehnologie contactless de un EPOS sau terminal cu tehnologie contactless si introducerea codului PIN si/sau semnarea chitantei. Operatiunea de Plata de mica valoare se va putea efectua fără a fi necesară introducerea codului PIN şi/sau semnarea chitanţei, care se eliberează opţional, în funcţie de setările EPOS-urilor sau ale terminalelor. 
Orice alte operatiuni de plata ordonate prin intermediul cardului de debit cu tehnologie duala si autorizate fara utilizarea tehnologiei contactless , se vor efectua conform dispozitiilor cuprinse la punctul 5.1.1. de mai sus.

5.2 Dispozitii privind Utilizatorii suplimentari
5.2.1. Titularul contului curent/de credit card poate opta sa acorde acces la sumele din contul sau unor/unui Utilizator/i suplimentar/i de card, cu conditia ca respectiva persoana fizica sa fie majora, in deplinatatea drepturilor civile si, daca este cazul, sa completeze si sa semneze, alaturi de titularul de cont, formularele puse la dispozitie de Banca.
5.2.2. Banca poate atasa la orice cont curent deschis intr-una dintre urmatoarele monede: LEI, EUR sau USD sau cont de credit card deschis in LEI, dupa caz, la cererea titularului de cont, un card principal si maximum patru carduri suplimentare de acelasi tip.
5.2.3. Utilizatorul suplimentar de card are dreptul sa dispuna de sumele din contul titularului de cont in aceleasi conditii ca acesta, si, daca este cazul, cu respectarea limitelor de utilizare sume impuse de Utilizatorul principal, fara a avea insa dreptul sa primeasca extrase de cont/Rapoarte de activitate in care sunt evidentiate operatiunile derulate prin intermediul Cardurilor (principal si suplimentar), sa initieze transferuri din cont fara utilizarea Cardului, sa inchida/modifice contul curent/de card, sa renunte sau sa solicite modificarea liniei de credit atasata contului de credit card;
5.2.4. Cardul suplimentar se preda titularului de cont si/sau utilizatorului suplimentar.
5.2.5. Utilizatorul suplimentar va putea (i) consulta, utilizând cardul de debit aflat in posesia sa, disponibilul din contul curent, iar, in cazul cardului de credit, disponibilul aferent cardului sau;(ii) contesta doar tranzactiile efectuate cu Cardul sau suplimentar; (iii) obtine un miniextras de cont, conform punctului 5.3.9 de mai jos.

5.3.Functionalitatea Cardurilor
5.3.1. Utilizatorul de card poate efectua tranzactii prin card unde Cardul este prezent fizic (retrageri de numerar prin ATM si la ghiseele bancii, plati directe la comercianti prin EPOS/Imprinter), precum si tranzactii prin card unde Cardul nu este prezent (ex. plati prin Internet la comercianti virtuali), cu respectarea functionalitatii teritoriale a fiecarui tip de card in parte.
5.3.2. Banca stabileste o limita zilnica de retragere numerar la ATM prin card (atât pentru Cardul principal cât si pentru cel suplimentar), a carei valoare este stabilita in Contractul specific sau in Listele specifice.
5.3.3. Tranzactiile se fac in limita disponibilului din contul curent/de credit card al titularului, cu exceptia situatiilor descrise la articolul 5.14 al prezentelor CGB;
5.3.4. Cardul este si ramâne permanent in proprietatea Bancii. Utilizatorii de card au drept de folosire a Cardurilor si se obliga sa le restituie la solicitarea Bancii sau la incetarea Contractului specific. 
5.3.5. Folosirea cardului este permisa numai Utilizatorului care are inscriptionat numele sau pe Card. Cardul nu este transferabil, putând fi utilizat doar in limita de valabilitate temporala specificata pe avers si cu respectarea art.5.3.3; cardurile de debit (inclusiv cardurile de debit suplimentare) vor putea fi inscriptionate de catre Banca cu codul IBAN apartinand Contului la care respectivele carduri sunt atasate.
5.3.6. Banca va reinnoi automat Cardul oricând in ultimele 45 de zile calendaristice de valabilitate a Cardului, cu exceptia situatiilor in care Utilizatorul notifica Banca cu 45 de zile calendaristice inainte de expirarea cardului despre intentia sa de a renunta la reinnoirea acestuia sau a situatiilor in care cardul de debit este atasat unui Cont curent dormant sau inchis la momentul reinnoirii;
5.3.7. Neridicarea Cardului de debit in termen de 180 de zile calendaristice de la emitere/ reemitere indreptateste banca sa-l distruga;
5.3.8. Banca isi rezerva dreptul sa blocheze Cardul fara instiintarea prealabila a Utilizatorului in cazul furnizarii de catre acesta de date false in documentatia remisa Bancii, comiterii de fraude sau in orice alte situatii considerate intemeiate de catre Banca. Banca va informa Clientul prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire la blocarea Cardului si motivele acestei blocari imediat dupa blocare, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale.
5.3.9. Utilizatorul de card (atat principal cat si suplimentar) va putea obtine la terminalele Raiffeisen Bank de tip ATM sau MFM (masina multifunctionala) un miniextras de cont, continand ultimele 10 operatiuni efectuate in legatura cu contul curent cu Card de debit atasat, indiferent de canalul/instrumentul de plata prin care aceste au fost efectuate sau de solicitantul lor.

5.4. Functionalitati specifice cardurilor plate emise de Raiffeisen Bank (Visa Electron, Visa Contactless, Maestro, MasterCard Student, MasterCard Steaua, MasterCard SMURD, Mastercard Salariu, MasterCard  Salariu Contactless)
5.4.1. Cardurile Visa Electron, Visa Contactless, Maestro, Mastercard Salariu , MasterCard Salariu Contactless, MasterCard Student, MasterCard Steaua si MasterCard SMURD sunt carduri in Lei tip debit atasate contului curent.
5.4.2. Cardul poate fi folosit atât pe teritoriul României cât si in strainatate.
5.4.3. Mediul de utilizare al cardurilor: exclusiv mediul electronic;
5.4.4. Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului, realizate prin intermediul cardurilor VISA/ VISA contactless atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita contul curent atasat cardului utilizând ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta, EUR, se efectueaza de catre organizatia VISA International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a contului curent al clientului, Banca utilizeaza cursul sau intern, aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, de vânzare EUR/cumparare Lei, la cursul  afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.
5.4.5. Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului, realizate prin intermediul  cardurilor Maestro / MasterCard Student / MasterCard Steaua / MasterCard SMURD/MasterCard Salariu/Mastercard Contactless atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita contul curent utilizând ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta, EUR, se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a contului curent, Banca utilizeaza cursul sau intern de vânzare  EUR/cumparare Lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul  afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.

5.5. Functionalitati specifice cardurilor embosate VISA in LEI si MasterCard in LEI, EUR si USD emise de Raiffeisen Bank
5.5.1. Cardurile Visa in LEI si MasterCard in LEI, EUR si USD sunt carduri de tip debit, atasate unor conturi curente exprimate in moneda aferenta, respectiv LEI, EUR si USD.
5.5.2. Mediul de utilizare al Cardurilor: atât mediul manual, cât si electronic.
5.5.3. Cardurile Visa in LEI si respectiv MasterCard in LEI, EUR si USD pot fi folosite atât in strainatate cât si pe teritoriul României.
5.5.4. Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului realizate prin intermediul  cardurilor MasterCard (embosate) atasate conturilor deschise in Lei,  Banca va debita contul curent atasat cardului utilizând ca moneda de referinta USD, cu exceptia  cardurilor Master Card Gold pentru care moneda de referinta va fi EUR,  dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a contului curent, Banca utilizeaza cursul sau intern de vânzare USD/cumparare Lei sau vanzare EUR/cumparare lei (acesta din urma doar pentru cardurile MasterCard Gold) aferent tranzactiilor efectuate cu cardul,  la cursul afisat de Banca in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.
5.5.5 Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului, realizate prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in EUR, cu exceptia operatiunilor in lei efectuate pe teritoriul Romaniei, Banca va debita contul curent utilizând ca moneda de referinta EUR. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare a tranzactiei; 
Pentru operatiunile efectuate  in Lei pe teritoriul României prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in EUR, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei  efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului, utilizand cursul sau intern de cumparare EUR/vânzare Lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca la data  debitarii contului cu valoarea tranzactiei.
5.5.6. Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului realizate prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in USD, cu exceptia operatiunilor in lei efectuate pe teritoriul Romaniei,  Banca va debita contul curent utilizând ca moneda de referinta USD. Schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare a tranzactiei; 
Pentru operatiunile efectuate  in Lei pe teritoriul României prin cardurile MasterCard atasate conturilor deschise in  USD, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei  efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului, utilizand cursul sau intern de cumparare USD/vânzare Lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.

5.5.7. Pentru operatiunile efectuate in USD la terminalele Bancii cu cardurile  atasate conturilor deschise in EUR, Banca va debita contul curent  cu valoarea tranzactiei  utilizand LEU ca moneda de referinta, dupa cum urmeaza : (a) schimbul valutar intre USD si LEU se  va efectua utilizand in acest scop  cursul intern al Bancii de vanzare USD/cumparare lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca in data debitarii contului;(b)schimbul valutar intre LEU si EUR se  va efectua utilizand in acest scop  cursul intern al Bancii de cumparare EUR/vanzare Lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca in data debitarii contului.
Pentru operatiunile efectuate in USD la terminalele Bancii cu cardurile  atasate conturilor deschise in LEI, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei  efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului si utilizand in acest scop  cursul sau intern de vanzare USD/cumparare lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului.

5.5.8. Pentru operatiunile efectuate in EUR la terminalele Bancii cu cardurile  atasate conturilor  deschise in USD, Banca va debita contul curent cu valoarea tranzactiei utilizand LEU ca moneda de referinta, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre EUR si LEU  se  va efectua utilizand in acest scop  cursul sau intern de de vanzare EUR/cumparare lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul la cursul afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului;(b) schimbul valutar intre LEU si USD se va efectua  utilizand in acest scop  cursul sau intern de cumparare USD/vanzare Lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului.

Pentru operatiunile efectuate in EUR la terminalele Bancii cu cardurile  atasate conturilor  deschise in lei, Banca va debita contul curent efectuand schimbul valutar intre valuta operatiunii si moneda contului utilizand in acest scop a cursul sau intern de de vanzare EUR/cumparare lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul  la cursul afisat de Banca valabil pentru data debitarii contului.

5.5.9. Pentru operatiunile efectuate in alta valuta decat cea a contului realizate prin intermediul cardurilor Visa atasate conturilor deschise in Lei, Banca va debita contul curent atasat cardului utilizând ca moneda de referinta EUR  dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia Visa International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in Lei a contului curent, Banca utilizeaza cursul sau intern de vanzare EUR/cumparare lei aferent tranzactiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca in data debitarii contului cu valoarea tranzactiei.


5.6. Functionalitati specifice cardurilor de credit embosate MasterCard in LEI emise de Raiffeisen Bank
5.6.1. Cardurile de credit MasterCard in LEI sunt carduri de tip credit carora le este atasata o linie de credit in Lei.
5.6.2. Mediul de utilizare al Cardurilor: atât mediul manual, cât si electronic.
5.6.3. Cardurile de credit MasterCard in LEI pot fi folosite atât in strainatate cât si pe teritoriul României.
5.6.4. Toate sumele se inregistreaza in contul de card de credit in Lei. Pentru operatiunile efectuate in alta moneda, banca va debita contul de card utilizând ca moneda de referinta EUR, dupa cum urmeaza: (a) schimbul valutar intre moneda in care se efectueaza tranzactia si valuta de referinta se efectueaza de catre organizatia MasterCard International la cursul sau intern de la data decontarii interbancare; (b) pentru debitarea in RON a contului de card de credit, Banca utilizeaza  cursul sau intern de vanzare EUR/cumparare Lei aferent tranzatiilor efectuate cu cardul, la cursul afisat de Banca la data debitarii contului cu valoarea tranzactiei. .

5.7. Contestarea tranzactiilor efectuate prin Card
5.7.1. In cazul in care Utilizatorul de card constata efectuarea de operatiuni neautorizate de acesta, Utilizatorul principal are dreptul sa conteste oricare dintre aceste operatiuni. Utilizatorul suplimentar de card va putea depune contestatii numai pentru tranzactiile efectuate cu Cardul sau suplimentar.
5.7.2.Contestatia se va depune in scris la orice unitate a Bancii in timpul programului de lucru cu publicul si/sau telefonic prin serviciul Call Center si va cuprinde obligatoriu numarul cardului, numele Utilizatorului de card, suma contestata, data extrasului in care este cuprinsa suma contestata si orice alte informatii suplimentare care sustin contestatia.
5.7.3. Banca va informa in scris sau telefonic Utilizatorul de card, cu respectarea dispozitiilor legale, asupra modului de rezolvare a contestatiei.

5.8. Securitatea Cardului, a PIN-ului si a parolei de acces in Serviciul 3D Secure
5.8.1. Utilizatorii de card au obligatia de a asigura prin toate mijloacele securitatea Cardului si a PIN-ului.
5.8.2. Utilizatorii de card au obligatia:
- de a semna Cardul pe revers in chenarul rezervat pentru acest scop, in momentul primirii acestuia, folosind un pix cu pasta;
- de a pastra cu grija Cardul si de a nu dezvalui informatiile specifice de identificare (numar card, data expirarii, nume, cod IBAN, etc.) altor persoane;
- de a nu imprumuta Cardul altor persoane;
- sa se asigure ca in timpul tranzactiilor Cardul ramâne sub atenta lor supraveghere;
- inainte de a distruge plicul primit de la Banca continând PIN-ul, trebuie sa memoreze sau sa noteze PIN-ul intr-un loc stiut numai de ei;
- sa nu inscrie niciodata PIN-ul si/sau codul de autorizare a tranzactiilor in mediul 3D Secure pe Card sau intr-o forma ce poate fi usor recunoscuta in particular sau pe un obiect accesibil altor persoane;
- sa nu dezvaluie niciunei alte persoane PIN-ul si/sau codul de autorizare a tranzactiilor in mediul 3D Secure, chiar daca acesta este sau se prezinta ca fiind angajat al Bancii; de asemenea codul PIN nu trebuie introdus pe site-uri de internet;
- sa se asigure ca, in timpul tranzactiilor efectuate cu folosirea PIN-ului si/sau codului de autorizare a tranzactiilor in mediul 3D Secure, acesta nu este dezvaluit (voluntar sau involuntar) altor persoane.
- de a nu furniza date referitoare la Card (numar card, data expirarii, sirul format din ultimele 3 cifre inscrise pe spatele cardului in spatiul destinat semnaturii Utilizatorului si/sau PIN si/sau codul de autorizare a tranzactiilor in mediul 3D Secure) raspunzând la e-mailuri in care le este solicitat acest lucru; Raiffeisen Bank nu va solicita niciodata astfel de informatii prin e-mail;
- sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor ce pot constitui element de identificare (Parola de securitate) in relatia cu Banca.
5.8.3. In cazul pierderii/furtului cardului sau a PIN-ului, Utilizatorul de card (principal, suplimentar) are obligatia de a anunta Banca telefonic prin Serviciul Call center pus la dispozitie sau folosind numerele de asistenta inscrise pe Card sau printr-o notificare scrisa pentru blocarea accesului la Cont prin Card. Notificarea scrisa se va depune la orice unitate teritoriala a Bancii in timpul programului de lucru cu publicul. Pentru operatiunile efectuate cu Cardul partile raspund conform clauzelor prevazute in sectiunea 4.10 din prezentele CGB-PF.
5.8.4. Utilizatorul de card va anunta, de asemenea, Banca in scris la orice unitate bancara si/sau telefonic prin serviciul Call Center imediat ce constata una din urmatoarele situatii de urgenta:
- deteriorarea sau blocarea posibilitatii de utilizare a Cardului (de exemplu capturarea cardului in ATM);
- inregistrarea in contul curent/de credit card a unor tranzactii care nu au fost ordonate de Utilizatorii de card;
- orice inregistrare in Contul curent/de credit card care in opinia sa reprezinta o inregistrare eronata aparuta in urma gestionarii contului de catre Banca;
- exista elemente ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii codului de autorizare a tranzactiilor in serviciul 3D Secure de catre alte persoane decât Utilizatorul de card.
- disfunctionalitati ale Cardului si/sau ale serviciului 3D Secure sau incorectitudinea PIN/parola de acces primite.

5.9. Servicii speciale oferite de Banca Utilizatorului de card prin intermediul serviciului telefonic Call Center al Raiffeisen Bank
5.9.1 Serviciul telefonic Call Center al Bancii permite accesarea serviciilor speciale  mentionate in prezenta sectiune prin intermediul telefonului cu ajutorul telebankerului sau prin intermediul aplicatiei automate interactive de suport (operatorul virtual). Serviciul Call Center este disponibil in limba romana si limba engleza, cu exceptia serviciilor accesate prin interactiunea cu operatorul virtual, care sunt disponibile doar in limba romana.
5.9.2. Accesarea Serviciului telefonic Call Center prin intermediul aplicatiei automate interactive de suport (operatorul virtual) nu este disponibila Utilizatorilor de card care nu detin cetatenia romana sau resedinta in Romania, precum si Utilizatorilor de card de credit World si World Elite, indiferent de cetatenie/resedinta.
 
5.9.3 Utilizatorul isi va dovedi identitatea de fiecare data cand foloseste Serviciul Call center, cu ajutorul Parolei de securitate, dupa cum urmeaza :
(i) in interactiunea cu telebankerul, prin utilizarea elementelor  de identificare ce sunt mentionate la cap.1.5 Definitii –Parola de securitate in relatia cu Banca lit.(a);
(ii) in interactiunea cu operatorul virtual, prin utilizarea exclusiv elementelor de identificare ce sunt mentionate la cap. 1.5 Definitii –Parola de securitate in relatia cu Banca lit.(b) sau (c):
(iii) in cazul detinatorilor serviciului Raiffeisen Direct, in cazul in care s-a efectuat autentificarea Utilizatorului de card cu unul din elementele de identificare specifice acestui serviciu, nu se va mai solicita Parola de securitate.
5.9.4 Pentru utilizarea amprentei vocale ca Parola de securitate in relatia cu banca, Utilizatorul de card principal/suplimentar trebuie sa-si exprime expres acordul pentru prelucrarea de catre Banca a vocii sale; acordul poate fi exprimat in cadrul interactiunii cu telebankerul, identificarea urmand a se efectua conform art. 5.9.3 lit.(i) sau lit.(iii). Dupa exprimarea acordului cu privire la utilizarea amprentei vocale ca element de identificare, Utilizatorul de card va fi identificat in interactiunea cu operatorul virtual exclusiv in baza acestuia, acesta nemaiavand posibilitatea de a se identifica cu CNP-ul si ultimele patru cifre de pe card. Identificarea prin amprenta vocala presupune ca , in interactiunea cu operatorul virtual, Utilizatorul de card  sa pronunte un text standard, comunicat de catre Banca.
 
5.9.5 Serviciile speciale ce pot fi accesate prin intermediul telebankerului sunt urmatoarele:
a. Semnalarea pierderii/furtului Cardului sau a altor situatii de urgenta.
b. Blocarea accesului la cont prin cardul semnalat ca pierdut/furat si reemiterea cardului si a codului PIN aferent;
c. Deblocarea accesului la contul de credit card prin cardul de credit, in cazul in care blocarea a fost instituita la initiativa Bancii, precum si deblocarea accesului la Cont prin cardul de debit, cu conditia ca blocarea accesului sa se fi solicitat in aceeasi zi tot prin Serviciul Call Center, precum si ca Utilizatorul de card sa fi fost in posesia cardului in intervalul dintre cele doua solicitari, conform declaratiei acestuia; in cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite si Utilizatorul solicita deblocarea, Banca va proceda la inlocuirea cardului.
d. Transmiterea solicitarii de inlocuire in strainatate, in regim de urgenta, a Cardului embosat semnalat ca pierdut/furat cu conditia ca pentru acesta sa se fi solicitat anterior, tot prin serviciul Call Center al Bancii, blocarea accesului la Cont prin Card. Utilizatorului ii va fi pus la dispozitie un Card special, ce poate fi utilizat o perioada scurta de timp (inscrisa pe acesta), pentru tranzactii ce vor fi autorizate de Utilizatorul de card fara furnizarea PIN.
Pentru Cardurile plate nu se emit carduri in regim de urgenta.
e. Eliberarea la cerere in strainatate, doar pentru Utilizatorii cardurilor embosate, in regim de urgenta (dupa o zi lucratoare), a maximum 5.000 EUR (sau echivalent in moneda contului atasat cardului) din disponibilul din contul curent, pe durata intre semnalarea pierderii/furtului cardului si primirea de catre Utilizator a unui nou Card;
f. Interogarea soldului Contului la care este atasat cardul de debit, respectiv a disponibilului din Limita de card de credit, a istoricului tranzactiilor aferente cardului, precum si a statusului Cardului; Utilizatorul suplimentar poate solicita informatii exclusiv cu privire la tranzactiile efectuate cu cardul suplimentar al carui titular este;
g. Deblocarea codului PIN; pentru cardul de debit, este posibila maxim o incercare, in cazul in care Utilizatorul a introdus codul PIN eronat de 5 ori consecutiv la ATM si EPOS (serviciu disponibil de maxim 2 ori pe an).
h. Retiparire cod PIN
i. Emitere card de debit atasat altor conturi curente detinute de Utilizatorul principal de card la Banca, doar pentru Titularii de cont ce sunt si utilizatori ai serviciului de tip phone-banking “Raiffeisen Direct”.
j. Modificarea temporara a limitei zilnice de retragere numerar la ATM prin card, pentru perioada indicata de client (atat pentru card de debit cat si pentru card de credit). In cazul cardului de debit, limita zilnica de retragere numerar la ATM nu poate depasi limita maxima de 15.000 lei (echivalent) si modificarea temporara a limitei se poate solicita doar o data pe trimestru (o singura data in cadrul fiecaruia dintre urmatoarele intervale: 1 ianuarie – 31 martie, 1 aprilie – 30 iunie, 1 iulie – 30 septembrie, 1 octombrie – 31 decembrie).
k. Furnizare informatii catre Utilizatorul principal de card despre statusul cererii de acordare overdraft/limita de credit, dupa caz, parametrii limitei de overdraft/limitei de credit acordate de Banca in contul curent/de card la care este atasat cardul;
l. Modificare informatii card de credit: activare card de credit; adaugare/modificare/ renuntare direct debit; modificare data emitere raport de activitate; modificare agentie la care este emis cardul; modificare parola card; corectarea datelor personale sau a datelor de contact; solicitare duplicat Raport de activitate; inregistrare refuz majorare limita de credit; setare initiala si modificare parametri aferenti facilitatilor de plata in rate a sumelor utilizate din limita de credit, conform Contractului specific;
m. Emitere /blocare card de credit suplimentar sau modificare limita de acces a cardului suplimentar;
n. Renuntare la serviciile de asigurare optionale atasate cardului de credit.
5.9.6  Serviciile speciale ce pot fi accesate prin intermediul operatorului virtual sunt urmatoarele:
a. Blocarea accesului la cont prin cardul semnalat ca pierdut/furat si reemiterea cardului si a codului pin aferent; acest serviciu este disponibil  pentru Utilizatorul principal si suplimentar de card de debit si exclusiv pentru Utilizatorul principal de card de credit;
b. Interogarea soldului Contului la care este atasat cardul de debit, pentru Utilizatorul principal si suplimentar, respectiv a disponibilului din Limita de card de credit, exclusiv pentru Utilizatorul principal de card de credit;
c. Obtinerea unui miniextras(serviciu disponibil doar pentru Utilizatorii principali de card de debit/credit), continand informatii referitoare la operatiunile debitoare sau creditoare (in functie de solicitarea formulata in mod expres de Utilizatorul principal de card in modulul operatorului virtual) efectuate in legatura cu Contul la care este atasat cardul de debit/credit  respectivultimele cinci debitari, ultimele cinci creditari sau ultimele cinci tranzactii decontate pentru Utilizatorul principal de card de debit si ultimele cinci tranzactii, debitoare sau creditoare, efectuate dupa emiterea celui mai recent raport de activitate pentru Utilizatorul principal de card de credit( in cazul Tranzactiilor prin card aferente cardului de credit, vor fi mentionate doar tranzactiile decontate).
d. Activarea cardului de credit pentru Utilizatorul principal;
e. Informatii despre cel mai recent raport de activitate emis pentru cardul de credit: data scadenta, suma minima de plata, datoria totala, exclusiv pentru Utilizatorul principal;
f. Solicitarea deblocarii accesului la  serviciu pentru Utilizatorii principali de card care detin si Serviciile  Raiffeisen Online si/sau Raiffeisen Smart Mobile.
 
5.10. TERMENII SI CONDITIILE SPECIFICE UTILIZARII SERVICIULUI COMERT ELECTRONIC 3-D SECURE
Toate cardurile emise de Raiffeisen Bank sunt inrolate in serviciul Comert Electronic 3-D Secure, care asigura securitatea tranzactiilor de comert electronic derulate prin Internet.
a. Generalitati
Banca pune la dispozitia Utilizatorului de Card serviciul Comert electronic 3-D Secure care ofera posibilitatea efectuarii tranzactiilor de comert electronic prin Internet in conditii de stricta securitate, in conformitate cu prevederile prezentelor clauze.
Banca poate modifica periodic instructiunile de utilizare a acestui serviciu in conditiile legii. Partile convin ca tacerea Utilizatorului de card valoreaza acceptarea tacita a modificarilor, in cazul in care Utilizatorul de card nu notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor respective inainte de intrarea in vigoare a acestora.
Ultima versiune a instructiunilor va fi disponibila accesând site-ul Raiffeisen Bank (www.raiffeisen.ro).
Tranzactiile efectuate prin utilizarea serviciului Comert electronic 3-D Secure cad sub incidenta ultimei versiuni a Termenilor si conditiilor de utilizare.
Serviciul Comert electronic 3-D Secure este pus la dispozitie de Raiffeisen Bank prin intermediul ROMCARD S.A., procesator de date ce dispune de mijloace securizate Verified by VISA (standardul VISA International pentru 3-D Secure) si MasterCard Secure Code (standardul MasterCard International pentru 3-D Secure).
Serviciul Comert electronic 3-D Secure functioneaza in conditiile in care site-ul unde se efectueaza tranzactia suporta standardele 3-D Secure, prezentând logo-urile VERIFIEDbyVISA si/sau MasterCardSecureCode.

Visa International si MasterCard International isi rezerva dreptul de a modifica, imbunatati ori intrerupe furnizarea acestui serviciu fara o notificare prealabila.
Serviciul Comert electronic 3-D Secure asigura un standard de securitate a tranzactiilor pe Internet care inglobeaza utimele tehnologii in acest domeniu, reducând sansele de frauda pe Internet.
Inrolarea pentru acest serviciu necesita furnizarea on-line a datelor dvs. personale care vor fi folosite ulterior pentru confirmarea identitatii dvs. in timpul efectuarii tranzactiilor Internet.
b. Autorizarea tranzactiilor 3D Secure se va realiza pe baza de OTP (one time password: un cod unic asociat fiecarei tranzactii) furnizat utilizatorului de card, fie prin mesaj de tip SMS pe numarul de telefon declarat la banca, fie prin mesaje de tip „push notification” prin intermediul aplicatiilor specifice, dezvoltate de banca, care permit transmiterea mesajelor de acest tip.
.c.. Sunt interzise urmatoarele utilizatorului de card:
• Substituirea (cu intentie) unei alte persoane sau entitati care sa utilizeze serviciul Comert electronic 3-D Secure.
• Trimiterea pe orice cale a unor programe tip virus care sa intrerupa, distruga sau sa limiteze functionalitatea oricarei componente hard/soft (inclusiv de comunicatii) a serviciului accesat.
• Trimiterea de spam, pe orice cale, si invadarea site-urilor Verified by Visa si MasterCard Secure Code accesate.
• Modificarea, adaptarea, decompilarea sau dezasamblarea, sub-licentierea, traducerea, vânzarea oricarei portiuni a serviciului 3-D Secure.
• Stergerea oricarei notificari privind drepturile de proprietate (copyright, trademark) intâlnite prin accesul la acest serviciu.
• Utilizarea oricaror mijloace (aplicatii de cautare, dispozitive, procese) pentru regasirea sau reproducerea structurii de navigare, prezentare si continutul site-urilor afisând siglele Verified by Visa si MasterCard Secure Code.
• Intreruperea accesului altor utilizatori la acest serviciu, la servere sau retele conectate la acesta.
• Incalcarea regulilor si conditiilor specifice de utilizare a serviciului 3-D Secure in general si/sau a regulilor si procedurilor oricarei retele conectate la acesta.
d. Raiffeisen Bank, VISA International, MasterCard International nu pot fi responsabile pentru:
• modificarea, suspendarea sau orice intreruperi in furnizarea serviciului datorate unor cauze independente de vointa lor;
• defectiuni ale computerului Utilizatorului de card sau in furnizarea serviciilor telefonice, aparute in timpul tranzactiilor Internet;
• eventuale pagube produse prin virusarea computerului/ modem-ului Utilizatorului de card in timpul tranzactiilor Internet.
Raiffeisen Bank isi rezerva dreptul de a dezactiva temporar sau permanent accesul Utilizatorului de card la serviciul 3D Secure in cazul incalcarii de catre acesta a conditiilor de utilizare.
Banca va informa Utilizatorul de card prin intermediul serviciului telefonic Call Center cu privire la dezactivarea serviciului si motivele acestei masuri imediat dupa luarea sa, cu exceptia cazului in care furnizarea acestor informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate sau este interzisa de alte dispozitii legale.
e. Relatia cu comerciantii
Utilizatorul de card are deplina libertate de a cumpara bunuri/servicii prin Internet prin accesarea serviciului 3D Secure. Totusi, corespondenta cu comerciantii alesi, participarea la promotii on-line, plata si livrarea bunurilor/serviciilor cumparate, orice alte conditii si garantii asociate cu acestea sunt numai de domeniul relatiei dintre Utilizatorul de card si comerciantul virtual, Raiffeisen Bank, Visa International si/sau Mastercard International neputând fi facute responsabile sub nici o forma de eventuale pagube aparute in urma relatiei directe cu comerciantii.
Utilizarea serviciului nu inseamna in nici un fel ca Raiffeisen Bank, Visa International si/sau MasterCard International recomanda vreun comerciant de Internet sau ca garanteaza calitatea bunurilor/serviciilor furnizate de acesta.
Orice litigiu cu privire la nerespectarea de catre comerciant a conditiilor de plata, livrare, calitate a bunurilor/serviciilor achizitionate se pot rezolva exclusiv intre Utilizatorul de card si acesta. In acest sens Banca recomanda Utilizatorului de card sa retina cât mai multe informatii despre comerciant si sa salveze pe computerul sau pagina continând dovada efectuarii tranzactiei.
f. Drepturi de proprietate:
• Serviciul 3-D Secure contine informatii protejate de legea dreptului de proprietate intelectuala si alte legi aplicabile.
• Raiffeisen Bank acorda Utilizatorului de card o licenta de utilizare non-exclusiva a serviciului 3-D Secure actual si a imbunatatirilor ce se vor adauga in timp in concordanta cu prezentele clauze.
• Utilizatorul de card nu va copia, altera sau folosi in nici un fel marcile de comert Raiffeisen (proprietatea Raiffeisen Bank) 3-D Secure (proprietatea Visa International si MasterCard International) si nici logo-urile, produsele si numele asociate acestui serviciu.

5.11. Se interzice folosirea Cardului:

- dupa notificarea Bancii asupra pierderii/ furtului Cardului sau a PIN-ului;
- atunci când Utilizatorul de card a incalcat prevederile contractuale si Banca a solicitat returnarea cardului;
- când un Card declarat pierdut sau furat este recuperat de catre Utilizatorul de card principal/suplimentar, ulterior notificarii Bancii asupra pierderii/furtului;
- când un Card de debit este anulat sau blocat de catre Banca datorita iesirii accidentale in descoperit si a nealimentarii contului curent;
- când un Card de credit este anulat sau suspendat de catre Banca datorita nerespectarii de catre Utilizatorul principal de card a disciplinei de rambursare a sumelor utilizate din limita de credit atasata contului de credit card.

5.12. Debitarea contului curent/de credit card
Banca este autorizata de catre Utilizatorul principal de card sa debiteze automat contul curent/de card cu urmatoarele sume:
- tranzactiile (operatiunile) efectuate prin Card in tara si in strainatate, de catre Utilizatorul pricipal si Utilizatorii suplimentari;
- alte operatiuni dispuse expres de Utilizatorul principal de card;
- comisioane, taxe si dobânzi datorate Bancii pentru operatiuni curente, emiterea /inlocuirea Cardurilor si/sau pentru servicii speciale, in baza Contractului specific;
- operatiuni efectuate fraudulos de catre alte persoane decât Utilizatorul de card in conditiile pierderii/furtului Cardului si neanuntarii Bancii, telefonic sau in scris, a evenimentului de catre Utilizatorii de card (principal, suplimentar) cu respectarea limitelor stablite de lege;
- taxe achitate de Banca pentru solutionarea contestarii unor tranzactii de catre Utilizatorul principal de card;
- dobânzi datorate de Utilizatorul principal de card pentru sumele care au generat iesiri neautorizate in descoperit a contului curent, respectiv, in cazul cardului de credit, costuri aferente acestuia si dobânzi datorate Bancii pentru sumele utilizate din Limita de credit (creditul).

5.13. Alte prevederi
5.13.1. Banca nu are nici o responsabilitate in ceea ce priveste neacceptarea Cardurilor de catre un comerciant, o institutie financiara, un ATM sau orice alt tert ca urmare a unei cauze directe sau indirecte, cum ar fi: defectiunea masinii, a sistemului de procesare sau de transmitere a datelor sau orice alte evenimente ce nu pot fi controlate de catre Banca.
5.13.2. Utilizatorul de card de debit (principal, suplimentar) se obliga sa ridice de la Banca noul Card reemis de catre aceasta, in termen de 180 de zile calendaristice de la sfârsitul lunii inscrisa pe Card ca data a expirarii acestuia. In cazul neindeplinirii acestei obligatii, Banca poate rezilia Contractul de card de debit, fara notificarea prealabila a Utilizatorului, dupa caz, poate anula Cardul emis/reemis.

5.14. Solutionarea depasirilor neautorizate a disponibilitatilor din contul curent cu card atasat
5.14.1 Depasirea accidentala a disponibilului din contul curent cu card atasat poate aparea datorita debitarii contului curent cu dobânzile datorate Bancii de Titularul contului, cu contravaloarea operatiunilor de plata ordonate pe contul curent, cu taxe si/sau comisioane aferete contului curent si/sau utilizarii Cardului, sau datorita unor disfunctionalitati ale sistemelor de comunicatii detinute sau administrate de terti (banci, comercianti, acceptatori de carduri, furnizori de servicii de telefonie, etc.), in cazul efectuarii unor Plati de mica valoare, cu utilizarea tehnologiei contactless, pentru care nu s-a solicitat verificarea disponibilului la momentul  autorizarii tranzactiei, iar autorizarea tranzactiei nu s-a efectuat cu solicitare PIN si/sau semnarea chitantei.

5.14.2 In cazul depasirii neautorizate a disponibilitatilor din contul curent, devin aplicabile prevederile sectiunii 3.4 din prezentul document; de asemenea, Banca va putea decide blocarea accesului la Contul curent/de card prin toate Cardurile atasate acestuia.


5.15. Dispozitii privind contractul de card de debit
5.15.1. Contractul pentru cardul de debit este incheiat pe durata nedeterminata. Contractul pentru cardul de debit va intra in vigoare la momentul predarii cardului catre Utilizatorul principal de card (Titularul contului curent).
5.15.2. Contractul de emitere card de debit inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) prin acordul partilor, exprimat in scris;
b) prin denuntarea unilaterala, oricând pe durata contractului, de catre Utilizatorul de card (care va depune o cerere scrisa la orice unitate a Bancii), respectiv de catre Banca (cu un preaviz scris de doua luni);
c) in cazul decesului sau incapacitatii Utilizatorului principal de card;
d) prin reziliere in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator. Rezilierea opereaza prin notificarea scrisa a partii care nu si-a executat obligatia, fara punere in intârziere si fara interventia instantelor judecatoresti.
Utilizatorul principal de card poate rezilia contractul de card de debit prin depunerea unei cereri scrise la orice  unitate a Bancii.
e) in caz de forta majora;
f) prin retragerea produsului de catre Banca cu un preaviz de doua luni;
g) in orice alte cazuri prevazute de lege.
5.15.3. Cel târziu in ziua lucratoare urmatoare inregistrarii cererii Utilizatorului de card de denuntare/ reziliere a contractului de emitere a cardului de debit, Banca va bloca accesul la Contul curent prin intermediul Cardului, in cazul in care nu exista tranzactii in curs de decontare.
In caz contrar, blocarea accesului la cont se va face dupa decontarea tuturor tranzactiilor efectuate cu cardul respectiv.
5.15.4. Utilizatorul principal de card sau mandatarul/succesorii legali ai acestuia au obligatia ca la incetarea contractului sa acopere integral eventualele sume datorate. Orice debit neacoperit de Utilizatorul principal de card generat de utilizarea Cardului trebuie restituit de acesta Bancii. In cazul incetarii acestora, Clientul este obligat la plata taxelor si comisioanelor aferente operatiunilor efectuate pâna la data incetarii.
5.15.5. Rezilierea contractului la initiativa Bancii nu va afecta in nici un fel dreptul Bancii in ceea ce priveste recuperarea sumelor datorate de catre Utilizatorul principal de card ca efect al actiunilor intreprinse sau neintreprinse de acesta anterior datei rezilierii.

6. DISPOZITII PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATA DE DEBIT (CECURI, CAMBII SI BILETE LA ORDIN)

6.1. Instrumentele de plata de debit vor fi procesate de catre Banca cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.
6.2. Clientul va prezenta Bancii, tinând cont de termenele si circuitele in vigoare, instrumente de plata de debit (cecuri, bilete la ordin, cambii) care indeplinesc conditiile prevazute in legislatia specifica aplicabila, fiind raspunzator de completarea corecta a acestora si a documentelor aferente (borderouri, documente justificative, etc).
6.3. In vederea remiterii spre incasare, si dupa caz, a acceptarii si decontarii instrumentelor de debit (cecuri, bilete la ordin, cambii) de catre Banca, Clientul trebuie sa se asigure de completarea corecta si completa a instrumentului de debit prezentat, cu mentiunile obligatorii conform Legilor specifice aplicabile.
6.4. Pentru protejarea intereselor sale, conform prevederilor legale în vigoare, in cazul pierderii, furtului sau distrugerii unui instrument de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) Clientul poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresata presedintelui judecatoriei in raza teritoriala a careia se afla locul de plata al instrumentului.
6.5 Pentru formularele instrumentelor de plata de debit (cec, cambie, bilet la ordin) necompletate sau incorect completate pentru care Clientul solicita anularea acestora, Clientul are obligatia de a le preda Bancii.
De asemenea, in cazul inregistrarii unui incident de plata major cu cecuri, Clientul are obligatia de a restitui Bancii, de indata, toate formularele de cec ridicate de la Banca, aflate in posesia sa si/sau a mandatarilor sai.
6.6. In toate cazurile de incetare a relatiilor de cont cu Banca, titularul de cont se obliga sa restituie Bancii toate formularele de cec, bilet la ordin si cambie.
6.7. Banca nu va elibera formulare de cec barat clientilor aflati in interdictie bancara. Banca isi rezerva dreptul de a elibera un numar limitat de formulare de instrumente de debit, in functie de vechimea si istoricul clientului in relatia cu Banca.
6.8. Banca nu va fi responsabila de pierderi de cecuri, bilete la ordin, cambii, care nu s-au produs din vina Bancii.
6.9. In vederea efectuarii de catre Banca a platii instrumentelor de debit prezentate la plata pe contul Clientului, Clientul trebuie sa asigure in cont disponibilitatile necesare pentru a acoperi respectiva plata, cât si plata comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate. Astfel, in conformitate cu Legislatia specifica aplicabila, Clientul are obligatia ca la emiterea de cecuri sa dispuna de fondurile necesare in contul mentionat pe instrument si, de asemenea, sa mentina in cont aceste sume pâna la prezentarea la plata a instrumentului. In cazul cambiilor si biletelor la ordin cu scadenta, Clientul emitent are obligatia sa-si asigure disponibilul necesar decontarii instrumentului de debit cel târziu la data scadentei, pâna la ora limita de procesare a instrumentelor de debit stabilita de Banca si comunicata Clientului prin afisare in locuri special amenajate in unitatile bancii si/sau in pagina de Internet www.raiffeisen.ro.
6.10. In cazul in care sunt primite la plata pe Contul Clientului mai multe instrumente de debit, a caror suma totala depaseste disponibilul  Contului Clientului, Banca va executa plata instrumentelor de debit in limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor in sistemele de procesare interne. Platile se vor efectua numai in masura in care disponibilul din contul Clientului nu este afectat de un ordin de poprire sau alta dispozitie de indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor emisa de o autoritate competenta, inclusiv ca urmare a instituirii unor sanctiuni internationale obligatorii in dreptul intern sau ca urmare a aplicarii unei sanctiuni de catre Banca.


7. TERMENI SI CONDITII PENTRU SERVICIUL DEBIT DIRECT CONFORTABILL 

Definirea termenilor utilizati:
beneficiar al platii  - destinatar preconizat al fondurilor unei operatiuni de plata prin debitare directa; persoana juridica, furnizor de bunuri si/sau servicii, care a incheiat cu institutia la care are deschis contul un angajament privind debitarea directa si care detine creante asupra platitorului sau persoanei in numele careia se face plata (tertului abonat); 
platitor –titular al unui cont de plati care este de acord cu realizarea unei plati prin debitare directa; acesta a incheiat un mandat de debitare directa cu institutia platitorului;
persoana in numele careia se face plata (tert abonat) - client al beneficiarului, pentru care platitorul accepta sa faca plati catre beneficiar din contul sau de plati
institutia beneficiarului – institutia la care beneficiarul are deschis contul care urmeaza sa fie creditat sau a fost creditat cu suma prevazuta in instructiunea de debitare directa; institutia care receptioneaza o instructiune de debitare directa de la beneficiar, in scopul executarii acestei instructiuni;
institutia platitorului - institutia la care platitorul are deschis contul de plati care urmeaza a fi debitat cu suma prevazuta in instructiunea de debitare directa;
institutia platitorului si institutia beneficiarului pot fi una si aceeasi banca in cazul in care platitorul si beneficiarul au cont deschis la aceeasi banca
angajament privind debitarea directa - acordul incheiat intre beneficiar si institutia beneficiarului, care cuprinde responsabilitatile beneficiarului, precum si acceptul institutiei beneficiarului referitor la utilizarea de catre beneficiar a instructiunilor de debitare directa; 
mandat de debitare directa ( denumit in continuare si Mandat) - acord de vointa, semnat sau a carui autenticitate a fost verificata prin aplicarea unei proceduri de securitate prin care platitorul acorda o autorizare unui beneficiar pentru a emite instructiuni de debitare directa asupra contului sau si institutiei platitoare pentru a–i debita contul cu suma si la scadenta prevazuta in instructiunile de debitare directa emise de beneficiar ;Fiecare mandat va fi evidentiat in sistemul bancii platitorului si al beneficiarului cu un identificator distinct, mentionat pe mandat. Mandatul poate fi dat pe o perioada determinata sau nedeterminata, cu posibilitatea revocarii ulterioare; de asemenea, poate acoperi o singura plata sau mai multe plati de valori fixe sau variabile. 

instructiune de debitare directa – instructiune de plata initiata de un beneficiar asupra contului unui platitor deschis la institutia platitorului, conform unui mandat privind debitarea directa; operatiunile de plata se executa prin debitarea automata a contului platitor si creditarea contului beneficiarului cu contravaloarea creantelor pe care beneficiarul le detine asupra platitorului sau Persoanei in numele careia se face plata ( tertului abonat);
data platii – data scadentei comunicata platitorului/ persoanei in numele careia se face plata (tertului abonat) si institutiei platitorului de catre beneficiar, sau, dupa caz, ziua lucratoare urmatoare datei scadentei, in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, data la care se efectueaza debitarea contului platitorului cu contravaloarea operatiunii de plata initiata de Beneficiar si a comisionului aferent; La aceasta data Platitorul trebuie sa asigure in cont suma de bani necesara efectuarii platii si achitarii comisionului aferent. 
Limita maxima - suma maxima a contravalorii unei facturi la care se poate astepta in mod rezonabil Platitorul, luand in calcul profilul cheltuielilor anterioare si conditiile din contractul incheiat cu Beneficiar. Se regaseste mentionata in mandatul de debitare directa dat de platitor.
Cont – contul de plati indicat de Platitor in cuprinsul Mandatului de debitare directa din care se vor efectua platile catre Beneficiar.
persoana care incaseaza (beneficiarul final) – entitate in favoarea careia se va efectua plata, prin intermediul beneficiarului.
Data primei colectari - data de la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare directa a  contului Platitorului.
Data ultimei colectari - data pana la care beneficiarul este indreptatit sa initieze instructiuni de debitare directa a  contului Platitorului.
Plata singulara – transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza mandatului de debitare directa, care se executa o singura data.
Plata recurenta - transfer de fonduri efectuat din contul Platitorului in contul beneficiarului, in baza mandatului de debitare directa, care se executa in mod repetat, pe perioada de valabilitate a mandatului.

In cadrul Serviciului Debit Direct Confortabill reglementat in prezenta sectiune Banca are calitatea de Institutia Platitorului. Serviciul Debit Direct Confortabill este oferit tuturor clientilor Bancii, in baza dispozitiilor din prezenta sectiune, acesta devenind activ la emiterea a cel putin unui Mandat de debitare directa.
Emiterea Mandatului de debitare directa
In cazul in Clientul opteaza pentru utilizarea Serviciului Debit Direct Confortabill trebuie sa emita cel putin un Mandat de debitare directa in una din urmatoarele variante:
prin semnarea formularului specific in agentiile Bancii;
prin semnarea formularului specific la sediul Beneficiarului – exclusiv in ipoteza in care Beneficiarul ofera aceasta optiune;
prin accesarea acestei optiuni in cadrul Serviciului Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile ;
prin solicitarea activarii acestui mandat in cadrul Serviciului Raiffeisen Direct.
            In cadrul Serviciului Debit Direct Confortabill Clientul Platitor poate emite un numar nelimitat de Mandate de debitare directa.

7.2. Activarea Mandatului de debitare directa
7.2.1 In ipotezele prevazute la pct.7.1.1, 7.1.3 si 7.1.4 Mandatul de debitare directa este activat in termen de o zi lucratoare. Institutia platitorului se angajeaza sa informeze Beneficiarul cu privire la mandatul incheiat de Platitor, direct sau prin intermediul Institutiei Beneficiarului.
7.2.2 In ipoteza prevazuta la pct.7.1.2 Beneficiarul va  remite mandatul Institutiei Platitorului,  pentru verificare. In cazul in care , in urma verificarii, Institutia Platitorului constata ca acesta nu respecta conditiile minime de valididate (nu are toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al platitorului nu este corect, neconcordanta intre datele inscrise pe mandat si cele aflate in evidentele bancii, declarate anterior de platitor, specimenul de semnatura nu corespunde), aceasta va respinge mandatul. In cazul respingerii mandatului, Institutia Platitorului va informa Beneficiarul cu privire la neactivarea mandatului.  Un Mandat este considera activ si produce efecte  din momentul in care este confirmat de catre Institutia Platitorului. Institutia platitorului se angajeaza sa valideze mandatul incheiat de Platitor la sediul Beneficiarului sau sa refuze activarea in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data primirii lui de la Beneficiar/Institutia Beneficiarului.
7.2.3 In vederea activarii Mandatului emis conform 7.1.2, in cazul in care Banca decide  efectuarea demersurilor de clarificare/completare a mandatului pe cale telefonica,  Platitorul isi exprima acordul ca, in cazul in care nu sunt completate toate campurile din cuprinsul formularului de mandat sau exista neconcordante intre informatiile completate si cele existente in baza de date a Bancii,  sa fie contactat telefonic de catre un angajat al bancii la numarul de telefon indicat Bancii in cuprinsul formularelor specifice, in vederea clarificarii informatiilor . Pentru identificare la telefon Platitorului ii va fi solicitata Parola de securitate. Identitatea Platitorului va fi considerata dovedita dupa ce acesta va furniza, la solicitarea angjatului Bancii, elementele  de identificare mentionate anterior. Platitorul isi asuma raspunderea asupra corectitudinii informatiilor furnizate in cadrul convorbirii telefonice cu angajatul Bancii. In mod expres si in toate cazurile, Platitorul accepta ca pentru securitatea informatiilor comunicate Banca are dreptul sa inregistreze toate convorbirile telefonice dintre Platitor si Banca si recunoaste forta probanta a inregistrarii apelurilor prin care ii sunt solicitate de catre Banca si comunica informatiile referitoare la Mandat; de asemenea, accepta ca efectuarea demersurilor mentionate in prezentul articol , in vederea activarii mandatului, reprezinta o optiune a Bancii, nu o obligatie a acesteia,  

7.3 Executarea Mandatului de debitare directa

 7.3.1  Prin emiterea Mandatului de debitare directa, Platitorul isi exprima consimtamantul si mandateaza Institutia Platitorului ca in baza instructiunilor sale scrise, cuprinse in mandat, sa efectueze prin debitarea Contului plata automata a sumelor solicitate de catre Beneficiar, corespunzator facturilor emise periodic de catre acesta pe numele Platitorului sau al persoanei in numele careia se face plata (Tertului abonat).  
7.3.2 Banca nu va opera plata niciunei facturi ce depaseste Limita maxima completata de Platitor in mandat. 
7.3.3 In vederea executarii mandatului, Platitorul se obliga sa asigure in Cont, in Data platii, suma necesara efectuarii platii si acoperirii comisionului care decurge din prestarea acestui serviciu. 
7.3.4  De asemenea, plata se va efectua doar in conditiile in care Contul Platitorului nu este blocat ca urmare a unei masuri de indisponibilizare luata de Banca sau dispusa de un organ avand asemenea competente/atributii. Nu vor fi efectuate plati partiale. 
7.3.5 In cazul in care, la Data platii, disponibilul din Contul Platitorului nu acopera integral contravaloarea facturilor, inclusiv comisioanele aferente prestarii serviciului, Banca isi rezerva dreptul de a nu efectua  plata. In cazul in care Banca decide,  conform normelor sale interne, efectuarea unei plati cerute de catre Beneficiar care depaseste limita disponibilului existent in  Cont, se vor aplica prevederile sectiunii 3.4 din prezentul document (“overdraft neautorizat”). In cazul in care Platitorul nu doreste sa benefizieze de aceasta facilitate, trebuie sa indice Bancii, in scris, in orice unitate bancara sau telefonic, prin intermediul Serviciului Call Center ( in ipoteza in care detine si calitatea de Utilizator de card), refuzul sau de a se efectua plati in baza oricarui Mandat peste limita disponibilului din Cont. 


7.3.6 Cererile de plata vor fi procesate de Institutia platitoare in ordinea scadentelor indicate de Beneficiar, pana la utilizarea disponibilului din cont. 

7.3.7 Mandatul acordat de catre Platitor va fi executat de catre Banca incepand cu prima factura care va fi remisa de Beneficiar la plata dupa data la care Platitorul solicita inceperea derularii serviciului.

7.4 Costuri aplicabile Serviciului Debit Direct Confortabill
 Pentru fiecare plata executata pe Contul Platitorului  la cererea Beneficiarului, Banca va percepe Platitorului cate un comision a carui valoare este stabilita in Lista de taxe si comisioane aplicabile contului curent . Platitorul autorizeaza Banca sa retina automat acest comision din contul sau, odata cu plata facturii. Banca poate excepta Platitorul de la plata comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia in cazul in care au fost agreate cu Beneficiarii reduceri de costuri pentru Platitori, pe perioada de valabilitate a conventiilor ce stipuleaza aceste reduceri, incheiate intre Beneficiari si Banca sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor, in baza unor alte contracte incheiate intre acestia, pe perioada de valabilitate a acestor contracte.

7.5 Modificarea Mandatului

7.5.1 . Platitorul poate modifica unilateral Mandatul de debitare directa, in ceea ce priveste Contul din care fac platile, Suma fixa / Limita maxima, identificatorii pentru titularul de factura, prin completarea si depunerea  formularului de modificare mandat la orice unitate a Bancii sau a Beneficiarului (doar in cazul in care beneficiarul ofera aceasta optiune),, sau prin solicitarea modificarii prin serviciul Raiffeisen Direct sau prin serviciul Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile - – daca Platitorul are active oricare din aceste  servicii. In cazul in care Platitorul doreste sa indice un alt cont de plata, noul cont trebuie sa fie deschis la Raiffeisen Bank.

7.5.2 Modificarile aduse Mandatelor de debitare directa, comunicate direct Institutiei platitorului ( daca modificarea a fost solicitata in agentiile bancii,  prin serviciul Raiffeisen Direct sau Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile) , sunt opozabile  acesteia in termen de o zi lucratoare. In cazul in care  modificarea este solicitata la sediul Beneficiarului,  Beneficiarul va  remite formularul de modificare Institutiei Platitorului,  pentru verificare. In cazul in care , in urma verificarii, Institutia Platitorului constata ca acesta nu respecta conditiile minime de valididate (nu are toate campurile obligatorii completate, contul IBAN al platitorului nu este corect, neconcordanta intre datele inscrise pe cerere si cele aflate in evidentele bancii, declarate anterior de platitor, specimenul de semnatura nu corespunde), aceasta nu va opera modificarea Mandatului. In cazul respingerii formularului de modificare, Institutia Platitorului va informa Beneficiarul cu privire la acest lucru. Institutia platitorului se angajeaza sa valideze formularul de modificare depus de Platitor la sediul Beneficiarului sau sa refuze implementarea acestuia in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data primirii lui de la Beneficiar/Institutia Beneficiarului, pana atunci Institutia Platitorului utilizand exclusiv instructiunile initiale. 
Institutia Platitorului nu va fi tinuta raspunzatoare pentru niciun fel de prejudicii suferite de Platitor/Tert abonat si/sau Beneficiar, datorita neanuntarii modificarii instructiunilor de plata initiale date de Platitor  Bancii  .
7.5.3 Mandatul/Mandatele acordat/e raman/e valabil/e in cazul in care din motive de ordin tehnic Beneficiarul realizeaza o modificare a codului de abonat atribuit initial, notificand aceasta modificare Bancii si Platitorului/tertului abonat.

7.6 Refuzul de plata si dreptul de rambursare

7.6.1. Platitorul poate solicita Institutiei Platitorului sa refuze urmatoarea instructiune de debitare directa primita de la Beneficiar, prin completarea unui formular de refuz, in orice agentie a bancii, prin Serviciul Raiffeisen Direct sau Raiffeisen Online/Raiffeisen Smart Mobile. Cererea trebuie depusa cel tarziu cu o zi lucratoare  inainte de data scadenta a instructiunii de debitare. 
7.6.2 . Platitorul are dreptul sa solicite, in maxim 8 saptamani de la data debitarii contului sau de catre Banca in temeiul Mandatelor, prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Bancii, restituirea sumei platita la ordinul Beneficiarului, inclusiv a comisionului perceput aferent operatiunii, daca valoarea operatiunii de plata depaseste suma la care s-ar fi asteptat in mod rezonabil luand in calcul profilul cheltuielilor sale anterioare si circumstantele relevante pentru cazul respectiv (Limita maxima indicata in mandat). 

7.6.3 Platitorul are dreptul sa solicite, in maxim 13 luni de la data debitarii Contului sau de catre Banca, prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Bancii, restituirea sumei platita, inclusiv a comisionului aferent, in cazul in care nu a existat un mandat dat in acest sens.
7.7 Durata si incetarea Mandatului de debitare directa

7.7.1 Mandatul de debit direct se încheie pe perioada nedeterminata sau determinata. Mandatul inceteaza in una din urmatoarele situatii, Platitorul fiind obligat la plata comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data incetarii:
a) prin acordul partilor, exprimat in scris;
b) prin denuntare unilaterala de catre una din parti; 
c) in cazul decesului Platitorului;
d) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator. Rezilierea opereaza de plin drept, fara somatie, punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in aceeasi zi in care masura a fost luata;
e) in caz de forta majora conform articolului 7.10;
f) prin retragerea produsului de catre Banca, cu un preaviz de minim doua luni de zile;
g) la expirarea perioadei de valabilitate indicata in Mandat;
h) in cazul in care timp de 36 luni consecutive nu a fost efectuata nicio plata prin intermediul Serviciului Debit Direct ConfortaBill ca urmare a faptului ca Beneficiarul nu a transmis Bancii in aceasta perioada nicio instructiune de plata sau ca la Data platii disponibilul existent in contul platitor nu a permis executarea de catre Banca a instructiunii de plata transmisa de Beneficiar; 
i) in orice alte cazuri prevazute de lege.
j)in cazul incetarii din orice motiv a contractului aferent Mandatului incheiat intre Platitor/persoana in numele careia se dispune plata (tert abonat) si Beneficiar;
k)in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului aferent Mandatului sau daca acesta este inchis sau blocat din alte motive, fara ca Platitorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati catre Beneficiar.
7.7.2 Platitorul este obligat sa anunte in scris Banca, la orice unitate a acesteia sau prin serviciul Raiffeisen Direct – daca este client si al acestui serviciu, in legatura cu incetarea raportului juridic dintre el sau persoana in numele careia se face plata ( tertul abonat) si Beneficiar. Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Platitor si/sau Beneficiar, datorate neanuntarii acestui fapt.

7.8 Denuntarea unilaterala a Mandatului
7.8.1. Platitorul va putea solicita Bancii incetarea prestarii serviciului de plata, pentru oricare din Mandatele date Bancii (pentru el sau Tertul abonat, dupa caz) printr-o cerere scrisa, depusa si inregistrata la orice unitate a Bancii sau a Beneficiarului, prin serviciul Raiffeisen Direct – daca este client si al acestui serviciu sau prin serviciul Raiffeisen Online/Raiffesen Smart Mobile.Cererile de denuntare depuse la sediul Beneficiarului devine opozabila Institutiei Platitorului in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii formularului de denuntare de la Beneficiar/Institutia Beneficiarului, pana la expirarea acestui termen Banca va considera Mandatele ca fiind active si le va executa, in cazul unei astfel de solicitari de la Beneficiar,
7.8.2 Platitorul are obligatia de plata a tarifelor si comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data denuntarii.
7.8.3 Banca poate denunta unilateral mandatul de debitare directa cu un preaviz de minim doua luni de zile.

7.9 Dispozitii referitoare la relatia dintre Beneficiar si Platitor
7.9.1. Platitorul autorizeaza Banca sa notifice Beneficiarul /Instituatia beneficiarului despre Mandatul pe care i l-a acordat, precum si despre orice cerere de modificare sau reziliere a mandatul si sa comunice Beneficiarului orice informatii necesare in legatura cu executarea Mandatului si sa transmita catre acestia, direct/via Transfond ( dupa caz),  informatii cu caracter personal care pot fi continute in Mandat. Platitorul declara ca este autorizat de catre tertul abonat sa  transmita datele cu caracter persoanal ale acestuia in scopul prelucrarii.

7.9.2. Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Beneficiar Platitorului sau persoanei in numele careia se face plata (Tertului abonat). Orice neîntelegeri referitoare la suma inscrisa de beneficiarul platii (Beneficiarul) in instructiunile de plata comunicate Bancii si executate de Banca in temeiul Mandatelor, cuantumul facturilor, la necomunicarea sau comunicarea defectuoasa de catre Beneficiar catre Banca a cuantumului si/sau scadentei  facturilor, la concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele solicitate la plata de catre Beneficiar, la sumele debitate sau la sumele refuzate la plata din lipsa de disponibil sau la cererea expresa a Platitorului, urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat între Platitor/Tert abonat cu Beneficiarul.

7.10 Forta majora
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, în conditiile legii, dupa înstiintarea celeilalte parti. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va transmite documentele doveditoare, certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii, în termen de 15 zile. În aceleasi conditii se va comunica si încetarea cazului de forta majora.

7.11 Dispozitii finale. 
7.11.1. In cazul in care mandatul de debitare directa este emis prin intermendiul serviciului Raiffeisen Online acestuia i se vor aplica cu prioritate prevederile din contractul Raiffeisen Online.
7.11.2. Modificarile termenilor si conditiilor Serviciului Debit Direct Confortabill se efectueaza pe baza acordului partilor expres sau tacit. Banca are obligatia de a notifica Platitorul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. Platitorul are obligatia de a comunica in scris optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul de doua luni mentionat anterior. In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Platitorul nu notifica bancii, in scris, la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii, neacceptarea modificarilor, Partile convin ca tacerea Platitorului valoreaza acceptare tacita a modificarile respective. In cazul in care Platitorul notifica banca ca nu accepta modificarile propuse de Banca, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor, Platitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, imediat si gratuit, in conditiile prevazute la art. 7.8.
7.11.3 Orice solicitare a Platitorului catre Banca, in legatura cu activarea, executarea, modificarea sau incetarea Mandatului de debitare directa, depusa in scris, trebuie sa respecte formularele standard puse la dispozitie de catre Banca si/sau Beneficiar, in caz contrar, aceasta nu va fi opozabila Bancii.
7.11.4. Orice diferend aparut între Banca si Platitor în legatura cu încheierea si executarea prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente, conform legislatiei romane în vigoare. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende( inclusiv a adiferendelor privind dreptul la rambursare prevazut la art.7.6 . Platitorul poate sesiza in conditiile legii Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si/sau Banca Nationala a Romaniei, in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.

8. DISPOZITII FINALE
8.1. Modificarea clauzelor contractuale
8.1.1. Modificarile sunt comunicate Clientului conform sectiunii ”Notificari” sau prin mijloacele de comunicare specifice fiecarui serviciu/produs bancar conform Contractului specific.
8.1.2. Banca si Clientul convin ca orice modificare propusa de Banca cu privire la clauzele din CGB si/sau din Contractele specifice care reglementeaza operatiunile si serviciile de plata, Conturile de plati si/sau instrumentele de plata, precum si drepturile si obligatiile partilor in legatura cu acestea, sa fie notificata Clientului cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia.
8.1.3. In cazul in care, pâna la data propusa pentru aplicarea modificarilor, Clientul nu notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor, la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii sau in modalitatile prevazute in Contractele specifice, Banca si Clientul convin ca tacerea Clientului valoreaza acceptare tacita a modificarilor respective, daca prevederile legale in vigoare incidente nu reglementeaza contrariul.
8.1.4. Continuarea raporturilor contractuale dintre Banca si Client este posibila doar in conditiile acordului Clientului cu privire la continutul modificat al clauzelor contractuale.
8.1.5. Banca va aplica in mod automat dispozitiile legale specifice cu caracter imperativ in legatura cu serviciile/produsele bancare (inclusiv pentru produsele de creditare), in masura in care acestea difera de cele stabilite in Contractele specifice, fara sa mai fie necesara modificarea prezentelor CGB.
8.1.6. Orice alta modificare a clauzelor contractuale, cu exceptia clauzelor mentionate la pct. 8.1.2., se va efectua de catre Banca in conditiile legii.

8.2. Notificari
8.2.1. Orice solicitari, notificari, aprobari, comunicari (”Notificarea”) decurgând din prezentele CGB si/sau din Contractele specifice incheiate intre Banca si Client se va face de catre Banca in scris, Notificarea putând fi remisa personal si/sau transmisa prin posta si/sau prin fax si/sau prin e-mail si/sau prin SMS mesaj text, la adresa (postala si/sau de e-mail), respectiv la numerele de contact (fax sau telefon mobil), asa cum sunt acestea indicate de catre Client in cuprinsul documentelor standard puse de Banca la dispozitia Clientului in acest scop sau prin mesaj postat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online (pentru detinatorii serviciului Raiffeisen Online) sau prin publicare in pagina de Internet a Bancii cu acces personalizat (de exemplu, Serviciul Extras Electronic).
8.2.2. Notificarea sau orice alta comunicare este considerata primita de catre Client, in cazul remiterii personale la predare, in cazul transmiterii prin fax/e-mail/SMS - la data generarii de catre aparatul utilizat pentru transmitere, a raportului de transmisiune si, in cazul trimiterii postale – in termen de 3 zile lucratoare pentru trimiterile pe teritoriul României, respectiv in termenul garantat de prestatorii serviciilor de posta si curierat pentru trimiterile in strainatate.
8.2.3. Orice Notificare scrisa este considerata ca valabil expediata de catre Banca prin circuitul postei, dupa caz prin fax/e-mail/SMS, daca a fost expediata la ultima adresa (postala si/sau de e-mail), respectiv la ultimele numere de contact (fax sau telefon mobil) comunicate Bancii de catre Client.
8.2.4. Orice Notificare va fi trimisa de catre Client Bancii la orice unitate teritoriala a acesteia prin remiterea personala. Orice Notificare remisa Bancii de catre Client va fi efectiva din momentul primirii de Banca.
8.2.5. Banca utilizeaza in relatia cu Clientii sai o singura adresa postala pentru expedierea oricarei corespondente (Adresa de domiciliu a Clientului sau Adresa de corespondenta indicata de Client), in legatura cu toate produsele/serviciile contractate de acestia (sau exceptia extrasului lunar de cont curent, in cazul in care Clientul a solicitat comunicarea acestuia la o adresa diferita). Banca va transmite corespondenta la ultima adresa postala indicata de Client. Banca isi rezerva un termen de maxim 30 de zile calendaristice pentru operarea unei eventuale modificari a adresei postale.
8.2.6. Orice Notificare sau alta comunicare primita de Banca intr-o zi dupa ora 16.00 a unei zile lucratoare, va fi considerata primita in ziua lucratoare urmatoare. Exceptie de la aceasta fac operatiunile si documentele privind serviciile de plata carora le sunt aplicabile Orele limita;

8.3. Legea aplicabila. Litigii. Limba contractului.
8.3.1. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia româna. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabila. Când acest lucru nu este posibil, Clientul poate apela la mecanisme extrajudiciare de  solutionarea alternativa a litigiilor cu Banca sau se poate adresa instantelor judecatoresti, conform normelor procedurale în vigoare.
8.3.2. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute privind activitatea de creditare, serviciile de plata si/sau prelucrarea datelor cu caracter personal, Clientul poate apela la procedurile extrajudiciare de solutionare sesizând in conditiile legii, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (sediul in Bdul Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti, CIF 24268010, tel. pentru relatii cu publicul 0759045333, e-mail office@anpc.ro), Banca Nationala a României (sediul in Str.Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031, CIF361684, tel.021.313.04.10/021.315.27.50) sau Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr 28-30, sector 1, Bucuresti, tel. 318.059.211 , e-mail: anspdcp@dataprotection.ro). In cazul in care Clientul decide sa apeleze la solutionarea alternativa a litigiilor cu Banca , poate depune o solicitare in acest sens la Centrul de Solutionarea Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB), cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Sevastopol 24, et 2, sector 1, cod postal 10992, Romania, telefon 021 9414, adresa site internet www.csalb.ro.
8.3.3. Prezentele CGB sunt incheiate in limba româna; orice notificari sau comunicari decurgând din prezentul contract se vor efectua in limba româna.8.4. Restrictii si interdictii
8.4.1. Daca o lege interzice Clientului sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale asumate fata de Banca (sau orice parte a respectivei obligatii) in valuta in care este stabilita, sau impiedica ca orice fonduri in acea valuta sa fie remise Bancii, Clientul isi va indeplini obligatia (sau respectiva parte a acesteia) efectuând plata catre Banca (la alegerea Bancii si in maniera indicata de catre Banca) in acea alta valuta pe care o va indica Banca. 
8.4.2. Clientul va plati o suma suficienta in acea alta valuta astfel incât sa permita Bancii sa achizitioneze o suma egala cu obligatia de plata a Clientului (sau respectiva parte a acesteia) in valuta in care aceasta este stabilita, calculata la rata spot relevanta dupa cum va determina Banca. In acest scop, Banca va avea dreptul sa debiteze oricare din conturile Clientului, la discretia sa, cu sumele datorate de acesta, fara a notifica in prealabil Clientul, iar Clientul autorizeaza in mod expres Banca, prin prezenta, sa semneze ordinele de plata, instructiunile si alte documente ce pot fi necesare pentru ca operatiunea mentionata mai sus sa fie efectuata integral si corespunzator.

8.5. Remedii cumulative si nu exclusive
Fiecare dintre drepturile/remediile/garantiile acordate Bancii in baza prezentului document si/sau contractelor specifice incheiate intre Banca si Client, vor putea fi exercitate/executate de Banca in ordinea aleasa de Banca, la discretia sa totala, indiferent de data nasterii/constituirii acestor drepturi/remedii in favoarea sa, si vor fi aditionale tuturor celorlalte drepturi si remedii acordate Bancii in virtutea oricarui alt acord, a oricarei alte garantii sau legi.

8.6. Deduceri sau retineri cerute de lege
Daca o deducere sau retinere trebuie facuta, conform legii, dintr-o plata a Clientului catre Banca, Clientul va plati o suma mai mare, astfel incât in urma oricarei astfel de deduceri sau retineri, Banca sa primeasca si sa beneficieze de o suma neta egala cu suma pe care ar fi primit-o daca nu ar fi fost facuta nici o deducere sau retinere.

8.7. Cesiunea. Novatia. Transferul.
8.7.1. Drepturile si obligatiile decurgând din prezentele CGB nu pot face obiectul cesiunii, novatiei sau transferului, de catre nici una dintre parti.
8.7.2. In cazul in care Banca acorda Clientului orice credit, Banca poate cesiona sau transfera in alt mod, oricare sau toate drepturile si beneficiile sale rezultând dintr-un Contract specific de credit, catre orice persoana, fara a fi necesar acordul Clientului.
8.7.3. Prin incheierea oricaror Contracte specifice de credit, Clientul isi exprima acordul expres cu privire la novatia prin schimbare de creditor având ca obiect oricare din sau toate obligatiile asumate de catre Banca prin Contractele respective, incluzând, fara a se limita la, obligatia de a pune la dispozitia Clientului fonduri, novatie care isi va produce efectele oricând Banca, la singura sa apreciere, va decide sa inceteze calitatea sa de obligat prin Contractul de credit; in acest sens, Banca are dreptul de a-si substitui in oricare din sau toate obligatiile orice entitate din cadrul sau din afara Raiffeisen Group, fiind suficienta numai incheierea unui acord intre Banca si entitatea pe care si-o substituie.
8.8. Riscul transmiterilor
Daca Banca, la cererea Clientului, transmite, sume de bani, titluri de valoare/efecte de comert/documente de livrare marfa ale acestuia catre un anumit destinatar, utilizând in acest scop terte parti ca intermediari, transmiterea se face pe riscul Clientului. Orice pierdere rezultata in urma folosirii in acest scop de catre Banca a serviciilor postale, telefonice, de telex, fax, e-mail, SWIFT, de curierat sau a altor mijloace de comunicare sau transport, va fi suportata de catre Client cu exonerarea Bancii de orice raspundere in acest sens.
8.9. Alte clauze finale
In orice moment al relatiei contractuale, Clientul are dreptul sa primeasca, la cerere, pe suport hârtie sau pe orice alt suport durabil, un exemplar al prezentului contract.

9. DECLARATIILE CLIENTULUI si SEMNATURILE PARTILOR
 
9.1. Subsemnatul/ta Client/a, personal sau, dupa caz, prin sau asistat de Reprezentantul legal, ori prin Mandatar declar ca: (se va bifa dupa caz, 9.1.a sau 9.1.b)
9.1.a.   Banca mi-a oferit un exemplar al CGB , in limba româna si intr-o forma clara si ca am fost informat despre termenul de 15 zile pe care il am la dispozitie pentru a decide daca accept CGB cu privire la aspectele mentionate anterior. Ca urmare a faptului ca am citit, am inteles si sunt de acord cu informatiile prealabile puse la dispozitie de Banca, imi exprim acordul expres cu privire la reducerea termenului de 15 zile si doresc semnarea CGB astazi.
9.1.b.   Banca mi-a oferit cu 15 zile inainte de data semnarii de subsemnatul/ta a prezentelor CGB
un exemplar al acestui document:
- pe suport hârtie
- pe pagina de Internet a Bancii: www.raiffeisen.ro
9.2. Prezentul contract (Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare, alcatuit din 9 Capitole cuprinse in 40 de pagini), având urmatorul cuprins: 1.Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile conturilor; 4.Dispozitii privind operatiunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului si serviciul 3D Secure; 6. dispozitii privind instrumentele de plata de debit; 7. Termeni si conditii pentru Serviciul Debit Direct Confortabill 8. Dispozitii finale; 9. Declaratiile Clientului si Semnaturile Partilor, este semnat de Parti in 2 exemplare, fiind incheiat astazi, data ___________________.
Clientul declara ca Banca i-a comunicat un exemplar al CGB, conform solicitarii sale:
  pe suport hârtie
  pe pagina de Internet a Bancii: www.raiffeisen.ro
  pe e-mail, la adresa indicata de Client si inregistrata in evidentele Bancii
  prin Serviciul Extras Electronic sau Raiffeisen Online, dupa caz.
Prezentele CGB inlocuiesc versiunile anterioare, cu exceptia sectiunii “Acordarea de credite” din cadrul acestora, care ramâne in vigoare si se aplica in continuare in relatia cu clientii care au contractat credite in perioada in care aceste versiuni erau in vigoare.
 
RAIFFEISEN BANK S.A.                                                            CLIENT
_____________________________                          ______________________________
                                                                             ___________________________________________
(nume , prenume )                                                (nume,prenume,CNP Client; se completeaza obligatoriu)
 
____________________________                           _________________________________
(semnatura)                                                              (semnatura Client )
 
                                                                              _____________________________________________
                                                                              _____________________________________________
                                                                         (nume,prenume,CNP Mandatar/Reprezentant legal
                                                                         se completeaza cand este cazul )
 
                                                                          
                                                                            ___________________________________
                                                                             (semnatura Mandatar / Reprezentant legal )
 
 

Oferta produse economisire PF RON 14.05.2019

OFERTA PRODUSE DE ECONOMISIRE IN LEI PERSOANE FIZICE
FLEXIDEPOZIT                                                                              
Depozit la termen de 4 luni 
Suma minima de deschidere 500 LEI
Rata anuala a dobanzii 0.50%
Bonus procentual anual 0.15%
Suma maxima la care se aplica bonusul 5,000
Procentul maxim pentru retragerea partiala 20%
DEPOZITE LA TERMEN - deschise incepand cu 14.05.2019                                                                                  
Suma minima de constituire 500 LEI
DENUMIRE DEPOZIT Perioada de constituire Rata de dobanda*
(constituire prin canale digitale)
Rata de dobanda**
(constituire prin canale digitale)
Rata de dobanda***
(constituire in agentii)
Rata de dobanda standard
(constituire in agentii)
Depozit cu rata de dobanda fixa, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta. 6 luni 1.75% 1.50% 1.50% 1.25%
12 luni 2.50% 2.25% 2.25% 2.00%
Depozit rata de dobanda fixa, cu virarea soldului si dobanzii in cont curent la scadenta. 24 luni 2.00% 1.75% 1.75% 1.50%
36 luni 2.25% 2.00% 2.00% 1.75%
*aplicabil pentru clientii care incaseaza salariul/ pensia in contul deschis la Raiffeisen Bank si care constituie depozitele prin canale digitale  (Raiffeisen Online /Smart Mobile) – BONUS 0.50% fata de dobanda standard
**aplicabil pentru clientii care constituie depozite prin canale digitale (Raiffeisen Online /Smart Mobile) – BONUS 0.25% fata de dobanda standard
***aplicabil pentru clientii care incaseaza salariul/ pensia in contul deschis la Raiffeisen Bank si care constituie depozite in agentiile Raiffeisen Bank – BONUS 0.25% fata de dobanda standard
Nota: Pentru depozitele in lei de peste echivalentul a 50.000 EUR rata de dobanda poate fi negociata.
Pentru depozitele la termen de 4, 6 si 12 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:   0.00%
Pentru depozitele in LEI, la termen de 24 si 36 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:                    
Inainte de 12 luni de la constituire 0.00%
Intre 12 luni si 24 de luni de la constituire 0.50%
Intre 24 si 36 luni de la constituire 0.70%
CONT DE ECONOMII "SUPER ACCES PLUS"
Suma minima de deschidere 500 LEI
Rata anuala a dobanzii standard 0.30%
Rata anuala  a dobanzii - OFERTA PREFERENTIALA**  0.40%
**Oferta valabila pentru clientii care incaseaza salariul/ pensia in contul deschis la Raiffeisen Bank
   Oferta valabila pentru conturile de economii deschise prin canale digitale (Raiffeisen Online /Smart Mobile)
Comision lunar de administrare cont de economii Super Acces Plus***
Fara comision in cazul 
4 LEI
Perioada de intrare a conturilor de economii in stare "dormant" 180 zile
***2 LEI comision lunar de administrare, daca la finele fiecarei zile bancare din luna, soldul contului ≥ de 3.000 LEI    
     0 LEI comision lunar de administrare in cadrul pachetelor de cont curent ZERO Tot si ZERO Simplu.
CONTURI DE GARANTII GESTIONARI
Suma minima de deschidere 0 LEI
Termen de depunere 12 luni
Rata anuala a dobanzii standard 1.00%
 
Comision retragere numerar din produsele de economisire in lei 1% minim 10 lei

Oferta produse economisire PF Valuta 18.02.2019

OFERTA PRODUSE DE ECONOMISIRE IN VALUTA -  PERSOANE FIZICE
 
Depozite standard in valuta Termen
depunere
Rata dobanda anuala(%)
Limita minima - USD
500 USD
Depozit in USD cu rata de dobanda fixa, reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta  6 luni 0.01%
12 luni 0.01%
Pentru depozitele la termen de 6 si 12 luni lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:   0.00%
Comision retragere numerar din produsele de economisire in valuta 1% minim 5 EURO sau echivalent in USD

Produse de economisire retrase din oferta PF RON 6.08.2018

PRODUSE DE ECONOMISIRE IN LEI - PERSOANE FIZICE RETRASE DIN OFERTA CURENTA A BANCII
 
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - LEI
150 15,000 55,000
Depozit cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii in cont curent si reinnoire automata (constituite inainte de 23.01.2012) 1 luna 0.01%
3 luni 0.01%
6 luni 0.01%
12 luni 0.01%
Depozit dobanda fluctuanta, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta si reinnoire automata (constituite inainte de 22.01.2010) 1 luna 0.01%
3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite in perioadele 22.07-30.09.2009 si 10.11-30.12.2009) 4 luni 0.01%
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - LEI
500 LEI
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 14.01.2015) 1 luna 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 09.03.2016) 3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 13.06.2018) 18 luni 0.60%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:   Inainte de 12 luni de la constituire 0.00%
Intre 12 luni si 18 luni de la constituire 0.50%
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Limita minima - LEI Rata dobanda anuala
Depozit cu dobanda fluctuanta si transfer lunar al dobanzii/plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de  24.07.2006, respectiv 27.05.2003 in cazul depozitelor la 9 luni) 1 luna 150 LEI 0.01%
3 luni 150 LEI 0.01%
6 luni 150 LEI 0.01%
9 luni 150 LEI 0.01%
12 luni 150 LEI 0.01%
Depozit cu dobanda rata fixa  si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de 24.07.2006) 1 luna 150 LEI 0.01%
3 luni 150 LEI 0.01%
Carnet de economii cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii (constituite inainte de 15.04.2006) 3,6,12 si 36 luni 100 LEI  0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizarea dobanzii la scadenta (promotie 20.08-30.09.2008) 2 luni 4.000 LEI 0.01%
Cont BONUS cu reinnoire automata si plata lunara a dobanzii (constituite inainte de 19.03.2011) 1 luna 100 LEI  0.01%
4.000 LEI 0.01%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:   0.00%
CONT DE ECONOMII "ACCES PLUS" - deschise inainte de 22.06.2009
Rata anuala a dobanzii <500 0.01%
500 - 4.999
5.000 - 49.999
50.000 - 299.999
> 300.000
Comision lunar de administrare cont de economii Acces Plus 2 LEI
PLAN DE ECONOMII PENTRU COPII "CRESTEM IMPREUNA" - deschise inainte de 08.02.2017
Suma minima de deschidere 500 LEI
Rata anuala a dobanzii 1.00%
Comision retragere numerar din produsele de economisire in Lei 1% minim 10 lei
Comision la retragere cont Eveniment 0.3%

Produse de economisire retrase din oferta PF Valuta 14.05.2019

PRODUSE DE ECONOMISIRE IN VALUTA - PERSOANE FIZICE RETRASE DIN OFERTA CURENTA A BANCII
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - LEI
150
Depozit cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii in cont curent si reinnoire automata (constituite inainte de 23.01.2012) 1 luna, 3, 6,12 luni 0.01%
Depozit dobanda fluctuanta, plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta si reinnoire automata (constituite inainte de 22.01.2010) 1 luna 0.01%
3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite in perioadele 22.07-30.09.2009 si 10.11-30.12.2009) 4 luni 0.01%
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - LEI
500
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 14.05.2019) Rata de dobanda
(constituire prin canale digitale)
Rata de dobanda
(constituire prin canale digitale)
Rata de dobanda
(constituire in agentii)
Rata de dobanda standard
(constituire in agentii)
6 luni 1.25% 1.00% 1.00% 0.75%
12 luni 1.50% 1.25% 1.25% 1.00%
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Rata dobanda anuala
Limita minima - LEI
500 LEI
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 14.01.2015) 1 luna 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizare la scadenta (constituite inainte de 09.03.2016) 3 luni 0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta, fara reinoire automata (constituite inainte de 13.06.2018) 18 luni 0.60%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:   Inainte de 12 luni de la constituire 0.00%
Intre 12 luni si 18 luni de la constituire 0.50%
DEPOZITE LA TERMEN IN LEI  Termen
depunere
Limita minima - LEI Rata dobanda anuala
Depozit cu dobanda fluctuanta si transfer lunar al dobanzii/plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de  24.07.2006, respectiv 27.05.2003 in cazul depozitelor la 9 luni) 1 luna, 3,6, 9,12 luni 150 LEI 0.01%
Depozit cu dobanda rata fixa  si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta (constituite inainte de 24.07.2006) 1 luna si 3 luni 150 LEI 0.01%
Carnet de economii cu dobanda fluctuanta, plata lunara a dobanzii (constituite inainte de 15.04.2006) 3,6,12 si 36 luni 100 LEI  0.01%
Depozit cu dobanda fixa si plata/capitalizarea dobanzii la scadenta (promotie 20.08-30.09.2008) 2 luni 4.000 LEI 0.01%
Cont BONUS cu reinnoire automata si plata lunara a dobanzii (constituite inainte de 19.03.2011) 1 luna 100 LEI  0.01%
4.000 LEI 0.01%
Pentru depozitele la termen lichidate inainte de maturitate dobanda bonificata este:   0.00%
CONT DE ECONOMII "ACCES PLUS" - deschise inainte de 22.06.2009
Rata anuala a dobanzii 0.01%
Comision lunar de administrare cont de economii Acces Plus 2 LEI
PLAN DE ECONOMII PENTRU COPII "CRESTEM IMPREUNA" - deschise inainte de 08.02.2017
Rata anuala a dobanzii 1.00%
Comision retragere numerar din produsele de economisire in Lei 1% minim 10 lei
Comision la retragere cont Eveniment 0.3%

Flexicredit Plus 01.04.2019

Credit de nevoi personale cu ipoteca, Flexicredit Plus
 
Valuta: Lei.
Valoare: 5.000 Euro - 200.000 Euro (echivalentul in Lei), incluzand comisionul de analiza dosar.
Perioada de creditare: durata contractului de credit poate fi pana la 5 ani.      
Modalitati de rambursare a creditului: rate lunare egale sau in rate lunare descrescatoare, conform optiunii consumatorului din cererea de credit.       
Valoare maxima finantata: pana la 55% din valoarea imobilelor aduse in garantie.
Garantii:  
- ipoteca imobiliara asupra unuia sau mai multor bunuri imobile cu destinatie rezidentiala aflate in proprietatea Consumatorului sau a unor terti. Imobilul ipotecat trebuie sa fie situat pe teritoriul Romaniei.
- ipoteca mobiliara inregistrata la AEGRM asupra creantelor reprezentand venituri prezente si viitoare realizate de Consumator, rezultand din contracte de munca, de prestari servicii, de colaborare, de agent, de inchiriere si asimilate sau din raporturile de pensie.
- ipoteca mobiliara de prim rang inregistrata la AEGRM avand ca obiect contul curent din care se face rambursarea creditului,  deschis de Consumator la Raiffeisen Bank.

Costuri:
a) Dobanzi
Tip dobanda Formula de calcul rata dobanda Rata dobanda DAE**
Clienti standard Clienti de casa 3) Clienti standard Clienti de casa3) Clienti standard Clienti de casa***
Variabila  IRCC* + 4,00% IRCC + 3,75% 6,36% 6,11% 7,66% 7,39%

* Indice de referinta trimestrial  (IRCC)- calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la finalul trimestrului 4 din 2018: 2,36%(valoare valabila la 2.05.2019)
** DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 223.000 Lei acordat pe o perioada de 59 luni.                                             
*** Clienti de casa - clienti care isi incaseaza salariul/pensia in cont curent deschis la Raiffeisen Bank.
Taxe si comisioaneComision de analiza: 1600 lei, finantat din credit.    
Taxa evaluare garantii (nu este perceputa de banca): 90 EUR + TVA, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii (cost orientativ pe care il percep evaluatorii cu care colaboreaza banca).
 
In vederea acordarii creditului, este necesara o evaluare a bunului de catre un evaluator autorizat membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre evaluatorul ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. In calculul DAE a fost luat in calcul costul taxei de evaluare aferent unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator cu care Banca are o conventie de colaborare.
Consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul.  Banca va comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard al raportului de evaluare.
 
 
Asigurare imobil:  
                   
Este obligatorie incheierea unei asigurari a imobilului/imobilelor adus/e in garantie (atat polita de asigurare PAD, cat si o polita de asigurare facultativa). Raiffeisen Bank nu impune o anumita societate de asigurare. Politele de asigurare trebuie sa indeplineasca un set minim de conditii.
primele de asigurare imobil aferente politei de asigurare obligatorii impotriva dezastrelor PAD: 20 EUR suma platibila in LEI, la cursul BNR din ziua platii.
primele aferente  politei de asigurare facultativa pentru asigurarea imobilului ce va fi ipotecat in favoarea bancii pentru cel putin urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, , cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul: 0,15%*valoarea imobilului propus ca si garantie conform raportului de evaluare /an (cost orientativ).Aceste costuri nu sunt incluse in rata lunara de plata. In calculul DAE, au fost luate in calcul costurile asigurarii imobilului pentru riscurile enumerate, pentru situatia in care acestea ar fi incheiate cu Societatea de Asigurari pentru care banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat.
Taxe notariale:
Pentru formalitatile legate de obtinerea opiniei juridice notariale, incheierea si inscrierea ipotecii/ipotecilor, Raiffeisen Bank nu impune clientilor sai colaborarea cu anumiti notari. In consecinta, pentru detalii cu privire la taxele notariale care trebuie platite in vederea achizitionarii imobilului dorit si inscrierii ipotecii/ipotecilor Consumatorul trebuie sa se adreseze biroului notarial cu care doreste sa colaboreze.
De asemenea, in vederea solutionarii dosarului de credit, este necesara o opinie juridica notariala din care sa rezulte ca imobilul poate fi ipotecat in favoarea banii. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre notarul public ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. Consumatorul are dreptul sa aleaga notarul public.  Banca va comunica notarului public ales de consumator formatul standard al opiniei juridice notariale.
Comision cont curent: 5 Lei/luna* numar de luni de creditare.  Pe durata creditului, Imprumutatul trebuie sa detina un cont curent in moneda creditului, deschis la banca deoarece in acest cont se va acorda creditul si ulterior va fi utilizat pentru rambursarea ratelor lunare.
Comision unic post-acordare: 90 Euro pentru fiecare serviciu postacordare solicitat sau echivalent in Lei la cursul BNR de la data platii.         Comisionul unic se plateste anterior prestarii de catre Banca a serviciului solicitat. Prin exceptie, in situatia in care se solicita schimbarea datei de scadenta a ratelor, inlocuirea garantiilor existente, eliberarea unui document necesar rambursarii anticipate a Creditului prin refinantare, Banca nu percepe acest comision.           
                           
Exemplu de calcul reprezentativ:
Credit in valoare de 223.000 Lei, acordat pe termen de 59 luni, luand in calcul Rata de Dobanda variabila aferenta ofertei Clienti de Casa de 6,11%:
 
Modalitate de rambursare Numar rate Suma lunara / Prima suma lunara de plata aferenta creditului Suma totala  de plata DAE4)
Rate egale 59 4385,31 Lei 263.055,36 Lei 7,39%
Rate descrescatoare 59 4915,10 Lei 261.385,53 Lei 7,44%

4) La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post-acordare si rambursarilor anticipate (daca va fi cazul).


IMPORTANT
a) Informatii despre dobanda:
- Dobanda variabila este influentata de evolutia Indicelui de referinta trimestrial din componenta formulei de calcul a acesteia. De exemplu, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o crestere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor creste, ca efect al cresterii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mari decat in perioada anterioara. In mod similar, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o scadere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor scadea, ca efect al scaderii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mici decat in perioada anterioara.
Indicele de referinta trimestrial  , luat in considerare in cadrul formulei de mai sus, este cel care se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a valorilor Indicelui de referinta zilnic determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de Banca pentru trimestrul urmator.
Valoarea indicelui de referinta zilnic pentru creditele acordate in moneda nationala se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si reprezinta rata de dobanda calculata zilnic ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara
Data de actualizare a Indicelui de referinta trimestrial : indicele de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala, luat in calcul in cadrul formulei de mai sus se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic. 
- Marja bancii  este fixa pe toata durata derularii contractului. 
b) Informatii despre conditiile de rambursare anticipata
- In orice moment Creditul poate fi rambursat partial sau integral in avans. 
- Consumatorul poate rambursa creditul in avans partial sau integral, daca depune la sediul uneia dintre unitatile teritoriale ale bancii o cerere de rambursare anticipata, in scris. 
- Banca nu percepe comision de rambursare anticipata. Se pot efectua rambursari partiale in avans in orice zi lucratoare, mai putin in  ziua scadentei ratelor lunare. 
- La data rambursarii anticipate integrale, Consumatorul datoreaza si dobanzile acumulate de la data ultimei rate scadente pana la data efectuarii rambursarii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate.
- Urmare a efectuarii unei rambursari anticipate partiale, Consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al Creditului. Astfel, Banca nu va percepe contravaloarea dobanzii si a costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractulu. Pentru creditele cu rambursarea in rate egale, in cazul unei rambursari partiale in avans cu diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale sau cu diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale, Banca acorda aceasta reducere astfel: cuantumul primei rate lunare scadenta dupa efectuarea rambursarii se va mentine nemodificat, dar valoarea ei va fi calculata astfel incat Consumatorul sa beneficieze si pentru aceasta rata lunara de o reducere corespunzatoare a costului creditului: din contravaloarea acestei rate se ramburseaza mai mult din soldul creditului si Banca va incasa o suma mai mica cu titlu de dobanda prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la noul sold al creditului. Consumatorul va rambursa lunar noile rate lunare  conform graficului de rambursare, modificat.
In cazul rambursarii anticipate partiale, Consumatorul are dreptul sa aleaga intre:
a) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
b) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale.
Cost de lichidare (in cazul rambursarii anticipate totale sau partiale a creditului): 0% din valoarea principalului ramburasat anticipat. 
c) Asigurarea imobilelor aduse in garantie
Consumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
- Sa asigure pe toata durata finantarii (creditului) fiecare imobil ipotecat in favoarea bancii pentru garantarea creditului, pentru: incendiu,  trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul,  prin incheierea unei polite de asigurare facultativa precum si impotriva dezastrelor naturale prin incheierea  politei de asigurare obligatorie a locuintei („asigurarea PAD”) conform reglementarilor legale in vigoare, si sa suporte cheltuielile ocazionate de aceastea; la reinnoirea politelor de asigurare, are obligatia sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile ce decurg din polita/politele de asigurare si sa prezinte dovada ca asiguratorul a luat cunostinta despre faptul ca drepturile ce decurg din politele de asigurare sunt cesionate in favoarea Bancii.
- Sa incaseze in conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorata cu titlu de despagubire in cazul pierii sau deteriorarii imobilului/imobilelor adus in garantie, precum si sumele datorate in temeiul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingradiri ale dreptului de proprietate, intelege ca asupra acestor sume ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil si este de acord ca Banca sa utilizeze aceste sume in scopul stingerii creantelor garantate, chiar neajunse la termen.
- Sa mentina pe toata perioada creditului un cont curent in moneda creditului din care se va rambursa creditul.
- Sa faca dovada platii primelor de asigurare  sau reinnoirii politelor de asigurare cel tarziu cu douazeci de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei pentru care prima de asigurare a fost platita si/sau politele au fost incheiate in situatia in care asigurarea si/sau plata primelor se face in alte conditii decat prin intermediul Bancii.
Nedepunerea de catre Consumator la banca a dovezii platii primei de asigurare si/sau a reinnoirii politei de asigurare in termenul prevazut in contractul de credit va fi interpretata de Banca drept neindeplinire a obligatiei de plata a primei de asigurare/reinnoire a politei de asigurare.
In caz de nerespectare de catre Consumator a obligatiei de asigurare a locuintei, Banca are dreptul sa procedeze la asigurarea locuintei. 
In cazul in care pe parcursul derularii relatiei de creditare Consumatorul nu indeplineste aceste obligatii, Banca are dreptul sa reinnoiasca polita/politele de asigurare in numele si pe cheltuiala Consumatorului, procedand la incheierea politei/politelor de asigurare cu orice  asigurator (inclusiv dintre cei pentru care Banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat), dupa notificarea Consumatorului in mod prealabil cu 15 zile datei incetarii politei/politelor initiale, in scris, pe hartie sau pe suport durabil.  Notificarea va contine informatii referitoare la obligatie de reinnoire/prelungire a politei de asigurare, conditiile de politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de Banca in numele Consumatorului prin debitarea automata a contului indicat in documentatia contractuala.
d) Avertizare privind posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de credit
In situatia in care Consumatorul se confrunta cu dificultati in efectuarea platilor recomandam sa contacteze imediat Raiffeisen Bank pentru a gasi impreuna posibilele soluții pentru remedierea situatiei.
Raiffeisen Bank va raporta la Biroul de Credit intarzierile la achitarea sumelor lunare de plata.
Neachitarea de catre Consumator a sumelor datorate, la termenele, in conditiile si cuantumurile stabilite in contractul de credit si graficul de rambursare ce duce la inregistrarea de intarzieri la plata mai mari de 90 de zile consecutive, va putea determia declararea scadentei anticipate a creditului. Banca este indreptatita sa declare de indata scadenta anticipata a creditului, notificand aceasta Consumatorului in mod prealabil cu cel putin 30 de zile, in scris. Notificarea mentionata anterior va indica drepturile de care dispune Consumatorul.
Consumatorul poate opta, in mod prealabil declararii scadentei anticipate sau a declansarii procedurii de executare silita pentru vanzarea imobilului asupra caruia este constuita ipoteca imobiliara. Vanzarea este efectuata in mod direct de catre Consumator, in interiorul unui termen de 6 luni de la data exprimarii optiunii, in scris, la orice unitate teritoriala a Bancii. In acest caz, procedura de executare silita va fi initiata de Banca dupa expirarea termenului mentionat anterior, dobanza penalizatoare fiind calculata in continuare.
Executarea silita imobiliara va fi initiata de banca prin intermediul unui executor judecatoresc. 
e) Avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui credit:
Inainte de a contracta un credit, urmariti-va timp de cateva luni veniturile si cheltuielile si incercati sa determinati care ar fi suma maxima pe care va puteti permite sa o platiti in contul ratelor bancare aferente creditului respectiv (recomandam ca valoarea ratelor sa nu depaseasca 30% din valoarea veniturilor, mai ales daca va ganditi la un credit pe termen lung). Atunci cand stabiliti nivelul cheltuielilor, alocati o suma de bani si pentru situatiile neprevazute (probleme de sanatate, diverse reparatii, nunti si alte evenimente speciale). 
Deoarece durata creditului este de pana la 30 de ani, este indicat sa aveti in vedere ca pe parcursul acestei perioade  de creditare veniturile proprii pot fluctua inclusiv in sens descrescator si astfel de fluctuatii pot conduce la afectarea posibilitatii de plata a ratelor lunare la credit!Flexicredit Integral 31.12.2018

Credit de refinantare garantat cu ipoteca, Flexicredit Integral
 
Valuta: Lei.
Valoare: 5.000 Euro - 200.000 Euro (echivalentul in Lei), incluzand comisionul de analiza dosar.
Perioada de creditare: durata contractului de credit poate fi pana la 30 ani.    
Modalitati de rambursare a creditului: rate lunare egale sau in rate lunare descrescatoare, conform optiunii consumatorului din cererea de credit.       
Valoare maxima finantata: pana la 85% din valoarea imobilelor aduse in garantie.
Garantii:  
- ipoteca imobiliara asupra unuia sau mai multor bunuri imobile cu destinatie rezidentiala aflate in proprietatea Consumatorului sau a unor terti. Imobilul ipotecat trebuie sa fie situat pe teritoriul Romaniei.
- ipoteca mobiliara inregistrata la AEGRM asupra creantelor reprezentand venituri prezente si viitoare realizate de Consumator, rezultand din contracte de munca, de prestari servicii, de colaborare, de agent, de inchiriere si asimilate sau din raporturile de pensie.
- ipoteca mobiliara de prim rang inregistrata la AEGRM avand ca obiect contul curent din care se face rambursarea creditului,  deschis de Consumator la Raiffeisen Bank.     
                                                                                                                                 
Costuri:                                                                                      
Dobanzi
Tip dobanda Formula de calcul rata dobanda Rata dobanda DAE 2)
Clienti standard Clienti de casa 3) Clienti standard Clienti de casa3) Clienti standard Clienti de casa3)
Variabila IRCC1) + 4,00% IRCC1) + 3,75% 6,36% 6,11% 7,10% 6,84%
1)  Indice de referinta trimestrial  (IRCC)- calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la finalul trimestrului 4 din 2018:2,36% (valoare valabila la 2.05.2019)
2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 170.000 Lei acordat pe o perioada de 23 ani.
3) Clienti de casa - clienti care isi incaseaza salariul/pensia in cont curent deschis la Raiffeisen Bank.
b) Taxe si comisioane
Comision de analiza: 1600 lei, finantat din credit.
Taxa evaluare garantii (nu este perceputa de banca): 90 EUR + TVA, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii (cost orientativ pe care il percep evaluatorii cu care colaboreaza banca).
 
In vederea acordarii creditului, este necesara o evaluare a bunului de catre un evaluator autorizat membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre evaluatorul ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. In calculul DAE a fost luat in calcul costul taxei de evaluare aferent unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator cu care Banca are o conventie de colaborare.
Consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul.  Banca va comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard al raportului de evaluare. 
 
Asigurare imobil:
 
Este obligatorie incheierea unei asigurari a imobilului/imobilelor adus/e in garantie (atat polita de asigurare PAD, cat si o polita de asigurare facultativa). Raiffeisen Bank nu impune o anumita societate de asigurare. Politele de asigurare trebuie sa indeplineasca un set minim de conditii.
- primele de asigurare imobil aferente politei de asigurare obligatorii impotriva dezastrelor PAD: 20 EUR suma platibila in LEI, la cursul BNR din ziua platii.
- primele aferente  politei de asigurare facultativa pentru asigurarea imobilului ce va fi ipotecat in favoarea bancii pentru cel putin urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul: 0,15%*valoarea imobilului propus ca si garantie conform raportului de evaluare /an (cost orientativ).
Aceste costuri nu sunt incluse in rata lunara de plata. In calculul DAE, au fost luate in calcul costurile asigurarii imobilului pentru riscurile enumerate, pentru situatia in care acestea ar fi incheiate cu Societatea de Asigurari pentru care banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat. 
Taxe notariale:
Pentru formalitatile legate de obtinerea opiniei juridice notariale, incheierea si inscrierea ipotecii/ipotecilor, Raiffeisen Bank nu impune clientilor sai colaborarea cu anumiti notari. In consecinta, pentru detalii cu privire la taxele notariale care trebuie platite in vederea achizitionarii imobilului dorit si inscrierii ipotecii/ipotecilor Consumatorul trebuie sa se adreseze biroului notarial cu care doreste sa colaboreze.
De asemenea, in vederea solutionarii dosarului de credit, este necesara o opinie juridica notariala din care sa rezulte ca imobilul poate fi ipotecat in favoarea banii. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre notarul public ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. Consumatorul are dreptul sa aleaga notarul public.  Banca va comunica notarului public ales de consumator formatul standard al opiniei juridice notariale. 
Comision cont curent: 5 Lei/luna* numar de luni de creditare. . Pe durata creditului, Imprumutatul trebuie sa detina un cont curent in moneda creditului, deschis la banca deoarece in acest cont se va acorda creditul si ulterior va fi utilizat pentru rambursarea ratelor lunare. 
Comision ordin de plata conditionat: 5 Euro (echivalent in Lei).
Comision unic post-acordare: 90 Euro pentru fiecare serviciu postacordare solicitat sau echivalent in Lei la cursul BNR de la data platii. Comisionul unic se plateste anterior prestarii de catre Banca a serviciului solicitat. Prin exceptie, in situatia in care se solicita schimbarea datei de scadenta a ratelor, inlocuirea garantiilor existente, eliberarea unui document necesar rambursarii anticipate a Creditului prin refinantare, Banca nu percepe acest comision.
 
Exemplu de calcul reprezentativ: 
Credit in valoare de 170.000 Lei, acordat pe termen de 23 ani, luand in calcul Rata de Dobanda variabila aferenta ofertei Clienti de Casa de 6,11%:
Modalitate de rambursare Numar rate Suma lunara / Prima suma lunara de plata aferenta creditului Suma totala  de plata DAE4)
Rate egale 276 1.148,25 Lei 327.920,92Lei 6,84%
Rate descrescatoare 276 1.481,53 Lei 300.888,09 Lei 6,93%

4) La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post -acordare si rambursarilor anticipate (daca va fi cazul).
IMPORTANT
a) Informatii despre dobanda:

- Dobanda variabila este influentata de evolutia Indicelui de referinta trimestrial din componenta formulei de calcul a acesteia. De exemplu, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o crestere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor creste, ca efect al cresterii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mari decat in perioada anterioara. In mod similar, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o scadere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor scadea, ca efect al scaderii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mici decat in perioada anterioara.
Indicele de referinta trimestrial  , luat in considerare in cadrul formulei de mai sus, este cel care se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a valorilor Indicelui de referinta zilnic determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de Banca pentru trimestrul urmator.
Valoarea indicelui de referinta zilnic pentru creditele acordate in moneda nationala se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si reprezinta rata de dobanda calculata zilnic ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara
Data de actualizare a Indicelui de referinta trimestrial : indicele de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala, luat in calcul in cadrul formulei de mai sus se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic. 
- Marja bancii  este fixa pe toata durata derularii contractului. 
b) Informatii despre conditiile de rambursare anticipata

- In orice moment Creditul poate fi rambursat partial sau integral in avans. 
- Consumatorul poate rambursa creditul in avans partial sau integral, daca depune la sediul uneia dintre unitatile teritoriale ale bancii o cerere de rambursare anticipata, in scris. 
- Banca nu percepe comision de rambursare anticipata. Se pot efectua rambursari partiale in avans in orice zi lucratoare, mai putin in  ziua scadentei ratelor lunare. 
- La data rambursarii anticipate integrale, Consumatorul datoreaza si dobanzile acumulate de la data ultimei rate scadente pana la data efectuarii rambursarii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate.
- Urmare a efectuarii unei rambursari anticipate partiale, Consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al Creditului. Astfel, Banca nu va percepe contravaloarea dobanzii si a costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractulu. Pentru creditele cu rambursarea in rate egale, in cazul unei rambursari partiale in avans cu diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale sau cu diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale, Banca acorda aceasta reducere astfel: cuantumul primei rate lunare scadenta dupa efectuarea rambursarii se va mentine nemodificat, dar valoarea ei va fi calculata astfel incat Consumatorul sa beneficieze si pentru aceasta rata lunara de o reducere corespunzatoare a costului creditului: din contravaloarea acestei rate se ramburseaza mai mult din soldul creditului si Banca va incasa o suma mai mica cu titlu de dobanda prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la noul sold al creditului. Consumatorul va rambursa lunar noile rate lunare  conform graficului de rambursare, modificat.

In cazul rambursarii anticipate partiale, Consumatorul are  dreptul sa aleaga intre:
a) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
b) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale.

Cost de lichidare (in cazul rambursarii anticipate totale sau partiale a creditului): 0% din valoarea principalului ramburasat anticipat. 

c) Asigurarea imobilelor aduse in garantie

Consumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
- Sa asigure pe toata durata finantarii (creditului) fiecare imobil ipotecat in favoarea bancii pentru garantarea creditului, pentru: incendiu,  trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul,   prin incheierea unei polite de asigurare facultativa precum si impotriva dezastrelor naturale prin incheierea  politei de asigurare obligatorie a locuintei („asigurarea PAD”) conform reglementarilor legale in vigoare, si sa suporte cheltuielile ocazionate de aceastea; la reinnoirea politelor de asigurare, are obligatia sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile ce decurg din polita/politele de asigurare si sa prezinte dovada ca asiguratorul a luat cunostinta despre faptul ca drepturile ce decurg din politele de asigurare sunt cesionate in favoarea Bancii.
- Sa incaseze in conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorata cu titlu de despagubire in cazul pierii sau deteriorarii imobilului/imobilelor adus in garantie, precum si sumele datorate in temeiul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingradiri ale dreptului de proprietate, intelege ca asupra acestor sume ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil si este de acord ca Banca sa utilizeze aceste sume in scopul stingerii creantelor garantate, chiar neajunse la termen.
- Sa mentina pe toata perioada creditului un cont curent in moneda creditului din care se va rambursa creditul.
- Sa faca dovada platii primelor de asigurare  sau reinnoirii politelor de asigurare cel tarziu cu douazeci de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei pentru care prima de asigurare a fost platita si/sau politele au fost incheiate in situatia in care asigurarea si/sau plata primelor se face in alte conditii decat prin intermediul Bancii.

Nedepunerea de catre Consumator la banca a dovezii platii primei de asigurare si/sau a reinnoirii politei de asigurare in termenul prevazut in contractul de credit va fi interpretata de Banca drept neindeplinire a obligatiei de plata a primei de asigurare/reinnoire a politei de asigurare.

In caz de nerespectare de catre Consumator a obligatiei de asigurare a locuintei, Banca are dreptul sa procedeze la asigurarea locuintei. 
In cazul in care pe parcursul derularii relatiei de creditare Consumatorul nu indeplineste aceste obligatii, Banca are dreptul sa reinnoiasca polita/politele de asigurare in numele si pe cheltuiala Consumatorului, procedand la incheierea politei/politelor de asigurare cu orice  asigurator (inclusiv dintre cei pentru care Banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat), dupa notificarea Consumatorului in mod prealabil cu 15 zile datei incetarii politei/politelor initiale, in scris, pe hartie sau pe suport durabil.  Notificarea va contine informatii referitoare la obligatie de reinnoire/prelungire a politei de asigurare, conditiile de politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de Banca in numele Consumatorului prin debitarea automata a contului indicat in documentatia contractuala.
d) Avertizare privind posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de credit

In situatia in care Consumatorul se confrunta cu dificultati in efectuarea platilor recomandam sa contacteze imediat Raiffeisen Bank pentru a gasi impreuna posibilele soluții pentru remedierea situatiei.

Raiffeisen Bank va raporta la Biroul de Credit intarzierile la achitarea  sumelor lunare de plata.
Neachitarea de catre Consumator a sumelor datorate, la termenele, in conditiile si cuantumurile stabilite in contractul de credit si graficul de rambursare ce duce la inregistrarea de intarzieri la plata mai mari de 90 de zile consecutive, va putea determia declararea scadentei anticipate a creditului. Banca este indreptatita sa declare de indata scadenta anticipata a creditului, notificand aceasta Consumatorului in mod prealabil cu cel putin 30 de zile, in scris. Notificarea mentionata anterior va indica drepturile de care dispune Consumatorul.
Consumatorul poate opta, in mod prealabil declararii scadentei anticipate sau a declansarii procedurii de executare silita pentru vanzarea imobilului asupra caruia este constuita ipoteca imobiliara. Vanzarea este efectuata in mod direct de catre Consumator, in interiorul unui termen de 6 luni de la data exprimarii optiunii, in scris, la orice unitate teritoriala a Bancii. In acest caz, procedura de executare silita va fi initiata de Banca dupa expirarea termenului mentionat anterior, dobanza penalizatoare fiind calculata in continuare.
Executarea silita imobiliara va fi initiata de banca prin intermediul unui executor judecatoresc. 
e) Avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui credit:
Inainte de a contracta un credit, urmariti-va timp de cateva luni veniturile si cheltuielile si incercati sa determinati  care ar fi suma maxima pe care va puteti permite sa o platiti in contul ratelor bancare aferente creditului respectiv (recomandam ca valoarea ratelor sa nu depaseasca 30% din valoarea veniturilor, mai ales daca va ganditi la un credit pe termen lung). Atunci cand stabiliti nivelul cheltuielilor, alocati o suma de bani si pentru situatiile neprevazute (probleme de sanatate, diverse reparatii, nunti si alte evenimente speciale). 
Deoarece durata creditului este de pana la 30 de ani, este indicat sa aveti in vedere ca pe parcursul acestei perioade de creditare veniturile proprii pot fluctua inclusiv in sens descrescator si astfel de fluctuatii pot conduce la afectarea posibilitatii de plata a ratelor lunare la credit!

 

Casa TA_01.04.2019

Creditul imobiliar, Casa Ta
 

Scopul in care poate fi utilizat creditul: Cumparare, construire, renovare locuinte/ case de vacanta sau achizitie terenuri.   
Valuta: Lei.
Valoare: 5.000 Euro - 300.000 Euro (echivalentul in Lei), incluzand comisionul de analiza dosar.
Perioada de creditare: durata contractului de credit poate fi de la 3 pana la 30 ani.      
Modalitati de rambursare a creditului: in rate lunare egale sau in rate lunare descrescatoare, conform optiunii consumatorului din cererea de credit.       
Avans minim: 15 % din valoarea imobilului achizitionat.
Avansul poate fi si zero, cu conditia indeplinirii cerintelor referitoare la acoperirea creditului cu garantii si cu conditia ca pretul sa fie platit integral.
Nota:
In cazul creditelor pentru cumparare de locuinte, suma creditului (fara comisionul de analiza dosar) nu poate depasi pretul de achizitie al imobilului.
Garantii:  
- ipoteca imobiliara asupra imobilului achizitionat (exceptie terenuri) sau asupra unor bunuri imobile cu destinatie rezidentiala aflate in proprietatea  Consumatorului sau a unor terti. Imobilul ipotecat trebuie sa fie situat pe teritoriul Romaniei.
- ipoteca mobiliara inregistrata la AEGRM asupra creantelor reprezentand venituri prezente si viitoare realizate de Consumator, rezultand din contracte de munca, de prestari servicii, de colaborare, de agent, de inchiriere si asimilate sau din raporturile de pensie.
- ipoteca mobiliara de prim rang inregistrata la AEGRM avand ca obiect contul curent din care se face rambursarea creditului,  deschis de Consumator la Raiffeisen Bank.
Costuri:
a) Tipurile de rata a dobanzii disponibile
Moneda/tip dobanda Formula de calcul rata dobanda Rata dobanda DAE 2)
Clienti standard Clienti de casa 3) Clienti standard Clienti de casa3) Clienti standard Clienti de casa3)
Lei variabila IRCC1) + 3,00% IRCC1) + 2,75% 5,36 5,11% 5,98% 5,72
% %

1) Indice de referinta trimestrial  (IRCC)- calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la finalul trimestrului 4 din 2018: 2,36%(valoare valabila la 2.05.2019)
2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 188.500 Lei acordat pe o perioada de 279 luni (23 de ani si 3 luni).
3) Clienti de casa - clienti care isi incaseaza salariul/pensia in cont curent deschis la Raiffeisen Bank.
b) Taxe si comisioane
Comision de analiza: 900 lei, finantat din credit.
Taxa evaluare garantii (nu este perceputa de banca): 90 EUR + TVA, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii (cost orientativ pe care il percep evaluatorii cu care colaboreaza banca).

In vederea acordarii creditului, este necesara o evaluare a bunului de catre un evaluator autorizat membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre evaluatorul ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. In calculul DAE a fost luat in calcul costul taxei de evaluare aferent unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator cu care Banca are o conventie de colaborare.
Consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul.  Banca va comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard al raportului de evaluare. 

Asigurare imobil:

Este obligatorie incheierea unei asigurari a imobilului/imobilelor adus/e in garantie (atat polita de asigurare PAD, cat si o polita de asigurare facultativa). Raiffeisen Bank nu impune o anumita societate de asigurare. Politele de asigurare trebuie sa indeplineasca un set minim de conditii.
- primele de asigurare imobil aferente politei de asigurare obligatorii impotriva dezastrelor PAD: 20 EUR suma platibila in LEI, la cursul BNR din ziua platii.
- primele aferente  politei de asigurare facultativa pentru asigurarea imobilului ce va fi ipotecat in favoarea bancii pentru cel putin urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul: 0,15%*valoarea imobilului propus ca si garantie conform raportului de evaluare /an (cost orientativ).
Aceste costuri nu sunt incluse in rata lunara de plata. In calculul DAE, au fost luate in calcul costurile asigurarii imobilului pentru riscurile enumerate, pentru situatia in care acestea ar fi incheiate cu Societatea de Asigurari pentru care banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat. 
Taxe notariale:
Pentru formalitatile legate de obtinerea opiniei juridice notariale, achizitionarea imobilului, incheierea  si inscrierea ipotecii/ipotecilor, Raiffeisen Bank nu impune clientilor sai colaborarea cu anumiti notari. In consecinta, pentru detalii cu privire la taxele notariale care trebuie platite in vederea achizitionarii imobilului dorit si inscrierii ipotecii/ipotecilor Consumatorul trebuie sa se adreseze biroului notarial cu care doreste sa colaboreze.
De asemenea, in vederea solutionarii dosarului de credit, este necesara o opinie juridica notariala din care sa rezulte ca imobilul poate fi ipotecat in favoarea banii. Costul aferent acestui serviciu este un cost anterior incheierii contractului de credit, se achita direct catre notarul public ales de Consumator si nu poate fi returnat in cazul in care nu se incheie contractul de credit. Consumatorul are dreptul sa aleaga notarul public.  Banca va comunica notarului public ales de consumator formatul standard al opiniei juridice notariale. 
Comision cont curent:  5 Lei/luna* numar de luni de creditare. Pe durata creditului, Imprumutatul trebuie sa detina un cont curent in moneda creditului, deschis la banca deoarece in acest cont se va acorda creditul si ulterior va fi utilizat pentru rambursarea ratelor lunare. 
Comision ordin de plata: 18 lei.
Comision unic post-acordare: 90 Euro pentru fiecare serviciu postacordare solicitat sau echivalent in Lei la cursul BNR de la data platii. Comisionul unic  se plateste anterior prestarii de catre Banca a serviciului solicitat. Prin exceptie, in situatia in care  se solicita schimbarea datei de scadenta a ratelor , inlocuirea garantiilor existente, eliberarea unui document necesar rambursarii anticipate a Creditului prin refinantare, Banca nu percepe acest comision.

Exemplu de calcul reprezentativ: 
Credit in valoare de 188.500 Lei acordat pe o perioada de 279 luni (23 de ani si 3 luni), luand in calcul Rata de Dobanda variabila aferenta ofertei Clienti de Casa de 5,11%:
Modalitate de rambursare Numar rate Suma lunara / Prima suma lunara de plata aferenta creditului Suma totala  de plata DAE4)
Rate egale 279 1.155,92 Lei 334.693,94Lei 5,72%
Rate descrescatoare 279 1.478,32 Lei 313.070,19 Lei 5,80%

4) La aceasta valoare se adauga si taxele notariale precum si eventualele costuri aferente solicitarilor post-acordare (daca va fi cazul).

IMPORTANT
a) Informatii despre dobanda:

- Dobanda variabila: formula de calcul este compusa din Indice de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la finalul fiecarui trimestru calendaristic (denumit in continuare „Indice de referinta trimestrial”) + marja bancii; este influentata de evolutia Indicelui de referinta trimestrial din componenta formulei de calcul a acesteia. De exemplu, daca Indicele de referinta trimestrialdin formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o crestere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor creste, ca efect al cresterii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mari decat in perioada anterioara. In mod similar, daca Indicele de referinta trimestrial din formula de calcul a dobanzii va inregistra la data de actualizare o scadere, sumele lunare de plata scadente in perioada cuprinsa intre aceasta data si urmatoarea data de actualizare vor scadea, ca efect al scaderii ratei de dobanda. Acestea vor deveni mai mici decat in perioada anterioara.
Indicele de referinta trimestrial  , luat in considerare in cadrul formulei de mai sus, este cel care se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a valorilor Indicelui de referinta zilnic determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de Banca pentru trimestrul urmator.
Valoarea indicelui de referinta zilnic pentru creditele acordate in moneda nationala se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si reprezinta rata de dobanda calculata zilnic ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.
Data de actualizare a Indicelui de referinta trimestrial : indicele de referinta pentru creditele acordate in moneda nationala, luat in calcul in cadrul formulei de mai sus se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic. 
- Marja bancii  este fixa pe toata durata derularii contractului. 
b) Informatii despre conditiile de rambursare anticipata

- In orice moment Creditul poate fi rambursat partial sau integral in avans. 
- Consumatorul poate rambursa creditul in avans partial sau integral, daca depune la sediul uneia dintre unitatile teritoriale ale bancii o cerere de rambursare anticipata, in scris. 
- Banca nu percepe comision de rambursare anticipata. Se pot efectua rambursari partiale in avans in orice zi lucratoare, mai putin in  ziua scadentei ratelor lunare. 
- La data rambursarii anticipate integrale, Consumatorul datoreaza si dobanzile acumulate de la data ultimei rate scadente pana la data efectuarii rambursarii anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate.
- Urmare a efectuarii unei rambursari anticipate partiale, Consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al Creditului. Astfel, Banca nu va percepe contravaloarea dobanzii si a costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractulu. Pentru creditele cu rambursarea in rate egale, in cazul unei rambursari partiale in avans cu diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale sau cu diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale, Banca acorda aceasta reducere astfel: cuantumul primei rate lunare scadenta dupa efectuarea rambursarii se va mentine nemodificat, dar valoarea ei va fi calculata astfel incat Consumatorul sa beneficieze si pentru aceasta rata lunara de o reducere corespunzatoare a costului creditului: din contravaloarea acestei rate se ramburseaza mai mult din soldul creditului si Banca va incasa o suma mai mica cu titlu de dobanda prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la noul sold al creditului. Consumatorul va rambursa lunar noile rate lunare  conform graficului de rambursare, modificat.

In cazul rambursarii anticipate partiale, Consumatorul are  dreptul sa aleaga intre:
a) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
b) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale.

Cost de lichidare  (in cazul rambursarii anticipate totale sau partiale a creditului): 0% din valoarea principalului rambursat anticipat. 

c) Asigurarea imobilelor aduse in garantie

Consumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:
- Sa asigure pe toata durata finantarii (creditului) fiecare imobil ipotecat in favoarea bancii pentru garantarea creditului, pentru: incendiu,  trasnet, explozie, cutremur, inundatie, prabusire sau alunecare de teren, furtuna, izbirea de catre un vehicul,  prin incheierea unei polite de asigurare facultativa precum si impotriva dezastrelor naturale prin incheierea  politei de asigurare obligatorie a locuintei („asigurarea PAD”) conform reglementarilor legale in vigoare, si sa suporte cheltuielile ocazionate de aceastea; la reinnoirea politelor de asigurare, are obligatia sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile ce decurg din polita/politele de asigurare si sa prezinte dovada ca asiguratorul a luat cunostinta despre faptul ca drepturile ce decurg din politele de asigurare sunt cesionate in favoarea Bancii.
- Sa incaseze in conturile anume deschise la Banca indemnizatia de asigurare sau suma datorata cu titlu de despagubire in cazul pierii sau deteriorarii imobilului/imobilelor adus in garantie, precum si sumele datorate in temeiul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingradiri ale dreptului de proprietate, intelege ca asupra acestor sume ipoteca se stramuta de drept in temeiul art. 2330 Cod Civil si este de acord ca Banca sa utilizeze aceste sume in scopul stingerii creantelor garantate, chiar neajunse la termen.
- Sa mentina pe toata perioada creditului un cont curent in moneda creditului din care se va rambursa creditul.
- Sa faca dovada platii primelor de asigurare  sau reinnoirii politelor de asigurare cel tarziu cu douazeci de zile calendaristice inainte de expirarea perioadei pentru care prima de asigurare a fost platita si/sau politele au fost incheiate in situatia in care asigurarea si/sau plata primelor se face in alte conditii decat prin intermediul Bancii.

Nedepunerea de catre Consumator la banca a dovezii platii primei de asigurare si/sau a reinnoirii politei de asigurare in termenul prevazut in contractul de credit va fi interpretata de Banca drept neindeplinire a obligatiei de plata a primei de asigurare/reinnoire a politei de asigurare.

In caz de nerespectare de catre Consumator a obligatiei de asigurare a locuintei, Banca are dreptul sa procedeze la asigurarea locuintei. 
In cazul in care pe parcursul derularii relatiei de creditare Consumatorul nu indeplineste aceste obligatii, Banca are dreptul sa reinnoiasca polita/politele de asigurare in numele si pe cheltuiala Consumatorului, procedand la incheierea politei/politelor de asigurare cu orice  asigurator (inclusiv dintre cei pentru care Banca actioneaza ca agent de asigurare subordonat), dupa notificarea Consumatorului in mod prealabil cu 15 zile datei incetarii politei/politelor initiale, in scris, pe hartie sau pe suport durabil. Notificarea va contine informatii referitoare la obligatie de reinnoire/prelungire a politei de asigurare, conditiile de politei de asigurare ce urmeaza a fi incheiata de Banca in numele Consumatorului prin debitarea automata a contului indicat in documentatia contractuala.
d) Avertizare privind posibilele consecinte ale nerespectarii angajamentelor legate de credit

In situatia in care Consumatorul se confrunta cu dificultati in efectuarea platilor recomandam sa contacteze imediat Raiffeisen Bank pentru a gasi impreuna posibilele soluții pentru remedierea situatiei.

Raiffeisen Bank va raporta la Biroul de Credit intarzierile la achitarea  sumelor lunare de plata.
Neachitarea de catre Consumator a sumelor datorate, la termenele, in conditiile si cuantumurile stabilite in contractul de credit si graficul de rambursare ce duce la inregistrarea de intarzieri la plata mai mari de 90 de zile consecutive, va putea determina declararea scadentei anticipate a creditului. Banca este indreptatita sa declare de indata scadenta anticipata a creditului, notificand aceasta Consumatorului in mod prealabil cu cel putin 30 de zile, in scris. Notificarea mentionata anterior va indica drepturile de care dispune Consumatorul.
Consumatorul poate opta, in mod prealabil declararii scadentei anticipate sau a declansarii procedurii de executare silita pentru vanzarea imobilului asupra caruia este constuita ipoteca imobiliara. Vanzarea este efectuata in mod direct de catre Consumator, in interiorul unui termen de 6 luni de la data exprimarii optiunii, in scris, la orice unitate teritoriala a Bancii. In acest caz, procedura de executare silita va fi initiata de Banca dupa expirarea termenului mentionat anterior, dobanza penalizatoare fiind calculata in continuare.
Executarea silita imobiliara va fi initiata de banca prin intermediul unui executor judecatoresc.
e) Avertizare cu privire la riscurile pe care le presupune contractarea unui credit:
Inainte de a contracta un credit, urmariti-va timp de cateva luni veniturile si cheltuielile si incercati sa determinati  care ar fi suma maxima pe care va puteti permite sa o platiti in contul ratelor bancare aferente creditului respectiv (recomandam ca valoarea ratelor sa nu depaseasca 30% din valoarea veniturilor, mai ales daca va ganditi la un credit pe termen lung). Atunci cand stabiliti nivelul cheltuielilor, alocati o suma de bani si pentru situatiile neprevazute (probleme de sanatate, diverse reparatii, nunti si alte evenimente speciale). 
Deoarece durata creditului este de pana la 30 de ani, este indicat sa aveti in vedere ca pe parcursul acestei perioade de creditare veniturile proprii pot fluctua inclusiv in sens descrescator si astfel de fluctuatii pot conduce la afectarea posibilitatii de plata a ratelor lunare la credit! 

Prima Casa 01.04.2019

 
Prima Ta Casa
Tip credit: Credit pentru cumparare  de locuinte prin programul Guvernamental Prima Casa.         
Valuta: Lei.
Valoare: 
pana la 57.000 de Euro (in echivalent Lei) pentru locuintele vechi sau maxim 66.500 Euro (in echivalent Lei) pentru locuintele noi/consolidate.
Perioada: intre 3 si 30 de ani.               
Valoare maxima finantata: 95% din valoarea imobilului achizitionat.
Garantii: Ipoteca legala constituita in favoarea statului roman si a bancii asupra imobilului achizitionat prin credit.
  Constituirea unui depozit colateral corespunzator a 3 rate de dobanda.
Imobile finantate: se pot achizitiona locuinte finalizate, intabulate in Cartea Funciara.
Asigurari: este obligatorie doar incheierea unei asigurari de imobil.
Costuri credit                  
  Moneda Lei  
  Tip dobanda Variabila  
  Formula de calcul rata dobanda ROBOR 3M1) +2%  
  Valoare rata dobanda 5.23%  
  Comision gestiune FNGCIMM Anual, 0,45%, calculat la soldul finantarii garantate de catre Stat (% din soldul creditului).  
  Procent garantare de catre Stat 50% - pentru locuinte noi/consolidate. 40% - pentru locuinte vechi.  
  DAE2) 5.42% 5.37%  
  Taxa evaluare imobil 107,10 EUR, echivalent in lei la cursul BNR de la data platii.   
1) Robor 3M este setat la 30 iunie, 30 septembrie, 31 decembrie si 31 martie (ale fiecarui an) luand in considerare valoarea indexului din ultima zi lucratoare a fiecareia dintre aceste luni.
Robor 3M - calculat la 31.03.2019  ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii: 3,23 %.
2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare un credit in valoare de 30.000 euro (in echivalent Lei) acordat pe o perioada de 30 de ani (360 luni). 
Exemplu de calcul
Prima Ta Casa - credit in valoare de 135.000 lei, acordat pe termen de 30 ani, cu rata dobanzii 5,23 % (variabila), comision anual gestiune FNGCIMM 0,45%, taxa evaluare garantii 107,10 Euro. Suma lunara de plata Valoare totala platibila DAE 3)
Achizitie locuinta noua/consolidata. 743.80 lei 274,131 5.64%
Achizitie locuinta veche. 743.80 lei 272,961 5.59%
3) La aceasta valoare se adauga si costul cu asigurarea imobilului, care este obligatorie.

Dobanzi aniversare credite PF optiuni_31.12.18

Dobanzi aniversare credite PF optiuni

Nivelul dobanzilor aniversare pentru creditele Casa Ta/Flexiplus/Flexiplus Integral acordate cu optiuni de dobanda sunt expuse in tabelul de mai jos.
Va reamintim ca in fiecare an, la aniversarea creditului aveti posibilitatea de a opta intre rata de dobanda variabila, rata de dobanda fixa 1 an si rata de dobanda fixa 3 ani.
 
  Creditul de achizitie/construire locuinta Casa Ta
Moneda     Dobanda in primul an de creditare (2008) Optiuni de dobanda a 10-a aniversare
Dobanda variabila Dob. fixa 1 an  Dob. fixa 3 ani 
EUR 5,90%/ 6,90% fixa 1 an sau 7,10% variabila 4,912%  (EURIBOR 6M + 5,15%) 8,00% 9,50%
8,40% fixa 1 an sau 8,60% variabila 7,412%  (EURIBOR 6M + 7,65%) 8,00% 9,50%
CHF 4,60% fixa 1 an sau 5,40% variabila 4,7026%  (LIBOR 6M  + 5,36%) 9,00% 10,50%
5,90%/ 6,90% / 8,40% fixa 1 an sau 7,10%/8,60% variabila 6,0026%  (LIBOR 6M + 6,66%) 9,00% 10,50%
RON 9,10% fixa 1 an sau 9,90% variabila 6,32%  (ROBOR 6M + 2,97%) 7,00% 8,00%
13,30% fixa 1 an sau 14,30% variabila cu aniversarea in perioada mai - iulie 2014 6,35%  (ROBOR 6M + 3,00%) 7,00% 8,00%
13,30%/14,30% fixa 1 an sau 14,30%/15,30% variabila cu aniversarea in perioada august 2014 - ianuarie 2015 7,85% (ROBOR 6M + 4,50%) 7,00% 8,00%
  Flexi Plus/Flexi Integral
Moneda     Dobanda in primul an de creditare (2008) Optiuni de dobanda a 10-a aniversare
Dobanda variabila Dob. fixa 1 an  Dob. fixa 3 ani 
EUR 6,70%/7,90% fixa 1 an sau 8,10% variabila 5,712%  (EURIBOR 6M + 5,95%) 9,00% 10,50%
9,40% fixa 1 an sau 9,60% variabila 8,412%  (EURIBOR 6M + 8,65%) 9,00% 10,50%
CHF 5,50% fixa 1 an sau 6,40% variabila 5,6026%  (LIBOR 6M + 6,26%) 9,50% 11,00%
6,70%/7,90%/9,40% fixa 1 an sau 8,10%/9,60% variabila 7,0026% (LIBOR 6M + 7,66%) 9,50% 11,00%
RON 9,60% fixa 1 an sau 10,90% variabila 6,82%  (ROBOR 6M + 3,47%) 8,00% 9,00%
14,30% fixa 1 an sau 15,30% variabila cu aniversarea in mai - iulie 2014 7,35% (ROBOR 6M + 4,00%) 8,00% 9,00%
14,30%/15,30% fixa 1 an sau 15,30%/16,30% variabila cu aniversarea in august 2014 - ianuarie 2015 8,85% (ROBOR 6M + 5,50%) 8,00% 9,00%

EURIBOR 6M = -0,238%, calculat la data de 31.12.2018, ca valoarea din data de 20 decembrie 2018.
LIBOR CHF 6M = -0,6574%, calculat la data de 31.12.2018, ca valoarea din data de 20 decembrie 2018.
ROBOR 6M = 3,35% calculat la data de 31.12.2018, ca medie a ultimelor 30 de zile calendaristice.
Partenerul dumneavoastra,
Raiffeisen Bank
 

Overdraft 02.05.2019

Overdraft
Tip credit: Facilitate de descoperit de cont
Valuta: Lei
Valoare: echivalentul a pana la 6 salarii/pensii nete
Conditie contractare: incasarea salariului sau pensiei in cont curent Raiffeisen Bank
Beneficii:                    
  - ai la dispozitie o suma suplimentara de bani fata de salariul sau pensia incasata in contul curent
  - dobanda se aplica numai pentru sumele utilizate
  - nu exista taxe si comisioane in caz de neutilizare limita
  - in cazul cresterii venitului, poti beneficia de majorarea sumei acordate
   
Modul de calcul al ratelor dobanzii:
Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor acordate in moneda nationala calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare din trimestrul 4 2018 (IRCC) + Marja Bancii
Indicele de referinta trimestrial denumit IRCC se actualizeaza, conform prevederilor legale in vigoare de 4 ori pe an, la inceputul fiecarui trimestru al anului calendaristic.
Dobanzi si DAE:
Moneda Lei 
Tipul dobanzii Variabila (Indicele de referinta trimestrial -IRRC+ Marja Bancii)
Rata dobanzii  12.35%
Marja Bancii 9.99%
DAE (2) 15.25%
(1) Indicele de referinta trimestrial denumit IRCC  - la 02.05.2019 determinat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare din trimestrul 4 2018 - 2.36%
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare o facilitate de 5.367 lei acordata pe o perioada de 3 luni si utilizata in totalitate pe intreaga perioada, prin retragere integrala a facilitatii prin intermediul ATM-ului. La finalul perioadei facilitatea va fi returnata in totalitate. In calculul DAE a fost inclus costul lunar aferent pachetului de cont curent standard cu facilitate atasata. 
Lista complata a taxelor si comisioanelor aferente tuturor tipurilor de cont curent din oferta bancii se regaseste in documentul "Taxe si comisioane Standard - Persoane Fizice", afisat in agentiile Raiffeisen Bank.

Dobanzi practicate la creditele retrase 02.05.2019

DOBANZI PRACTICATE PENTRU CREDITELE CARE NU SE MAI REGASESC IN OFERTA BANCII
Denumire produs Rata dobanzii
Facilitatea de descoperit de cont (Overdraft Standard) - acordat pana la data de 30.06.2010, inclusiv 13.34%
Facilitatea de descoperit de cont (Overdraft Standard) - acordata in perioada 01.07.2010 - 06.03.2017, inclusiv 13.15%
Credit de consum Reinnoire si Reinnoire majorata LEI, dobanda fixa si comision inclus 12.90%
Credit de consum Reinnoire si Reinnoire majorata LEI, dobanda variabila si comision inclus Robor 6 luni* + marja
Credit de consum Reinnoire si Reinnoire majorata EUR, dobanda variabila si comision inclus Euribor 6 luni* + marja
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu comision anual si rata de dobanda variabila, fara garant LEI: Robor 6 luni* + marja                          EUR: Euribor 6 luni* + marja
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu comision anual si rata de dobanda variabila, cu garant
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu comision anual si rata de dobanda variabila, sume peste 2.000 EUR(echiv. LEI) si peste 6 ani / sume peste 2.000 EUR(echiv. LEI) si sub 6 ani / sume sub 2.000 EUR(echiv LEI) - oferite intre 23.04.2007 si 14.05.2008 
Credit pentru nevoi personale (Flexicredit) in LEI/EUR cu rata de dobanda variabila, sume peste 7.000 EUR(echiv. LEI)/ sume intre 3.000,01 EUR/(echiv. LEI) si 7.000 EUR(echiv. Lei) / sume mai mici sau egale cu 3.000 EUR (echiv. lei) oferite in perioada 15.05.2008-29.06.2014 LEI: Robor 6 luni* + marja                          EUR: Euribor 6 luni* + marja
Credit pentru achizitionarea de autoturisme in LEI cu dobanda variabila Robor 6 luni* + marja
Credit pentru achizitionarea de autoturisme in EURO cu dobanda variabila Euribor 6 luni + marja
Credit pentru achizitionarea de autoturisme in USD cu dobanda variabila Libor 6 luni + marja
                   
*Valorice indicilor de dobanda variabili la data de 31.12.2018 in functie de care se calculeaza dobanda creditelor cu rata de dobanda variabila:
Euribor 6 luni - calculat ca media ultimelor 30 de zile calendaristice anterioare datei de resetare -0.271%
Euribor 6 luni - valoarea indicelui de la data de 20 a lunii iunie / decembrie -0.271%
Robor 6 luni - calculat ca medie a ultimelor 30 de zile calendaristice anterioare datei de resetare 3.35%
Robor 6 luni - calculat ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii in care se face resetarea 3.33%
Libor 6 luni (CHF) - valoarea indicelui ca media ultimelor 30 zile calendaristice anterioare datei de resetare -0.6532%
Libor 6 luni (CHF) - valoarea indicelui de la data de 20 a lunii iunie / decembrie -0.6580%
Libor 6 luni (USD) - valoarea indicelui de la data de 20 a lunii iunie / decembrie 1.7817%
*Valorile indicilor de dobanda valabili la 31.03.2019 in functie de care se calculeaza dobanda creditelor cu rata de dobanda variabila:
EURIBOR 3 luni (calculat ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii in care se face resetarea) -0.329%
ROBOR 3 luni (calculat ca valoarea din ultima zi lucratoare a lunii in care se face resetarea) 3.23%
ROBOR 3 luni (calculat ca media ultimelor 30 de zile calendaristice) 3.16%
*Valoarea indicelui de referinta valabila la 02.05.2019 in functie de care se calculeaza dobanda creditelor cu rata de dobanda variabila:
IRCC- Indice de referinta pentru creditele consumatorilor acordate in moneda nationala calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare din trimestrul 4 2018 (denumit in continuare „Indice de referinta trimestrial”) 2,36%

Flexicredit 03.01.2019

 
Flexicredit si Flexicredit cu Refinantare interna
Tip credit: Credit pentru nevoi personale nenominalizate si/sau refinantare (se refinanteaza doar credite acordate de Raiffeisen)       
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei)  - 15.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima:         5 ani. 
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/ tip dobanda Suma credit (echivalent Euro)** Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE2)    
Flexicredit/Flexicredit refinantare credite Lei Fixa <= 7000EUR 13.25% - 200 lei 5 lei 14.75%    
> 7000 EUR 11.25% - 200 lei 5 lei 12.15%    
Lei Variabila <= 7000EUR 13.83% ROBOR 6 M1)+ 10.5% 200 lei 5 lei 15.41%    
> 7000 EUR 11.83% ROBOR 6 M1)+ 8.50% 200 lei 5 lei 12.80%    
Comision de plata anticipata  Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda variabila 0.00%    
Comision unic post-acordare (3) 20 Euro/serviciu    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
**Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(1) ROBOR 6M - valoarea valabila in ultima zi lucratoare  a lunii de resetare(iunie,decembrie). Se modifica de 2 ori pe an la 31 decembrie si 30 iunie. Valoarea la 31 decembrie 2018: 3,33% 
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
(3) Comisionul se percepe in Euro sau echivalent Lei pe parcursul derularii contractului, pentru orice serviciu prestat de Banca la cererea Imprumutatului in legatura cu contractul de credit si cu garantiile (cu exceptia eliberarii adresei de lichidare credit sau pentru schimbarea datei de scadenta a ratelor).
                     
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 35.000 Lei (valoare inclusiv cu comisionul de analiza dosar 200 Lei), acordat pe termen de 5 ani, cu rata dobanzii 10,25% (fixa), comision analiza dosar 200 Lei, comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
752.96 lei 45,178 11.34%

Flexicredit OfRegionala 03.01.2019

 
Flexicredit si Flexicredit cu Refinantare interna
Tip credit: Credit pentru nevoi personale nenominalizate si/sau refinantare (se refinanteaza doar credite acordate de Raiffeisen)       
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei)  - 15.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima:       5 ani. 
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/ tip dobanda Suma credit (echivalent Euro)** Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE2)    
Flexicredit/Flexicredit refinantare credite  Lei Fixa <= 7000EUR 12.45% - 200 lei 5 lei 13.84%    
> 7000 EUR 10.45% - 200 lei 5 lei 11.27%    
Lei Variabila <= 7000EUR 13.03% ROBOR 6 M1)+ 9.70% 200 lei 5 lei 14.50%    
> 7000 EUR 11.03% ROBOR 6 M1)+ 7.70% 200 lei 5 lei 11.91%    
Comision de plata anticipata  Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda variabila 0.00%    
Comision unic post-acordare (3) 20 Euro/serviciu    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/ vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
**Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(1) ROBOR 6M - valoarea valabila in ultima zi lucratoare  a lunii de resetare(iunie,decembrie). Se modifica de 2 ori pe an la 31 decembrie si 30 iunie. Valoarea la 31 decembrie 2018: 3,33% 
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
(3) Comisionul se percepe in Euro sau echivalent Lei pe parcursul derularii contractului, pentru orice serviciu prestat de Banca la cererea Imprumutatului in legatura cu contractul de credit si cu garantiile (cu exceptia eliberarii adresei de lichidare credit sau pentru schimbarea datei de scadenta a ratelor).
                     
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 35.000 Lei (valoare inclusiv cu comisionul de analiza dosar 200 Lei), acordat pe termen de 5 ani, cu rata dobanzii 9,45% (fixa), comision analiza dosar 200 Lei, comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
739.21 lei 44,353 10.46%

Flexicredit Refinantare Externa 03.01.2019

 
Flexicredit Refinantare externa 
Tip credit: Credit pentru refinantare externa fara ipoteca  (destinat refinantarii cel putin a unui credit detinut la alta Banca)
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei)  - 15.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima:         5 ani. 
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
Costuri credit: 
Tip produs Moneda/ tip dobanda Suma credit (echivalent Euro)** Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE2)    
Flexicredit refinantare credite Lei Fixa  <= 7000EUR 13.25% - 200 lei 5 lei 14.75%    
> 7000 EUR 11.25% - 200 lei 5 lei 12.15%    
Lei Variabila <= 7000EUR 13.83% ROBOR 6 M1)+ 10.5% 200 lei 5 lei 15.41%    
> 7000 EUR 11.83% ROBOR 6 M1)+ 8.50% 200 lei 5 lei 12.80%    
Comision de plata anticipata  Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda variabila 0.00%    
Comision unic post-acordare (3) 20 Euro/serviciu    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
**Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(1) ROBOR 6M - valoarea valabila in ultima zi lucratoare  a lunii de resetare(iunie,decembrie). Se modifica de 2 ori pe an la 31 decembrie si 30 iunie. Valoarea la 31 decembrie 2018: 3,33% 
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
(3) Comisionul se percepe in Euro sau echivalent Lei pe parcursul derularii contractului, pentru orice serviciu prestat de Banca la cererea Imprumutatului in legatura cu contractul de credit si cu garantiile (cu exceptia eliberarii adresei de lichidare credit sau pentru schimbarea datei de scadenta a ratelor).
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 35.000 Lei (valoare inclusiv cu comisionul de analiza dosar 200 Lei), acordat pe termen de 5 ani, cu rata dobanzii 10,25% (fixa), comision analiza dosar 200 Lei, comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
752.96 lei 45,178 11.34%

Flexicredit RefinantareExterna OfRegionala 03.01.2019

 
Flexicredit Refinantare externa 
Tip credit: Credit pentru refinantare externa fara ipoteca (destinat refinantarii cel putin a unui credit detinut la alta Banca)
Valuta: Lei
Valoare: 500 Euro (in echivalent Lei)  - 15.000 Euro (in echivalent Lei)
Perioada maxima:          5 ani. 
                     
Beneficii:                    
  - aprobare pe loc*
  - dobanda redusa cu 1% pentru incasarea salariului la Raiffeisen Bank
  - 3 luni pauza la plata ratelor
*Cu exceptia situatiilor in care aprobarea creditului nu se poate finaliza pe loc din motive independente de vointa Bancii.  
                     
Costuri credit:
Tip produs Moneda/ tip dobanda Suma credit (echivalent Euro)** Rata dobanda Formula de calcul Comision de analiza dosar Comision de administrare lunar DAE2)    
Flexicredit/Flexicredit refinantare credite Lei Fixa <= 7000EUR 12.45% - 200 lei 5 lei 13.84%    
> 7000 EUR 10.45% - 200 lei 5 lei 11.27%    
Lei Variabila <= 7000EUR 13.03% ROBOR 6 M1)+ 9.70% 200 lei 5 lei 14.50%    
> 7000 EUR 11.03% ROBOR 6 M1)+ 7.70% 200 lei 5 lei 11.91%    
Comision de plata anticipata  Dobanda fixa   0,50 % in ultimul an de contract / 1,00% inainte de inceperea ultimului an de contract    
Dobanda variabila 0.00%    
Comision unic post-acordare (3) 20 Euro/serviciu    
Dobanda preferentiala - oferta clienti de casa: 1 punct procentual reducere la dobanda pentru clientii ce isi incaseaza/ vor incasa salariul/pensia la Raiffeisen Bank.
**Incadrarea sumei creditului intr-una din transele de mai jos se face tinand cont de cursul BNR de la data depunerii cererii de credit.
(1) ROBOR 6M - valoarea valabila in ultima zi lucratoare  a lunii de resetare (iunie,decembrie). Se modifica de 2 ori pe an la 31 decembrie si 30 iunie. Valoarea la 31 decembrie 2018: 3,33% 
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare suma maxima ce se poate acorda pe transa respectiva de dobanda si perioada maxima permisa pe produs (5 ani).
(3) Comisionul se percepe in Euro sau echivalent Lei pe parcursul derularii contractului, pentru orice serviciu prestat de Banca la cererea Imprumutatului in legatura cu contractul de credit si cu garantiile (cu exceptia eliberarii adresei de lichidare credit sau pentru schimbarea datei de scadenta a ratelor).
                     
Exemplu de calcul - oferta clienti de casa
Flexicredit - credit in valoare de 35.000 Lei (valoare inclusiv cu comisionul de analiza dosar 200 Lei), acordat pe termen de 5 ani, cu rata dobanzii 9,45% (fixa), comision analiza dosar 200 Lei, comision lunar administrare 5 Lei. Suma lunara de plata (inclusiv comisionul lunar) Valoare totala platibila DAE
739.21 lei 44,353 10.46%

Carduri de Credit 15.04.2019

Card de cumparaturi
Tip credit: Card de credit  
Valuta:  Lei    
Limita maxima:  eMAG Standard Vodafone Gold  World MasterCard  
30.000 Lei 70.000 Lei 120.000 Lei  
Beneficii: • Rate fara dobanda la cumparaturi   
• 0% dobanda pana la 56 de zile  
• gratuit, pana la 4 carduri suplimentare  
                     
Valoarea ratei dobanzii curente este fixa pentru toate tipurile de card de credit:   
26% -  fixa pe toata durata derularii contractului pentru cardurile Raiffeisen Bank Standard, Raiffeisen Bank –Vodafone, Raiffeisen Bank –eMAG si Raifeisen Bank Gold                                                                                                             22%  -fixa pe toata durata derularii contractului  pentru cardurile Raiffeisen Bank World MasterCard si Raiffeisen Bank World Elite MasterCard.
                     
Dobanzi si DAE:  
Tip card eMAG Standard Vodafone Gold World MasterCard  
Moneda Lei  
Tip dobanda Fixa Fixa   Fixa Fixa   Fixa    
Rata dobanda 26% 26% 22%  
DAE(2) 32,30% 31,50% 35,33% 46,96%  
Taxa de administrare cont 60 Lei 40 Lei 150 Lei 500 Lei  
                     
(2) DAE (Dobanda Anuala Efectiva) a fost calculata luand in considerare: o facilitate de credit de 5.367 lei acordata pe card de credit, utilizata imediat in totalitate  (40% pentru retragere numerar si 60% pentru plati la comercianti);  suma lunara de plata (rata lunara) include integral rambursarea creditului si a costurilor aferente utilizarii acestuia; sumele folosite sunt rambursate in rate lunare egale in12 luni; rata anuala a dobanzii aferente creditului si celelalte costuri vor ramane fixe pe perioada de 12 luni.
Lista completa a taxelor si comisioanelor aferente cardurilor de cumparaturi este afisata in agentiile Raiffeisen Bank si pe site-ul bancii. 

Sesizari

PETITII PRIVIND PIATA DE CAPITAL
In conformitate cu Regulamentul nr. 9/2015 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), referitor la solutionarea petitiilor care vizeaza activitatea pe piata de capital a entitatilor reglementate si supravegheate de ASF, inclusiv fondurile de investitii alternative, aveti posibilitatea sa depuneti o petitie in scris si sa verificati stadiul acesteia.

 Petitie – cererea, reclamatia sau sesizarea prin care se aduc la cunostinta entitatii fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulata in scris si depusa la sediile Bancii, dupa caz, transmisa prin posta sau posta electronica ori prin sistem on-line, prin intermediul careia un petent sau imputernicitii legali ai acestuia, care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu, isi exprima nemultumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004 sau la informatiile furnizate de entitate in urma solicitarilor de informatii primite de la petenti.

 Petent – persoana fizica sau juridica, client/investitor al Bancii, care depune o petitie catre o entitate cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate in baza Legii nr. 297/2004.

 Modalitatea de transmitere a petitiilor 
Aveti posibilitatea sa depuneti o petitie prin urmatoarele modalitati: 
- la oricare dintre unitatile Raiffeisen Bank; 
- pe website-ul www.raiffeisen.ro folosind formularul online pe care il puteti accesa aici. 
- pe adresa de e-mail oficiala a Bancii: centrala@raiffeisen.ro; 
- pe adresa de e-mail dedicata: mifid.office@raiffeisen.ro; 
- mesaj securizat Raiffeisen Online: prin intermediul aplicatiei Raiffeisen Online ne puteti transmite mesaje securizate; 
- prin intermediul serviciului de Relatii cu Clientii (Call Center) - numerele de telefon le gasiti aici. (http://www.raiffeisen.ro/telefoane-utile)- prin posta, la adresa: Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, cod postal 014476, Bucuresti. 
Petitia trebuie sa contina urmatoarele informatii: 
- Informatiile de identificare a persoanei care formuleaza petitia (numele complet, CNP/CUI, adresa, numarul de telefon); 
- Obiectul petitiei (serviciul / activitatea reclamata sau informatiile furnizate); 
- Calitatea persoanei care formuleaza petitia (titular/imputernicit); 
- Documente relevante pentru solutionarea petitiei, daca este cazul.
Procedura de administrare a petitiilor 
Toate petitiile sunt trate in mod egal si nu sunt impuse restrictii in exercitarea drepturilor investitorilor. 
Persoanele responsabile vor raspunde la fiecare petitie primita intr-un limbaj simplu si usor de inteles.
Petentii au dreptul de a primi, fie la solicitarea expresa, fie cu ocazia inaintarii unei petitii, informatii scrise privind procesul intern de solutionare a petitiilor. 
Din momentul primirii petitiei, termenul de raspuns este de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila. 
Petitie solutionata favorabil reprezinta petitia în legatura cu care au fost dispuse masuri pentru remedierea situatiilor sesizate; 
Petitie solutionata nefavorabil reprezinta petitia în legatura cu care nu au fost dispuse niciun fel de masuri. 
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, Banca va informa petentul cu privire la cauzele intarzierii/stadiul de solutionare a petitiei, iar termenul final de raspuns nu poate depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la inregistrarea petitiei. 
In cazul solutionarii nefavorabile a petitiei, Banca va informa petentul cu privire la dreptul acestuia de a se adresa organelor si autoritatilor competente si de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale. 
Atunci cand este adoptata o solutie finala care nu raspunde/este în contradictie cu solicitarea/solicitarile petentului, Banca isi va sustine în scris punctul de vedere, oferind explicatii detaliate privind concluziile raspunsului si, dupa caz, masurile adoptate. Banca va informa petentul cu privire la dreptul sau de a se adresa organelor și autoritatilor competente și de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
Autoritati competente: 
- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, office@asfromania.ro; 
- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro. 
Pentru solutionarea diferendelor pe cale amiabila, petentii pot apela la serviciile unui mediator, a carui activitate este reglementata prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. 
In cazul in care o solutionare amiabila nu este posibila, petentii se pot adresa instantelor de judecata competente.
Informarea petentului cu privire la stadiul de solutionare a petitiilor 
Petentii vor primi prin SMS (pe numarul de telefon mobil inregistrat in evidentele bancii) un numar de inregistrare pentru petitia transmisa printr-una din madalitatile enumerate anterior, pentru un acces rapid la stadiul acesteia. 
Petentii pot solicita informatii referitoare la stadiul de solutionare a petitiilor emise : 
- la unitatile Raiffeisen Bank 
- prin intermediul serviciului Relatii cu Clientii (Call Center). 

Modalitatea de transmitere a raspunsului catre petent 
Petentul care a initiat sesizarea va primi raspunsul prin modalitatea aleasa sau, in cazul in care petentul nu specifica modalitatea de primire a raspunsului, raspunsul se transmite prin modalitatea in care a fost primita petitia de catre Raiffeisen Bank S.A, cu precizarea ca in ambele cazuri adresa la care se va trimite raspunsul va fi cea declarata in relatia cu banca.

Comisioane Western Union 18.02.2019

 
WESTERN UNION MONEY TRANSFER
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE INITIATE IN LEI
TRANSE DE SUME TRIMISE IN LEI COMISIOANE TRANSFERURI INITIATE CATRE ROMANIA IN LEI COMISIOANE TRANSFERURI INITIATE CATRE STRAINATATE IN LEI
In minute Disponibil dupa 6 ore In minute
0.01 225.00 32 20 32
225.01 450.00 41 25 41
450.01 900.00 72 30 72
900.01 1350.00 104 35 104
1350.01 1800.00 131 45 131
1800.01 2250.00 144 55 144
2250.01 3500.00 167 101 167
3500.01 4500.00 189 101 189
4500.01 5600.00 216 101 216
5600.01 6750.00 261 101 261
6750.01 8000.00 297 101 297
8000.01 9000.00 342 101 342
9000.01 11250.00 405 101 405
11250.01 13500.00 495 101 495
13500.01 14000.00 612 101 612
14000.01 16000.00 612 101 612
16000.01 18000.00 720 101 720
18000.01 20000.00 810 101 810
20000.01 22000.00 900 101 900
Peste 22.000,01 lei pentru fiecare 2.250 lei sau fractie se adauga 95 lei  
           
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE INITIATE IN EUR
TRANSE DE SUME TRIMISE IN EUR COMISIOANE TRANSFERURI INITIATE CATRE ROMANIA IN EUR COMISIOANE TRANSFERURI INITIATE CATRE STRAINATATE IN EUR
In minute Disponibil dupa 6 ore In minute
0.00 50.00 7 4.50 7
50.01 100.00 9 5.50 9
100.01 200.00 16 7.00 16
200.01 300.00 23 8.50 23
300.01 400.00 29 10.00 29
400.01 500.00 32 12.50 32
500.01 750.00 37 22.50 37
750.01 1,000.00 42 22.50 42
1,000.01 1,250.00 48 22.50 48
1,250.01 1,500.00 58 22.50 58
1,500.01 1,750.00 66 22.50 66
1,750.01 2,000.00 76 22.50 76
2,000.01 2,500.00 90 22.50 90
2,500.01 3,000.00 110 22.50 110
3,000.01 3,500.00 136 22.50 136
3,500.01 4,000.00 160 22.50 160
4,000.01 4,500.00 180 22.50 180
4,500.01 5,000.00 200 22.50 200
Peste 5.000,01 EUR pentru fiecare 500 EUR sau fractie se adauga 21 EUR  
           
WESTERN UNION MONEY TRANSFER PRIN INTERNET BANKING RAIFFEISEN BANK
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE IN EUR                                                                                                                        PRIN INTERNET BANKING RAIFFEISEN BANK 
           
TRANSE DE SUME TRIMISE  COMISION     
EUR EUR    
0.00 -   50.00  4.90    
50.01 - 100.00  6.00    
100.01 - 200.00  7.00    
200.01 - 300.00  8.00    
300.01 - 400.00  9.50    
400.01 - 500.00  10.50    
500.01 - 600.00  11.50    
600.01 - 750.00  14.00    
750.01 - 1,000.00  17.50    
1,000.01 - 1,250.00  19.50    
1,250.01 - 1,500.00  22.00    
1,500.01 - 1,750.00  24.50    
1,750.01 - 2,000.00  27.00    
2,000.01 - 2,500.00  29.50    
2,500.01 - 3,000.00  32.00    
3,000.01 - 3,500.00  34.50    
3,500.01 - 4,000.00  37.50    
4,000.01 - 4,500.00  39.50    
4,500.01 - 5,000.00  42.50    
5,000.01  si peste  44.50    
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE IN LEI                                                                                                                                                            PRIN INTERNET BANKING RAIFFEISEN BANK
           
TRANSE DE SUME TRIMISE  COMISION     
LEI LEI    
     0.00 - 100.00  9.80    
100.01 - 200.00  12.00    
200.01 - 400.00  14.00    
400.01 - 600.00  16.00    
600.01 - 800.00  19.00    
800.01 - 1000.00  21.00    
1000.01 - 1200.00  23.00    
1200.01 - 1500.00  28.00    
1500.01 - 2,000.00  35.00    
2,000.01 - 2,500.00  39.00    
2,500.01 - 3,000.00  44.00    
3,000.01 - 3,500.00  49.00    
3,500.01 - 4,000.00  54.00    
4,000.01 - 5,000.00  59.00    
5,000.01 - 6,000.00  64.00    
6,000.01 - 7,000.00  69.00    
7,000.01 - 8,000.00  75.00    
8,000.01 - 9,000.00  79.00    
 9,000.01 - 10,000.00  85.00    
10,000.01  si peste  89.00    
           
           
COMISIOANELE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE IN TURCIA,MOLDOVA SI UCRAINA IN LEI SI EUR LA GHISEU
           
TRANSE DE SUME TRIMISE IN RON In minute Disponibil dupa 6 ore    
   
0.00 50.00 13 9    
50.01 150.00 18 14    
150.01 300.00 20 16    
300.01 600.00 25 21    
600.01 1,200.00 28 24    
1,200.01 1,500.00 33 29    
1,500.01 2,000.00 43 39    
2,000.01 2,700.00 53 49    
2,700.01 3,000.00 63 59    
3,000.01 3500 si peste 93 89    
TRANSE DE SUME TRIMISE IN EUR In minute Disponibil dupa 6 ore    
0.01 25.00 7 5    
25.01 50.00 9 7    
50.01 150.00 10 8    
150.01 300.00 13 11    
300.01 600.00 14 12    
600.01 750.00 17 15    
750.01 1,000.00 22 20    
1,000.01 1,350.00 27 25    
1350.01 1500.00 32 30    
1500.01 1750 si peste 47 45    
     
           
SERVICII OPTIONALE AFERENTE TRANSFERURILOR WESTERN UNION  
           
Transmiterea unui mesaj destinatarului 2 EUR/7,2 RON  
Notificarea telefonica a destinatarului 2 EUR/7,2 RON  
Livrarea banilor la domiciliul destinatarului 10 EUR/36 RON  
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE DIRECT TO BANK IN LEI SI EUR  
           
TRANSE DE SUME TRIMISE IN LEI COMISIOANE LEI      
0.00 900.00 22.00      
901.00 2,250.00 31.00      
2251,00 si peste 40.00      
TRANSE DE SUME TRIMISE IN EUR COMISIOANE EUR      
0.00 200.00 5.00      
201.00 500.00 7.00      
501,00 si peste 9.00      
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE WESTERN UNION AIR  
           
TRANSE DE SUME TRIMISE IN LEI COMISIOANE LEI      
0.00 42,000.00 13.90      
           
COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU TRANSFERURILE QUICK PAY IN LEI SI EUR  
           
TRANSE DE SUME TRIMISE IN LEI COMISIOANE LEI      
0.00 8,640.00 43.00      
8,640.01 14,400.00 72.00      
TRANSE DE SUME TRIMISE IN EUR COMISIOANE EUR      
0.00 3,300.00 16.50      
3,300.01 4,100.00 27.50      
           
           

CGB PJ

Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare
Persoane Juridice/Entitati fara personalitate juridica
Editia ianuarie 2017

CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR BANCARE
PENTRU PERSOANE JURIDICE SI ENTITATI FARA PERSONALITATE JURIDICA
CUPRINS: 1. Introducere; 2. Principii generale; 3. Conditii generale aplicabile conturilor; 4. Dispozitii
privind operatiunile de plata; 5. Dispozitii privind utilizarea cardului de debit Visa Business si Serviciul 3D
Secure; 6. Dispozitii privind instrumentele de plata de debit; 7. Acordarea de credite; 8. Termeni si conditii
pentru Serviciul Debit Direct Confortabill; 9.Dispozitii finale; 10. Declaratiile Clientului si Semnaturile
Partilor.

1. INTRODUCERE
1.1. Prevederi Introductive
1.1.1. Prezentele Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare (denumite in continuare“CGB”)
stabilesc cadrul juridic general in care se va desfasura relatia contractuala dintre Raiffeisen Bank SA
(denumita in continuare “Banca”) si fiecare dintre Clientii sai, persoane juridice sau entitati fara
personalitate juridica.
1.1.2. Raporturile juridice dintre Banca si Client vor fi guvernate de prezentele CGB, care impreuna cu
dispozitiile prevazute in fiecare dintre documentele contractuale specifice fiecarui tip de produs sau serviciu
bancar, inclusiv cele din contractele de facilitate de credit si/sau Documentele de finantare, încheiate între
Banca si Client, vor reprezenta legea partilor. Prezentele CGB completeaza documentele contractuale
specifice produselor/serviciilor bancare, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul in
continutul celor din urma.
1.1.3. In masura in care ramân aspecte nereglementate in mod expres, raporturilor juridice dintre Banca si
Client li se vor aplica actele normative in vigoare, reglementarile Bancii Nationale a României, normele
Bancii, precum si uzantele si practicile bancare interne si internationale.
1.1.4. Banca intra in raporturi contractuale cu persoanele care accepta prezentele CGB. Prin semnarea
oricarei alte cereri in forma pusa la dispozitie de Banca sau a oricarui alt Contract specific, Clientul
accepta ca, in respectivele raporturi contractuale cu Banca, sa respecte CGB in vigoare in acel moment, cu
posibilele modificari periodice ce pot fi aduse de Banca in conditiile prezentelor CGB.
1.1.5. Clientul este obligat sa notifice Bancii în scris si fara întârziere, orice modificare aparuta în legatura
cu datele sale de identificare sau ale Reprezentantilor sai, precum si orice informatie ce poate fi relevanta
în relatia sa cu Banca, orice astfel de modificare/informatie fiind opozabila Bancii doar de la data primirii
notificarii de catre Banca.

1.2. Conflicte
1.2.1. In caz de conflict intre prevederile exprese din orice Contract specific sau orice alt document semnat
intre Client si Banca si clauzele cuprinse in prezentele CGB, vor prevala prevederile exprese din
Contractele/documentele specifice.
1.2.2. In situatia in care Clientul accepta atât versiunea in limba româna a CGB, cât si versiunea in limba
engleza a acestora, in cazul oricarui conflict sau neconcordante intre versiunea in limba engleza si cea in
limba româna, versiunea in limba româna va prevala.
1.3. Interpretare
1.3.1. Orice referire facuta la Banca in cuprinsul prezentului document va fi inteleasa ca incluzând si
oricare dintre unitatile sale teritoriale (punct de lucru, reprezentanta, agentie, sucursala).
1.3.2. Orice referire facuta in cuprinsul prezentului document la Clientul - persoana juridica/entitate fara
personalitate juridica - va fi inteleasa ca incluzând si oricare dintre unitatile sale teritoriale (cum ar fi punct
de lucru, agentie, sucursala, reprezentanta) care are deschis un cont la Banca sau beneficiaza de un
serviciu/ produs al Bancii.
1.3.3. Orice referire facuta la Client in cuprinsul prezentului document include si categoria de Codebitor
si/sau Garant, daca este cazul conform Contractelor specifice.
1.3.4. Orice referire facuta la Clientul – persoana juridica in cuprinsul prezentului document va fi
considerata a fi facuta si la oricare din succesorii si/sau cesionarii acestuia, cu exceptia oricarei terte
persoane care, fara acordul expres al Bancii, a fost substituita Clientului sau a dobândit de la Client, prin
orice modalitate permisa de lege, in tot sau in parte, drepturi sau obligatii rezultând din Contractele
specifice (inclusiv din Contractele de facilitate/Documentele de finantare).
1.3.5. Referirea facuta la Imprumutat in Contractele specifice de credit se va considera facuta la Client, asa
cum este acesta definit in prezentele CGB.
1.3.6. Oriunde in cuprinsul prezentelor CGB si/sau in cuprinsul fiecarui Contract specific si, daca din
context nu rezulta altfel, dupa caz, pluralul va include singularul si invers.
1.3.7. Referirea la “efecte negative semnificative” sau “afectare semnificativa” va fi interpretata ca
reflectând opinia calificata a Bancii.
1.3.8. Referirea la orice Contract specific sau la orice prevedere legala va include orice modificare,
reiterare sau repunere in aplicarea acestora.
1.3.9. Titlurile din prezentele CGB si/sau din orice Contract specific /documentatie contractuala specifica
au fost introduse numai pentru facilitarea referintelor si nu afecteaza interpretarea prevederilor
respectivelor documente contractuale.

1.4. Clauze independente
In cazul in care orice prevedere din CGB si/sau din oricare dintre Contractele specifice incheiate intre
Banca si Client, este sau devine la un moment dat nula, invalida sau neexecutabila conform legii aplicabile,
legalitatea, validitatea si aplicabilitatea unei asemenea prevederi in limita admisa de lege, precum si a
celorlalte prevederi ale CGB, nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta. Partile vor depune eforturile
necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificari care ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau
economic care s-a avut in vedere la data incheierii CGB.
1.5. Definitii
Termenii si expresiile scrise cu majuscule in prezentele CGB si/sau in Contractele specifice au urmatoarele
semnificatii:
- Banca = Raiffeisen Bank S.A, in calitate de Institutie de credit si/sau ca Prestator de servicii de plata al
Clientului platitor, dupa caz, al Clientului beneficiar al platii.
- Client = persoana juridica sau entitatea fara personalitate juridica, rezidenta sau nerezidenta, ce intra in
relatie contractuala cu Banca derivând din deschiderea si operarea de catre Client a conturilor bancare
(incluzând, dar fara a se limita la conturile curente, de economii, de depozit, de credit, de card) si/sau din
prestarea/furnizarea de catre Banca a oricaror altor servicii/produse bancare specifice aflate in oferta sa,
inclusiv din acordarea unei facilitati de credit Clientului. In categoria “entitati fara personalitate juridica”
sunt incluse unitatile teritoriale fara personalitate juridica ale Clientilor – persoane juridice, Persoanele
Fizice Autorizate, Intreprinderile Individuale, Intreprinderile Familiale, Formele de exercitare a profesiei in
cadrul ordinelor profesionale, alte forme de asociere sau entitati reglementate de lege cu acest statut.
- Client platitor = Clientul care instructeaza un ordin de plata.
- Client beneficiar al platii = Clientul care beneficiaza de fondurile ce fac obiectul unei operatiuni de plata
- Delegat = persoana imputernicita de Reprezentantul legal al Clientului sa efectueze la nivelul Conturilor
Clientului operatiunile prevazute expres in formularul furnizat/acceptat de Banca pentru scopul numirii.
Formularul va consemna datele de identificare ale Delegatului, specimenul de semnatura si limitele
mandatului incredintat. Revocarea imputernicirii Delegatilor se face in unitatile Bancii, prin completarea
formularului furnizat/acceptat de Banca pentru acest scop. Numirea si revocarea Delegatilor devin
opozabile Bancii incepând cu ziua lucratoare indicata de Client (alta decât data formularii cererii) sau,
dupa caz, cu ziua lucratoare imediat urmatoare depunerii numirii/ revocarii (in cazul in care Clientul nu
specifica expres o data sau daca solicita numirea/revocarea la data cererii).
- Persoana de contact = persoana desemnata de Client sa primeasca de la Banca orice
informatii/comunicari/solicitari destinate acestuia, transmise prin intermediul telefonului si/sau SMS-mesaj
text si/sau postei electronice.
- Reprezentantii autorizati = Reprezentantii legali ai Clientului si alte persoane ce sunt
imputernicite cu respectarea, dupa caz, a actelor constitutive sau a actelor de autorizare ale Clientului
si/sau a actelor normative in vigoare aplicabile sa aiba acces in numele si pe seama Clientului la Conturile
deschise pe numele acestuia si/sau sa actioneze in numele si pe seama Clientului in limitele mandatului
incredintat.
- Reprezentant legal = persoana ce reprezinta Clientul, dupa caz, doar un dezmembramânt al acestuia in
relatiile cu tertii in limitele actelor constitutive, dupa caz, a actelor de autorizare/infiintare ale acestuia
si/sau a actelor normative in vigoare aplicabile. In cazul dezmembramitelor Clientului pentru care in actele
constitutive/de infiintare/autorizare este stabilit ca vor avea conducere proprie, Reprezentant legal al
acestora va fi persoana desemnata in acest sens, in conditiile respectivelor documente.
- Contract specific = contractul incheiat intre Banca si Client fie in baza unei documentatii specifice, fie prin
exprimarea consimtamântului Clientului telefonic, in cadrul apelurilor derulate prin Serviciul Call Center, fie
prin exprimarea consimtamântului Clientului in cadrul aplicatiilor de internet-banking sau mobile-banking
puse la dispozitie de catre Banca, in format electronic, dupa accesarea acestor aplicatii prin utilizarea
elementelor de autentificare agreate cu Banca, contract care reglementeaza termenii si conditiile in care se
deruleaza produsele/serviciile bancare sau in care se constituie garantiile solicitate de Banca pentru
derularea produselor/serviciilor bancare; documentatia specifica include, fara a se limita la, oferte
acceptate de Client, Contracte de facilitate, Angajamente, Documente de Finantare, Documente de
Garantie, alte formulare standard sau in forma acceptata de Banca.
- Card (cardul de debit sau de credit) in lei sau valuta = instrument de plata electronica emis de catre
Banca, prin intermediul caruia Clientul are acces la disponibilitatile banesti proprii din Cont sau la o linie
de credit atasata Contului, aprobata de Banca in limita unui plafon prestabilit.
- Cont = cont bancar in care sunt evidentiate dupa caz, disponibilitatile banesti ale Clientului (ex. Conturi
bancare de tipul celor mentionate la pct.3.3.) si/sau sumele puse de Banca la dispozitia acestuia (ex. in
conturi bancare de credit ori sub forma de descoperit de Cont curent)
- Cont de plati = Cont utilizat in principal pentru executarea operatiunilor de plata reglementate la capitolul
4; In acest tip de cont Banca poate efectua in conditiile reglementate la capitolul 6, la ordinul Clientului
titular de cont, si plata instrumentelor de plata de debit emise de acesta si primite la plata pe Contul sau,
dupa caz, incasarea instrumentelor de plata de debit al caror beneficiar este Clientul titular de cont.
- Cod IBAN = denumit in continuare si “numarul Contului”, este o combinatie de litere, cifre sau simboluri
comunicata Clientului de catre Banca la data deschiderii Contului, care urmeaza sa fie furnizata de Client
in scopul identificarii cu precizie la momentul ordonarii unei operatiuni de plata a beneficiarului serviciului
de plata si/sau a Contului de plati al beneficiarului platii.
- Codebitor = persoana care se obliga in mod solidar si indivizibil alaturi de Client la plata integrala a
oricarei sume datorate de Client Bancii in baza unui Document de Finantare.
- Cursul de cross-currency = cursul de schimb utilizat pentru operatiunile de plata exprimate intr-o moneda
diferita de cea a contului Clientului platitor, respectiv a contului Clientului beneficiar, calculat dupa cum
urmeaza: (i) in cazul schimburilor valutare de tip valuta/lei, se va utiliza cursul de cumparare al Bancii
pentru moneda in care se exprima suma transferata catre contul Clientului beneficiar, respectiv cursul de
vânzare al Bancii pentru moneda in care se exprima suma platita de catre Clientul platitor; (ii) in cazul
schimburilor valutare de tip valuta/valuta, se va utiliza cursul obtinut din cursul de cumparare valuta/lei al
Bancii pentru moneda in care se exprima suma transferata de catre Clientul platitor cu cont la o alta banca
si cursul de vânzare valuta/lei al bancii aferent valutei in care este exprimata suma creditata in contul
Clientului beneficiar, respectiv cursul obtinut din cursul de vânzare valuta/lei al bancii pentru moneda in
care este exprimata suma transferata catre Clientul beneficiar cu cont la alta banca si cursul de cumparare
valuta/lei al bancii aferent monedei debitate din contul Clientului platitor. In cazul operatiunilor de plata
autorizate prin intermediul cardurilor se vor aplica cursurile de schimb mentionate in mod expres in
prezentul document in cadrul dispozitiilor privind utilizarea cardurilor.
- Garant = persoana care constituie in favoarea Bancii o garantie personala sau, dupa caz o garantie
reala, in scopul garantarii executarii obligatiilor de plata asumate de Client in baza Contractelor specifice.
- Documente de Finantare = includ Contractele de facilitate (contractele pentru facilitati de credit,contractele
pentru finantari bancare, Angajamentele - de tipul celor mentionate la pct.7.7 in prezentul document si/sau
orice alt document care consemneaza orice alt tip de finantare) si orice alt contract, cerere sau un alt
document accesoriu sau in legatura cu Contractele de facilitate, precum si Documentele de Garantie si
clauzele corespunzatoare din CGB;
- Documente de Garantie = toate contractele de garantie si oricare alte documente accesorii acestora,
incheiate sau emise in scopul garantarii unei facilitati de credit/finantari bancare/unui Angajament.
- Dreptul la informare: dreptul persoanei fizice de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul
in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta
drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
- Dreptul de acces la date: dreptul persoanei fizice de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si
Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele cu
caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta.
- Dreptul de interventie: dreptul persoanei fizice de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea,
actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este
conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte
- Dreptul de opozitie: dreptul persoanei fizice de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si
legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care vizeaza persoana sa faca obiectul unei prelucrari,
cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul persoanei fizice de a cere si de a obtine
retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei
vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace
automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,
credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
- Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost
incalcate: fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere,
persoanele fizice vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de
prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Grup de clienti aflati in legatura = doua sau mai multe persoane, fizice si/sau juridice, care se afla in una
din urmatoarele pozitii:
a) una din ele detine, direct sau indirect, o pozitie de control (detinerea a min 50% din drepturile de vot) in
cealalta/celelalte.
b) una dintre ele exercita sau poate exercita o influenta dominanta (influenta dominanta are in vedere in
special autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei
activitati economice).
c) sot/sotie al/a persoanei fizice titular de cont/solicitant de credit si/sau ai actionarilor/asociatilor cu
putere de control din societatile titulare de cont/solicitante de credit (in cadrul grupului se vor include si
societatile in care sotul/sotia detin puterea de control).
d) intre ele exista asemenea legaturi incât, daca una s-ar confrunta cu probleme financiare, exista o
probabilitate considerabila ca cealalta sau toate celelalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare (ex.
situatia c) aparuta cel putin ca urmare a actionariatului comun, clauzelor privind raspunderea solidara si
indivizibila care determina aparitia unui singur risc, situatiilor de culpa prin contaminare, interdependentei
comerciale semnificative -mai mult de 30% din achizitii/vânzari - ce nu poate fi inlocuita pe termen scurt)
- Instrument de plata = orice dispozitiv personalizat si/sau orice set de proceduri convenite între Client si
Banca folosit de Client pentru a initia un ordin de plata (cum ar fi Cardul, serviciile de tip Internetbanking,
home-banking, mobile-banking, etc.)
- Instrument de plata de debit = cecul, cambia si biletul la ordin, mentionate la capitolul 6;
- Operatiune de plata = actiune initiata exclusiv in conditiile capitolului 4 din prezentul document, de
Clientul platitor, dupa caz de Clientul beneficiar al platii, cu scopul de a depune, de a transfera sau de a
retrage fonduri, indiferent de orice obligatii subsecvente exista între platitor si beneficiarul platii;
operatiunea de plata poate avea caracter ocazional, in acest caz persoana care initiaza operatiunea nu
trebuie sa detina obligatoriu un Cont de plati.
- Ordin de plata = instructiunea data Bancii de Clientul platitor sau de Clientul beneficiar al platii (in
calitatea acesteia de prestator al serviciului de plata al Clientul) de a executa o operatiune de plata;
Ordinul de plata este intrabancar daca operatiunea de plata se deruleaza intre Conturi de plati deschise la
Raiffeisen Bank, respectiv interbancar când se deruleaza intre un Cont de plati deschis la Raiffeisen Bank si
un cont deschis la un alt prestator de servicii de plata.
- Ora limita pentru operatiuni de plata = Ora limita = ora stabilita de Banca pentru receptionarea
Ordinului de plata in functie de care se stabileste momentul primirii acestuia. Ora limita poate fi diferita in
functie de tipul operatiunii de plata/instrumentului de plata si este comunicata Clientului dupa caz, prin
afisare in locuri special amenajate in unitatile bancii si/sau in pagina de Internet www.raiffeisen.ro (pentru
operatiunile de plata ordonate de Client la ghiseele Bancii), respectiv in cuprinsul Contractului
specific/ofertelor acceptate de Client/aplicatiilor informatice aferente anumitor servicii prestate/instrumente
de plata oferite de Banca.
- Momentul primirii Ordinului de plata = ziua în care Ordinul de plata, transmis direct de catre Clientul
platitor ori indirect de catre sau prin intermediul unui beneficiar al platii este considerat a fi
primit(receptionat) de catre Banca, in functie de Ora limita; ca regula, pentru Ordinele de plata
receptionate in zile lucratoare pâna in Ora limita, momentul primirii este ziua receptionarii de catre Banca,
iar pentru Ordinele de plata receptionate dupa ora limita, momentul primirii este ziua lucratoare
urmatoare; prin exceptie, daca in Contractul specific se convine ca executarea Ordinului de plata sa
inceapa intr–o anumita zi sau la sfârsitul unei anumite perioade ori in ziua in care Clientul Platitor a pus
fonduri la dispozitia Bancii, Momentul primirii este considerat ziua convenita. Un exemplu in acest sens sunt
serviciile bancare de tip “Debitare directa intrabancara” si “Debitare directa interbancara” (care permit
Beneficarului platii sa initieze operatiuni de plata), precum si cele de tip “Transfer planificat” (prin care
Clientul Platitor ordona plati cu frecventa prestabilita).
Daca ziua in care Ordinul de plata este receptionat sau daca ziua convenita in Contractul specific pentru
inceperea executarii sunt nelucratoare, momentul primirii este considerat in ziua lucratoare urmatoare
indiferent care este instrumentul de plata sau modalitatea utilizata pentru transmiterea Ordinului de plata.
Un ordin de plata a carui executare a fost refuzata de catre Banca se considera ca nu a fost primit.
- Optiune de comisionare SHA = modalitate de comisionare a executarii tuturor operatiunilor de plata in lei
si a operatiunilor de plata in valutele statelor membre apartinând UE (Uniunea Europeana)/SEE (Spatiul
economic European), când prestatorul serviciilor de plata al beneficiarului platii se afla intr-un Stat
Membru, conform careia Clientul platitor suporta comisioanele prestatorului serviciilor de plata al
platitorului, iar Clientul beneficiar al platii suporta comisioanele prestatorului serviciilor de plata al
beneficiarului. In orice alt caz, optiunea de comisionare SHA presupune suportarea de catre Clientul
platitor a comisionului Bancii platitorului, iar de catre Clientul beneficiar a comisionului bancii
beneficiarului si a eventualelor comisioane ale bancilor corespondente, conform practicilor internationale si
a standardului SWIFT.
- Optiune de comisionare OUR = modalitate de comisionare a executarii operatiunilor de plata in
valuta,conform careia Clientul platitor suporta toate comisioanele aferente executarii.
- Optiune de comisionare BEN = modalitate de comisionare a executarii operatiunilor de plata in
valuta,conform careia Clientul beneficiar al platii suporta toate comisioanele aferente operatiunii de plata.
- Rata dobânzii = procent anual de dobânda determinat/determinabil, conform Contractelor specifice
si/sau Listelor specifice de dobânda, ce este folosit pentru calculul dobânzii datorate, dupa caz, de Client
sau de Banca.
- Rata de Referinta = rata a dobânzii ce provine dintr-o sursa publica ce poate fi verificata atât de Client,
cât si de Banca.
- Rulaj = suma totala a operatiunilor de creditare cont inregistrate in conturile curente ale Clientului
deschise la Banca la un moment dat. La calcularea nivelului Rulajului se exclud rulajele creditoare
inregistrate ca urmare a miscarilor de sume intre conturile Clientului deschise la Banca, precum si sumele
provenite din credite acordate de Banca.
- Sarcina = inseamna orice sarcina, ipoteca, gaj, cesiune, drept de garantie, privilegiu, prioritate, drept de
preferinta sau de preemptiune, drept de servitute sau alta sarcina care are efecte similare.
- Tragere = reprezinta utilizarea de catre Client a sumelor acordate de Banca in baza Documentelor de
Finantare.
- Zi lucratoare = zi în care Banca desfasoara activitate ce îi permite executarea operatiunilor de plata; in
relatia cu Banca sunt considerate a fi nelucratoare zilele de sâmbata, duminica, sarbatorile legale la nivel
national, precum si orice alte zile considerate nelucratoare de Bancile corespondente/ Sistemele de
decontare externe in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora, precum si zilele
pe care Banca le declara nelucratoare, in aceasta situatie Clientii urmând a fi informati in timp util prin
afisarea mesajelor corespunzatoare in incinta unitatilor bancii si pe pagina de Internet a acesteia.
Posesorul de card - este persoana juridica/entitate fara personalitate juridica, titular al unui Cont de Card,
care solicita Bancii emiterea unui Card atasat contului.
Utilizatorul de card - este persoana fizica majora care are acces la sumele din contul Posesorului de card,
prin intermediul Cardului, in baza acordului exprimat de Posesorul de card in documentele puse la
dispozitie de catre Banca.
Tranzactie prin card: este operatiunea prin care un card este folosit pentru plata de bunuri si servicii sau
pentru obtinerea de numerar.
Cont de Card – cont curent deschis la Banca in EUR sau lei, la care se ataseaza unul sau mai multe Carduri
PIN: este un cod unic de identificare generat de Banca pentru fiecare Card, ce urmeaza a fi utilizat de
Utilizatorul de card impreuna cu Cardul pentru operatiuni in mediu electronic (tranzactii prin ATM, cât si
pentru unele tranzactii prin EPOS la comercianti si la ghiseele bancare).
Serviciul Call Center: serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia Utilizatorilor de card la numarul 021 323
9542, disponibil 24/7, apelabil si din afara tarii (numar cu tarif normal in reteaua Telekom Romania) sau
la numarul de telefon 0800 802 02 02 (numar gratuit in reteaua Telekom Romania), disponibil 24/7;
Serviciul Call Center utilizeaza linii telefonice publice, ce pot sa nu asigure un nivel corespunzator de
protectie a informatiilor, prin apelarea acestui serviciu Clientul asumându-si riscurile de divulgare informatii
derivate din aceasta situatie
Card VISA BUSINESS – cardul de debit VISA Business Raiffeisen Bank, instrument de plata electronica care
permite accesul Utilizatorului de card la disponibilitatile in EUR sau Lei (dupa caz) din contul (conturile) de
card deschis(e) de Posesorul de card la Banca.
Parola de securitate in relatia cu Banca – element de identificare indicat de Reprezentantul legal al
Posesorului de card/Utilizatorul de card in formularele specifice, utilizat in acest scop de catre operatorii
serviciului telefonic Call Center al Bancii, ce face dovada deplina a identitatii Reprezentantului legal al
Posesorului de card/ Utilizatorului de card, cât si a vointei acestuia in legatura cu continutul acestor
convorbiri, alaturi de eventuale alte informatii cunoscute doar de Banca si de Reprezentantul legal al
Posesorului de card /Utilizatorul de card, convorbirile telefonice urmând a fi inregistrate in scopul
constituirii de probe in acest sens.
Contract de card de debit – Contractul specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si
Posesorul de card, derivate din utilizarea cardului de debit VISA Business Raiffeisen Bank, format din
clauzele prevazute in prezentele CGB-PJ si clauzele ce se regasesc in documentatia specifica de emitere si
mentenanta card de debit si in formularele utilizate pentru numire si revocare Utilizatori de card;
Contract de cont curent – Contract specific ce reglementeaza raporturile contractuale dintre Banca si
titularul de cont curent, format din clauzele prevazute in prezentele CGB-PJ si clauzele ce se regasesc in
documentatia specifica de deschidere si mentenanta cont curent;
DEFINITII conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Art. 3) - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au
exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca
asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercită functii publice importante.
(2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, functii publice importante sunt: a) sefii de stat,
sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali,
consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor
înalte instante judecătoresti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare
de atac; c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale
băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinatii cu afaceri, ofiterii de rang înalt din cadrul fortelor armate; e)
conducătorii institutiilor si autoritătilor publice; f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de
supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societătilor
comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.
(3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) nu include persoane care ocupă functii
intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a) - e) cuprind, după caz, functiile
exercitate la nivel comunitar sau international.
(4) Membrii familiilor persoanelor care exercită functii publice importante sunt, în sensul prezentei legi: a)
sotul/sotia; b) copiii si sotii/sotiile acestora; c) părintii.
(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercită functii publice
importante sunt: a) orice persoană fizică ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau
al unei entităti juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă
relatie privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; b) orice persoană fizică care este singurul beneficiar
real al unei persoane juridice sau al unei entităti juridice cunoscute ca fiind înfiintată în beneficiul uneia
dintre persoanele prevăzute la alin. (2).
(6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoastere
a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o
functie publică importantă în sensul alin. (2), institutiile si persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră
persoana respectivă ca fiind expusă politic.
Art. 4) - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se întelege orice persoană fizică ce detine sau
controlează în cele din urmă clientul si/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se
realizează, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune.
(2) Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin:
a) în cazul societătilor comerciale: 1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controlează în cele din
urmă o persoană juridică prin detinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a
unui număr de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni
la purtător, persoana juridică detinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei actiuni sunt
tranzactionate pe o piată reglementată si care este supusă unor cerinte de publicitate în acord cu cele
reglementate de legislatia comunitară ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este
considerat a fi îndeplinit în cazul detinerii a cel putin 25 % din actiuni plus o actiune; 2. persoana sau
persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale
unei persoane juridice;
b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităti ori constructii
juridice care administrează si distribuie fonduri: 1. persoana fizică care este beneficiară a cel putin 25 %
din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităti ori constructii juridice, în cazul în care viitorii
beneficiari au fost deja identificati; 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori
functionează o persoană juridică sau o entitate ori constructie juridică, în cazul în care persoanele fizice
care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;3. persoana sau
persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel putin 25 % din bunurile unei persoane juridice sau ale
unei entităti ori constructii juridice.
FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act este un pachet legislativ emis in Statele Unite ale
Americii, care poate fi consultat la adresa http://www.treasury.gov/resource-center/taxpolicy/
treaties/Pages/FATCA.aspx, promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1
Iulie 2014, prin care se impune in sarcina contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor
care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau
indirecte de active financiare din afara Statelor Unite. Aceeasi cerinta de raportare este prevazuta si pentru
institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA.
2. PRINCIPII GENERALE
2.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal
(Raiffeisen Bank S.A. este inscrisa in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal cu nr.1967 ca operator de date pentru derulare operatiuni bancare si cu nr.189 ca operator
pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate, conform Legii nr. 677/2001)
2.1.1. Prin semnarea prezentelor CGB, Clientul, prin Reprezentantul legal, dupa caz, Reprezentantul
autorizat, cunoscând dispozitiile legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, accepta faptul ca Banca va prelucra, direct sau prin
intermediul mandatarilor si/sau tertilor contractanti, datele cu caracter personal ale Reprezentantilor
legali/ Reprezentantilor autorizati/Persoanelor de contact/Delegatilor/ Utilizatorilor de card, consemnate
in cuprinsul oricaror Contracte specifice/oferte/angajamente/ formulare/Documente de
finantare/Documente de Garantie, in scopul derularii raporturilor juridice dintre Client si Banca, precum si
faptul ca Banca poate prelucra, dezvalui si transmite oricare dintre aceste date si altor entitati membre ale
grupului Raiffeisen, agentilor Bancii sau tertilor contractanti in scopul derularii oricarui produs/prestarii
oricarui serviciu Clientului si/sau în scopul efectuarii de catre Banca, direct sau prin partenerii contractuali
ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare
ale Banci si/sau ale partenerilor acesteia, existenti sau viitori. Datele cu caracter personal prelucrate includ
urmatoarele categorii: date de identificare - numele, prenumele, pseudonim, adresa de
domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil,codul numeric personal, data si locul nasterii, cetatenie,
rezidenta, functia publica detinuta, tip/serie/numar document de identitate, semnatura olografa; date
referitoare la inadvertente (neconcordante).
2.1.2. Schimbarile cu privire la datele personale ale Reprezentantilor legali/Reprezentantilor
autorizati/Persoanelor de contact/Delegatilor/Utilizatorilor de card si/sau cele cu privire la sediul/forma
juridica/alte date/informatii in legatura cu Clientul vor fi opozabile Bancii numai dupa ce Banca a primit o
notificare scrisa in acest sens, insotita de documentele juridice corespunzatoare si de dovada indeplinirii
formalitatilor de publicitate si opozabilitate cerute de lege.
2.1.3. In cazul in care Banca ia cunostinta in orice mod despre aparitia unor divergente intre
asociatii/actionarii/ membrii/Reprezentantii legali ai Clientului, urmare carora, fara a se limita la acestea,
se rastrânge mandatul Reprezentantilor autorizati, sau mandatul acestora este revocat si sunt desemnati noi
Reprezentanti autorizati fara a fi inca indeplinite formalitatile de publicitate si opozabilitate cerute de lege,
sau se modifica intinderea dreptului de reprezentare, Banca va avea dreptul dupa caz, sa suspende
executarea sau sa considere neprimite oricare instructiuni transmise /depuse la Banca (incluzând, fara a se
limita la, operatiunile de plata din Conturile de plati, instrumente de plata de debit, instructiunile in temeiul
oricarui Contract specific incheiat cu Banca) pâna la lamurirea situatiei, in baza unor acte in forma si
substanta satisfacatoare pentru Banca si/sau pâna la finalizarea respectivelor formalitati de publicitate si
opozabilitate. Clientul exonereaza Banca deorice raspundere pentru eventualele pierderi suferite de acesta,
ca urmare a aparitiei situatiei descrise la acest articol.
2.1.4. Pentru unitatile teritoriale (dezmembramintele) fara personalitate juridica cererea de deschidere a
Contului si/sau solicitarea oricarui alt produs/serviciu oferit de Banca se va face de catre Reprezentantii
legali ai Clientului, care vor indica si limitele mandatului unitatii teritoriale respective in raport cu derularea
Contractului specific ce reglementeaza produsul/serviciul solicitat, daca in actele constitutive ale Clientului –
persoana juridica/unitatii teritoriale fara personalitate juridica nu se va mentiona altfel.
2.1.5. Daca, in conditiile si in conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale Bancii, pentru
deschiderea sau operarea oricaror Conturi si/sau derularea oricaror alte produse/servicii oferite de Banca
sunt necesare verificari suplimentare/periodice ale datelor furnizate de Client, Banca este abilitata sa
efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre Client, Reprezentantii autorizati sau,
dupa caz, orice alte persoane care efectueaza orice operatiuni si/sau au mandat special pentru anumite
operatiuni in legatura cu produsele/serviciile contractate de Client, de la orice autoritate competenta,
registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat, detinator de astfel de informatii.
Toate costurile aferente consultarii acestor baze de date, precum si orice speze, comisioane si taxe
aferente, inclusiv postale, sunt si ramân in sarcina Clientului, acesta acordând Bancii un mandat de
debitare automata a oricarui cont al Clientului in scopul acoperirii sumelor astfel datorate
2.1.6. Clientul are obligatia sa furnizeze orice documente solicitate de catre Banca si sa informeze Banca
ori de câte ori intervin modificari cu privire la documentele depuse in Banca sau la informatiile furnizate
bancii sau, dupa caz, daca nu intervin modificari, sa confirme anual mentinerea valabilitatii informatiilor
furnizate Bancii anterior, prin completarea in unitatile Bancii a formularului corespunzator furnizat de
Banca in acest scop si, daca este cazul, prin depunerea documentelor modificate. De asemenea, Clientul
are obligatia ca, in situatia in care oricând, in cadrul derularii relatiei de afaceri dintre acesta si Banca se
schimba situatia beneficiarului real si/sau orice informatii privind persoana beneficiarului real, sa
instiinteze de indata Banca cu privire la acest fapt, comunicând informatiile privind beneficiarul real
prevazute de lege, impreuna cu orice documente relevante solicitate de Banca.
2.2 Confidentialitate
2.2.1. Banca si Clientul se obliga sa mentina confidentialitatea asupra informatiilor obtinute unul despre
celalalt in derularea relatiei Banca - Client, cu respectarea, totusi, a prevederilor oricarei legi sau ordin al
unei autoritati competente care permit sau solicita dezvaluiri.
2.2.2. Clientul autorizeaza Banca sa prelucreze, sa transfere si sa comunice orice fel de informatii
referitoare la Client, Reprezentantii legali si/sau Reprezentantii autorizati, catre si intre sucursalele,
agentiile, punctele de lucru, reprezentantele Bancii, societatilor afiliate Bancii si agentilor si tertilor parteneri
ai Bancii, pentru folosire confidentiala, in legatura cu prestarea oricarui serviciu Clientului (inclusiv pentru
plati externe efectuate prin intermediul unui tert), precum si in scopul prelucrarii de date, efectuarii de
analize, recuperarii creantelor Bancii, obtinerii unor finantari/garantii, transferului de creante ale Bancii,
precum si in scopuri statistice. Orice astfel de terta parte poate in acelasi fel folosi, prelucra si transfera in
orice mod datele si informatiile referitoare la Client primite de la Banca in cadrul autorizarii acordate de
Client prin prezentul document.
2.2.3. Banca va pastra confidentialitatea si nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod
informatii privind Conturile Clientilor, operatiunile inregistrate in acestea, relatiile contractuale dintre Banca
si Clienti,fara consimtamântul acestora.
2.2.4. Clauza confidentialitatii nu se va aplica daca:
a. informatia este ceruta de o autoritate competenta în cadrul unei proceduri judiciare;
b. Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile;
c. în orice alta situatie prevazuta de lege. (spre ex. furnizarea de informatii la cererea institutiilor financiare
corespondente)
2.2.5. Clientul consimte prin prezenta în mod expres, renuntând sa invoce orice restrictie impusa Bancii de
legislatia în vigoare cu privire la secretul bancar, ca Banca sa prezinte în cadrul relatiilor cu tertii implicati
în procese organizatorice si decizionale ale Bancii, orice informatii si date, referitoare la Client sau la
conturile sale, necesare acestor procese si care nu vor afecta în nici un fel Clientul sau afacerile sale. Prin
terti implicati se înteleg, dar nu se limiteaza, orice societati române sau straine care fac parte din grupul de
societati din care face parte si Banca, consultantii de specialitate agreati de Banca, intermediarii pentru
anumite afaceri, finantatorii etc. Banca va intra in relatii contractuale doar cu tertii implicati care se obliga
la rândul lor sa pastreze confidentialitatea informatiilor astfel obtinute.
2.2.6. Banca va putea sa ia orice masuri pe care le considera necesare in relatia cu Clientul, in vederea
respectarii dispozitiilor legale in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
2.3. Dobânzi. Taxe, Comisioane, Alte costuri.
2.3.1. (i) Pentru produsele si serviciile bancare, Banca percepe Clientilor sai taxe, comisioane,
abonamente,alte speze si, dupa caz, percepe sau acorda dobânzi, la valorile standard cuprinse in Listele
specifice, cu exceptia situatiilor în care se prevad alte niveluri ale acestora in Contractele specifice sau in
ofertele acceptate de Client.
Listele specifice se gasesc in incinta oricareia dintre unitatile teritoriale ale Bancii (in cuprinsul Mapelor
speciale sau afisate in locuri special amenajate). Banca poate decide publicarea Listelor specifice si pe
pagina de Internet www.raiffeisen.ro.
2.3.1.(ii) Banca îsi rezerva dreptul de a modifica oricând nivelul dobânzilor, taxelor, comisioanelor,
abonamentelor si/sau al oricaror alte speze datorate de Client pentru produsele oferite si/sau serviciile
prestate (inclusiv pentru facilitati de credit /finantari bancare/Angajamente/alte tipuri de finantari
acordate de Banca), fara a distinge daca valorile sunt standard sau negociate cu Clientul, în functie de
costurile proprii si/sau de politica financiara a Bancii si/sau in functie de evolutia ratelor de dobânda pe
piata financiar - bancara si/sau, daca este cazul, de alte criterii prevazute in Contractele specifice si cu
conditia informarii Clientului asupra noilor valori prin publicarea acestora in Listele specifice sau prin
notificarea Clientului in oricare dintre modalitatile mentionate la art. 9.2.1. aleasa de Banca, atunci când
nu este prevazuta expres o alta modalitate de informare in Contractul specific. Modificarea nivelurilor
costurilor se considera a fi fost valabil comunicata Clientului de la data publicarii noilor valori in cuprinsul
Listelor specifice, sau, dupa caz, de la data primirii notificarii in conditiile pct.9.2.2, Clientul acceptând ca
noile valori ii sunt aplicabile de la data comunicarii sau de la o alta data stabilita pentru intrarea in vigoare
(când este cazul).
2.3.2. Banca va informa Clientul asupra conditiilor standard de taxe, comisioane, speze si dobânzi ale
Bancii in vigoare, dupa caz, la momentul solicitarii unei oferte privind produsele/serviciile bancare sau la
momentul incheierii unui Contract specific.
2.3.3. Orice dobânda este calculata zilnic la sumele inregistrate în soldul debitor, dupa caz, sold creditor
al Contului (curent/de depozit/de economii/de credit), pe baza formulei: D = C*Rd*n/N, unde:
D - dobânda calculata;
C - capitalul asupra caruia se calculeaza dobânda care poate fi suma inregistrata in soldul
creditor/debitor al contului curent, suma inregistrata in soldul creditor al contului de depozit, suma
acordata de Banca cu titlul de facilitate de credit/finantare bancara/Angajament;
Rd - Rata dobânzii
n - numarul de zile din luna (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice,
ca fiind numarul efectiv de zile ale lunii pentru care se calculeaza dobânda sau 30);
N - Numarul de zile din an (care poate fi determinat conventional de catre parti prin Contractele specifice,
ca fiind numarul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365/366).
2.3.4. Rata dobânzii poate avea o valoare fixa sau variabila. Rata dobânzii variabila se modifica in
functie de:
(a) indici de referinta verificabili (ex. Rata de Referinta) prevazuti in Contractele specifice, ori
(b) schimbarile legislative ce impun astfel de modificari, ori
(c) in conditiile clauzei 2.3.1(ii), ori
(d) in functie de alte criterii prevazute in Contractele specifice.
2.3.5. Toate costurile suportate de Banca (incluzând, fara limitare, cheltuielile cu executorii judecatoresti,
onorarii avocatiale, taxe de timbru, taxe judiciare, etc.) in cazul in care ar fi implicata intr-un litigiu cu
Clientul sau/si dintre Client si o terta parte, vor fi recuperate de la Client.
2.4. Raiffeisen Bank SA aplica cerintele FATCA si s-a inregistrat pe siteul Internal Revenue Service (IRS) al
SUA cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution, primind Numarul Global
Intermediar de Identificare (GIIN) 28CWN4.00008.ME.642. In consecinta, Banca va identifica
contribuabilii SUA si va raporta informatii despre persoanele relevante si despre conturile deschise la
Banca de catre acestia, respectiv despre acele conturi in care sunt evidentiate detinerile directe sau indirecte
de active financiare de catre persoane relevante prin prisma aplicarii cerintelor FATCA.
3. CONDITII GENERALE APLICABILE CONTURILOR
3.1 Reguli generale privind deschiderea si operarea Conturilor
3.1.1. Conturile deschise pe numele Clientului la Banca vor fi guvernate de termenii si conditiile continute in
Contractul specific fiecarui tip de cont incheiat intre Banca si Client si completat de regulile generale
stabilite prin prezentele CGB, in masura in care acestea sunt aplicabile.
3.1.2. Banca va putea, fara insa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor, prin unitatile
sale operative si in conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop, Conturi (precum, dar
fara a se limita la conturi curente, conturi de economii, conturi de depozit), pe baza cererii formulata de
acestia ce va fi insotita de documentele juridice solicitate de Banca.
3.1.3. Banca isi rezerva dreptul de a solicita Clientului orice informatii pe care le considera necesare
pentru deschiderea si operarea Conturilor si poate refuza deschiderea unui Cont si/sau efectuarea de
operatiuni de plata in Cont ori poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului specific fiecarui
Cont si, daca este cazul, a altor raporturi juridice existente in legatura cu acesta, daca primeste informatii
incomplete, insuficiente, in cazul unor declaratii false, sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor
declarate, documentelor si informatiilor furnizate de Client, cu respectarea politicilor Bancii de acceptare si
cunoastere a clientelei.
3.1.4. Contractul specific fiecarui Cont (cum ar fi Cererea de deschidere de cont curent, Contractul de
constituire depozit, etc.) va fi semnat de Reprezentantul legal al Clientului.
3.1.5. Pentru Conturile deschise in zilele nelucratoare data deschiderii Contului va fi ziua lucratoare
imediat urmatoare, urmând a se aplica acestuia ratele de dobânda in vigoare la data deschiderii.
3.1.6. Daca, in conditiile si in conformitate cu legea sau cu reglementarile interne ale Bancii, pentru
deschiderea sau operarea oricaror Conturi, sunt necesare verificari suplimentare si/sau periodice ale
datelor furnizate de Client/Reprezentantii autorizati/Delegati, Banca este abilitata sa efectueze orice
verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre acestia, precum si despre oricare alte persoane
care efectueaza depuneri in Conturi si/sau au mandat special pentru anumite operatiuni, de la orice
autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau organism abilitat, detinator de
astfel de informatii. Toate costurile aferente consultarii acestor baze de date, precum si orice speze,
comisioane si taxe aferente, inclusiv postale, sunt si ramân in sarcina Clientului, Banca având mandat de
debitare automata a oricarui cont al Clientului pentru recuperarea acestora.
3.1.7. Disponibilitatile Clientului inregistrate in Conturi sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare
a depozitelor în sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute de Ordonanta Guvernului
nr.39/1996, afisate la orice unitate a Bancii. Clientul are obligatia ca, în situatia în care intervin modificari
privind incadrarea depozitelor constituite la banca in categoriile prevazute de lege, sa le comunice Bancii
în termen de 30 de zile de la data modificarii.
3.1.8. In cazul in care au fost depuse la Banca sume cu titlu de aport la capitalul social al Clientului, acesta
din urma intelege si se obliga sa solicite deschiderea primului cont curent/primelor conturi curente in
aceeasi valuta ca cea in care au fost depuse sumele cu titlu de aport la capital social. In acest sens, Clientul
mandateaza Banca sa opereze transferul acestor sume in contul curent deschis/conturile curente deschise in
valuta/valutele in care aceste sume au fost depuse.
3.2. Persoanele care pot opera in Conturile Clientului
3.2.1. Indiferent de numarul si tipurile Conturilor, Clientul, in calitate de titular al acestora, prin
Reprezentantii sai legali poate numi in relatia cu Banca Reprezentanti autorizati, care au dreptul sa
dispuna de fondurile din Conturile indicate expres de Client.
3.2.2.(i) Numirea Reprezentantilor autorizati, datele de identificare si specimenul de semnatura al
acestora, precum si limitele mandatului in care actioneaza pe Cont (determinarea limitelor de competenta
si/sau a conditiilor de angajare a acestora) sunt consemnate in formularele standard furnizate de Banca in
acest scop, dupa caz (Lista Reprezentantilor autorizati, formularele de inrolare si actualizare date ce trebuie
completate pentru fiecare Reprezentant autorizat in parte, Contractul specific), aceste documente fiind
pastrate de Banca.
3.2.2.(ii) In cazul in care accesul la Conturi se face prin intermediul unor instrumente de plata, canale de
comunicare si/sau alte servicii speciale oferite de Banca, datele de identificare ale Reprezentantilor
autorizati vor fi consemnate in documentele/aplicatiile informatice specifice respectivelor modalitati de
acces.
3.2.2.(iii) Lipsa unor restrictii, limitari de competenta sau conditii de angajare in ceea ce priveste
Reprezentantii autorizati, expres prevazute in documentele/aplicatiile mentionate la pct.3.2.2 (i) si
3.2.2.(ii), duce fara echivoc la concluzia ca Reprezentantii autorizati au toti si fiecare separat dreptul
deplin de a dispune, in numele si pe seama Clientului, pe Contul acestuia.
3.2.2.(iv) Imputernicirea de reprezentare data de Client Reprezentantului autorizat va fi considerata
valabila, pâna la revocarea acesteia efectuata, dupa caz, prin una din urmatoarele modalitati:
completarea unei noi Liste a Reprezentantilor autorizati in unitatile Bancii, sau a oricarui alt formular
standard furnizat de Banca in acest scop, respectiv prin transmiterea revocarii in conditiile Contractului
specific.
3.2.2.(v) Numirea, respectiv, revocarea Reprezentantilor autorizati devin opozabile Bancii dupa cum
urmeaza:
(i) incepând cu ziua lucratoare indicata de Client in documentul de revocare/de numire (alta decât cea a
cererii)
(ii) incepând cu ziua lucratoare imediat urmatoare datei depunerii revocarii /transmiterii numirii (in cazul
in care Clientul nu specifica expres o data sau când se solicita numirea/revocarea la data cererii).
3.2.3. Pentru a putea executa mandatul incredintat de Client, Reprezentantul autorizat trebuie sa furnizeze
Bancii informatiile si documentele solicitate de aceasta si sa depuna specimenul de semnatura la Banca
(acea semnatura a Reprezentantului autorizat ce urmeaza a fi utilizata in relatia cu Banca pentru
instructiuni de plata valabile, autorizate de Client), daca prin Contractul specific nu se prevede altfel.
3.2.4. Clientul are obligatia de a face permanent cunoscute Reprezentantului autorizat conditiile de
operare a Conturilor.
3.2.5. Asupra sumelor aflate în Conturile deschise în evidenta Bancii pentru Clienti, pot dispune liber, cu
respectarea normelor în vigoare, urmatoarele persoane:
a. Clientul titular al Contului, prin Reprezentantii autorizati;
b. succesorii in drepturi ai Clientului, care dovedesc cu documente juridice corespunzatoare aceasta calitate
c. utilizatorii autorizati ai cardurilor de debit atasate contului curent (numai prin intermediul acestor
carduri).
d. orice alte persoane autorizate de lege sa aiba acces la Conturile clientului (precum, dar fara a se limita
la administratorul judiciar, lichidatorul).
3.3. Banca ofera Clientilor urmatoarele tipuri de Conturi:
3.3.1. Conturi de plati precum, dar fara a se limita la: Cont curent, Cont de Card (de debit/de credit), Cont
colector, Cont de distribuiri; Cont de delistare,.
3.3.2. Alte tipuri de Conturi precum, dar fara a se limita la: Contul de economii, Contul de depozit la
termen, Contul Escrow, Contul de garantie.
3.4. Overdraft neautorizat acordat de Banca
3.4.1. Banca va putea decide, la discretia sa totala, conform normelor sale interne, efectuarea unei plati
cerute de catre Client sau recuperarea de taxe, comisioane, speze, dobânzi, credite scadente, credite
restante, etc, care depasesc limita soldului creditor al Contului curent, chiar daca nu exista un Contract
specific pentru o facilitate de descoperit de cont (overdraft) deja incheiat cu Clientul. Astfel, simpla
instructare a Bancii de a procesa plati care exced soldul creditor al Contului curent, data direct de catre
Client sau prin mandat incredintat Bancii, sau prin intermediul ori de catre un tert beneficiar, are valoare
juridica de acceptare anticipata de catre Client a unei facilitati de overdraft non-revolving (“overdraft
neautorizat”), daca Banca va hotari acordarea acesteia la momentul procesarii Ordinului de plata.
Dobânda datorata de Client se calculeaza conform sectiunii 2.3.3., cu precizarea ca “n” este numarul de
zile calendaristice din luna, iar “N” este 360.
3.4.2. Sumele astfel avansate de Banca vor fi considerate datorate de Client incepând cu data avansarii lor
si vor fi purtatoare de dobânda calculata la o rata anuala stabilita de Banca pentru astfel de situatii.
Clientul se obliga sa alimenteze de indata respectivul Cont cu toate sumele astfel datorate, fiind de acord ca
orice creditare a contului respectiv se considera efectuata in scopul rambursarii cu prioritate a acestor sume
si ca respectivele sume nu mai pot fi reutilizate de Client.
3.4.3. Pentru scopurile constituirii unui “titlu executor” Banca si Clientul sunt de acord ca prezentele CGB si
extrasul de cont ce reflecta sumele acordate de Banca in conditiile prevazute la 3.4.1. si 3.4.2. au valoarea
juridica a unui contract de credit in descoperit de cont (overdraft).
3.4.4. Banca are dreptul de a recupera pe cai legale sumele datorate, fara o avizare prealabila.
3.5. Dreptul de compensare
3.5.1. Clientul autorizeaza Banca, prin prezenta, sa compenseze in orice moment orice suma datorata
Bancii cu fondurile disponibile in orice Cont curent, Cont de Card de debit, Cont de economii si/sau Cont
de depozit, indiferent de valuta in care sunt disponibile si/sau indiferent de scadenta sumelor din aceste
Conturi, fara a fi necesar in acest sens un alt acord prealabil al Clientului, cu exceptia cazului in care prin
Contractul specific se prevede altfel.
3.5.2. In cazul in care compensarea sumelor datorate va necesita schimbarea unei anumite valute in alta, o
astfel de schimbare se va efectua la cursul de schimb practicat de Banca la acea data, in acest scop Banca
fiind mandatata pentru orice operatiune de schimb valutar care va fi necesara.
3.5.3. În situatia în care în Conturile Clientului mentionate la pct.3.5.1. nu exista disponibil suficient pentru
acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa debiteze oricare dintre Conturile
Clientului sau, chiar daca prin aceasta s-ar genera descoperit de cont neautorizat in conditiile sectiunii 3.4.
“Overdraft neautorizat”
3.5.4. Clientul va fi instiintat de catre Banca dupa efectuarea compensarii prin extrasul de cont.
3.6. Incetarea relatiei de Cont
3.6.1. Clientul va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont curent/Cont de economii,oricând pe
durata derularii Contractului specific, cu un preaviz de 15 zile calendaristice si numai daca achita integral
sumele datorate Bancii in baza respectivului Contract specific. In acest scop, Clientul va depune o solicitare
scrisa la oricare dintre unitatile Bancii, fara a fi necesar sa indice motivele pentru care doreste incetarea
Contractului specific. Denuntare nu va produce efecte daca la data inregistrarii acesteia exista in derulare
produse/servicii bancare care necesita mentinerea deschisa a Contului, caz in care Clientul poate relua
procedura denuntarii doar dupa incetarea raporturilor juridice aferente produselor/serviciilor bancare in
derulare.
3.6.2. Clientul si Banca agreeaza ca Banca va putea denunta unilateral raportul juridic de Cont Curent,
oricând pe durata derularii Contractului specific, fara a fi necesara justificarea unei astfel de decizii,
instiintând Clientul intr-un termen rezonabil ulterior inchiderii Contului conform regulilor de la sectiunea
9.2. “Notificari”.
3.6.3. Banca este îndreptatita sa rezilieze raportul juridic de Cont, Contractul specific fiind considerat
desfiintat de plin drept, fara a fi necesara punerea in intârziere si fara indeplinirea vreunei alte formalitati
prealabile, judiciare sau extrajudiciare, in urmatoarele cazuri:
a. in cazul in care Clientul nu respecta conditiile de functionare ale Contului impuse de Banca, prevederile
legale în vigoare sau normele de lucru ale Bancii, ori Clientul este suspectat de efectuarea unor operatiuni
prin care incalca prevederi legale (precum, dar fara a se limita la prevederi ce reglementeaza incidentele
de plati majore cu cecuri, bilete la ordin, cambii, cele din materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si
finantarii terorismului), ori a furnizat Bancii informatii si/sau documente false ori refuza furnizarea catre
Banca a informatiilor si/sau documentelor si/sau acordurilor necesare indeplinirii de catre Banca a
obligatiilor contractuale si/ ori legale (inclusiv in scopul aplicarii cerintelor FATCA), instiintând Clientul intrun
termen rezonabil ulterior inchiderii Contului conform regulilor de la sectiunea 9.2. “Notificari”.
b. in cazul Contului Curent, daca soldul nu mai acopera costurile (taxele si/sau comisioanele) aferente
acestuia si daca nu exista o dispozitie derogatorie in Contractele specifice, fara notificare.
c. in cazul Conturilor in stare “dormant” reglementate la sectiunea 3.6.5., fara notificare.
3.6.4. In toate cazurile in care initiativa inchiderii Contului apartine Bancii, exceptând Conturile “dormant”,
de la data inchiderii Contului, Banca va inceta creditarea cu dobânda a contului, urmând ca suma care
constituie la acea data soldul creditor al Contului sa fie transferata conform instructiunilor Clientului
transmise in scris. In cazul in care Clientul nu instructeaza Banca, fondurile vor putea fi transferate de
Banca in orice alt Cont activ al Clientului, fiind imputernicita de Client sa efectueze in acest scop, daca este
cazul, schimburile valutare necesare, la cursul de schimb al Bancii de la data executarii operatiunii de
transfer.
Banca nu va fi raspunzatoare in nicio situatie pentru eventuale prejudicii pe care le-ar suferi Clientul ca
urmare a inchiderii conturilor sale, conform celor mai sus precizate.
3.6.5. Prevederi speciale aplicabile Conturilor “dormant”
Daca pe parcursul unei perioade de timp, stabilita de Banca si adusa la cunostinta Clientului prin afisare
la unitatile Bancii, pentru Contul curent sau Contul de economii nu s-a inregistrat si aprobat nicio cerere a
Clientului de modificare cont sau daca in Contul curent sau Contul de economii activ, Clientul si/sau,
dupa caz, tertii nu a/au efectuat nicio miscare de debitare sau creditare a Contului, Contul va deveni
“dormant”.
Nu sunt considerate operatiuni in cont, creditarea acestuia cu dobânzile platite de Banca si debitarea
contului cu contravaloarea comisioanelor/taxelor datorate de Client in legatura cu Contul.
Banca va continua sa perceapa taxe si comisoane conturilor intrate in starea “dormant” atâta timp cât
exista sold creditor. De asemenea, Banca va continua sa calculeze dobânda creditoare/debitoare in functie
de caracteristicile fiecarui Cont, indiferent daca soldul Contului este debitor sau creditor.
Banca va putea decide oricând inchiderea contului declarat “dormant” cu sold zero sau debitor, fara
notificarea prealabila sau ulterioara a clientului.
In urma aprobarii unei cereri de modificare cont sau in urma procesarii unei tranzactii de debitare sau
creditare pe contul ”dormant”, acesta va fi reactivat automat de catre Banca; dupa aprobarea cererii de
modificare cont/efectuarea tranzactiei, contul va ramane in stare ”activ” si poate redeveni ”dormant” in
conditiile mentionate in prezenta sectiune. Banca nu va anunta Clientul despre trecerea contului in stare
“dormant” sau despre activarea contului .Dupa activarea Contului, Banca are dreptul sa aplice dispozitiile
pct.3.5. in scopul stingerii oricarei eventuale sume datorata de Client si neachitata de acesta la scadenta.
Banca nu are obligatia de a pune la dispozitia clientului extrasul de cont pe perioada in care contul se afla
in starea dormant.
3.6.6. Blocarea Conturilor.
Banca este indreptatita sa blocheze Conturile Clientului in urmatoarele situatii:
a. in aplicarea clauzei 2.2.6;
b. in cazul Clientilor care se regasesc in ipoteza reglementata in clauza 3.6.3;
c. in cazul reglementat in clauza 4.9.8;
d. in cazul in care intervine situatia reglementata in clauza 2.1.3 sau la solicitarea expresa a Clientului
exprimata prin completarea formularului specific pus la dispozitie de catre Banca;
e. in situatia in care Clientul instiinteaza Banca de pierderea/furtul actelor de identitate ale unicului
Reprezentant legal al Clientului. Conturile vor fi deblocate numai dupa ce unicul Reprezentant legal al
Clientului va prezenta Bancii noile documente de identitate pentru actualizarea datelor in sistem.
f. in orice alte cazuri prevazute de lege si/sau in Contractele specifice;
Pe durata blocarii Contului Curent: (i) se va calcula si va inregistra dobânda creditoare sau, dupa caz
debitoare; (ii) se va percepe comisionul de administrare a Contului prevazut in Contractul specific; (iii) se
vor inregistra orice operatiuni de plata finalizate prin creditarea Contului curent; (iv) Banca nu va executa
ordinele de plata ce au ca efect debitarea Contului curent (acestea fiind considerate neprimite);
Pe durata blocarii celorlalte tipuri de Cont (incluzând, fara a se limita la, Conturilor de depozit si Conturilor
de economii): (i) Clientul nu va putea efectua operatiuni de retragere partiala sau totala a fondurilor;(ii)
orice alte prevederi din Contractele specifice se vor aplica in conditiile stabilite in cuprinsul acestor
contracte.
Pe durata blocarii oricaror alte tipuri de Conturi se va proceda conform prevederilor din Contractele
specifice.
3.6.7. Termen de prescriptie
In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor
care au reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, in cazul in care sumele
respective nu au fost deja transferate de Banca, dupa caz, conform ordinului Clientului sau, in lipsa unei
astfel de instructiuni, in orice alt Cont activ al Clientului, este termenul general de prescriptie. Sumele
inregistrate in soldurile Conturilor inchise se vor pastra de catre Banca la dispozitia Clientului, in conturi
nepurtatoare de dobânda.
4. DISPOZITII PRIVIND OPERATIUNILE DE PLATA
4.1. Codul unic de identificare
4.1.1. In vederea executarii de catre Banca a unui ordin de plata (inclusiv a operatiunilor de plata cu
numerar) in legatura cu un Cont de plati:
a. când operatiunea de plata este initiata de Clientul platitor, acesta trebuie sa furnizeze codul IBAN al
Contului beneficiarului platii sau, dupa caz, numarul acestui Cont pentru tarile care nu au adoptat IBAN,
b. in cazul operatiunilor in valuta, suplimentar trebuie furnizata denumirea prestatorului de servicii de plata
al beneficiarului platii sau, pentru tarile care nu au adoptat IBAN, codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)
al acestui prestator; in cazul in care Clientul furnizeaza Bancii atât denumirea prestatorului de servicii de
plata al beneficiarului platii, cât si codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code), cand este cazul, al acestui
prestator, Banca va utiliza doar codul BIC/SWIFT (Bank Identifier Code) in vederea transmiterii platii catre
prestator.
c. când operatiunea de plata este initiata de Clientul Beneficiar, acesta trebuie sa furnizeze codul IBAN al
Contului platitorului, dupa caz, numarul acestui Cont pentru tarile care nu au adoptat IBAN.
4.1.2. Banca nu are obligatia de a verifica numele titularului Contului indicat ca beneficiar in ordinul de
plata si nici numarul Contului beneficiarului, ca urmare, va efectua plata in Contul astfel cum este identificat
in instructiunea de plata.
4.1.3. In cazul ordinelor de plata in valuta transmise catre Contul de plati al unui Client beneficiar, primite
de Banca de la un alt prestator de servicii de plata, in situatiile in care Contul beneficiar nu este identificat
prin cod IBAN, Banca poate efectua verificari suplimentare conforme cu procedurile interne (spre ex.
corespondenta intre numele titularului Contului beneficiar si numarul Contului indicat in ordinul de plata), in
scopul de a procesa corect instructiunea de plata ordonata de platitor.
4.1.4. La preluarea în sistemele informatice ale Bancii a codurilor IBAN transmise în format electronic,
dupa caz, prezentate/transmise pe suport hârtie, Banca va proceda la validarea codurilor IBAN ale tuturor
Conturilor mentionate in instructiunile de plata pe care le proceseaza, utilizând metoda de validare impusa
de reglementarea legala in vigoare. In plus, Banca poate valida codurile BIC ale prestatorilor de servicii ale
beneficiarilor mentionate in instructiunile de plata transmise de clientii Bancii, cand codurile BIC sunt
necesare, utilizând metoda de validare impusa de reglementarea legala in vigoare, precum si concordanta
intre codul IBAN ce identifica beneficiarul platii si codul BIC al prestatorului de servicii de plata al
beneficiarului indicat pe ordinul de plata, verificând localizarea ambelor coduri (IBAN si BIC) in aceeasi
tara si/sau la acelasi prestator de servicii de plata.
4.2 Autorizarea ordinelor de plata
4.2.1. O operatiune de plata este considerata autorizata daca Clientul platitor si-a exprimat prin
Reprezentantul autorizat consimtamântul pentru executarea operatiunii de plata in una din modalitatatile
enumerate mai jos, modalitati care pot fi, dupa caz, completate cu /modificate prin reglementarile din
Contractele specifice:
a. in scris, pe suport hârtie, prin aplicarea semnaturii Reprezentantului autorizat pe formularul de plata/pe
Contractul specific, conforma cu specimentul de semnatura depus la Banca.
b. prin telefon, in conditiile Contractului specific, dupa parcurgerea procedurii speciale de identificare a
Clientului.
c. prin utilizarea elementelor de securitate (de tipul PIN, parole, cod de autentificare/autorizare, etc.)
conform Contractului specific,
d. prin comunicarea datelor de identificare a Cardurilor solicitate de beneficiarii serviciilor de plata (in
cazul operatiunilor de plata fara card prezent)
4.2.2. Clientul accepta ca Banca poate efectua Operatiuni de plata din Conturile sale si fara
consimtamântul sau acordul sau expres, pentru achitarea sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti sau
arbitrale ramase definitive si/sau alte titluri executorii prevazute de lege, indiferent ca se cuvin bugetului de
stat, bugetelor locale sau oricarei terte parti, pentru corectarea erorilor constatate la verificarea
operatiunilor în cont, precum si pentru retinerea comisioanelor/altor sume datorate/cuvenite Bancii pentru
operatiunile efectuate/in legatura cu acestea, a dobânzilor si ratelor de credit scadente si/sau restante sau
in orice alte cazuri prevazute de lege, aceste operatiuni de plata considerându-se autorizate de catre
Client, in sensul articolului precedent.
4.3. Executarea ordinelor de plata
4.3.1. Banca va executa ordinele de plata prezentate in unitatile Bancii, dupa caz, transmise prin
intermediul instrumentelor de plata electronice sau de alta natura oferite de Banca in acest scop, de Clientul
platitor sau de/ori prin intermediul beneficiarului platii, doar daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a. ordinul de plata este completat cu toate elementele obligatorii impuse de lege si are formatul agreat intre
Client si Banca); ordinul de plata pe suport hârtie trebuie sa fie lizibil si semnat de Reprezentantul autorizat
in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca.
b. in functie de tipul instrumentului de plata utilizat pentru transmiterea ordinului de plata, Clientul care
initiaza operatiunea de plata furnizeaza toate informatiile solicitate de Banca conform Contractului specific
si /sau prin intermediul formularelor de plata acceptate de Banca.
c. in cazul ordinelor de plata cu cod de bare, informatia transpusa din codul de bare al ordinului de plata
corespunde cu cea inscrisa pe formularul de plata; in cazul existentei unor neconcordante, va prevala
informatia inscrisa pe formular;
d. disponibilitatile din Contul de plati sunt suficiente pentru a permite atât efectuarea respectivei plati, cât si
plata comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile astfel prestate;
e. Ordinele de plata ordonate nu contravin reglementarilor legale aplicabile (spre ex. in operatiunile de
plata ordonate nu sunt implicate bunuri, persoane si teritorii in legatura cu care sunt dispuse, in conditiile
legii, sanctiuni internationale de blocare a fondurilor, este respectat regulamentul valutar)
f. Clientul platitor sau beneficiarul platii nu se afla inscrisi intr-o lista a persoanelor aflate sub interdictie de
utilizare a conturilor bancare/efectuare a platilor/ sanctiuni internationale de blocare a fondurilor/alte
masuri legale in legatura cu acestea in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor,finantarii actelor de
terorism, prevenirii unor eventuale fraude, etc
g. Codul unic de identificare mentionat in cuprinsul ordinelor de plata este validat de Banca conform
prevederilor pct. 4.1.
h. disponibilul din Contul de plati necesar executarii ordinului de plata nu este afectat de o masura de
indisponibilizare a contului/blocare a fondurilor luata de Banca in baza unor dispozitii legale sau a
conventiilor existente intre parti, in temeiul unui titlu executoriu sau dispusa de un organ având asemenea
competente, reprezentând, dar fara a se limita la: poprire, poprire asiguratorie, executare silita, sechestru,
sechestru asigurator, instituirea unor sanctiuni internationale obligatorii in dreptul intern, aplicarii unei
sanctiuni de catre Banca.
i. nu exista pentru Banca motive rezonabile de a se indoi de autenticitatea Ordinului de plata in ceea ce
priveste sursa, continutul, semnatura Reprezentantului autorizat, consimtamântul pentru executare, etc.
j. in cazul in care Clientul are datorii scadente neachitate fata de Banca, partile agreeaza ca aceasta
situatie poate indreptati Banca sa refuze executarea ordinului de plata.
k. Clientul respecta cerintele pct.4.3.7.;
l. Clientul PJ a prezentat documentele justificative pentru platile efectuate catre o persoana fizica.
4.3.2. In cazul in care sunt ordonate de Client mai multe instructiuni de plata, a caror suma totala
depaseste soldul creditor al Contului de plati sau maximul sumei oricarui tip de overdraft acordat Clientului,
Banca va executa operatiunile de plata in limita soldului disponibil si in ordinea prelucrarii instructiunilor de
sistemele de procesare interne.
4.3.3. Clientul isi asuma obligatia de a pastra in Contul de plati disponibilul necesar executarii ordinului de
plata pâna la expirarea termenului de executare indicat de Banca pentru operatiunea de plata ordonata.
4.3.4. Limitele de cheltuieli/de tranzactionare impuse de Banca pentru utilizarea unui anumit instrument de
plata, daca exista, sunt cele stabilite in Contractele specifice/ofertele acceptate de Client/aplicatiile
informatice aferente anumitor servicii prestate de Banca si/sau in Listele specifice.
4.3.5. Tranzactiile cu numerar vor fi consemnate in formulare furnizate/acceptate de Banca si executate in
conformitate cu reglementarile legale aplicabile.
4.3.6. Pentru retrageri de numerar (in lei sau alte valute) care depasesc o anumita limita stabilita de Banca,
Clientul va notifica Banca in avans. Limita de suma si durata preavizului vor fi cele afisate la sediul oricarei
unitati teritoriale a Bancii.
4.3.7. In executarea operatiunilor de plata, Banca va actiona cu buna credinta si va depune diligenta
rezonabila, determinata conform standardelor, practicilor bancare, uzantelor internationale, regulilor
uniforme si oricaror reglementari internationale aplicabile, care vor completa in mod corespunzator
prezentele CGB si vor reglementa impreuna raporturile juridice carora li se aplica. Pentru Operatiunile de
plata initiate, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, Clientul are obligatia sa prezinte Bancii,
la solicitarea acesteia, documente justificative in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare; in cazul
Ordinelor de plata transmise prin intermediul instrumentelor de plata, neprezentarea documentelor
justificative la cererea Bancii indreptateste Banca sa blocheze respectivul instrument de plata.
In cazul in care sunt necesare, Banca va efectua verificari suplimentare impuse de legislatia privind
prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului precum si de legislatia privind sanctiunile internationale
de blocare a fondurilor, caz in care termenele de executare se prelungesc pâna la finalizarea verificarilor
impuse de lege.
4.3.8. Banca poate sa foloseasca sisteme de comunicatii, de decontare sau de plati sau serviciile unei terte
parti pentru executarea operatiunilor de plata ordonate in Conturile de plati.
4.3.9. Banca nu va fi responsabila fata de Client pentru nicio intârziere sau deficienta generata in
executarea Operatiunilor de plata de o terta parte in indeplinirea atributiilor acesteia in relatia cu Banca
(incluzând, fara limitare, intermediari, banci corespondente, agenti, etc), chiar daca intârzierea sau
deficienta nu intervin in imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoca
si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate in pofida tuturor diligentelor in acest sens sau in cazul in care
terta parte este obligata sa respecte alte dispozitii legislative.
4.3.10. In cazul sumelor transferate catre Contul de plati al unui Client beneficiar, daca Contul beneficiar
mentionat in ordinul de plata este deschis in alta moneda decât cea a sumei transferate, Banca va executa
operatiunea de plata prin creditarea Contului beneficiar cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei
transferate, calculat la Cursul de cross-currency al Bancii de la momentul creditarii Contului.
4.3.11. In cazul sumelor transferate din Contul de plati al unui Client platitor, daca Contul platitor
mentionat in ordinul de plata este deschis in alta moneda decât cea a sumei transferate, Banca va executa
operatiunea de plata prin debitarea Contului platitorului cu echivalentul in moneda acestui Cont al sumei
transferate, calculat la Cursul de cross-currency al Bancii, astfel cum este indicat de Banca la momentul
primirii instructiunii de plata si acceptat de Clientul platitor.
4.3.12. In cazul in care ordinul de plata prin care se transfera sume catre Contul de plati al unui Client
beneficiar este revocat de platitor cu acceptul Clientului beneficiar, ulterior creditarii de catre Banca a
contului Clientului beneficiar, in situatia in care suma transferata era exprimata intr-o alta moneda decât
cea a Contului beneficiar si Banca a efectuat conversia valutara conform prevederilor art. 4.3.10, Banca va
efectua restituirea sumei ce face obiectul ordinului de plata revocat, in moneda indicata in ordinul de plata,
Clientul platitor suportând eventualele diferente de curs valutar rezultate din conversia efectuata intre suma
creditata in Contul Clientului beneficiar si suma transferata platitorului care a revocat ordinul de plata; in
aceasta situatie, conversia va fi efectuata la Cursul de cross-currency al Bancii de la momentul debitarii
Contului Clientului beneficiar.
4.4. Termene de executare
4.4.1. Banca va executa operatiunile de plata cu respectarea urmatoarelor termene:
a. pentru operatiunile de plata in lei: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua
primirii ordinului de plata;
b. pentru operatiunile de plata denominate in euro sau in alta moneda oficiala a unui stat membru al
Uniunii Europene sau al Spatiului economic European, când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului
este intr-un stat membru: cel târziu pâna la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare dupa ziua primirii ordinului
de plata;
c. pentru alte operatiuni de plata in valuta: cel târziu pâna la sfârsitul celei de-a treia zile lucratoare dupa
ziua primirii ordinului de plata;
Pentru operatiunile de plata prevazute la lit.a) si b), operatiunea de plata se considera executata la data
creditarii contului prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului platii cu suma operatiunii de plata.
Pentru operatiunile de plata prevazute la lit.c), operatiunea de plata se considera executata de catre Banca
la momentul la care Banca transfera banii catre contul prestatorului de servicii de plata al Beneficiarului
platii prin intermediul bancilor corespondente si/sau prin Sistemele de decontare externe.
4.4.2. In calculul acestor termene nu se vor lua in considerare zilele nelucratoare si sarbatorile legale
nationale ale altor state, precum nici zilele stabilite ca nelucratoare de Bancile intermediare corespondente
si/sau de Sistemele de decontare externe, in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul
acestora.
4.4.3. Data efectiva este data de la care Banca va calcula dobânda generata de executarea unei
operatiuni de plata.
4.4.4. Banca nu are obligatia sa crediteze un Cont de plati inainte de a fi primit plata finala
corespunzatoare, cu exceptia cazurilor in care a agreat altfel cu Clientul in cuprinsul Contractului specific.
In cazul operatiunilor de plata in valuta, Banca va credita Contul Clientului beneficiar dupa caz:
(i) pentru operatiuni interbancare, in functie de ora limita, dupa caz, in ziua in care a fost creditat contul
Bancii sau in urmatoarea zi lucratoare, urmând a se inregistra in Cont operatiunea cu Data efectiva la care
a fost creditat contul Bancii;
(ii) pentru operatiuni intrabancare in ziua executarii instructiunii de plata
4.4.5. Operatiunile de depunere numerar si retragere numerar efectuate la ghiseul Bancii sunt executate de
Banca dupa caz:
(i) in sistem online (când sumele ce fac obiectul operatiunii sunt disponibile, respectiv nu mai sunt
disponibile in Contul de plati imediat dupa finalizarea operatiunii)
(ii) in conditiile Contractelor specifice.
4.4.6. Daca operatiunile de plata ce au ca efect creditarea/debitarea unui Cont de plati sunt ordonate
Bancii in zile nelucratoare se vor considera primite si se vor evidentia in soldul Contului in prima zi
lucratoare urmatoare.
4.4.7. Depunerile si retragerile de numerar ordonate in zilele lucratoare la ghiseul Bancii pâna la Ora
limita pentru operatiuni de plata se vor executa dupa caz: (i) pâna la sfârsitul programului de lucru al
unitatii teritoriale a Bancii, afisat la sediul unitati si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro; (ii) in
termenul limita agreat in Contractul specific.
4.4.8. Banca poate executa anumite operatiuni de plata inainte de implinirea termenului maxim de
executare prevazut la art.4.4.1, caz in care Clientul poate datora Bancii taxa suplimentara pentru regim
de urgenta/procesare same day value.
4.4.9. Ora limita pentru receptionarea Ordinelor de plata (in lei sau in valuta) prezentate pe suport hârtie
sau cu cod de bare este sfârsitul programului de lucru al unitatii teritoriale a Bancii. In zilele lucratoare
dinaintea zilelor declarate ca sarbatori legale in România, Banca isi rezerva dreptul de a stabili alte Ore
limita, pe care le va pune la dispozitia clientilor prin afisare la unitatile bancii si/ sau pe pagina de Internet
www.raiffeisen.ro.
4.5. Refuzul executarii ordinelor de plata
4.5.1. In cazul in care Banca refuza executarea unui ordin de plata si când imposibilitatea executarii nu
este datorata unor masuri impuse de legislatia relevanta si nu exista o interdictie legala de instiintare,
Banca va notifica Clientului, in modalitati specifice fiecarui produs/serviciu, refuzul si, daca este posibil,
motivele refuzului, in cuprinsul termenelor de executare specificate la sectiunea 4.4, putând percepe un pret
pentru aceasta informare, in situatia in care refuzul executarii ordinului de plata este justificat in mod
obiectiv.
4.5.2. (i) Refuzul va fi pus la dispozitia Clientului la unitatile bancii, la cerere (pentru ordinele de plata pe
suport hârtie si serviciile de tip “Debitare Directa Intrabancara”, “Debitare Directa Interbancara”, “Transfer
programat”, “Card de credit”)
4.5.2. (ii) Refuzul va fi transmis Clientului in modalitati specifice fiecarui produs/serviciu, precum, dar fara
a se limita la:
a. prin intermediul instrumentelor de plata (spre ex. Internet-banking, mobile-banking)
b. prin intermediul dispozitivelor specifice (terminale) care fac posibila transmiterea si/sau autorizarea
operatiunilor de plata (precum Bancomat, EPOS, etc)
c. prin intermediul operatorului serviciului de tip phone-banking oferit de Banca, când ordinul de plata este
transmis prin intermediul acestuia.
d. in oricare dintre modalitatile alese de Banca dintre cele prevazute la pct.9.2. “Notificari”
4.6. Revocarea ordinelor de plata
4.6.1. O operatiune de plata autorizata de Clientul Platitor, prin exprimarea consimtamântului in
modalitatile corespunzatoare mentionate la pct.4.2., devine irevocabila dupa ce ordinul de plata, transmis
direct de Platitor sau indirect, de catre sau prin intermediul Beneficiarului platii, a fost primit de catre
Prestatorul de servicii de plata al platitorului.
4.6.2. Clientul isi poate retrage consimtamântul exprimat pentru o anumita operatiune de plata, doar daca:
_ instructiunea de plata este interbancara si nu a fost executata inca
_ Banca nu a garantat efectuarea platii conform instructiunii
_ Banca nu a confirmat plata catre beneficiarul platii sau catre o terta parte,
si in urmatoarele conditii:
(i) inainte ca operatiunea de plata sa devina irevocabila, fara costuri.
(ii) dupa ce operatiunea de plata a devenit irevocabila, dar inaintea executarii acesteia (conform
pct.4.4.1.), cu plata taxelor aferente serviciului.
4.6.3. In cazul prevazut la pct.4.6.2.(ii), precum si in cazul in care Clientul notifica Bancii retragerea
consimtamântului exprimat pentru o anumita operatiune de plata dupa momentul executarii acesteia,
Banca nu poate garanta revocarea cu succes a ordinului de plata daca:
a. instructiunea de plata a fost deja transmisa catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii in
cazul operatiunilor de plata interbancare;
b. suma tranzactiei a fost deja creditata in Contul beneficiarului platii in cazul operatiunilor de plata
intrabancare;
In aceste cazuri Banca va transmite catre beneficiarul platii, prin intermediul Prestatorului de servicii de
plata al acestuia, solicitarea Clientului platitor de restituire a sumelor ce fac obiectul operatiunii de plata.
Restituirea sumelor se va putea realiza numai cu acordul beneficiarului platii.
4.6.4. Orice cost ocazional sau prejudiciu suferit de Banca, ce decurge din revocarea sau modificarea unui
ordin de plata, va fi suportat de Client si debitat automat de Banca din oricare Cont al acestuia, fara
indeplinirea altor formalitati prealabile.
4.7. Dispozitii referitoare la pret, rata dobânzii si cursul de schimb. Optiuni de comisionare aplicabile
platilor
4.7.1.(i) Când prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii se afla într-un Stat Membru al Uniunii
Europene (UE)/ al Spatiului Economic European (SEE), operatiunile de plata in monedele Statelor Membre
se instructeaza cu optiunea de comisionare SHA.
In cazul in care Clientul indica expres, pe propria raspundere, optiunea de comisionare OUR pentru astfel
de plati, intelegând sa suporte toate costurile aferente transferarii intregii sume ce face obiectul instructiunii
de plata, Banca poate accepta sa execute plata, cu exceptia platilor in euro, cand operatiunea de plata se
va considera intotdeauna instructata cu optiunea de comisionare SHA si procesata in mod corespunzator.
Clientul nu poate utiliza optiunea de tip BEN pentru aceste tipuri de plati, ca urmare, in situatia in care
Banca receptioneaza Ordine de plata instructate cu optiunea BEN, Banca va procesa plata cu optiunea de
comisionare SHA.
4.7.1.(ii) Pentru platile in valuta diferita de Lei care nu se incadreaza in categoria mentionata la
pct.4.7.1.(i), Clientul poate opta pentru aplicarea oricareia dintre optiunile de comisionare: SHA, OUR,
BEN.
4.7.2. Optiunea de comisionare aplicabila platilor in Lei este SHA, atât pentru cele nationale, cât si pentru
cele externe.
4.7.3. Pentru serviciile de plata prestate /Conturile de plati deschise si mentinute Clientului, acesta
datoreaza Bancii un pret sub forma de taxe, comisioane, speze si/sau orice alte costuri in conditiile
pct.2.3.1(i) -2.3.1(ii).
4.7.4. In cazul in care Clientul este Beneficiarul platii, Banca poate percepe din suma transferata costurile
datorate de Client Bancii pentru executarea acestei operatiuni de plata.
4.7.5. Pentru operatiunile de plata efectuate prin card si care implica si efectuarea unui schimb valutar, se
vor aplica cursul de schimb de referinta asa cum acesta este indicat in Contractul specific privind serviciul
de plata.
4.7.6. In cazul operatiunilor de plata care implica un schimb valutar si a schimburilor valutare efectuate de
Client prin Contul curent, se va utiliza cursul de schimb practicat de Banca la momentul executarii sau, când
e cazul, cel negociat cu Clientul; cursul de schimb practicat de Banca este comunicat Clientului prin afisare
la sediul unitatii teritoriale a bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro, prin afisare in aplicatia
specifica de Internet-banking sau prin intermediul operatorului Bancii (in cazul serviciului de tip phonebanking).
4.7.7. Pentru perceperea comisioanelor care implica un schimb valutar, se va aplica cursul de schimb
publicat de Banca Nationala a României pentru data comisionarii, daca nu s-a agreat altfel in Contractul
specific.
4.7.8. Partile convin ca modificarile privind rata dobânzii de referinta si cele privind cursul de schimb de
referinta prevazute in Contractul specific privind serviciile de plata, sa se aplice imediat si fara nicio
notificare prealabila.
4.8. Dispozitii privind comunicarea informatiilor privind operatiunile de plata
4.8.1. Dupa ce suma operatiunii de plata este debitata din Contul Clientului platitor, dupa caz, creditata in
Contul Clientului beneficiar al platii, informatiile privind operatiunea vor fi puse la dispozitia Clientului la
cerere, in unitatile Bancii, contra cost si/sau in cuprinsul extrasului de cont.
4.8.2. Banca va putea comunica informatii privind executarea operatiunii de plata in functie de specificul
fiecarui produs/serviciu, in una din urmatoarele modalitati:
a. in cazul serviciilor de tip “Internet-banking”: prin postarea in aplicatia specifica a unor mesaje text sau
prin generarea unei confirmari electronice;
b. in cazul serviciului de tip “Phone-banking”: prin mesaj vocal comunicat de operatorii serviciului in
conditiile Contractului specific, sau prin mesaj vocal comunicat de operatorul automat in cazul
functionalitatii automate a acestui serviciu, sau prin document specific remis personal, la sediul agentiilor
Bancii;
c. in cazul Cardurilor (de debit/de credit): prin afisare mesaje text si/sau generare chitante pe format
hârtie de catre dispozitivele electronice prin intermediul carora este utilizat cardul (ex. Bancomat, EPOS,
Imprinter) si, la cerere, prin mesaj vocal comunicat de catre operatorii serviciului de tip “Phonebanking”;
d. in cazul serviciului de tip “Mobile-banking”: prin SMS-mesaj text transmis la numerele de telefon indicate
in Contractul specific.
e. in cazul Operatiunilor de plata initiate pe suport hârtie, precum si in cazul serviciilor de tip “Transferuri
programate”, “Debitare Directa Intrabancara”, “Debitare Directa Interbancara”: pe suport hârtie, in
unitatile teritoriale ale Bancii;
f. in cazul serviciului de tip “Home-banking” prin extrasul intermediar obtinut de Client conform
Contractului specific. In extrasul de cont intermediar se vor evidentia si corectiile efectuate de Banca pentru
orice eroare constatata în legatura cu operatiunile efectuate in Cont.
4.8.3. Eliberarea de catre Banca a unui exemplar original al unui ordin de plata pe suport hârtie la
momentul receptionarii acestuia de la Client nu are valoare de confirmare a executarii platii de catre
Banca,ci confirma doar primirea (receptionarea) ordinului de plata pe suport hârtie. Printarea Ordinelor de
plata aferente tranzactiilor efectuate prin serviciile de tip electronic-banking (exceptând serviciul de tip
Internetbanking) sau prin serviciul de tip “Phone-banking” se va face numai la solicitarea expresa a
Clientului adresata la orice unitate teritoriala a Bancii.
4.8.4. Pentru evidenta operatiunilor de debitare/creditare a unui Cont de plati Banca poate emite extrase
de cont. In extrasul de cont sunt evidentiate operatiunile efectuate in Cont in perioada in care acesta nu
inregistreaza starea “dormant”.(reglementata la pct.3.6.5), precum si orice corectie efectuata de Banca
pentru orice eroare constatata în legatura cu operatiunile efectuate in Cont; in cazul in care Clientul solicita
extras de cont si pentru conturile “dormant’, in extras se vor evidentia dobânzile debitoare/ creditoare si
comisioanele si taxele datorate de Client si calculate de Banca. Banca pune la dispozitia Clientului in mod
gratuit, lunar, extrase de cont pe suport hârtie, disponibile in unitatile Bancii, sau extrase de cont zilnice,
disponibile in format electronic, in cadrul serviciilor Multicash si Raiffeisen Online. Pentru serviciul de
furnizare extrase de cont zilnice, pe suport hârtie, disponibile in unitatile Bancii, se aplica comisioanele
prevazute in Listele specifice afisate la sediile Bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro,
valabile la data prestarii serviciului. Pentru pastrarea, comunicarea, prestarea oricaror altor servicii in
legatura cu extrasele de cont, Banca poate percepe un comision stabilit conform Listelor specifice afisate la
sediile Bancii si/sau pe pagina de Internet www.raiffeisen.ro, valabil la data prestarii serviciului.
4.8.5. Extrasul de cont va fi pus la dispozitia Clientului in modalitatile si cu frecventele prevazute in
Contractele specifice, Clientul acceptând ca informatiile inserate de Banca in cuprinsul extrasului de cont
sunt suficiente pentru identificarea operatiunilor de plata, nefiind necesara alocarea unei referinte specifice.
Extrasele de cont puse la dispozitia Clientului in unitatile Bancii vor fi remise de Banca Reprezentantilor
autorizati sau Delegatilor Clientului, semnatura de primire a acestora facând dovada ridicarii extraselor de
cont.
4.8.6. Clientul accepta prin prezenta ca extrasele de cont fac dovada concludenta si corecta in cadrul unor
proceduri legale, sau in alte scopuri, atât asupra continutului lor, cât si a obligatiilor Clientului, cu exceptia
cazului când contin o eroare clara, probata cu un document scris având data certa.
4.9. Dispozitii referitoare la cerinte de securitate
4.9.1. Instructiunile de plata date Bancii vor fi executate pe contul si pe riscul Clientului, care va suporta
consecintele rezultate din neintelegeri sau erori generate de acesta.
4.9.2. Clientul are cunostinta ca operatiunile de plata intra sub incidenta prevederilor legii privind
sanctionarea spalarii banilor si prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, iar orice astfel de
operatiuni efectuate in Conturi de plati care pot ridica suspiciuni vor fi ordonate de Client pe riscul sau si
sub deplina sa responsabilitate, in astfel de situatii Banca fiind obligata sa ia toate masurile impuse de
legislatia aplicabila fara a putea fi obligata, in nicio situatie, la acordarea de despagubiri daca prin
masurile impuse s-ar aduce prejudicii de orice fel Clientului/altor persoane.
4.9.3. Clientul va raspunde fata de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a
neaducerii la cunostinta Bancii a vreunei restrictii sau limitari privind Clientul/Contul.
4.9.4. În cazul în care Clientul prezinta Bancii ordine de plata, bilete la ordin, cecuri, cambii, etc. false sau
având potential fraudulos dupa libera apreciere a Bancii, producând riscuri de plata, inclusiv acele
instrumente care pot afecta finalitatea decontarii, acestea vor intra sub incidenta sanctiunilor legale
prevazute de actele normative în vigoare, Banca rezervându-si dreptul de a nu executa ordinul Clientului în
aceste situatii, fara a putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile produse Clientului din aceasta cauza.
4.9.5. Clientul este obligat sa respecte cerintele de securitate mentionate in Contractul specific privind
operatiunile de plata si/sau instrumentele de plata.
4.9.6. Clientul are obligatia sa notifice Banca imediat ce are cunostinta de pierderea, furtul, folosirea fara
drept a instrumentului de plata sau despre orice alta utilizare neautorizata a acestuia, prin intermediul
mijloacelor de comunicare identificate in Contractul specific, ce sunt operationale 24/7. La cererea
Clientului, Banca va pune la dispozitia acestuia mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notificare,
faptul ca a fost efectuata o astfel de notificare.
4.9.7. Banca are dreptul sa blocheze utilizarea instrumentului de plata in cazurile si cu respectarea
procedurilor convenite in Contractul specific.
4.9.8. In situatia in care exista suspiciuni cu privire la folosirea neautorizata, de catre Client sau o terta
parte, a serviciilor de tip “electronic banking” (precum cardul/internet-banking/homebanking/
mobilebanking), Banca va putea suspenda pentru o durata determinata de timp, accesul Clientului
la aceste servicii. Ca masura de protectie a intereselor Clientului, Banca va putea bloca accesul Clientului la
Cont prin orice canal/instrument de plata, precum si orice operatiuni de plata derulate prin intermediul
acestor servicii, fara acceptul prealabil al Clientului, pâna la indepartarea oricarei suspiciuni, notificând
Clientului masura luata, in modalitatea prevazuta in Contractul specific sau in oricare dintre modalitatile
alese de Banca dintre cele prevazute la sectiunea 9.2. “Notificari”, când Contractul specific nu
reglementeaza modalitatea de notificare. In acest caz, Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru
neefectuarea si/sau blocarea tranzactiilor ordonate de Client.
4.9.9. In cazul in care Banca constata ca un Cont al unui Client a fost creditat cu sume provenind din
conturile altor Clienti/alte surse, ca urmare a desfasurarii de catre Clientul beneficiar al platii a unor
activitati presupuse a fi nelegale, Banca va avea dreptul, fara insa a fi obligata, sa debiteze in orice
moment Contul Clientului beneficiar al platii cu sumele provenind din activitatile presupuse a fi nelegale cu
care acesta a fost creditat, fara a putea fi tinuta raspunzatoare in nicio situatie pentru eventualele prejudicii
pe care le-ar suferi Clientul.
4.10. Operatiuni de plata neautorizate, neexecutate sau executate incorect. Raspunderea partilor.
4.10.1. Clientul platitor suporta pierderile legate de orice operatiuni de plata neautorizate, ce rezulta din
utilizarea unui instrument de plata pierdut sau furat, ori in cazul in care Clientul nu a pastrat in siguranta
elementele de securitate personalizate, ori din folosirea fara drept a instrumentului de plata. Raspunderea
Clientului privind acoperirea pierderilor este integrala si in cazul in care acesta nu a executat, in mod
intentionat sau din neglijenta grava, obligatiile ce ii revin cu privire la instrumentul de plata, sau in cazul in
care Clientul actioneaza in mod fraudulos.
4.10.2. Clientul ramâne in continuare raspunzator pentru pierderile aparute chiar si dupa notificarea
Bancii, inclusiv in cazul in care el insusi a actionat in mod fraudulos.
4.10.3. Banca raspunde daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a. in cazul operatiunilor de plata neautorizate de Client altele decât cele rezultate din utilizarea
instrumentelor de plata in conditiile clauzelor 4.10.1-4.10.2 si a operatiunilor de plata neexecutate sau
executate incorect de catre Banca;
b. daca sumele de bani nu au ajuns la Prestatorul de servicii al beneficiarului platii, in cazul operatiunilor
neexecutate sau executate incorect de catre Banca.
4.10.4. Banca corecteaza o operatiune de plata numai daca Clientul a semnalat Bancii in 30 (treizeci) de
zile de la data emiterii extrasului de cont (fara justificare), dar nu mai târziu de 13 (treisprezece) luni, de la
data debitarii contului (in acest caz fiind necesara si indicarea motivului care a dus la notificarea Bancii
dupa termenul de 30 de zile), faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata
incorect, care da nastere unei plângeri.
4.10.5. Banca este exonerata de raspundere pentru acele operatiuni de plata ordonate de Client, care nu
pot fi procesate din cauze precum: lipsa de disponibil in contul de plati, existenta erorilor de completare,
ilegalitatea operatiunilor, nerespectarea conditiilor privind ordinele de plata impuse Bancii de BNR si/sau
alte institutii abilitate, imposibilitatea citirii informatiilor completate in formularele de plata, executarea
dispozitiilor executorii ale organelor jurisdictionale, lipsa documentelor justificative aferente operatiunii (in
cazul in care dispozitiile legale impun prezentarea unor astfel de documente).
4.10.6. In cazul in care Codul unic de identificare a beneficiarului platii, furnizat de Client in ordinul de
plata este incorect sau este invalid (nu corespunde algoritmului de validare), Banca este exonerata de
raspundere pentru neexecutarea sau executarea defectuasa a operatiunii de plata. Banca va depune
eforturi rezonabile pentru recuperarea fondurilor implicate, percepând pentru acest serviciu comisionul
prevazut in Contractul specific sau, dupa caz, in Listele specifice (prevazute la art.2.3.1).
4.10.7. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate
direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a oricarei instructiuni a Clientului,
fiind acceptat de ambele Parti ca orice instructiuni sunt date Bancii de catre Client pe riscul sau si sub
deplina lui responsabilitate.
4.10.8. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate
direct sau indirect de catre Client prin executarea cu intârziere/neexecutarea de catre Banca a oricarei
instructiuni a Clientului ca urmare a respectarii de catre Banca a unor reglementari legale nationale sau
internationale specifice sau a unor masuri impuse de organisme abilitate.
4.10.9. Banca nu va fi raspunzatoare fata de Client pentru pierderile cauzate de forta majora (evenimente
imprevizibile si inevitabile ce nu pot fi controlate de parti), incluzând, dar fara a se limita la acestea:
nationalizare, expropriere, restrictii valutare, masuri ale unor organisme cu puteri de reglementare,
inclusiv, dar nu limitativ, orice agentie, organism guvernamental, Banca Nationala a României, conflicte de
munca in rândurile personalului Bancii sau al altor entitati implicate in tranzactiile efectuate de Banca in
numele Clientului si ale caror servicii sunt utilizate de Banca,boicoturi, caderi de curent electric sau in
reteaua de comunicatii ori echipamentul Bancii, conflicte internationale, actiuni violente sau armate, acte de
terorism, insurectie, revolutie, precum si evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore.
4.10.10. In toate cazurile in care este angajata raspunderea Bancii, aceasta va fi limitata la acoperirea
prejudiciului efectiv creat Clientului.
4.11. Creditare incorecta
4.11.1. In cazul in care un Cont al Clientului este creditat din eroare cu o suma, Clientul va pastra acea
suma in calitate de agent pentru Banca si nu va avea dreptul sa retraga, sa transfere, sa dispuna sau sa
utilizeze in orice alt fel acea suma in totalitate sau in parte. Imediat ce a luat cunostinta de orice astfel de
creditare incorecta, Clientul va notifica Banca, iar Banca va avea dreptul sa debiteze contul respectiv cu
orice suma creditata incorect.
4.11.2. Daca, incalcând obligatia prevazuta la pct.4.11.1., Clientul retrage, transfera, dispune sau
utilizeaza in orice fel suma creditata incorect sau o parte din aceasta, Clientul se obliga sa ramburseze de
indata Bancii suma respectiva si sa despagubeasca Banca pentru orice pierdere suferita ca urmare a
acestui fapt.
In acest context, Banca poate decide sa aplice dispozitiile capitolului 3.4., avansând Clientului, sub forma
unei facilitatii de overdraft non-revolving, suma necesara executarii obligatiei de rambursare, pentru care
Titularul va datora dobânda de overdraft neautorizat. In acest caz, decizia Bancii de a debita Contul cu
suma incorect creditata ce va excede soldul creditor al acestuia are valoare juridica de acceptare anticipata
de catre Client a unei facilitati de overdraft non-revolving.
4.11.3. Daca eroarea de creditare este sesizata de Banca, de catre ordonatatorul platii/prestatorul de
servicii de plata al platitorului, Banca are dreptul, fara a fi necesara instiintarea sau obtinerea unei
autorizari prealabile de la Client, sa corecteze eroarea prin debitarea contului cu suma respectiva, in baza
unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banca.
4.11.4. Banca va instiinta Clientul de corectia astfel efectuata prin extrasul de cont.
4.11.5. Banca nu va fi considerata raspunzatoare pentru pierderi sau prejudicii de orice natura suportate
direct sau indirect de catre Client ca urmare a executarii de catre Banca a unei instructiuni care ulterior se
dovedeste a fi transmisa de catre o persoana fara calitate/drept, daca banca dovedeste ca a manifestat
diligenta maxima dar lipsa de calitate/drept/identitate a persoanei care a transmis instructiunea nu putea
fi stabilita decât cu mijloace si procedee tehnice speciale.


 

Dobanzi depozite IMM 05.03.2018

 
INSTRUMENTE DE ECONOMISIRE IN LEI - CLIENTI IMM              
       
       
Depozite in RON - IMM
(Micro, Medii, PFA)*
Termen de depunere Rata anuala de dobanda (%)
Limita minima Lei
 5.000 lei   150.000 lei 
Depozite pe transe valorice, pe baza de contract, cu rata fixa de dobanda si plata lunara a dobanzii  1 luna 0.02 0.05
3 luni 0.05 0.10
       
 
       
* Depozitele lichidate inainte de maturitate sau care scad sub transa minima, se vor bonifica cu dobanda la vedere, adica dobanda aferenta contului curent (0%)
       
Nota: Urmatoarele produsele de economisire: depozite in RON pe termen de 6/12 luni sunt retrase din oferta bancii incepand cu data de 05.03.2018. Toate produsele de economisire existente in sold (altele decat cele existente in prezenta oferta), se vor mentine cu rata anuala de dobanda aferenta contului curent (0%) incepand cu data mentionata anterior/scadenta acestora. 

Rata de baza linii de credit PJ

RATA DE BAZA LINII DE CREDIT – PERSOANE JURIDICE
LEI ROBOR O/N (ROBOR Overnight)  - actualizare zilnica
USD LIBOR USD O/N (Libor USD Overnight) - actualizare zilnica
EUR EONIA (Euro OverNight Index Average) - actualizare zilnica
 
Nota 1: Raiffeisen Bank SA nu accepta depuneri de numerar in moneda metalica straina.
Nota 2: Incepand cu data de 1 Mai 2013, serviciile de retragere numerar din conturi ale persoanelor juridice la ghiseu vor suporta doua modificari:
- Pentru a fi onorate retragerile mai mari de 15,000 lei, 5,000 USD, 
5,000 EUR/echivalent alte valute se vor anunta pana in ora 15:00 a zilei lucratoare anterioare tranzactiei;
- Sumele programate si neretrase vor fi comisionate cu 0.5%.
 
(*) Se aplica clientilor personae juridice (IMM si Corporatii) – banci corespondente si clienti comerciali
(**) Preschimbarea valutelor retrase din circulatie se efectueaza in termenele stabilite de bancile emitente. Valutele acceptate la preschimbare sunt: EUR, USD, GBP, CHF, CAD si din cosul Euro DEM si ATS

Cut off times Payments and Incomings 08.01.2019

 
RAIFFEISEN BANK CUT OFF TIMES (COT) FOR PAYMENTS AND INCOMINGS – applicable as of 08.01.2019
Operation Day(1) Raiffeisen Online /Smart Mobile  Multicash/ MT101 Raiffeisen Direct Branch counter Reprocessing time limit
RON PAYMENTS    
·   Intrabank D 23:50 18:00 Working hours Branch working hours (max 18:00) 13:30 and 18:40 Branch and Multicash
Raiffeisen Direct 18:40 MT101(2)
·   Interbank up to 49,999.99 Lei D 14:30 14:30 13:00 13:00 15:00 and 18:40 Branch and Multicash 
D/D+1 15:00 15:00 18:40 MT101(2)
·   Interbank above 50,000 Lei  D 15:00 15:00 15:00   15:20 and 18:40 Branch and Multicash
D/D+1 15:30 15:30 15:00 18:40 MT101(2)
·   External Payment in RON(2) D 15:00 15:00 N/A 15:00 15:15  Raiffeisen Online
15:15 and 18:40  Branch and Multicash
D/D+1 15:30 15:30 18:40 MT101
FOREIGN CURRENCY PAYMENTS (2)
Standard 
·   Intrabank D 23:50 18:00 Working hours Raiffeisen Direct Branch working hours (max 18:00) 23:55 Raiffeisen Online
18:30 Multicash, MT101 and Branch counter
·   Interbank EUR D/D+1 DSP (3) payments 15:00 15:00 N/A 13:00 15:30
 
D+2 non-DSP (3) payments 16:30 16:30 N/A 16:00 17:00
·   Interbank  AUD,  BGN, CAD,  CHF,  GBP,  JPY, USD D+1 DSP payments (3) 16:30 16:30 N/A 16:00 17:00
 
DKK, SEK, NOK, HUF, PLN D+2 non-DSP payments 13:00 13:00 13:00 13:30
·   Raiffeisen Intra-group payments (EUR) D 15:00 15:00 N/A 15:30
Urgent (4)
·   EUR, USD D 15:00 15:00 N/A 13:00 15:30
·   GBP, CHF 11:00 11:00 11:00 11:30
·   Payments in exotic currencies(5) N/A N/A 10:00 N/A
·   CAD D+1 13:00 13:00 13:00 13:15
INCOMINGS in RON and FOREIGN CURRENCY  
·   Intrabank  D According to intrabank time limit
·   Interbank  D 16:30 for RON and cross currency incomings / 18:00 for foreign currency incomings (non-cross)
 
1). The Day represents: 
- crediting date of the beneficiary account in case of intrabank transactions 
- presentation date to the Clearing House in case of interbank RON payments 
- value date for foreign currency payments 
2). For domestic payments in RON instructed via MT101, foreign currency payments and external payments in RON, the reprocessing is repeated aprox. every 20 minutes starting after the bank has received the payment, without exceeding the final reprocessing time limit. Transfers between own accounts are excepted, as follows: via Multicash are reprocessed at 11:30, 14:30, 18:40; via Raiffeisen Online they are not reprocessed.
Cross currency payments equal or greater than EUR 20.000/equivalent can be processed until 16:00.              
3). DSP Payments are subject to the Payment Services Directive and represent payments in currencies of EU member states or European Economic Area (EEA): EUR, GBP,CHF, HUF, PLN, SEK, DKK, NOK, BGN to beneficiary banks within a member state.
4). Interbank payments in DKK, SEK, NOK, HUF, PLN, JPY, AUD, BGN are not processed with urgency.
5). Payments in exotic currencies are always processed with URGENT priority: AED * BHD * CZK * DZD * EEK * EGP * HKD * HRK * ILS * ISK * JOD * KES * KWD * LTL * LVL * MAD * MUR * MXN * MYR * NZD * OMR * QAR * SAR * SGD * SKK * THB * TND * TRY * ZAR * ANG * AOA * ARS * BOB * BRL * CLP * CRC * DOP * IDR * INR * KRW * KZT * LBP * LKR * MZN * NAD * NGN * PEN * PHP * PKR * RSD * RUB * TWD * TZS * UYU * VEF * VND * XAF * XOF * ZMK* CNY
 
DEBIT INSTRUMENTS, payable in RON (cheques, promissory notes, bills of exchange) Intra-bank (*) Inter-bank electronic clearing (*) Inter-bank paper based clearing
  Day, Cut-off times for debit on payer’s account Credit on beneficiary’s account   Day, Cut-off times for debit on payer’s account Credit on beneficiary’s account   Day, Cut-off times for debit on payer’s account Credit on beneficiary’s account
Day,  Day,  Day, 
Cut-off times for presentation at the branch Cut-off times for presentation at the branch Cut-off times for presentation at the branch
Remittance of DI  D, 13:00 D, 16:00 D D, 13:00 D / D+1 D+2   D+9,  D+10
payable at sight, beneficiary in Raiffeisen Bank within schedule established by the payer’s bank D, 13:00 within schedule established by the payer’s bank
Remittance of DI with D due date, beneficiary in Raiffeisen Bank D, 13:00 D, 16:00 D D-1,13:00 D,  D+1 D-9, 13:00 D,   
within schedule established by the payer’s bank within schedule established by the payer’s bank D+1
Remittance of DI  D, 13:00 D, 16:00 D D,  D, 18:30 D+2 D,  D+9, 16:00 D+10
payable at sight, payer in Raiffeisen Bank within schedule established by the beneficiary’s bank within schedule established by the beneficiary’s bank
Remittance of DI with D due date, payer in Raiffeisen Bank D, 13:00 D, 16:00 D D-1,  D, 14:00 D+1 D-9,  D,16:00 D+1
within schedule established by the beneficiary’s bank within schedule established by the beneficiary’s bank

Ore limita operatiuni plati si incasari 08.01.2019

 
ORE LIMITA OPERATIUNI PLATI si INCASARI RAIFFEISEN BANK  - CUT OFF TIMES (COT) valabil din 08.01.2019
Operatiune Ziua(1) Raiffeisen Online/Smart mobile Multicash/ MT101 Raiffeisen Direct Ghiseu Ora limita Reprocesare
PLATI prin OP LEI    
·   Intrabancare D 23:50 18:00 program de lucru Raiffeisen Direct program de lucru agentie (max 18:00) 13:30 si 18:40 Ghiseu si Multicash
18:40 MT101(2)
·   Interbancare mai mici de 49.999,99 Lei D 14:30 14:30 13:00 13:00 15:00 si 18:40 Ghiseu si Multicash
D/D+1 15:00 15:00 18:40 MT101(2)
·   Interbancare mai mari de 50.000 Lei  D 15:00 15:00 15:00   15.20 si 18:40 Ghiseu si Multicash
D/D+1 15:30 15:30 15:00 18:40 MT101(2)
·   Plati externe in lei(2) D 15:00 15:00 N/A 15:00 15:15  Raiffeisen Online
D/D+1 15:30 15:30 15:15 si18:40 Ghiseu si ,Multicash
18:40 MT101
PLATI  prin OP VALUTA (2)
Standard 
·   Intrabancare  D 23:50 18:00 Program de lucru Raiffeisen Direct Program de lucru agentie (max 18:00) 23:55 Raiffeisen Online
18:30 Multicash, MT101 si Ghiseu
·   Interbancare  D/D+1 plati  DSP(3) 15:00 15:00 N/A 13:00 15:30
EUR  
  D+2 plati non-DSP 16:30 16:30 N/A 16:00 17:00
·  Interbancare  AUD,  BGN, CAD,  CHF,  GBP,  JPY, USD D+1 plati DSP (3) 16:30 16:30 N/A 16:00 17:00
 
DKK,  HUF, NOK,  PLN,  SEK  D+2 plati non-DSP 13:00 13:00 13:00 13:30
·   Plati Intragrup Raiffeisen (EUR) D 15:00 15:00 N/A 15:30
Urgente(4)
·   EUR, USD D 15:00 15:00 N/A 13:00 15:30
·   CHF, GBP 11:00 11:00 11:00 11:30
·   Plati in valute exotice(5) N/A N/A 10:00 N/A
·   CAD D+1 13:00 13:00 13:00 13:15
INCASARI  LEI si  VALUTA
·   Intrabancare  D Conform ore limita plati intrabancare
·   Interbancare  D 16:30 incasari in lei si in valuta cross currency/ 18.00 incasari in valuta non-cross

1). Ziua reprezinta
- data creditarii contului beneficiarului in cazul tranzactiilor intrabancare 
- data prezentarii la casa de decontare in cazul platilor in lei interbancare 
- data de valuta pentru platile in valuta 
2). Pentru platile domestice in lei transmise prin MT101, platile in valuta si platile externe in lei reprocesarea este repetitiva si se executa din aproximativ 20 in 20 de minute de la momentul primirii platii, fara a depasi Ora limita de reprocesare. Exceptie fac transferurile intre conturi proprii: cele transmise prin Multicash se reproceseaza la 11:30, 14:30, 18:40; cele prin Raiffeisen Online nu se reproceseaza. 
Platile cross currency de valoare egala sau mai mare cu 20.000 EUR/echivalent se pot efectua pana la ora 16:00.
3). Plati DSP se supun Directivei Serviciilor de Plati (DSP) si sunt ordine de plata in valutele statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE ): EUR, GBP,CHF, HUF, PLN, SEK, DKK, NOK, BGN catre banci intr-un un stat membru UE sau SEE. 
4). Platile interbancare in valutele DKK, SEK, NOK, HUF, PLN, JPY, AUD, BGN nu se proceseaza in regim de urgenta.
5). Platile in valute exotice se efectueaza intotdeauna cu prioritate URGENTA: AED * BHD * CZK * DZD * EEK * EGP * HKD * HRK * ILS * ISK * JOD * KES * KWD * LTL * LVL * MAD * MUR * MXN * MYR * NZD * OMR * QAR * SAR * SGD * SKK * THB * TND * TRY * ZAR * ANG * AOA * ARS * BOB * BRL * CLP * CRC * DOP * IDR * INR * KRW * KZT * LBP * LKR * MZN * NAD * NGN * PEN * PHP * PKR * RSD * RUB * TWD * TZS * UYU * VEF * VND * XAF * XOF * ZMK* CNY

 
INTRUMENTE DE DEBIT, platibile in Lei (cecuri, bilete la ordin, cambii) Intrabancare (*) Interbancare – decontare electronica (*) Interbancare – decontare hartie
  Data Debitare cont platitor, Ora limita Creditare cont beneficiar   Data Debitare cont platitor, Ora limita Creditare cont beneficiar   Data Debitare cont platitor, Ora limita Creditare cont beneficiar
Data, ora limita Data, ora limita Data, ora limita
pentru procesare in ziua remiterii pentru procesare in ziua remiterii pentru procesare in ziua remiterii
     
Remitere ID platibil la vedere, beneficiar in Raiffeisen D, 13:00 D, 16:00 D D, 13:00 D / D+1 D+2   D+9, conform orelor stabilite de banca platitorului D+10
conform orelor stabilite de banca platitorului D, 13:00
Remitere ID cu scadenta in D, beneficiar in Raiffeisen D, 13:00 D, 16:00 D D-1,13:00 D, conform orelor stabilite de banca platitorului D+1 D-9, 13:00 D, conform orelor stabilite de banca platitorului  
D+1
Remitere ID platibil la vedere, platitor in Raiffeisen D, 13:00 D, 16:00 D D, conform orelor stabilite de banca beneficiarului D, 18:30 D+2 D, conform orelor stabilite de banca beneficiarului D+9, 16:00 D+10
Remitere ID cu scadenta in D, platitor in Raiffeisen D, 13:00 D, 16:00 D D-1, conform orelor stabilite de banca beneficiarului D, 14:00 D+1 D-9, conform orelor stabilite de banca beneficiarului D,16:00 D+1


 

Rate de dobanda conturi curente PJ

Rate de dobanzi pentru contul curent p.a.
 
Tip client Cont curent RON Alte valute
Persoane Juridice cu sold creditor 0% 0%
Institutii Financiare cu descoperit neautorizat (penalizare) 15% 15%

Current account interest rates p.a.
 
Type of client Current Account RON Other currencies
Legal Entities with positive balance 0% 0%
Financial Institutions with unauthorized overdraft (penalty) 15% 15%

Brosura taxe si comisioane IMM 02.04.2019

Brosura taxe si comisioane IMM 02.04.2019
1. PACHETE DE CONT CURENT
PACHETE CONT CURENT IMM - beneficii lunare Pachete de cont curent Clienti IMM  Pachet esential (clienti IMM fara CA/PJ)
Bronze Optim Silver Gold Platinum  
  Cont Principal  
  Cont de card Lei          
  Card de Debit Visa Business Lei   
  Canale digitale (Raiffeisen Online, Raiffeisen Smart Mobile, Raiffeisen Direct cu operator virtual)  
  Depuneri numerar in Lei efectuate in Agentie / MFM-uri Raiffeisen Bank 0/nelimitat 5/nelimitat 5/nelimitat 10/nelimitat   0/nelimitat
  Retrageri numerar in Lei efectuate la ATM/MFM Raiffeisen Bank  nelimitat 5 10 20    
  Plati in Lei efectuate prin Raiffeisen Online nelimitat 5 10 25    
  Incasari in Lei  nelimitat   10 20    
  Plati in valuta  efectuate prin Raiffeisen Online: interbancare/intrabancare 0/nelimitat 0/nelimitat 0/nelimitat 5/nelimitat   0/nelimitat
  Tarif preferential plati in valuta interbancare/tranzactie 15 Eur Canale digitale; 30 Eur Alte canale;
10 Eur plati intragrup Canale digitale
 
  Cont curent in Eur / Cont curent in Usd tarif preferential   3 Eur/4 Usd  
Comision lunar de administrare Pachet de cont curent (Lei) 35 50 100 150   30
Pachetul Bronze Optim se adreseaza exclusiv clientilor societati comerciale cu cifra de afaceri si rulaj creditor anual prin banca sub 450.000 Lei
Pachetul Esential se adreseaza exclusiv clientilor IMM fara cifra de afaceri /  fara personalitate juridica
  Clientii cu pachet Platinum pot beneficia la cerere de serviciul gratuit de furnizare rapoarte de cercetare macroeconomica prin semnarea unui contract specific.
2. CONTURI CURENTE
2.1 Administrare lunara cont curent                  
Cont curent Lei in afara Pachetului  / Cont curent suplimentar         20 Lei    
Cont curent EUR/USD in afara Pachetului / Cont curent alta valuta         5 Euro (echiv Lei sau valuta contului)
Cont dormant         10 Eur (echiv. Lei sau valuta contului)
Cont curent aferent card debit       1 Eur (echiv. Lei)
2.2 Extrase de Cont (inclusiv pentru conturile de card)         Raiffeisen Online Extras Electronic
Zilnic/cont (\n moneda contului) ///       Gratuit Gratuit
2.3 Ratele de dobanda aferente conturilor curente               
Cont curent cu sold creditor        0%
Cont curent cu descoperit neautorizat (dobanda penalizatoare)   15%
3. OPERATIUNI IN LEI
3.1 Incasari        Intrabancar (transfer in/din cadrul Bancii)       Interbancar (transfer in/din alte banci din Romania)  
Prin Ordin de Plata (OP)       1 Leu       4 Lei  
Prin instrumente de debit (cecuri, bilete la ordin si cambii)     3,5 Lei       5 Lei  
Depozitare instrumente de debit remise la incasare                                                                         1,5 Lei/instrument
Anulare instrumente de debit interbancar                                                                       10 Lei/instrument
3.2 Plati (pentru operatiuni interbancare se adauga comisioanele Caselor de Compensare) Raiffeisen Online/Smart Mobile/Raiffeisen Direct cu operator virtual Agentie si alte canale²
OP catre terti (inclusiv plati multiple) intrabancar/interbancar 2 Lei/5 Lei 12 Lei
OP intre conturile aceluiasi client     Gratuit 12 Lei
Plati prin instrumente de debit (intrabancar/interbancar)       -    2 Lei /8 Lei
Instrumente de debit refuzate la plata       -  25 Lei/instrument
Plati externe in Lei                                     50 Lei 75 Lei
Debitare directa (Intrabancara/Interbancara)/Plata Planificata (Fix Pay)                                          1,5 Lei
Comisioanele Caselor de Compensare aplicabile operatiunilor interbancare in Lei prin ordine de plata sau instrumente de debit :         
Plata de mica valoare (< 50.000 Lei)       0,51 Lei         
Plata de mare valoare (>=50.000 Lei)       6 Lei         
Incasare instrumente de debit         0,88 Lei         
Incasare prin debitare directa interbancara       0,51 Lei        
3.3 Plati popriri                
pana la 100 Lei     2,5 Lei/operatiune 
peste 100 Lei     50 Lei/operatiune
4. OPERATIUNI IN VALUTA 
4.1 Incasari                   
Prin OP            Gratuit      
4.2 Plati prin Ordin de plata       Raiffeisen Online/Smart Mobile Agentie si alte canale
      Intrabancar Interbancar   Intrabancar Interbancar  
Pentru clienti ce nu detin pachete de cont curent Bronze Optim, Silver, Gold, Platinum si Diamond         Gratuit 0,10%, min. 25 Eur max. 500 Eur 2 Euro 0,15%, min. 30 Eur max. 600 Eur
Catre banci din grupul Raiffeisen (banca beneficiarului apartine grupului Raiffeisen Bank Intl)         - 0,10%, min. 20 Eur max. 500 EUR - 0,15%, min. 30 Eur max. 600 Eur
Comision suplimentar urgenta (interbancar)                 50 Eur
Comision extern pentru plati cu optiunea OUR                  20 Eur
5. OPERATIUNI CU NUMERAR LA GHISEUL BANCII
5.1 Depuneri numerar1   Lei  Valuta
    0,10%, min. 10 Lei/depunere 3 Eur/depunere
  5.2 Retrageri numerar Lei  Valuta
    1%, min. 10 Lei 1%, min. 3 Eur
Sume peste 15.000 Lei/5.000 EUR neprogramate cu o zi inainte/sume peste valoarea programarii 1,5%
Sume programate si neretrase       0,5%
1In cazul depunatorilor PF care nu reprezinta societatea in relatie cu banca se adauga comisioane aferente segmentului PF          
6. CARDURI
6.1 Carduri de debit            Visa Business Lei     Visa Business Euro  
Taxa anuala administrare card         50 Lei     15 Eur  
Comisioane depunere si retragere numerar                    
Depunere numerar la MFM-uri Raiffeisen Bank2           gratuit     -  
Retragere numerar la ATM/MFM Raiffeisen Bank3 / retragere la ATM-uri si ghisee bancare nationale    0,4 % min. 1 Lei     0,4 % min. 2 Eur  
Retragere numerar la ghisee bancare Raiffeisen prin EPOS3 / retragere la ATM-uri si  ghisee bancare nationale  // // //     //     //  
Retragere numerar la ATM-uri / ghisee bancare internationale      1,5 % plus 2,5 Eur (echiv. Lei)     1,5 % plus 2,5 Eur  
2Pentru autentificarea la MFM-uri este necesar card de Debit sau de Credit emis de Raiffeisen Bank. Lista locatiilor unde sunt amplasate MFM-urile se regaseste pe site-ul www.raiffeisen.ro.
3Limita zilnica de retragere numerar (conform reglementarilor legale in vigoare) la ATM/POS  este de 10.000 Lei          
6.2 Carduri de credit           Visa Business SILVER     Visa Business GOLD  
Taxa anuala administrare card (se percepe pentru primul card emis)     60 Lei     200 Lei  
Taxa de eliberare extras cont card pe suport hartie (inclusiv duplicat)      10  Lei     10 Lei  
Comision de plata intarziata          100  Lei     100 Lei  
Comision pentru retrageri de numerar                    
Retragere numerar la ATM-uri / ghisee bancare Raiffeisen Bank    1,5%, min 3 Lei
Retragere numerar la ATM-uri / ghisee bancare nationale si internationale   1,5 %, plus 4 Lei
7. ALTE SERVICII
7.1 Scrisori de garantie                    
Garantii emise                  
Emitere / majorare garantie cu text standard (banca)  /prelungirea valabilitatii   0,25%, min 50 Eur/ trimestru sau fractiune de trimestru
Emitere / majorare garantie cu text nestandard / prelungirea valabilitatii   0,50%, min 75 Eur / trimestru sau fractiune de trimestru
Taxa de urgenta pentru emitere garantii / modificari     30 Eur
Executare       0,20%, min. 200 Eur
Garantii primite                  
Avizare / majorare       100 Eur
Modificari / anulare       30 Eur
Executare       0,10%, min. 75 Eur
7.2 Diverse                  
Scrisori de recomandare / Confirmare solduri / Confirmare specimen semnatura/ Scrisoare de bonitate / Alte confirmari 60 Eur sau echivalent Lei (TVA inclus)
Taxa de interogare RECOM pentru finantare     30 Lei 
Duplicate documente (inclusiv extras la cerere / confirmare de plata)   20 Lei / document
Livrare instrumente de debit prin curier (prima livrare lunara este gratuita)   12 Lei / transport
Investigatii documente si tranzactii mai vechi de 3 luni     15 Eur sau echivalent Lei
Emitere/Avizare ordine de plata conditionate     0,1% min 85 Eur
Comision de investigatii/Anulare/Returnare/Modificare:                
ᵒ Plati/Incasari in lei       10 Lei
ᵒ Plati/Incasari in valuta (inclusiv externe in Lei si ordine de plata conditionate)   25 Eur
7.3 Canale de plata                  
Raiffeisen Online, abonament lunar in afara pachetelor     40 Lei 
Raiffeisen Online, token / inlocuire token      12 Eur/ token (se adauga TVA)
Smart Mobile, abonament lunar in afara pachetelor                5 Lei    
Raiffeisen Direct, abonament lunar in afara pachetelor               25 Lei    
SmartTel SMS PLUS, cu abonament lunar           0,26 Eur/luna si 0,15 Euro / mesaj SMS receptionat
SmartTel SMS PLUS, fara abonament lunar           0,20 Eur / mesaj SMS receptionat  
Pentru alte nevoi solicita oferta responsabilului de client dedicat sau in orice agentie Raiffeisen Bank

Tarife si Comisioane Standard CORPORATII - Valabil din 01 Aprilie 2019

1. CONTURI CURENTE SI OPERATIUNI CU NUMERAR
1.1. CONTURI CURENTE
Administrare lunara cont  curent echiv 1 EUR
Administrare lunara cont dormant echiv 10 EUR
Deschidere cont curent la agentie 10 EUR
Extrase de cont transmis prin SWIFT 25 EUR/luna/cont sau 85 LEI/luna/cont
Duplicate dupa documente (inclusiv extras de cont)  20 RON / document 
1.2. OPERATIUNI CU NUMERAR LA GHISEUL BANCII
  In LEI In VALUTA
Depuneri 0.15% 3 EUR
Retrageri 1% min. 10 LEI 1% min. 5 EUR echiv.
1.5% aplicat la sumele neanuntate. Trebuie anuntate sumele mai mari de:
15.000 LEI 5.000 EUR sau echivalent alte valute
aplicabil pentru suma care depaseste planificarea, in cazul in care retragerea efectiva este mai mare decat suma planificata
0.50% pentru sume programate si neretrase 

2. OPERATIUNI DE INCASARI
2.1. INCASARI PRIN ORDIN DE PLATA – 0 LEI
2.2. INCASARI PRIN INSTRUMENTE DE DEBIT, PLATIBILE IN LEI
  Intrabancar Interbancar
Remitere la incasare   3.5 LEI 5 LEI 
Prezentare pe suport hartie 50 RON / luna
Incasare (creditare cont) 0 LEI Compensare electronica* Compensare hartie
0 LEI 4 LEI

3. OPERATIUNI DE PLATI
3.1. PLATI PRIN ORDIN DE PLATA
A. In LEI Raiffeisen Online/MultiCash/MT101 Unitatile Raiffeisen Bank
- Intrabancare 1 LEU 12 LEI
- Interbancare*    
pana la 50.000 LEI 4 LEI 12 LEI
peste 50.000 LEI 8 LEI
 -  Externe 0.13% min. 50 LEI max. 750 LEI 0.15% min. 50 LEI max. 1.000 LEI
B. In VALUTA
- Intrabancar 0 EUR 2 EUR
- Interbancar 0.13% min.15 EUR max. 200 EUR, plus speze SWIFT/ Comision same day value 0.15% min. 15 EUR max. 800 EUR, plus speze SWIFT/ Comision same day value
C. PLATI IGP in EUR - banca beneficiarului face parte din grupul Raiffeisen Bank International
- Interbancar 0.11% min. 12 EUR max. 160 EUR N/A
Speze SWIFT/Comision same day value  10 EUR/plata
- Spezele SWIFT se aplica la plati non EUR DSP
- Comision same day value se aplica la plati EUR DSP
Plati DSP – se supun Directivei Serviciilor de Plati (DSP), sunt instructate in valutele statelor membre ale UE sau ale Spatiului Economic European (SEE), iar banca beneficiarului se afla intr-un un stat membru.
Taxa suplimentara pentru urgenta  50 EUR
Comision extern standard 20 EUR
(pentru plati cu optiunea OUR)
3.2. PLATI PRIN INSTRUMENTE DE DEBIT, PLATIBILE IN LEI
  Intrabancar Interbancar
  2 LEI  Compensare eletronica* Compensare hartie
pana la 50.000 LEI 8 LEI 8 LEI
peste 50.000 LEI 16 LEI  
3.3. PLATI PRIN DIRECT DEBIT / Fix Pay – 1.5 LEI 

4. SOLUTII DE ELECTRONIC BANKING 
4.1. RAIFFEISEN ONLINE PLUS
Abonament lunar (3 tokenuri incluse, din care unul pentru Administratorul aplicatiei) 15 EUR
Token suplimentar 25 EUR (TVA inclus)
4.2. RAIFFEISEN SMART MOBILE
Abonament lunar 5 LEI 
4.3. MULTICASH
Abonament lunar 50 EUR sau echivalent in lei
Asistenta la sediul  clientului  20 EUR/ora sau echivalent in lei 
4.4. FREe-WAY – confirmarea platilor catre vama
Abonament lunar  85 LEI sau 25 EUR/punct vamal 
4.5. MT101
Implementare / modificare serviciu 30 EUR sau 130 LEI
Abonament lunar serviciu 10 EUR sau 45 LEI

5. FINANTAREA COMERTULUI
5.1 Incasso
Incasso simplu (trate, bilete la ordin ) 
Avizare 0.10% min. 50 EUR max. 500 EUR
Plata 0.15% min. 30 EUR max. 1.500 EUR
Incasso documentar de import
Avizare 0.10% min. 50 EUR max. 500 EUR
Plata 0.15% min. 30 EUR max. 1.500 EUR
Modificari/Documente returnate neplatite 25 EUR
Eliberarea documentelor “franco de plata” 0.10% min. 30 EUR max. 500 EUR
Eliberarea marfurilor expediate la ordinul Bancii 0.10% min. 50 EUR
Incasso documentar de export
Remiterea documentelor pentru plata/acceptare  0.15% min. 50 EUR max. 500 EUR
Remiterea documentelor “Franco de plata“ 0.10% min. 30 EUR max. 500 EUR
Modificari/Documente returnate neplatite 25 EUR 
Avalizare titluri de credit Negociabil, min.100 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru

5.2 Acreditive Documentare
Acreditive de import
Emitere/majorare/Prelungirea valabilitatii 0.20% pe trimestru sau fractiune din trimestru, min. 100 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru
Plata/negociere/manipulare documente 0.20% min. 75 EUR
Acceptarea/plata amanata 0.15% pe trimestru sau fractiune de trimestru, min. 100 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru
Modificari / Comision de discrepante/Anulare/returnare documente neplatite 50 EUR
Acreditive de export
Avizare/majorare/transfer 0.10% min 75 EUR
Confirmare  0.25%/trimestru sau fractiune de trimestru, min. 100 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru negociabil in functie de ratingul bancii emitente
Plata/Negociere/Manipulare de documente 0.20% min. 75 EUR
Acceptare trate/plata amanata  0.15%/trimestru sau fractiune de trimestru, min. 100 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru
Modificari/Anulare 30 EUR
Cesionare Acreditiv
Notificare 0.10% min. 75 EUR
Modificari ale cesiunii 30 EUR
Plata in cadrul cesiunii 0.10% min. 50 EUR max. 2000 EUR
Scontare Acreditiv Negociabil, min 100 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru

5.3 Scrisori de garantie
Garantii emise
Emitere/majorare garantie cu text conform standardelor bancii/prelungirea valabilitatii 0.25%/trimestru sau fractiune de trimestru, min. 50 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru
Emitere/majorare garantie cu text nestandard/ prelungirea valabilitatii 0.50%/trimestru sau fractiune de trimestru, min. 75 EUR/trimestru sau fractiune de trimestru
Taxa de urgenta pentru emitere garantii/Modificari 30 EUR
Executare 0.20% min. 200 EUR
Garantii primite
Avizare/majorare 100 EUR
Modificari/Anulare 30 EUR
Executare 0.10% min. 75 EUR

6. ALTE SERVICII
Serviciu Comision
Ordine de plata documentare/conditionate - avizare/emitere  0.10% min. 75 EUR max. 1.000 EUR, plus speze SWIFT
Plati popriri  
   pana la 100 LEI 2.5 LEI
   peste 100 LEI 50 LEI
Consemnare si confirmare capital social Gratuit
Scrisori de recomandare/Confirmari solduri pentru auditori/Verificare specimen semnatura la cererea clientului 60 EUR sau echivalent Lei (TVA inclus)
Consultarea bazei de date CIP  la eliberarea de cecuri barate 10 LEI
Interogarea bazei de date CIP la cererea clientului prin Raiffeisen Online  Gratuit 
Pastrare instrumente de debit 1.5 LEI/instrument/perioada pastrare
(max 90 zile de la data prezentarii in unitate pana la data scadentei)
Anulare instrumente de debit/ ordin de plata 10 LEI/instrument
Instrumente de debit refuzate la plata 25 LEI/refuz
Livrare instrumente de debit prin curier (tarif aplicabil \ncepând cu a doua livrare din cursul unei luni) – pentru operatiunile de la pct 3.2 12 LEI 
Comision de investigatii/anulare/modificare plati/incasari/ordin de plata conditionat/retur incasari in valuta/plati externe lei 25 EUR
Investigatii documente si tranzactii, mai vechi de 3 luni 15 EUR sau echivalent in LEI 
Taxa de interogare RECOM, la solicitarea clientului PJ pentru deschidere de cont/actualizare date 30 LEI (TVA neaplicabil)
Pastrarea obiectelor de valoare sau a altor valori posibil de tezaurizat 90 LEI/luna + TVA
Speze Swift 10 EUR/mesaj
Transmitere notificare/informatii via SWIFT EUR 60, exclusiv TVA

7. COMISIOANE PERCEPUTE DE BNR/TRANSFOND PER OPERATIUNE DE PLATA/INCASARE IN LEI
La operatiunile marcate cu * se adauga comisioanele BNR/TransFonD , confom sectiunilor de mai jos:
7.1. Comisioane percepute de BNR/TransFonD per operatiune de platain Lei prin ordin de plata: 
1. Operatiuni de plata de mica valoare (< 50.000 LEI) 0.51 LEI 
2. Operatiuni de plata de mare valoare (>= 50.000 LEI) 6.00 LEI 
 
7.2. Comisioane percepute de BNR/TransFonD per operatiune de plata/incasare in Lei prin instrument de debit:
1. Operatiuni de incasare prin instrumentele de debit in format nou - compensare electronica 0.88 LEI 
2. Operatiuni de plata prin instrumentele de debit in format nou - compensare electronica 0 LEI 
 
7.3. Comisioane percepute de TransFonD per operatiune de incasare in Lei prin direct debit: 
1. Instructiune direct debit interbancar transmisa bancii (aplicat beneficiarului) 0.45 LEI

8. SERVICII  DE ACCEPTARE CARDURI
Pentru serviciile de acceptare la plata a cardurilor prin epos si/sau e-commerce se va solicita responsabilului clientela dedicat oferta personalizata, functie de obiectul de activitate al companiei.

9. TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI PENTRU ACTIVITATEA DE EMITERE CARDURI
9.1. Carduri de debit pentru persoane juridice VISA Business in Lei VISA Business in EUR
Taxa anuala de administrare card 50 Lei 15 EUR
Comisioane depunere si retragere numerar* VISA Business in Lei VISA Business in EUR
Depunere numerar la MFM –uri Raiffeisen Bank GRATUIT
Retragere numerar la orice ATM/MFM din Romania 0,40 % min. 1 Leu  
0,40 % min. 2 EUR (eliberare exclusiv in LEI)
 
 
   
Retragere numerar la ghiseele ale altor banci din Romania  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Comision retragere numerar la ATM/ghiseele bancilor acceptatoare de card din strainatate 1,50 % plus 2,50 EUR 1,50 % plus 2,50 EUR
(echivlent Lei)
     
9.2. Carduri de credit pentru persoane juridice  VISA Business Silver VISA Business Gold
(international) (international)
Taxa anuala de mentenanta 60 Lei 200 Lei
Taxa de regenerare la cerere a raportului de activitate a contului de Business Credit Card 10 Lei
Comision de plata intarziata 100 Lei
Dobanda standard 19.50%
 Comisioane pentru retrageri numerar
Retragere numerar la ATM-uri/ghisee bancare Raiffeisen Bank 1,5% min 3 lei 1,5% min 3 lei
Retragere numerar la ATM-uri/ghisee bancare nationale si internationale 1,5% plus 4 lei 1,5% plus 4 lei
*) limita zilnica de cheltuieli prin eliberari de numerar (retrase conform reglementarilor legale in vigoare) la ATM / EPOS este de10.000 lei

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus vel imperdiet nisl. Morbi non libero placerat, fermentum felis ut, pretium risus. In eu convallis turpis.

Complementary Content
${loading}